Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn bỉnh khiêm gia lai lần 2

6 114 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ THI THỬ LẦN KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 BÀI THI: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ, tên thí sinh Số báo danh Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x , y  x5 A S  B S  C S  Câu 2: Đồ thị hình bên hàm số nào? Chọn khẳng định ? A y  x3  3x  B y   x3  3x  Câu 3: Hàm số y   x 1  x có tập xác định là: A  3;1 B  Mã đề thi 132 D S  x3  x2  C y  x3  x  D y   C  0;   D  ;0 Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, biết SA  a Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD ? A 5 a B Câu 5: Phương trình A 1  log x 1  a2 C 4 a D 4 a  13.5   có hai nghiệm x1 , x2 , đó, tổng x1  x2 bằng: x B  log C  log D 2  log Câu 6: Phương trıǹ h mă ̣t cầ u tâm I  1;2;1 và tiế p xúc mă ̣t phẳ ng (P): x  2y  2z   là: A  x  1   y     z  1  B  x  1   y     z  1  C  x  1   y     z  1  D  x  1   y     z  1  2 2 2 2 2 2 Câu 7: Cho đường thẳng y  4 x  Đồ thị hàm số y  x3  3mx +1 có hai điểm cực trị nằm đường thẳng d khi: A m  B m  1 C m  D m  Câu 8: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số f  x   x   x đoạn  3;6 Tổng A 4 M  m có giá trị là: B 12 Câu 9: Cho hàm số f  x  liên tục 1;    f A I  B I  D 6 C 18   x  dx  Tích phân I   x.f  x  dx ? C I  Câu 10: Tìm số phức z thỏa mãn hệ thức (1  i)z  z   i A z   i B z   i C z   i D I  16 D z   i Trang 1/5 - Mã đề thi 132 Câu 11: Cho hai số phức z1   3i, z   2i Tính mô đun số phức z  (z1  2)z A z  65 B z  137 b b a c c Câu 12: Cho a  b  c,  f  x  dx  5,  f  x  dx  Tích phân c A c  f  x  dx  B a  f  x  dx a c  f  x  dx  C a c  f  x  dx  3 D a  f  x  dx  10 a 3x   x  x  có tiệm cận đứng tiệm cận ngang x  3x  x  , x  ; tiệm cận ngang y  x  , x  ; tiệm cận ngang y  , y  x  ; tiệm cận ngang y  x  ,; tiệm cận ngang y  , y  Câu 13: Đồ thị hàm số f (x)  A Tiệm cận đứng B Tiệm cận đứng C Tiệm cận đứng D Tiệm cận đứng D z  15 C z  5 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng d qua hai điểm M  2;3;  , N  3; 2;5 có phương trình tắc là: x3 y 2 z 5 A   1 1 x3 y 2 z 4 C   1 1 x3 y 2   1 x 2 y 3 D   1 B z 5 z4 1 x  mx  x  m  Giá trị m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn x A2  xB2  Câu 15: Cho hàm số y  A  x A ; y A  , B  xB ; y B  A m  B m  3 C m  D m  1 Câu 16: Kí hiệu x1 x hai nghiệm phương trình log x  log 22 x  Tích x1.x ? A x1.x  B x1.x  8  C x1.x  D x1.x   Câu 17: Đạo hàm hàm số y  log 2 x  A y '  1  2 x B y '  ln 2x  C y '  2 x   ln x  x 10 D y '  2x ln 2x  x2 1 1 Câu 18: Số nghiệm nguyên bất phương trình:      là:   3 A B C D 11 m Câu 19: Cho hàm số y  x3  mx  x  ( m tham số thực) Giá trị nhỏ m để hàm số đồng biến  A m  B m  C m  D m  2 Câu 20: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   22 x A  22 x dx  22 x 1  C ln B  22 x dx  22 x ln C  22 x dx  22 x 1  C ln D  22 x dx  4x  C ln Câu 21: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có tam giác ABC vuông cân A AB  a Hình chiếu vuông góc A’ mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC Biết AA '  a Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ theo a là: A 2a B a C 4a D 12a 3 Trang 2/5 - Mã đề thi 132 Câu 22: Kết tích phân I    x  3 e x dx viết dạng I  ae  b với a, b số hữu tỉ Tìm khẳng định A a  2b  B ab  D a  b  C Câu 23: Cho khối nón có bán kính đáy 6, thể tích 96 Diện tích xung quanh khối nón A 72 B 56 C 60 D 36 Câu 24: Đồ thị hàm số y  4x  3x  đường thẳng y  x  có tất điểm chung? A B C D Câu 25: Cho hình phẳng giới hạn đường y  x, x  a, x  b (0  a  b) quay xung quanh trục Ox Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: b A V    xdx B V    a b a xdx C V    b a xdx b D V    xdx a Câu 26: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  3x  điểm có hoành độ có phương trình: A y  x  11 B y  x  C y  9 x  11 D y  9 x    Vậy T ?  log  4x   log x A T  B T  20 C T  36 D T  Câu 28: Giả sử M, N, P, Q cho hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z1 , z , z3 , z mặt phẳng tọa độ Khẳng định sau Câu 27: Đặt T tổng bình phương tất nghiệm phương trình A Điểm M điểm biểu diễn số phức z1   i B Điểm Q điểm biểu diễn số phức z  1  2i C Điểm N điểm biểu diễn số phức z   i D Điểm P điểm biểu diễn số phức z3  1  2i Câu 29: Phương trình log x  log 10  x   log 9.log có hai nghiệm Tích hai nghiệm bằng: A B C D 2 Câu 30: Cho hàm số y  x  2x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  1;0  B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 D Hàm số nghịch biến khoảng  0;1 Câu 31: Cho số phức z thỏa mãn z   3i  Giá trị lớn z   i A 13  B C D 13  Câu 32: Trong năm đầu tiên, cuối tháng người gửi vào ngân hàng với số tiền với lãi suất 1,4% tháng Hai năm người không gửi thêm tiền vào ngân hàng hết năm thứ 3, người rút gốc lẫn lãi 14 triệu đồng Biết lãi suất không thay đổi, hỏi năm đầu tiên, người gửi vào ngân hàng tiền ( làm tròn đến tiền đồng) A 875.543 đồng B 773.263 đồng C 727.364 đồng D 773.262 đồng   45 thể Câu 33: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông SA  (ABCD) , biết SCA tích khối chóp S.ABCD A a  Độ dài cạnh a hình vuông ABCD ? B a  C a  D a  2 Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 34: Cho hình trụ T có bán kính đáy R, trục OO' 2R mặt cầu (S) đường kính OO' Tỉ số diện tích mặt cầu diện tích xung quanh hình trụ bằng: 1 A B C D 2 Câu 35: Một bạn học sinh chăn trâu giúp gia đình địa điểm C cách suối thẳng SE km (như hình 2) Bạn muốn tắm cho trâu suối trở trang trại vị trí H Hỏi quãng đường ngắn mà bạn hoàn thành công việc km? (các kích thước cho hình 2) A 113  km  B 113  km  C 19 (km) D 17 (km) Câu 36: Cho ba tia Ox, Oy, Oz đôi vuông góc với Gọi C điểm cố định Oz, đặt OC  ; điểm A, B thay đổi Ox, Oy cho OA  OB  OC Giá trị bé bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC bằng: 6 A B C D Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) : ax  by  cz  d  (với a  b  c  ) qua hai điểm B(1; 0; 2), C(1; 1; 0) cách A(2;5;3) khoảng lớn Khi giá trị biểu thức ac F bd 3 A B C  D  Câu 38: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a, góc cạnh bên mặt đáy 600 Hỏi diện tích mặt cầu (S) có tâm O tiếp xúc với cạnh bên ? (O tâm mặt đáy): 2a a a 2 A B C D a 3 Câu 39: Có tất loại khối đa diện đều? A B C D Câu 40: Cho khối chóp với đáy ABCD hình chữ nhật tâm O tích 24a Thể tích V khối chóp S.ABO? A V  2a B V  12a C V  6a D V  8a Câu 41: Cho hàm số y  x3  x  có đồ thị  C  Gọi d đường thẳng qua điểm A  3; 20  có hệ số góc m Giá trị m để d cắt  C  điểm phân biệt là: A m  15 B m  15 C m  15 ; m  24 D m  15 ; m  24 Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  m; 3;17  , B  2;0; 1 , C  1; 4;0  Giá trị m để tam giác ABC vuông C 14 A m   B m  C m   11 D m  1  3i Tìm mô đun số phức w  z  iz 1 i B w  C w  D w  Câu 43: Cho số phức z thỏa mãn z  A w  2 Trang 4/5 - Mã đề thi 132 x y z4 Xét mặt phẳng   2 1  P  : x  my  m2 z   , m tham số thực Tất giá trị m để mặt phẳng (P) song song với đường Câu 44: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  : thẳng  A m  m  B m   C m  D m  m   Câu 45: To ̣a đô ̣ hın ̀ h chiế u vuông góc của điể m P 1; 2;3 lên mă ̣t phẳ ng (Oyz) là: B 1;0;3 A  0; 2;3 C 1; 2;0  D 1;1;0  x y3 z   1 Biế t rằ ng mă ̣t cầ u (S) có bán kı́nh bằ ng 2 và cắ t mă ̣t phẳ ng  Oxz  theo mô ̣t đường tròn có bán kı́nh bằ ng Câu 46: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ Oxyz, cho mă ̣t cầ u (S) có tâm I thuô ̣c đường thẳ ng  : Tı̀m to ̣a đô ̣ tâm I A I 1; 2;  , I  5; 2;10  B I 1; 2;  , I  0; 3;  C I  5; 2;10  , I  0; 3;  D I 1; 2;  , I  1; 2; 2  Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng chứa điểm A 1;0;1 B  1; 2;  song song với trục Ox A x  z   B y  z   C y  z   D x  y  z  Câu 48: Trong khẳng định đây, khẳng định sai? A log 0,5 a  log 0,5 b  a  b  B ln x   x  C log a  log b  a  b  D log x    x  Câu 49: Với số thực dương a, b Mệnh đề đúng?  a3   a3  3ln ln b A log8    log a  B log8    log a  ln b 3ln  b  b  a3   a3  ln b 3ln C log8    log a  D log8    log a  3ln ln b  b  b Câu 50: Trong mặt phẳng Oxyz, tập hợp điểm M biểu diễn cho số phức z thỏa mãn z  i  (1  i)z đường tròn có phương trình A x  (y  1)  B (x  1)2  y  C x  (y  1)2  D (x  1)2  y  - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B A D A A D D D C B C B C B A C A B C C A A C D D B B D B D D B C C D A D D C C D A B C A A B A B C 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D A A C C D C B A B C B C D A C B A D A B D D B B D C A C D A A C A D B C A B D C C C B A A B D C 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 357 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B B A B C C C A C A D B D C A B B A A A D D D A B B A C D A C B A D D B A B B C C D C C A C D B B 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C A A B D C B A A D C C C C D A A B C C A A C B B D D B C B D A C B A C D D D D C D A B B B A C ... 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33... 1 )2  y  C x  (y  1 )2  D (x  1 )2  y  - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 132
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn bỉnh khiêm gia lai lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn bỉnh khiêm gia lai lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT nguyễn bỉnh khiêm gia lai lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay