Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

145 141 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:33

Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA KINH T BÀI GI NG TÀI CHÍNH DOANH NGHI P – PH N (Dùng cho đào t o tín ch ) Ng i biên so n: Th.S Hu nh inh Phát L u hành n i b - N m 2015 Ch ng 1: T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1.1 Vai trò c a tài doanh nghi p 1.1.1 Tài doanh nghi p 1.1.1.1 B n ch t c a tài doanh nghi p ti n hành s n xu t kinh doanh doanh nghi p c n có y u t c b n c a trình s n xu t nh : T li u lao đ ng, đ i t ng lao đ ng, s c lao đ ng Trong n n kinh t th tr ng m i v n hành kinh t đ u đ c ti n t hoá v y y u t đ u đ c bi u hi n b ng ti n S ti n ng tr c đ mua s m y u t g i v n kinh doanh Trong doanh nghi p v n v n đ ng r t đa d ng có th s chuy n d ch c a giá tr chuy n quy n s h u t ch th sang ch th khác ho c s chuy n d ch m t ch th S thay đ i hình thái bi u hi n c a giá tr trình s n xu t kinh doanh đ c th c hi n theo s đ : TLL TL T - H - SX - H' - T' SL Nh v y s v n đ ng c a v n ti n t trình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p di n liên t c, xen k k ti p không ng ng phát tri n M t khác s v n đ ng c a v n ti n t không ch bó h p m t chu k s n xu t, mà s v n đ ng ho c tr c ti p ho c gián ti p liên quan đ n t t c khâu c a trình tái s n xu t xã h i (s n xu t - phân ph i - trao đ i - tiêu dùng) Nh s v n đ ng c a ti n t làm hàng lo t quan h kinh t d i hình thái giá tr phát sinh khâu c a trình tái s n xu t n n kinh t th tr ng Nh ng quan h kinh t ch a đ ng n i dung kinh t khác nhau, song chúng đ u có nh ng đ c tr ng gi ng mang b n ch t c a tài doanh nghi p Tài doanh nghi p h th ng quan h kinh t , bi u hi n d i hình thái giá tr , phát sinh trình hình thành s d ng qu ti n t nh m ph c v cho trình tái s n xu t c a m i doanh nghi p góp ph n tích lu v n cho Nhà n c H th ng quan h kinh t d i hình thái giá tr thu c ph m trù b n ch t tài doanh nghi p g m: - Quan h kinh t gi a doanh nghi p v i Nhà n c + Các doanh nghi p th c hi n ngh a v v i Nhà n phí, l phí cho ngân sách Nhà n c c thông qua n p thu , + Ngân sách Nhà n c c p v n cho doanh nghi p Nhà n c, mua c phi u, góp v n liên doanh v.v , c p tr giá cho doanh nghi p c n thi t - Quan h kinh t gi a doanh nghi p v i doanh nghi p khác (th hi n qua trao đ i) v i th tr ng tài M i quan h đ c th hi n thông qua trao đ i mua bán v t t , s n ph m, hàng hoá, d ch v Doanh nghi p có lúc ng i mua, có lúc ng i bán + Là ng i mua, doanh nghi p mua v t t , tài s n, hàng hoá, d ch v , mua c phi u, trái phi u, toán ti n công lao đ ng + Là ng i bán, doanh nghi p bán s n ph m, hàng hoá, d ch v , bán trái phi u, đ huy đ ng v n cho doanh nghi p - Quan h kinh t n i b doanh nghi p: m i quan h th hi n quan h gi a doanh nghi p v i phòng ban, v i cán b công nhân viên n i b doanh nghi p Bi u hi n c a m i quan h s luân chuy n v n doanh nghi p ó s luân chuy n v n gi a b ph n s n xu t kinh doanh nh nh n t m ng, toán tài s n v n li ng l - Quan h gi a doanh nghi p v i cán b công nhân viên thông qua tr ng, th ng kho n thu nh p khác cho ng i lao đ ng 1.1.1.2 V trí c a tài doanh nghi p Tài doanh nghi p m t b ph n c u thành c a h th ng tài qu c gia khâu c s c a h th ng tài N u xét ph m vi c a m t đ n v s n xu t kinh doanh tài doanh nghi p đ c coi m t nh ng công c quan tr ng đ qu n lý s n xu t kinh doanh c a đ n v B i m i m c tiêu, ph ng h ng s n xu t kinh doanh ch có th th c hi n c s phát huy t t ch c n ng c a tài doanh nghi p t vi c xác đ nh nhu c u v n cho s n xu t kinh doanh, t o ngu n tài đ đáp ng nhu c u xác đ nh, có đ v n ph i t ch c s d ng h p lý, ti t ki m có hi u qu đ ng v n cho đ n vi c theo dõi, ki m tra, qu n lý ch c ch chi phí s n xu t kinh doanh, vi c phân ph i l i nhu n c a doanh nghi p… 1.1.1.3 Ch c n ng c a tài doanh nghi p đ a T ch c huy đ ng - chu chuy n v n, đ m b o cho s n xu t kinh doanh c ti n hành liên t c Doanh nghi p đ n v kinh t c s có nhi m v s n xu t kinh doanh nên có nhu c u v v n, tu theo t ng lo i hình doanh nghi p mà v n đ c huy đ ng t nh ng ngu n sau: - Ngân sách Nhà n c c p - V n c ph n - V n liên doanh - V n t b sung - V n vay N i dung c a ch c n ng này: - C n c vào nhi m v s n xu t, đ nh m c tiêu chu n đ xác đ nh nhu c u v n c n thi t cho s n xu t kinh doanh - Cân đ i gi a nhu c u kh n ng v v n: N u nhu c u l n h n kh n ng v v n doanh nghi p ph i huy đ ng thêm v n (tìm ngu n tài tr v i chi phí s d ng v n th p nh ng đ m b o có hi u qu ) N u nhu c u nh h n kh n ng v v n doanh nghi p có th m r ng s n xu t ho c tìm ki m th tr ng đ đ u t mang l i hi u qu - L a ch n ngu n v n phân ph i s d ng v n h p lý đ cho v i s v n nh t nh ng mang l i hi u qu cao nh t b Ch c n ng phân ph i thu nh p c a tài doanh nghi p Thu nh p b ng ti n t bán s n ph m, hàng hoá, lao v , d ch v , l i t c c phi u, lãi cho vay, thu nh p khác c a doanh nghi p đ c ti n hành phân ph i nh sau: - Bù đ p hao phí v t ch t, lao đ ng tiêu hao trình s n xu t kinh doanh bao g m: + Chi phí v t t nh nguyên v t li u, nhiên li u, đ ng l c, công c lao đ ng nh + Chi phí kh u hao tài s n c đ nh + Chi phí ti n l ng kho n trích theo l ng + Chi phí d ch v mua ngoài, chi phí khác b ng ti n (k c kho n thu gián thu) - Ph n l i l i nhu n tr c thu đ c phân ph i ti p nh sau: + N p thu thu nh p doanh nghi p theo lu t đ nh + Bù l n m tr c không đ c tr vào l i nhu n tr c thu (n u có) + N p thu v n (n u có) + Tr kho n chi phí không h p lý, h p l + Chia lãi cho đ i tác góp v n + Trích vào qu doanh nghi p c Ch c n ng giám đ c đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh Giám đ c tài vi c th c hi n ki m soát trình t o l p s d ng qu ti n t c a doanh nghi p - C s c a giám đ c tài chính: + Xu t phát t tính quy lu t phân ph i s n ph m quy t đ nh ( đâu có phân ph i tài có giám đ c tài chính) + Xu t phát t tính m c đích c a vi c s d ng v n s n xu t kinh doanh Mu n cho đ ng v n có hi u qu cao, sinh l i nhi u t t y u ph i giám đ c tình hình t o l p s d ng qu ti n t doanh nghi p - N i dung giám đ c tài chính: + Thông qua ch tiêu vay tr , tình hình n p thu cho Nhà n c mà Nhà n c, Ngân hàng bi t đ c tình hình s d ng v n c a doanh nghi p t t hay ch a t t + Thông qua ch tiêu giá thành, chi phí mà bi t đ v t t , tài s n, ti n v n ti t ki m hay lãng phí c doanh nghi p s d ng + Thông qua ch tiêu t su t l i nhu n (t su t l i nhu n doanh thu, giá thành, v n) mà bi t đ c doanh nghi p làm n có hi u qu hay không? 1.1.2 Vai trò c a tài doanh nghi p Trong n n kinh t th tr ng có s u ti t c a Nhà n nghi p ngày tr nên quan tr ng b i lý sau: c, tài doanh - Ho t đ ng c a tài doanh nghi p liên quan nh h ho t đ ng c a doanh nghi p ng t i t t c - Nhu c u v n cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p ngày l n, v y vi c l a ch n s d ng công c tài đ huy đ ng v n vi c s d ng v n nh th nh h ng r t l n đ n tình hình hi u qu kinh doanh c a doanh nghi p - Các thông tin v tình hình tài c a doanh nghi p c s quan tr ng cho ng i lãnh đ o nhà qu n lý doanh nghi p đ ki m soát ch đ o ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p 1.1.2.1 Vai trò c a Tài doanh nghi p đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p a Tài doanh nghi p công c khai thác, thu hút ngu n tài nh m đ m b o nhu c u v n cho đ u t phát tri n c a doanh nghi p Trong n n kinh t th tr ng t n t i nhi u thành ph n kinh t nên c nh tranh khát v ng l i nhu n th c s tr thành đ ng l c thúc doanh nghi p t ng c ng đ u t , đ i m i thi t b công ngh , đ u t vào nh ng ngành ngh m i, đ u t chi m l nh th tr n n kinh t ng tình hình làm gia t ng nhu c u v n Trong n n kinh t th tr ng, s ho t đ ng c a quy lu t cung c p r t m nh m đâu, l nh v c có nhu c u s có ngu n cung c p Vì v y doanh nghi p có nhu c u v n t t y u th tr ng v n s đ c hình thành v i nh ng hình th c đa d ng c a ây môi tr ng h t s c thu n l i đ doanh nghi p ch đ ng khai thác, thu hút ngu n v n xã h i nh m ph c v cho m c tiêu kinh doanh c a doanh nghi p i u quan tr ng doanh nghi p ph i xác đ nh xác nhu c u v n, cân nh c, l a ch n ph ng án đ u t có hi u qu , l a ch n hình th c thu hút v n thích h p đ đ s c huy đ ng v n theo ph ng châm ti t ki m, hi u qu , nâng cao vòng quay kh n ng sinh l i c a đ ng v n b m b o s d ng v n ti t ki m hi u qu - Trong u ki n n n kinh t th tr ng, quy lu t kinh t (quy lu t c nh tranh, quy lu t cung c u, quy lu t giá tr ) đ t tr c m i doanh nghi p nh ng chu n m c h t s c kh t khe nh : s n xu t không ph i v i b t k giá nào; ph i bán đ c nh ng mà th tr ng c n ch p nh n ch không ph i bán mà doanh nghi p có đòi h i ng i qu n lý ph i s d ng v n m t cách ti t ki m, hi u qu ; th hi n vi c doanh nghi p đánh giá l a ch n d án đ u t c s phân tích kh n ng sinh l i m c đ r i ro c a d án Vi c huy đ ng k p th i ngu n v n có ý ngh a r t quan tr ng, t o u ki n cho doanh nghi p ch p đ c c h i kinh doanh M t khác, vi c huy đ ng t i đa s v n hi n có vào ho t đ ng kinh doanh có th tránh đ c nh ng thi t h i đ ng v n gây ra, đ ng th i gi m b t đ c nhu c u vay v n, t gi m đ c kho n ti n tr lãi vay (hình thành s d ng t t qu c a doanh nghi p, vi c s d ng hình th c th ng, ph t v t ch t m t cách h p lý góp ph n quan tr ng thúc đ y cán b nhân viên g n bó v i doanh nghi p, nâng cao n ng su t lao đ ng, c i ti n s n xu t kinh doanh, qua nâng cao hi u qu s d ng v n) Tính hi u qu đ c th hi n hai m t: + V m t kinh t : v n c a doanh nghi p không ng ng đ c b o toàn phát tri n (s d ng bi n pháp t ng nhanh vòng quay v n, nâng cao kh n ng sinh l i c a v n kinh doanh) + V m t xã h i: doanh nghi p không ch làm tròn ngh a v c a đ i v i Nhà n c mà không ng ng nâng cao m c thu nh p c a ng i lao đ ng ây đ c coi u ki n t n t i phát tri n c a m i doanh nghi p c Vai trò đòn b y kích thích u ti t ho t đ ng kinh doanh D a quan h tài c a doanh nghi p, doanh nghi p có th s d ng công c tài nh : đ u t , xác đ nh lãi su t, c t c, giá bán ho c mua s n ph m, d ch v , ti n l ng đ kích thích t ng n ng su t lao đ ng, kích thích tiêu dùng, kích thích thu hút v n nh m thúc đ y t ng tr ho t đ ng kinh doanh Nh v y tu thu c vào n ng l c c a ng ng i qu n lý vi c v n d ng ch c n ng phân ph i c a tài N u bi t v n d ng sáng t o, h p quy lu t s làm cho Tài doanh nghi p tr thành đòn b y kích thích ho t đ ng s n xu t kinh doanh (nh vi c phân ph i thu nh p, phân ph i qu chuyên dùng, c ch xây d ng giá ) Ng c l i tài doanh nghi p s tr thành "v t c n" gây kìm hãm ho t đ ng s n xu t kinh doanh d Vai trò công c doanh nghi p: ki m tra ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Tình hình tài doanh nghi p m t t m g ng ph n ánh trung th c m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p Thông qua vi c phân tích ch tiêu tài nh : h s n , hi u su t hi u qu s d ng v n, ch tiêu v kh n ng toán, kh n ng sinh l i đ nh n bi t đ c th c tr ng t t, x u c a doanh nghi p mà k p th i phát hi n, u ch nh, giám sát trình s n xu t kinh doanh nh m đ t t i m c tiêu đ nh 1.1.2.2 Vai trò c a Tài doanh nghi p đ i v i h th ng tài Tài doanh nghi p khâu c s (khâu kh i m) c a h th ng tài n i t o ngu n thu ban đ u ch y u cho khâu khác h th ng tài nh : t o ngu n thu cho ngân sách Nhà n c qua thu , t o thu nh p cho ng i lao đ ng Do v y ho t đ ng Tài doanh nghi p lành m nh đ t hi u qu cao hay không s nh h ng tích c c hay tiêu c c đ n c h th ng đ c bi t ngân sách Nhà n c t ch c tài trung gian 1.2 N i dung ch y u c a qu n lý tài doanh nghi p Trong th c ti n, t ch c qu n lý công tác tài doanh nghi p có th bao g m nh ng n i dung c b n sau: - Tham gia xây d ng l a ch n ph t hi u qu nh t; ng án k ho ch kinh doanh d án đ u - Xác đ nh nhu c u v n, t ch c huy đ ng ngu n v n đ đáp ng k p th i cho ho t đ ng c a doanh nghi p; - T ch c s d ng t t s v n hi n có, qu n lý ch c ch kho n thu, chi, đ m b o kh n ng toán c a doanh nghi p; - Th c hi n t t vi c phân ph i l i nhu n, trích l p s d ng qu c a doanh nghi p; - Ki m tra, ki m soát phân tích, đánh giá tình hình tài c a doanh nghi p; - Xây d ng t ch c th c hi n k ho ch tài c a doanh nghi p 1.3 Nh ng nhân t ch y u nh h ng t i vi c t ch c tài doanh nghi p T ch c tài doanh nghi p vi c v n d ng t ng h p ch c n ng c a tài doanh nghi p đ kh i th o, l a ch n áp d ng hình th c ph ng pháp thích h p nh m xây d ng quy t đ nh tài đ n v vi c t o l p s d ng qu ti n t , nh m đ t đ c m c tiêu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p t ng th i k nh t đ nh 1.3.1 Hình th c pháp lý t ch c c a doanh nghi p - Theo hình th c pháp lý t ch c doanh nghi p hi n hành, có lo i hình doanh nghi p ch y u sau đây: + Doanh nghi p nhà n n c ta hi n c + Công ty c ph n + Công ty trách nhi m h u h n + Doanh nghi p t nhân + Công ty h p danh + Doanh nghi p có v n đ u t n c - Nh ng đ c m riêng v m c hình th c pháp lý t ch c doanh nghi p gi a doanh nghi p có nh h ng l n đ n vi c t ch c tài c a doanh nghi p nh : + T ch c huy đ ng v n + Phân ph i l i nhu n - D i xem xét vi c t ch c qu n lý tài c a m t s lo i hình doanh nghi p ph bi n: + Doanh nghi p nhà n c (DNNN): DNNN t ch c kinh t Nhà n c n m gi 100% v n u l c m c a DNNN: DNNN t ch c kinh t nhà n c đ u t v n thành l p; DNNN có t cách pháp nhân, đ c nhà n c đ u t v n có quy n qu n lý, s d ng v n, tài s n nhà n c đ u t ; quy n đ nh đo t đ c th c hi n theo qui đ nh c a pháp lu t; DNNN ho t đ ng theo s qu n lý c a nhà n c + Doanh nghi p t nhân (DNTN): Là doanh nghi p m t cá nhân làm ch t ch u trách nhi m b ng toàn b tài s n c a v m i ho t đ ng c a doanh nghi p V n đ u t c a ch doanh nghi p ch doanh nghi p t đ ng ký có quy n t ng gi m v n đ u t Tr ng h p gi m v n đ u t th p h n s v n đ ng ký ch doanh nghi p ph i khai báo v i c quan đ ng ký kinh doanh Ch doanh nghi p toàn quy n quy t đ nh đ i v i t t c ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p Sau hoàn thành ngh a v đ i v i NSNN, ch doanh nghi p có toàn quy n quy t đ nh v vi c s d ng ph n thu nh p l i Ch doanh nghi p có quy n thuê ng i khác qu n lý, u hành ho t đ ng kinh doanh nh ng ph i khai báo v i c quan ký kinh doanh + Công ty c ph n: Là doanh nghi p có t cách pháp nhân, v n u l đ c chia thành nhi u ph n b ng g i c ph n Ng i góp v n d i hình th c mua c phi u g i c đông C đông công ty c ph n có th t ch c, cá nhân, nh ng s thành viên sáng l p công ty nh t ng i không h n ch s l ng t i đa C đông ch ch u trách nhi m h u h n ph m vi s v n góp vào doanh nghi p Công ty đ c quy n phát hành ch ng khoán công chúng Thu nh p c a công ty sau trang tr i kho n chi phí b hoàn thành ngh a v n p thu cho nhà n c, công ty dùng m t ph n l i nhu n đ tái đ u t m r ng s n xu t chi tiêu cho m c đích chung M t ph n khác chia cho c đông coi l i t c c ph n (c t c) + Công ty trách nhi m h u h n (TNHH) m t thành viên: Là m t doanh nghi p m t thành viên làm ch s h u, thành viên có th m t t ch c hay m t cá nhân Công ty có t cách pháp nhân không đ c phép phát hành c phi u ch u trách nhi m h u h n ph n v n góp Ch s h u công ty có quy n chuy n nh ng toàn b ho c m t ph n v n u l c a công ty cho t ch c ho c cá nhân khác + Công ty TNHH có t thành viên tr lên: Là doanh nghi p thành viên có th t ch c, cá nhân v i s l ng không v t 50 ng i V n c a công ty chia thành t ng ph n g i ph n v n góp, ph n v n góp không th hi n d i hình th c c phi u h ph i ch u trách nhi m v kho n n c a công ty ph n v n góp c a Công ty có t cách pháp nhân không đ c quy n phát hành c phi u Thu nh p c a công ty sau bù đ p l i nh ng chi phí b hoàn thành ngh a v n p thu cho nhà n c, ph n l i thu c quy n s h u c a ch doanh nghi p N u công ty nhi u ng i hùn v n, ph n sau 10 b 484.000 c 500.000 d 600.000 Câu 64: N u giá tr hi n t i c a dòng ti n A 3000tr.đ giá tr hi n t i c a dòng ti n B 1000tr.đ, giá tr hi n t i c a dòng ti n k t h p (A+B) : a 2000 b -2000 c 3000 d 4000 Câu 65: Ch Lan g i ti t ki m 800 trđ th i h n n m v i lãi su t 14%/n m theo ph ng th c tính lãi kép S ti n cu i n m th Ch Lan có th nh n x p x là: a 1351,68 trđ b 912 trđ c 1000 trđ d 3648 trđ Câu 66 : M t d án đ u t theo ph ng th c chìa khoá trao tay có kho n thu d ki n cu i n m th t nh sau : 550 ; ; 665,5 (đ n v tri u đ ng) T l chi t kh u c a d án 10%/n m Tính giá tr hi n t i t ng ngu n thu c a d án? a 1215,500 trđ b 1000 trđ c 165,5 tr.đ d Không câu Câu 67: M t công ty tài APEC bán cho công ty bánh k o H i Hà m t tài s n c đ nh tr giá 10 t đ ng nh ng Công ty H i Hà g p khó kh n v tài nên mu n n đ n cu i n m m i tr công ty tài yêu c u tr 11,2 t đ ng Hãy tính lãi su t c a kho n mua ch u ? a 12% b 112% c 13% d 10% Câu 68: N u giá tr hi n t i c a dòng ti n X 4000$, giá tr hi n t i c a dòng ti n Y 5000$, giá tr hi n t i c a dòng ti n k t h p (X+Y) là: a 1000$ b 9000$ 131 c 1000$ d Không câu Câu 69: Công ty TNHH Tân An mu n vay 10.000.000 đ c a ngân hàng VPB S ti n đ c hoàn tr đ u n m, m i n m l n (l n toán th nh t sau m t n m tính t th i m hi n t i) N u ngân hàng tính lãi 10% m i n m công ty TNHH Tân An ph i tr ti n (l y x p x ) ? a 4.021.148 đ b 3.000.000 đ c 4.500.000 đ d 3.500.000 đ Câu 70: Nguyên t c lãi kép liên quan t i : a Thu nh p ti n lãi tính v n g c b Thu nh p ti n lãi tính lãi ki m đ c c a n m tr c u t vào m t s n m d Không câu c Câu 71: nh n đ c 115.000 EUR sau n m v i lãi su t 10% s ti n hi n t i ph i b ng ? a 121.000 EUR b 100.500 EUR c 110.000 EUR d 104.545 EUR Câu 72: Giá tr hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau n u lãi su t chi t kh u 10%? T=0 T=1 T=2 T=3 - 300.000 330.000 363.000 399.300 a 530.000 b -530.000 c 600.000 d - 600.000 Câu 73: Giá tr hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau n u lãi su t chi t kh u 10%? T=0 T=1 T=2 - 200.000 220.000 242.000 a 200.000 b 220.000 132 c 242.000 d -200.000 Câu 74: Ngân hàng ACB quy đ nh lãi su t danh ngh a v i ti n g i ti t ki m 7,75%/n m, m i quý nh p lãi m t l n N u anh Ti n có 100 tr.đ g i vào ngân hàng Á Châu sau n m anh Ti n thu đ c x p x ti n? a 136.048.896 đ b 170.000.000 đ c 175.750.000 đ d Không câu Câu 75: Giá tr hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau n u lãi su t chi t kh u 10%? T=0 T=1 T=2 - 100.000 110.000 121.000 a 100.000 b 110.000 c 121.000 d 90.000 Câu 76: Bà Thu g i ti t ki m 500 trđ th i h n n m v i lãi su t 9%/n m theo ph ng th c tính lãi kép S ti n cu i n m th Bà Thu có th nh n x p x là: a 769,312 trđ b 725 trđ c 700 trđ d 600 trđ Câu 77: N u giá tr hi n t i c a 1$ n m th n t ng lai v i m c lãi su t r% 0,27, v y giá tr t ng lai c a 1$ đ u t ngày hôm c ng m c lãi su t r% n n m bao nhiêu? a 2,7 b 3,7 c 1,7 d Không đ thông tin đ tính Câu 78: N u b n đ u t 100.000VND hi n t i v i m c lãi su t 12%/n m, s ti n b n s có đ c vào cu i n m bao nhiêu? a 90.909 VND b 112.000 VND c 100.000 VND 133 d Không câu Câu 79: Bi t t l chi t kh u 15%/n m, th i gian chi t kh u n m, h s chi t kh u kho n ti n là: a L n h n b Nh h n c B ng d C ba đ u sai Câu 80: M t ngân hàng đ a lãi su t 12%/n m (ghép lãi hàng tháng) cho kho n ti n g i ti t ki m N u b n ký g i tri u VND hôm n m n a b n nh n đ c g n b ng: a 1,6 trVND b tr trVND c 0,9 trVND d 1,43 trVND Câu 81: Giá tr hi n t i đ c đ nh ngh a nh là: a Dòng ti n t ng lai đ c chi t kh u v hi n t i b Ngh ch đ o c a dòng ti n t ng lai c Dòng ti n hi n t i tính kép vào t ng lai d Không câu Câu 82: Ông Thành g i ti t ki m 100 trđ th i h n n m v i lãi su t 8%/n m theo ph ng th c tính lãi kép S ti n cu i n m th Ông Thành có th nh n x p x là: a 180 tr đ b 240 tr đ c 110 tr đ d 125.97 tr đ Câu 83: N u t l chi t kh u 15%, th a s chi t kh u m t kho n ti n n m x p x bao nhiêu? a 0,7561 b 0,8697 c 1,3225 d 0,6583 Câu 84: Th a s chi t kh u m t kho n ti n n m v i t l chi t kh u 10% g n b ng: a 0,826 134 b 1,000 c 0,909 d 0,814 Câu 85: Giá tr hi n t i c a kho n ti n g i x p x b ng n u sau m t n m nh n đ c 115.000 VND bi t lãi su t 10%/n m? a 121.000VND b 100.500VND c 110.000VND d 104.545VND Câu 86: N u th a s chi t kh u m t n m 0,8333, t su t chi t kh u m t n m? a 10% b 20% c 30% d Không câu Câu 87: Giá tr hi n t i c a 1.000 VND n m v i lãi su t th tr ng 13%/n m là: a 884,96VND b 542,76VND c 560,77VND d 1.842,44VND Câu 88: Giá tr hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau n u lãi su t chi t kh u 15%? T=0 T=1 T=2 - 200.000 575.000 661.250 a 800.000 b 961.250 c 200.000 d Không câu Câu 89: T i ti n t có giá tr theo th i gian? a S hi n di n c a y u t l m phát làm gi m s c mua c a ti n t theo th i gian b Mong mu n tiêu dùng hi n t i v t mong mu n tiêu dùng t ng lai c T ng lai lúc c ng bao hàm m t ý ni m không ch c ch n d T t c câu đ u 135 Câu 90: Lãi đ n a Ti n lãi c a kì đo n đ c c ng vào g c đ tính lãi cho kì đo n sau b Ti n lãi c a kì đo n không đ c c ng vào g c đ tính lãi cho kì đo n sau c Ch tính lãi đ u kì d Ch tính lãi cu i kì Câu 91: Câu sau m t thách th c c tính dòng ti n? a Thay th tài s n b Tính không ch c ch n c a dòng ti n c Không câu d C a b đ u Câu 92: M t b n h c sinh có s ti n 8.000.000 b n g i vào ngân hàng sau n m b n thu đ c 9.331.200 V y ngân hàng tr cho b n h c sinh v i m c lãi su t n m? a 7% b 10% c 8% d T t c đ u sai Câu 93: Giá tr t ng lai đ c đ nh ngh a nh là: a Dòng ti n t ng lai đ c chi t kh u v hi n t i b Ngh ch đ o c a dòng ti n t ng lai c Dòng ti n hi n t i tính kép vào t ng lai d Không câu Câu 94: Giá tr hi n t i c a kho n ti n g i b ng n u sau hai n m nh n đ c 121.000 VND bi t lãi su t 10%/n m? a 121.000VND b 100.500VND c 100.000VND d 104.545VND Câu 95: Giá tr hi n t i c a 1.000 VND n m v i lãi su t th tr ng 10% là: a 884,96VND b 1.000 VND c 1.842,44 VND d Không câu 136 Câu 96: Giá tr hi n t i ròng c a m t dòng ti n sau n u lãi su t chi t kh u 12%? T=0 T=1 - 500.000 560.000 a 60 b c 60 d 160 Câu 97: N u b n đ u t 100.000VND hi n t i v i m c lãi su t 10%/n m, s ti n b n s có đ c vào cu i n m bao nhiêu? a 90.900 VND b 110.000 VND c 100.000 VND d Không câu Câu 98: M t m t d án mà vi c đ a quy t đ nh lo i b hay ch p nh n d án s không nh h ng đ n vi c đ a quy t đ nh ch p nh n hay lo i b b t k m t d án khác a D án có kh n ng đ c ch p nh n b D án đ u t đ c l p c D án lo i tr l n d D án có hi u qu kinh t cao Câu 99: N u giá tr hi n t i ròng NPV c a d án A 80$ c a d án B 60$, sau giá tr hi n t i ròng c a d án k t h p s là: a +80$ b +140$ c +60$ d Không câu Câu 100: IRR đ c đ nh ngh a nh là: a T su t chi t kh u mà t i NPV c a d án b ng b S khác bi t gi a chi phí s d ng v n giá tr hi n t i c a dòng ti n c T su t chi t kh u s d ng ph ng pháp NPV d T su t chi t kh u s d ng ph DPP ng pháp th i gian hoàn v n có chi t kh u 137 Câu 101: Công ty A cân nh c đ u t vào m t d án m i D án s c n v n đ u t ban đ u 120.000$ s thi t l p dòng ti n hàng n m 60.000$ (sau thu ) n m Tính NPV cho d án n u lãi su t chi t kh u 15% a 16.994$ b 60.000$ c 29.211$ d 25.846$ Câu 102: _ lãi su t chi t kh u đ c s d ng tính NPV c a m t d án a Chi phí s d ng v n b Ph n bù r i ro c Chi phí s d ng v n bình quân d Chi phí kinh t Câu 103: D án A B xung kh c, d án A đ a NPV(A) = NPV(B) b NPV(A) < NPV(B) c ch n c >NPV(A) > NPV(B) d NPV(A) > NPV(B) > Câu 104: N u DN có v n đ u t ban đ u 100 tri u, m i n m có kho n thu ròng 50 tri u, th c hi n n m, lãi su t chi t kh u 10% V y NPV c a DN là: a 124,3 tri u b 100 tri u c 24,34 tri u d 34,34 tri u Câu 105: IRR ch tiêu ph n ánh: a T su t sinh l i n i b b Giá tr hi n t i thu n c V n đ u t n m t d Th i gian hoàn v n Câu 106: Khi doanh nghi p có NPV = thì: a b c d IRR = Lãi su t chi t kh u IRR > Lãi su t chi t kh u IRR < Lãi su t chi t kh u Th i gian hoàn v n b ng 138 Câu 107: Công ty HP th c hi n đ u t m r ng b ng v n vay Ngày 1/1/2008 vay 400 tri u c a ngân hàng VPBank v i lãi su t 10%/n m Ngày 1/1/20011 vay 500 tri u c a ngân hàng IBank v i lãi su t 6%/6tháng Th i gian đ u t n m Th i m kh i công xây d ng 1/1/2008 T ng v n đ u t c a d án b ng bao nhiêu? a 1241,6 b 1270,4 c 1094,2 d 1200,5 Câu 108: Lo i d án sau công ty s xem xét quy t đ nh ngân sách v n? a Các d án đ c l p b Các d án lo i tr c T t c d án Câu 109: N u giá tr hi n t i c a dòng ti n thi t l p đ c 120.000$ t v n đ u t ban đ u 100.000$ NPV c a d án bao nhiêu? a 120.000$ b 20.000$ c 100.000$ d Không câu Câu 110: Các d án _ nh ng d án mà ch đ nh ng d án mà a Lo i tr b cl p c ch p nh n m t c Không câu Câu 111 Công ty ABC cân nh c đ u t vào m t d án m i D án s c n v n đ u t ban đ u 1.200.000$ s thi t l p dòng ti n hàng n m 600.000$ (sau thu ) n m Tính IRR cho d án a 14,5% b 23,4% c 18,6% d 20,2% Câu 112: u t dài h n c a DN g m : a u t cho TSC b u t liên doanh ,liên k t c u t vào tài s n tài khác: trái phi u, c phi u d C ý 139 Câu 113: B n đ c giao trách nhi m đ a quy t đ nh v m t d án X, d án bao g m d án k t h p d án A, B C v i NPV t ng ng c a d án +50$,-20$ +100$ B n nên đ a quy t đ nh nh th v vi c ch p nh n ho c lo i b d án? a Ch p nh n d án k t h p có NPV d ng b Lo i b d án k t h p c Chia tách d án k t h p thành d án thành ph n, ch ch p nh n d án A C lo i b d án B d Không câu Câu 114: M t công ty cân nh c l a ch n gi a d án đ u t lo i tr l n nh sau: D án A yêu c u v n đ u t ban đ u 500$ s t o dòng ti n 120$ m i n m n m t i D án B yêu c u v n đ u t ban đ u 5.000$ s t o dòng ti n 1.350$ m i n m n m t i T su t sinh l i yêu c u c a nhà đ u t 10% D án có NPV cao nh t bao nhiêu? a 340,00$ b 1.750,00$ c 84,21$ d 117,56$ Câu 115: Nh ng tiêu chu n th m đ nh d án đ u t d i không s d ng nguyên t c giá tr ti n t theo th i gian? a Tiêu chu n th i gian hoàn v n không tính đ n giá tr theo th i gian c a ti n b Tiêu chu n t su t thu nh p n i b (IRR) c Tiêu chu n giá tr hi n t i thu n (NPV) d T t c n i dung đ u s d ng nguyên t c giá tr ti n t theo th i gian Câu 116: T su t sinh l i n i b c a m t d án v i chi phí đ u t ban đ u 125$ s n sinh dòng ti n 15$ m i n m cho đ n v nh vi n a 8,3% b 10% c 15% d 12% Câu 117: Các d án có ch s sinh l i > đ c l p v i thì: a Ch p nh n t t c d án b B t t c d án c Ch p nh n d án có ch s sinh l i l n nh t d Ch p nh n d án có ch s sinh l i nh nh t 140 Câu 118 B n đ c yêu c u đánh giá m t d án đ u t v i dòng ti n phát sinh nh sau: -792$, 1.780$, - 1.000$ Tính toán IRR cho d án này: a 11,11% b 11,11% 13,64% c 13,64% d 12,38% Câu 119: Khi doanh nghi p xem xét nhi u d án l a ch n d án có NPV > NPVmax : a Các d án đ c l p v i b Các d án xung kh c c Các d án lo i tr d C b & c đ u Câu 120: Ch tiêu NPV ph thu c vào nh ng y u t sau đây: a Các kho n thu ròng th i m t c a d án b T l chi t kh u c S n m ho t đ ng c a d án d C a, b, c 141 TÀI LI U THAM KH O [1] TS L u Th H ng, Giáo trình Tài doanh nghi p – Tr ng H KTQD, Nhà xu t b n giáo d c, tái b n l n th nh t n m 2002 [2] PGS TS Nguy n ình Ki m; TS B ch c Hi n, Giáo trình Tài doanh nghi p – H c vi n tài chính, Nhà xu t b n Tài chính, n m 2008 [3] TS Nguy n Minh Ki u, Tài doanh nghi p (Lý thuy t, t p gi i), Nhà xu t b n Th ng kê, n m 2008 [4] Nguy n H i S n, Qu n tr tài doanh nghi p, Nhà xu t b n th ng kê Tái b n n m 2007 [5] Lu t thu GTGT, Lu t thu TT B, Lu t thu xu t - nh p kh u, Lu t thu TNDN Lu t b sung s a đ i lo i thu [6] Các Ngh đ nh, Thông t , Quy t đ nh c a Chính ph , B Tài [7] Các chu n m c k toán [8] Các tài li u n t / website 142 M CL C CH NG 1: T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1.1- Vai trò c a Tài doanh nghi p 1.1.1 Tài doanh nghi p 1.1.2 Vai trò c a tài doanh nghi p 1.2- N i dung ch y u c a qu n lý tài doanh nghi p 1.3- Nh ng nhân t ch y u nh h ng t i vi c t ch c tài doanh nghi p 1.3.1 Hình th c pháp lý t ch c c a doanh nghi p 1.3.2 c m kinh t - k thu t c a ngành kinh doanh 1.3.3 Môi tr ng kinh doanh CH NG 2: V N C NH C A DOANH NGHI P 2.1 Tài s n c đ nh v n c đ nh doanh nghi p 2.1.1 Tài s n c đ nh 2.1.2 V n c đ nh 2.2 Kh u hao tài s n c đ nh 2.2.1 Hao mòn tài s n c đ nh kh u hao tài s n c đ nh 2.2.2 Các ph ng pháp tính kh u hao tài s n c đ nh 2.2.3 Ph m vi tính kh u hao Trang 1 8 11 12 14 14 14 26 27 27 28 35 2.2.4 Ch đ tính kh u hao l p k ho ch tính kh u hao tài s n c đ nh 36 2.3 B o t n nâng cao hi u qu s d ng v n c đ nh 2.3.1 B o toàn v n c đ nh 2.3.2.H th ng ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n c đ nh c a doanh nghi p 40 40 42 CH NG 3: V N L U NG C A DOANH NGHI P 3.1 N i dung, thành ph n k t c u v n l u đ ng c a doanh nghi p 3.1.1 Khái ni m v n l u đ ng 3.1.2 N i dung v n l u đ ng 44 3.2 Xác đ nh nhu c u v n l u đ ng 3.2.1 S c n thi t ph i xác đ nh nhu c u v n l u đ ng 3.2.2 Các nguyên t c xác đ nh v n l u đ ng 3.2.3 Các ph ng pháp xác đ nh nhu c u v n l u đ ng l p k ho ch ngu n v n l u đ ng 44 44 44 47 47 48 48 143 3.3 T ch c đ m b o v n l u đ ng cho s n xu t kinh doanh 3.3.1 L a ch n chi n l c t ch c ngu n v n kinh doanh đ m b o nhu c u v n l u đ ng cho doanh nghi p 3.3.2 T ch c đ m b o nhu c u v n l u đ ng th ng xuyên c n thi t n m 54 3.4 B o t n nâng cao hi u qu s d ng v n l u đ ng 3.4.1.Ý ngh a qu n lý v n l u đ ng 3.4.2 B o toàn v n l u đ ng 56 56 56 3.4.3 Các ch tiêu đánh giá hi u qu s d ng v n l u đ ng 3.4.4 Bi n pháp t ng t c đ luân chuy n v n l u đ ng 3.4.5 Ki m tra tình hình s d ng v n l u đ ng CH NG 4: CHI PHÍ S D NG V N VAY 4.1 Chi phí s d ng v n vay 4.1.1 i v i kho n n ng n h n 4.1.2 i v i kho n vay dài h n 4.2 Chi phí s d ng v n 4.2.1 Chi phí s d ng c phi u th ng 4.2.2 Giá s d ng kho n lãi đ l i 4.2.3 Chi phí s d ng v n c phi u u đãi 4.3 Chi phí s d 4.4 Chi phí s d CH NG 5: 5.1 Khái ni m v ng v n bình quân c a doanh nghi p ng v n biên t U T DÀI H N TRONG DOANH NGHI P đ ut 5.2 Phân lo i đ u t 5.2.1 Theo c c u v n đ u t 5.2.2 Theo m c tiêu đ u t 5.2.3 Phân theo m i quan h gi a trình đ u t 5.2.4 Phân lo i theo m c đ tham gia qu n lý c a ch đ u t vào đ i t ng đ u t 5.3 Ph ng án l a ch n d án đ u t 5.4 Các ph 5.4.1 Ph 5.4.2 Ph 5.4.3 Ph 5.4.4 Ph ng pháp th m đ nh d án đ u t ng pháp t l sinh l i bình quân (ROI) ng pháp th i gian hoàn v n (PP) ng pháp hi n giá thu n (NPV) ng pháp t su t doanh l i n i b (IRR) 54 55 57 59 60 61 61 61 61 63 63 67 67 68 70 74 74 77 77 77 78 78 79 83 83 84 88 92 144 5.4.5 Ph ng pháp ch s sinh l i (PI) 5.5 Ho ch đ nh ngân sách đ u t t i u BÀI T P TH C HÀNH & CÂU H I ÔN T P TÀI LI U THAM KH O 95 97 98 141 145 ...Ch ng 1: T NG QUAN V TÀI CHÍNH DOANH NGHI P 1. 1 Vai trò c a tài doanh nghi p 1. 1 .1 Tài doanh nghi p 1. 1 .1. 1 B n ch t c a tài doanh nghi p ti n hành s n xu t kinh doanh doanh nghi p c... giá 10 0trđ Chi phí tr c ti p phát sinh liên quan 10 0trđ Lãi su t biên vay 14 % Bài gi i: Giá tr hi n t i c a kho n toán ti n thuê: 200   (1  14 %) 10  10 0  (1  14 %) 10 = 1. 070,2trđ 10 %... c xác đ nh b ng 10 00 + 10 0 = 1. 100tđr (1. 070,2 + 10 0 = 1. 170,2trđ > 1. 100trđ nên nguyên giá đ c xác đ nh theo giá tr tài s n t i th i m kh i đ u thuê.) 2 .1. 2 V n c đ nh 2 .1. 2 .1 Khái ni m Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Tai chính doanh nghiệp 1 bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay