Đề thi Tư tưởng HCM cho sinh viên

2 206 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:02

Đề thi Tư tưởng HCM là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGăĐHăPH MăVĔNăĐ NG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NGÂN HÀNG ĐỀ THI MÔN: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (Dùng cho bậc ĐH & CĐ hệ quy, áp dụng từ năm học 2014 – 2015) *************** (Ngân hàng gồm 20 câu hỏi) Phânătíchăkháiăniệmăt ăt ởngăH ăChí Minh theo tinh thầnăĐ iăhộiătoànăqu călầnă thứăXIăcủaăĐảngă(1/ă2011).ăÝăănghĩaăcủaăviệcăhọcătậpă mônă họcăT ăt ởngăH ăChí Minhăđ iăv iăsinhăviên? Phână tíchă luậnă điểm:ă Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sáng tạo có khả giành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc, làămộtăluậnăđiểmăsángăt oătrongăhệăth ngăquanăđiểmăvềăcáchăm ngăgiảiăphóngă dânătộcăcủaăH ăChíăMinh T ă t ởngă H ă Chíă Minhă vềă vấnă đềă dână tộcă thểă hiệnă ởă nhữngă luậnă điểmă cơă bảnă nào?ăPhânătíchăluậnăđiểm:ăĐộc lập dân tộc nội dung cốt lõi vấn đề dân tộc thuộc địa Hưyăphânătíchănhữngăđặcătr ngăbảnăchấtăcủaăchủănghĩaăxưăhộiăởăViệtăNamătheoăt ă t ởngăH ăChíăMinh.ăĐảngătaăvậnădụngăt ăt ởngănàyătrongăc ơngălĩnhăxâyădựngăđấtă n căth iăkỳăquáăđộălênăCNXHănh ăthếănào? 5.ăHưyătrìnhăbàyăquanăđiểmăăH ăChíăMinhăvềămụcătiêu,ăđộngălựcăcủaăchủănghĩaăxưă hộiăởăViệtăNam.ăăTrongăcôngăcuộcăxâyădựngăđấtăn căhiệnănay,ăcầnălàmăgìăđểăphátă huyănhânăăt ăconăng iătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh? Trìnhăbàyăđặcăđiểm,ănhiệmăvụăvàăbiệnăphápăquáăđộălênăchủănghĩaăxưăhộiăởăViệtă NamătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh? 7.ăTrìnhăbàyăquanăniệm củaăH ăChíăMinhăvềăĐảngăCộngăsảnăViệtăNam cầmăquyền 8.ă Trìnhă bàyă tínhă tấtă yếuă kháchă quană củaă côngă tácă xâyă dựngă Đảngă Cộngă sảnă Việtă Namătrongăs ch,ăvữngăm nhătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.ăĐảngătaăvậnădụngăt ă t ởngănàyătrongăgiaiăđo năcáchăm ngăm i,ăđẩyăm nhăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđ iăhóaă đấtăn cătheoăđịnhăh ngăxưăhộiăchủănghĩaănh ăthếănào? TheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh,ăĐảngăCộngăsảnăViệtăNamăphải đ ợcătổăchứcă sinhăho tătheoăcácănguyênătắcănào?ăPhânătíchănguyênătắcă“Tựăphêăbìnhăvàăphêăbình”ă trongătổăchứcăsinhăho tăĐảng.ăÝănghĩaăcủaănguyênătắcănàyătrongăcuộcăs ngăcủaăanhă (chị)? 10 TheoăquanăđiểmăH ăChíăMinh,ăxâyădựngăĐảngăg mănhữngănộiădungăgì?ăHưyăphână tíchănộiădungăxâyădựngăĐảngăvềătổăchức,ăbộămáyăvàăcôngătácăcánăbộ 11.ăPhânătíchăvaiătròăvàăđiềuăkiệnăthựcăhiện đ iăđoànăkếtădânătộcătheoăquanăđiểmăH ă Chí Minh 12 Trìnhăbàyăluậnăđiểm:ă” Đ iăđoànăkếtădânătộcălàăđ iăđoànăkếtătoànădân” Phân tích mộtăs ănguyênătắcăcơăbảnăvềăxâyădựngăvàăho tăđộngăcủaămặtătrậnădânătộcăth ngănhấtă theoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh 13 TrìnhăbàyăquanăđiểmăH ăChíăMinhăvềăxâyădựngănhàăn căthểăhiệnăquyềnălàăchủă vàălàmăchủăcủaănhânădân.ăPhânătíchănhữngăbiệnăphápăphòngăngừa,ăkhắcăphụcănhữngă tiêuăcựcătrongăho tăđộngăcủaăNhàăn c 14 Phânătíchăvịătrí,ăvaiătròăvàătiêuăchuẩnăcủaăcánăbộ, côngăchứcătrongăbộămáyăNhàă n cătheoăquană điểmă củaăH ăChíăMinh Đểăxâyă dựngăđộiăngũăcánăbộ,ăcôngăchức nhàăn cătrong th iăkỳăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđ iăhóaăđấtăn c,ăcầnătậpătrungăvàoă nhữngăvấnăđềăgì? 15 PhânătíchăquanăđiểmăH ăChíăMinhăvềăcácăvấnăđềăchungăcủaăvĕnăhóa.ăĐảngătaă vậnădụngăquanăđiểm nàyătrongăxâyădựngănềnăvĕnăhóaăXHCNănh ăthếănào? 16 Trìnhă bàyă quană điểmă củaă H ă Chíă Minhă vềă lĩnhă vựcă vĕnă hóaă đ iă s ng.ă Địaă ph ơngăanhă(chị),ăđưăvàăđangălàmăgìăđểăxâyădựngăvĕnăhóaăđ iăs ngăm i? 17 Phânătíchăvaiătrò,ăsứcăm nhăcủaăđ oăđứcătrongăđ iăs ngăxưăhộiăvàăănhữngănguyênă tắcăxâyădựngăđ oăđứcăm iătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh 18 Nêuănhữngăchuẩnă mựcăđ oăđứcăcáchă m ngătheoăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinh.ă Phânătíchăchuẩnămựcăđ oăđức:ă“Cần,ăkiệm,ăliêm,ăchính,ăchíăcôngăvôăt ”ăvàăýănghĩaă củaăviệcărènăluyệnăchuẩnămựcănàyătrongăcuộcăs ng 19 Theo quan điểmă củaă H ă Chíă Minh,ă sinhă viênă cầnă phấnă đấuă rènă luyệnă nhữngă phẩmăchấtăđ oăđứcănào?ăBảnăthânăanhă(chị)ăphải làmăgìăđểărènăluyệnănhữngăphẩmă chấtăđ oăđứcăđó? 20 TrìnhăbàyăquanăđiểmăcủaăH ăChíăMinhăvềăvaiătròăcủaăconăng iăvàăchiếnăl ợcă “tr ngăng i”.ăGiáătrịălýăluậnăvà thựcătiễnăcủaăt ăt ởngănày? TRƯỞNG KHOA HuỳnhăKimăHoa ... iăkỳăcôngănghiệpăhóa,ăhiệnăđ iăhóaăđấtăn c,ăcầnătậpătrungăvàoă nhữngăvấn đề gì? 15 PhânătíchăquanăđiểmăH ăChíăMinhăvềăcácăvấn đề chungăcủaăvĕnăhóa.ăĐảngătaă vậnădụngăquanăđiểm nàyătrongăxâyădựngănềnăvĕnăhóaăXHCNănh... ”ăvàăýănghĩaă củaăviệcărènăluyệnăchuẩnămựcănàyătrongăcuộcăs ng 19 Theo quan điểmă củaă H ă Chíă Minh,ă sinh viên cầnă phấnă đấuă rènă luyệnă nhữngă phẩmăchấtăđ oăđứcănào?ăBảnăthânăanhă(chị)ăphải làmăgìăđểărènăluyệnănhữngăphẩmă
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Tư tưởng HCM cho sinh viên, Đề thi Tư tưởng HCM cho sinh viên, Đề thi Tư tưởng HCM cho sinh viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay