Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn huệ TT huế

5 135 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ TỔ TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017- LẦN Môn: Toán Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 101 Họ tên :………………………………….Lớp:………… SBD:…… ……… Câu Tìm đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  1; y  B x  1; y  C x  1; y  1 x  x 1 D x  1; y  1 Câu Cho đường thẳng d cố định Đường thẳng  song song với d cách d khoảng không đổi Xác định mặt tròn xoay tạo thành quay  quanh d A Mặt trụ B Hình trụ C Mặt nón D Hình nón x 1 Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  e e3 x 1 e3 x 1 C Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục đoạn  1;3 có đồ thị đường cong hình vẽ Hàm số A e3 x 1 B e3 x 1 D y f ( x) đạt cực đại điểm ? x -3 -2 -1 -1 -2 -3 A x  2 B x  C x  D x  2 Câu Cho hình phẳng (H) giới hạn đường y   x , y  Tính thể tích V khối tròn xoay tạo thành cho (H) quay xung quanh trục Ox 512 32 512 A V  (đvtt) B V  (đvtt) C V  2 (đvtt) D V  (đvtt) 15 15 Câu Cho hình đa diện H Khẳng định sau sai? A Mỗi đỉnh H đỉnh chung ba cạnh B Mỗi cạnh H cạnh chung ba mặt C Mỗi mặt H có ba cạnh D Mỗi đỉnh H đỉnh chung ba mặt Câu Cho khối cầu (S) có diện tích mặt cầu 16 (đvdt) Tính thể tích khối cầu 32 32 32 32 A (đvtt) B (đvtt) C (đvtt) D (đvtt) 9 x  3x  Câu Cho hàm số y  có giá trị cực đại y1 giá trị cực tiểu y2 Tính S  y2  y1 x A S  1 B S  5 C S  D S  4 log x  log a  log b 2 Câu Cho Tìm x 3 a2 a3 A a b a2 D b B b C b Câu 10 Cho hàm số y   x  x  Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  2;0   2;   B Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2   0;  C Hàm số đồng biến khoảng  ; 2   2;   Trang 1/5 - Mã đề thi 101 D Hàm số đồng biến khoảng  2;0   2;     Câu 11 Giải phương trình  iz  1 z  3i  z   3i  tập hợp số phức  z  i A  z  3i  z   3i  z  i B  z  3i  z   3i  z  i C  z  3i  z   3i  z  2i D  z  3i  z   3i Câu 12 Trong hàm số liệt kê đây, hàm số đồng biến ? 3x  A y  B y  sin 3x  x C y  3x2  x  D y  3x  2x 1 Câu 13 Cho hình chóp S.ABC có chiều cao a, AB  a, BC  a 3, ABC  60o Tính thể tích V khối chóp a3 a3 a3 a3 A V  B V  C V  D V  12 x e Câu 14 Hàm số y  có điểm cực trị? x 1 A B C D Câu 15 Trong hàm số đây, hàm số có giá trị nhỏ tập xác định? x 9 A y   x  B y  x3  x  16 C y  D y  x  3x  2x 1 Câu 16 Trên tập số phức, cho  x  y    y  x  i   x  y  3   y  x  1 i (với x, y  ) Tính giá trị biểu thức P  x  y A P  B P  Câu 17 Tìm đạo hàm hàm số y  ( x  1) ln x x 1 A ln x B x b log b a log b  a a Câu 18 Cho Tính C P  C x 1  ln x x D P  D x 1  ln x x 1 1 A  B  C  D  Câu 19 Cho hàm số f ( x) có đạo hàm khoảng  a; b  chứa điểm xo (có thể hàm số f ( x) đạo hàm điểm xo ) Trong khẳng định sau đây, khẳng định đúng? A Nếu f ( x) đạo hàm điểm xo f ( x) không đạt cực trị điểm xo B Nếu f '( xo )  f ( x) đạt cực trị điểm xo C Nếu f '( xo )  f ''( xo )  f ( x) không đạt cực trị điểm xo D Nếu f '( xo )  f ''( xo )  f ( x) đạt cực trị điểm xo x  y z 1 Câu 20 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;0  đường thẳng d : Tìm   1 phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với d A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 21 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A 1; 2; 3 B  3; 1;1 Tìm phương trình tắc đường thẳng qua A B x 1 y  z  x 1 y  z  A B     3 1 x 1 y  z  x  y 1 z 1 C D     3 3 Câu 22 Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' tích 30 Gọi I , J , K trung điểm AA’, BB’, CC’ Tính thể tích V khối tứ diện CIJK Trang 2/5 - Mã đề thi 101 15 D V  Câu 23 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x3  3x  m2  m có nghiệm phân biệt A 2  m  B 1  m  C 2  m  1 D  m  x x x Câu 24 Phương trình (3  5)  (3  5)  3.2 có nghiệm x1 , x2 Tính A  x12  x2 A B 13 C D Câu 25 Tính tích nghiệm phương trình log x   A V  B V  12 A -20 B -8 Câu 26 Tìm tập xác định hàm số y =  x  1 C V  C 4 D -6  1  1 B   ;  C D  0;   \  ;   2  2 Câu 27 Cho số phức z thỏa mãn   7i  z    2i   6iz Tìm phần ảo số phức z? A 18 18 13 B  C 17 17 17 Câu 28 Cho      Kết luận sau đúng? A  +  = B . = A  Câu 29 Đồ thị hàm số y  A D 13 17 C  <  D  >  2x  x2  2x  có đường tiệm cận? x3  x B C D Câu 30 Tính tích phân I   3x.e2 x dx 2e2  2e2  3e  3e2  B I  C I  D I  16 Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 3x  y  z  2017 Trong đường thẳng sau, đường thẳng song song với mặt phẳng (P)? x 1 y 1 z 1 x 1 y 1 z 1 A d : B d1 :     4 2 x 1 y 1  z x 1 y 1 z 1 C d : D d3 :     3 dx  a ln  b ln  c với a, b, c  Tính S  a  b  c Câu 32 Cho tích phân  x  x2 7 A S   B S   C S  D S  6 Câu 33 Tìm phần thực phần ảo số phức z    i A Phần thực phần ảo  B Phần thực phần ảo  C Phần thực phần ảo  i D Phần thực 1 phần ảo  Câu 34 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;3 mặt phẳng  P  : x  y  z   Tìm phương trình đường thẳng qua A vuông góc với (P) x 1 y  z  x 1 y  z  A B     7 14 x 1 y  z  x 1 y  z  C D     4 7 7 Câu 35 Cho hình nón có đường kính đáy 6a , diện tích xung quanh 15 a Tính thể tích khối nón A 24 a3 (đvtt) B 30 a3 (đvtt) C 12 a3 (đvtt) D 18 a3 (đvtt) e ln x dx Câu 36 Tính tích phân I   x A I  Trang 3/5 - Mã đề thi 101 1 1 A I  B I  C I  D I  Câu 37 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;–1), B(2;–1;3), C(–3;5;1) Tìm tọa độ điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A D(–4; 8;–5) B D(–4; 8;–3) C D(–2; 2;5) D D(–2; 8;–3) Câu 38 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  x sin x A  x cos x  sin x  C B x cos x  sin x  C C  x cos x  sin x  C D x cos x  sin x  C  x  2t x 1 y z   Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : d :  y   4t    z   6t  Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hai đường thẳng d1 , d song song với B Hai đường thẳng d1 , d trùng C Hai đường thẳng d1 , d cắt D Hai đường thẳng d1 , d chéo Câu 40 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn A Hai đường thẳng y  1 , trừ điểm  0; 1 z i  z i B Hình chữ nhật giới hạn đường thẳng x  1; y  1 C Đường tròn  x  1   y  1  2 D Trục Ox Câu 41 Cho hình phẳng (H) giới hạn đường: Parabol (P): y  x  x  , tiếp tuyến (P) M (3;5) trục Oy Tính diện tích hình (H) A 18(đvdt) B (đvdt) C 15(đvdt) D 12(đvdt) Câu 42 Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng thời gian qua liên tục thay đổi Bác An gửi vào ngân hàng số tiền triệu đồng với lãi suất 0, 7% / tháng Sau sáu tháng gửi tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng Đến tháng thứ 10 sau gửi tiền, lãi suất giảm xuống 0, 6% / tháng giữ ổn định Biết bác An không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu (ta gọi lãi kép) Sau năm gửi tiền, bác An rút số tiền bao nhiêu? (biết khoảng thời gian bác An không rút tiền ra) A 5436521,164 đồng B 5436566,169 đồng C 5452733, 453 đồng D 5452771,729 đồng Câu 43 Một đại lý xăng dầu cần làm bồn chứa dầu hình trụ có đáy nắp đậy tôn với thể tích 16  m3  Biết giá thành (cả vật liệu tiền công) tính theo mét vuông, tìm đường kính đáy bồn để đại lý phải trả chi phí A 1 m  B  m  C  m  D  m  Câu 44 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh 2a, D trung điểm BC Biết SAD tam giác mặt phẳng (SAD) vuông góc với mặt phẳng ( ABC ) Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng ( SAB) A 13a 13 B 13a C 13a D 13a 13 5mx (m tham số, m  ) Tìm tất giá trị thực m để hàm số đạt giá x2  trị lớn x  đoạn  2; 2 ? Câu 45 Cho hàm số y  A m \ 0 B m  C m  D Không tồn m Câu 46 Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai điểm A 1;1;0  , B  1;3;  mặt phẳng   : x  y  z   Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng   cho S  MA2  MB2 đạt giá trị nhỏ 4 7 A M  ; ;  3 3 B M 1;1;3 C M  2;1;  D M  0; 2;1 Trang 4/5 - Mã đề thi 101 Câu 47 Trong mặt phẳng phức Oxy , số phức z  a  bi (a, b  ) thỏa điều kiện có điểm biểu diễn thuộc phần tô đậm hình vẽ (kể biên)? A a   3; 2   2;3 z  C a   3; 2   2;3 z  B a   3; 2    2;3 z  D a   3; 2   2;3 z  x   t x  y 1 z  Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :   d :  y  1  z t  Tìm phương trình mặt phẳng cách hai đường thẳng d1 , d A x  y  z   B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z  12  Câu 49 Tìm tất giá trị thực tham số m để bất phương trình với mọi x   ;log3 5 3x    3x  m nghiệm A m  2 B m  C m  D m  2 Câu 50 Cho hình nón có thiết diện qua trục tam giác vuông cân có cạnh góc vuông Tính diện tích thiết diện qua đỉnh cắt đáy hình nón theo cung 1200 15 A B C 15 D HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101 ... 24 a3 (đvtt) B 30 a3 (đvtt) C 12 a3 (đvtt) D 18 a3 (đvtt) e ln x dx Câu 36 Tính tích phân I   x A I  Trang 3/5 - Mã đề thi 101 1 1 A I  B I  C I  D I  Câu 37 Trong không gian với... hình nón có thi t diện qua trục tam giác vuông cân có cạnh góc vuông Tính diện tích thi t diện qua đỉnh cắt đáy hình nón theo cung 1200 15 A B C 15 D HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 101... 30 Gọi I , J , K trung điểm AA’, BB’, CC’ Tính thể tích V khối tứ diện CIJK Trang 2/5 - Mã đề thi 101 15 D V  Câu 23 Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình x3  3x  m2  m có nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn huệ TT huế , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn huệ TT huế , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn huệ TT huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay