Thị trường chứng khoán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

92 157 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:36

Thị trường chứng khoán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA KINH T BÀIăGI NG MÔN: TH ăTR NGă CH NGăKHOÁN (Dùng cho đào t o tín ch ) L u hành n i b - N m 2013 DANHăM CăCH ăVI TăT T TTCK Th tr ng ch ng khoán N T Nhà đ u t SGDCK S giao d ch ch ng khoán CK Ch ng khoán OTC Over the Counter Market TP Trái phi u CP C phi u CP C phi u u đưi OTC Over the counter UPCoM Unlisted Public Company Market LO Limit order - L nh gi i h n MP Market Order - L nh th tr ATO At the open order ATC At the close order VN Index Ch s giá ch ng khoán trung bình ng Vi t Nam Ch Ch ngă1:ăTH ăTR NGăCH NGăKHOÁN ng s trình bày v b n ch t, ch c n ng c a th tr nguyên t c ho t đ ng, thành ph n tham gia th tr c a th tr ng ch ng khoán, ng ch ng khoán, c u trúc ng ch ng khoán 1.1 Th ătr ngăch ngăkhoán 1.1.1 Kháiăni mă Th tr ng ch ng khoán (TTCK) m t b ph n c a th tr ng v n dài h n, th c hi n c ch chuy n v n tr c ti p t nhà đ u t sang nhà phát hành TTCK thông qua th c hi n ch c n ng c a th tr ng tài cung ng ngu n v n trung dài h n cho n n kinh t Th tr môi tr ng ch ng khoán có vai trò r t quan tr ng, có tác đ ng r t l n đ n ng đ u t nói riêng n n kinh t nói chung M t khác, th tr khoán c ng môi tr ng ch ng ng d x y ho t đ ng ki m l i không đáng thông qua ho t đ ng gian l n, không công b ng, gây t n th t cho nhà đ u t , t n th t cho th tr ng cho toàn b n n kinh t 1.1.2.ăC ăch ăđi uăhƠnhăvƠăgiámăsátăth ătr Th tr ng ch ngăkhoán ng ch ng khoán n i di n ho t đ ng phát hành, giao d ch mua bán m t lo i hàng hoá đ c bi t ch ng khoán Th tr m t lo i th tr ng ch ng khoán ng đ c bi t, m t s n ph m cao c p c a n n kinh t th tr Tính ph c t p c a th tr ng ch ng khoán đ đ ng giao d ch th tr ng, vây, th tr c th hi n ng c u trúc ho t ng ch ng khoán đòi h i m t trình đ t ch c cao, có s qu n lỦ giám sát ch t ch c s m t h th ng pháp lý hoàn ch nh đ ng b 1.1.2.1 LỦ c n ph i có s qu n lỦ giám sát th tr  M t là, qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán ng ch ng khoán đ đ m b o quy n l i h p pháp c a nhà đ u t M t nh ng ch th quan tr ng th tr t Vai trò c a h đ i v i s ng ch ng khoán nhà đ u n đ nh phát tri n c a th tr ng ch ng khoán r t l n Các nhà đ u t mua bán ch ng khoán v i k v ng v m t kho n thu nh p t ng lai c s ch p nh n m t m c đ r i ro d ki n Thu nh p k v ng c ng nh r i ro d ki n hay nói cách khác quy n l i c a nhà đ u t g n li n v i nh ng bi n đ ng th tr ng ch ng khoán Khi quy t đ nh mua ch ng khoán, nhà đ u t đư giao phó ti n c a cho nhà phát hành, môi gi i Nh ng thông tin không cân x ng, h không th bi t đ ng i phát hành, ng l n th tr c đ xác c a nh ng thông tin i môi gi i cung c p M t khác, hành vi thao túng, gian ng có th x y Vì v y, nhà đ u t ch yên tâm có m t ch th trung l p, không m c tiêu l i nhu n, đ ng b o h , qu n lỦ giám sát th tr ng nh m h n ch t i đa nh ng nh h t s t ng lên, th tr ng tiêu c c Khi lòng tin c a nhà đ u ng s ho t đ ng hi u qu , thúc đ y s l u chuy n v n n n kinh t  Hai là, qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán đ đ m b o tính hi u qu , công b ng minh b ch giao d ch ch ng khoán Có r t nhi u ch tiêu ph n ánh hi u qu c a th tr ng ch ng khoán nh ng quan tr ng nh t ch tiêu v đ nhanh chóng an toàn c a giao d ch V i t l l m phát m t s , s t ng lên c a giá lo i ch ng khoán d u hi u c a t ng tr ng kinh t , ph n l n ti t ki m đ c chuy n thành đ u t , n n kinh t huy đ ng đ c nhi u v n, doanh nghi p làm n hi u qu Ng c l i s gi m giá ch ng khoán d u hi u suy thoái c a doanh nghi p, t d n đ n s suy gi m t c đ t ng tr nh h ng kinh t Khi giá ch ng khoán thay đ i đ t bi n, dù t ng hay gi m đ u ng không t t đ n s n đ nh c a n n kinh t Có th nói, th tr ng ch ng khoán trung tâm th n kinh c a n n kinh t nói riêng toàn xư h i nói chung Hi u qu ho t đ ng c a th tr tr ng ch ng khoán quy t đ nh tr c ti p đ n t ng ng n đ nh c a n n kinh t Mu n th tr ng ch ng khoán ho t đ ng hi u qu , Nhà n tính công b ng, công khai minh b ch c a th tr d ch th tr c ph i đ m b o đ c ng Nh ng th c t , giao ng ch ng khoán nh ng giao d ch "vô hình" Nh ng y u t đ u c s kéo theo s gian trá, tung tin sai s th t, mua bán n i gián làm cho nhà đ u t chân b thi t h i, t gây m t n đ nh th tr ph i có s qu n lỦ giám sát ho t đ ng c a th tr ng Vì vây, c n thi t ng ch ng khoán  Ba là, qu n lỦ giám sát th tr ch th tham gia th tr ng, đ m b o tính n đ nh t Các ch th tham gia th tr ho c trái ng ng ch ng khoán th ng đ i c a th tr ng ng có m c đích, quy n l i c ho c tri t tiêu m t ph n Khi phát hành ch ng khoán đ huy đ ng v n, nhà đ u t th ng ng ch ng khoán đ dung hoà l i ích c a ng ph i thông qua b o lưnh phát hành Ng i bán i mua ph i thông qua nhà môi gi i ch ng khoán B n thân t ch c l i ph thu c vào công ty ki m toán, c quan qu n lỦ Nhà n ch th th tr ng ch ng khoán th c Vì v y, ng tìm ki m l i nhu n b ng nh ng ho t đ ng đa d ng, ph c t p c nh tranh v i th tr ng Nhìn chung, quy n l i m c tiêu c a ch th m c dù có m i quan h m t thi t, t ng h nh ng l i b chia s Ng m c tiêu đ r t có th ng i thu đ c l i nhu n, đ t đ c i khác s b thua thi t M i ch th đ u b ng cách hay cách khác c g ng t i đa hoá l i ích c a Chính v y, h th c hi n nh ng ho t đ ng đa d ng, ph c t p c nh tranh l n t t o nên đ ng l c cho th tr ng phát tri n Nh ngc ng s c nh tranh ph c t p d d n đ n nh ng hành vi gian l n Khi s c nh tranh l n, s chuy n sang m t thái c c x u, th tr ng s ho t đ ng h n lo n, m t n đ nh Tóm l i, t n t i nh ng mâu thu n gi a chi u h th tr Nhà n c ng ch ng khoán nên nhi m v c a ch th trung l p, t c c quan qu n lỦ c th tr ng ch ng khoán ph i dung hoà đ ch th , đ ng th i đ nh h c a th tr t ng trái ng ng cho nh ng l i ích c a h h c mâu thu n gi a ng vào l i ích chung ng i u m c tiêu c a ch th trung l p đ m b o s ng đ i s phát tri n lâu dài c a th tr b o m c tiêu c a ch th khác th tr đ m b o dung hoà đ n đ nh ng ch ng khoán, t góp ph n đ m ng c l i ích c a ch th , c n có y u t khác bên c nh n ng l c qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán c a Nhà n c nh s đ y đ đ ng b c a h th ng v n b n pháp quy, tính t giác ch p hành pháp lu t c a ch th  B n là, qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán nh m h n ch nh ng gian l n phát sinh gây tác đ ng x u đ n th tr Các ho t đ ng kinh t thông th ng ho t đ ng kinh t - xư h i ng đ u ch a đ ng nh ng kh n ng phát sinh gian l n nh t đ nh Ho t đ ng ph c t p kh n ng phát sinh gian l n l n th tr ng ch ng khoán m t đ nh ch tài ho t đ ng ph c t p tinh vi Hàng hoá th tr ng ch ng khoán gi y t có giá, h u nh khác bi t so sánh v i hàng hoá thông th ng Chúng ta có th đánh giá đ ch t l ng đem trao đ i, mua bán b ng ng giá tr c a hàng hóa thông th giác quan thông th c ng nh th giác, xúc giác, thính giác, v giác, kh u giác nh ng đ i v i gi y t có giá, u không th Chúng ta ch bi t đ c giá tr th c c a chúng b ng suy đoán, phân tích c s xem xét th c tr ng tri n v ng phát tri n c a t ch c phát hành chúng nh ng ng i n m gi ho c mu n n m gi chúng H n n a, giá c c a ch ng khoán ph thu c vào r t nhi u y u t tâm lỦ c a ng i mua, ng i bán, m c đ tin c y c a thông tin, ni m tin c a nhà đ u t , nhân t v môi tr ng pháp lỦ Nguyên nhân sâu xa c a hi n t ng vi c tách r i giá tr th c c a ch ng khoán kh i b ng ch ng pháp lỦ c a Và c s cho vi c xu t hi n hành vi l a đ o, gian l n nh tung tin gi , thao túng th tr ng, đ u c , mua bán n i gián, gây nhi u giá, giao d ch lòng vòng, V i tính ph c t p tr u t ng c a k thu t giao d ch, s hi n đ i, tiên ti n c a máy móc quy mô c a th tr v i nhà đ u t bình th ng, hành vi gian l n r t khó b phát hi n đ i ng M t khác, l i nhu n thu đ c t kinh doanh ch ng khoán r t l n nên kh n ng x y hành vi gian l n, s tinh vi m c đ nghiêm tr ng c a hành vi gian l n r t cao Trên th gi i đư x y nhi u v l a đ o, gian l n làm thay đ i quan ni m c a c quan qu n lỦ nhà đ u t v th tr ng ch ng khoán Có nh ng hành vi gian l n đư gây nên s h n lo n kh ng ho ng tr m tr ng c a th tr tr ng h p c a th tr ng nh ng ch ng khoán New York (NYSE) n m 1929 Nh v y, kh n ng x y hành vi l a đ o gian l n v i m c đ tinh vi th tr ng ch ng khoán r t l n Trên th c t , u không th tránh kh i V n đ quan tr ng ph i kh ng ch ki m soát đ cs l ng m c đ nghiêm tr ng c a hành vi gian l n Hình thành c ch qu n lỦ giám sát th tr ch ng khoán tr ng ng h p h t s c c n thi t  N m là, qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán nh m ng n ch n ki m soát r i ro d n đ n r i ro h th ng làm s p đ th tr Th c t cho th y r i ro ti m n th tr ng ng ch ng khoán Khi r i ro x y ra, không ch nhà đ u t , nhà môi gi i, nhà phát hành b thua thi t mà th tr ng c ng b xáo tr n, chao đ o c bi t đ i v i r i ro mang tính h th ng x y s kéo theo hàng lo t bi n c khác, t có th phá v tính h th ng gây nên s suy y u th m chí s s p đ c a th tr ng Tuy nhiên, ch có th ki m soát, ch ng đ h th ng ch không xoá b hoàn toàn đ c r i ro c Tính ti m n c a r i ro h th ng đòi h i ph i có s phân tích đánh giá, d báo t đ a bi n pháp đ m b o tính n đ nh c a th tr ng i u ch đ c th c hi n có m t b ph n chuyên nghi p th c hi n vi c qu n lỦ giám sát th tr  Sáu là, qu n lỦ giám sát th tr ng ch ng khoán ng ch ng khoán đ đ m b o an toàn u ki n h i nh p kinh t Hi n nay, xu th h i nh p qu c t , xây d ng v n hành th tr khoán m i qu c gia đ u theo h ng "m " v i m c tiêu t ng c ng ch ng ng h i nh p qu c t có hi u qu c s gi v ng đ c l p, ch quy n qu c gia, v a phát huy n i l c, v a huy đ ng t i đa n i l c hoá ngu n ngo i l c ph c v cho m c tiêu phát tri n kinh t - xư h i Tuy nhiên, h i nh p th tr nh p th tr ng ch ng khoán dao hai l i, v y đ h i ng ch ng khoán m t cách có hi u qu c n t ng c ng công tác an ninh, giám sát ho t đ ng c a th tr ng, đ m b o nguyên t c, chu n m c qu c t th c t c a m i qu c gia 1.1.2.2 Các c p đ u hành giám sát th tr Vi c u hành giám sát th tr ng ch ng khoán ng ch ng khoán đ c t ch c theo nhi u c p đ khác nhau, bao g m: - Các c quan qu n lỦ c a Chính ph : B Tài chính, n c, B , c quan ngang B theo l nh v c; y ban Ch ng khoán Nhà - Các t ch c t qu n: S Giao d ch ch ng khoán, Hi p h i nhà kinh doanh ch ng khoán 1.1.3 Cácăch ăth ăthamăgiaăth ătr ngăch ngăkhoán Các t ch c cá nhân tham gia th tr ng ch ng khoán có th đ c chia thành lo i g m nhà phát hành, nhà đ u t , t ch c kinh doanh ch ng khoán t ch c khác có liên quan đ n ch ng khoán (c quan qu n lỦ nhà n c, hi p h i, t ch c khác) 1.1.3.1 Nhà phát hành Nhà phát hành t ch c th c hi n huy đ ng v n thông qua th tr ch ng khoán Nhà phát hành ng tr ng i cung c p ch ng khoán - hàng hóa c a th ng ch ng khoán Nhà phát hành có th bao g m: - Chính ph quy n đ a ph trái phi u đ a ph ng nhà phát hành trái phi u ph ng; - Công ty nhà phát hành c phi u trái phi u công ty - Các t ch c tài nhà phát hành công c ch ng ch th h tài nh trái phi u, ng … ph c v cho ho t đ ng c a h 1.1.3.2 Nhà đ u t Nhà đ u t nh ng ng i th c s mua bán ch ng khoán th tr ng ch ng khoán Nhà đ u t có th đ m t t ch c - d c chia thành lo i nhà đ u t cá nhân nhà đ u t i g i nhà đ u t t ch c - Nhà đ u t cá nhân: Nhà đ u t cá nhân nh ng ng tham gia mua bán th tr i có v n nhàn r i t m th i, ng ch ng khoán v i m c đích tìm ki m l i nhu n - Nhà đ u t t ch c: Nhà đ u t t ch c th ng đ th ng l n th tr ng xuyên mua bán ch ng khoán v i s l c g i đ nh ch đ u t , ng Các t ch c có b ph n ch c n ng g m nhi u chuyên gia có kinh nghi m đ nghiên c u th tr ng đ a quy t đ nh đ u t M t s nhà đ u t th tr chuyên nghi p ng ch ng khoán công ty đ u t , công ty b o hi m, qu an sinh b o hi m xư h i khác 1.1.3.3 Các t ch c kinh doanh th tr ng ch ng khoán Các t ch c kinh doanh th tr khoán ngân hàng th ng ch ng khoán g m công ty ch ng ng m i., công ty qu n lỦ qu … - Công ty ch ng khoán: Công ty ch ng khoán nh ng công ty ho t đ ng l nh v c ch ng khoán có th đ m nh n m t ho c nhi u s nghi p v nh b o lưnh phát hành, môi gi i, t doanh, qu n lỦ qu đ u t t v n đ u t ch ng khoán đ có th th c hi n m i nghi p v , công ty ch ng khoán ph i đ m b o c m t s v n nh t đ nh (theo qui đ nh c a t ng qu c gia) ph i đ c phép c a c quan có th m quy n - Các ngân hàng th ng m i: T i m t s n c, ngân hàng th ng m i có th s d ng v n t có đ t ng đa d ng hóa l i nhu n thông qua đ u t vào ch ng khoán Tuy nhiên, Ngân hàng ch đ c đ u t vào ch ng khoán nh ng gi i h n nh t đ nh đ b o v ngân hàng tr khoán M t s n c cho phép ngân hàng th c nh ng bi n đ ng c a giá ch ng ng m i thành l p công ty đ c l p đ kinh doanh ch ng khoán th c hi n nghi p v b o lưnh phát hành 1.1.3.4 Các t ch c liên quan đ n th tr a C quan qu n lý nhà n ng ch ng khoán c - y ban ch ng khoán: ây c quan th c hi n ch c n ng qu n lỦ nhà n th tr c đ i v i ho t đ ng c a ng ch ng khoán Ch c n ng: + Th c hi n qui đ nh qu n lỦ ngành ch ng khoán c a B Tài chính, ph i h p v i t ch c t qu n đ u hành giám sát có hi u qu th tr ng ch ng khoán + Ki m soát m i v n đ ho t đ ng th tr ng nh đ ng kỦ ch ng khoán, giám sát công ty niêm y t,… + Qu n lỦ tr c ti p t ch c t qu n, giám sát ho t đ ng c a t ch c này, x lỦ vi ph m n u t ch c t qu n không x lỦ đ c + Thanh tra đ i v i cá nhân hay t ch c đ b o v l i ích chung c a công chúng tr ng h p có s vi ph m pháp lu t b S giao d ch ch ng khoán: S giao d ch t ch c t qu n bao g m công ty ch ng khoán thành viên, tr c ti p u hành giám sát ho t đ ng giao d ch ch ng khoán th c hi n S Ch c n ng: + i u hành ho t đ ng giao d ch di n S thông qua vi c đ a đ m b o th c hi n quy đ nh cho ho t đ ng giao d ch th tr ng S giao d ch + Giám sát, theo dõi giao d ch gi a công ty thành viên khách hàng c a h Khi phát hi n vi ph m S giao d ch ti n hành x lỦ, áp d ng bi n pháp c ng ch thích h p c Hi p h i nhà kinh doanh ch ng khoán: Là t ch c c a công ty ch ng khoán đ c thành l p v i m c đích t o ti ng nói chung cho toàn ngành kinh doanh ch ng khoán đ m b o l i ích chung c a th tr ng ch ng khoán Ch c n ng: + i u hành giám sát th tr + ng giao d ch phi t p trung a qui đ nh chung cho công ty ch ng khoán thành viên l nh v c kinh doanh ch ng khoán đ m b o th c hi n quy đ nh + Thu nh n u n i c a khách hàng u tra công ty ch ng khoán thành viên đ tìm vi ph m, sau chuy n k t qu u tra t i công ty ch ng khoán đ gi i quy t + i di n cho ngành ch ng khoán đ a đ xu t g i Ủ v i nh ng c quan qu n lỦ th tr tr ng ch ng khoán c a Chính ph v v n đ t ng quát th ng ch ng khoán d T ch c l u ký toán bù tr ch ng khoán: Là t ch c nh n l u gi ch ng khoán ti n hành nghi p v toán bù tr cho giao d ch ch ng khoán e Công ty đánh giá h s tín nhi m: Là công ty chuyên cung c p d ch v đánh giá n ng l c toán v n g c lưi c a ch th phát hành ch ng khoán 10 cao v ti m n ng phát tri n P/E s cao, ng c l i e Quy trình k thu t phân tích đ u t b ng ch s tài chính: Trên th c t , s l ng lo i ch ng khoán đ c cung ng cho th tr ng r t l n Vì v y, nhà đ u t không th ti n hành phân tích t t c lo i ch ng khoán hi n có th tr ng Ngay c nhà phân tích chuyên nghi p, tùy theo u ki n nh ng th m nh riêng mà h có th ch chuyên phân tích ch ng khoán ngành ho c m t nhóm ngành nh t đ nh m t đ t hi u qu cao phân tích, nhà đ u t c n tuân th m t quy trình bao g m b c sau : (1) L a ch n vài doanh nghi p thu c l nh v c (ngành) mà quan tâm đ tìm thông tin (2) Phân tích, so sánh tình hình tài c a doanh nghi p gi a th i kì v i doanh nghi p khác ngành, ho c s trung bình c a ngành M i ch s đ c p ph n ch cung c p m t s thông tin v m c đ hi u qu ho t đ ng c a m t công ty Do v y, vi c phân tích tài ch đ c bi t có Ủ ngh a có m t s chu n m c đ so sánh, ví d so sánh ch s c a m t doanh nghi p gi a th i kì khác đ đánh giá xu h ng phát tri n c a doanh nghi p ; so sánh ch s c a doanh nghi p v i đ i th c nh tranh, v i ngành, hay v i công ty ho t đ ng t t nh t ngành đ ch nh ng m m nh, m y u c a công ty đ (3) c l a ch n phân tích ánh giá t ng quát v c phi u, trái phi u đư phân tích; so sánh đ i chi u v i m c tiêu đư xác đ nh đ quy t đ nh đ u t Vi c phân tích tài nh m đánh giá tình hình tài c a doanh nghi p hi n t i d báo tri n v ng c a t ng lai, n u ch gi i h n ph m vi nghiên c u, phân tích báo cáo tài có th có nh ng nhìn nh n đánh giá l ch l c, thi u xác đáng v m t doanh nghi p Vì v y, c n ph i k t h p v i n i dung phân tích c b n khác, so sánh v i m c tiêu đư xác đ nh đ có quy t đ nh đ u t thích h p Th c t cho th y m t quy t đ nh đ u t cho m i u ki n m i ch th đ u t f M t s l u ý đ u t ch ng khoán Các nhà đ u t ch ng khoán nh ng nhà đ u t m o hi m c phi u 92 m t lo i hàng hóa đ c bi t, TTCK th tr ng b c cao, m c đ r i ro ti m n r t l n C h i thành công đ u t vào TTCK c a nhà đ u t s l n h n n u bi t cách tránh nh ng sai l m sau: (1) Không có k ho ch đ u t rõ ràng: Nhà đ u t c n quan tâm đ n m t vài sách k ho ch đ u t cá nhân sau đây: - Có m c đích m c tiêu rõ ràng, - Xác đ nh nh ng r i ro thích h p v i v i danh m c đ u t c a mình, - Dùng ti n đ u t vào h ng m c tài s n Vi c phân b kho n m c đ u t nên kèm v i m c tiêu đư đ ra, đ ng th i ph i xem xét đ n y u t r i ro thích h p - a d ng hóa danh m c đ u t đ gi m thi u t l r i ro t ng c h i thu thêm l i nhu n (2) Gi i h n th i gian đ u t ng n H u h t nhà đ u t th ng qua t p trung vào ho t đ ng đ u t mang tính ng n h n ó sai l m th hai mà h m c ph i (3) T p trung s Ủ nhi u vào thông tin tài ph ng ti n thông tin đ i chúng đ a (4) Không có s tái cân b ng Tái cân b ng m t ti n trình n cho s ti n đ u t vào kho n m c tài s n danh m c đ u t quay tr v v i m c tiêu ban đ u Nhìn chung nhà đ u t có xu h tr ng không mu n bán nh ng c phi u đ t giá đ đ phòng ng h p c phi u gi m giá danh m c s tr v m c cân b ng nh c Nh ng cách suy ngh nh v y cách suy ngh th i m ng n h n Tái cân b ng m t cách có Ủ th c s g t hái đ (5) Quá tin t c nh ng thành qu dài h n ng vào n ng l c c a nh ng nhà qu n lí qu đ u t Trên th c t hi m có nhà đ u t cá nhân có đ th i gian đ tính toán đ u t mang v l i nhu n dài h n t tin t ó lí t i có nhi u nhà đ u ng vào vi c đ u t vào qu cho r ng n ng l c c a nhà qu n lí qu vi c tính toán l i nhu n th tr 92 ng h n h n h (6) Không quan tâm đ n qu đ u t ch s Khái ni m đ u t theo ch s không m i v i th gi i, nh ng l i m i đ i v i nhà đ u t Vi t nam Theo ph toàn b th tr ng pháp này, đ u t s th c hi n vào ng nên r i ro s th p h n so v i đ u t vào t ng công ty Các nghiên c u đư ch ng minh ph n l n nhà qu n lí qu đ u t d i m c chu n cho phép (7) Ch y theo thành tích l i nhu n R t nhi u nhà đ u t ch n h ng m c tài s n, chi n l c, nhà qu n lí qu đ u t d a nh ng thành tích l n hi n t i C m giác “đang b l m t c h i ki m l i l n” s có th d n đ n nh ng quy t đ nh đ u t t i t h n b t kì m t y u t đ n l đó, m t h ng m c tài s n, qu ho c chi n l c đ c bi t mà có hi u qu liên ti p vòng đ n n m 4.3.2 Phơnătíchăk ăthu t 4.3.2.1 Ch s VN Index Là ch s trung bình giá ch ng khoán th tr ng VN Tuy t ng nhà đ u t mua m t c phi u riêng bi t s ch quan tâm đ n giá lo i c phi u riêng biêt đó, nh ng ch s VN index m t cách t ng quan ng quan tâm đ n ph n ánh đ phi u đ i ta c m t cách trung bình giá tr c a t t c c c niêm y t Nhìn t ng hay gi m ng i ta có th có đ c m t đánh giá giá c phi u trung bình t ng hay gi m ngày hôm Vi t Nam, th i gian đ u ch s ch ng khoán đ di n cho t t c c phi u đ khoán Ch s đ c tính toán s đ i c niêm y t giao d ch th tr c tính theo ph vào m c đ chi ph i c a t ng giá tr đ ng pháp tr ng s giá tr th tr ng ch ng ng, t c d a c s d ng đ tính ch s KỦ hi u: VN Index; Giá tr c s : 100; Ngày c s : 28/7/2000  Công th c tính c b n: T ng giá tr th tr VN Index = ng c a c phi u niêm y t hi n t i T ng giá tr c a c phi u niêm y t c s x 100 x 100 (4.26) 92 Ch s đ c tính toán công b sau m i phiên giao d ch Trong trình đó, s bi n đ ng v giá c phi u s làm thay đ i giá tr ch s , đ ng th i đ sánh t ng gi m đ i v i phiên giao d ch tr c so c b ng % Ngoài có m t s nhân t khác làm thay đ i c c u s c phi u niêm y t nh thêm, b t c phi u giao d ch vào c c u tính toán i u s làm phát sinh tính không liên t c c a ch s , tr ng s c s đ xác đ nh bình quân th tr ng s chia đư thay đ i Do đó, s chia m u s công th c tính ch s ph i đ c u ch nh nh m trì tính liên t c c n có c a ch s Nguyên t c u ch nh đ c tính nh sau: T ng giá tr th tr ng c phi u sau thay đ i S chia m i d = x s chia c T ng giá tr th tr ng c phi u tr c thay đ i (4.27) C th , tr m iđ ng h p có c phi u m i đ c đ a vào niêm y t, s chia c tính nh sau: d = ((T ng giá tr th tr ng c a c phi u niêm y t c + giá th tr phi u m i niêm y t)/ T ng giá tr th tr ng c a c ng c a c phi u niêm y t c ) x s chia c (4.28) 4.3.2.2 LỦ thuy t Dow a Các ti n đ :  Ch s giá ch ng khoán  Ba xu th t ng giá b Xu th c p 1: Xu th chung v s lên hay xu ng kéo dài ho c th m chí vài n m Xu th c p m t xu th t ng giá m i đ t t ng giá m i l i đ t m c cao h n đ t t ng giá l n tr c  “th tr ng bò tót” Xu th c p xu th gi m giá n u m i đ t giá gi m m i l i đ t m c th p h n đ t gi m giá l n tr c  “th tr ng g u” 92 c Xu th c p 2: Là ph n ng làm ng t quưng trình t ng hay gi m c a xu th c p m t Chúng đ t gi m ho c u ch nh trung gian x y “th tr tót” hay đ t t ng giá ho c h i ph c trung gian “th tr Th ng bò ng g u” ng xu th kéo dài t tu n đ n vài tháng Chúng th l n tr ng đ o chi u giá tr t kho ng 1/3 đ n 2/3 đ i v i đ t t ng (gi m) c trình di n bi n c a xu th c p Nh v y ta có tiêu chu n đ nh n bi t xu th c p hai đ c m d Xu th c p ba (daily fluctuation): ó bi n đ ng nh , th Th ng ngày, kéo dài tu n ng xu th c p hai hay gi a đ t xu th c p hai có kho ng đ t xu th c p ba có th phân bi t đ c Xu th c p ba d b thao túng b i hi n t đ ng tiêu c c TTCK c nhà nghiên c u lí thuy t Dow quan tâm t i  K t lu n c a lỦ thuy t Dow: Lí thuy t Dow đ a l i khuyên cho nhà đ u t ch ng khoán là: - Khi có d u hi u xác nh n trào l u lên giá nên b t đ u mua ch ng khoán vào - Khi có xác nh n có trào l u xu ng giá nên b t đ u bán ch ng khoán D a vào trào l u lên hay xu ng có th d đoán nh ng th ng tr m c a n n kinh t có th x y 4.4 PhơnătíchătìnhăhìnhătƠiăchínhăcôngătyăc ăph năniêmăy t Tình hu ng: Công ty c ph n Cáp Dây n Vi n thông Công ty c ph n Cáp Dây n Vi n thông (SACOM) đ tháng 2/1998 c s nhà máy Cáp V t li u Vi n thông C c uv n - V n u l ban đ u: 120.000 tri u đ ng - V n u l hi n nay: 234.000 tri u đ ng - S c phi u niêm y t: 23.400.000 92 c thành l p t C đông Nhà n c C đông khác S ti n (tri u đ ng) T l s h u 88.059,45 38% 145.940,55 62% K t qu kinh doanh n m 2011 -2012 n v tính: tri u đ ng Ch tiêu 2011 2012 So sánh So sánh v i 2012/2011 KH 2012 Doanh thu thu n 485,890 836,381 172,13% 104,30% T ng l i nhu n 79,365 111,736 140,79% 152,06% 6,269 8,549 136,36% 143,25% 73,096 103,187 141,17% 1.600đ 1.600đ 100% 52.203,67 87.333,22 167,29% 5,03 5,64 112,04% tr c thu TNDN Thu TNDN L i nhu n sau thu TNDN C t c N p NSNN Thu nh p quân ng bình i/ tháng ánh giá tình hình ho t đ ng kinh doanh N m 2012, tình hình kinh doanh c a công ty có k t qu t t so v i 2011, m c dù tình hình th tr ng có nhi u bi n đ ng, đ c bi t bi n đ ng v giá nguyên v t li u đ u vào nh : nh a, đ ng… (t ng t 10 - 45%) tđ c k t qu s n l c c a m i thành viên công ty đ c bi t b ph n d báo th tr ng đ có k ho ch d tr nguyên v t li u t n kho, v i sách qu n lí s n xu t giao khoán s n ph m đ n t ng t s n xu t đư mang l i hi u qu cao Tóm t t tình hình tài c a công ty M tăs ăbi năđ ngătrongăb ngăcơnăđ iătƠiăs năc aăcôngătyăquaăm tăs ăn m n v tính: tri u đ ng Ch tiêu I.TSL đ u t ng n h n 2010 2011 2012 175,294 291,857 659,052 39,149 27,320 172,690 1.Ti n 92 2.Các kho n ph i thu 86,243 97,636 182,517 Trong đó: ph i thu khách hàng 81,205 56,532 166,101 3.Hàng t n kho 46,365 165,312 199,238 3,536 1,589 4,606 107,039 129,970 244,561 4.TSL khác II.TSC đ u t dài h n 1.Ph i thu dài h n khách hàng 64,330 2.TSC h u hình 83,948 59,343 77,932 3.TSC vô hình 12,085 12,085 952,000 4.Các kho n đt tchính dh n 7,211 14,291 99,677 5.Chi phí XDCB d dang 3,795 39,214 45,000 5,036 1,625 282,333 421,827 903,613 I.N ph i tr 62,788 164,589 347,992 1.N ng n h n ph i tr 46,946 148,907 326,754 89,560 210,621 18,502 20,524 57,521 0 II.Ngu n v n ch s h u 219,545 257,238 555,621 1.Ngu n v n kinh doanh 180,000 180,000 234,000 6.Chi phí tr tr c dài h n T ngătƠiăs n -Vay ng n h n -Ph i tr ng i bán 2.N dài h n 2.Th ng d v n c ph n 184,140 3.Các qu 39,545 77,238 137,481 282,333 421,827 903,613 4.L i nhu n ch a phân ph i T ngăngu năv n Nh n xét: nhìn chung, th i gian qua t ng tài s n c a công ty không ng ng t ng lên, nh t n m 2012, t p trung ch y u vào s kho n m c: - Công ty phát hành c phi u ph thông t ng v n u l lên 54 t đ ng Th ng d v n 184,14 t đ ng - M r ng quy mô kinh doanh, doanh thu t ng, đ ng th i t ng c ng cho khách hàng tr ch m - Trong kì công ti ti p t c đ u t TSC đ m r ng quy mô s n xu t Ngu n 92 tài tr ch y u ngu n v n kinh doanh trích t qu phát tri n kinh doanh c a công ty Phân tích ch s tài c a SACOM Ch ătiêu N iădung 2010 2011 2012 Các ch tiêu v kh n ng toán K.n ng toán chung T ng TS/ T ng n Kh n ng ttoán n ng n TSL / n ng n h n 3,73 1,96 2,02 Kh n ng ttoán nhanh n TSL - hàng t n 2,75 0,85 1,1 ng n h n kho / n ng n h n 3,45 2,79 0,24 0,19 0,13 0,33 0,31 0,35 3.833,37 4.060,85 4.409,74 h n Các ch tiêu ph n ánh c c u v n tình hình tài s n H s n H s t tài tr T l TSC T l v n dài h n Các ch tiêu ph n ánh n ng l c ho t đ ng c a tài s n Vòng quay hang t n kho Giá v n hàng 4,46 bán/BQ hàng t n kho Kì thu ti n bình quân Kì ph i tr bình quân Các ch tiêu v kh n ng sinh l i phân ph i thu nh p T su t sinh l i t ng L i tài s n - ROA nhu n ròng/ t ng tài s n bình quân T su t sinh l i v n L i ch s h u – ROE nhu n ròng/ v n ch s h u Thu nh p m i CPTEPS T l chi tr c t c 92 Các ch tiêu v tri n v ng phát tri n c a công ty H s giá / thu nh p Th giá CP / EPS T c đ t ng tr ROE x t ng l thu 9,91 10,22 10,77 27,7% 26% 21% 41.500 47.500 47.500 nh p gi l i Giá tr s sách CP th Giá th tr ng ng c a CP (16/3) K ho ch SXKD k ho ch đ u t c a SACOM n m 2013 Ch tiêu VT TH 2012 KH 2013 So sánh T ng doanh thu trđ 836.381,88 950.000,00 113,53% L i nhu n tr trđ 111.736,15 114.000,00 102,02% L i nhu n sau thu trđ 103.186,97 105.450,00 102,39% N p ngân sách trđ 87330,22 89.418,00 102,39% T ng CBCNV Ng 310 350 112,90% 5,64 4,83 16 16 L ng ng bình c thu i quân trđ i/tháng C t c % 100 u t 151.919.563.671 đ ng, đó: - u t máy móc thi t b m i: 56,8 t đ ng - Góp v n thành l p công ty: 94,2 t đ ng D đoán phát tri n c a th tr Tuy xu h ng cáp t ng lai ng s d ng cáp quang v tinh vi n thông ngày chi m u th , song v i t c đ phát tri n thuê bao trung bình 30 - 40% n m, c ng nh chi n l c t đ n 2010 c a VNPT, nhu c u s d ng cáp v t li u vi n thông n i đ a v n có m c t ng tr ng khá., c tính t ng đ ng m c t ng tr ng doanh thu bình quân c a ngành vào kho ng 10 - 15% Phân tích mô hình SWOT * i m m nh (Strengths) - V n l n Ti m l c v n c a công ty l n nh t s công ty s n xu t cáp đ ng hi n 92 - Ngu n nhân l c có trình đ cao, nhi u kinh nghi m B máy lưnh đ o ho t đ ng hi u qu , đ t l i ích c a công ty làm m c tiêu ph n đ u - Công ngh : dây chuy n s n xu t cáp đ t tiêu chu n qu c t Công su t ho t đ ng c a nhà máy l n, t ng n ng l c s n xu t c a công ty c bi t th i gian qua công ty đư không ng ng đ i m i máy móc thi t b th hi n qua vi c TSC không ng ng t ng lên - Ch t l ng s n ph m: th m nh c nh tranh c a SACOM t i th tr đ a s n ph m có ch t l ng n i ng cao mà giá thành r h n 10% so v i s n ph m lo i - SACOM s n xu t tiêu th thành công s n ph m m i t i th tr n ng c - SACOM có uy tín cao th chi m kho ng 45% th ph n n ng hi u m nh th tr ng (hi n SAM c) * i m y u (Weaknesses) - Các s n ph m m i đ nh , hàm l c s ch p nh n c a th tr ng, song quy mô ng ch t xám công ngh ch a cao - M ng l i tiêu th ph thu c r t l n (90%) vào sách tiêu th s n ph m c a VNPT B ch qu n - Áp l c c nh tranh áp l c v giá ngày cao SAM c n có bi n pháp h p lí hóa s n xu t đ h giá thành, c n ph i t o s khác bi t s n ph m đ thu hút đ n đ t hàng - Ph n l n nguyên v t li u ph c v s n xu t đ u nh p kh u t n s n ph m c a công ty ph thu c nhi u vào s bi n đ ng c a th tr ng n c ngoài, c * C h i (Opportunities) - Hi n SAM chi m th ph n 45% V i sách đ u t dài h n h p lí, SAM có nhi u kh n ng m r ng th ph n n c n c - Các d án SAM tham gia đ u t giai đo n hoàn thành hay k t thúc, s góp ph n t ng ngu n l c tài c a công ty * Thách th c (Threats) - i th c nh tranh tr c ti p l nh v c s n xu t cáp đ ng nhà máy 92 v t li u b u n, công ty liên doanh Vinadeasung công ty liên doanh s n xu t s n ph m cáp quang - Khi VN gia nh p t ch c th ng m i khu v c th gi i, thu su t thu nh p kh u cáp gi m s làm gi m tính c nh tranh v giá c a cáp n i đ a - Xu h ng s d ng cáp quang v tinh đ a t nh ngày cao, SAM c n theo k p s đ i m i v công ngh - Ngu n nguyên v t li u h u h t ph i nh p kh u, giá c a nguyên v t li u ch u s tác đ ng c a t giá, đ ng th i nhu c u gia t ng d tr nguyên v t li u làm cho xu h ng t ng giá nguyên v t li u đư tác đ ng vào chi phí s n xu t, t ng giá thành s n ph m Tính h p d n c a c phi u SAM T niêm y t (2000) đ n SACOM m i phát hành b sung c phi u đ t t tháng 12/2012 đ n tháng 2/2013 v i t ng s 10,08 tri u ây l n đ u tiên công ty huy đ ng v n b ng c phi u u ki n liên t c m r ng kinh doanh đ u t m i v i m c đích là: - SACOM góp 49% v n (73,5 t đ ng) vào công ty c ph n cáp Sài gòn - SACOM góp 30% v n (8,4 tri u USD) vào liên doanh s n xu t cáp Taihan - SACOM - u t kho ng 18,6 t đ ng nâng 15% công su t thi t b - T ng VL V i sách kh u hao nhanh, giá tr máy móc thi t b (7 dây chuy n cáp vi n thông dây chuy n s n xu t đ ng) hi n l i s sách k toán v i t l 4,7% Qu kh u hao l n ngu n l c giúp SACOM d dàng tri n khai d án đ u t m r ng s n xu t Vì v y SAM đ m c đích t ng tr c coi CP dành cho nhà đ u t theo ng SACOM có t c đ t ng tr ng doanh s , n ng l c s n xu t vào lo i cao so v i công ty niêm y t khác T 1998 đ n nay, t c đ t ng tr trung bình 36,17% n m, l i nhu n t ng tr ng doanh thu ng trung bình 25,07% n m, doanh thu n m 2011 l n g p l n so v i n m 2007, doanh thu n m 2012 b ng 1,72 l n doanh thu n m 2011 N m 2010 công ty t ng v n u l t 120 t lên 180 t đ ng b ng l i 92 nhu n tích l y N m 2012, công ty t ng v n u l lên 234 t đ ng b ng phát hành c phi u K tălu n Là công ty đ c nhi u u c a ngành b u vi n thông, v i ROE m c 25 - 30% n m, SAM đ r ch ng khoán c đánh giá CP sáng giá nh t sàn HCM kho ng th i gian 2012 CÂUăH IăỌNăT P Phân tích nhân t kinh t v mô nh h ng đ n quy t đ nh phân tích đ u t ch ng khoán Nêu cách tính ch s VN-Index Phân tích xu th t ng giá c a lỦ thuy t Dow PH NăT ăH C Tìm báo cáo tài c a công ty có niêm y t s giao d ch ch ng khoán TP H Chí Minh ho c Hà N i phân tích ch tiêu c b n đ đ a nh n xét v ch ng khoán c a công ty 92 TÀIăLI UăTHAMăKH O [1] H c vi n tài (2008), Giáo trình th tr ng ch ng khoán, NXB Tài Chính, Hà N i [2] PGS.TS.Nguy n ng Nam (2006), Phân tích đ u t ch ng khoán, Nhà xu t b n Tài [3] PGS.TS Lê V n T , TS Tr n V n Hà (2005), Th tr c Sinh, TS Tr n c Sinh, TS Nguy n ng ch ng khoán Vi t Nam, NXB Th ng kê [4] PGS.TS Bùi Kim Y n (2010), Giáo trình th tr ng ch ng khoán, NXB Giao thông v n t i, TP H Chí Minh [5] PGS.TS Bùi Kim Y n (2009), Phân Tích Ch ng Khoán, Bài t p Bài gi i, NXB Giao Thông V n T i, TPHCM [6] Christopher Viney (2009), Financial Institutions, Instruments and Markets, McGraw- Hill, Australia [7] Lu t ch ng khoán s a đ i n c C ng hòa Xư h i ch ngh a Vi t Nam ban hành ngày 24 tháng 11 n m 2010 [8] Ngh đ nh c a Chính ph s 144/2003/N -CP v ch ng khoán th tr ng ch ng khoán [9] M t s website: http://www.hsx.vn http://www.hnx.vn http://www.avsc.com.vn http://www.bvsc.com.vn http://www.ssi.com.vn 92 M CăL C DANH M C CH Ch VI T T T ngă1:ăTH TR 1.1 Th tr NG CH NG KHOÁN ng ch ng khoán 1.1.1 Khái ni m 1.1.2 C ch u hành giám sát th tr 1.1.3 Các ch th tham gia th tr ng ch ng khoán ng ch ng khoán 1.1.4 Nguyên t c ho t đ ng 11 1.2 Phân lo i th tr ng ch ng khoán 11 1.2.1 C n c vào s luân chuy n ngu n v n 11 1.2.2 C n c vào ph ng th c ho t đ ng c a th tr 1.2.3 C n c vào hàng hoá th tr 1.3 Ch c n ng c a th tr ng 13 ng 13 ng ch ng khoán 13 1.3.1 Huy đ ng v n đ u t cho n n kinh t 13 1.3.2 Th tr môi tr ng ch ng khoán khuy n khích ti t ki m th c hi n cung c p ng đ u t cho công chúng 14 1.3.3 Th tr ng ch ng khoán công c t o tính kho n cho kho n ti t ki m ph c v đ u t dài h n 14 1.3.4 Th tr ng ch ng khoán có th coi công c đo l ng giá tr c a doanh nghi p c ng nh đánh giá ho t đ ng c a doanh nghi p 15 1.3.5 Th tr ng ch ng khoán t o u ki n giúp ph th c hi n sách kinh t v mô 15 Ch ngă2:ăCH NG KHOÁN 16 2.1.Trái phi u (Bonds) 16 2.1.1 Khái ni m 16 2.1.2 c m c a trái phi u 16 2.1.3 i u ki n phát hành 16 2.1.4 Các lo i trái phi u 17 2.1.5 Các nhân t 2.1.6 nh h ng đ n giá TP 19 nh giá trái phi u 20 92 2.2.C phi u (Stock) 26 2.2.1 C phi u th ng (Common Stock) 26 2.2.2.C phi u u đưi (Preferred Stock) 32 2.2.3 nh giá c phi u 34 2.3 Ch ng khoán phái sinh 39 2.3.1 H p đ ng t ng lai (Future contracts) 39 2.3.2 H p đ ng quy n ch n (Option contracts) 39 2.3.3 Ch ng quy n (Warrants) 41 2.3.4 Quy n mua c ph n (Rights) 41 Ch ngă3:ăS 3.1 Th tr GIAO D CH CH NG KHOÁN VÀ TH TR NG OTC 46 ng ch ng khoán t p trung - S giao d ch ch ng khoán 46 3.1.1 Hình th c s h u t ch c c a s giao d ch ch ng khoán 46 3.1.2 Thành viên giao d ch c a SGDCK 47 3.1.3 Niêm y t ch ng khoán 49 3.2 Th tr Ch ng OTC 55 3.2.1 nh ngh a 55 3.2.2 c m 55 3.2.3 Ph ng th c giao d ch: 58 ngă4:ă UăT ăCH NG KHOÁN 68 4.1 Khái ni m 68 4.2 Các lo i r i ro đ u t ch ng khoán 68 4.2.1 R i ro h th ng 68 4.2.2 R i ro h th ng 69 4.3 Phân tích ch ng khoán 70 4.3.1 Phân tích c b n 70 4.3.2 Phân tích k thu t 80 4.4 Phân tích tình hình tài công ty c ph n niêm y t 82 TÀI LI U THAM KH O 90 M C L C 91 92 ... a qui đ nh chung cho công ty ch ng khoán thành viên l nh v c kinh doanh ch ng khoán đ m b o th c hi n quy đ nh + Thu nh n u n i c a khách hàng u tra công ty ch ng khoán thành viên đ tìm vi ph... ch ng khoán công ty đ u t , công ty b o hi m, qu an sinh b o hi m xư h i khác 1.1.3.3 Các t ch c kinh doanh th tr ng ch ng khoán Các t ch c kinh doanh th tr khoán ngân hàng th ng ch ng khoán. .. doanh ch ng khoán: Là t ch c c a công ty ch ng khoán đ c thành l p v i m c đích t o ti ng nói chung cho toàn ngành kinh doanh ch ng khoán đ m b o l i ích chung c a th tr ng ch ng khoán Ch c n
- Xem thêm -

Xem thêm: Thị trường chứng khoán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thị trường chứng khoán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Thị trường chứng khoán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay