Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD đt hà tĩnh

4 176 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:45

Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing SỞ GD&ĐT TĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Ngọc Huyền LB sưu tầm giới thiệu Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Đường thẳng tiệm cận x 1 đứng đồ thị hàm số y  ? x1 A y  B y  1 C x  1 D x  lượt i , j , k , cho điểm M  2;1; 1 Khẳng định sau đúng? Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , A OM  k  j  2i B OM  2k  j  i C OM  2i  j  k D OM  i  j  2k cho hai điểm A 1; 2; 4  B  3; 2;0  Tọa độ Câu 7: Gọi z1 , z2 nghiệm phương trình AB là: z2  2z   Giá trị biểu thức z1  z2 bằng: A  2; 4;  B  4;0;  C  4;0; 4  D  1; 2; 1 A cho đường thẳng x1 y z 3   Góc hai đường thẳng 1 1 bằng: B 60 C 30 x2 Khẳng định sau x2 khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 2  2;  nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số nghịch biến khoảng  ;  đồng biến khoảng  2;   \2 Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông, SA vuông góc với đáy, mặt bên hợp với đáy góc 60, M trung điểm CD Biết thể tích khối chóp S.ABCD A B Câu 9: Nguyên f  x   sin x  cos x là: A sin x  cos x  C C  cos x  sin x  C C 17 hàm hàm D số B cos x  sin x  C D sin2x  C Câu 10: Tích nghiệm phương trình 9x  x 1  3x x A  bằng: B C 1 D Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC B Hàm số đồng biến khoảng  ;  SBC  thẳng x  2; x  bằng: D 45 Câu 4: Cho hàm số y  D Hàm số nghịch biến hàm số y  x  x  3, trục Ox đường d2 : A 90 D C Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , x y 1 z 1 d1 :   1 2 B a3 , khoảng cách từ M đến mặt phẳng SBC  bằng: a a a B C D a Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , A vectơ đơn vị trục Ox, Oy, Oz lần tam giác cạnh a, SA   ABC  , SA  a Thể tích khối chóp S.ABC bằng: A a B a C 3 a D a Câu 12: Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   x2  3x  thỏa mãn F 1  Giá trị x1 F   là: A F    11  5ln 2 11 B F     5ln 2 C F     5ln  10ln 2 D F    5ln3  10ln2 là: 1 C x   D x  2 Câu 13: Nghiệm phương trình 32 x1  A x  B x  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 14: Cho hai số phức z1  1  2i; z2  2  3i Câu 23: Bảng biến thiên hình Tổng hai số phức z1 z là: hàm số hàm số cho A 3  5i B 3  5i C 3  i D 3  i Câu 15: Cho  a  1; x  0, y  0,  Khẳng A log a x  log a x y’ + +   x3 x3 B y  x 1 x  x3 x2 C y  D y  x 1 x 1 Câu 24: Một hình trụ có bán kính đáy r  40cm có chiều cao h  40cm Diện tích xung quanh hình trụ bằng: A y  C log a  x.y   log a x  log a y D log a x  log a x Câu 16: Phần ảo số phức z   3i là: D 3 C Câu 17: Hàm số sau nghịch biến  ;  ?   x C y   1,7  D y    D 3200 cm2    52 đúng?  f  x  dx  e C  f  x dx  e 3x 3x  C B  f  x dx   e  C D  f  x dx  3x e 1 3x 3x  C  C Câu 19: Tìm số phức z thỏa mãn iz  2z   3i A z   i B z   i C z   5i D z   5i Câu 20: Giá trị cực tiểu hàm số y  x  3x  là: A 1 B C  D y  ln x  C y   ln x x Câu 18: Cho hàm số f  x   e x Mệnh đề sau A  B 3200  cm2 Câu 25: Đạo hàm hàm số y  x ln x là: A y  x  ln x B y   ln x  x 3 B y     x  A 1600  cm C 1600 cm2 e A y    2 1 B log a x    log a x B 3i  y định sau sai? A  x D Câu 21: Giá trị nhỏ hàm số y  sin x Câu 26: Cho A, B, C tương ứng điểm mặt phẳng phức biểu diễn số phức z1  1  2i , z2   5i , z3  2  4i Số phức z biểu diễn điểm D cho ABCD hình bình hành là: A  7i B 5  i C 1  5i D 3  5i Câu 27: Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y  2 x  x  điểm có hoành độ là: A y  8x  B y  C y  2x  D y  6x  Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu S  : x  y  z2  2x  4y  2z  0, tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu S  là: A I 1; 2;1 ; R    3   ;  là:   B I 1; 2;1 ; R  C I  1; 2; 1 , R  D I  1; 2; 1 , R  B C D 2 Câu 22: Cho hình chóp tứ giác có tất A cạnh nhau, đường cao mặt bên a Thể tích V khối chóp là: A V  2 a B V  a 27 C V  a D V  a Câu 29: Tập xác định hàm số y  x  x  là: A  0;   B  ;0    0;   C  ;0  D  ;   Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ a   2; 2;0  ; b   2; 2;0  Trong kết luận:  I  a  b  II  b  a  III  a  b  IV  a  b Có kết luận sai? A B C Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận D Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 31: Biết tập nghiệm phương trình log     x  x    3log x  x   2  a; b Khi tổng 2a  b bằng: A B C D 3 Câu 32: Một ô tô chuyển động với vận tốc 10m / s người lái đạp phanh; từ thời điểm ô tô chuyển động chậm dần với vận tốc v t   2t  10  m / s  (trong t thời gian tính giây, kế từ lúc đạp phanh) Hỏi thời 1 C  D 64 16 32 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu S : x2  y  z  2x  4y  2z  điểm M  0; 1;0  Mặt phẳng  P  qua M cắt S  theo đường tròn  C  có chu vi nhỏ Gọi N  x0 ; y0 ; z0  điểm thuộc đường tròn  C  cho ON  Tính y ? A 16m B 45m C 21m D 100m Câu 33: Cho hàm số y  ax  bx  c  a   có đồ thị hình Kết luận sau đúng? y C 1 B 2 A gian giây cuối (tính đến xe dừng hẳn) ô tô quãng đường bao nhiêu? B  A D Câu 38: Tập giá trị m để phương trình    x 1   x 1  m  có hai nghiệm âm phân biệt là: A  4;6  B  3;  C  4;  D  5;  Câu 39: Gọi m số thực dương cho đường thẳng y  m  cắt đồ thị hàm số y  x  3x  x O hai điểm A , B thỏa mãn tam giác OAB vuông O ( O gốc tọa độ) Kết luận sau đúng? A a  0; b  0; c  B a  0; b  0; c  C a  0; b  0; c  D a  0; b  0; c  Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho x1 y 1 z  đường thẳng d : mặt   phẳng Q : 2x  y  z  Mặt phẳng  P  chứa đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng  Q  có phương trình là: A x  2y   B x  y  z  D x  2y   C x  2y  z   Câu 35: Tập hợp giá trị m để hàm số y  mx  x  3x  m  nghịch biến  3;0  là:  1  A  ;   3   1  B  ;      1  C  ;     1  D  ;  3  1 3 A m   ;  2 4 7 9 B m   ;  4 4 5 7 C m   ;  4 4 3 5 D m   ;  4 4 Câu 40: Cho số thực a  b  Trong phương trình sau, phương trình vô nghiệm ? A a x  b x   a  b  B a x  2.b x   a  b  C a x  b x   a  b  D b x   a  b   a x x x x x Câu 41: Ta vẽ hai nửa đường tròn hình vẽ dưới, đường kính nửa đường tròn lớn gấp đôi đường kính nửa đường tròn nhỏ Biết nửa hình tròn đường kính AB có diện tích 32 BAC  300 Tỉnh thể tích vật thể tròn xoay tạo thành quay hình  H  (phần tô đậm) xung quanh đường thẳng AB  C Câu 36: Giá trị tích phân I   x.sin xdx biểu diễn dạng a.  b  a, b  a.b bằng: (H)  , tích B A A 620  B 784  C 279 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận D 325  Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy tứ giác lồi với O giao điểm AC BD Gọi M , N , P , Q trọng tâm tam giác SAB,SBC ,SCD,SDA Gọi V1 V2 thể tích khối chóp S.ABCD O.MNPQ Khi V tỉ số là: V2 27 27 A B C D Câu 43: Biết tập nghiệm bất phương trình log2  x    2log4   x    log2  x  1  a; b  Khi tích a.b bằng: A 20 B C D 10 A 15 (cm) B 1,306 (cm) C 1,233 (cm) D 1,553 (cm) Câu 47: Cho số thực  a, b  1, biết đồ thị hàm số y  a x y  log b x cắt điểm M   2017 ; 2016 1 Kết luận sau đúng? A a  1, b  B a  1,0  b  C  a  1,0  b  D  a  1, b  Câu 48: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho hai điểm A  2;1; 3  ; B  2; 4;1 Gọi  d  đường thẳng qua trọng tâm tam giác ABO cho Câu 44: Tứ diện có mặt phẳng đối tổng khoảng cách từ điểm A, B, O đến đường xứng? thẳng  d  lớn Trong vectơ sau, véctơ A B C D Câu 45: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vecto phương  d  ? tam giác vuông cân B , cạnh AB  Cạnh bên A u   13;8; 6  B u  13;8; 6  SA  vuông góc với mặt phẳng đáy Bán C u   13;8;6  D u  13;8;6  kính mặt cầu ngoại tiếp hình hóp S.ABC là: 34 A 34 B C D Câu 46: Một phễu có dạng hình nón chiều cao phễu 30cm Người ta đổ lượng nước vào phễu cho chiều cao cột nước phễu 15cm (Hình H ) Nếu bịt kín miệng phễu lật ngược phễu lên (hình H ) chiều cao cột nước phễu gần với giá trị Câu 49: Một người thợ thiết kế bể cá hình hộp chữ nhật có đáy nắp đậy, có chiều cao 70cm, thể tích 567000cm3 Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá trình 1000000 đồng/ m2 loại kính để làm mặt đáy có giá thành 1.200.000 đồng/ m2 Giả sử phần tiếp xúc mặt không đáng kể Số tiền mua kính để hoàn thành bể cá là: sau đây? A 2,232 triệu đồng B 3,204 triệu đồng C 4,464 triệu đồng D 3,492 triệu đồng Câu 50: Trong số phức z thỏa mãn z    4i   2, gọi z1 z số phức có mô- đun lớn nhỏ Tổng phần ảo z1 z2 bằng: A 8i C 8 B D ĐÁP ÁN THAM KHẢO (Đáp án Ngọc Huyền LB làm vội, mong em quý thầy cô góp ý có sai sót) 1C 2B 3A 4A 5B 6C 7C 8B 9A 10C 11D 12A 13C 14C 15A 16D 17B 18C 19B 20D 21A 22B 23C 24B 25C 26B 27A 28A 29D 30D 31D 32B 33A 34D 35A 36D 37B 38C 39D 40D 41B 42C 43C 44D 45C 46B 47D 48A 49D 50C Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận ... Câu 20: Giá trị cực tiểu hàm số y  x  3x  là: A 1 B C  D y  ln x  C y   ln x x Câu 18: Cho hàm số f  x   e x Mệnh đề sau A  B 3200  cm2 Câu 25: Đạo hàm hàm số y  x ln x là: A... facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 14: Cho hai số phức z1  1  2i; z2  2  3i Câu 23: Bảng biến thi n hình Tổng hai số phức z1 z là: hàm số hàm số cho A 3  5i B 3  5i C 3...  1, biết đồ thị hàm số y  a x y  log b x cắt điểm M   2017 ; 2016 1 Kết luận sau đúng? A a  1, b  B a  1,0  b  C  a  1,0  b  D  a  1, b  Câu 48: Trong không gian với hệ trục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD đt hà tĩnh , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD đt hà tĩnh , Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán sở GD đt hà tĩnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay