Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hưng nhân thái bình lần 2

6 263 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

SỞ GD-ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN II Môn : Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 109 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Câu 1: Cho hàm số y  x3  x  mx  ( m tham số) Tập hợp giá trị tham số m để hàm số đồng biến  là: 4 4 4  4    A  ;   B  ;   C  ;  D  ;  3 3 3   3   Câu 2: Cho hàm số f  x   3x x Khẳng định sau sai: A f  x    x ln  x ln  2ln B f  x    x log  x log  log C f  x    x log  x  2log D f  x    x  x log3  2 Câu 3: Cho hàm số: y  x  x  mx   d  : y  x  Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số cắt (d) ba điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 thoả mãn: x12  x22  x32  C Không tồn m A  m  10 B m  D  m  Câu 4: Tıń h diê ̣n tı́ch hı̀nh phẳ ng giới ̣n đường thẳng y  x  và đồ thị hàm số y  x  x  1 1 A B  C D Câu 5: Tổng diện tích mặt khối lập phương 150 cm Tính thể tích khối A 125 cm B 100 cm C 25 cm Câu 6: Đường thẳng y  x  cắt đồ thị hàm số y  B  x2 ; y2  Khi tổng y1  y2 A B D 75 cm 2x  hai điểm phân biệt A  x1 ; y1  x 1 C D Câu 7: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt cầu tâm O tiếp xúc với mp(P): A x  y  z  12 B x  y  z  2 2 2 C 12 x  12 y  12 z   D x  y  z  Câu 8: Gọi z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phức phương 2x  y  z  0 2 z  z   Tổng trình T  z1  z2  z3  z4 bằng: A Câu 9: Cho a, b > p  A logb a B logb (logb a ) logb a B loga b C D C D b Tính a p Câu 10: Cắt khối trụ mặt phẳng qua trục nó, ta thiết diện hình vuông có cạnh 3a Diện tích toàn phần khối trụ là: Trang 1/5 - Mã đề thi 109 A 27 a 2 Câu 11: Hàm số y = ln B  a 2 C  13a 2 D a 2 x  x   x có tập xác định là: A (- ; -2) B (1; + ) C (- ; -2]  (2; +) D (-2; 2) x 7 y 3 z 9 x  y 1  z Câu 12: Cho hai đường thẳng d1 : d : Phương trình đường     2 1 7 3 vuông góc chung d1 d x7 y 3 z 9 x  y 1 z 1 A B     1 4 x7 y 3 z 9 x7 y 3 z 9 C D     4 2 Câu 13: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a mặt bên tạo với đáy góc 450 Thể tích khối chóp tứ giác bằng: a3 4a a3 2a A B C D 3 Câu 14: Giả sử vào cuối năm đơn vị tiền tệ 10% giá trị so với hồi đầu năm Tìm số nguyên nhỏ n cho sau n năm đơn vị tiền tệ 90% giá trị A 20 B 14 C 16 D 22 Câu 15: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua điểm M(1;0;1), N(1;-1;0) vuông góc với mp: x  y  z   , có phương trình A x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 16: Tính tích phân I   x 1  x  dx A 31 10 B 32 10 31 10 x 1 C  Câu 17: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y  D 30 10 x2  x  A 0; B 1; C 2; D Câu 18: Cắt miếng tôn hình vuông cạnh 1m thành hình chữ nhật, hình có chiều rộng x  m  , gọi miếng tôn miếng tôn thứ Người ta gò miếng tôn tứ thành hình lăng trụ tam giác có chiều cao 1m, miếng lại gò thành hình trụ có chiều cao 1m Tính x để tổng thể tích khối lăng trụ khối trụ thu nhỏ A x  9 9  B x  3  C x  9 D x  3   Câu 19: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bện SA vuông góc với mặt phẳng ( ABCD ) SC = a Tính thể tích khối chóp S ABCD theo a A V = a3 B V = a3 C V = a3 D V = a3 15 Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm A (2;1;-1) , B (0;3;1) mặt phẳng   ( P ) : x + y - z + = Tìm tọa độ điểm M thuộc ( P ) cho 2MA - MB có giá trị nhỏ A M (-4;1;0) B M (-1;-4;0) C M (4;1;0) D M (1;-4;0) Câu 21: Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y   x  x  đoạn 1;5 là: A B C D 2 Câu 22: Tìm tất cặp số thực (x ; y ) thỏa mãn Trang 2/5 - Mã đề thi 109 (x ) ( ) ( ) - 3x + 5y + y + i = (2x - 6) + y + 2y + i æ 5ö A (2; -1), ççç2, ÷÷÷, (3; -1) è ø÷ æ 5ö C (2; -1), ççç2; ÷÷÷ è ø÷ æ 5ö æ 5ö B (2; -1), ççç2, ÷÷÷, (3; -1), ççç3; ÷÷÷ è ø÷ è ÷ø æ 5ö D (2; -1), ççç3, ÷÷÷, (3; -1) è ø÷ Câu 23: Phần ảo số phức z thỏa z  Câu 24: Phương trình: 22 x  x 1  7.2 x A B p ò (1 + tan x ) dx = i  1  2i  là: C 2 B  A Câu 25: Cho  2 x D   có nghiệm thực? C D a a ; a, b hai số nguyên dương phân số tối giản b b cos x Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A a + b = B ab = C a < b Câu 26: Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số D a - 10b = y  x   m   x  m2  5m  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác A m =  3 B m = C m =  D m   Câu 27: Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh quay (H) quanh trục Ox, biết (H) hình phẳng giới  e t anx , trục Ox, trục Oy đường thẳng x  hạn (C): y  cosx 2 2      23  e 1 A  e   B   e   C  e2  D    2         Câu 28: Cho hàm số y  f  x   x3  3x  m, m   Tìm tham số m để hàm số có giá trị cực đại A m = B m = -2 C m = -4 D m = x  s inx là: 100 A 61 B 62 C 63 D 64 Câu 30: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông A , AB = a, AC = a Tam giác SBC nằm mặt phẳng vuông với đáy Tính khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC ) Câu 29: Số nghiệm phương trình A a 39 13 B a C a 39 13 D V = a Câu 31: Viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M ( 1; 2; ) cắt chiều dương trục tọa độ A, B, C khác gốc O cho tứ diện OABC tích nhỏ x y z A    12 x y z B    12 x y z C    10 D Đáp án khác - Trang 3/5 - Mã đề thi 109   Câu 32: Cho P =  x  y    1  y y   Biểu thức rút gọn P là: 1   x x   A x B 2x C x + D x – Câu 33: Gọi V1 thể tích khối nón có thiết diện qua trục tam giác V2 thể tích khối V cầu ngoại tiếp hình nón đó, tỉ số bằng: V2 A B 32 C Đáp án khác D Câu 34: Tập nghiệm bất phương trình log (x  5x  7)   A ;2     C 2;  B 2;     D ;2  3;   Câu 35: Cho y  log2 3.log3 log63 64 Chọn đáp án đúng: A y = B y = C y = D y =  x  8  4t  Câu 36: Cho đường thẳng d :  y   2t điểm A  3; 2;5 Tọa độ hình chiếu điểm A d z  t  A  4; 1; 3 B  4; 1;3 C  4;1; 3 D  4; 1;3 Câu 37: Cho hình chóp S.ABC tam giác ABC vuông B, BC = a, AC = 2a, tam giác SAB Hình chiếu S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm M AC Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 4a a3 A B D C 6 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : x + y - z + = mặt cầu 2 (S ) : ( x - ) + ( y + 5) + ( z + ) = 25 Mặt phẳng ( P ) cắt mặt cầu (S ) theo giao tuyến đường tròn Đường tròn giao tuyến có bán kính r bằng: A r = B r = C r = D r = Câu 39: Phần thực số phức z thỏa mãn 1  i    i  z   i  1  2i  z A 6 B C 1 D 3 Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vuông tâm O , cạnh a Cạnh bên SA vuông góc  = 60 Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AB SO với đáy, góc SBD A a 3 B a C a D a Câu 41: Hàm số y  x3  x  x  nghịch biến khoảng: 1 1   A  ;   B  ;   1;   3 3     C 1;   D   ;1   Câu 42: Cho hai số phức z1   2i; z2  2  i Môđun số phức z1  z2 bằng: A B C D Câu 43: Tìm tập hợp điểm mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z -i +2 = A Đường tròn (x + 2) + (y - 1) = 2 B Đường thẳng 2x - 3y + = Trang 4/5 - Mã đề thi 109 C Đường tròn x + (y - 2) = D Đường thẳng y = x Câu 44: Cho x, y, z ba số thực dương có tổng Nếu ba số đókhông có số lớn hai lần số khác giá trị nhỏ xyz là: A B C D Một số khác 32 125 127   Câu 45: Đạo hàm hàm số f ( x )  log2 x  A f ( x )  4 x (2 x  1) ln B f ( x )  (2 x  1) ln C f ( x )  4x (2 x  1) ln D f ( x )  (2 x  1) ln 2 2 Câu 46: Tìm nguyên hàm hàm số f (x )  x x  1.dx A (x  1)3 +C B  (x  1) +C C (x  1) +C x  +C D Câu 47: Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực phân biệt: x   4 x  3x   m x  A 1  m   2 B 1  m   2 C 1  m  D m  1 4x  Câu 48: Đồ thị hàm số y= cắt đường thẳng y= -x+4 điểm phân biệt A,B Toạ độ điểm C x4 trung điểm AB là: A C(4;0) B C(0;4) C C(-2;6) D C(2;-6)   Câu 49: Cho hàm số y  x  2m  x  3mx  m Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực trị nằm phía trục hoành A  m  B m  C m  m  m  D  Câu 50: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a cạnh bên 2a Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là: 16 a 3 14 a 3 14 64 a 3 14 64 a 3 14 49 147 49 A B C D - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 109 MàĐỀ 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN B B C D A A C C A A C A C D A A C C A D A B B B D A D D C C A A B B D B D C B D D B A A C A B C D C ... 109 109 109 109 109 109 109 109 109 CÂU HỎI 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN B B C D A A C C A...A 27  a 2 Câu 11: Hàm số y = ln B  a 2 C  13a 2 D a 2 x  x   x có tập xác định là: A (- ; -2) B (1; + ) C (- ; -2]  (2; +) D ( -2; 2) x 7 y 3 z 9 x  y 1  z Câu 12: Cho... Một số khác 32 125 127   Câu 45: Đạo hàm hàm số f ( x )  log2 x  A f ( x )  4 x (2 x  1) ln B f ( x )  (2 x  1) ln C f ( x )  4x (2 x  1) ln D f ( x )  (2 x  1) ln 2 2 Câu 46: Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hưng nhân thái bình lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hưng nhân thái bình lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT hưng nhân thái bình lần 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay