Nguyên lý kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

133 145 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:25

Nguyên lý kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA KINH T BÀI GI NG MÔN: NGUYÊN K TOÁN (Dùng cho đào t o tín ch ) Ng i biên so n: ThS Hu nh Th Thanh Dung L u hành n i b - N m 2015 DANH M C CÁC CH VI T T T BHTN BHXH BHYT CCDC FIFO GTGT B o hi m th t nghi p B o hi m xã h i B o hi m y t Công c d ng c First in, First out (Nh p tr Giá tr gia t ng KK K KPC LIFO NL, VL NV PP SDCK Ki m đ nh k Kinh phí công đoàn Last in, First out (Nh p sau xu t tr Nguyên li u, V t li u Ngu n v n Ph ng pháp S d cu i k SD K SPS SXKD TK TNDN TS TSC S d đ uk S phát sinh S n xu t kinh doanh Tài kho n Thu nh p doanh nghi p Tài s n Tài s n c đ nh XDCB Xây d ng c b n -1- c xu t tr c) c) Ch ng 1: M T S V N CHUNG V K TOÁN 1.1 Khái ni m v k toán 1.1.1 K toán 1.1.1.1 Quá trình hình thành phát tri n c a k toán S n xu t c a c i v t ch t c s t ng t i s phát tri n c a xã h i loài ng i Ngay t th i xa x a, v i công c lao đ ng h t s c thô s , ng i c ng ti n hành ho t đ ng s n xu t b ng vi c hái l m hoa qu , s n b n, đ nuôi s ng b n thân c ng đ ng Ho t đ ng s n xu t ho t đ ng t giác, có ý th c có m c đích c a ng i Cho nên ti n hành ho t đ ng s n xu t, ng i quan tâm đ n hao phí b nh ng k t qu đ t đ c Chính s quan tâm đ t nhu c u t t y u ph i th c hi n qu n ho t đ ng s n xu t Xã h i loài ng i phát tri n m c đ quan tâm c a ng i đ n ho t đ ng s n xu t t ng đó, yêu c u qu n ho t đ ng s n xu t c ng đ c nâng lên qu n lý, u hành ho t đ ng s n xu t mà ngày g i ho t đ ng kinh t , c n ph i có thông tin v ho t đ ng kinh t Thông tin đóng vai trò quy t đ nh vi c xác đ nh m c tiêu, l p k ho ch, t ch c th c hi n ki m tra, ki m soát ho t đ ng kinh t K toán m t công c cung c p thông tin v ho t đ ng kinh t ph c v cho công tác qu n th i k Nguyên th y, cách th c x lý, ghi chép, ph n ánh đ c ti n hành b ng nh ng ph ng th c gi n đ n, nh : đánh d u lên thân cây, ghi lên vách đá, bu c nút dây th ng, đ ghi nh n nh ng thông tin c n thi t, công vi c th i k ph c v cho l i ích c a t ng nhóm c ng đ ng Khi xã h i chuy n sang ch đ chi m h u nô l , v i vi c hình thành giai c p ch nô, nhu c u theo dõi, ki m soát tình hình k t qu s d ng nô l , tài s n c a ch nô đ t nh ng nhu c u cao h n công vi c c a k toán Các k t qu c a nhà kh o c h c cho th y lo i s sách đ c s d ng đ ghi chép, k toán đ c s d ng phòng đ i ti n, nhà th tài nhà n c, đ theo dõi nghi p v v giao d ch, toán buôn bán M c dù có nhi u đ i m i v cách th c ghi chép, ph n ánh tr i qua giai đo n phát tri n c a xã h i, nh ng k toán v n ch a đ c xem khoa h c đ c l p cho đ n xu t hi n ph ng pháp ghi kép N m 1494, Luca Pacioli m t nhà toán h c, tu s dòng Phanxico ng i Ý tìm gi i thi u ph ng pháp ghi kép Ông minh h a vi c s d ng khái ni m N Có đ đ m b o m t l n ghi kép Nhi u nhà nghiên c u v l ch s k toán cho r ng s xu t hi n ph ng pháp ghi kép c a k toán d a b y u ki n sau: -2-  Có m t ngh thu t ghi chép riêng  S xu t hi n c a s h c  Vi c t n t i s h u t nhân  Vi c hình thành ti n t  Vi c hình thành quan h tín d ng  Vi c t n t i quan h mua bán  S d ch chuy n c a đ ng v n Nhi u nhà nghiên c u đánh giá cao vai trò c a ghi kép đ i v i s phát tri n ch ngh a t b n S xu t hi n c a ph ng pháp ghi kép tr giúp vi c theo dõi, giám sát quan h th ng m i ngày t ng, quan h tín d ng gi a ng i mua ng i bán, gi a ng i vay ng i cho vay xu th d ch chuy n dòng t b n ngày l n gi a vùng Ngoài ph ng pháp ghi kép cho phép nhà t b n n m b t tính toán nh h ng c a giao d ch kinh t , đ ng th i tách bi t quan h gi a ng i ch s h u v i doanh nghi p đ th y rõ s phát tri n c a t ch c kinh doanh S phát tri n c a khoa h c k thu t g n li n v i nh ng thay đ i v hình thái c a t ch c kinh t , trung gian tài chính, cách th c qu n t ch c c ng nh ph ng th c qu n n n kinh t góc đ v mô ó s phát tri n c a h th ng ngân hàng v i vi c đ i c a nhi u công c tài chính, s ph bi n c a mô hình công ty c ph n v n hành th tr ng ch ng khoán Trong b i c nh đó, k toán không ch s ghi chép cung c p thông tin cho ng i qu n doanh nghi p mà cong có ngh a v cung c p thông tin cho nh ng đ i t ng bên ngoài, nh : C quan thu , ngân hàng t ch c tài khác, nhà đ u t , nhà cung c p, khách hàng, Vi c công b thông tin bên đ c xem m t yêu c u khách quan c a th c ti n đ nhà n c v n hành n n kinh t t t h n; đ t ch c kinh t cá nhan liên quan có u ki n đánh giá kho n v n đ u t c a ho c tìm ki m c h i kinh doanh t t nh t V n đ đ t cho k toán ph i công b nh ng thông tin cho bên v a đ m b o đ c tính bí m t thông tin c a doanh nghi p Nh ng yêu c u c a th c ti n thúc đ y khoa h c k toán có nh ng thay đ i v ph ng pháp ghi chép, x công b thông tin; th hi n vào nh ng th p niên đ u th k 20, k toán d n tách bi t thành hai h th ng M t là, s hình thành c a h th ng k toán nh m cung c p thông tin cho nhi u đ i t ng bên thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tài đ c trình bày theo nh ng tiêu chu n th ng nh t, h th ng g i k toán tài Hai là, s đ i c a h -3- th ng k toán qu n tr nh m cung c p thông tin đa d ng h n cho ng i qu n c a t ch c H th ng k toán đòi h i nh ng cách th c ghi chép x thông tin riêng đ đáp ng yêu c u qu tr áp l c c nh tranh ngày t ng Do tính bí m t v thông tin, h th ng k toán qu n tr d n tách bi t v i k toán tài Tóm l i, s đ i phát tri n c a k toán g n li n v i s phát tri n c a ho t đ ng kinh t nhu c u s d ng thông tin k toán m i qu c gia, s phát tri n c a k toán ph thu c vào u ki n kinh t , tr , v n hóa, Tuy nhiên, khoa h c k toán ngày không gi i h n biên gi i m i qu c gia mà mang tính toàn c u hóa Nh ng nguyên t c ph ng pháp k toán chung hay chu n m c ngày đ c hoàn thi n, đáp ng nhu c u ngày cao h th ng qu n m i t ch c, đ n v kinh t 1.1.1.2 Khái ni m v k toán Trong nhi u tài li u vi t v k toán, nhi u nhà khoa h c kinh t đ a nhi u đ nh ngh a v k toán nhi u khía c nh khác nh ngh a v k toán đ c ghi nh n i u lu t k toán Vi t Nam (2003) : “K toán vi c thu th p, x lý, ki m tra, phân tích cung c p thông tin kinh t tài d i hình th c giá tr , hi n v t th i gian lao đ ng” nh ngh a c th hoá công vi c c a k toán t giai đo n thu th p d li u ban đ u đ n vi c x cung c p thông tin kinh t tài K toán s d ng nhi u th c đo nh ng th c đo giá tr th c đo ch y u b t bu c Hi p h i k toán M (1966) đ nh ngh a: “K toán trình xác đ nh, đo l ng cung c p thông tin kinh t h u ích cho vi c phán đoán quy t đ nh” giác đ m t môn khoa h c k toán h th ng thông tin th c hi n vi c ph n ánh ki m tra m i di n bi n c a ho t đ ng th c t di n liên quan đ n tình hình kinh t , tài m t đ n v c th n v c th có th c quan nhà n c, đ n v s nghi p, doanh nghi p, h p tác xã,… giác đ m t ngh nghi p k toán m t ngh thu t ghi chép, tính toán b ng s m i hi n t ng kinh t - tài phát sinh liên quan đ n m t đ n v nh t đ nh b ng s quan sát đo l ng, nh m m c đích cung c p thông tin đ y đ , k p th i trung th c v tình hình s d ng tài s n s v n đ ng c a tài s n, tình hình k t qu c a ho t đ ng kinh t t i đ n v cho nhi u đ i t ng quy t đ nh -4- Tuy có nhi u đ nh ngh a v k toán nh ng l i, có th rút m t s m chung sau: - K toán nghiên c u tài s n, ngu n hình thành tài s n s v n đ ng c a tài s n t ch c ó c ng quan h kinh t tài phát sinh t ch c có s d ng tài s n đ th c hi n m c tiêu ho t đ ng c a - K toán s ba lo i th c đo đ ph n ánh th c đo giá tr , th c đo hi n v t th c đo lao đ ng, th c đo giá tr b t bu c đ t ng h p toàn b ho t đ ng kinh t t ch c - K toán đ c xem h th ng thông tin m i t ch c H th ng đ c v n hành m t trình thu th p, x lý, ghi chép cung c p thông tin b ng ph ng pháp riêng có c a k toán - Ch c n ng c a k toán thông tin ki m tra v trình hình thành s v n đ ng c a tài s n 1.1.2 K toán tài K toán tài h th ng k toán thu th p, x cung c p thông tin kinh t tài cho đ i t ng có nhu c u s d ng thông tin c a doanh nghi p qua báo cáo tài H th ng báo cáo tài mà doanh nghi p ph i l p bao g m: B ng cân đ i k toán, Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh, Báo cáo l u chuy n ti n t Thuy t minh báo cáo tài 1.1.3 K toán chi phí K toán chi phí vi c thu th p cung c p thông tin chi phí, đ ph c v cho vi c ho ch đ nh, ki m soát chi phí, quy t đ nh kinh doanh l p báo cáo k toán t i doanh nghi p 1.1.4 K toán qu n tr K toán qu n tr h th ng k toán thu th p, x lý, phân tích cung c p thông tin kinh t , tài theo yêu c u c a nhà qu n tr doanh nghi p thông qua báo cáo k toán n i b 1.2 i t ng c a k toán V i t cách m t công c qu n kinh t quan tr ng, v i ch c n ng thông tin ki m tra, h ch toán k toán gi vai trò quan tr ng công tác qu n tài s n, thông tin h ch toán k toán cung c p s giúp nhà qu n bi t đ c tài s n c a đ n v theo t ng lo i, t ng s , đánh giá đ c tình hình trang b s d ng ng th i thông qua ch c n ng thông tin ki m tra c a mình, h ch toán k toán giúp cho nhà qu n n m đ c m t cách k p th i, đ y đ v trình c ng nh k t -5- qu c a s v n đ ng tài s n trình ti n hành ho t đ ng kinh t c a đ n v , c s đ phân tích đánh giá hi u qu c a trình v n đ ng y Nh v y, đ t o u ki n thu n l i cho công tác qu n lý, h ch toán tài s n, h ch toán k toán nghiên c u, xem xét tài s n c a đ n v theo hình th c bi u hi n giá tr tài s n ngu n hình thành tài s n, đ ng th i c ng xem xét nghiên c u trình v n đ ng c a tài s n trình ho t đ ng kinh t c a đ n v 1.2.1 i t ng k toán Trong trình ho t đ ng c a đ n v , lo i tài s n th ng xuyên bi n đ ng đ ng th i ngu n hình thành tài s n c ng bi n đ ng S v n đ ng c a tài s n ngu n hình thành tài s n (ngu n v n) th hi n s t n t i ho t đ ng c a m t đ n v Bên c nh tài s n ngu n v n th c s v n đ ng c n ph i có môi tr ng kinh doanh môi tr ng pháp i t ng c b n c a h ch toán k toán là: Tài s n, ngu n v n s v n đ ng c a chúng quan h pháp trình ho t đ ng c a đ n v Trong n n kinh t xã h i, đ n v thu c lo i hình kinh t khác đ m nh n khâu khác trình tái s n xu t xã h i có vai trò, ch c n ng, nhi m v khác đ i v i n n kinh t nghiên c u đ i t ng c a h ch toán k toán ch có th ch n m t lo i hình đ n v mà th hi n t ng đ i đ y đ khâu khác c a trình tái s n xu t t suy r ng cho lo i hình đ n v khác Sau ta tìm hi u c th v đ i t ng c a k toán đ n v k toán n hình doanh nghi p s n xu t 1.2.1.1 Tài s n Theo chu n m c k toán Vi t Nam 01: “Tài s n ngu n l c đ n v ki m soát có th mang l i l i ích kinh t t ng lai” Trong trình hình thành, t n t i phát tri n, đ n v nói chung doanh nghi p s n xu t kinh doanh nói riêng có th ho t đ ng đ c có đ y đ đ i t ng s n xu t nh nguyên v t li u, nhiên li u, công c d ng c m t l ng ti n c n thi t M t khác doanh nghi p c n nh ng thi t b , máy móc s n xu t, nhà x ng, m t b ng, g i chung t li u s n xu t C n c vào th i gian luân chuy n c a tài s n, tài s n chia thành nhóm l n tài s n ng n h n (tài s n l u đ ng đ u t tài ng n h n) tài s n dài h n (tài s n l đ ng đ u t tài dài h n) -6- a Tài s n ng n h n Tài s n ng n h n toàn b giá tr tài s n (vô hình, h u hình) c a đ n v có th i gian luân chuy n ng n, thông th ng nh h n ho c b ng n m, hay nh h n ho c b ng m t chu k kinh doanh + Ti n kho n t ng đ ng ti n: Ti n m t, ti n g i ngân hàng, kim lo i quý, ngo i t + Các kho n đ u t tài ng n h n: u t ch ng khoán ng n h n, tín phi u, ngân phi u, kho n đ u t có th i gian thu h i vòng n m + Các kho n ph i thu: ây tài s n c a doanh nghi p b đ i t ng khác chi m d ng (n ) + Hàng t n kho: Là nh ng tài s n d tr cho trình ho t đ ng c a đ n v - Theo l nh v c tham gia luân chuy n toàn b tài s n l u đ ng c a đ n v chia thành: + Tài s n l u đ ng l nh v c s n xu t nh nguyên li u v t li u, công c d ng c , + Tài s n l u đ ng l nh v c l u thông nh thành ph m, hàng hoá, b Tài s n dài h n Tài s n dài h n nh ng tài s n c a đ n v có th i gian luân chuy n dài (th ng dài h n m t n m ho c l n h n m t chu k kinh doanh) - Theo tiêu chu n bi u hi n toàn b tài s n đ c chia làm lo i sau: + Tài s n c đ nh h u hình: Là nh ng t li u lao đ ng giá tr l n th i gian s d ng lâu dài nh : nhà c a, máy móc thi t b , ph ng ti n v n t i, v t ki n trúc, v n lâu n m, + Tài s n c đ nh vô hình: Là nh ng tài s n c đ nh hình thái v t ch t, ph n nh m t l ng giá tr mà đ n v th c s đ u t , xu t phát t l i ích hay đ c quy n, đ c l i c a đ n v , g m có: chi phí thành l p chu n b s n xu t, b ng phát minh sáng ch , quy n s d ng đ t, + Các kho n đ u t tài dài h n: u t ch ng khoán dài h n, kho n đ u t có th i gian thu h i l n h n n m 1.2.1.2 Ngu n hình thành tài s n (Ngu n v n) Tài s n c a đ n v đ c hình thành t nhi u ngu n khác Tuy nhiên có th quy ngu n hình thành tài s n thành lo i: N ph i tr ngu n v n ch s h u -7- a N ph i tr Theo chu n m c k toán Vi t Nam s 01: “ N ph i tr ngh a v hi n t i c a đ n v phát sinh t giao d ch s ki n qua mà đ n v ph i toán t ngu n l c c a mình” C n c vào th i h n toán kho n n , n ph i tr c a đ n v đ c chia thành lo i: N ng n h n N dài h n - N ng n h n: Là kho n n mà doanh nghi p có trách nhi m ph i toán th i h n m t n m ho c m t chu k kinh doanh Trong doanh nghi p, kho n n ng n h n th ng đ c toán b ng tài s n l u đ ng ho c t o m t kho ng n ng n h n m i N ng n h n bao g m: Vay ng n h n, ph i tr ng i bán, ph i tr , ph i n p thu cho Nhà n c, ph i tr l ng cho công nhân viên, ph i tr n i b , ph i tr khác… Theo tính ch t kho n n , n ng n h n chia làm lo i: + N tín d ng: Là kho n n mà tr ph i tr c v n l n lãi, bao g m kho n vay ng n h n + N chi m d ng: Là kho n n mà đ n v chi m d ng c a ng i khác, theo lu t đ nh trình mua bán không ph i tr lãi - N dài h n: Là kho n n mà đ n v ph i có trách nhi m toán v i th i h n m t n m hay m t chu k kinh doanh, n dài h n chia làm lo i: + N tín d ng: Vay dài h n, vay trung h n, n dài h n + N chi m d ng: Các kho n ký qu , ký c c dài h n, n ng i bán, ng i nh n th u m t n m b.Ngu n v n ch s h u Theo chu n m c chung ( o n 18): “Ngu n v n ch s h u giá tr v n c a đ n v , đ c tính b ng s chênh l ch gi a giá tr tài s n c a doanh nghi p tr giá tr n ph i tr ” - Phân theo ngu n g c v n ch s h u bao g m: v n góp c a ch s h u l i nhu n gi l i + V n góp c a ch s h u: Là toàn b s v n góp c a ch s h u vào đ n v nh v n đ u t c a nhà n c đ i v i công ty nhà n c, v n góp c a c đông đ i v i công ty c ph n; v n góp bên liên doanh, Các ch s h u thành l p công ty có th v n góp b sung trình ho t đ ng + L i nhu n gi l i: N u tài s n c a đ n v đ c s d ng m t cách hi u qu t o l i nhu n cho đ n v S l i nhu n l i sau n p thu thu nh p cho -8- nhà n c chia cho ch s h u đ c gi l i đ tích lu b sung v n ch s h u - Phân theo m c đích s d ng, ngu n v n ch s h u bao g m: Ngu n v n kinh doanh, ngu n v n chuyên dùng ngu n v n ch s h u khác + Ngu n v n kinh doanh: Là ngu n v n ch s h u tài tr cho b ph n tài s n dùng vào m c đích kinh doanh + Ngu n v n chuyên dùng: Là ngu n v n ch s h u dùng cho m c đích nh t đ nh m c đích kinh doanh: qu đ u t phát tri n, qu d phòng tài chính, qu khen th ng, phúc l i…Nh v y, ngu n v n chuyên dùng ch ph m vi tài s n đ c s d ng cho m c đích nh t đ nh + Ngu n v n ch s h u khác: Là nh ng ngu n v n ch s h u không thu c hai lo i trên, g m l i nhu n ch a phân ph i, chênh l ch đánh giá l i tài s n, chênh l ch t giá h i đoái, 1.2.1.3 M i quan h gi a tài s n ngu n v n Tài s n c a đ n v th hi n ngu n l c kinh t B t k m t tài s n c đ nh ho c ng c l i B t c m t ng ng nên t ng giá tr c a c a đ n v M i quan h đ ng đ c hình thành t m t ho c m t s ngu n nh t t tài s n c a đ n v c ng có ngu n hình thành tài s n c a đ n v luôn b ng t ng ngu n v n c bi u hi n qua ph ng trình k toán sau: T ng giá tr tài s n = T ng ngu n v n  T ng giá tr tài s n = N ph i tr + Ngu n v n ch s h u Ph ng trình k toán c b n: T ng ngu n v n ch s h u = T ng giá tr tài s n - N ph i tr Ph ng trình có th đánh giá đ c kh n ng t ch v tài c a doanh nghi p 1.2.1.4 S v n đ ng c a tài s n đ i t ng c a h ch toán k toán Trong doanh nghi p s n xu t c a c i v t ch t, tài s n c a đ n v th ng v n đ ng qua giai đo n: - Giai đo n mua hàng: Trong giai đo n đ n v b ti n mua s m v t t , tài s n đ chu n b cho s n xu t tài s n c a đ n v chuy n t hình thái ti n t sang hi n v t - Giai đo n s n xu t: giai đo n đ n v s d ng lo i nguyên v t li u, t li u lao đ ng, s c lao đ ng đ t o s n ph m theo m c đích đ nh -9- Vay ng n h n ngân hàng tr n ng i bán 60.000 Ng i mua tr n b ng ti n m t 40.000 Chi ti n m t vay tr n ng n h n 15.000 Nh p kho hàng hóa ch a toán 110.000, giá tr hàng hóa 100.000, thu GTGT đ c kh u tr 10.000 Chuy n ti n g i ngân hàng tr n cho ng i bán 50.000 Mua hàng hóa nh p kho giá 220.000 thu đ u vào đ c kh u tr 20.000, tr b ng ti n m t 100.000 120.000 ch a toán Nh n v n góp liên doanh b ng tài s n c đ nh h u hình giá tr 500.000 Chi ti n m t đ tr l ng cho nhân viên 10.000 10 Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng 35.000 Bài 9: Có tài li u v lo i v t li u nh sau: T n kho đ u tháng 3/200X: V t li u chính: 5.000kg x 30.000 đ ng/kg V t li u ph 2.000kg x 10.000 đ ng/kg Các nghi p v nh p xu t tháng: Ngày 5/3 nh p kho: 1.000 kg VL 3.000kg VL ph , giá mua 27.000 đ ng/kg VL chính, 9.500 đ/kg VL ph Ngày 8/3 nh p kho 500kg VL chính, giá mua 27.500 đ ng/kg Ngày 12/3 xu t kho v t li u đ s n xu t s n ph m: - V t li u chính: 1.400kg - V t li u ph : 350kg Yêu c u: Xác đ nh giá tr v t li u xu t dùng theo ph ng pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quy n Bài 10: Có tài li u v v t li u A nh sau: T n kho đ u tháng 4/2014; 2.000kg, đ n giá 4.000đ/kg Trong tháng phát sinh: + Ngày 3/4 nh p kho 6.000kg, giá mua 3.800đ/kg + Ngày 5/4 xu t kho 4.000kg, đ s n xu t s n ph m + Ngày 10/4 nh p kho 7.000kg, giá mua 3.920đ/kg + Ngày 15/4 xu t kho 6.000kg đ s n xu t s n ph m Yêu c u: Xác đ nh tr giá xu t kho tháng theo ph ng pháp: LIFO, FIFO, bình quân gia quy n Bài 11: T i m t doanh nghi p có tài li u sau: ( VT: 1000 đ ng) Tình hình tài s n ngu n v n c a doanh nghi p vào ngày 30/11/200X -118- Ch tiêu S ti n Ch tiêu S ti n Vay ng n h n 600.000 Ti n m t 200.000 Ti n g i ngân hàng 1.000.000 Ph i thu c a khách hàng 400.000 Tài s n c đ nh HH 3.8.00.000 Ngu n v n kinh doanh 4.800.000 L i nhu n ch a phân ph i 400.000 Thành ph m 600.000 Nguyên V t li u 500.000 Ph i tr CNV 100.000 400.000 Qu đ u t phát tri n 200.000 Ph i tr cho ng i bán Các nghi p v kinh t phát sinh tháng 12/200X Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t 200.000 Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng 300.000 Mua nguyên v t li u nh p kho, giá mua ch a thu GTGT 100.000, thu 10%, tr b ng ti n g i ngân hàng Vay ng n h n tr n cho ng i bán 400.000 Dùng l i nhu n đ b sung ngu n v n kinh doanh 200.000 Dùng l i nhu n đ b sung qu đ u t phát ti n 100.000 Vay ng n h n v nh p qu ti n m t 1.000.000 c c p thêm m t tài s n c đ nh h u hình tr giá 800.000 Mua nguyên v t li u nh p kho, giá mua ch a thu GTGT 300.000, thu 10%, ch a tr ti n cho ng i bán 10 Chi ti n m t đ tr n cho ng i bán 150.000 11 Thanh toán l ng cho công nhân 100.000 b ng ti n g i ngân hàng 12 Dùng ti n g i ngân hàng đ tr n vay ng n h n 300.000 Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh tháng 12/200X Ph n ánh vào t t c tài kho n có liên quan L p b ng cân đ i k toán ngày 31/12/200X 4.L p b ng cân đ i phát sinh Bài 12: T i m t doanh nghi p vào ngày 30/4/200X có b ng cân đ i k toán sau: ( VT: 1.000đ) TÀI S N S Ti n NGU N V N S A TSL & U T NN Ti n m t Ti n g i ngân hàng Ph i thu khách hàng 900.000 20.000 280.000 100.000 A N PH Vay ng Ph i tr Ph i tr 400.000 200.000 150.000 50.000 -119- I TR nh n cho ng i bán ph i n p khác ti n Nguyên li u, v t li u B TSC VÀ UT TSC h u hình DH T NG TÀI S N 500.000 B NGU N V N CSH 5.100.000 Ngu n v n kinh doanh 5.100.000 Qu đ u t phát tri n Qu khen th ng phúc l i 5.600.000 5.500.000 70.000 30.000 6.000.000 T NG NGU N V N 6.000.000 Trong tháng 5/200X phát sinh nghi p v kinh t sau: Khách hàng tr n cho doanh nghi p b ng ti n g i ngân hàng 80.000 Nh p kho 100.000 nguyên v t li u tr b ng ti n g i ngân hàng Vay ng n h n ngân hàng tr n cho ng i bán 80.000 Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t 50.000 Chi ti n m t đ tr kh an ph i tr khác 40.000 Nhà n c cung c p cho doanh nghi p m t tài s n c đ nh h u hình có giá tr 500.000 Chuy n qu đ u t phát tri n kinh doanh đ b sung v n kinh doanh 50.000 Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh tháng 5/200X Ph n ánh vào t t c tài kho n có liên quan L p b ng cân d i tài kho n L p b ng cân đ i k toán tháng 5/200X Bài 13: T i m t doanh nghi p vào ngày 31/01/200X có tài li u sau: ( VT: 1000 đ ng) TÀI S N S Ti n NGU N V N S Ti n M t Ti n g i ngân hàng Ph i thu khách hàng 100.000 1.000.000 450.000 Vay ng n h n Ph i tr ng i bán Qu đ u t phát tri n 200.000 200.000 500.000 T m ng Ph i thu khác Hàng hóa Công c d ng c Hao mòn TSC HH Tài s n c đ nh h u hình 100.000 50.000 750.000 400.000 (500.000) 2.000.000 Ngu n v n kinh doanh Lãi ch a phân ph i X 900.000 Trong tháng 02 phát sinh nghi p v kinh t phát sinh sau: Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t 50.000 -120- ti n c Nhà n c c p cho m t s tài s n c đ nh h u hình m i, nguyên giá 400.000 Nh p kho hàng hóa ch a tóan 220.000 giá tr hàng hóa 200.000 thu GTGT đ u vào 20.000 Vay ng n h n ngân hàng 60.000 tr n ng i bán Ng i mua tr n b ng ti n m t 30.000 Nh p kho v t li u, tr giá v t li u 60.000, thu GTGT đ u vào 6.000 ã tr b ng ti n m t 16.000, l i 50.000 ch a tóan Chi ti n m t 20.000 tr n vay ng n h n ngân hàng Dùng lãi b sung qu đ u t phát tri n 10.000 qu d phòng tài 2.000 T m ng 500 ti n m t cho nhân viên công tác 10 Mua m t s công c d ng c tr giá 3.000 tr b ng ti n m t 11 Thu đ c kh an thu khác b ng ti n m t 400 12 Ng i mua ng tr c (tr tr c) 10.000 ti n m t đ k sau l y hàng 13 Chuy n ti n g i ngân hàng 20.000 tr tr c cho ng i bán đ k sau mua hàng 14 Góp v n liên doanh dài h n v i đ n v bán b ng tài s n c đ nh tr giá 100.000 hàng hóa 60.000 15 Nh n v n góp liên doanh b ng tài s n c đ nh tr giá 200.000 Yêu C u: Tìm X nh kho n nghi p v kinh t phát sinh tháng 02/200X Ph n ánh vào t t c tài kho n có liên quan L p b ng cân đ i k toán ngày L p b ng cân đ i phát sinh Bài 14: T i m t doanh nghi p s n xu t m t lo I s n ph m có tài li u nh sau: ( VT: đ ng) - S d đ u tháng c a TK 154:300.000 - Tình hình phát sinh tháng: Ti n l ng ph i toán cho công nhân s n xu t s n ph m 500.000, nhân viên phân x ng 200.000 Trích BHXH, BHYT KPC , BHTN theo t l quy đ nh V t li u xu t dùng có giá tr 3.000.000, s d ng đê s n xu t s n ph m 2.900.000, ph c v phân x ng 100.000 -121- Kh u hao tài s n c đ nh tính cho phân x ng s n xu t 400.000 Trong tháng s n xu t hoàn thành 500.000 s n ph m đ c nh p khoa thành ph m cho bi t chi phí s n xu t d dang cu i tháng 133.000 Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh Xác đ nh giá thành đ n v s n ph m Ph n ánh vào s đ tài kho n tính giá thành s n ph m Bài 15: Doanh ngi p s n xu t lo i s n ph m A, B có tài li u sau: ( VT: 1.000đ) - Chi phí san xu t d dang đ u tháng c a s n ph m A: 400.000, c a s n ph m B: 250.000 Tình hình phát sinh tháng: V t li u xu t kho có giá tr 5.000.000, s d ng cho s n xu t s n ph m A: 3.000.000, s n xu t s n ph m B: 1.800.000, ph c v phân x ng 200.000 Ti n l ng ph i toán cho công nhân 1.200.000, công nhân s n xu t s n ph m A 600.000, công nhân s n xu t s n ph m B 400.000, nhân viên phân x ng 200.000 Tính BHXH, BHYT KPC , BHTN theo quy đ nh Kh u hao tài s n c đ nh tính cho phân x ng s n xu t 500.000 Trong tháng doanh nghi p s n xu t hoàn thành 1.000 s n ph m A 400 s n ph m B nh p kho hàng thành ph m Bi t r ng: + Chi phí s n xu t d dang cu i tháng c a s n ph m A 400, s n ph m B 350.000 + Chi phí s n xu t chung phân b cho s n ph m A, s n ph m B theo t l v i chi phí phân công tr c ti p Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh Xác đ nh giá thành đ n v s n ph m A, s n ph m B Ph n ánh vào s đ tài kho n tính giá thành s n ph m Bài 16: T i m t doanh nghi p có tài li u sau: ( VT: 1.000đ) S d đ u tháng c a tài kho n 154 300.000 Tình hình phát sinh tháng: V t li u xu t kho tr giá 4.100.000 s d ng cho: - Tr c ti p s n xu t s n ph m 3.500.000 -122- Ti n l - Ph c v phân x ng 300.000 B ph n bán hàng 120.000 B ph n qu n doanh nghi p 180.000 ng ph i toán cho công nhân 1.200.000, đó: Công nhân s n xu t s n ph m 500.000 Nhân viên phân x ng 120.000 Nhân viên bán hàng 200.000 Nhân viên qu n doanh nghi p 300.000 Tính BHXH, BHYT KPC theo quy đ nh Kh u hao tài s n c đ nh 600.000 phân b cho: - Phân x ng s n xu t 300.000 - B ph n bán hàng 100.000 - B ph n qu n doanh nghi p 200.000 Trong tháng s n xu t hoàn thành 1.000 s n ph m nh p kho thành ph m, cho bi t chi phí s n xu t d dang cu i tháng 233.000 Xu t kho 800 s n ph m đ bán cho khách hàng giá bán 8.000đ/sp Thu GTGT 10% khách hàng toán b ng ti n g i ngân hàng Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh Tính giá thành s n ph m xác đ nh k t qu kinh doanh Ph n ánh vào s đ tài kho n tính giá thành s n ph m xác đ nh k t qu kinh doanh Bài 17: Có tài li u t i m t doanh nghi p s n xu t hai lo i s n ph m A B ( VT: đ ng) Tài li u1: Chi phí s n xu t kinh doanh phát sinh k cho b ng: it ng CP/Lo i CP SP A SP B Ph c v x ng V t Li u 4.000.000 2.500.000 QL phân 300.000 B ph n bán hàng B ph n QLDN 80.000 120.000 Ti n l ng Kho n trích Kh u hao theo l ng TSC 900.000 600.000 300.000 171.000 114.000 57.000 500.000 200.000 500.000 38.000 95.000 200.000 300.000 -123- Tài li u 2: - S n ph m s n xu t hoàn thành tháng 1.000 s n ph m A 400 s n ph m B đ c nh p kho, cho bi t: - Chi phí s n xu t chung phân b cho s n ph m A, s n ph m B theo t l v i ti n l ng công nhân s n xu t -Chi phí s n xu t d dang đ u tháng s n ph m A 400.000, s n ph m B 150.000 Chi phí s n xu t d dang cu i tháng s n ph m A 200.000, s n ph m B 300.000 -Xu t kho 600 s n ph m A 300 s n ph m B đ bán cho khách hàng giá bán 8.000đ/spA 10.000đ/spB, thu GTGT 10% thu toàn b b ng ti n g i ngân hàng Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh K t chuy n kho n có liên quan đ xác đ nh k t qu kinh doanh Ph n ánh vào s đ tài kho n giá thành s n ph m xác đ nh k t qu kinh doanh Bài 18: T i m t doanh nghi p s n xu t kinh doanh có ho t đ ng kinh t di n tháng nh sau: ( VT: đ ng) Chi phí s n xu t kinh doanh d dang d u tháng là: 3.000.000 Trong tháng phát sinh nghi p v kinh t sau: Mua nguyên v t li u v nh p kho giá ch a thu 20.000.000, thu GTGT 10% ch a tr ti n cho ng i bán, chi phí v n chuy n trà b ng ti n m t 2.000.000 Mua công c d ng c nh p kho tr giá 5.500.000, thu GTGT 500.000, t t c tr b ng ti n g i ngân hàng Xu t nguên v t li u s d ng 50.000.000, đó: - Tr c ti p s n xu t s n ph m 30.000.000 - Qu n phân x ng 6.000.000 - Ho t đ ng bán hàng 7.000.000 - Ho t đ ng qu n doanh nghi p 7.000.000 Xu t công c d ng c tr giá 4.000.000 cho b ph n qu n phân x phân b làm tháng b t đ u t tháng Trong tháng ti n l ng ph i tr cho công nhân viên: - Tr c ti p s n xu t s n ph m 5.000.000 - Qu n phân x ng 3.000.000 - Ho t đ ng bán hàng 5.000.000 -124- ng, - Ho t đ ng qu n doanh nghi p 7.000.000 Trích BHXH, BHYT KPC theo t l quy đ nh Trong tháng kh u hao tài s n c đ nh cho qu n phân x ng 5.000.000 S n xu t hoàn thành nh p kho 1.000 s n ph m S n ph m d dang cu i tháng 2.520.000 Xu t kho 800 s n ph m g i đ i bán 10 Nh đ c gi y báo đ i bán đ c hàng v i giá bán ch a thu 90.000đ/s n ph m, thu GTGT đ u 10%, t t c thu b ng ti n g i ngân hàng 11 Chi ti n m t toán ti n n, n hàng 1.000.000, thu GTGT 10% Yêu c c, n tho i dùng cho b ph n bán u: Hãy đ nh kho n nghi p v kinh t phát sinh Tính giá thành m t s n ph m Xác đ nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p Ph n ánh vào s đ tài kho n có liên quan Bài 19: Trong k có nghi p v kinh t phát sinh sau: ( VT: 1000 đ ng) Mua hàng hoá nh p kho, giá mua 110.000, thu GTGT đ u vào 10.000, ch a tr ti n cho ng i bán Xu t kho hàng hoá g i bán cho công ty A&C, giá xu t kho 800.000, giá bán ch a có 10% thu GTGT 1.000.000 Nh p kho hàng thành ph m A: 40 chi c, giá thành th c t 50.000đ/chi c, thu GTGT 10 % ch a tr ti n ng i bán Xu t hàng hoá nghi p v (1) bán, giá bán 140.000, thu GTGT 10%, ch a thu ti n khách hàng Xu t 30 chi c s n ph m A bán, giá bán ch a thu 80.000đ/chi c, thu GTGT 10% ch a thu ti n khách hàng Nh n gi y báo mua hàng c a khách hàng v lô hàng g i bán nghi p v (2) Nh n gi y báo ngân hàng thu đ c n khách hàng nghi v (5) sau đ ng ý tr chi c kh u toán 2% giá bán ch a thu tr n tr c h n toán ng ý gi m giá bán lô hàng bán nghi p v (6) hàng sai quy cách, s ti n gi m 1.00.000, s l i thu b ng ti n g i ngân hàng -125- Chi phí đ c t p h p tháng nh sau: a Chi ti n m t 8.000 cho chi phí vân chuy n bán hàng b.Tr ti n n tho i, n, n c cho b ph n bán hàng 70.000, b ph n qu n doanh nghi p 100.000 T ng thu GTGT 17.000 b ng ti n g i ngân hàng c Chi ti n g i ngân hàng tr cho chi phí qu ng cáo 200.000, phân b theo tháng k t tháng d.Ph i tr theo hoá đ n chi phí ti p khách t i công ty 5.000 e Kh u hao tài s n c đ nh cho b ph n bán hàng 8.000, b ph n qu n doanh nghi p 10.000 f Ph i tr l ng cho b ph n bán hàng 80.000, qu n doanh nghi p 100.000 g Trích BHXH, BHYT, KPC , BHTN theo ch đ quy đ nh Yêu c u: Xác đ nh k t qu kinh doanh c a doanh nghi p, ph n ánh vào s đ tài kho n Bài 20: Công ty th ng m i X có tình hình nh sau: ( VT: 1.000đ) Mua hàng hoá nh p kho: giá toán 110.000 ch a toán ti n Trong giá tr hàng hoá 100.000, thu GTGT đ u vào 10% Xu t kho công c , d ng c tr giá 1.000 phân b cho chi phí bán hàng k 500 Chi phí d ch v (đi n, n c,…) 1.100 tr b ng ti n m t Trong giá tr d ch v 1.000, thu GTGT 10% Tính cho qu n doanh nghi p Tính ti n l ng ph i tr 1.000 b ph n bán hàng 300, b ph n qu n doanh nghi p 700 Trích BHXH, BHYT KPC ,BHTN theo t l quy đ nh Hao mòn tài s n c đ nh k 400 Phân b cho b ph n bán hàng 100 b ph n qu n doanh nghi p 300 Chi phí ti p khách c a lãnh đ o k 1.000 tr b ng ti n m t Xu t kho hàng hoá tiêu th ch a thu ti n, giá toán ng i mua ph i tr 165.000 giá bán 150.000, thu GTGT ph i n p 15.000 Tr giá v n hàng hoá t ng đ ng 110.000 Chi ti n m t tr l ng công nhân viên 10.Chuy n ti n g i ngân hàng n p thu cho Nhà n c (sau tr thu GTGT đ u vào) 11.K t chuy n doanh thu, chi phí xác đ nh k t qu kinh doanh Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh -126- Ph n ánh vào s đ tài kho n xác đ nh k t qu kinh doanh Bài 21: B ng cân đ i k toán c a m t doanh ngi p tính đ n ngày 30/11/200X nh sau: ( VT: đ ng) TÀI S N S Ti n NGU N V N A TSL & U T NN 350.000.000 Ti n m t 30.000.000 Ti n g i ngân hàng 120.000.000 Ph i thu khách hàng S ti n A N PH I TR 120.000.000 Vay ng n h n 50.000.000 Ph i tr cho ng i 50.000.000 bán Ph i tr , ph i n p 20.000.000 50.000.000 khác Nguyên li u, v t li u Công c , d ng c 60.000.000 20.000.000 Chi phí SXKD d dang Thành ph m 10.000.000 B NGU N V N CSH 630.000.000 Ngu n v n kinh 550.000.000 doanh L i nhu n ch a phân 80.000.000 ph i 60.000.000 B TSC VÀ U T DH TSC h u hình Hao mòn TSC 500.000.000 (100.000.000) T NG TÀI S N 750.000.000 400.000.000 T NG NGU N V N 750.000.000 Trong tháng 12/200X có nghi p v kinh t phát sinh sau: c c p m t tài s n c đ nh h u hình nguyên giá 80.000.000 (biên b n bàn giao s 01 ngày 1/12) Mua nguyên v t li u n ng i bán 66.000.000, thu GTGT 6.000.000đ(H BH s 01 ngày 2/12, phi u nh p kho s 01 ngày 2/12) Mua công c b ng ti n m t 660.000, thu GTGT 60.000 (H BH s 10 ngày 2/12, phi u nh p kho s 02 ngày 3/12, phi u chi s 01 ngày 3/12) Rút ti n g i ngân hàng v nh p qu ti n m t 10.000.000 (Gi y báo n s 01 ngày 4/12, phi u thu s 01 ngày 4/12) Khách hàng tr n b ng ti n g i ngân hàng 20.000.000 ti n m t 4000.000(Gi y báo có s 01 ngày 5/12, phi u thu s 02 ngày 5/12) Dùng ti n m t tr n ng i bán 20.000.000 (phi u chi s ngày 6/12) Dùng lãi b sung ngu n v n kinh doanh 20.000.000 -127- Vay ng n h n ngân hàng tr n ng i bán 30.000.000 (Gi y báo n s ngày 8/12) Chuy n giao tài s n c đ nh h u hình cho đ n v khác nguyên giá 80.000.000 hao mòn 5.000.000(biên b n bàn giao s ngày 9/12) 10 Dùng ti n g i ngân hàng tr n cho ng i bán 2.000.000đ (Gi y báo n s ngày 10/12) 11 Xu t thành ph m bán: giá xu t kho 50.000.000, giá bán 88.000.000 thu GTGT đ u 8.000.000, ti n ch a thu (Phi u xu t kho kiêm h p đ ng s 01 ngày 11/12, h p đ ng s 01 ngày 11/12) 12 T p h p chi phí tháng: a Chi ti n m t v n chuy n bán hàng 1.000.000đ, ti p khách t i công ty 500.000 (Phi u chi s 03 ngày 30/12) b Ti n th ng ph i tr cho b ph n bán hàng 5.000.000, qu n doanh nghi p 4.000.000 (B ng l ng tháng 12/200X) c Trích BHXH, KPC , BHYT, BHTN theo quy đ nh ch đ d Chi ti n g i ngân hàng tr ti n n, n c, n tho i cho b ph n bán hàng 2.200.000, qu n doanh nghi p 3.300.000, thu GTGT 500.000 (H BH s 02 ngày 29/12, gi y báo n 04 ngày 30/12) 13 Kh u tr thu GTGT cu i tháng 14 K t chuy n doanh thu, chi phí đ xác đ nh k t qu kinh doanh Yêu c u: nh kho n nghi p v kinh t phát sinh M tài kho n ch T, ghi s d đ u k nghi p v kinh t phát sinh L p b ng cân đ i s phát sinh tháng 12/200X L p b ng cân đ i k toán ngày 31/12/200X Xác đ nh k t qu kinh doanh -128- M CL C Ch ng 1: M T S V N CHUNG V K TOÁN 1.1 Khái ni m v k toán 1.1.1 K toán 1.1.2 K toán tài 1.1.3 K toán chi phí 1.1.4 K toán qu n tr .5 1.2 i t ng c a k toán 1.2.1 i t ng k toán 1.2.2 i t ng s d ng thông tin k toán .10 1.3 Vai trò - Ch c n ng - Nhi m v c a k toán 10 1.3.1 Vai trò 10 1.3.2 Ch c n ng 11 1.3.3 Nhi m v 12 1.4 Các nguyên t c k toán 13 1.4.1 Các khái ni m chung đ c th a nh n 13 1.4.2 Các nguyên t c k toán 13 1.5 Các ph 1.5.1 Ph 1.5.2 Ph 1.5.3 Phu 1.5.4 Ph Ch ng pháp k toán 15 ng pháp ch ng t k toán 15 ng pháp tính giá 15 ng pháp tài kho n k toán 15 ng pháp t ng h p cân đ i k toán 15 ng 2: CH NG T K TOÁN VÀ KI M 17 2.1 Ch ng t k toán 17 2.1.1 Khái ni m 17 2.1.2 Ý ngh a tác d ng c a ch ng t k toán 17 2.1.3 Tính ch t pháp c a ch ng t k toán 18 2.1.4 Phân lo i ch ng t k toán 19 2.1.5 Trình t luân chuy n ch ng t k toán 21 2.2 Ki m .22 2.2.1 Khái ni m 22 2.2.2 Các lo i ki m 22 2.2.3 Ph ng pháp ki m 22 2.2.4 Vai trò c a k toán ki m 23 Ch ng 3: TÀI KHO N K TOÁN 24 -129- 3.1 Khái ni m 24 3.2 N i dung k t c u tài kho n k toán 24 3.2.1 K t c u chung c a tài kho n k toán 24 3.2.2 N i dung k t c u c a tài kho n k toán ch y u 24 3.3 Phân lo i tài kho n k toán .26 3.3.1 Phân lo i tài kho n theo n i dung kinh t .26 3.3.2 Phân lo i tài kho n theo công d ng k t c u .28 3.3.3 Phân lo i tài kho n theo m i quan h v i báo cáo tài 31 3.3.4 Phân lo i tài kho n theo m c đ khái quát c a đ i t ng k toán ph n ánh tài kho n .31 3.4 H th ng tài kho n k toán 32 3.5 Cách ghi chép vào tài kho n 40 3.5.1 Ghi đ n 40 3.5.2 Ghi kép 41 Ch ng 4: TÍNH GIÁ CÁC IT NG K TOÁN .49 4.1 Khái ni m 49 4.2 Ý ngh a c a ph ng pháp tính giá 49 4.3 Nguyên t c tính giá 49 4.3.1 Nguyên t c giá phí (giá g c ho c giá v n) .50 4.3.2 Nguyên t c khách quan 50 4.3.3 Nguyên t c nh t quán 50 4.3.4 Nguyên t c th n tr ng 51 4.4 Quy trình th c hi n ph ng pháp tính giá .52 4.4.1 Xác đ nh đ i t ng tính giá 52 4.4.2 Xác đ nh chi phí c u thành c a đ i t ng tính giá 52 4.4.3 T p h p chi phí theo đ i t ng tính giá 52 4.4.4 Xác đ nh giá tr th c t c a đ i t ng tính giá 53 4.5 V n d ng nguyên t c tính giá m t s đ i t ng k toán ch y u 53 4.5.1 Tài s n c đ nh 53 4.5.2 Hàng hoá, nguyên li u 55 4.5.3 Thành ph m 56 Ch ng 5: T NG H P VÀ CÂN I K TOÁN 59 5.1 Khái ni m t ng h p cân đ i k toán 59 5.2 Ý ngh a t ng h p cân đ i k toán 59 5.3 B ng cân đ i k toán 59 -130- 5.3.1 Khái ni m 60 5.3.2 N i dung k t c u .60 5.3.3 Tính cân đ i 63 5.3.4 Nguyên t c ph ng pháp l p 65 5.3.5 M i quan h gi a b ng cân đ i k toán tài kho n k toán 66 Ch ng 6: K TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH CH Y U TRONG HO T NG S N XU T KINH DOANH 68 6.1 Nhi m v c a k toán ho t đ ng s n xu t kinh doanh 68 6.1.1 c m ho t đ ng s n xu t kinh doanh doanh nghi p 68 6.1.2 Nhi m v k toán ho t đ ng s n xu t kinh doanh 68 6.2 K toán trình mua hàng 68 6.2.1 Tài kho n 69 6.2.2 K toán m t s nghi p v kinh t ch y u 70 6.3 K toán trính s n xu t 73 6.3.1 K toán y u t chi phí c b n c a s n xu t 73 6.3.2 K toán t p h p chi phí s n xu t 74 6.3.3 K toán giá thành s n ph m 76 6.4 K toán trình bán hàng k t qu kinh doanh .80 6.4.1 K toán trình bán hàng 81 6.4.2 K toán chi phí bán hàng chi phí qu n 85 6.4.3 K toán k t qu kinh doanh 88 Ch ng 7: S K TOÁN VÀ HÌNH TH C K TOÁN 93 7.1 S k toán 93 7.1.1 Khái ni m 93 7.1.2 Ý ngh a c a s k toán 93 7.1.3 Các lo i s k toán .93 7.1.4 Cách ghi s k toán 94 7.1.5 Cách s a sai s k toán .95 7.2 Hình th c k toán (hình th c t ch c h th ng s k toán) .97 7.2.1 Hình th c nh t Ký - s .97 7.2.2 Hình th c ch ng t ghi s 100 7.2.3 Hình th c nh t ký - ch ng t 102 7.2.4 Hình th c nh t ký chung 104 7.2.5 Hình th c k toán máy vi tính 106 Ch ng 8: T CH C CÔNG TÁC H CH TOÁN K TOÁN 108 -131- 8.1 Ý ngh a nhi m v c a t ch c công tác h ch toán k toán 108 8.1.1 Ý ngh a c a t ch c công tác h ch toán k toán 108 8.1 Nhi m v c a t ch c công tác h ch toán k toán 108 8.2 N i dung t ch c công tác h ch toán k toán 109 8.2.1 T ch c v n d ng h th ng ch ng t k toán 110 8.2.2 T ch c v n d ng tài kho n k toán 111 8.2.3 T ch c v n d ng hình th c k toán 111 8.2.4 T ch c báo cáo k toán 111 8.2.5 T ch c b máy k toán 111 8.2.6 T ch c công tác ki m tra k toán ki m toán n i b 112 TÀI LI U THAM KH O .114 BÀI T P 115 -132- ... CH NG Trình bày n i dung ch ng t k toán? Trình bày n i dung tính ch t pháp lý c a ch ng t k toán? Hãy cho bi t cách phân lo i ch ng t k toán Cho ví d v cách phân lo i k toán Hãy cho bi t trình. .. kinh t phát sinh d n v - Ch ng t k toán c n c pháp lý cho m i s li u, thông tin kinh t c s s li u đ ghi s k toán - Ch ng t k toán c n c pháp lý đ ki m tra vi c ch p hành sách ch đ qu n lý kinh t... đích đ m b o trình x lý thông tin k toán d a nh ng c s th ng nh t Các nguyên t c k toán chung đ c xem nh nh ng tuyên b chung v quy đ nh s h ng d n ph c v cho vi c x lý thông tin k toán l p báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyên lý kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Nguyên lý kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Nguyên lý kế toán bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay