Thuế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

120 149 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:39

Thuế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA KINH T BÀI GI NG MÔN: THU (Dùng cho đào t o tín ch ) Ng i biên so n: ThS Cao Anh Th o L u hành n i b - N m 2015 Ch ng 1: NH NG V N CHUNG V THU 1.1.Thu vai trò c a thu n n kinh t 1.1.1 S đ i tính t t y u khách quan c a thu L ch s phát tri n c a xã h i loài ng i ch ng minh r ng thu đ i đòi h i c n thi t khách quan g n li n v i s đ i, t n t i phát tri n c a Nhà n c Thu g n li n v i s t n t i phát tri n c a Nhà n c, song quan ni m v thu m i hình thái xã h i có khác Nh v y, thu ph m trù có tính l ch s m t t t y u khách quan xu t phát t nhu c u đáp ng ch c n ng, nhi m v c a Nhà n c Thu phát sinh, t n t i phát tri n v i s đ i, t n t i phát tri n c a Nhà n c Cùng v i vi c m r ng ch c n ng c a Nhà n c s phát tri n quan h hàng hoá - ti n t , hình th c thu ngày phong phú h n, công tác qu n lý thu ngày hoàn thi n h n thu tr thành công c quan tr ng, có hi u qu c a Nhà n c đ tác đ ng đ n đ i s ng kinh t xã h i c a đ t n c 1.1.2 Khái ni m đ c m c a thu - Khái ni m Thu m t kho n đóng góp b t bu c t th nhân pháp nhân cho Nhà n c theo m c đ th i h n đ c pháp lu t quy đ nh nh m s d ng cho m c đích chung toàn xã h i - c m + Thu m t kho n đ ng viên b t bu c g n li n v i quy n l c c a Nhà n c Tính ch t b t bu c c a thu m t t t y u khách quan xu t phát t tính ch t cung c p hàng hoá công c ng đ c m s d ng hàng hoá công c ng Tuy nhiên, thu m t kho n đóng góp b t bu c không mang tính hình s , ngh a hành đ ng đóng thu cho Nhà n c hành đ ng th c hi n ngh a v c a ng i công dân, không ph i hành đ ng xu t hi n có bi u hi n vi ph m pháp lu t + Thu không mang tính hoàn tr tr c ti p + Thu ch u s nh h ng c a y u t kinh t , tr xã h i nh ng th i k nh t đ nh + Thu đ c gi i h n ph m vi biên gi i qu c gia b ng quy n l c pháp lý c a Nhà n c đ i v i ng i tài s n Tóm l i, nh ng đ c m c b n c a thu ph n ánh b n ch t, n i dung bên c a thu T nh ng đ c m giúp ta phân bi t thu v i hình th c đ ng viên khác c a Ngân sách Nhà n c nh phí l phí nhi u ph ng di n khác -1 - 1.1.3.Vai trò c a thu n n kinh t - Thu kho n thu ch y u c a Ngân sách Nhà n c V b n ch t, thu Ngân sách Nhà n c h th ng nh ng quan h kinh t gi a Nhà n c t ng l p dân c xã h i, phát sinh trình Nhà n c huy đ ng ngu n tài đ hình thành nên qu ti n t t p trung c a Nhà n c nh m tho mãn nhu c u chi tiêu c a huy đ ng ngu n l c v t ch t cho mình, Nhà n c có th s d ng hình th c khác nh : phát hành thêm ti n đ trang tr i nhu c u chi tiêu c n thi t c a Nhà n c, phát hành trái phi u đ vay n c n c, bán m t ph n tài s n qu c gia thu thu Tuy nhiên thu đ c coi ngu n thu ch y u c a NSNN h th ng thu đ c trãi r ng ngu n thu t thu đ c th ng xuyên đ - Thu công c qu n lý u ti t kinh t v mô n n kinh t N i dung qu n lý u ti t v mô c a thu đ i v i n n kinh t qu c dân c th hi n nh ng khía c nh sau: Thu góp ph n u ch nh c c u kinh t , c c u ngành h p lý theo yêu c u phát tri n kinh t c a Nhà n c t ng giai đo n B ng cách áp d ng ch đ thu phân bi t đ i v i t ng ngành kinh t , t ng m t hàng khác nhau, Nhà n c có th thúc đ y s phát tri n ngành quan tr ng nh t, gi v trí then ch t n n kinh t Thu góp ph n u ch nh n n kinh t chu k Trong n n kinh t th tr ng s phát tri n theo chu k u khó tránh kh i đ m b o t c đ t ng tr ng n đ nh, Nhà n c s d ng thu đ u ch nh trình Trong nh ng n m kh ng ho ng suy thoái kinh t , Nhà n c có th h th p m c thu , t o nh ng u ki n thu n l i nh m kích thích nhu c u tiêu dùng đ t ng đ u t m r ng s c s n xu t, đ a n n kinh t thoát kh i nh ng kh ng ho ng nhanh chóng Ng c l i, th i k phát tri n m c, có nguy c d n đ n m t cân đ i, b ng cách t ng thu , thu h p đ u t , Nhà n c có th gi v ng nh p đ t ng tr ng theo m c tiêu đ t Thu có th đ c s d ng đ u ti t vi c làm th t nghi p Khi n n kinh t có m c th t nghi p cao v i vi c m r ng kho n chi tiêu c a Chính ph , thu c n ph i đ c c t gi m đ t ng t ng c u vi c làm Trong th i k n n kinh t l m phát v i vi c c t gi m kho n chi tiêu c a Chính ph , thu l i đ c gia t ng đ gi m t ng c u h n ch gia t ng l m phát Thu đ c s d ng nh m t công c có hi u qu đ góp ph n th c hi n sách đ i ngo i, b o h n n s n xu t n c thúc đ y s h i nh p kinh t khu v c th gi i Thông qua u ch nh m c thu nh p kh u mà gây nên áp -2 - l c t ng giá hàng nh p kh u, làm gi m kh n ng c nh tranh so v i hàng hoá s n xu t n c, t u ch nh kh i l ng hàng hoá nh p kh u đ th c hi n b o h n n s n xu t n c b o v l i ích c a th tr ng n i đ a Tuy nhiên, xu th h i nh p, m c a t hoá n n kinh t , thu quan d n d n gi m b t vai trò b o h c a phát tri n ho t đ ng ngo i th ng, t o nên s c m nh c nh tranh mang tính t p th , nh ng tho thu n v v n đ thu quan nh m m r ng t l u thông hàng hoá gi a n c v i đ c hình thành Trên c s liên minh thu quan đ i vi th hi th Thu góp ph n khuy n khích, thu hút v n đ u t n c thông qua c Chính ph n c ký k t Hi p đ nh tránh đánh thu trùng quy đ nh nh ng u ki n u đãi đ u t Nh v y, vi c thi hành sách thu xu t - nh p kh u, c hi n liên minh thu quan Hi p đ nh tránh đánh thu trùng góp ph n th c n sách đ i ngo i, thúc đ y s h i nh p gi a n c khu v c gi i - Thu góp ph n đ m b o s bình đ ng sách đ ng viên đóng góp cho Nhà n c gi a thành ph n kinh t th c hi n công b ng xã h i Tính công b ng, bình đ ng c a thu đ c bi u hi n nh ng khía c nh sau: - H th ng thu đ c áp d ng th ng nh t gi a thành ph n kinh t , t ng l p dân c - Công b ng xã h i ngh a bình quân ch ngh a Ng i có thu nh p cao ph i đóng thu cao h n ng i có thu nh p th p - Bình đ ng, công b ng xã h i ph i đ c bi u hi n b ng nh ng lu t pháp, ch đ , quy đ nh rõ ràng c a Nhà n c Ph i có nh ng bi n pháp ch ng th t thu có hi u qu v đ i t ng n p thu , v c n c tính thu , v t ch c qu n lý thu thu , v ch đ mi n gi m, v ki m tra, x lý nghiêm minh đ i v i v vi ph m, kh c ph c tr ng h p x lý không pháp lu t, n ng ho c nh 1.2 Các y u t c u thành nên m t s c thu 1.2.1.Tên g i Trong h th ng thu có nhi u s c thu , m i m t s c thu đ u có bi u hi n riêng trình chuy n giao thu nh p cho Nhà n c thu n l i cho công tác qu n lý, ng i ta ph i đ t tên cho t ng s c thu tên c a m i s c thu ph i bi u hi n đ c nh ng đ c tr ng riêng có c a Tên g i c a m i s c thu nói lên c s tính thu ho c n i dung ch y u c a s c thu nh thu giá tr gia t ng có c s tính thu giá tr gia t ng c a hàng -3 - hoá, d ch v ch u thu , thu thu nh p doanh nghi p có c s tính thu thu nh p ch u thu c a doanh nghi p 1.2.2 i t ng n p thu (ng i n p thu ) Lu t thu ch rõ t ch c, cá nhân ph i th c hi n vi c khai báo, ho c không ph i th c hi n khai báo, n p thu theo quy đ nh c a s c thu T c kho n thu ch th ph i n p ch th đ i t ng n p thu i t ng n p thu th nhân ho c pháp nhân theo quy đ nh c a pháp lu t 1.2.3 i t ng tính thu i t ng làm c n c đ tính thu đ i t ng tính thu C n c tính thu có th thu nh p, hàng hoá hay tài s n, đ i t ng tính thu c ng có th thu nh p, hàng hoá ho c tài s n Ví d đ i v i thu giá tr gia t ng đ i t ng tính thu hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t kinh doanh tiêu dùng Vi t Nam tr đ i t ng quy đ nh t i i u c a Lu t thu GTGT i v i thu s d ng đ t nông nghi p đ t ch u thu s d ng đ t nông nghi p 1.2.4 Thu su t, bi u thu Thu su t linh h n c a m t s c thu , th hi n nhu c u c n t p trung ngu n tài bi u hi n sách u ch nh kinh t xã h i c a Nhà n c, đ ng th i c ng m i quan tâm hàng đ u c a ng i n p thu - Thu su t: Thu su t t l ph n tr m ho c m t s t đ i n đ nh cho m t đ n v đ i t ng đánh thu nh t đ nh n p cho Nhà n c Thu su t bao g m: Thu su t n đ nh lo i thu su t c đ nh không thay đ i m i tr ng h p t ng, gi m c a c s tính thu Ví d thu su t thu tiêu th đ c bi t đ i v i ho t đ ng kinh doanh v tr ng, massage, karaoke, kinh doanh casino 30% Thu su t lu ti n thu su t t ng theo m c t ng c a c s tính thu Thu su t lu ti n bao g m thu su t lu ti n toàn ph n thu su t lu ti n t ng ph n Thu su t lu ti n toàn ph n thu su t t ng toàn b ph n t ng c a c s tính thu Thu su t lu ti n t ng ph n thu su t t ng t ng ph n t ng c a c s tính thu Ví d : Trích bi u thu thu nh p cá nhân: B c thu Ph n thu nh p tính thu /n m (tri u đ ng) n 60 Trên 60 đ n 120 Ph n thu nh p tính thu /tháng (tri u đ ng) n5 Trên đ n 10 -4 - Thu su t (%) 10 Trên 120 đ n 216 Trên 10 đ n 18 15 Trên 216 đ n 384 Trên 18 đ n 32 20 Trên 384 đ n 624 Trên 32 đ n 52 25 Trên 624 đ n 960 Trên 52 đ n 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Thu thu nh p c a m t ng i có thu nh p ch u thu 9.200.000đ/tháng đ tính theo ph ng pháp: lu ti n toàn ph n lu ti n t ng ph n nh sau: c Tính theo thu su t lu ti n toàn ph n: Thu ph i n p là: 9.200.000 x 10% = 920.000đ Thu nh p l i: 9.200.000 – 920.000 = 8.280.000đ Tính theo thu su t lu ti n t ng ph n: B c 1: Thu nh p đ n 5.000.000 S thu ph i n p: 5.000.000 x 5% = 250.000đ B c 2: Thu nh p 5.000.000 đ n 10.000.000, thu su t 10%, ng có thu nh p 9.200.000 s thu ph i n p là: (9.200.000 – 5.000.000) x 10% = 420.000đ i T ng s thu ph i n p = 250.000 + 420.000 = 670.000đ Thu nh p l i: 9.200.000 – 670.000 = 8.530.000đ V i ví d ta th y vi c áp d ng thu su t lu ti n khác s thu ph i n p c ng s khác Thu su t lu ti n t ng ph n t l đ ng viên t ng d n theo t ng b c thu , đ m b o yêu c u đ ng viên công b ng, h p lý h n gi a nh ng ng i có thu nh p cao, th p khác nh ng vi c tính toán có ph n ph c t p Ng c l i, thu su t lu ti n toàn ph n đ n gi n h n cách tính toán nh ng ng i ch u thu ph i đóng góp theo thu su t cao toàn b thu nh p - M c thu : Là t ng s thu tính thành ti n ph i n p m t đ i t đ nh ng nh t M c thu = i t ng tính thu x Thu su t 1.2.5 Ch đ gi m thu , mi n thu Th c ch t s ti n thu mà ng i n p thu ph i n p cho Nhà n c, song nh ng lý kinh t - xã h i mà Nhà n c quy đ nh cho phép không ph i n p toàn b (mi n thu ) ho c ch n p m t ph n (gi m thu ) s ti n M c đích c a vi c mi n, gi m thu : - T o u ki n giúp đ ng i n p thu kh c ph c hoàn c nh khó kh n nguyên nhân khách quan làm gi m thu nh p ho c nh h ng đ n ho t đ ng kinh t c a h -5 - - Th c hi n m t s ch tr ng sách kinh t xã h i khuy n khích ho t đ ng c a ng i n p thu Thông th ng m t s s c thu có quy đ nh ch đ mi n, gi m thu bao g m: - Các tr ng h p đ c xét mi n, gi m thu - i u ki n th t c xét mi n, gi m thu - M c đ đ c xét mi n, gi m thu - Th m quy n c a t ng c p v vi c xét mi n, gi m thu 1.2.6 Trách nhi m ngh a v c a đ i t ng n p thu Lu t thu quy đ nh đ i t ng n p thu ph i có trách nhi m ngh a v trình đóng góp cho Nhà n c, g m: - Th c hi n vi c đ ng ký kinh doanh, đ ng ký thu - Th c hi n ch đ s sách k toán, ch ng t , hoá đ n - Th c hi n vi c khai báo, cung c p s li u theo yêu c u c a c quan thu - Th c hi n kê khai, n p thu , n p ph t đ y đ , h n 1.2.7 Th i h n thu, th t c n p thu ch tài liên quan Th t c thu n p thu bao g m nh ng quy đ nh v th t c kê khai, v đ a m, th i gian trình t n p thu Th t c thu, n p thu c n c pháp lý đ th c hi n vi c n p thu đúng, đ , k p th i c s pháp lý đ x lý đ i v i tr ng h p n p ch m, dây d a ti n thu đ m b o cho lu t thu đ c th c thi m t cách nghiêm minh m i s c thu đ u có quy đ nh x lý vi ph m, bao g m vi c xác đ nh hành vi vi ph m, m c x lý th m quy n x lý c a t ng c p đ i v i t ng vi ph m 1.3 Phân lo i thu Phân lo i thu vi c s p x p s c thu h th ng thu thành nh ng nhóm khác theo nh ng tiêu th c nh t đ nh Phân lo i thu có ý ngh a quan tr ng qu n lý thu thu t khâu xây d ng sách đ n khâu tri n khai th c hi n Vi c phân lo i thu s giúp ta hi u rõ đ c thù c a t ng lo i thu nói riêng nh h ng c a chúng h th ng thu nói chung đ v n d ng đ n trình xây d ng sách thu cho phù h p M t khác, nh ng đ c m riêng c a t ng lo i thu mà m i hình th c thu đòi h i nh ng quy trình thu thu riêng bi t Phân lo i thu xác c s quan tr ng đ t ch c vi c thu n p thu phù h p v i quy trình c a t ng lo i thu Thông th ng, thu đ c phân lo i theo tính ch t chuy n d ch c a thu theo đ i t ng (c s ) tính thu -6 - 1.3.1 Phân lo i theo đ i t ng đánh thu C n c đánh thu cho bi t thu đ c đánh D a c n c đánh thu có th chia s c thu thành ba lo i: Thu tiêu dùng Thu tiêu dùng lo i thu có c s đánh thu ph n thu nh p đ c mang tiêu dùng hi n t i Trong th c t , lo i thu tiêu dùng đ c th hi n d i nhi u d ng nh thu giá tr gia t ng, thu tiêu th đ c bi t,… M c đích c a thu đánh vào tiêu dùng u ti t thu nh p c a ng i mua hàng hoá d ch v Tuy nhiên, đ thu n l i cho vi c thu thu , ng i ta th ng thu khâu bán hàng đ gi m đ u m i thu thu d dàng h n nhi u so v i thu tr c ti p ng i mua hàng nên có th g i thu tiêu dùng thu bán hàng Thu tiêu dùng lo i thu có tính ch t gián thu ng i tiêu dùng hàng hoá, d ch v gánh ch u Thu thu nh p Thu thu nh p lo i thu có c s đánh thu thu nh p th c t ki m đ c c a cá nhân ho c t ch c Thu nh p th c t ki m đ c hình thành t nhi u ngu n: t lao đ ng d i d ng ti n l ng, ti n công, thu nh p t ho t đ ng s n xu t kinh doanh d i d ng l i nhu n, l i t c, c ph n Thu nh p đ c bi u hi n d i nhi u d ng, đó, thu thu nh p c ng có nhi u d ng: thu thu nh p doanh nghi p, thu chuy n l i nhu n n c ngoài, thu thu nh p cá nhân, Thu thu nh p m t lo i thu tr c thu ng i n p thu theo lu t c ng ng i ch u thu Thu tài s n Thu tài s n lo i thu có c s đánh thu giá tr tài s n l u gi hay chuy n d ch Tài s n có nhi u hình th c bi u hi n: tài s n tài g m có ti n m t, ti n g i, ch ng khoán, th ng phi u….; tài s n c đ nh g m nhà c a, đ t đai, máy móc, nhà máy…; tài s n vô hình nh nhãn hi u, k thu t… ánh thu tài s n m t hình th c đánh thu thu nh p b sung cho vi c đánh thu thu nh p t v n ánh thu tài s n nh m m c đích góp ph n gi i quy t h u qu v m t xã h i s phân ph i tài s n không công b ng xã h i ng 1.3.2 Phân lo i theo tính ch t chuy n d ch ti n thu - Thu tr c thu: Là lo i thu đánh tr c ti p vào thu nh p ho c tài s n c a i n p thu -7 - Thu tr c thu có đ c m ng i n p thu đ ng th i c ng ng i ch u thu Lo i thu tr c thu th ng bao g m s c thu có đ i t ng đánh thu thu nh p ki m đ c n c ta, thu tr c thu bao g m: Thu thu nh p doanh nghi p, thu thu nh p cá nhân, - Thu gián thu: Là lo i thu không tr c ti p đánh vào thu nh p tài s n c a ng i n p thu mà đánh m t cách gián ti p thông qua giá c hàng hoá d ch v Ng i tiêu dùng ho c ng i đ c cung c p nh ng hàng hoá d ch v ng i ch u thu Thu gián thu có đ c m ng i tr c ti p n p thu không ph i ng i ch u thu Lo i thu có s chuy n d ch gánh n ng thu nh ng tr ng h p nh t đ nh Thu gián thu có nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh thông qua c ch giá c th tr ng n c ta, thu gián thu bao g m: Thu giá tr gia t ng, thu tiêu th đ c bi t, thu xu t kh u, thu nh p kh u… -8 - Ch ng 2: THU GIÁ TR GIA T NG 2.1 Khái ni m, đ c m tác d ng c a thu giá tr gia t ng 2.1.1 Khái ni m Thu GTGT thu tính kho n giá tr t ng thêm c a hàng hoá, d ch v phát sinh trình t s n xu t, l u thông đ n tiêu dùng 2.1.2 c m - Thu GTGT lo i th gián thu - Thu GTGT đánh vào t t c giai đo n t s n xu t, l u thông đ n tiêu dùng nh ng ch tính ph n giá tr gia t ng c a m i giai đo n V nguyên t c ch c n thu thu khâu bán hàng cu i đ Tuy nhiên th c t r t khó phân bi t đâu tiêu dùng cu i đâu tiêu dùng trung gian Vì th c có hành vi mua hàng ph i tính thu N u tiêu dùng trung gian s thu s đ c t đ ng chuy n vào giá bán cho ng i mua giai đo n sau - Thu GTGT có tính trung l p kinh t cao 2.1.3 Tác d ng c a thu GTGT - Thu GTGT không trùng l p, c ch thu hi n đ i, góp ph n kích thích s n xu t kinh doanh, t ng c ng đ u t , đ i m i tài s n c đ nh, nâng cao n ng su t, ch t l ng, h giá thành s n ph m - Thu GTGT đ m b o s thu k p th i, th ng xuyên có th t o ngu n thu ngày t ng cho Ngân sách Nhà n c - Thu GTGT góp ph n khuy n khích m nh m vi c s n xu t hàng hoá xu t kh u đ c áp d ng thu su t 0% đ c hoàn tr l i toàn b thu GTGT thu khâu tr c ng th i k t h p v i thu nh p kh u làm t ng giá v n c a hàng hoá nh p kh u nh m m c đích b o v s n xu t kinh doanh n i đ a - Thu GTGT góp ph n thúc đ y doanh nghi p th c hi n t t ch đ k toán, hoá đ n, ch ng t , t o u ki n ch ng tr n l u thu có hi u qu nâng cao tính t giác c a đ i tác kinh doanh - Thu GTGT góp ph n hoàn thi n h th ng sách thu n c ta, đ a h th ng thu n c ta t ng b c phù h p v i thông l qu c t , thúc đ y m r ng h p tác kinh t v i n c khu v c toàn th gi i 2.2 N i dung c b n c 2.2.1 i t ng n i t ng n p thu doanh hàng hoá, d ch v a thu giá tr gia t ng p thu , không n p thu GTGT t ch c, cá nhân có ho t đ ng s n xu t, kinh ch u thu GTGT Vi t Nam, không phân bi t ngành ngh , -9 - - D ng c đ dùng h c t p: 7.500.000đ 3.Giá tr hàng t n kho cu i tháng: - N c ng t, bánh k o th c ph m đ h p: 5.250.000đ - R u lo i: 9.000.000đ ch i tr em: 450.000đ - D ng c đ dùng h c t p: 2.250.000đ 4.Doanh s bán hàng (có c thu GTGT) tháng: - N c ng t, bánh k o th c ph m đ h p: 47.250.000đ - R u lo i: 86.250.000đ ch i tr em: 4.500.000đ - D ng c đ dùng h c t p: 9.000.000đ Yêu c u: Tính thu GTGT c a hàng ph i n p Bi t r ng: - C a hàng n p thu theo ph ng pháp tr c ti p GTGT - Thu su t thu GTGT c a m t hàng nh sau: - N c ng t, bánh k o th c ph m đ h p: 10% - R u lo i: 5% ch i tr em: 10% - D ng c đ dùng h c t p: 5% Bài 9: Công ty TNHH Thành Lê công ty kinh doanh d ch v ch u thu TT B, tình hình kinh doanh c a công ty tháng 7/200N nh sau: Kinh doanh v tr ng: giá vé vào c ng (ch a thu GTGT) 25.000đ/ng i, cu i tháng công ty t ng k t có 500 khách mua vé vào v tr ng Kinh doanh mát xa karaoke: doanh thu (có thu GTGT) t kinh doanh mát xa 3,3 tri u đ ng, doanh thu (ch a thu GTGT) t kinh doanh karaoke tri u đ ng Kinh doanh golf: doanh thu t bán th h i viên, bán vé ch i golf (ch a có thu GTGT) tri u đ ng Kinh doanh casino: s ti n thu đ c 10 tri u đ ng s ti n mà công ty ph i tr cho khách trúng th ng tri u đ ng (s ti n thu đ c tr cho khách trúng th ng ch a bao g m thu GTGT) Yêu c u: Tính thu TT B mà công ty ph i n p Thu su t c a d ch v d a bi u thu TT B Bài 10 Tính thu TT B mà doanh nghi p ph i n p k Trong k tính thu có m t s nghi p v kinh t phát sinh nh sau: -105- Nh p kh u 600lít r u 25 đ làm nguyên li u s n xu t 1.000 đ n v s n xu t s n ph m A (ch u thu TT B) giá tính thu nh p kh u 30.000đ/lít, thu su t thu nh p kh u 65% Xu t kho bán n c 300 thu c v i giá bán ch a thu GTGT 280.500đ/cây Xu t kho bán n c 400 đ n v s n ph m A v i giá bán ch a thu 29.750đ/sp Doanh thu th c t t vi c kinh doanh d ch v casino 30 tri u (đã tr s ti n ph i tr cho khách trúng th ng) Bi t r ng: - Thu su t thu TT B c a s n ph m A 75% - Thu su t thu TT B c a r u 250 kinh doanh d ch v casino 30% - Thu su t thu TT B c a thu c 65% - T t c hàng hóa ch u th GTGT v i thu su t 10% Bài 11 Tính thu TT B ph i n p k c a m t công ty s n xu t có tài li u nh sau: Bán cho doanh nghi p M 320 đ n v s n ph m X theo ph ng th ng th c tr góp, giá bán tr góp 81.200 đ ng/sp, giá bán theo ph ng th c tr m t l n 75.600đ ng/sp Xu t kh u 1.500 s n ph m A theo giá tính thu nh p kh u FOB 150.000đ/sp Thu su t thu xu t kh u 15% Bán n c 1.000 s n ph m A v i giá bán có c thu GTGT 165.880đ ng/sp Bi t r ng: - Thu su t thu TT B c a s n ph m A 30%, c a s n ph m X 75% - Thu GTGT c a hàng hóa 10% Bài 12: Công ty c ph n An Bình (s n xu t, th ng m i d ch v ) k tính thu có nghi p v kinh t phát sinh nh sau: Mua hàng Mua 10.000sp A v i giá ch a thu 32.000đ/sp Mua 5.000sp B 3.000sp v i giá có thu GTGT 55.000đ/sp 2.000sp v i giá ch a thu GTGT 52.000đ/sp Mua 6.000 sp C c a công ty n c v i giá mua ch a thu 80.000đ/sp Nh p kh u 1.200 chai r u 25 theo giá nh p kh u 500.000đ ng/chai Công ty s d ng s r u đ s n xu t 24.000chai r u An Bình -106- Tiêu th i v i s n ph m A: B n l 5.000sp v i giá có thu GTGT 44.000đ/sp, 3.000sp v i giá ch a có thu GTGT 35.000đ/sp i v i s n ph m B: Bán n c 2.000sp v i giá bán ch a thu 60.000đ/sp i v i s n ph m C: Bán cho siêu th n c 5.000sp v i giá nh sau: 2.000sp v i giá ch a thu 90.000đ/sp, 3.000sp v i giá ch a thu 92.000đ/sp i v i r u An Bình: Bán cho công ty th ng m i N 10.000chai v i giá bán ch a thu GTGT 46.750đ/chai Yêu c u: Tính thu GTGT thu TT B ph i n p k c a công ty Bi t r ng: - Công ty n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t thu GTGT c a m t hàng 10% - Các s n ph m A, B C không thu c di n n p thu TT B - Thu su t thu nh p kh u c a r u 250 65% - Thu su t thu xu t kh u r u An Bình 2% - Thu su t thu TT B c a r u 250 45%, r u An Bình 25% d ch v karaoke 30% Bài 13: Trong k tính thu , t i m t doanh nghi p có nghi p v nh sau: Nh p kh u 50.000 lít r u, giá tính thu nh p kh u 20.000 đ ng/lít, thu nh p kh u 900 tri u Thu su t thu TT B 45% (c n cú biên lai n p thu TT B khâu nh p kh u) Xu t kho 40.000 lít r u đ s n xu t 60.000chai r u m i Xu t bán 30.000 chai r u m i v i giá ch a thu GTGT 43.500 đ ng/chai (Thu su t TT B 45%) Yêu c u: Xác đ nh thu TT B ph i n p Bài 14: Công ty TNHH Nam Long k tính thu có m t s nghi p v kinh t phát sinh nh sau: - T n đ u k : S n ph m A: 50SP, s n ph m B: 200SP - Tình hình phát sinh k : Mua nguyên li u đ s n xu t 20SP A, t ng giá tr toán 2.200.000đ ng Mua c a công ty M nguyên li u t ng h p đ ph c v s n xu t 100 s n ph m (trong 60 s n ph m 40 s n ph m B), t ng giá tr toán c a gói nguyên li u t ng h p 2.200.000 đ ng Gi s l ng tiêu t n nguyên li u cho vi c s n xu t 1s n ph m A B nh -107- Bán cho DN n c 100 thùng bia lon, giá bán ch a có thu GTGT 323.930đ ng/thùng, giá tr v lon 15.000đ ng/thùng Bán cho siêu th n c 30 s n ph m X, giá bán ch a thu GTGT 29.900đ ng/sp Bán cho công ty n c toàn b s s n ph m A B mà doanh nghi p hi n có kho Giá bán ch a thu c a s n ph m A 250.000đ/sp, s n ph m B 70.000đ/sp Yêu c u: Tính thu GTGT thu TT B mà doanh nghi p ph i n p k Bi t r ng: - Doanh nghi p n p thu theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t thu GTGT c a m t hàng 10% - X s n ph m ch u thu TT B v i m c thu su t 30% - Thu su t thu TT B c a bia lon 45% Bài 15: Trong k tính thu t i công ty kinh doanh xu t, nh p kh u có tình hình nh sau: Tr c ti p xu t kh u 500 s n ph m A, theo giá FOB 3USD/sp Nh p kh u lô hàng B v i t ng tr giá mua theo giá CIF 3.000USD Nh p kh u 200 s n ph m C, giá h p đ ng theo giá FOB 8USD/sp, phí v n chuy n b o hi m 0,5USD/sp Tr c ti p xu t kh u 8.000 s n ph m D theo u ki n CIF 5USD/sp, phí v n chuy n b o hi m 1,5USD/sp Yêu c u: Tính thu xu t kh u, nh p kh u thu GTGT mà công ty ph i n p k Bi t r ng: - Công ty n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Các hàng hoá đ u ch u thu GTGT v i m c thu su t 10% - Thu su t thu xu t kh u c a s n ph m A 2%, s n ph m D 1% - Thu su t thu nh p kh u c a s n ph m B 10%, s m ph m C 20% - T giá qui đ i 1USD = 20.000 đ ng Vi t Nam Bài 16 T i công ty kinh doanh xu t, nh p kh u Hoàng Quý, k tính thu có nghi p v kinh t phát sinh nh sau: Nh p kh u 1.200 s n ph m N theo giá CIF qui đ ng Vi t Nam 50.000 đ ng/sp Theo biên b n giám đ nh c a c quan ch c n ng có 200 s n ph m b h ng hoàn toàn thiên tai trình v n chuy n -108- Nh p kh u 300 s n ph m M theo giá CIF 3USD/sp Qua ki m tra H i Quan xác đ nh thi u 30 s n ph m Xu t kh u 200 t n s n ph m P, giá xu t bán t i kho 400.000đ ng/t n, chi phí đ v n chuy n t kho đ n c ng xu t 200.000đ ng/t n Xu t kh u 500sp H tính theo giá CIF 10,05USD/sp, chi phí v n t i b o hi m 0,05USD/sp Yêu c u: Tính thu xu t kh u, thu nh p kh u ph i n p k c a công ty Bi t r ng: - Các hàng hoá không ch u thu GTGT - Thu su t thu nh p kh u c a s n ph m N 10%, s n ph m M 15% - Thu su t thu xu t kh u c a s n ph m P H 2% - T giá qui đ i 1USD = 20.000 đ ng Vi t Nam Bài 17: T i m t doanh nghi p k tính thu có tài li u nh sau: Nh p kh u 12.630 kg nguyên li u X đ s n xu t 21.050 s n ph m A C X A đ u thu c di n ch u thu TT B, giá t i c a kh u nh p 55.000đ ng/kg Tình hình tiêu th s n ph m A nh sau: - Xu t kh u 7.500 sp A v i giá FOB 185.000 đ ng/sp - Bán cho công ty n c 4.150sp, giá bán có c thu GTGT 194.590 đ ng/sp Bi t r ng: - DN n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t thu xu t kh u 20% - Thu su t thu nh p kh u 10% - Thu su t thu TT B c a X 25%, c a A 45% - Thu su t thu GTGT 10% Yêu c u: Tính thu GTGT, nh p kh u, xu t kh u, TT B mà doanh nghi p ph i n p Bài 18 M t đ n v kinh doanh th c ph m, k tính thu có s li u nh sau: Các nghi p v bán hàng hoá n m: Bán cho công ty n c 3.000s n ph m, giá bán ch a thu GTGT 21.000đ/sp Nh n xu t kh u u thác m t lô hàng theo giá FOB 90 tri u đ ng T l hoa h ng mà công ty đ c h ng 5% t ng giá tr c a lô hàng Khi hàng xu t kh u xong, doanh nghi p y thác toán toàn b ti n liên quan đ n lô hàng -109- Nh n 30 tri u đ ng v t t đ gia công cho n c Công vi c hoàn thành 100% toàn b thành ph m xu t tr Doanh nghi p đ c h ng ti n gia công 4tri u đ ng Xu t bán n c 1.300 s n ph m theo giá FOB 20.000đ ng/sp Bán 1.700 s n ph m cho doanh nghi p n c, giá bán có thu giá tr GTGT 22.000đ/sp Chi phí: - T ng chi phí h p lý c n m liên quan đ n ho t đ ng nói 13.900.000 - Thu giá tr gia t ng đ u vào đ c kh u tr n m 8.960.000 Thu nh p khác: - Lãi ti n g i: 34.000.000 - Chuy n nh ng tài s n: 16.000.000 Yêu c u: Tính thu GTGT, xu t kh u thu TNDN ph i n p c a công ty Bi t r ng: - Công ty n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t thu GTGT c a m t hàng 10% - Thu su t thu xu t, nh p kh u c a m t hàng 4% - Thu su t thu TNDN 22% Bài 19: Tính thu GTGT, thu xu t kh u, thu nh p kh u, thu TT B thu TNDN mà công ty ph i n p n m N Bi t r ng n m N công ty có tình hình nh sau: Bán n c 12.000 s n ph m theo giá FOB đ c tính đ ng Vi t Nam 55.000đ/sp Bán cho công ty n c 4.000 s n ph m v i giá bán ch a thu GTGT 70.000đ/sp Nh p kh u m t lô hàng X đ s n xu t hàng hoá ch u thu GTGT, v i giá nh p kh u t i c a kh u nh p tính theo đ ng Vi t Nam 70.000.000, chi phí v n t i b o hi m c a lô hàng 1.000.000 Thu su t thu nh p kh u 20% Xu t kho bán cho doanh nghi p n c 20 s n ph m ch u thu TT B v i giá bán ch a thu GTGT 200.200đ/sp, thu su t thu TT B 75% T ng chi phí h p lý c n m liên quan đ n ho t đ ng tiêu th 15.000.000 Thu nh p khác doanh thu: - Chuy n nh ng tài s n: 20.000.000 - Thu nh p đ c t lãi cho vay: 60.000.000 Bi t r ng: -110- - Công ty n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t c a thu xu t kh u 2% - Thu su t thu GTGT 10% - Thu su t thu TNDN 22% - T ng thu GTGT đ u vào đ c kh u tr cho c n m 9.200.000 Bài 20: Tính thu TNDN mà DN Thành Phát ph i n p n m 2008 v i tình hình c th nh sau: Nh p kh u nguyên li u dùng đ s n xu t 200 s n ph m A, t ng giá tr c a lô hàng t i c a kh u nh p 52.000.000, thu su t thu nh p kh u 10% Mua nguyên li u n c đ s n xu t 250 s n ph m B 100 s n ph m C, t ng s ti n ph i toán cho bên bán 62.700.000 Ký h p đ ng nh n 25.000 s n ph m D đ làm đ i lý tiêu th cho m t DN n c Giá bán có c thu GTGT c a s n ph m D 132.000 đ ng/sp, hoa h ng đ c h ng 10% giá bán ch a thu GTGT Cu i n m doanh nghi p bán đ c 80% s l ng c a lô hàng nh n Bán cho DN n c 180 s n ph m A, giá bán có c thu GTGT 374.000đ ng/sp Xu t bán cho siêu th n c 220 s n ph m B 70 s n ph m C, giá bán c th nh sau: - S n ph m B: Giá ch a thu GTGT 220.000đ ng/sp - S n ph m C: Giá có c thu GTGT 253.000 đ ng/sp Các chi phí phát sinh n m - Chi phí nhân công 18.000.000 đ ng - Chi phí qu n lý 7.800.000 đ ng - Chi phí khác (KH, ) 8.000.000 đ ng - Ti n ph t vi ph m hành chính: 12.000.000 đ ng Thu nh p khác: Lãi ti n g i: 13.000.000 đ ng Bi t r ng: - Công ty n p thu theo ph ng pháp kh u tr - T t c hàng hóa đ u ch u thu GTGT v i m c thu su t 10% - Thu su t thu TNDN 22% Bài 21: Trong n m 200N t i công ty Phát Th nh có tình hình nh sau T nđ uk S n ph m A: 80 s n ph m, giá thành 100.000 đ ng/sp S n ph m B: 20 s n ph m, giá thành 80.000 đ ng/sp -111- S n ph m C: 400 s n ph m, giá thành 12.000 đ ng/sp Các nghi p v phát sinh k Mua c a doanh nghi p n c m t lô hàng hóa X v i t ng giá tr toán ghi hóa đ n GTGT 33.000.000 đ ng Lô hàng hóa dùng đ s n xu t 300 s n ph m A Nh p kh u nguyên li u đ s n xu t 200 s n ph m B, t ng s nguyên li u mà công ty ký h p đ ng v i bên n c 100 t n Giá tính thu t i c a kh u nh p 200.000 đ ng/t n Thu su t thu nh p kh u 15% Nh ng H i quan ki m tra s nguyên li u thi u 5% so v i ghi t khai H i quan, H i quan làm biên b n ki m kê xác nh n s hàng thi u so v i t khai Mua 200 s n ph m C v i giá ch a thu GTGT 13.000 đ ng/sp Xu t kh u 120 sp A v i giá t i c a kh u xu t 180.000 đ ng/sp Chi phí v n chuy n b o hi m 0,5% giá t i c a kh u xu t Thu xu t kh u 15% Xu t kho đ bán qua đ i lý c a 500 s n ph m C, v i giá bán có c thu GTGT 23.650 đ ng/sp n cu i n m công ty xu t kho bán h t toàn b s s n ph m A, B C l i kho c th nh sau: - S n ph m A: giá bán ch a có thu GTGT 185.000đ ng/sp - S n ph m B: giá bán có c thu GTGT 165.000đ ng/sp - S n ph m C: Bán theo ph ng th c tr góp, giá bán tr góp ch a có thu GTGT 26.875 đ ng/sp, giá bán tr m t l n b ng 80% giá tr góp Các chi phí phát sinh n m - Chi phí nhân công 14.000.000 đ ng - Chi phí qu n lý 9.500.000 đ ng - Chi phí khác 6.000.000 đ ng Thu nh p khác - Lãi ti n g i: 9.000.000 - Chuy n nh ng tài s n: 15.000.000 Yêu c u: Tính thu GTGT, thu xu t, nh p kh u thu TNDN ph i n p Bi t r ng: - Công ty n p thu theo ph ng pháp kh u tr - T t c hàng hóa đ u ch u thu GTGT v i m c thu su t 10% - Thu su t thu TNDN 22% Bài 22: M t đ n v kinh doanh th c ph m X có s li u kinh doanh c n m 2010 nh sau: -112- A Các nghi p v mua bán hàng hóa n m Bán cho công ty n c 300.000 sp v i giá 210.000 đ ng/sp Nh n xu t kh u y thác m t lô hàng theo giá FOB t đ ng T l hoa h ng tính giá tr lô hàng 4% Làm đ i lý tiêu th hàng cho công ty n c có tr s t i TP.HCM T ng hàng nh p theo u ki n CIF 50 t đ ng T ng giá hàng bán theo quy đ nh 60 t đ ng T l hoa h ng 5% giá bán Nh n 30 t đ ng v t t đ gia công cho n c Công vi c hoàn than 100% toàn b thành ph m xu t tr Doanh nghi p đ c h ng ti n gia công t đ ng Xu t n c 130.000 sp giá CIF 244.800 đ ng/sp, phí v n chuy n b o hi m qu c t 2% giá FOB Bán 170.000 sp cho doanh nghi p ch xu t, giá 200.000 đ ng/sp B Chi phí: T ng chi phí đ c tr c n m (ch a k thu xu t kh u, phí b o hi m v n chuy n qu c t ) liên quan đ n ho t đ ng nói 130,9 t đ ng Thu GTGT đ u vào đ c kh u tr c n m 8,963 t đ ng C Thu nh p khác: - Lãi ti n g i: 340 tri u đ ng - Chuy n nh ng tài s n: 160 tri u đ ng Yêu c u: Tính thu mà công ty ph i n p n m 2010 Bi t r ng: - Công ty n p thu GTGT theo ph ng pháp kh u tr - Thu su t GTGT 10% - Thu su t thu xu t kh u 4% - Thu su t thu TNDN 22% - L n m tr c đ c phép chuy n qua 100 tri u đ ng - Thu nh p mi n thu 200 tri u đ ng - Công ty trích l p qu phát tri n khoa h c công ngh theo quy đ nh (10%) Bài 23: Trong n m 2014, tình hình thu nh p c a ông B o nh sau: - Thu nh p bình quân m i tháng t ti n l ng: 13.500.000 đ ng - Ông B o có m t nh , sinh vào ngày 01/01/2004 - Bên c nh ông ph i nuôi d ng cha, m già đ tu i lao đ ng - V ông B o có thu nh p hàng tháng 2.500.000 đ ng -113- H i n m 2014 ông B o có n p thu TNCN hay không? N u n p s ti n thu mà ông B o ph i n p bao nhiêu? Bài 24: Trong n m 2014 thu nh p c a ông Tu n nh sau: - Ti n l ng bình quân hàng tháng 12.000.000 đ ng - Ông Tu n nuôi m già đ tu i lao đ ng, nh ng có thu nh p 250.000 đ ng/tháng - Ông có hai ng i con, m t ng i sinh ngày 30/05/1996 m t ng i sinh 04/05/1999 Ng i sinh n m 1996 có thu nh p 2.800.000 đ ng/tháng V ông Tu n có thu nh p t ti n l ng bình quân hàng tháng 3.200.000 đ ng - Trong n m ông Tu n đóng góp qu t thi n 4.000.000 đ ng Yêu c u: Xác đ nh s thu TNCN ông Tu n ph i n p n m 2014? - -114- TÀI LI U THAM KH O [1] PGS.TS Võ V n Nh , Thu k toán thu , NXB Giao thông v n t i, 2009 [2] H c vi n Tài chính, Giáo trình Lý thuy t Thu , 2008 [3] H c vi n Tài chính, Nghi p v Thu , 2008 [4] Thông t 219/2013/TT-BTC, ngày 31 tháng 12 n m 2014 h ng d n thi hành Lu t thu giá tr gia t ng Ngh đ nh s 209/2013/N -CP ngày 18/12/2013 c a Chính ph quy đ nh chi ti t h ng d n thi hành m t s u c a Lu t thu giá tr gia t ng [5] Thông t 05/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 01 n m 2012 h ng d n thi hành Ngh đ nh s 26/2009/N -CP ngày 16 tháng n m 2009 Ngh đ nh s 113/2011/N -CP ngày tháng 12 n m 2011 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s u c a Ngh đ nh s 26/2009/N -CP ngày 16 tháng n m 2009 quy đ nh chi ti t thi hành m t s u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t [6] Thông t s 78/2014/TT-BTC c a B Tài chính: H ng d n thi hành Ngh đ nh s 218/2013/N -CP ngày 26/12/2013 c a Chính ph quy đ nh h ng d n thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p [7] Thông t s 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 n m 2013 h ng d n th c hi n Lu t Thu Thu nh p cá nhân (TNCN), Lu t s a đ i, b sung m t s u c a Lu t Thu TNCN Ngh đ nh s 65/2013/N -CP c a Chính Ph quy đ nh chi ti t m t s u c a Lu t Thu TNCN Lu t s a đ i, b sung m t s u c a Lu t Thu thu nh p cá nhân [8] Thông t s 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 c a B Tài v h ng d n thi hành m t s u c a Lu t qu n lý thu ; Lu t s a đ i, b sung m t s u c a Lu t qu n lý thu Ngh đ nh s 83/2013/N -CP ngày 22/7/2013 c a Chính ph -115- M CL C Ch ng 1: NH NG V N CHUNG V THU .0 1.1.Thu vai trò c a thu n n kinh t 1.1.1 S đ i tính t t y u khách quan c a thu 1.1.2 Khái ni m đ c m c a thu 1.1.3.Vai trò c a thu n n kinh t 1.2 Các y u t c u thành nên m t s c thu 1.2.1.Tên g i 1.2.2 i t ng n p thu (ng i n p thu ) 1.2.3 i t ng tính thu 1.2.4 Thu su t, bi u thu 1.2.5 Ch đ gi m thu , mi n thu 1.2.6 Trách nhi m ngh a v c a đ i t ng n p thu 1.2.7 Th i h n thu, th t c n p thu ch tài liên quan 1.3 Phân lo i thu 1.3.1 Phân lo i theo đ i t ng đánh thu 1.3.2 Phân lo i theo tính ch t chuy n d ch ti n thu Ch ng 2: THU GIÁ TR GIA T NG 2.1 Khái ni m, đ c m tác d ng c a thu giá tr gia t ng .9 2.1.1 Khái ni m 2.1.2 c m 2.1.3 Tác d ng c a thu GTGT 2.2 N i dung c b n c a thu giá tr gia t ng 2.2.1 i t ng n p thu , không n p thu 2.2.2 i t ng ch u thu , không thu c di n ch u thu 10 2.2.3 C n c tính thu 10 2.2.4 Ph ng pháp tính thu GTGT ph i n p 16 2.2.5 Ch đ hoàn thu 20 2.2.6 Ch đ gi m thu , mi n thu 21 2.2.7 Kê khai thu , n p thu quy t toán thu 22 Ch ng 3: THU TIÊU TH C BI T 25 3.1 Khái ni m, đ c m tác d ng c a thu tiêu th đ c bi t 25 3.1.1 Khái ni m 25 3.1.2 c m 25 3.1.3 Tác d ng 25 -116- 3.2 N i dung c b n c a thu tiêu th đ c bi t 25 3.2.1 M t s quy đ nh riêng v thu tiêu th đ c biêt 25 3.2.2 i t ng n p thu 25 3.2.3 i t ng ch u thu , không thu c di n ch u thu 26 3.2.4 C n c tính thu 27 3.2.5 Xác đ nh thu TT B ph i n p 28 3.2.6 Ch đ hoàn thu 29 3.2.7.Ch đ gi m thu , mi n thu 29 3.2.8 Kê khai thu , n p thu quy t toán thu 30 Ch ng 4: THU XU T KH U, THU NH P KH U 32 4.1 Khái ni m, đ c m tác d ng c a thu xu t kh u, nh p kh u 32 4.1.1 Khái ni m 32 4.1.2 c m 32 4.1.3 Tác d ng 32 4.1.4 Thu xu t kh u, thu nh p kh u trình Vi t Nam tham gia h i nh p qu c t 32 4.2 N i dung c b n c a thu xu t kh u, thu nh p kh u 33 4.2.1 i t ng n p thu 33 4.2.2 i t ng ch u thu , không thu c di n ch u thu 33 4.2.3 C n c tính thu 33 4.2.4 Ph ng pháp tính thu 34 4.2.5 Ch đ hoàn thu 35 4.2.6 Ch đ gi m thu , mi n thu 36 4.2.7 Kê khai thu , n p thu 37 Ch ng 5: THU THU NH P DOANH NGHI P 38 5.1 Khái ni m, đ c m tác d ng c a thu thu nh p doanh nghi p .38 5.1.1 Khái ni m 38 5.1.2 c m 38 5.1.3 Tác d ng 38 5.2 N i dung c b n c a thu thu nh p doanh nghi p 38 5.2.1 i t ng n p thu 38 5.2.2 C n c tính thu 39 5.2.4 Ph ng pháp tính thu 48 5.2.5 Ch đ gi m thu , mi n thu 50 5.2.6 Kê khai thu , n p thu quy t toán thu 50 -117- Ch ng 6: THU THU NH P CÁ NHÂN 52 6.1 Khái ni m 52 6.2 i t ng n p thu 52 6.3 C n c tính thu TNCN đ i v i thu nh p c a cá nhân c trú 52 6.3.1 C n c tính thu đ i v i thu nh p t ho t đ ng kinh doanh thu nh p t ti n l ng, ti n công 52 6.3.2 C n c tính thu đ i v i kho n thu nh p khác 57 6.4 C n c 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.4.7 Ch tính thu đ i v i thu nh p c a cá nhân không c trú .66 i v i thu nh p t kinh doanh 66 i v i thu nh p t ti n l ng, ti n công 66 i v i thu nh p t đ u t v n 66 i v i thu nh p t chuy n nh ng v n 66 i v i thu nh p t chuy n nh ng b t đ ng s n 67 i v i thu nh p t b n quy n, nh ng quy n th ng m i 67 i v i thu nh p t trúng th ng, t th a k , quà t ng 67 ng 7: M T S LO I THU KHÁC, PHÍ VÀ L PHÍ 69 7.1 Thu tài nguyên .69 7.1.1 i t ng n p thu 69 7.1.1 i t ng ch u thu 69 7.1.3 C n c tính thu 69 7.1.4 Ph ng pháp tính thu 72 7.1.5 Ch đ gi m thu , mi n thu 72 7.1.6 Kê khai thu , n p thu quy t toán thu 73 7.2 Thu s d ng đ t nông nghi p 73 7.2.1 Khái ni m 73 7.2.2 i t ng n p thu 73 7.2.3 i t ng ch u thu , không ch u thu 74 7.2.4 C n c tính thu 74 7.2.5 Xác đinh thu s d ng đ t ph i n p 75 7.2.6 Gi m thu mi n thu 75 7.3 Thu s d ng đ t phi nông nghi p 76 7.3.1 i t ng n p thu 76 7.3.2 i t ng ch u thu , không ch u thu 77 7.3.3 C n c tính thu 78 7.3.4 Xác đinh thu ph i n p 79 -118- 7.3.5 Gi m thu mi n thu 80 7.4 Thu môn 81 7.4.1 i t ng n p thu 81 7.4.2 i t ng tính thu 82 7.4.3 Bi u thu 82 7.4.4 Ch đ mi n gi m 83 7.4.5 Kê khai thu n p thu 83 7.5 L phí tr c b 84 7.5.1 i t ng n p 84 7.5.2 i t ng tính 84 7.5.3 M c phí 84 7.5.4 Ch đ mi n gi m 85 7.5.5 Kê khai n p l phí tr c b 85 Ph l c 1: DANH M C HÀNG HÓA, D CH V KHÔNG THU C DI N CH U THU GIÁ TR GIA T NG 87 Ph l c 2: BI U THU TIÊU TH C BI T 90 Ph l c 3: CÁC KHO N CHI PHÍ KHÔNG C TR KHI XÁC NH THU NH P CH U THU 92 Ph l c 4: BI U THU SU T THU TÀI NGUYÊN 97 BÀI T P 100 TÀI LI U THAM KH O .115 -119- ... t công trình, h ng m c công trình tr (-) chi phí v t t nguyên li u, chi phí đ ng l c, v n t i, d ch v chi phí khác mua đ ph c v cho ho t đ ng xây d ng, l p đ t công trình, h ng m c công trình. .. thu GTGT D ch v cho thuê tài s n bao g m cho thuê nhà, x ng, kho tàng, b n bãi, ph ng ti n v n chuy n; máy móc, thi t b ,…giá đ tính thu GTGT giá cho thuê ch a có thu Tr ng h p cho thuê theo hình... s c thu , m i m t s c thu đ u có bi u hi n riêng trình chuy n giao thu nh p cho Nhà n c thu n l i cho công tác qu n lý, ng i ta ph i đ t tên cho t ng s c thu tên c a m i s c thu ph i bi u hi
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thuế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thuế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay