Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên nguyễn trãi hải dương lần 3

4 109 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Đ THI TH THPT CHUYÊN NGUY N TRÃI Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u Câu 1: Đ đ y  x  3x  x  th c a hàm s c xác đ nh hình sau y O x 1 A x Câu 7: G i B y y O f ( x)  x O x C D Câu 2: Kho ng đ ng bi n K c a hàm s y   x  x  kho ng sau B K   1;1 A K   ; 1 D K   3;   C K  1;  D S  5;      M  max f ( x), x    ;  , v i  2 cos x  m Tìm m đ M   cos x  m  1 D   m  2 Câu 8: Gi s m c c tr c a đ th hàm s y  x  m c c tr c a đ th hàm x s y  ax  bx  cx  d Xác đ nh b s ( a , b , c , d) A m  1 Câu 6: G i S t p giá tr c a tham s m đ hàm s y  x  m.2 x  đ ng bi n kho ng 1  C S   ;  3  O L N3  ;   ; S t p sau A S   ; 1 B S   ;0  y THPT QU C GIA NĂM Môn: Toán Th i gian làm bài: 90 phút B m  C m  A ( a; b; c; d)  (3; 1;0;0) B ( a; b; c; d)  (0; 1;0; 3) C ( a; b; c; d)  (0; 1; 3;0) D ( a; b; c; d)  ( 1;0; 3;0) y  x4  mx3  M nh đ Câu 3: Cho hàm s y  f ( x) có đ o hàm liên t c Câu 9: Xét hàm s  a; b  đ th hàm s sau A m đ hàm s có hai m c c tr B Có m t giá tr m  đ hàm s đ t c c đ i t i x  C m đ hàm s có m t c c đ i D m hàm s ch có m t c c ti u Câu 10: Tìm m đ đ th hàm s y  f '( x) đ c cho nh hình bên G i n s m c c tr c a hàm s y  f ( x) kho ng  a; b  n b ng bao nhiêu? y x O a b A n  B n  C n  D n  Câu 4: G i k s giá tr th c c a tham s m x2 cho ph ng trình  m2 có m t x1 nghi m th c Giá tr c a k b ng bao nhiêu? A k  B k  C k  D k nguyên d ng Câu 5: Gi s n s ti m c n đ ng c a đ th x2  hàm s y  Khi n s x( x2  3x  2) sau A n  B n  C n  D n  mx  x2   có hai ti m c n đ ng hai x2  x ti m c n ngang c t t o thành hình ch nh t có di n tích b ng A m  B m  C m  D m1;1 y Câu 11: M t m nh v n hình ch nh t ABCD có AB  40m , AD  8m Ng i ta mu n lát m t đ ng t A đên C nh sau Ch n m t m M AB lát g ch AM , sau lát ti p đo n MC Bi t chi phí AM 60.000 đ ng/mét;trên MC 100.000 đ ng/mét Tính chi phí th p nh t đ lát đ ng nh A 3.200.000 đ ng B 3.040.000 đ ng C 2.448.000 đ ng D 4.080.000 đ ng Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 12: Tìm t p xác đ nh D c a hàm s : y  log (2  x) ? A D  ( ; 2] B D  ( ; 2) D D   ;   \{2} C D  (2; ) Câu 13: Tìm t p xác đ nh D c a hàm s y  (  x  x  5) A D  ( ; 1) C D  ( 1; 5) B D  (5; ) D D   ;   Câu 14: Cho log a b  3,log a c  Tính T  log b3 a b c2 23 45 45 D T   23 Câu 15: Ph ng trình 3x x 1  x  có hai nghi m  ,  Bi u th c T       giá tr sau A T   log B T  log 32 45 23 C T  45 B T   C T  1 D T  Câu 16: Tìm t p S giá tr c a m đ ph ng trình 12 x  (1  3m)6 x  (1  3m)3x  có nghi m 1  thu c K   ;   ?   A S  1;    1 2  C S  1;    Câu 17: Tìm t p nghi  1 B S  1;     ;   3   1 2  D S   1;     m S c a b t ph ng trình Câu 18: T p nghi m S c a b t ph A S   0; 3 ng trình D S  1;  Câu 19: T p nghi m S c a b t ph ng trình x log ( x  x  1)  x.log ( x  x  1) t p sau  3  3  ;3 A S   0;        B S  0;1 D S  1;   Câu 21: Bi t r ng t n t i s n nguyên d ng đ ph ng trình 3x  3 x  2cos nx có 2017 nghi m G i m s nghi m c a ph ng trình 9x  9x   2cos2nx m s sau A m  2017 B m  1009 C m  4034 D m  6051 Câu 22: Hàm s F ( x) m t nguyên hàm c a f ( x)  e x  3x t p s th c F(x) hàm s sau A F( x)  e x  x  B F( x)  e x  x  D F( x)  e x  x3 Câu 23: Tìm h nguyên hàm c a f (x)  2sin x.cos3x, x (; ) C F( x)  e x  x  1  f ( x)dx  cos2x  cos4x  C B  f ( x)dx  cos2x  cos4x  C 1  f (x)dx   cos2x  cos4x  C D  f ( x)dx  cos2x  cos4x  C C Câu 24: Bi t hàm s f ( x) th a mãn u ki n C f (2)  ln5 log x C S  1;  x 2x x f (0)  Tính f (2)? x 1 A f (2)  B f (2)  ln3   t p sau A S   3;9  B S  1;   5.2 ng trình   67 f '( x)  1  A S   ;1   1;  B S  ( ; ) 2   1 C S   ;    2;   D S   1;  2  3x A  2x log  1 x log x 3  ; 3 C S   ;1        3  D S   ;    2;     Câu 20: Xác đ nh t p nghi m S c a b t ph C S   ;1 A T   B S   ;1   2; 3 D f (2)   ln2 Câu 25: Cho tr c m s th c d m 1 x Tính I   ln dx 1 x m ng m  m m2 m2 C I  D I  B I  Câu 26: Trên m t ph ng t a đ Oxy, cho ph n hình ph ng đ c tô đ m nh hình bên đ c gi i h n b i m t đ th hàm s b c ba đa th c m t đ ng th ng Di n tích S c a ph n tô đ m b ng bao nhiêu? A I  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 34: Xác đ nh s y z   2i  mà z đ t giá tr l n nh t -2 O -1 A z   i B z   i C z   3i D z   3i Câu 35: N u K kh i đa di n đ u lo i 3; 4 x s c nh c c a K b ng bao nhiêu? A c  B c  10 C c  12 D c  30 Câu 36: Cho kh i t di n ABCD G i M , N , E, F , P , Q theo th t trung m c a -2 A S  B S  C S  Câu 27: Cho a  Hãy tính: D S  AB, BC ,CD , DA , AC ,BD G i V1 , V2 t a I   sin 2016 x.cos2018 xdx sin 2017 a.cos2017 a cos2017 a.sin 2017 a B I  2016 2016 sin 2017 a.cos2017 a cos2017 a.sin 2017 a C I  D I  2017 2017 A I  a Câu 28: Tính I   e x ( x  1)dx,( a  0) a C I  e a D I  e a ( a  1) Câu 29: Cho s ph c z   5i Đi m sau bi u di n z ? A M(2; 5) C E( 2; 5) B N (2; 5) D F(5; 2) Câu 30: S ph c z th a mãn z   i  z   5i Tâp( H) m bi u di n c a z hình d A ( H ) đ ng th ng 2x  3y   B ( H ) đ ng th ng 2x  3y   C ( H ) đ ng th ng 2x  3y   D ( H ) đ ng th ng 3x  2y   i Câu 31: G i z1 , z2 nghi m ph c c a ph ng trình z2  2z  10  Tính T  z12  z22 A T  34 C T  24 Câu 32: Cho s B T  D T  20 ph c z , w th a mãn z   2i  z  5i , w  iz  20 Giá tr nh nh t m t V1 s sau V2 A t  B t  C t  D t  Câu 37: Cho kh i lăng tr ABC.A' B' C ' có đáy tam giác đ u c nh a ,chi u cao h Bi t th tích 3 a Tính h ? A h  2a B h  3a C h  4a D h  a Câu 38: Cho m t kh i chóp S.ABC có SA  SB  SC  a ( a  0), ASB  BSC  CSA  300 M t ph ng (  ) qua A,c t hai c nh SB, SC t i B ', C ' cho chu vi tam giác AB' C ' nh nh t V Tính t  S AB' C ' ? VS ABC A t  C t   A m  th c th c T  z  18 z s sau đây? A T  10 B T  15 C T  17 D T  1 B t   D t  2(2  2) Câu 39: Cho hình ch nh t ABCD có AB  2a, BC  a Quay m t ph ng (ABCD) m t vòng quanh đ ng th ng ch a CD t o thành kh i tròn xoay (H) Di n tích toàn ph n S c a (H) b ng bao nhiêu? A S  6a2 B S  4a2 C S  2a2 D S  8a2 Câu 40: Cho t di n đ u ABCD : AB  2a Bán kính R c a m t c u ch a t t c A, B, C , D s sau đ nh 2a 3a C R  3a D R  Câu 41: Cho tam giác ABC có: AB  6a, AC  8a, BC  10a Quay m t ph ng (ABC quanh đ ng th ng BC t o thành m t kh i tròn xoay (H) Di n tích toàn ph n S c a (H) s sau A S  72a2 B S  36a2 336 336 C S  D S  a 5 A R  c a w là: 10 B m  10 10 C m  D m  10 Câu 33: Cho s ph c z th a mãn h z  4i  z  z i  Giá tr c a bi u ng kh i t di n ABC ' A' b ng B I  e ( a  1) A I  e a ng th tích c a kh i ABCD , MNEFPQ T s a ph c z th a mãn 3a B R  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 42: Cho m t c u (S) tâm O , bán kính R  5a m t m H c đ nh cho OH  3a M t m t ph ng qua H c t (S) theo m t đ ng tròn có bán kính nh nh t r b ng s sau A r  3a B r  4a C r  2a D r  5a x y2 z3 Câu 43: Đ ng th ng d :  vuông  góc v i m t ph ng sau A (1 ) : x  y  z   D (): 2x  2y  z   Câu 47: M t ph ng (): 2x  y  2z   c t m t c u (S): ( x  1)  ( y  1)  ( z  1)  25 theo m t đ ng tròn tâm H Đi m H m sau A H (1; 1; 0) B H (0; 1;1) C H ( 1; 0;1) D H (1; 0; 1) B ( ) : x  y  z   x  m  t  ng th ng   y  n  2t c t m t  z   mt  C ( ) : 3x  y  z   c u (S) : x  ( y  2)  ( z  2)  t i hai m D ( ) : x  y  3z   A , B cho đ dài c a AB b ng C p ( m; n) c p giá tr sau A ( m; n)  (1; 2) B ( m; n)  (1; 0) C ( m; n)  (2; 0) D ( m; n)  (0; 2) Câu 49: Đ ng th ng d qua A(2; 1; 3) song song v i m t ph ng () : x  y  z   m t ph ng Câu 44: Cho A(a;0;0), B(0; b;0), C(0;0; c) v i abc  Vi t ph ng trình m t ph ng (ABC) x y z A ( ABC) :    abc  a b c x y z B ( ABC) :    abc  a b c x y z C ( ABC) :     a b c x y z D ( ABC) :    a b c Câu 45: Cho () : x  y  z   x  m  t  ( ) :  y  1  nt song song v i Hai tham  z   2t  s m n th a mãn u ki n d i m  m  m  m  B  D  C  A   n  3  n  3  n  3  n  3 Câu 46: M t ph ng () / /( P): 2x  2y  z   ti p xúc v i m t c u: (S) :( x  3)2  ( y  1)2  ( z  1)2  Ph C (): 2x  2y  z   ng trình c a (  ) ph ng trình sau A (): 2x  2y  z  16  Câu 48: Cho đ () : 3x  y  3z   Đ ng th ng d i trùng v i đ ng th ng d ? x2 y 1 z 3 A (d1 ) :   x2 y 1 z 3 B (d2 ) :   x2 y 1 z 3 C (d3 ) :   x2 y 1 z 3 D (d4 ) :   Câu 50: Bi t r ng t n t i đ ng th ng  qua m M(0; m;0) c t đ ng th i c ba đ ng th ng  x  t3 x   x  1    1  y  t1 ;   y  t2 ;   y  Tung đ z  t z  t  z  t    c a m M nh n giá tr sau A m  B m  1 C m1;1 D m1;1 B (): 2x  2y  z  16  ĐÁP ÁN 1.C 6.B 11.B 16.A 21.C 26.D 31.D 36.A 41.C 46.B 2.B 7.A 12.B 17.A 22.B 27.D 32.B 37.A 42.B 47.C 3.A 8.D 13.C 18.D 23.A 28.A 33.C 38.B 43.D 48.D 4.C 9.D 14.A 19.A 24.C 29.B 34.C 39.A 44.C 49.D 5.A 10.D 15.C 20.C 25.B 30.A 35.C 40.D 45.A 50.A Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận m ... 26.D 31 .D 36 .A 41.C 46.B 2.B 7.A 12.B 17.A 22.B 27.D 32 .B 37 .A 42.B 47.C 3. A 8.D 13. C 18.D 23. A 28.A 33 .C 38 .B 43. D 48.D 4.C 9.D 14.A 19.A 24.C 29.B 34 .C 39 .A 44.C 49.D 5.A 10.D 15.C 20.C 25.B 30 .A... t a I   sin 2016 x.cos2018 xdx sin 2017 a.cos2017 a cos2017 a.sin 2017 a B I  2016 2016 sin 2017 a.cos2017 a cos2017 a.sin 2017 a C I  D I  2017 2017 A I  a Câu 28: Tính I   e x (... n tích toàn ph n S c a (H) s sau A S  72a2 B S  36 a2 33 6 33 6 C S  D S  a 5 A R  c a w là: 10 B m  10 10 C m  D m  10 Câu 33 : Cho s ph c z th a mãn h z  4i  z  z i  Giá tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên nguyễn trãi hải dương lần 3 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên nguyễn trãi hải dương lần 3 , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên nguyễn trãi hải dương lần 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay