Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

7 188 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

ĐẠI HỌC PHẠM NỘITHPT CHUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 LẦN BIÊN TẬP: KỸ HƯ HỎNG MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Số Báo Danh: x Câu 1: Cho A m 1, đặt m y y B m x ln y y ln x Mệnh đề x C m 1, y B x 1, y C y D x tan2 x Câu 3: Hàm số sau nguyên hàm hàm số y sin x sin x A y C y cos x cos x e -x x - 2x Câu 4: Tính đạo hàm hàm số y A y ' x e x2 4x  B y tan x cot x D y tan x cot x   sin x B F x C F x tan x D F x cot x cot x C B m D C m  R 2x có đường tiệm cận đứng 3x m D m  Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y A m 3x Khoảng cách điểm cực đại, cực tiểu đồ thị hàm số B    đồ thị F  x  qua điểm M  ;0  sin x 6  A F  x    D y '  e  x  x  x  Câu 5: Tìm hàm số F  x  biết F '  x   A cot2 x ?   x3 B y '  e  x  x  x  C y '  e  x x  x  Câu 6: Cho hàm số y x2 x2 Câu 2: Tìm tất đường tiệm cận đồ thị hàm số y A x D m Câu 8: Một miếng gỗ hình lập phương cạnh 2cm đẽo tạo thành khối trụ ( T ) có chiều cao miếng gỗ tích lớn có thể.Diện tích xung quanh ( T )  A 4π cm   B 2π cm   C 2π cm Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT   D 2π cm  Trang Câu 9: Từ mô ̣t miế ng sắ t tây hình tròn bán kính R, ta cắ t mô ̣t hình qua ̣t và cuô ̣n phầ n còn la ̣i thành mô ̣t cái phễu hiǹ h nón Số đo cung của hiǹ h qua ̣t bi ̣cắ t đô ̣ (tiń h xấ p xi)̉ để hiǹ h nón có dung tić h lớn nhấ t A 650 B 900 D 600 C 450 Câu d1 : 10: Trong không gian với ̣ to ̣a đô ̣ x 1 y 1 z  x y2 z3   ; d2 :   Mă ̣t phẳ ng P 1 1 3 Oxyz , cho hai đường thẳ ng chứa d1 và song song với d2 Khoảng cách từ điể m M 1; 1; đế n P là A B C Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  3x  A B Câu 12: Cho hàm số bậc ba y A a C a 0;b 0;b 0; c 0; c 0; d 0; d D 2; bằng: C ax bx D 18 d có đồ thị hình vẽ: Dấu a ;b ; c ; d là: cx B a D a 0 0;b 0;b 0; c 0; c 0; d 0; d 0 Câu 13: Một ô tô chuyển động với vận tốc a (m/s) người lái xe đạp phanh Từ thời điểm ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v t 5t a (m/s), t thời gian tính giây kể từ lúc đạp phanh Hỏi vận tốc ban đầu a ô tô bao nhiêu, biết từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ô tô di chuyển 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Câu 14: Cho hàm số y  f  x  liên tục thỏa mãn f  x   f   x   x , x  Tính I   f  x  dx 1 Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang 2 A I  B I C I D I Câu 15: Cho lăng trụ đứng ABC A' B 'C ' có cạnh a Thể tích khối tứ diện AB’A’C A 3a 12 3a B 3a C D 3a Câu 16: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy tam giác vuông cân có cạnh AB A BC 2; AA ' 2 Thể tích khối cầu ngoại tiếp tứ diện AB’A’C’ 16 B 16 Câu 17: Cho hàm số y A a  0, b  0, c  ax bx C 32 D 32 c có đồ thị hình vẽ Dấu a, b, c là: B a  0, b  0, c  C a 0,b ,c D a 0,b ,c Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mặt cầu (S) qua điểm A, B, C có tâm thuộc mặt phẳng (xOy) có bán kính A 34 B 26 C 34 D 26 C 0; D Câu 19: Hàm số y  ln  x  1 nghich ̣ biế n trên: ;0 A Câu 20: Cho hàm số y A 12 B 1; f x liên tu ̣c B và ; 3 0  f  x  dx  ,  f  x dx  Khi đó C f x dx bằ ng: D Câu 21: Xác định tập hợp tất điểm mặt phẳng toạ độ biểu diễn số phức z cho z2 z A C x ; ,x 0; y , y  0; y  , y    x; y  , x  y  0 D  x;  , x   B Câu 22: Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình   i  z  7  i Giá trị biểu thức T  z1  z2 A B C 10 D Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A(5; 3; 1), B(2; 3; 4) C (1; 2; 0) Tọa độ điểm D đối xứng C qua đường thẳng AB là? A (6; 5; 4) B ( 5; 6; 4) C (4; 6; 5) D (6; 4; 5) Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A(2; 3; 1), B(1; 2; 3) Đường thẳng AB SA cắt mặt phẳng ( P) : x  y  z  điểm S Tỉ số : SB 1 A B C D Câu 25: Người ta cần sắt tây hình chữ nhật có kích thước 30 cm x 48 cm để làm hộp không nắp cách cắt bỏ bốn hình vuông bốn góc gấp lên Thể tích lớn hộp là: A 3886cm B 3880cm C 3990cm Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 3888cm3 Trang Câu 26: Tích nghiệm phương trình log2 x 2 log x bằng: A B C D Câu 27: Cho hình chóp S ABC có mặt bên SAB , SBC , SCA đôi vuông góc với có diện tích 8cm2 , 9cm2 25cm Thể tích khối chóp là: A 60cm D 20cm C 30cm B 40cm Câu 28: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2x A m B m  C m  x m có nghiệm nhất: D m  Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tọa độ điểm đối xứng với điểm A 1; 2; qua mặt phẳng P :y z C  1;1;  B 2; 1; A 1; 2; D 1; 1; Câu 30: Xác định tập hợp tất điểmtrong mặt phẳng tọa độ biểu diễn số phức z cho z số thực âm A 0; y , y R x ; ,x B R 0; y , y C D  x;0 , x  0 để Câu 31: Tìm a 2x x 2.3 dx a A a B a C a Câu 32: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A’B’C’D’ có AB diện ACB’D’ A 2a B Câu 33: So sánh số e A 2e 4   2a B e C D a 3a , AD 4a AA’ 2a Tính thể tích khối tứ D 4a  C e 4 D e 4 Câu 34: Cho hình chóp S ABC có cạnh đáy a, khoảng cách cạnh bên SA cạnh đáy BC 3a Tính thể tích khối chóp S ABC a3 B 12 3a3 A 16 a3 C 3a3 D Câu 35: Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình sau có nghiệm: 2x A m B m 1  i  96 94 1  i   i 1  i  C m x m2 2m D m  D z  100 Câu 36: Cho số phức x  A z  Câu 37: Cho f x B z 2.3log81 x Khi đó: C z  Tính f ' Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang A f ' 1 B f ' 1  C f ' 1  D f ' 1  Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, mặt bên 60o Thể tích khối chóp S.ABCD là: (SCD) tạo với đáy góc A a3 B a 3 x4 Câu 39: Cho hàm số y 2x C D a3 3 Khoảng cách hai điểm cực tiểu đồ thị hàm số bằng: B A a3 D C Câu 40: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  x , y  x A S B S  12 C S  D S Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có tọa độ đỉnh A 0; 0; , B 2; 0; ; D 0; 2; , A ' 0; 0; Đường thẳng d song song với A’C, cắt hai đường thẳng AC’ B’D’ có phương trình là: x y z A 1 x y z C 1 x 1  x 1 D  B y 1  y 1  z2 1 z2 Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A 2; 0; , B 0; 4; ; C 0; 0; D 2; 4; Tập hợp điểm M thỏa mãn: MA MB MC , mặt cầu có phương trình: MD Câu 43: Tập hợp nghiệm bất phương trình log 2x log là: A ; B ; 2 C 1  D  ;   2  ; 2 a Câu 44: Tìm a a để 4x dx 5a A a B a C a  D a  Câu 45: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y A S 3 B S Câu 46: Tìm hàm F x biết F ' x A F (x ) x3 C F (x ) x 2x x2 15 C S 3x 1 4x F B m D S B F (x ) x3 4x D F (x ) x3 2x C m Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT x4 16 15 Câu 47: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y cực tiểu: A m 1 6x 1, y mx 1 m x2 x có cực đại D m Trang Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng: , Q :x 2y 2z P :x 2y 2z 0 Mặt cầu (S ) có tâm thuộc trục Ox tiếp xúc vơi hai mặt phẳng cho có phương trình A x C x y2 z2 B x y2 z2 D x Câu 49: Tìm tất đường tiệm cận đồ thị hàm số y A x 2 1; y B y C x y2 y2 x2 z2 3x x 1; y z2 D x 1, y Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A a, 0, a , B 0, a, a ,C a, a, Mặt phẳng ABC cắt trục Ox ,Oy,Oz điểm M , N , P Thể tích khối tứ diện OMNP A 4a 8a B C 8a 4a D - HẾT Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC A 11 C 21 A 31 B 41 A C 12 C 22 A 32 D 42 A D 13 B 23 D 33 C 43 B C 14 D 24 A 34 B 44 B D 15 A 25 B 35 C 45 D B 16 C 26 C 36 A 46 A Kỹ Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 17 C 27 D 37 B 47 C A 18 B 28 A 38 D 48 C A 19 D 29 D 39 A 49 B 10 C 20 B 30 C 40 B 50 D Trang ... A 4a 8a B C 8a 4a D - HẾT Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT Trang ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC A 11 C 21 A 31 B 41 A C 12 C 22 A 32 D 42 A D 13 B 23 D 33 C 43 B C 14 D 24 A 34 B 44 ... B D 15 A 25 B 35 C 45 D B 16 C 26 C 36 A 46 A Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT D 17 C 27 D 37 B 47 C A 18 B 28 A 38 D 48 C A 19 D 29 D 39 A 49 B 10 C 20 B 30 C 40 B 50 D Trang ... x3 4x D F (x ) x3 2x C m Kỹ Sư Hư Hỏng – Cung cấp tài liệu ôn thi THPT x4 16 15 Câu 47 : Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y cực tiểu: A m 1 6x 1, y mx 1 m x2 x có cực đại D m Trang Câu 48 :
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên sư phạm hà nội lần 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay