Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017

11 148 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:52

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP PHÚ THỌ THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: ĐỊAĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm) Câu Nguyên nhân chủ yếu sau làm cho tài nguyên sinh vật nước ta phong phú? A Mạng lưới sông ngòi dày đặc B Nằm nơi tiếp xúc luồng gió mùa C Lãnh thổ kéo dài khoảng 15 vĩ độ D Nằm vị trí tiếp xúc luồng sinh vật Câu Nhận định sau thể ảnh hưởng hình dáng lãnh thổ đến khí hậu nước ta? A Khí hậu phân hóa theo chiều Bắc - Nam B Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa C Khí hậu chịu ảnh hưởng sâu sắc biển D Khí hậu phân hóa theo đai cao Câu Đặc điểm sau tính chất chủ yếu thiên nhiên nước ta? A Tính chất bán đảo B Đa dạng, phức tạp C Nhiệt đới ẩm gió mùa D Biến động, nhiều thiên tai Câu Căn vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết lưu lượng nước trung bình sông Hồng (trạm Hà Nội) lớn vào tháng năm? A Tháng B Tháng C Tháng D Tháng Câu Nguyên nhân chủ yếu sau làm cho sông ngòi Tây nguyên Nam Bộ có lưu lượng dòng chảy kiệt nhỏ? A Sông ngòi ngắn, độ dốc lớn B Mùa khô sâu sắc, nhiệt độ cao C Nhận nước từ bên lãnh thổ D Lớp phủ thực vật suy giảm nhanh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu Nhận định sau không với đặc điểm vị trí địa lí nước ta? A Nằm vùng nội chí tuyến B Vị trí cầu nối đất liền biển C Vị trí tiếp xúc luồng gió mùa D Nằm trung tâm khu vực Đông Nam Á Câu Sự phân chia khí hậu thành mùa mưa mùa khô phần lãnh thổ phía Nam nước ta đặc biệt rõ nét từ vĩ độ A 160B trở vào B 160B - 140B C 140B trở vào D 120B trở vào Câu Địa hình làm cho khí hậu vùng núi Đông Bắc nước ta có đặc điểm sau đây? A Mùa đông lạnh nước B Mùa hạ đến sớm kết thúc muộn C Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn D Khí hậu có đủ ba đai cao Câu Vùng tiếp giáp lãnh hải nước ta vùng A rộng 12 hải lí tính từ lãnh hải phía biển B rộng 200 hải lí tính từ đường sở biển C nước tiếp giáp đất liền phía đường sở D rộng 12 hải lí tính từ đường sở phía biển Câu 10 Gió mùa mùa hạ thức nước ta xuất phát từ A áp cao chí tuyến bán cầu Bắc B áp cao lục địa phương Bắc C áp cao vịnh Ben - gan D áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam Câu 11 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết vùng sau có nhiều khu kinh tế cửa nước? A Trung du miền núi Bắc Bộ B Bắc Trung Bộ C Đông Nam Bộ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí D Đồng sông Cửu Long Câu 12 Ý sau khó khăn lớn sản xuất công nghiệp nước ta nay? A Khả mở rộng diện tích han chế B Cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu C Thị trường giới có nhiều biến động D Công nghệ chế biến chưa phát triển Câu 13 Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch sau có ý nghĩa quốc gia? A Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Huế B Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh C Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, TP Hồ Chí Minh, D Vinh, Huế, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu Câu 14 Nguyên liệu chủ yếu sau sử dụng làm nước mắm truyền thống nước ta? A Cá ba sa B Cá biển C Tôm hùm D Tôm sú Câu 15 Hoạt động sau thuộc lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng nước ta? A Dịch vụ cá nhân, giáo dục khách sạn B Kinh doanh tài sản, tư vấn tín dụng C Thương nghiệp, khách sạn nhà hàng D Giao thông vận tải, bảo hiểm đoàn thể Câu 16 Ngành sau ngành công nghiệp trọng điểm Đồng Bằng sông Hồng? A Luyện kim màu khí chế tạo B Hóa chất sản xuất hàng tiêu dùng C Khai thác khí đốt công nghiệp khí D Sản xuất hàng tiêu dùng vật liệu xây dựng Câu 17 Đặc điểm sau không với Duyên hải Nam Trung Bộ? A Nhiều vũng vịnh sâu, kín gió VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Nhiều bãi biển, thắng cảnh đẹp C Sông ngòi dày đặc, tiềm thủy điện lớn D Khoáng sản ti tan, cát thủy tinh có trữ lượng lớn Câu 18 Sản xuất công nghiệp Đông Nam Bộ gặp khó khăn sau đây? A Cơ sở lượng không đảm bảo B Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu C Cơ cấu ngành sản xuất cân đối D Chất lượng môi trường bị suy giảm Câu 19 Nguyên nhân chủ yếu sau làm cho dải đồng Thanh - Nghệ - Tĩnh trở thành nơi sản xuất lúa chủ yếu Bắc Trung Bộ? A Khai hoang, mở rộng diện tích B Đẩy mạnh thâm canh, tăng suất C Chuyển đổi cấu trồng D Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa Câu 20 Nguyên nhân chủ yếu sau làm cho thủy sản chết hàng loạt ven biển miền Trung nước ta năm 2016? A Đánh bắt hủy diệt B Chất thải công nghiệp C Biến đổi khí hậu D Thiên tai xảy liên tiếp II PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, hãy: a) Nhận xét giải thích phân bố dân cư Tây nguyên b) Nêu hậu phân bố dân cư không nước ta Câu (3,0 điểm) a) Phân tích vai trò tài nguyên thiên nhiên phát triển ngành công nghiệp nước ta Trong cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta nay, ngành chiếm tỉ trọng lớn nhất? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vì sao? b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, so sánh hai trung tâm công nghiệp Việt Trì Hải Phòng Câu (3,5 điểm) a) Phân tích khó khăn tự nhiên vùng Trung du miền núi Bắc Bộ b) Kể tên số thương hiệu chè Trung du miền núi Bắc Bộ nhiều nước ưu chuộng Tại Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên hai vùng trồng nhiều chè nước ta? c) Hiện nay, ngành công nghiệp phát triển mạnh Tây Nguyên? Tại sao? Câu (3,5 điểm) Cho bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 (Đơn vị: tỉ USD) Năm Tổng số Xuất Nhập 2000 14,5 15,6 2005 32,4 36,8 2010 157,0 84,8 2012 228,3 113,8 2014 298,0 150,2 (Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2010, 2015; Nhà xuất Thống kê, 2010 2016) a) Hoàn thiện bảng số liệu thể giá trị xuất, nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2000 - 2014 Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta, giai đoạn 2000 - 2014 b) Từ biểu đồ vẽ rút nhận xét cấu giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta c) Hiện nay, nước ta nhập hàng hóa nhiều từ quốc gia nào? - HẾT * Ghi chú: Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến Cán coi thi không giải thích thêm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0 điểm) Câu Đáp án Câu Đáp án D 11 A A, C 12 C C 13 B C 14 B B 15 C D 16 D C 17 C A, C 18 B, D A 19 B 10 D 20 B II PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm) Câu Nội dung a) Nhận xét giải thích phân bố dân cư Tây nguyên (2,0đ) - Là vùng có mật độ dân số thấp nước ta (dẫn chứng) Vì điều kiện tự nhiên khó khăn, kinh tế phát triển… Điểm 1,5 0,25 0,25 - Dân cư phân bố không đều: + Tập trung chủ yếu đô thị ven trục đường giao thông (dẫn chứng) Vì trung tâm kinh tế, trị, văn hóa tỉnh 0,25 0,25 + Thưa thớt vùng lại (50 người/km2) 0,25 Vì vùng núi cao, kinh tế khó khăn 0,25 b) Nêu hậu phân bố dân cư không nước ta 0,5 - Dân cư phân bố không gây khó khăn cho: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Sử dụng lao động; 0,25 + Khai thác tài nguyên 0,25 a) Phân tích vai trò tài nguyên thiên nhiên phát (3,0đ) triển ngành công nghiệp nước ta Trong cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta nay, ngành chiếm tỉ trọng lớn 1,5 nhất? Vì sao? - Phân tích vai trò tài nguyên thiên nhiên phát triển ngành công nghiệp nước ta + Tài nguyên thiên nhiên đa dạng tạo sở nguyên liệu, nhiên liệu lượng để phát triển cấu công nghiệp đa ngành + Các nguồn tài nguyên thiên nhiên có trữ lượng lớn sở để phát triển ngành công nghiệp trọng điểm + Sự phân bố tài nguyên thiên nhiên lãnh thổ tạo mạnh khác vùng 0,25 0,25 0,25 - Trong cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta ngành chiếm tỉ trọng cao công nghiệp chế biến lương thực, 0,25 thực phẩm - Giải thích: + Nguồn nguyên liệu phong phú, lấy từ trồng trọt, chăn nuôi thủy sản + Vốn đầu tư không lớn; nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ b) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, so sánh hai trung tâm công nghiệp Việt Trì Hải Phòng 0,25 0,25 1,5 - Giống nhau: + Đều trung tâm công nghiệp có cấu ngành tương đối đa dạng + Đều có ngành chuyên môn hóa chế biến nông sản, SX vật liệu xây dựng 0,25 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Khác nhau: + Quy mô: Hải Phòng lớn Việt Trì (dẫn chứng) + Số lượng ngành: Hải Phòng có nhiều ngành Việt Trì (dẫn chứng) 0,25 0,25 + Ngành chuyên môn hóa: Việt Trì có ngành hóa chất, phân bón sản xuất gỗ giấy, xenlulô; Hải Phòng có ngành luyện kim đen, 0,25 khí, đóng tàu, điện tử dệt may + Phân bố: Việt Trì thuộc Trung du miền núi Bắc Bộ, Hải Phòng thuộc Đồng sông Hồng a) Phân tích khó khăn tự nhiên vùng Trung du (3,5đ) miền núi Bắc Bộ - Địa hình bị chia cắt mạnh gây trở ngại cho hoạt động giao thông vận tải - Khoáng sản trữ lượng nhỏ, điều kiện khai thác phức tạp - Thời tiết diễn biến thất thường gây khó khăn cho tổ chức sản xuất đời sống - Thiên tai thường xuyên xảy xói mòn, sạt lở đất, lũ quét… làm cho chất lượng môi trường bị giảm sút nghiêm trọng 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 b) Kể tên số thương hiệu chè nhiều nước ưu chuộng Trung du miền núi Bắc Bộ Tại Trung du miền núi Bắc 1,5 Bộ, Tây Nguyên hai vùng trồng nhiều chè nước ta? - Thương hiệu chè: Mộc Châu, San, Tân Cương 0,5 - Giải thích: + Trung du miền núi Bắc Bộ: khí hậu lạnh nước, đất feralit phân bố địa hình đồi cao nguyên thuận lợi phát triển 0,5 chè + Tây Nguyên: cao nguyên cao có khí hậu mát mẻ, đất feralit thích hợp với điều kiện sinh thái chè 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chú ý: Nếu có nhân tố khác phù hợp, cộng thêm 0,25đ không vượt tổng điểm câu 3b c) Hiện nay, ngành công nghiệp phát triển mạnh Tây Nguyên? Tại sao? - Các ngành chế biến nông, lâm sản phát triển nhanh; Do vùng có nguồn nguyên liệu dồi 0,25 0,25 - Công nghiệp thủy điện với số dự án lớn triển khai; 0,25 0,25 Do vùng có trữ thủy điện lớn 1,0 a) Hoàn thiện bảng số liệu thể giá trị xuất, nhập hàng (3,5đ) hóa nước ta, giai đoạn 2000 - 2014 Vẽ biểu đồ thích hợp thể chuyển dịch cấu giá trị xuất nhập hàng 2,25 hóa nước ta, giai đoạn 2000 - 2014 - Hoàn thiện bảng số liệu: GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 (Đơn vị: tỉ USD) Năm Tổng số Xuất Nhập 2000 30,1 14,5 15,6 2005 69,2 32,4 36,8 2010 157,0 72,2 84,8 2012 228,3 114,5 113,8 2014 298,0 150,2 147,8 0,25 - Xử lí số liệu: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA NƯỚC TA, 0,5 GIAI ĐOẠN 2000 - 2014 (Đơn vị: %) Năm Tổng số Xuất Nhập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2000 100 48,2 51,8 2005 100 46,8 53,2 2010 100 46,0 54,0 2012 100 50,2 49,8 2014 100 50,4 49,6 Chú ý: + Nếu sai số liệu trừ 0,25đ; + Thiếu tên bảng, đơn vị trừ 0,25đ - Vẽ biểu đồ miền: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA 1,5 NƯỚC TA Chú ý: + Vẽ biểu đồ khác không cho điểm; + Vẽ sai giá trị trừ 0,25đ; + Thiếu tên biểu đồ, giải, số liệu, năm, khoảng cách năm không đúng, trừ 0,25đ/1 lỗi b) Từ biểu đồ vẽ rút nhận xét cấu giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta 1,0 - Cơ cấu giá trị xuất nhập hàng hóa nước ta có thay đổi tích cực: + 2000 - 2010: tỉ trọng nhập tăng, xuất giảm (dẫn chứng); 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhập siêu (dẫn chứng) 0,25 + 2010 - 2014: tỉ trọng nhập giảm, xuất tăng (dẫn chứng); 0,25 xuất siêu (dẫn chứng) 0,25 Chú ý: Nếu diễn đạt cách khác mà đúng, đủ dẫn chứng cho điểm tối đa c) Hiện nay, nước ta nhập hàng hóa nhiều từ quốc gia nào? - Việt Nam nhập hàng hóa nhiều từ Trung Quốc ĐIỂM PHẦN TỰ LUẬN: Câu + Câu + Câu + Câu = 12,0 điểm HẾT 0,25 0,25 ... biểu mẫu miễn phí SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP THCS CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC MÔN ĐỊA LÍ I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8,0... từ quốc gia nào? - HẾT * Ghi chú: Thí sinh phép sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam Nhà xuất Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 20 09 đến Cán coi thi không giải thích thêm VnDoc - Tải tài liệu,... nước ta năm 2016? A Đánh bắt hủy diệt B Chất thải công nghiệp C Biến đổi khí hậu D Thi n tai xảy liên tiếp II PHẦN TỰ LUẬN (12,0 điểm) Câu (2,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay