Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT gia lộc hải dương lần 2

4 134 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 THPT GIA L C H I D The best or nothing NG Đ THI TH THPT QU C GIA NĂM Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u L N Môn: Toán Th i gian làm 90 phút Câu 1: Tìm F  x  m t nguyên hàm c a hàm s f  x   3x2  2e x  bi t F    3   4 A F  x   x3  2e x  x  B F  x   x3   x 1 ex C F  x   x3  2e x  x ng trình log (3x  2)  10 10 A x  B  x  3 10 10 C x  D  x  3 Câu 3: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho m A 1; 2;  hai 2x đ ng th ng x2 y2 z3 x 1 y 1 z 1 d2 :     2 1 1 Vi t ph ng trình đ ng th ng d qua A vuông góc v i c d1 d2 d1 : 3   : 4 A S   0;1 B S =  C S =  ; 2 D S = 1;  3 B log x    x  C log a  log b  a  b  2 D ln x   x  Câu 9: Tìm t p xác đ nh D c a hàm s  x 1 y  z  m t đ ng th ng d :   1 ph ng  P  : 2x  y  2z   Tìm t a đ giao A  2;1;1 B  0; 1;  D  2; 5;1 C 1; 3;  Câu 5: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đ u c nh a C nh SA vuông góc v i m t đáy  ABC  SA  a Tính th tích kh i c u ngo i ti p hình chóp a 39 13a 39 C A Câu 6: Đ th hàm s nhiêu đ A 13a 39 54 a 39 D 24 3x  có t t c bao y x2  B ng ti m c n B B D =  0;  A D  0;9  C D = 0;9  Câu 10: Đ th d D D =  9;   i c a hàm s y x O -3 x3  x2  3 C y  x  x  A y   B y  x  x  D y   x  3x  C  : y  x  3x  x  Ti p n c a đ th  C  t i m M có hoành đ x  c t đ th  C  t i m N (khác M Tìm t a Câu 11: Cho đ th đ m N A N  2; 1 B N  1; 4  C N  3;  D N 1;  Câu 12: Tìm giá tr nh nh t c a hàm s y   4x 1;1 A y  11 B y  C y  D y    1;1   1;1 C  y  log  x  x  x 1 y  z  x 1 y  z  A B     3 4 5 x 1 y  z  x 1 y  z  C D     4 3 5 Câu 4: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , cho m c a d  P  ? ng trình x Câu 8: Ch n kh ng đ nh sai: A log a  log b  a  b  D F  x   x3  2e x  x  Câu 2: Gi i b t ph Câu 7: Tìm t p nghi m S c a b t ph   1;1   1;1 D Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 13: Trong không gian v i h t a đ Oxyz , A 1; 2;1 th ng cho m đ ng x 1 y  z  Vi t ph ng trình m t   1 ph ng qua A vuông góc v i đ ng th ng d A x  2y  z   B x  2y  z   d: Câu 14: Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i đ th y  sinx; y  x   đ ng th ng x  3 3    B  D 2  C 2 2 Câu 15: Cho hàm s y  f  x  có đ th d i 2 Tìm t t c giá tr c a m đ ph   ng trình f x  m có ba nghi m phân bi t y -1 O x -3 A 1  m  B m  3 C 3  m  D m  1 Câu 16: Cho hàm s y  x  Ch n kh ng đ nh đúng? A Hàm s đ t c c ti u t i x  B Hàm s đ t c c đ i t i x  C Hàm s đ t c c ti u t i x  D Hàm s c c tr Câu 17: Kh ng đ nh sau sai ? A  B  1 1 2017    1 2016 2  2 C       D   1 2016 2017 Câu 18: Tìm s  2  1         1 2017 2016  đúng? A Hàm s đ ng bi n kho ng  2;1 ;  2;  B Hàm s đ ng bi n kho ng  2;  C Hàm s đ ng bi n kho ng D Hàm s đ ng bi n kho ng  ; 2 ;  2;  A  y  f  x  có đ o hàm f '  x    x  1 x2  Phát bi u sau D x  2y  z   C x  2y  z   Câu 20: Cho hàm s  ; 2  ; 1; 2 Câu 21: Tìm giá tr nh nh t c a hàm s    y  sin x  cos x  sin x  đo n   ;   2 23 A B C D 27 27 5x  Câu 22: Tính tích phân I =  dx x  3x  A I  2ln2  3ln3 B I  2ln3  ln4 C I  2ln2  ln3 D I  2ln3  3ln2 Câu 23: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai m A 1; 2;  B  1; 4;1 Vi t ph ng trình m t c u đ ng kính AB A x   y     z    12 2 B  x  1   y     z  1  12 2 C  x  1   y     z    12 2 D x   y     z    Câu 24: Tìm t t c 2x  m  s y x3 A m  2 B Câu 25: Tìm t giá tr c a m đ đ th hàm có ti m c n đ ng m  C m  5 D m  p xác đ nh D c a hàm s y   x  1 A D   ;1 C D   0;1 B D  1;   D D  1;   ph c z th a mãn đ ng th c Câu 26: G i  H  hình ph ng gi i h n b i A z  2i B z  2i C z   i D z  2 Câu 19: Hàm s sau m t nguyên hàm ln x c a hàm s f  x   ? x ln  x  1 x.ln  x  1 A F  x   B F  x   4 ln x ln x  C F  x   D F x    2.x ; y  0; x  0; x  Tính th tích x 1 V c a v t th tròn xoay đ c sinh ta quay z    i  z   2i đ ng y  hình  H  quanh tr c Ox 2  2  2  2   B  C  D  8 4 x5 Câu 27: Tính đ o hàm c a hàm s y  x A Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405   x   ln A y '  x   x   ln C y '  The best or nothing   x   ln B y '  x D y '    x   ln 3x 3x Câu 28: Cho s ph c z  a  bi (a, b  ) Trong kh ng đ nh sau đâu kh ng đ nh sai A z  z  a2  b2 z  v i a2  b2  z a2  b2 2b  b   z C   z a  b2 z a   i D z  z 2b z 1 i  mx  m  c t tr c hoành t i b n m phân bi t A m  S tâm I có ph ng trình  x  1   y     z    16 Các m A, B, C thu c m t c u I không thu c m t ph ng  ABC  2 Giá tr l n nh t c a th tích t di n ABCI bao nhiêu? 16 32 A B C D 3 3 Câu 33: Cho hình thang vuông ABCD A  B  900 ; AB  BC  3(cm); AD  (cm) Tính th tích v t th quay hình thang ABCD quanh c nh AD 70 A B 42  cm cm3 50 C 39  cm D cm3 Câu 34: M t hình nón có thi t di n qua tr c m t tam giác đ u Tính t s di n tích c a kh i c u ngo i ti p kh i c u n i ti p c a kh i nón A 16 B C D     đ ng th ng A x  2y  z   B 2x  y  2z  15  C x  4y  z   D x  2y  z   Câu 37: Đ ng th ng d : y  x  c t đ C  : y  2xx21 t     th i hai m phân bi t A, B Tính di n tích tam giác OAB (O g c t a đ B C Câu 38: Đi m bi u di n c a s c u A  3; 5; 3 A m  B  m  C m  D Không có m tho mãn Câu 31: T di n đ u có m t ph ng đ i x ng A B C D 10 Câu 32: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t đ ng đ ch t m đ t v n t c ch t m l n nh t A 61(m) B 115 (m) C 87,25 (m) D 142,75 (m) Câu 36: Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho m t ph ng  P  l n nh t A B C D 10 Câu 30: Tìm t t c giá tr th c c a tham s m m giây  s  S tính b ng mét  m  Tính quãng x2 y z2 Vi t ph ng trình m t   2 ph ng  P  ch a  cho kho ng cách t A t i Tính môđun c a z C  : y  x : Câu 29: Cho s ph c z th a mãn  iz  đ đ th hàm s ng trình S  2t  18t  2t  1, t tính b ng m B Câu 35: M t ch t m chuy n đ ng theo ph ph c z D M  3; 2  Tìm t a đ m bi u di n c a s ph c w  2z  z A  3; 2  B  9; 6  C  9; 2  D  3; 6  Câu 39: Tìm t t c giá tr c a m đ hàm s 2x  đ ng bi n kho ng  ; 2  y xm 1 1 A m  B m  2 1 1 C D  m  m 2 Câu 40: Tìm giá tr c a m đ ph ng trình 9x  3x1  m   có hai nghi m th c phân bi t 29 29 A m  B  m  4 29 29 C m  D  m  4 Câu 41: M t ch u n c hình bán c u b ng nhôm có bán kính R  20(cm) đ t m t khung hình h p ch nh t hình Trong ch u ch a s n m t kh i n c hình ch m c u có chi u cao h  10( cm) B vào ch u n c m t viên bi kim lo i hình c u cho m t n c dâng lên v a ph kín viên bi hình Bán kính c a viên bi g n v i s nh t Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing đ n v A x   0,0001x  0,4 x  40000 R đ ng Chi phí thuê công nhân làm m i h p bút nghìn đ ng G i T x  t ng chi phí cho x h p bút R h A 6,13 (cm) C 4,15 (cm) B 8,34 (cm) D 5,33 (cm)   Câu 42: Bi t I   x2  ln xdx đ c vi t d i a ln  b (a, b, c s nguyên Tính c a  3b  c A B 14 C 4 D 10 Câu 43: Anh Bình g i vào ngân hàng s ti n tri u đ ng theo hình th c lãi kép kì h n m t tháng v i lãi su t r% tháng c sau m i k h n anh Bình l i g i thêm vào ngân hàng tri u đ ng Đ n h t k h n th s ti n anh Bình có đ c tri u đ ng V y lãi su t ngân hàng bi t th i gian anh Bình không rút ti n lãi su t ngân hàng không thay đ i A 1% /tháng B 1,1%/ tháng C 0,9% /tháng D 1,2% /tháng d ng Câu 44: Cho s A 2z  i  iz ph c z th a mãn z  Đ t M nh đ sau đúng? A A  B A  bao g m chi phí mua nguyên v t li u chi phí thuê nhân công H i x ng c n s n xu t h p bút đ chi phí trung bình cho m t h p bút th p nh t A 20000 B 10000 C 15000 D 25000 Câu 47: Cho lăng tr đ ng ABC.A' B' C ' có đáy ABC tam giác đ u M t ph ng  A ' BC  t o v i m t đáy góc 600 , tam giác A' BC có di n tích b ng G i M, N l n l t trung m c a BB CC Tính th tích kh i t di n A AMN A B C 3 D Câu 48: Trong không gian v i h tr c t a đ Oxyz, cho ba m A 1;0;0  , B  0; 2;0  , C  0;0; 3 G i M m t m thay đ i m t ph ng ( ABC ) N m t m tia OM cho OM.ON  Bi t r ng N thu c m t m t c u c đ nh Tính bán kính c a m t c u A R  B R  C R  D R  Câu 49: Cho hình l p ph ng ABCD A B C D G i I trung m BB m t ph ng  DIC  chia kh i l p ph ng thành ph n có t s th tích ph n bé chia ph n l n b ng A B C D 17 12 Câu 50: Cho hàm s : C A  D A  Câu 45: Tính th tích c a v t th có hình v 14cm 4cm 15cm nghìn   y  x  x  m  3m x  m  7cm Tìm t t c giá tr c a tham s m đ đ th hàm s có hai m c c tr n m v hai phía c a tr c tung 6cm A 584cm3 B 328cm3 C 712cm3 D 456cm3 Câu 46: Chi phí đ mua nguyên v t li u làm x h p bút đ c cho b i công th c: m  B  m  D  m  m  A  m  C  m  ĐÁP ÁN 1.A 6.C 11.C 16.C 21.B 26.A 31.B 36.C 41.D 46.A 2.D 7.D 12.B 17.A 22.D 27.A 32.D 37.B 42.A 47.B 3.A 8.A 13.A 18.C 23.D 28.D 33.C 38.C 43.D 48.D 4.B 9.C 14.D 19.D 24.C 29.B 34.C 39.C 44.A 49.C 5.B 10.B 15.D 20.C 25.D 30.B 35.B 40.B 45.A 50.D Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận ... A  B  1 1 20 17    1 20 16 2  2 C       D   1 20 16 20 17 Câu 18: Tìm s  2  1         1 20 17 20 16  đúng? A Hàm s đ ng bi n kho ng  2; 1 ;  2;  B Hàm s... 36.C 41.D 46.A 2. D 7.D 12. B 17.A 22 .D 27 .A 32. D 37.B 42. A 47.B 3.A 8.A 13.A 18.C 23 .D 28 .D 33.C 38.C 43.D 48.D 4.B 9.C 14.D 19.D 24 .C 29 .B 34.C 39.C 44.A 49.C 5.B 10.B 15.D 20 .C 25 .D 30.B 35.B...  ; 2  ; 1; 2 Câu 21 : Tìm giá tr nh nh t c a hàm s    y  sin x  cos x  sin x  đo n   ;   2 23 A B C D 27 27 5x  Câu 22 : Tính tích phân I =  dx x  3x  A I  2ln2  3ln3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT gia lộc hải dương lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT gia lộc hải dương lần 2 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT gia lộc hải dương lần 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay