KE HOACH GIANG DAY HOA 8

16 225 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:39

1. Sæ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y lµ mét phÇn trong hå s¬ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn, gi¸o viªn cã tr¸ch nhiÖm sö dông vµ b¶o qu¶n tèt.2. Ngay tõ ®Çu n¨m häc,c¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng,nhiÖm vô gi¶ng d¹y ®­îc ph©n c«ng vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc tÕ ®èi t­îng häc sinh, gi¸o viªn bé m«n lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt c«ng t¸c gi¶ng d¹y chuyªn m«n vµ ghi vµo sæ kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y.3. Qua gi¶ng d¹y gi¸o vien cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch phï hîp víi thùc Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Hớng dẫn sử dụng Sổ kế hoạch giảng dạy phần hồ sơ giảng dạy giáo viên, giáo viên có trách nhiệm sử dụng bảo quản tốt Ngay từ đầu năm học,căn vào kế hoạch nhà trờng,nhiệm vụ giảng dạy đợc phân công kết điều tra thực tế đối tợng học sinh, giáo viên môn lập kế hoạch chi tiết công tác giảng dạy chuyên môn ghi vào sổ kế hoạch giảng dạy Qua giảng dạy giáo vien có điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thực tế nhằm nâng cao chất lợng giảng dạy môn, cần ghi bổ sung kịp thời vào sổ Tổ chuyên môn có trách nhiệm góp ý xây dựng kế hoạch giảng dạy tổ viên Tổ trởng chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực kế hoạch cá nhân tổ Hiệu trởng có kế hoạch kiểm tra định kỳ việc lập kế hoạch thực kế hoạch giáo viên, kết hợp công tác kiểm tra với kiểm tra đánh giá toàn diện giáo viên Khi lập kế hoạch giảng dạy giáo viên môn cần ý điểm sau: + Mỗi sổ dùng lập kế hoạch cho môn, khối lớp + Thống kết điều tra tiêu phấn đấu ghi cho tứng lớp vào bảng thống kê, đồng thời cần cụ thể đặc điểm điều kiện khách quan, chủ quancó tác động đến chất lợng giảng dạy giáo viên học tập học sinh lớp + Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy bao gồm biện pháp chung toàn khối biện pháp riêng cho lớp học sinh nhằm đạt đợc tiêu chuyên môn đặt + Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần môn có cấu trúc chơng trình không theo chơng) phải đợc yêu cầu kiến thức , kỹ năng, giáo dục đạo đức , hớng nghiệp phải đợc phần chuẩn bị thầy sở vật chất cho thí nghiệp thực hành Sau thực kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) giáo viên cần đánh giá việc thực yêu cầu, rút tồn cần khắc phục nh sáng kiến kinh nghiẹp trình giảng dạy _ Kế hoạch giảng dạy Môn : hoá học Khối : Họ tên giáo viên : Nguyễn Quang Hào Năm sinh : 1978 Năm vào ngành : 1999 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra tiêu phấn đấu: Thống kết điều tra tiêu phấn đấu : Lớp Sĩ số 8A 8B 29 30 Nữ 16 11 Diện sách Hoàn cảnh đặc biệt Kết xếp loại học tập môn năm học 2015 - 2016 G K TB Y Sách giáo khoa có Chỉ tiêu phấn đấu năm học 2016 - 2017 Học sinh giỏi Huyện 01 Tỉnh 0 Q.G 0 G Học lực K TB 10 13 02 17 Y 2 Những đặc điểm điều kiện giảng dạy giáo viên học tập học sinh : a) Thuận lợi : - Kiến thức môn hoá học sát với thực tế học sinh học sinh dễ hiểu phù hợp với nhận thức học sinh vùng nông thôn - Sách giáo khoa học sinh có mua đủ, giáo viên bám sát chơng trình có ý thức chuyên môn nghiệp vụ trình giảng dạy b) Khó khăn: - Đồ dùng thực hành , tranh mô tả thiếu nhiều - Cha có phòng học môn nên Học cha đôi với hành - Hóa chất dụng cụ thực hành qua nhiều năm sử dụng hỏng hết II - Biện pháp nâng cao chất lợng giảng dạy , thực tiêu chuyên môn: a) Học kỳ I : 1- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng : - Sử dụng phơng pháp hợp lý với môn học ( Phơng pháp thực hành, trực quan, ) - Giáo viên câu hỏi trăc nghiệm, tự luận phù hợp với đối tợng học sinh, thờng xuyên kiểm tra nhận thức học sinh - Sử dụng hình thức câu hỏi nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ tìm tòi phát kiến thức trọng tâm học 2- Kết học kỳ I GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học STT Lớp 8A 8B Sĩ số 40 35 Giỏi Khá Kết T Bình Yếu Kém Ghi b) Học kỳ II 1- Đánh giá kết học kỳ I 2- Biện pháp chủ yếu nâng cao chất lợng - Kiểm tra thờng xuyên dạy tác động đến đối tợng, học sinh yếu giáo viên dùng câu hỏi vừa sức để em đạt đợc điểm trung bình trả lời 3- Kết học kỳ II Kết STT Lớp Sĩ số Giỏi Ghi Khá T Bình Yếu Kém 8A 40 8B 35 III - Phần bổ sung tiêu, biện pháp Kế hoạch giảng dạy bài, chơng (hoặc phần) thứ : 01 Tiêu đề : Chất - Nguyên tử - Phân tử Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào Yêu cầu kiến thức kỹ đời sống kỹ thuật Học sinh nắm đợc: - Học sinh hiểu khái niệm chất, chất tinh khiết, hỗn hợp Nắm đợc tính chất chất -Biết tách chất khỏi hỗn hợp dựa vào khác tính chất vật lí chất - Nắm đợc khái niệm nguyên tử gồm phần hật nhân lớp vỏ electron + Nắm đợc khái niệm nguyên tử loại có số (p) hạt nhân - Khái niệm nguyên tố hóa học, nguyên tử khối - Phân biệt đợc khái niệm đơn chất với hợp chất phân loại - Nắm đợc công thức hóa học đơn chất hợp chất * Cần rèn kĩ năng: - Phân biệt đợc chất vật thể, chất tinh khiết hỗn hợp - Tách đợc chất rắn khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí Tách muối ăn khỏi hỗn hợp muối ăn cát - Sử dụng đợc số dụng cụ, hoá chất để thực số thí nghiệm đơn giản - Xác định đợc số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na) - Quan sát, mô tả tợng, giải thích rút nhận xét -Nhận biết đợc vât thể tự nhiên, nhân tạo chất cấu tạo nên vật -Biết đợc nguyên tố hoá học có vỏ trái đất nh nguyên tố thiết yếu đời sống sinh học Vai trò hóa học sống Biết cách sử dụng thuốc chữa bệnh thuốc trừ sâu - Nắm đợc quy tắc hóa trị từ tính đợc hóa trị nguyên tố hợp chất, lập đợc công thức hóa học hợp chất gồm nguyên tố - Lập đợc công thức hoá học hợp chất biết hoá trị hai nguyên tố hoá học nguyên tố nhóm nguyên tử tạo nên chất I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : đến tiết thứ : 16 Tuần thứ : đến tuần thứ: Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo Kiến thức cần phụ đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao - Học sinh hiẻu đợc chất đợc Trong nguyên tử : cấu tạo từ vật thể tự nhiên - Số (e) = Số (p) = Số điện vật thể nhân tạo tích hạt nhân = STT nguyên tố bảng hệ - Nắm đợc tính chất khoa học thống tuần hoàn mon ,sự biến đổi chất nguyên tố hóa học thành chất khác , giải thích - Quan hệ số p n đợc sở khoa học : p n 1,5 p ( với biến đổi 83 nguyên tố ) + mp mn 1đvC = 1,67.10-24 (g) Me = 9,11.10-28(g) Nguyên tử liên kết đợc với nhở electron lớp Chuẩn bị thầy cô giáo - Mẫu chất : S, P, Al, Cu, NaCl, chai nơc khoáng, NH3, KMnO4 , quỳ tím - Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy, thử tính dẫn điện, ống nghiệm, kẹp gỗ, đũa, cốc thuỷ tinh, nhiệt kế, đèn cồn giấy lọc, nút cao su, giá ống nghiệm - Tranh vẽ mô hình kim loại Cu, Oxi, Hyđrô, nớc, muối ăn Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Kế hoạch giảng dạy bài, chơng (hoặc phần) thứ : 02 Tiêu đề : Phản ứng hoá học Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức kỹ sống kỹ thuật - Hiện tợng vật lí tợng -Quan sát đợc số biến đổi chất thành tợng cụ thể, rút nhận xét chất khác tợng vật lí t- Hiện tợng hoá học tợng ợng hoá học có biến đổi chất thành chất -Phân biệt đợc tợng vật khác lí tợng hoá học Biết đợc ứng dụng định luật bảo toàn khối lợng thực tế -Nhận biết đợc số phản ứng hoá học sãy - Phản ứng hoá học trình biến đổi - Sử dụng dụng cụ, hoá chất để đời sống sản xuất chất thành chất khác - Để xảy phản ứng hoá học, chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác - Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào số dấu hiệu có chất tạo thành mà ta quan sát đợc nh thay đổi màu sắc, tạo kết tủa, khí thoát -Trong phản ứng hoá học, tổng khối lợng chất phản ứng tổng khối lợng sản phẩm - Phơng trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học - Các bớc lập phơng trình hoá học - ý nghĩa phơng trình hoá học: Cho biết chất phản ứng sản phẩm, tỉ lệ số phân tử, số nguyên tử chất phản ứng tiến hành đợc thành công, an toàn thí nghiệm nêu - Quan sát, mô tả, giải thích đợc tợng hoá học - Viết tờng trình hoá học - Viết đợc biểu thức liên hệ khối lợng chất số phản ứng cụ thể Tính đợc m chất phản ứng biết khối lợng chất lại - Biết lập phơng trình hoá học biết chất phản ứng (tham gia) sản phẩm - Xác định đợc ý nghĩa số phơng trình hoá học cụ thể I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 17 đến tiết thứ : 26 Tuần thứ : 09 đến tuần thứ: 13 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng Kiến thức cần phụ đạo đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao - Biết biểu diễn phản ứng - Sự biến đổi chất hóa học PTHH - Phản ứng hoá học - Biết lập hiểu rỏ đợc ý nghĩa PTHH - Định luật bảo toàn khối l- Chuẩn bị thầy cô giáo - Hoá chất : Bột Fe , S, đờng, HCl, Zn, KMnO4, dung dịch Na2CO3, Ca(OH)2 BaCl2, Na2SO4 GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học ợng - Tiếp tục tạo hứng thú cho học sinh với môn học, phát - Phơng trình hoá học triển t hoá học Nắm đợc định nghĩa PƯHH, biến đổi chất định luật bảo toàn khối lợng, - Dụng cụ : Nam châm, thìa đũa, ống nghiệm, giá đỡ, kẹp, đèn cồn, ống thuỷ tinh chữ L, cân bàn - Phân biệt đợc tợng hoá học, tợng vật lí - Lập đợc phơng trình hoá học Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng (hoặc phần) thứ : 03 Tiêu đề : Mol,và tính toán hoá học Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức kỹ sống kỹ thuật - Yêu cầu học sinh biết đợc - Hình thành kỹ năng, vận -Biết đợc nặng nhẹ khái niệm dụng kiến thức học đẻ số khí thông thờng có quan trọng, mol giải tập hoá học thực tế khối lợng mol, thể tích mol liên quan với công thức ho chất khí, tỷ khối chất học phơng trình hoá học khí - Giáo dục lòng say mê môn - Học sinh biết cách chuyển học, ham hiểu biết đổi qua lại số mol chất - Làm cho học sinh bớc khối lợng chất , số đầu thấy đợc vật chất tồ mol chất khí thể tích khí vĩnh cửu điều kiện tiêu chuẩn -Hiểu rõ nắm vững (ĐKTC) khái niệm:Mol, khối lợng - Học sinh biết đợc cách mol, thể tích mol chất khí tính tỷ khối chất khí A -Nắm đợc công thức tính số chất khí B từ mol, khối lợng chất, tỉ khối suy đợc khối lợng mol chất khí chất khí I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 26 đến tiết thứ : 36 Tuần thứ : 13 đến tuần thứ : 18 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo Kiến thức cần phụ đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao - khối chất khí A vối chất - Mol, chuyển đổi khối lkhí B từ suy đợc khối l- ợng, thể tích mol ợng mol chất khí - Tỷ khối chất khí -Vận dụng đợc công thức để giải tập hoá học có liên quan - Tính theo công thức hoá học - Lập CTHH hợp chất từ % khối lợng nguyên tố theo tỉ lệ mol CxHyOzNt Chuẩn bị thầy cô giáo GV: Sách giáo khoa + Sách tham khảo + chuẩn kiến thức kĩ hoa Dụng cụ: Bảng phụ + Bảng nhóm + Máy chiếu mC mH mO mN = = = 12 x y 16 z 14t x, y, z, t - Tính theo phơng trình hoá học Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Kế hoạch giảng dạy bài, chơng (hoặc phần) thứ : 04 Tiêu đề : Oxi - Không khí Yêu cầu kiến thức - Học sinh năm vững đợc khái niệm cụ thể nguyên tố đơn chất ô xy đợc nghiên cứu nguyên tố hoá học chơng trình Hoá học trờng phổ thông: Tính chất vật lý, hoá học , ứng dụng, trạng thái tự nhiên cách điều chế phòng thí nghiệm công nghiệp - Học sinh nắm đợc khái niệm mới: Sự Ô xy hoá Sự cháy, Sự Ô xy hoá chậm Phản ứng hoá hợp, Phản ứng phân huỷ - Củng cố phát triển khái niệm hoá học học chơng I, II, III Yêu cầu rèn luyện kỹ Hình thành tiếp tục phát triển số kỹ sau: - Kỹ quan sát Thí nghiệm - Kỹ đọc, viết ký hiệu nguyên tố hoá học, công thức hoá học, phơng trì hoá học, kỹ tính toán - Kỹ phân tích, tổng hợp, phán đoán - Tiếp tục củng cố lòng ham thích học tập môn Hoá học Có ý thức vận dụng kiến thức Ô xy , không khí kiến thức hoá học nói chung vào thực tế sống để hoà hợp với môi trờng thiên nhiên cộng đồng I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật -Thấy đợc cần thiết oxi đời sống sản xuất -Biết điều kiện phát sinh dập tắt cháy -biết sở khoa học việc ủ phân xanh phân chuồng -Các biện pháp bảo vệ không khí sạch, chống ô nhiễm Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 31 đến tiết thứ : 46 Tuần thứ : 19 đến tuần thứ: 23 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo Kiến thức cần phụ đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao -Biết sở khoa học việc ủ - Tính chất Ô xy phân xanh phân chuồng - Điều chế Ô xy Phản ứng -Các biện pháp bảo vệ không phân huỷ khí sạch, chống ô nhiễm - Không khí, cháy tình hình ô nhiễm không khí Nắm vững tính chất phơng pháp bảo vệ phòng tránh hoá học nguyên tố oxi -Hiểu nắm vững khái niệm: Sự oxi hoá, cháy, oxi hoá chậm, phản ứng hoá hợp, phản ứng phân huỷ - Hiểu rõ thành phần không khí Chuẩn bị thầy cô giáo - Hoá chất : O2, S, P, Fe, KClO3, KMnO4 - Dụng cụ : Đèn cồn, ống nghiệm, bông, ống thuỷ tinh, lọ thuỷ tinh, diêm, kẹp giá thí nghiệm - Tranh vẽ : ứng dụng củ Oxi Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : Tiêu đề : Hyđrô - Nớc Yêu cầu kiến thức - Học sinh nắm vững đợc kiến thức nguyên tố Hyđrô đơn chất Hyđrô, Hyđrô đơn chất Hyđrô, vật lý, hoá học, ứng dụng, Yêu cầu rèn luyện kỹ - Hình thành tiếp tục phát triển số kỹ sau: - Kỹ quan sát thí nghiệm tiến hành số thí nghiệm đơn giản Yêu cầu vận dụng vào đời sống kỹ thuật Hiu sõu sc hn v thnh phn nh tớnh v nh lng ca nc , tớnh cht ca nc Hc sinh hỡnh thnh c GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học trạng thái tự nhiên cáchđiều chế Hyđrô - Học sinh hiểu sâu sắc thành phần định tính, định lợng nớc, tính chất vật lý, hoá học nớc - Hình thành đợc khái niệm mới: Phản ứng thế, khử, chất khử, phản ứng Ô xy hoá- Khử, axít , bazơ, muối - Củng cố phát triển khái niệm học khái niệm học chơng I, II, III, IV - Kỹ đọc, viết ký hiệu nguyên tố hoá học, công thức hoá học, phơng trình hoá học, kỹ tính toá - Củng cố khắc sâu lòng ham thích học tập môn - Học sinh làm quen với phơng pháp t so sánh đối chiếu phơng pháp khái quát hoá hiro Thnh phn ca nc Phn ng oxi hoỏ kh Tớnh cht hoỏ v ng dng ca hiro nhng khỏi nim mi nh: phn ng th, s kh cht kh, phn ng oxi hoỏ kh Phỏt trin k nng: Quan sat tin hanh thớ nghiờm iu ch v thu khớ hiro, th tớnh tinh khit c vit ký hiờu v cụng thc hoỏ hc phng trỡnh hoỏ hc Giỏo dc c tớnh cn thn lm thớ nghim Lm quen vi phg phỏp t lụ gic so sỏnh Mt s khỏi nim nh baz, axit, mui I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 41 đến tiết thứ : 59 Tuần thứ : 24 đến tuần thứ: 30 Từ ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Rốn tớnh cn thn qua lm thớ nghim chng minh tớnh đến ngày : Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao - Tính chất, ứng dụng Hyđrô cht - Phản ứng Ô xy hoá - khử - Lm quen vi phng - Điều chế Hyđrô - Phản ứng - Nớc Axít Bazơ Muối phỏp t lụ gic so sỏnh - Học sinh nắm thành phần nớc , vài trò nớc Chuẩn bị thầy cô giáo - Hoá chất : Hyđrô, HCl, P Zn, CuO, Na, H2O, CaO, Quỳ tím, Phênoltalêin - Dụng cụ : ống nghiệm bóng bay, bình, kẹp, giá sắt giá ống nghiệm, nút cao su,ống dẫn thuỷ tinh, giấy lọc, chén sứ, muôi sắt, dao kép sắt, lọ thuỷ tự nhiên từ biét bảo vệ nguồn nớc không bị ô nhiễm tinh Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : Tiêu đề : Dung dich Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức kỹ sống kỹ thuật - Học sinh biết đợc khái - Kỹ thói quen Bit dng nhng hiu bit niệm chơng: Dung bảo đảm an toàn làm trờn gii thớch nhng hin môi, chất tan, dung dịch cha thí nghiệm, vệ sinh nơi tng , nhng bi mc bão hoà, độ tan số làm việc nht nh v dnh tớnh v chất nớc , nồngđộ phần - Kỹ tính toán trăm nồng độ mol dung pha chế nồng độ dung nh lng bi pha ch dịch dịch dung dnh theo nng cho - Học sinh biết vận dụng - Giáo dục cho học sinh ý trc hoc pha ch dung dch hiểu biét để giải thức bảo vệ môi trờng tập mức độ định - Bớc đầu cho học sinh theo nng yờu cu tính, định lợng tập thực làm quen với phơng pháp hành pha chế dung dịch theo nghiên cứu khoa học nồng độ yêu cầu GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : 60 đến tiết thứ: 70 Tuần thứ : 30 đến tuần thứ: 35 Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo Kiến thức cần phụ đạo đức, lối sống bồi dỡng nâng cao Dung dịch gồm dung môi - Dung dịch, nồng độ dung chất tan,từ biết pha chế d ung dịch dịch cho trớc - Độ tan chất - nắm độ tan chất n- nớc ớc - Pha chế dụng dịch Chuẩn bị thầy cô giáo - Hình vẽ : Độ tan số chất theo nhiệt độ - Dụng cụ : Cốc chia độ, ống thuỷ tinh chia độ, cân đũa, giá thí nghiệm - Hoá chất : Đờng trắng khan, NaCl khan, nớc cất Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Kế hoạch giảng dạy bài, chơng( phần) thứ : Tiêu đề : Yêu cầu rèn luyện Yêu cầu vận dụng vào đời Yêu cầu kiến thức sống kỹ thuật kỹ I/ Đánh giá việc thực kế hoạch giảng dạy Đánh giá sau thực - Đã thực tốt yêu cầu : - Tồn nguyên nhân - Kết cụ thể: Số học sinh đạt yêu cầu chiếm %, Khá giỏi chiếm .% Từ tiết thứ : đến tiết thứ : Tuần thứ : đến tuần thứ: GV: Nguyễn Quang Hào Kế hoạch giảng dạy môn hóa học Từ ngày : đến ngày : Yêu cầu giáo dục t tởng đạo đức, lối sống Kiến thức cần phụ đạo bồi dỡng nâng cao Chuẩn bị thầy cô giáo Kế hoạch giảng dạy chơng ( phần) II/ Những điểm cần bổ sung kế hoạch sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy Phần kiểm tra hiệu trởng Ngày tháng Lần KT Nhận xét Ký tên, đóng dấu GV: Nguyễn Quang Hào ... sinh : 19 78 Năm vào ngành : 1999 Những công việc đợc giao : Giảng dạy môn : Hoá + Hóa + Sinh học I - Phần điều tra tiêu phấn đấu: Thống kê kết điều tra tiêu phấn đấu : Lớp Sĩ số 8A 8B 29 30 Nữ... Nắm đợc tính chất khoa học thống tuần hoàn mon ,sự biến đổi chất nguyên tố hóa học thành chất khác , giải thích - Quan hệ số p n đợc sở khoa học : p n 1,5 p ( với biến đổi 83 nguyên tố ) + mp... 3- Kết học kỳ II Kết STT Lớp Sĩ số Giỏi Ghi Khá T Bình Yếu Kém 8A 40 8B 35 III - Phần bổ sung tiêu, biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH GIANG DAY HOA 8, KE HOACH GIANG DAY HOA 8, KE HOACH GIANG DAY HOA 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay