Tài chính tiền tệ bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

142 145 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:34

Tài chính tiền tệ bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH MăV Nă NG KHOA KINH T BÀI GI NG MÔN: TÀI CHÍNH TI N T (Dùng cho đào t o tín ch ) L u hành n i b - N m 2013 Ch NH NG V Nă ngă1 C ăB N V TÀI CHÍNH 1.1 Ti năđ raăđ i, t n t i phát tri n c a tài 1.1.1 Ti năđ s n xu t hàng hóa ti n t L ch s phát tri n c a xã h i loƠi ng i xác nh n r ng, vào cu i th i k công xã nguyên th y, phơn công lao đ ng xã h i b t đ u phát tri n, đ c bi t s phân công gi a nông nghi p th công nghi p Trong u ki n l ch s đó, s n xu t vƠ trao đ i hàng hóa xu t hi n, theo ti n t đư xu t hi n nh m t đòi h i khách quan v i t cách lƠ v t ngang giá chung trình trao đ i S đ i c a n n s n xu t hàng hóa – ti n t làm xu t hi n ngu n tài chính, lƠ: c a c i xã h i đ c bi u h n d i hình th c giá tr Khái ni m v ngu n tài g n li n v i n n s n xu t hàng hóa – ti n t s xu t hi n c a làm n y sinh ph m trù tài Trong u ki n kinh t hàng hóa – ti n t , hình th c ti n t đư đ c ch th xã h i s d ng vào vi c phân ph i s n ph m xã h i thu nh p qu c dân đ t o l p nên qu ti n t riêng ph c v cho nh ng m c đích riêng c a m i ch th 1.1.2 Ti năđ NhƠăn c L ch s phát tri n c a xã h i loƠi ng i c ng đư ch ng minh r ng, vào cu i th i k công xã nguyên th y ch đ t h u xu t hi n xã h i b t đ u phân chia thành giai c p có s đ u tranh gi a giai c p xã h i Chính s xu t hi n c a s n xu t – trao đ i hàng hóa ti n t m t nh ng nguyên nhân ch y u thúc đ y m nh m s phân chia giai c p vƠ đ i kháng giai c p Trong u ki n l ch s đó, NhƠ n Khi NhƠ n n c đư xu t hi n c xu t hi n v i t cách lƠ ng i có quy n l c tr , Nhà c đư n m l y vi c đúc ti n, in ti n vƠ l u thông đ ng ti n; tác đ ng đ n s v n đ ng đ c l p c a đ ng ti n ph ti n t o môi tr ng di n quy đ nh hi u l c pháp lý c a đ ng ng pháp lý cho vi c t o l p s d ng qu ti n t NhƠ n c tham gia tr c ti p vi c huy đ ng, phân ph i s d ng m t b ph n quan tr ng c a c i xã h i đ đ m b o cho vi c th c hi n ch c n ng, nhi m v c a b ng nhi u kinh th c khác theo nguyên t c b t bu c hay t nguy n Ho t đ ng phân ph i tƠi lƠ khách quan nh ng ch u s chi ph i tr c ti p hay gián ti p c a NhƠ n c thông qua sách đ c ban hành áp d ng n n kinh t nh : sách thu , sách ti n t … Vi c phân ph i ngu n tài xã h i ch th khác bao gi c ng ph i tuân theo ch đ sách chung c a NhƠ n c tùy theo yêu c u qu n lý t ng giai đo n l ch s nh t đ nh g n v i ch đ xã h i khác nhau: NhƠ n c có lúc thúc đ y ho c kìm hãm s phát tri n quan h phân ph i tài B ng quy n l c tr thông qua m t h th ng đ ch đ , NhƠ n c đư t o nên môi tr ng l i sách, ng pháp lý cho s ho t đ ng c a tài chính, đ ng th i n m l y vi c đúc ti n, in ti n vƠ l u thông đ ng ti n K t lu n: s n xu t hàng hóa ti n t nhân t mang tính khách quan có ý ngh a quy t đ nh s đ i, t n t i phát tri n c a tƠi NhƠ n có Ủ ngh a đ nh h c nhân t ng t o hƠnh lang vƠ u ti t s phát tri n c a tài 1.2 B n ch t tài 1.2.1 Bi u hi n bên c a tài Quan sát th c ti n trình v n đ ng kinh t - xã h i có th nh n th y, bi u hi n bên c a tài th hi n d b ng ti n hi n t ng chi b ng ti n ng thu vào ch th kinh t - xã h i nh : dơn c , doanh nghi p n p thu b ng ti n cho nhƠ n c; dơn c mua c phi u, trái phi u c a doanh nghi p, ngân hàng, kho b c nhƠ n ngơn sách nhƠ n i d ng hi n t c tài tr cho vi c xây d ng đ c; NhƠ n c c p phát ti n t ng giao thông, tr ng h c, b nh vi n công… T vô s hi n t ng tài k cho th y, hình th c bi u hi n bên c a tài th hi n nh lƠ s v n đ ng c a v n ti n t , ti n t xu t hi n v i ch c n ng ph ng ti n toán ( ng i chi ra) ch c n ng ph ng ti n c t tr ( ng i thu vào) Ti n t đ i di n cho m t l ng giá tr vƠ đ c g i ngu n tài (hay ngu n tài l c, ngu n l c tài chính) Trong th c t , ngu n tƠi đ c nói đ n d i nhi u tên g i khác nh : ti n v n, v n ti n t , v n b ng ti n, v n kinh doanh, v n ngân sách, v n dơn… m i ch th kinh t xã h i Khi ngu n tƠi đ qu ti n t đ c t p trung l i (thu vào) c hình thành (t o l p) ngu n tƠi đ (chia ra) lúc qu ti n t đ c phân tán c s d ng Quá trình v n đ ng c a ngu n tƠi c ng trình t o l p s d ng qu ti n t ó trình ch th kinh t - xã h i tham gia phân ph i ngu n tài thông qua ho t đ ng thu chi b ng ti n S v n đ ng c a ngu n tƠi lƠ đ c l p mang tính t t y u khách quan, xu t phát t yêu c u c a l nh v c khác n n kinh t Các qu ti n t c a ch th kinh t - xã h i có đ c tr ng c b n sau: Th nh t, qu ti n t bi u hi n quan h s h u Th hai, qu ti n t mang tính m c đích c a ngu n tài Th ba, qu ti n t th đ ng xuyên v n đ ng, bi u hi n c a s v n đ ng c t o l p s d ng 1.2.2 N i dung kinh t - xã h i c a tài Các ngu n tài v n đ ng g n li n v i vi c t o l p s d ng qu ti n t không ph i di n m t cách ng u nhiên mà ch a đ ng nh ng m i quan h kinh t - xã h i nh t đ nh N i dung kinh t - xã h i c a tài quan h phân ph i d i hình th c giá tr , n y sinh thông qua vi c t o l p s d ng qu ti n t liên quan đ n nhi u ch th khác đ i s ng kinh t - xã h i B n ch t c a tài s v n đ ng đ c l p t trình t o l p s d ng qu ti n t t ng đ i c a ti n t ng ng v i nh ng s c mua nh t đ nh c a ch th kinh t - xã h i Quá trình nƠy đ ng th i c ng lƠ trình phơn ph i c a c i xã h i d i d ng giá tr M t cách khái quát h n, n u ti p c n d i góc đ ch c n ng c a tài chính, b n ch t c a ph m trù tài ph m trù ph n nh trình phân ph i t ng giá tr c a c i xã h i thông qua phân ph i t ng ngu n l c ti n t cho ch th xã h i b ng ph ng th c thoát ly s v n đ ng c a hàng hóa 1.3 Ch ngăc a tài 1.3.1 Ch ngăphơnăph i 1.3.1.1 Khái ni m Ch c n ng phơn ph i c a tài ch c n ng mƠ nh vƠo đó, ngu n tài l c đ i di n cho nh ng b ph n c a c i xã h i đ c đ a vƠo qu ti n t khác đ s d ng cho nh ng m c đích khác vƠ nh ng l i ích khác c a đ i s ng xã hôi it 1.3.1.2 it ng phân ph i ng phân ph i c a c i xã h i d i hình th c giá tr , t ng th ngu n tài có xã h i Bao g m: - B ph n c a c i xã h i m i đ n c t o k ó lƠ t ng s n ph m c (GDP) - B ph n c a c i xã h i l i t k tr c ó lƠ ph n tích l y kh c a c i xã h i vƠ dơn c - B ph n c a c i đ n c chuy n n c chuy n t n c vào b ph n c a c i t c - B ph n tài s n, tài nguyên qu c gia có th cho thuê, nh ng bán có th i h n 1.3.1.3 Ch th phân ph i Ch th có th lƠ NhƠ n c, doanh nghi p, t ch c xã h i, h gia đình, cá nhơn Ch th phân ph i có th xu t hi n m t t cách: - Ch th s h u ngu n tài - Ch th có quy n s d ng ngu n tài - Ch th có quy n l c tr - Ch th t ch c quan h c a nhóm thành viên xã h i 1.3.1.4 K t qu phân ph i K t qu phân ph i c a tài s hình thành (t o l p) ho c s d ng qu ti n t nh t đ nh cho m c đích khác c a ch th xã h i Phân ph i tài làm d ch chuy n giá tr t qu ti n t sang qu ti n t khác c m c a phân ph i 1.3.1.5 - Là s phân ph i ch di n d i hình th c giá tr , không kèm theo s thay đ i hình thái giá tr - Là s phân ph i luôn g n li n v i s hình thành s d ng qu ti n t nh t đ nh - Là trình phân ph i di n m t cách th ng xuyên, liên t c bao g m c phân ph i l n đ u phân ph i l i 1.3.1.6 Quá trình phân ph i Phân ph i l n đ u s n ph m xã h i trình phân ph i di n l nh v c s n xu t cho nh ng ch th tham gia vào trình t o c a c i v t ch t hay th c hi n d ch v Phân ph i l i trình ti p t c phân ph i l i nh ng ph n thu nh p c b n đư hình thƠnh qua phơn ph i l n đ u ph m vi toàn xã h i đ đáp ng nhi u nhu c u khác nhau, th a mãn nhi u l i ích khác xã h i 1.3.2 Ch ngăgiámăđ c 1.3.2.1 Khái ni m Ch c n ng giám đ c c a tài ch c n ng mƠ nh vi c ki m tra b ng đ ng ti n đ c th c hi n đ i v i trình v n đ ng c a ngu n tài đ t o l p qu ti n t hay s d ng chúng theo m c đích đư đ nh 1.3.2.2 it it ng giám đ c tài ng giám đ c tài trình v n đ ng c a ngu n tài chính, trình t o l p s d ng qu ti n t 1.3.2.3 Ch th giám đ c ch th c a phân ph i: NhƠ n c, doanh nghi p, t ch c xã h i, gia đình 1.3.2.4 K t qu c a giám đ c tài phát hi n nh ng m t đ ch a đ c c a trình phân ph i 1.3.2.5 c m c a giám đ c tài c - Giám đ c tƠi lƠ giám đ c b ng đ ng ti n nh ng không đ ng nh t v i m i lo i giám đ c b ng đ ng ti n khác xã h i - Giám đ c tài lo i giám đ c r t toàn di n, th ng xuyên, liên t c r ng rãi 1.3.2.6 Quá trình giám đ c - Thông qua công tác k ho ch hóa ph i d tính nhi u ph s d ng qu ti n t , t ch n ph ng án t o l p ng ns có hi u qu nh t, an toàn nh t - Giám đ c thông qua công tác k toán ph i ghi chép trình t o l p s d ng qu ti n t t ch ng t vào s sách l p báo cáo k toán 1.4 H th ng tài c a Vi t Nam 1.4.1 C năc đ xácăđ nh khâu tài c a h th ng tài H th ng tài t ng th ho t đ ng tƠi l nh v c khác c a n n kinh t qu c dơn nh ng có quan h h u c v i v vi c hình thành s d ng qu ti n t ch th kinh t - xã h i ho t đ ng l nh v c C n c đ xác đ nh khâu tài c a h th ng tài chính: - M t khâu tài ph i m t m h i t c a ngu n tƠi chính, lƠ n i th c hi n vi c “b m” vƠ “hút” ngu n tài đ qu ti n t đ c thù c t o l p s d ng - c coi m t khâu tài n u ho t đ ng tài chính, s v n đ ng c a ngu n tài chính, vi c t o l p s d ng qu ti n t g n li n v i m t ch th phân ph i c th , xác đ nh - c x p vào m t khâu tài n u ho t đ ng tài có tính ch t, đ c m, vai trò, có tính đ ng nh t v hình th c quan h tài tính m c đích c a qu ti n t l nh v c ho t đ ng Nh v y, khơu tƠi lƠ n i h i t c a ngu n tƠi chính, lƠ n i di n vi c t o l p s d ng qu ti n t g n li n v i vi c th c hi n ch c n ng, nhi m v c a ch th l nh v c ho t đ ng D a vƠo c n c trên, hi n - TƠi nhƠ n Vi t Nam có khâu tài sau: c - Tài doanh nghi p - Các khâu tài trung gian: tín d ng, b o hi m - Tài h gia đinh vƠ t ch c xã h i Gi a khâu tài có m i quan h ràng bu c vi c t o l p s d ng qu ti n t M i quan h đ c th hi n qua s đ : Ngân sách nhƠ n c Tài doanh nghi p Các khâu tài trung gian Th tr ng tài Tài h gia đình vƠ t ch c xã h i Chú thích: Quan h tr c ti p Quan h gián ti p S ăđ 1.1 M i quan h gi a khâu tài 1.4.2 Khái quát nhi m v c a khâu tài 1.4.2.1 TƠi nhƠ n TƠi nhƠ n h th ng tƠi c c (TCNN) m t khâu có v trí quan tr ng đ c bi t c tr ng c a TCNN s t n t i c a m t s qu ti n t l n, g n li n v i vi c th c hi n ch c n ng, nhi m v c a NhƠ n c TCNN đ m b o cung ng ngu n tƠi đáp ng yêu c u t n t i ho t đ ng c a b máy nhà n c, đ m b o qu c phòng, an ninh, th c hi n ch c n ng qu n lý kinh t - xã h i c a NhƠ n c, th c hi n đ ng l i đ i ngo i c a NhƠ n c C n c vào tính ch t, đ c m c a ho t đ ng TCNN, có th chia TCNN thành b ph n sau: - Tài chung c a NhƠ n c - Tài c a c quan hƠnh nhƠ n - Tài c đ n v s nghi p nhƠ n c c C n c theo n i dung qu n lý hay theo m c đích vƠ c ch ho t đ ng c a qu thu c TCNN có th chia TCNN thành b ph n: - Ngân sách nhà n - Tín d ng nhƠ n c c - Các qu NSNN Trong đó, qu ti n t NSNN bao g m: qu b o hi m xã h i, qu h u trí, qu qu c gia gi i quy t vi c làm qu chuyên dùng khác c a NhƠ n c 1.4.2.2 Tài doanh nghi p Tài doanh nghi p khơu c s h th ng tài qu c gia ơy m t “t m” c a ngu n tài g n v i ho t đ ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa hay d ch v Tài doanh nghi p có nhi m v : - B o đ m v n phân ph i v n h p lý cho nhu c u c a s n xu t kinh doanh - T ch c cho v n chu chuy n m t cách liên t c có hi u qu - Phân ph i doanh thu l i nhu n c a doanh nghi p theo quy đ nh c a nhƠ n c - Ki m tra m i trình v n đ ng c a ngu n tài doanh nghi p đ ng th i ki m tra m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh g n li n v i trình 1.4.2.3 Các khâu tài trung gian a Tín d ng Tín d ng m t khâu quan tr ng c a h th ng tƠi tín d ng g n li n v i qu ti n t đ c tr ng c b n c a c t o l p b ng vi c thu hút ngu n tài t m th i nhàn r i s d ng đ cho vay theo nguyên t c hoàn tr có th i h n có l i t c n c ta, t ch c tín d ng bao g m ngơn hƠng th ng m i, t ch c tín d ng phi ngân hàng (nh công ty tƠi chính, công ty cho thuê tài ), t ch c tín d ng h p tác (qu tín d ng nhân dân) , nhiên ph bi n nh t v n lƠ ngơn hƠng th ng m i Các ngơn hƠng th ng m i trung gian tài v i ch c n ng ch y u lƠ huy đ ng v n cho vay; ho t đ ng v i nghi p v n , nghi p v có, nghi p v môi gi i trung gian Thông qua ho t đ ng c a t ch c tín d ng, khâu tín d ng có quan h ch t ch tr c ti p v i khâu khác c a h th ng tài Bên c nh đó, t ch c tín d ng c ng lƠ t ch c ho t đ ng th tr ng i có kh n ng cung ng vƠ ng ng tài chính, c u n i gi a i có nhu c u s d ng t m th i ngu n tài Do đó, tín d ng không nh ng có quan h v i khâu khác thông qua th tr ng tài mà tr thành khâu tài trung gian quan tr ng c a h th ng tài b B o hi m B o hi m m t khâu h th ng tƠi n c ta B o hi m có nhi u hình th c nhi u qu ti n t khác nhau, nh ng tính ch t chung vƠ đ c bi t c a qu b o hi m lƠ đ c t o l p s d ng đ b i th ng t n th t nhi u d ng cho nh ng ch th tham gia b o hi m tu theo m c đích c a qu Theo tính ch t c a ho t đ ng b o hi m, b o hi m đ c chia thành hai nhóm: - B o hi m kinh doanh: (bao g m b o hi m tài s n, b o hi m ng nghi p v b o hi m khác) đ i c hình thành t s đóng góp c a nh ng ng nhân ho c pháp nhân) tham gia b o hi m ch y u đ i (th c s d ng đ b i th ng t n th t cho h h g p r i ro b t ng , b thi t h i v t ch t theo nguyên t c đ c thù lƠ “ l y s đông bù s ” Ph n l n qu b o hi m kinh doanh đ s d ng có tính ch t th ct ol p ng m i, m c đích kinh doanh l y l i nhu n - B o hi m xã h i: (bao g m b o hi m xã h i b o hi m y t ) đ c hình thành s d ng không m c đích kinh doanh l y lãi Trong trình t o l p s d ng qu B o hi m, B o hi m có quan h tr c ti p v i khâu khác qua vi c thu phí B o hi m chi b i th ng ng th i kh n ng t m th i nhàn r i c a ngu n tài qu B o hi m, - T giá u đưi: T giá nƠy đ n c hình thƠnh c s sách c a Nhà c nh m khuy n khích xu t nh p kh u m t lo i hàng hóa, d ch v nƠo đó, ho c nh m thu hút đ u t , thu hút m t lo i ngo i t mà Chính ph c n - T giá ch đen T giá nƠy đ c hình thành bên th tr ng ngo i t th c T giá ch đen bi n đ ng ch y u quan h cung c u v lo i ngo i h i th tr ng, y u t tâm lý ho c nh ng thông tin th t thi t c a nh ng k đ u c tr c l i T giá ch đen hoƠn toƠn thoát ly s chi ph i c a Chính Ph - T giá danh ngh a T giá danh ngh a lƠ t giá đ không đ c p đ n t c y t có th trao đ i gi a hai đ ng ti n, ng quan s c mua c a chúng - T giá th c T giá th c t giá danh ngh a đư đ t ng quan giá c hàng hóa c a n c u ch nh theo s thay đ i c có đ ng ti n đ nh giá - T giá bình quân T giá bình quân s trung bình c ng c a t giá mua t giá bán tính theo đ ng ti n đ nh giá hàng ( t i th tr m t th i m nh t đ nh T giá bình quơn lúc đóng c a ngân ng xác đ nh) t giá giao d ch cho ngày hôm sau - T giá chéo T giá chéo t giá c a hai đ ng ti n đ c xác đ nh qua đ ng ti n th ba - T giá k h n T giá k h n t giá đ c th a thu n ngày hôm cho vi c chuy n ti n giao d ch vào m t ngƠy xác đ nh t 9.1.4 Các nhân t nhăh ng lai ngăđ n t giá h iăđoái Trên th tr ng ngo i h i, t giá h i đoái bi n đ ng cung c u ngo i t th tr ng thay đ i S bi n đ ng c a cung c u ngo i t tác đ ng c a nh ng nhân t sau: - T l l m phát Khi t l lam phát đoái c a đ ng ti n n m tn c so v i n c t ng lên hay gi m xu ng, s làm cho t giá h i c b bi n đ ng 127 Ch ng h n: n u m c l m phát c a m t n m tn c nƠy cao h n m c l m phát c a c khác s c mua c a n i t s gi m, d n đ n s c mua đ i ngo i c a n i t c ng gi m theo, làm cho t giá h i đoái t ng lên vƠ ng c l i - Hi n tr ng cán cân toán qu c t nh h Cán cân toán qu c t có th ng đ n t giá h i đoái Ch ng h n: Cán cân toán qu c t th ng b ng cung c u ngo i t th ng b ng t giá h i đoái n đ nh Cán cân toán b i thu cung ngo i t l n h n c u ngo i t d tr ngo i t t ng t giá h i đoái gi m Cán cân toán qu c t b i chi  cung ngo i t nh h n c u ngo i t t giá h i đoái t ng - M c chênh l ch lãi su t gi a n th tr có xu h c ng có m c lãi su t ng n h n cao h n nh ng lu ng v n ng n h n ng đ v th tr =>t giá h i đoái có xu h ng => cung v ngo i t t ng, c u v ngo i t gi m ng gi m vƠ ng - Ti m l c kinh t c a m t n cl i c ( m c đ t ng tr ng hay suy thoái n n kinh t ) M c đ t ng gi m GDP th c t s lƠm t ng ho c gi m cung c u v ngo i t =>t giá h i đoái c a ti n n c so v i ti n n c gi m ho c t ng lên - Ho t đ ng đ u c ngo i t Ho t đ ng đ u c ngo i t tác đ ng m nh đ n t giá h i đoái Ch ng h n: NhƠ đ u c ngo i t d đoán giá c a m t lo i ngo i t nƠo s t ng =>h dùng n i t mua tm ts l ng l n ngo i t =>ngo i t th tr ng khan hi m =>cung ngo i t nh h n c u ngo i t t giá h i đoái t ng NhƠ đ u c ngo i t d đoán giá c a m t lo i ngo i t nƠo s gi m => h bán tm ts l ng l n ngo i t =>cung ngo i t l n h n c u ngo i t t giá h i đoái gi m 128 - Tâm lý t p quán tiêu dùng c a dân chúng Ch ng h n: Ng i dân thích dùng hàng nh p ngo i =>nh p kh u t ng =>c u ngo i t t ng =>t giá h i đoái t ng vƠ ng c l i - i u ki n lao đ ng c a m t n N um tn c c có u ki n lao đ ng t t, n ng su t lao đ ng t ng =>giá thƠnh s n ph m có u ki n h , ch t l ng s n ph m t ng, giá c hàng hóa n i đ a gi m s c mua đ ng n i đ a t ng =>t giá h i đoái gi m vƠ ng c l i Ngoài nhân t k trên, t giá h i đoái thay đ i ph thu c vào y u t khác, ch ng h n nh sách liên quan đ n qu n lý ngo i h i,các s ki n kinh t -xã h i, r i ro b t kh kháng nh chi n tranh, thiên tai, … 9.2 Cán cân toán qu c t 9.2.1 Khái ni m cán cân toán qu c t Thu t ng cán cân toán qu c t xu t hi n v i s đ i phát tri n c a ph m trù tài qu c t Vào th k 15,16 ho t đ ng th ng m i qu c t tr nên phát tri n, nhà kinh t r t quan tơm đ n s cân b ng gi a kim ng ch xu t kh u nh p kh u (cán th ng m i) Cu i th k 18, đ u th k 19, bên c nh kho n thu nh p t ho t đ ng xu t nh p kh u, qu c gia có kho n thu nh p t ho t đ ng cung c p d ch v qu c t l n nhau, t lƠm cho cán đ i ngo i m r ng h n ph m vi cán th ng m i n đ u th k 20, s phát tri n cácc hình th c đ u t v n tr c ti p, gián ti p gi a qu c gia, nhu c u thi t l p m t cán cân toán t ng h p đ ph n ánh t t c nh ng ràng bu c l n quan h kinh t qu c t ngày tr nên c p bách cân toán qu c t đ n sau chi n tranh th gi i th 2, cán c hoàn ch nh Có th hi u: Cán cân toán qu c t (th ng g i cán cân toán) m t bi u t ng h p, ghi chép m t cách có h th ng t t c kho n thu chi ngo i t c am tn c phát sinh v i n c khác m t th i k nh t đ nh Cán cân toán ph n ánh t t c kho n ngo i t đư thu vƠ đư chi c a m tn cv in c khác đ c g i cán cân toán th i k 129 Cán cân toán ph n ánh t t c kho n ngo i t s thu s chi c a m tn cv in c khác đ c g i cán cân toán th i m Cán cân toán qu c t c a m t n c n u có t ng thu v cán toán d th a, n u có t ng chi v t t ng chi g i t t ng thu g i cán cân toán thi u h t Cán cân toán c a m t n công b Hi n n c th ng ngơn hƠng trung ng biên t p c đ u biên t p Cán cân toán d a m u c a Qu ti n t qu c t (IMF) M c đích c a cán cân toán qu c t thông tin cho ph v đ a v qu c t c a qu c gia giúp ph thi t l p sách v ti n t , ngân sách vƠ th ng m i Ngoài ra, ph th ng xuyên vƠ đ u đ n cung c p nh ng thông tin v tình hình cán cân toán qu c t cho nh ng công ty th ng m i l n, ngân hàng cá nhân có liên quan tr c ti p hay gián ti p đ n th ng m i tài qu c t nh m giúp đ n v quy t đ nh sách liên quan đ n kinh doanh qu c t 9.2.2 N i dung cán cân toán qu c t Các h ng m c cán cân toán qu c t đ pháp k toán M i kho n toán t n c ngoƠi cho n c ghi chép theo ph c đ ng c ghi vào c t “thu” v i d u “+” đ th hi n chúng nh ng kho n “Có”, t c chúng nh ng lu ng ti n t n c ngoƠi vƠo n c Nh ng kh an thu bao g m t ngu n: xu t kh u hàng hóa, d ch v cho ng ngoài; vi n tr t n in c ngoài; l i nhu n đ u t n c ngoài; quà bi u,… M i kho n tr ti n cho ng in c ngoƠi đ c ghi vào c t “Chi” v i d u “- ”đ th hi n chúng nh ng kho n “n ”, lƠ nh ng lu ng ti n ch y t n n c c c Nh ng kho n bao g m t ngu n: nh p kh u hàng hóa, nh n d ch v c an c ngoài; l i nhu n tr cho ng tr cho n c ngoƠi,… in c ngoƠi đ u t vƠo n c mình, vi n Cán cân toán qu c t bao g m h ng m c sau: 9.2.2.1 Cán cân vãng lai (Tài kho n vãng lai): Cán cân vãng lai ghi chép giá tr hàng hóa xu t nh p kh u nh ng kh an thu chi khác có liên quan v i n 130 c v hàng hóa, d ch v Cán vưng lai đ th c chia thành h ng m c: cán cân ng m i cán cân d ch v - Cán th ng m i (cán cân h u hình): ghi chép nh ng kho n thu chi v xu t nh p kh u hàng hóa k Khi cán th đư thu đ ng m i th ng d có ngh a n c t xu t kh u nhi u h n ph i tr cho nh p kh u Khi cán th m i b i chi, n c ng c nh p kh u nhi u h n xu t kh u - Cán cân d ch v (cán cân vô hình): ph n ánh kho n thu chi v v n t i (c c phí chuyên ch , thuê tàu, b n bãi, b o hi m,…) du l ch, chuy n ti n,… Cán cân vãng lai b ph n quan tr ng nh t c a cán cân toán qu c t 9.2.2.2 Cán cân v n tài (Tài kho n v n) Cán cân v n tài ph n ánh s chuy n d ch v n c a m t n n c v i c khác H ng m c bao g m n i dung sau: - V n ng n h n: ph n ánh kho n tín d ng có th i h n t i đa lƠ 12 tháng - V n trung dài h n: ph n ánh kho n thu vƠ chi d i d ng v n đ u t tr c ti p, đ u t gián ti p, kho n vay cho vay v i th i h n 12 tháng 9.2.2.3 L i sai sót H ng m c n u có s sai l ch v th ng kê nh m l n, b sót ho c không thu th p đ h ng m c tr c s li u S d c a h ng m c s b ng không n u t t c c đư đ c tính xác 9.2.2.4 Cán cân t ng th Cán cân t ng th t ng c a h ng m c tài kho n vãng lai, tài kho n v n, l i sai sót K t qu c a h ng m c th hi n tình tr ng kinh t đ i ngo i c a m t qu c gia m t th i k (ho c t i m t th i m) nh t đ nh - N u k t qu mang d u “+”: thu ngo i t c a qu c gia đư t ng thêm (ho c s đ c t ng thêm) - N u k t qu mang d u “-”: thu ngo i t c a qu c gia đư gi m th p (ho c s gi m th p) 9.2.2.5 Tài tr H ng m c ph n ánh d tr ngo i h i c a qu c gia t ng thêm hay gi m 131 CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T C a: ……………………………… Th i gian biên t p: ……………… n v tính: tri u USD Các h ng m c N (-) Có ( + ) I Cán cân vãng lai 1.Cán th ng m i 2.Cán cân d ch v II Cán cân v n tài 1.Các lu ng v n ng n h n 2.Các lu ng v n dài h n III L i sai sót IV Cán cân t ng th ( I+II+III) V Tài tr 9.2.3 Bi năphápăđi u ch nhăvƠăýăngh aăc a cán cân toán qu c t 9.2.3.1 Bi n pháp u ch nh Khi cán cân toán b i thu, n t ng c ng đ u t n c th ng s d ng s b i thu đ c b sung qu d tr ngo i h i qu c gia Trong tr ng h p cán cân toán b i chi th hi n b ng s thi u h t nh t đ nh m t l ng nga i t s cho th y s b t l i c a n n kinh t qu c dân t i th i m t ng lai Trong tr ng h p này, Chính ph có th áp d ng nh ng bi n pháp sau đơy đ l p l i th đ i cho cán cân toán qu c t , có l i cho s phát tri n c ađ tn - c Có th k đ n m t s bi n pháp sau: i u ch nh lãi su t tái chi t kh u: i u ch nh lãi su t tái chi t kh u s tác đ ng tr c ti p đ n cán cân toán qu c t N u lãi su t tái chi t kh u t ng s thu hút đ cl ngo i t s đ - ng ngo i t l n n c vƠ ngoƠi n c vào ngân hàng, cung c u c c i thi n i u ch nh t giá h i đoái: Chính ph dùng bi n pháp gi m giá n i t N i t gi m s h n ch nh p kh u, m r ng xu t kh u, t ng thu gi m chi ngo i t cán cân toán qu c t đ c c i thi n - Thu hút v n đ u t n nhƠ đ u t nh t o môi tr c ngoài: Chính ph c n có sách u đưi đ i v i ng đ u t thu n l i, u đưi v thu , tín d ng,… 132 - Vay ngo i t :Vay ngo i t m t bi n pháp kh n c p không áp d ng th ng xuyên nh ng n u có th v n áp d ng b ng hai cách: vay ngo i t c a dơn c , c a t ch c n c vay c a n c Vay ngo i t đ c i thi n cán cân toán qu c t ph i tính tr c m c đích s d ng N u không s đ l i gánh n ng n n n, t n chi phí qu n lỦ, c ng nh làm cho tình tr ng cán cân toán ngày x u - B o h m u d ch: Bi n pháp áp d ng tr c ti p đ i v i t ng lo i hàng xu t nh p kh u có kh i l kh i l ng l n i v i hàng nh p kh u, có th t m hoãn, gi m ng ho c đình ch nh p… V i nh ng m t hàng xu t kh u, Chính ph khuy n khích tr giúp b ng nhi u cách v i ph ng chơm đ i hàng l y ngo i t Ngoài có m t s bi n pháp khác - Có sách h p lỦ vƠ n ng đ ng đ thu hút khách du l ch, ki u h i, xu t kh u lao đ ng, xu t kh u khoa h c công ngh … nh m t ng thu ngo i t - T ng kh n ng xu t kh u hàng hóa d ch v - S d ng quy n rút v n đ c bi t t i IMF … 9.2.3.2 ụ ngh a c a cán cân toán qu c t Cán cân toán qu c t c a m t n trao đ i đ i ngo i c a n b i chi cho bi t n c v i n c ph n ánh k t qu c a ho t đ ng c khác Cán cân toán th ng d hay c lƠ ch n hay m c n n c ngoƠi Cán toán đ c xem m t nh ng tài li u quan tr ng nh t đ i v i nhà ho ch đ nh sách t m v mô M t h th ng s li u t t hay x u cán cân toán có th nh h ng t i t giá h i đoái t s t o nh ng bi n đ ng phát tri n kinh t - xã h i Ngoài ra, th c tr ng cán cân toán có th nh h ng đ n nh ng nhà ho ch đ nh sách lƠm thay đ i sách kinh t c a h Vì v y Chính ph n c th ng d a vƠo cán toán đ thi t k chi n l c phát tri n kinh t - xã h i có nh ng sách phù h p cho t ng th i k Câu h i ôn t p: Các nhân t tác đ ng d ch chuy n đ ng cung – c u ngo i t ? u m nh ng h n ch c a ch đ t giá h i đoái c đ nh ch đ t giá th n i? 133 T i nói: t giá h i đoái lƠ công c kích thích vƠ u ch nh ho t đ ng xu t nh p kh u? Cán cân toán qu c t bao g m h ng m c nào? Trình bày bi n pháp u ch nh tr qu c t b i chi 134 ng h p cân toán TÀI LI U THAM KH O [1] TS Võ Thúy Anh, Lê Ph ng Dung (2010), Nghi p v ngân hàng hi n đ i, Nhà xu t b n tƠi chính, Ơ N ng [2] PGS.TS D ng ng Chinh (2000), Giáo trình Lý thuy t tài chính, H c vi n tài chính, NXB Tài [3] Nguy n Th Cành, Tài công, NXB i h c qu c gia Thành ph H Chí Minh, 2003 [4] PGS.TS Phan Th Thu Hà (2006), Ngân hàng th ng m i, NXB Th ng kê, Hà N i [5] PGS.TS L u Th H nghi p, NXB [6] ThS ng, PGS.TS V Duy HƠo (2006), Tài doanh i h c kinh t qu c dân, Hà N i ng Th Vân H ng (2009), Giáo trình Lý thuy t Tài chính, NXB Lao đ ng, Hà N i [7] TS Lê V n Khơm (2011), Giáo trình Qu n tr Tài Doanh nghi p, NXB Tài chính, Hà N i [8] PGS.TS Lê Th M n (2012), Nghi p v ngân hàng trung ng, NXB Lao đ ng xã h i, Hà N i [9] Frederic S.Mishkin (2001), Ti n t , ngân hàng th tr ng tài chính,NXB Khoa h c K thu t, Hà N i [10] Peter S.Rose (2001), Qu n tr ngân hàng th ng m i, NXB Tài chính, Hà N i [11] PGS.TS Nguy n H u Tài (2007), Giáo trình Lý thuy t Tài ti n t , NXB i h c kinh t qu c dân, Hà N i [12] Tr ng i h c Kinh t qu c dân (2005), Lý thuy t tài – ti n t – ngân hàng, Hà N i [13] PGS.TS Tr n ình Ty (2003), Qu n lý tài công, NXB Lao đ ng, Hà N i [14] Lu t ngơn sách NhƠ n c n m 2004 [15] Lu t t ch c tín d ng n m 2012 135 [16] Website t p chí, thông tin khoa h c c a c quan có liên quan đ n t ng h c trình: B Tài chính; T ng c Thu ; Các Công ty B o hi m, Các doanh nghi p 136 M CL C Ch ng NH NG V N C B N V TÀI CHÍNH 1.1 Ti n đ đ i, t n t i phát tri n c a tài 1.1.1 Ti n đ s n xu t hàng hóa ti n t 1.1.2 Ti n đ NhƠ n c 1.2 B n ch t tài 1.2.1 Bi u hi n bên c a tài 1.2.2 N i dung kinh t - xã h i c a tài 1.3 Ch c n ng c a tài .4 1.3.1 Ch c n ng phơn ph i 1.3.2 Ch c n ng giám đ c 1.4 H th ng tài c a Vi t Nam 1.4.1 C n c đ xác đ nh khâu tài c a h th ng tài 1.4.2 Khái quát nhi m v c a khâu tài Ch ng NGÂN SÁCH NHÀ N C .12 2.1 Nh ng v n đ chung v ngơn sách NhƠ n 2.1.1 Khái ni m v ngơn sách nhƠ n 2.1.2 c 12 c m c a ngơn sách nhƠ n 2.1.3 Vai trò c a ngơn sách nhƠ n c 12 c 13 c 13 2.2 N i dung c a Ngân sách sách nhƠ n c 15 2.2.1 Thu ngơn sách nhƠ n c 15 2.2.2 Chi ngơn sách nhƠ n c 20 2.3 T ch c h th ng ngân sách phân c p h th ng ngân sách 2.3.1 T ch c h th ng ngơn sách NhƠ n 2.3.2 Phân c p ngơn sách NhƠ n Vi t Nam .24 c 24 c 26 2.4 Chu trình qu n lỦ ngơn sách NhƠ n c 29 2.4.1 Hình thành ngân sách NhƠ n c 29 2.4.2 Ch p hƠnh ngơn sách NhƠ n c 31 137 2.4.3 Quy t toán ngơn sách NhƠ n Ch c 33 ng TÀI CHÍNH DOANH NGHI P .35 3.1 Nh ng v n đ chung v tài doanh nghi p 35 3.1.1 Khái ni m tài doanh nghi p 35 3.1.2 c m c a tài doanh nghi p 35 3.1.3 Vai trò c a tài doanh nghi p 36 3.2 Nh ng n i dung ch y u c a ho t đ ng tài doanh nghi p .37 3.2.1 Qu n lý s d ng v n kinh doanh doanh nghi p 37 3.2.2 Qu n lý chi phí giá thành s n ph m c a doanh nghi p 43 3.2.3 Doanh thu l i nhu n c a doanh nghi p 47 Ch ng TH TR NG TÀI CHÍNH .51 4.1 Nh ng v n đ chung v th tr ng tài 51 4.1.1 Khái ni m th tr ng tài 51 4.1.2 Phân lo i th tr ng tài 53 4.1.3 Vai trò c a th tr ng tài n n kinh t th tr 4.1.4 i u ki n hình thành th tr 4.2 Vai trò c a NhƠ n 4.2.1 NhƠ n ng 56 ng tài 58 c vi c hình thành phát tri n th tr c t o môi tr ng tài 60 ng kinh t cho s hình thành phát tri n th tr ng tài 61 4.2.2 NhƠ n c t o khuôn kh pháp lý cho s hình thành phát tri n th tr ng tài 61 4.2.3 NhƠ n c đƠo t o ng 4.2.4 NhƠ n c th c hi n vi c giám sát đ i v i ho t đ ng c a th tr Ch i cung c p cho th tr ng tài 61 ng tài chính61 ng TÀI CHÍNH QU C T 63 5.1 Nh ng v n đ chung v tài qu c t 63 5.1.1 Khái ni m tài qu c t 63 5.1.2 c m c a tài qu c t 64 138 5.1.3 Vai trò c a tài qu c t 65 5.2 Các hình th c quan h tài qu c t c a Vi t Nam .65 5.2.1 Tín d ng qu c t 65 5.2.2 u t qu c t tr c ti p 68 5.2.3 Vi n tr qu c t không hoàn l i 71 5.3 M t s t ch c tài qu c t có quan h v i Vi t Nam .72 5.3.1 Ch ng trình phát tri n c a Liên hi p qu c (UNDP) 72 5.3.2 Qu ti n t qu c t (IMF) 74 5.3.3 Ngân hàng th gi i (WB) 77 Ch ng TI N T VÀ L U THÔNG TI N T 80 6.1 Ngu n g c đ i khái ni m ti n t 80 6.1.1 Ngu n g c đ i c a ti n t 80 6.1.2 Các khái ni m ti n t 80 6.2 Ch c n ng c a ti n t 81 6.2.1 Ch c n ng th c đo giá tr 81 6.2.2 Ch c n ng ph ng ti n l u thông 81 6.2.3 Ch c n ng ph ng ti n c t tr giá tr 82 6.2.4 Ch c n ng ph ng ti n toán 83 6.2.5 Ch c n ng ti n t th gi i 83 6.3 Vai trò c a ti n t .84 6.3.1 Ti n t lƠ ph ng ti n đ m r ng s n xu t vƠ trao đ i hàng hóa 84 6.3.2 Ti n t lƠ ph ng ti n đ th c hi n m r ng quan h h p tác qu c t 84 6.3.3 Ti n t lƠ ph ng ti n ph c v m c đích c a ng i s h u chúng 85 6.4 Các ch đ l u thông ti n t .85 6.4.1 Ch đ l u thông ti n kim lo i 85 6.4.2 Ch đ l u thông ti n d u hi u 86 6.4.3 Ch đ l u thông ti n t Vi t Nam 87 6.5 Cung – c u ti n t .88 6.5.1 Các kh i ti n l u thông 88 139 6.5.2 Nhu c u ti n cho l u thông 89 6.5.4 i u hòa l u thông ti n t 92 6.6 Các bi n pháp n đ nh ti n t u ki n có l m phát 92 6.6.1 L m phát 92 6.6.2 Các bi n pháp n đ nh ti n t n n kinh t th tr Ch ng 96 ng TÍN D NG VÀ LÃI SU T TÍN D NG 98 7.1 S đ i b n ch t c a tín d ng .98 7.1.1 S đ i phát tri n quan h tín d ng 98 7.1.2 B n ch t c a tín d ng 100 7.2 Ch c n ng c a tín d ng 101 7.2.1 T p trung phân ph i l i v n ti n t nhàn r i nguyên t c hoàn tr 101 7.2.2 Ki m soát ho t đ ng kinh t thông qua ti n t 102 7.3 Các hình th c tín d ng .103 7.3.1 Tín d ng th ng m i 103 7.3.2 Tín d ng ngân hàng 105 7.3.3 Tín d ng NhƠ n c 105 7.3.4 Tín d ng tiêu dùng 106 7.4 Lãi su t tín d ng .107 7.4.1 nh ngh a 107 7.4.3 Các lo i lãi su t 108 7.4.4 ụ ngh a c a lãi su t tín d ng 111 Ch ng NGÂN HÀNG TRONG N N KINH T TH TR NG 114 8.1 S đ i trình phát tri n c a h th ng ngân hàng 114 8.1.1 L ch s đ i phát tri n c a h th ng ngân hàng th gi i 114 8.1.2 S đ i phát tri n c a h th ng ngân hàng Vi t Nam 116 8.2 Ngơn hƠng trung ng 117 8.2.1 Ch c n ng c a ngơn hƠng trung 8.2.2 Vai trò c a ngơn hƠng trung ng 117 ng 119 140 8.3 Ngơn hƠng th ng m i .121 8.3.1 Ch c n ng c a ngơn hƠng th 8.3.2 Vai trò c a ngơn hƠng th ng m i 121 ng m i 122 8.4 Các ngân hàng – t ch c tín d ng khác 123 8.4.1 Ngơn hƠng đ u t 123 8.4.2 Ngân hàng phát tri n 123 8.4.3 Ngân hàng sách – xã h i 124 8.4.4 Công ty b o hi m 124 8.4.5 Công ty tài 124 Ch ng T GIÁ H I OÁI 125 VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QU C T 125 9.1 T giá h i đoái 125 9.1.1 Khái ni m 125 9.1.2 C s hình thành t giá h i đoái 125 9.1.3 Các lo i t giá h i đoái 126 9.1.4 Các nhân t nh h ng đ n t giá h i đoái 127 9.2 Cán cân toán qu c t 129 9.2.1 Khái ni m cán cân toán qu c t 129 9.2.2 N i dung cán cân toán qu c t 130 9.2.3 Bi n pháp u ch nh ý ngh a c a cán cân toán qu c t 132 141 ... khâu tài c a h th ng tài chính: - M t khâu tài ph i m t m h i t c a ngu n tƠi chính, lƠ n i th c hi n vi c “b m” vƠ “hút” ngu n tài đ qu ti n t đ c thù c t o l p s d ng - c coi m t khâu tài n... bán tài s n, tài nguyên qu c gia t ng thu cho ngơn sách c ng c n ph i dành kinh phí tho đáng đ nuôi d ng, tái t o phát tri n tài s n, tài nguyên y, không làm c n ki t phá hu tài s n, tài nguyên... tr B o hi m đ ng tài Do v y c xem nh lƠ m t khâu tài trung gian h th ng tài 1.4.2.4 Tài h gia đình t ch c xã h i Các h gia đình vƠ t ch c xã h i c ng lƠ m t khâu h th ng tài chính, có đ c tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài chính tiền tệ bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tài chính tiền tệ bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tài chính tiền tệ bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay