Lịch sử các học thuyết kinh tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

116 164 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 09:22

Lịch sử các học thuyết kinh tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA KINH T BÀI GI NG MÔN: L CH S CÁC H C THUY T KINH T (Dùng cho đào t o tín ch ) Ng i biên so n: Th.S Nguy n Th Huy n L u hành n i b - N m 2015 Ch ng 1: IT NG VÀ CÁC PH NG PHÁP NGHIÊN C U 1.1 Gi i thi u khái quát h c ph n H c ph n L ch s h c thuy t kinh t cung c p m t cách có h th ng quan m, h c thuy t c a tr ng phái, đ i bi u tiêu bi u th gi i g n li n v i u ki n l ch s xu t hi n c a chúng C n n m v ng phân bi t m t s khái ni m sau: T t c a ng ng kinh t : Là nh ng quan h kinh t đ i, đ c ng c ph n ánh vào ý th c i quan ni m, nh n th c, k t qu c a trình nh n th c nh ng quan h kinh t c a ng i H c thuy t kinh t : Là h th ng quan m kinh t c a đ i bi u tiêu bi u cho t ng l p, giai c p m t ch đ xã h i nh t đ nh H th ng quan m kinh t k t qu c a vi c ph n ánh quan h s n xu t vào ý th c ng i nh ng giai đo n l ch s nh t đ nh Kinh t tr : Là môn khoa h c xã h i nghiên c u nh ng c s kinh t chung c a đ i s ng xã h i t c nh ng quan h kinh t giai đo n phát tri n nh t đ nh c a xã h i loài ng i Kinh t h c: Là môn h c nghiên c u nh ng v n đ ng i xã h i l a ch n nh th đ s d ng nhi u ngu n tài nguyên khan hi m, b ng nhi u cách đ s n xu t nhi u lo i hàng hoá L ch s t t t ng kinh t đ ng kinh t : Là môn khoa h c nghiên c u s phát tri n c a t c th hi n qua sách, c ng l nh, u lu t, tác ph m, h c thuy t kinh t , c a giai c p, t ng l p xã h i, giai đo n l ch s khác nhau, nh m v ch rõ quy lu t phát sinh, phát tri n thay th l n c a t t ng kinh t L ch s h c thuy t kinh t : Là môn khoa h c xã h i nghiên c u trình phát sinh, phát tri n, đ u tranh thay th l n c a h th ng quan m kinh t c a giai c p c b n hình thái kinh t xã h i khác  N i dung nghiên c u c a h c ph n g m ch N i dung STT it M c tiêu Ch ng 1: ng ph ng pháp nghiên c u c n thi t ph i nghiên c u môn h c Ch ng 2: Các t t Nghiên c u nh ng t t ng kinh t th i c đ i th i trung c Khái quát đ i t ng pháp s ng kinh t th i c1s đóng góp nh ng h n ch c a Ch ng 3: H c thuy t kinh t ch ngh a tr ng th Ch ng, ph C đ i Trung c , t th y đ kho tàng t t ng: ng ng kinh t nhân lo i Gi i thi u v nh ng t t ng c a h c thuy t ch ngh a tr ng th ng ng 4: Các h c thuy t kinh Tìm hi u v trình đ i t t t t b n c n ng ch y u c a h c thuy t kinh t t b n c n Ch ng 5: Các h c thuy t kinh Nghiên c u v s đ i, n i dung, t ti u t s n nh ng đóng góp h n ch c a tr ng phái kinh t h c Ti u t s n Ch ng 6: Các h c thuy t kinh Cung c p ki n th c c b n v s đ i, t c a ch ngh a xã h i không nh ng quan m h c thuy t t kinh t c a ch ngh a xã h i không t ng ph ng tây th k th Tây Âu th k XIX 19 Ch ng 7: H c thuy t kinh t ch ngh a Marx Lênin Tìm hi u trình hình thành, phát tri n nh ng đóng góp có tính cách m ng c a Tr Ch ng 8: H c thuy t kinh t ng phái kinh t h c Marxist Nghiên c u v nh ng t t ng JOHN MAYNARD KEYNES h c thuy t c a keynes giá tr Và tr th c ti n c a h c thuy t cho đ n ngày ng phái KEYNES Ch ng ng 9: H c thuy t v n n kinh t h n h p Gi i thi u v s đ i, hình thành phát tri n c a h c thuy t v n n kinh t h nh p 1.2 it ng ph 1.2.1 it ng pháp nghiên c u ng nghiên c u Là h th ng quan m kinh t c a tr ng phái khác g n v i giai đo n l ch s nh t đ nh H th ng quan m kinh t t ng h p nh ng t t th c ch t c a hi n t nh ng t t t đ ng kinh t nh t đ nh, có m i liên h ph thu c l n ng kinh t phát sinh nh k t qu c a s ph n ánh quan h s n xu t vào ý th c ng it ng kinh t gi i thích i ng nghiên c u c a l ch s h c thuy t kinh t quan m kinh c hình thành m t h th ng nh t đ nh, nh ng quan m kinh t ch a tr thành h th ng nh ng có ý ngh a l ch s thu c môn l ch s t t ng kinh t Trong trình nghiên c u ph i ch nh ng c ng hi n, nh ng giá tr khoa h c c ng nh phê phán có tính l ch s nh ng h n ch c a đ i bi u, tr ng phái kinh t h c Không d ng l i cách mô t mà ph i sâu vào b n ch t c a v n đ , tìm hi u quan h kinh t , quan h giai c p đ c gi i quy t l i ích giai c p nào, t ng l p C th : - Trong u ki n n y sinh lý lu n t t ng - N i dung, b n ch t giai c p c a h c thuy t - Hi u đ c ph - Hi u đ c s v n đ ng phát tri n có tính quy lu t c a h c thuy t 1.2.2 Ph ng pháp nghiên c u - Ph ng pháp lu n c a tr ng pháp bi n ch ng v t: trình nghiên c u Là ph ây ph ng pháp chung, xuyên su t ng pháp nh n th c khoa h c, nh m nghiên c u m t cách sâu s c, v ch rõ b n ch t c a hi n t - Ph ng phái đ xu t h c thuy t ng kinh t -xã h i ng pháp lôgíc k t h p v i l ch s : Ph ng pháp đòi h i nghiên c u quan m kinh t ph i g n v i l ch s , ph i phân chia thành giai đo n phát tri n c a chúng, không dùng tiêu chu n hi n t i đ đánh giá ý ngh a c a quan m kinh t - M t s ph ng pháp c th khác Ví d phân tích, t ng h p, đ i chi u, so sánh,… nh m đánh giá công lao, h n ch , tính phê phán, tính k th a phát tri n c a tr ng phái kinh t l ch s Nguyên t c chung (cho ph ng pháp nghiên c u c a l ch s h c thuy t kinh t ) nghiên c u có h th ng quan m kinh t , đ ng th i đánh giá đ n công lao h n ch c a nhà lý lu n kinh t l ch s M t khác, ph n ánh m t cách khách quan tính phê phán v n có c a h c thuy t kinh t , không ph nh n tính đ c l p t nh h ng đ i c a h c thuy t kinh t ng c a chúng đ i v i s phát tri n kinh t xã h i 1.3 Ch c n ng ý ngh a nghiên c u h c ph n 1.3.1 Ch c n ng c a h c ph n Môn l ch s h c thuy t kinh t có ch c n ng là: - Ch c n ng nh n th c L ch s h c thuy t kinh t nghiên c u gi i thích hi n t ng, trình kinh t nh m phát hi n ph m trù, quy lu t kinh t khách quan c a giai đo n phát tri n nh t đ nh T giúp cho vi c nh n th c l ch s phát tri n c a s n xu t nói riêng l ch c xã h i loài ng i nói chung - Ch c n ng th c ti n Nh n th c nh m ph c v cho ho t đ ng th c ti n c a ng thuy t kinh t ch u ki n, c ch hình th c ph nh ng t t i L ch s h c ng pháp v n d ng ng kinh t , quan m kinh t , lý thuy t kinh t vào th c ti n đ đ t hi u qu cao nh t - Ch c n ng t t ng Th hi n tính giai c p c a h c thuy t kinh t M i h c thuy t kinh t đ u đ ng m t l p tr ng nh t đ nh, b o v l i ích c a giai c p nh t đ nh, phê phán ho c bi n h cho m t ch đ xã h i nh t đ nh - Ch c n ng ph ng pháp lu n: Cung c p c s lý lu n khoa h c cho môn khoa h c kinh t khác nh kinh t tr , kinh t h c, qu n lý kinh t , môn khoa h c kinh t ngành Cung c p tri th c làm c s cho đ kinh t c a n ng l i sách c 1.3.2 Ý ngh a c a h c ph n Qua ch c n ng c a môn h c mà th y đ nh m giúp cho ng c ý ngh a c a vi c nghiên c u i h c hi u sâu, r ng, có ngu n g c v nh ng v n đ kinh t nói chung kinh t tr Marx - Lênin nói riêng, giúp cho vi c nghiên c u v n đ kinh t hi n đ i Vi c nghiên c u l ch s h c thuy t kinh t giúp cho ng nâng cao hi u bi t v th tr i h c m r ng ng, đ c bi t trang b cho nh ng nhà khoa h c kinh t c ng nh nh ng nhà qu n lý kinh t nh ng ki n th c c n thi t vi c nghiên c u xây d ng đ chi n l ng l i, chi n l c kinh doanh th ng tr c phát tri n kinh t c a đ t n c c ng nh ng  CÂU H I VÀ BÀI T P Phân bi t t t ng kinh t h c thuy t kinh t , l ch s t t ng kinh t l ch s h c thuy t kinh t it ng nghiên c u c a l ch s h c thuy t kinh t gì? Ch c n ng c a môn l ch s h c thuy t kinh t ý ngh a c a vi c nghiên c u môn h c này? Ch ng 2: CÁC T T NG KINH T TH I C TRUNG C 2.1 T t I VÀ TH I ng kinh t th i k C đ i 2.1.1 B i c nh đ i nh ng đ c tr ng c b n c a t t ng kinh t th i k C đ i - B i c nh đ i Th i k c đ i b t đ u t ch đ công xã nguyên thu tan rã, ch đ chi m h u nô l đ i Th i k t n t i phát tri n cho đ n ch đ chi m h u nô l tan rã, xu t hi n ch đ phong ki n Ch đ t h u xu t hi n mà hình th c đ u tiên ch đ chi m h u nô l S xu t hi n c a ch đ chi m h u nô l g n li n v i s đ i c a nhà n c th ng tr đ u tiên l ch s Mâu thu n gi a giai c p ch nô nô l d n đ n hàng lo t cu c kh i ngh a c a nô l dân nghèo Tr xã h i phát tri n, có t t c b i c nh đó, t t ng ng kinh t đe s t n t i c a ch đ chi m h u nô l - c m + Coi s t n t i c a ch đ chi m h u nô l h p lý, coi s phân chia xã h i thành ch nô nô l đ + ng nhiên ánh giá cao vai trò c a nông nghi p kinh t t nhiên, ch ng l i s phát tri n c a kinh t hàng hoá, coi th ng vai trò c a th công nghi p th ng nghi p + Còn r t s khai 2.1.2 T t ng kinh t Hy L p, La mã th i k C đ i - Hy l p c đ i  Xenophon (430-345 TCN) c m ch y u t t ng kinh t c a Xenophon ph n ánh mong mu n c a giai c p ch nô s d ng t t s phát tri n c a quan h hàng-ti n Vì v y, m t m t ông xem xét ho t đ ng kinh t nh trình t o nh ng v t ph m có ích, t o giá tr s d ng Ông ng i đ u tiên l ch s ý đ n phân PGS.TS Tr n Bình Tr ng, Giáo trình L ch s h c thuy t kinh t , NXB 2014, trang 15-44 i h c Kinh t Qu c dân, n m công lao đ ng xã h i M t khác, ông l i ch cho ch nô bi t r ng đ làm giàu c n ph i có nh ng s n ph m d th a rút t vi c tho mãn m c t i thi u nh ng nhu c u c a nô l Các t t ng kinh t c a Xenophon: V phân công lao đ ng xã h i: theo ông, phân công lao đ ng xã h i có vai trò thúc đ y giao l u hàng hoá gi a vùng, nâng cao đ Gi a phân công lao đ ng quy mô th tr c ch t l ng ho t đ ng ng có m i liên h ch t ch , nh ng n i trao đ i phát tri n m nh phân công lao đông phát tri n m nh V giá tr : Ông coi giá tr m t có ích cho ng bi t s d ng đ i ng i c l i ích V ti n t : Do vi c buôn bán phát tri n, Xenophon th y đ c vai trò c a ti n n n kinh t Theo ông, vàng b c ti n có nhu c u không gi i h n, vi c tích tr vàng b c làm cho ng i ta giàu có T đó, ông khuyên cách s d ng nô l t t nh t dùng h vào vi c khai thác vàng b c Theo Xenophon, ti n không ch ph ng ti n trao đ i mà có ch c n ng t b n V cung-c u, giá c hàng hoá: Xenophon th y đ c m i liên h gi a giá c hàng hoá v i cung c u v V c a c i: Xenophon cho r ng c a c i nh ng t li u tiêu dùng cá nhân Nó đóng vai trò quan tr ng vi c ng i ta có đ có nhi u c a c i ch nô th tho mãn nô l c v th xã h i Mu n m c t i thi u  Platon (427-347 TCN) B c vào th k IV Hy L p b kh ng ho ng n ng n cu c chi n tranh di n h t s c gay g t Platon đ cho nhi m v c ng c đ a v c a t ng l p ch nô th c hi n đ y đ nh t l i ích c a t ng l p V i m c tiêu này, ông vi t cu n sách “Chính tr hay nhà n t ng m i v i nhi u nét không t c”, đó, ông mô t m t nhà n c lý ng Platon cho r ng vi c xã h i phân chia thành nhi u t ng l p m t quy lu t c a t nhiên Ông chia xã h i thành t ng l p: Các nhà tri t h c qu n lý nhà n s ; n ch , th th công th ng gia c; binh Theo ông, t ng l p đ u tiên hình thành lên b máy qu n lý nhà n c Hai t ng l p quy n s h u b t c th gì, quy n s h u thu c v “đám dân đen”, t c t ng l p th Platon không coi nô l công dân không x p nô l vào t ng l p dân c c a xã h i m i M c dù v y, ông cho r ng ng v i n ch , th th công th i nô l ng gia ph i tho mãn đ y đ nhu c u c a t ng l p đ u Platon gi i thích m i liên h gi a phân công lao đ ng xã h i, th ti n t v i vai trò n i b t c a th ng gia Marx đánh giá cao ý t ng m i ng c a Platon g i s n i b t thiên tài so v i th i đ i Khi nghiên c u v ti n t , ông ch ti n t v i hai thu c tính th tr ký hi u giá tr Ngoài ký hi u giá tr làm ph ti n dùng làm ph c đo giá ng ti n l u thông n ng ti n trao đ i gi a Hy L p n c, c khác Song ông l i cho r ng ti n m t nh ng nguyên nhân gây s thù h n xã h i, v y ông kêu g i ph n đ u đ nhà n c lý t Ông yêu c u h n ch t i đa l i nhu n th ng không c n dùng đ n vàng b c ng m i b ng cách bình n giá c ng th i, ông đ ngh c m cho vay n ng lãi đ ch ng l i l i ích c a t ng l p quý t c  Aristoteles (384-322 TCN) Theo K.Marx, Aristoteles nhà t Xenophon Platon, Aristoteles ng th i, ch ng l i l i ích c a ng t ng l n nh t th i c đ i C ng nh i b o v l i ích c a giai c p ch nô đ i nô l Tuy nhiên t t ng ng kinh t c a ông có nhi u c ng hi n quý giá Theo Aristoteles, “c a c i th c t ” (c a c i t nhiên) toàn b giá tr s d ng Ông cho r ng t t c ho t đ ng g n li n v i vi c t o giá tr s d ng ho t đ ng kinh t c ng c n n kinh t chi m h u nô l , Aristoteles coi vi c c ng c giai c p ch nô b c trung b ng cách b o đ m s trao đ i công b ng nh nhà n c quan tr ng Ông ng gi i đ u tiên phân tích giá tr trao đ i thông qua ph ng= nhà” ng trình “5 Theo K.Marx, Aristoteles hi u ti n t m t cách sâu r ng h n Platon, nhiên, n n s n xu t hàng hoá ch a phát tri n cách hi u không v giá tr nên Aristoteles đánh giá không hàng hoá đ u có th đo đ m đ c gi a chúng v i nh ti n t M t c ng hi n quan tr ng c a Aristoteles t t ng v lo i th ng nghi p lo i kinh doanh Ông chia ho t đ ng kinh doanh thành lo i: kinh t s n xu t c a c i Ho t đ ng kinh t nh m s n xu t c a c i Trao đ i ch ph ng ti n làm t ng thêm giá tr s d ng Lo i kinh doanh bao g m lo i trao đ i đ u tiên (H-T,HT-H), ông coi h p v i quy lu t Ho t đ ng s n xu t c a c i có m c đích làm giàu Lo i có quan h v i trao đ i làm giàu T-H-T’ (đ i th ng nghi p) Ông cho r ng lo i kinh doanh không phù h p v i quy lu t, c n ph i lo i b Nh ng t t ng c a Aristoteles có nh h ng đ n s phát tri n kinh t tr c a phái c n c a K.Marx sau - La Mã c đ i  Carton (234-149 TCN) Th i k nhà n c La Mã ngày l n m nh Trong đó, n n kinh t chi m h u nô l g n li n v i th tr ng đóng vai trò ch đ o Carton nhà t t ng b o v cho n n kinh t chi m h u nô l Trong tác ph m “Ngh tr ng tr t”, ông đ ngh “Tiêu dùng ít, dành d m nhi u” Carton coi l i nhu n s d th a giá tr mà giá tr đ c ông hi u nh ng chi phí s n xu t Ch ng h n, vi c s d ng công nhân t do, ông cho r ng t t c “giá tr chi phí v v t t ti n tr cho công th ” Vì v y, đ có đ c l i nhu n cao ông khuyên “yên tâm ch đ i giá cao” Tuy nhiên, Carton k thù c a vi c s d ng lao đ ng làm thuê Ông mong mu n b o đ m thu nh p nh nô l Ông ý nhi u đ n vi c t ch c lao đ ng c a nô l Carton đ ngh trì nh ng cu c cãi c gi a nô l v i nhau, b t nô l làm vi c kh i h n gia súc không bi t; nh ng v n đ y nh ng siêu máy tính nhanh nh t ngày c ng không th làm n i Ch ng có thi t k th tr r t t t Trong n n kinh t th tr ng, nh ng v n v n hành ng m t cá nhân hay t ch c đ n l có trách nhi m s n xu t, tiêu dùng, phân ph i hay đ nh giá Th tr ng m t c ch ng đ xác đ nh giá c s n l Trong h th ng th tr d ch v đ i mua ng i bán t ng tác v i ng c a hàng hóa hay d ch v ng, m i th đ u có giá c , giá tr c a hàng hóa c tính b ng ti n Giá c th hi n m c mà m i ng i hãng t nguy n trao đ i nhi u hàng hóa khác H n n a, giá c ho t đ ng nh m t tín hi u đ i v i ng tiêu dùng N u nh ng i s n xu t ng i i tiêu dùng mu n mua nhi u hàng hóa h n n a, giá s t ng s phát tín hi u cho ng i bán r ng c n cung nhi u h n h n K t qu s cân b ng gi a ng i bán s đ i mua ng Nh ng v i th tr c trì ng hàng tiêu dùng c ng v i th tr ng v y u t s n xu t nh đ t đai ho c lao đ ng Giá c th tr s k t h p quy t đ nh c a ng ng Giá t ng lên s làm gi m l i s n xu t ng ng mua s m c a ng i tiêu dùng i tiêu dùng khuy n khích s n xu t Giá h xu ng s khuy n khích tiêu dùng không khuy n khích s n xu t Giá c qu cân c ch th tr ng Nh v y, giá c ch cho ng is n xu t bi t nên s n xu t gì, s n xu t nh th phân ph i cho Nói đ n c ch th tr l ng ng i bán ng ng ph i nói đ n cung - c u hàng hóa, hai l c i mua th tr tr ng thái cân b ng cung - c u th ng S bi n đ ng c a giá c làm cho ng xuyên bi n đ i ó n i dung c a quy lu t cung - c u hàng hóa d ch v th tr N n kinh t th tr k thu t Ng ng ng ch u s u n c a “hai ông vua” ng i tiêu dùng u n th tr ng h ng i tiêu dùng i b ti n mua hàng hóa mà hãng s n xu t, ngh a h b phi u b ng đô la H ch n m n m ranh gi i kh n ng s n xu t Song k thu t l i h n ch ng i tiêu dùng m t cách c n b n Theo P.A.Samuelson n n kinh t không th v 101 t đ c ranh gi i kh n ng s n xu t nên phi u c a ng i tiêu dùng không th quy t đ nh đ cv nđ ph i s n xu t hàng hóa Các ngu n l c c a n n kinh t v i n n khoa h c, công ngh c a h n ch s ham mu n tiêu dùng Nhu c u c a ng i tiêu dùng ph i tuân theo kh n ng cung c p hàng hóa c a nhà s n xu t Ng i s n xu t d nh giá hàng hóa c a theo chi phí s n xu t H s n sàng b nh ng l nh v c kinh doanh l i nhu n đ chuy n sang nh ng l nh v c kinh doanh khác có nhi u l i nhu n h n Nh v y, chi phí s n xu t quy t đ nh kinh doanh v i phi u c a tiêu dùng m i th c s xác đ nh hàng hóa s đ Th tr ng ng ho t đ ng nh m t trung gian hòa h p gi a nh ng s thích c a i tiêu dùng kh n ng công ngh Trong n n kinh t th tr ng c s n xu t ng, l i nhu n đ ng l c chi ph i ho t đ ng c a i kinh doanh Các hãng h ng t i m c tiêu l i nhu n t i đa, v y h s r i b nh ng ho t đ ng không đem l i l i nhu n đ u t vào s n xu t nh ng hàng hóa có nhu c u cao, thu đ c nhi u l i nhu n P.A.Samuelson cho r ng, đôi lúc th tr nh ng khuy t t t c a th tr ng th tr ng làm th t v ng, ng không ph i lúc c ng đ a đ n k t qu t i u Khuy t t t th nh t c a th tr ng đ c quy n hình th c c nh tranh không hoàn h o khác Khuy t t t th hai c a bàn tay vô hình x y xu t hi n nh ng tác đ ng lan t a hay nh h nhi m môi tr đ ng ngo i sinh bên th tr ng n n ô ng Cu i tình tr ng phân ph i thu nh p không th ch p nh n c c v m t tr l n v đ o đ c 9.2.2 Vai trò c a nhà n Kinh t th tr c n n kinh t h n h p ng mang l i nh ng thành t u kinh t to l n nh ng h u qu kinh t xã h i khuy t t t c a kinh t th tr l m phát, ô nhi m môi tr v y đ kinh t th tr ng gây nh kh ng ho ng th t nghi p, ng, chênh l ch giàu nghèo…c ng r t nghiêm tr ng Vì ng phát tri n lành m nh Chính ph ph i th c hi n u ti t n n kinh t Chính ph có ch c n ng kinh t n n kinh t th tr nh ng th t b i c a th tr ng: s a ch a ng; đ m b o s công b ng n n kinh t ; t ng tr n đ nh kinh t v mô 102 ng Ch c n ng th nh t là, s a ch a nh ng th t b i c a th tr ho t đ ng có hi u qu M t nh ng th t b i mà th tr ng đ th tr ng ng g p ph i làm cho ho t đ ng c a không hi u qu có y u t c nh tranh không hoàn h o hay đ c quy n C nh tranh không hoàn h o làm cho giá bán cao h n chi phí m c tiêu thu c a ng i tiêu dùng gi m d i m c hi u qu Tr ng h p c c đoan c a c nh tranh không hoàn h o đ c quy n, m t hãng cung c p nh t có th quy t đ nh giá c a m t hàng hay d ch v đó.Vì v y c n có s can thi p c a ph đ h n ch đ c quy n đ m b o tính hi u qu c a c nh tranh th tr ng Chính ph c n đ a lu t ch ng đ c quy n lu t l kinh t đ làm t ng hi u qu c a h th ng th tr ng c nh tranh không hoàn h o Hình th c phi hi u qu th hai có nh ng tác đ ng bên nh ô nhi m môi tr ng, tài nguyên b khai thác c n ki t Vì v y ph ph i s d ng nh ng lu t l đ u hành kinh t nh m t ph ng pháp đ ng n ch n nh ng tác đ ng Ch c n ng th hai là, đ m b o s công b ng n n kinh t N n kinh t th tr ng t o s b t bình đ ng gi a t ng l p dân c xã h i Nguyên nhân là, m c thu nh p ph thu c vào r t nhi u nhân t , bao g m s n l c, trình đ giáo d c, s k th a, giá c y u t c s may m n n a H n n a hàng hóa tuân theo phi u b ng ti n ch không ph i theo nhu c u c p thi t nh t.Vì v y ph ph i can thi p đ phân ph i l i thu nh p Công c quan tr ng nh t thu l y ti n thu thu nh p cao tr cho nh ng ng ng ng th i ph ph i xây d ng h th ng h i có thu nh p th p, nh ng ng i thu nh p, nh ng i có hoàn c nh khó kh n, già y u b nh t t vi c làm Ch c n ng th ba là, t ng tr ng n đ nh kinh t v mô T đ i ch ngh a t b n m c c n b nh kinh niên v l m phát suy thoái kinh t Ngày nay, nh nh ng đóng góp trí tu c a John Maynasd Keynes nh ng ng i theo ông, bi t cách ki m soát nh th nh ng tình hu ng x u nh t c a chu k kinh doanh B ng vi c s d ng m t cách c n th n sách tài khóa ti n t , ph có th tác đ ng đ n s n l ng, vi c làm l m phát Chính sách tài khóa c a ph quy n l c đánh thu chi tiêu Chính sách ti n t bao g m 103 vi c xác đ nh m c cung ti n t lãi xu t S d ng hai công c c b n đó, ph có th tác đ ng t i m c t ng chi tiêu xã h i, t c đ t ng tr l ng t ng s n ng, vi c làm m c giá c ng nh t l l m phát n n kinh t C ng nh bàn tay vô hình, bàn tay h u hình c ng có nh ng khuy t t t, có nhi u v n đ ph l a ch n không đúng, ch ng h n ph tài tr cho ch ng trình l n th i gian dài Chính ph đ a nh ng quy t đ nh sai không ph n ánh s v n đ ng c a th tr ng Nh ng khuy t t t gây tính không hi u qu c a s can thi p ph Vì v y ph i k t h p c c ch th tr ng vai trò c a ph đ u hành n n kinh t hi n đ i, hình thành m t n n kinh t h n h p, th tr ng quy t đ nh h u h t giá c s n l ki m soát t ng th n n kinh t v i ch ng, ph ng trình v thu , chi tiêu ngân sách, quy đ nh v ti n t 9.3 M t s lý thuy t c b n c a h c thuy t v n n kinh t h n h p 9.3.1 Lý thuy t v "s khan hi m có gi i h n c a ngu n l c" s l a ch n Các nhà kinh t h c cho r ng n n kinh t c a m i qu c gia có nh ng thu n l i khó kh n nh t đ nh C n c vào u ki n tài nguyên, ng i, trình đ k thu t m i qu c gia l a ch n đ a quy t đ nh s n xu t gì, s n xu t nh th cho phù h p v i kh n ng c a Th c ch t lý thuy t “l a ch n” nh m đ a mô hình s l dùng u ki n kinh t th tr ng cho ng ng c s đó, d đoán đ i tiêu c s thay đ i c a nhu c u xã h i Gi s m t hàng kinh t đ nguyên dùng cho s n xu t đ c l a ch n l ng th c máy móc Ngu n tài c xác đ nh, l i s l a ch n ngu n tài nguyên s n xu t Gi a m t hàng, n u t i đa m t hàng m t hàng b ng không N u gi i h n s n xu t m t hàng m t hàng s đ ng v i ngu n tài nguyên s d ng 104 c s n xu t t ng Kh n ng s n xu t L ng th c Máy móc A 15 B 14 C 12 D E F B ng cho th y ph ng án l a ch n khác Các kh n ng: B,C,D,E ch rõ n u mu n s n xu t m t hàng nhi u m t hàng ph i Hai kh n ng: A, F ch rõ n u mu n t i đa m t hàng m t hàng b ng không Do ph i c n c vào lao đ ng tài nguyên, k thu t, nhu c u hi u qu đ l a ch n kh n ng đ u t s n xu t có hi u qu t i đa Gi i h n kh n ng s n xu t bi u th s l a ch n mà xã h i có th có T s phân tích đ a quan m v hi u qu s d ng tài nguyên Theo P.Samuelson, m t n n kinh t có hi u qu n m đ ng gi i h n kh n ng s n xu t Có th bi u di n đ ng gi i h n kh n ng s n xu t b ng đ th d i Máy móc 15 14 12 105 L ng th c 9.3.2 Lý thuy t v th t nghi p - nh h ng c a th t nghi p H u qu đau đ n nh t c a suy thoái th t nghi p t ng lên Th t nghi p cao, v a v n đ kinh t v a v n đ xã h i Là v n đ kinh t , s lãng phí nh ng ngu n l c quí báu Là v n đ xã h i, c n nguyên c a nh ng thi t thòi to l n công nhân th t nghi p ph i v t l n v i ngu n thu nh p ngày eo h p Tác đ ng kinh t Khi t l th t nghi p t ng lên, th c t , n n kinh t s ph i t b nh ng hàng hóa d ch v mà nh ng ng i th t nghi p đáng l s n xu t Tác đ ng xã h i.Th t nghi p gây nh ng thi t h i v ng i tâm lý xã h i n ng n Nh ng nghiên c u v y t c ng đ ng ch r ng, th t nghi p d n đ n s suy s p s c kho c v th ch t l n tinh th n: b nh tim t ng cao h n, nghi n r u t sát - Các lo i th t nghi p Th t nghi p nh ng ng i vi c làm, ch đ đ c làm ho c tìm vi c làm Khi phân lo i c c u th tr ng lao đ ng, nhà kinh t xác đ nh có ba lo i th t nghi p khác nhau: th t nghi p c h c; th t nghi p c c u th t nghi p chu k Th t nghi p c h c xu t hi n s di chuy n không ng ng c a m i ng i gi a vùng, gi a công vi c ho c gi a giai đo n khác c a cu c đ i Th t nghi p c c u s b t c p gi a cung c u v lao đ ng S b t c p có th x y c u v m t lo i lao đ ng t ng lên c u m t lo i khác gi m xu ng, cung không u ch nh theo m t cách nhanh chóng Th t nghi p chu k t n t i nhu c u chung v lao đ ng th p Khi t ng chi tiêu s n l ng gi m, th t nghi p t ng h u kh p m i n i Th t nghi p t nguy n th t nghi p không t nguy n 106 Th t nghi p t nguy n tình tr ng th t nghi p mà làm m cl ng th tr M cl công nhân không ng S ng D Có vi c làm W Th t nghi p t nguy n E F A D Lao đ ng AE: s công nhân có vi c làm v i m c l làm nh ng N um cl m cl ng W; EF: s công nhân mu n ng cao h n W Do v y EF l ng thay đ i linh ho t s không th t nghi p n a Th t nghi p không t nguy n, nh ng ng l ng th t nghi p t nguy n ng hi n t i th tr ng nh ng không tìm đ M cl ng W D Có vi c làm i mu n làm vi c v i m c c vi c làm Th t nghi p S không t nguy n G H ’ E W D S Lao đ ng m c l ng W’, s công nhân mu n làm n m nghi p ch thuê nh ng ng th tìm đ H, v y HG đ G, nh ng doanh coi th t nghi p không t nguy n, có ngh a h i đ tiêu chu n mu n làm vi c c vi c làm 107 m cl ng ph bi n nh ng không Th t nghi p không t nguy n di n ti n l ng không linh ho t có nh ng bi n đ ng kinh t l n Tính không linh ho t t ng lên m t ph n chi phí c a vi c qu n lý h th ng ti n l ng Nh ng chi phí có th th y quãng th i gian dài c a nh ng h p đ ng c a nghi p đoàn –th thu n nghi p đoàn, ti n công l ng n m Trong nh ng th a ng tháng nói chung đ c quy đ nh không m t l n m t n m - T l th t nghi p T l th t nghi p s ng i th t nghi p t ng l c l ng lao đ ng (tính theo t l %) T l th t nghi p t nhiên bi n đ i chi u v i kh ng ho ng m c đ l m phát n n kinh t T l th t nghi p t nhiên ph n ánh m c l m phát giá c ti n l Do n n kinh t th tr cao t l th t nghi p t nhiên s ng hi n đ i n u ng n ch n đ ng gây c m c l m phát m c th p T l th t nghi p t nhiên luôn l n h n Vì m t qu c gia ho t đ ng kinh t nh th hi u tài n ng đa d ng, m c cung c u v s lo i hàng hóa, d ch v th ng xuyên thay đ i, t t y u có th t nghi p t m th i c c u T l th t nghi p t nhiên có xu h ng ngày t ng Nguyên nhân c a s gia t ng t ng thêm s thi u niên, ng i thi u s , ph n vào l c l ng lao đ ng; tác đ ng c a sách (nh tr c p b o hi m) làm cho công nhân th t nghi p không tích c c tìm vi c làm; thay đ i c c u s n xu t gi m t l th t nghi p t nhiên, c n c i thi n d ch v th tr ng lao đ ng, m l p đào t o, lo i b nh ng tr ng i v sách c a ph ; t o vi c làm công c ng 9.3.3 Lý thuy t v ti n t l m phát - B n ch t l m phát: L m phát bi u th m t s t ng lên m c giá chung T l l m phát t l thay đ i c a m c giá chung M c giá (n m t)- m c giá (n m t-1) T l l m phát(n m t) = x 100 M c giá (n m t-1) 108 L m phát bao g m: l m phát v a ph i, l m phát phi mã siêu l m phát L m phát v a ph i x y giá c t ng ch m, l m phát hàng n m m t ch s L m phát phi mã l m phát ph m vi hai ho c ch s m t n m Siêu l m phát di n nhà máy in tuôn ti n giá c b t đ u t ng lên g p nhi u l n m i tháng - Tác đ ng c a l m phát L m phát tác đ ng đ n n n kinh t b ng cách phân ph i l i thu nh p c a c i, b ng cách làm gi m tính hi u qu kinh t Tác đ ng đ n phân ph i l i thu nh p c a c i x y thông qua nh h c a đ i v i giá tr th c t c a c i c a m i ng đ ng c th ng phân ph i l i c a c i t nh ng ng i vay làm thi t h i cho ng ng i.L m phát không d đoán i ch n sang n , giúp đ i cho vay Nh ng tác đ ng đ n tính hi u qu kinh t L m phát làm sai l ch tín hi u giá c , sai l ch vi c s d ng đ ng ti n, thu su t lãi su t th c t M i ng hàng nhi u h n, thu có th leo khung thu nh p tính đ ngân hàng trung i đ n ngân c có th b bóp méo Khi ng có nh ng bi n pháp h th p l m phát, chi phí th c t c a nh ng bi n pháp v ph ng di n vi c làm s n l ng có th r t đau xót - Ngu n g c c a l m phát L m phát có xu h l m phát tính toán tr thu n tr ng d ng l i c đ m t m c t n m qua n m khác g i c đ a vào h p đ ng lao đ ng nh ng th a c T l l m phát m t cân b ng ng n h n t n t i cho đ n n n kinh t b ch n đ ng Nh ng ch n đ ng c u kéo chi phí đ y L m phát c u kéo di n n n kinh t t i ho c v t qua m c s n xu t ti m n ng, vi c t ng m c c u lúc d n t i l m phát Trong tr m c cung h n ch v s n l ng h p này, v i ng th c t , t ng c u làm t ng giá, d n đ n t ng l m phát Khi chi phí đ y giá lên c th i k tài nguyên không đ kh ng ho ng di n ra, g i l m phát chi phí đ y 109 ây hi n t c s d ng h t, ng m i c a n n kinh t công nghi p hi n đ i Nguyên nhân là: T ng ti n l ng, làm t ng chi phí s n xu t, đòi h i doanh nghi p ph i t ng giá T ng giá d u l a s n ph m s khai - Nh ng bi n pháp ki m soát l m phát Ch p nh n m c l m phát suy thoái kinh t Gi a l m phát th t nghi p có m i quan h trao đ i gi m l m phát ph i t ng th t nghi p ng c l i Dùng “ch s hóa” nh ng k thu t thích ng Ch s hóa m t c ch , theo đó, ng i ta mi n d ch m t ph n ho c hoàn toàn thay đ i m c giá nói chung Ki m soát giá c ti n l ng hay h ng d n t nguy n D a vào k lu t c a th tr ng c nh tranh đ h n ch vi c t ng giá c ti n l ng S d ng sách thu nh p d a thu , nh tr c p cho nh ng ng ti n l ng ho c giá c t ng ch m, đánh thu vào nh ng ng i mà i làm t ng l m phát  CÂU H I ÔN T P Câu 1: Lý thuy t v "s khan hi m có gi i h n c a ngu n l c" s l a ch n ý ngh a v n d ng sách Câu 2: Lý thuy t v ti n t l m phát Liên h th c t Vi t Nam 110 TÀI LI U THAM KH O [1] TS Nguy n ng B ng ch biên),, Giáo trình L ch s h c thuy t kinh t , NXB Th ng kê, 2010 [2] Nguy n Quang H nh, Bài gi ng L ch s h c thuy t kinh t , 2006 [3] TS.Hà Quý Tình ThS Tr n H u Hùng (ch biên),, Giáo trình L ch s h c thuy t kinh t , NXB Tài chính, 2008 [4] PGS.TS Tr n Bình Tr ng (ch biên),, Giáo trình L ch s h c thuy t kinh t , NXB [5] PGS.TS Nguy n V n Trình (ch biên), Giáo trình L ch s h c thuy t kinh t , NXB [6] i h c Kinh t Qu c dân, 2014 i h c Qu c gia Thành ph , 2010 H c vi n b u vi n thông, Bài gi ng L ch s h c thuy t kinh t , 2013 111 [7] M CL C Ch ng 1: IT NG VÀ CÁC PH NG PHÁP NGHIÊN C U 1.1 Gi i thi u khái quát h c ph n 1.2 i t ng ph ng pháp nghiên c u 1.2.1 i t ng nghiên c u 1.2.2 Ph ng pháp nghiên c u 1.3 Ch c n ng ý ngh a nghiên c u h c ph n 1.3.1 Ch c n ng c a h c ph n 1.3.2 Ý ngh a c a h c ph n Ch ng 2: CÁC T T NG KINH T TH I C I VÀ TH I TRUNG C 2.1 T t ng kinh t th i k C đ i 2.1.1 B i c nh đ i nh ng đ c tr ng c b n c a t t ng kinh t th i k C đ i 2.1.2 T t ng kinh t Hy L p, La mã th i k C đ i 2.1.3 T t ng kinh t Trung Qu c th i k c đ i 10 2.2 T t ng kinh t th i k trung c 12 2.2.1 Hoàn c nh đ i nh ng đ c tr ng c b n c a t t ng kinh t th i Trung c 12 2.2.1.1 Hoàn c nh đ i 12 2.2.1.2 c m t t ng kinh t th i Trung c 13 2.2.2 Nh ng t t 2.2.3 Nh ng t t ng kinh t th i Trung c ng kinh t th i Trung c ph ng Tây 13 Trung Qu c 16 2.2.3.1 T t ng v ru ng đ t 16 2.2.3.2 Quan m v thu 16 Ch 2.2.3.3 Quan m v th ng m i 17 ng 3: H C THUY T KINH T CH NGH A TR NG TH NG 18 3.1 Hoàn c nh đ i nh ng đ c m kinh t c b n c a Ch ngh a tr ng th ng 18 3.1.1 Hoàn c nh đ i 18 3.1.2 Nh ng đ c m kinh t c b n ch ngh a tr ng th ng 19 3.2 Hai giai đo n phát tri n c a Ch ngh a tr ng th ng 20 3.2.1 Giai đo n 1: Ch ngh a tr ng th ng ti n t (còn g i giai đo n h c thuy t ti n t - “B ng cân đ i ti n t ”) 20 3.2.2 Giai đo n 2: Ch ngh a tr ng th ng th ng m i (còn g i h c thuy t v b ng cân đ i th ng m i) 21 3.3 Ch ngh a tr ng th ng m t s n c 22 3.3.1 Ch ngh a tr ng th ng Pháp 22 112 3.3.2 Ch ngh a tr ng th ng Anh 24 3.3.3 S tan rã c a ch ngh a tr ng th ng vai trò c a 25 Ch ng 4: CÁC H C THUY T KINH T T B N C I N 29 4.1 Hoàn c nh đ i, đ c m ph ng pháp lu n 29 4.1.1 Hoàn c nh đ i 29 4.1.2 c m ph ng pháp lu n 30 4.2 H c thuy t kinh t c a W Petty (1623 - 1687) 30 4.2.1 S l c ti u s ph ng pháp lu n 30 4.2.2 Các lý thuy t kinh t ch y u c a W Petty 32 4.3 H c thuy t kinh t c a Ch ngh a tr ng nông 35 4.3.1 Hoàn c nh đ i 35 4.3.2 H c thuy t kinh t c a Francois Quesnay (1694 - 1774) 36 4.3.3 H c thuy t kinh t c a Turgot (1727 - 1781) 39 4.4 H c thuy t kinh t c a A Smith (1723 – 1790) 40 4.4.1 Ti u s hoàn c nh đ i h c thuy t kinh t c a A.Smith 40 4.4.2 Ph ng pháp lu n nghiên c u c a A Smith 41 4.4.3 N i dung h c thuy t kinh t c a A Smith 42 4.4.3.1 Lý thuy t v "Bàn tay vô hình" 42 4.4.3.2 Lý thuy 4.4.3.3 Lý thuy 4.4.3.4 Lý thuy 4.4.3.5 Lý thuy tv tv tv tv giá tr c a hàng hoá ti n t 43 phân công lao đ ng l i th so sánh t đ i 45 phân ph i 47 t b n tái s n xu t c a t b n 49 4.5 H c thuy t kinh t c a D Ricardo 51 4.5.1 Ti u s ph ng pháp lu n nghiên c u 51 4.5.2 N i dung h c thuy t kinh t c a D Ricardo 52 4.5.2.1 Lý thuy t v giá tr -lao đ ng 52 4.5.2.2 Lý thuy t v ti n t 53 4.5.2.3 Lý thuy t v l i th so sánh t ng đ i 54 4.5.2.4 Lý thuy t v phân ph i 55 4.5.2.5 Lý thuy t v t b n tái s n xu t c a t b n 57 Ch ng 5: CÁC H C THUY T KINH T TI U T S N 59 5.1 Hoàn c nh đ i nh ng đ c m c b n c a h c thuy t kinh t ti u t s n 59 5.1.1 Hoàn c nh đ i 59 5.1.2 Nh ng đ c m c b n 59 5.2 Các h c thuy t kinh t ti u t s n 60 5.2.1 H c thuy t kinh t c a Sismondi (1773-1842) 60 5.2.1.1 S phê phán ch ngh a t b n theo quan m ti u t s n 61 113 5.2.1.2 Các lý thuy t kinh t c a Sismondi 62 5.2.2 H c thuy t kinh t c a Prudhon (1809-1865) 67 Ch ng 6: CÁC H C THUY T KINH T C A CH NGH A XÃ H I KHÔNG T NG PH NG TÂY TH K TH 19 72 6.1 Hoàn c nh đ i nh ng đ c m c b n h c thuy t kinh t c a ch ngh a xã h i không t ng ph ng Tây th k 19 72 6.1.1 Hoàn c nh đ i 72 6.1.2 Nh ng đ c m c b n 72 6.2 Các tác gi ch y u 73 6.2.1 H c thuy t kinh t c a Sait Simon(1760-1825) 73 6.2.2 H c thuy t kinh t c a Charles Fourier (1772-1832) 74 6.2.3 H c thuy t kinh t c a Robert Owen (1771-1858) 75 Ch ng 7: H C THUY T KINH T CH NGH A MARX-LENIN 78 7.1 Hoàn c nh đ i ph ng pháp lu n nghiên c u h c thuy t kinh t c a Marx-Engels 78 7.1.1 Nh ng ti n đ v kinh t , xã h i t t ng 78 7.1.2 Quá trình hình thành h c thuy t kinh t c a Marx-Engels 79 7.1.3 Ph ng pháp lu n nghiên c u kinh t c a Marx-Engels 82 7.2 N i dung h c thuy t kinh t c a Marx-Engels ( óng góp) 82 7.2.1 H c thuy t v giá tr lao đ ng 82 7.2.2 H c thuy t v giá tr th ng d 83 7.3 H c thuy t kinh t c a Lenin 83 7.3.1 H c thuy t c a Lenin v ch ngh a đ qu c 83 7.3.2 H c thuy t c a Lenin v xây d ng CNXH 84 Ch ng 8: H C THUY T KINH T JOHN MAYNARD KEYNES VÀ TR NG PHÁI KEYNES 87 8.1 Hoàn c nh đ i ph ng pháp lu n nghiên c u 87 8.1.1 Ti u s tác ph m John M Keynes 87 8.1.2 Hoàn c nh đ i 89 8.1.3 Ph ng pháp lu n nghiên c u 90 8.2 N i dung h c thuy t kinh t c a J.M Keynes 91 8.2.1 Lý thuy t v "khuynh h ng tiêu dùng c n biên" 91 8.2.2 Lý thuy t v s nhân đ u t 92 8.2.3 Lý thuy t v lãi su t ti n t 93 8.2.4 Lý thuy t v " hi u qu c n biên c a t b n" 93 8.2.5 Lý thuy t v vai trò u ti t n n kinh t c a nhà n c 95 8.3 H c thuy t kinh t c a tr ng phái Keynes m i 96 8.3.1 Tr ng phái Keynes m i M 96 114 8.3.2 Tr ng phái Keynes m i Pháp 96 8.3.3 Vai trò c a h c thuy t Keynes nh ng h n ch 97 Ch ng 9: H C THUY T V N N KINH T H N H P 99 9.1 Hoàn c nh đ i ph ng pháp lu n nghiên c u (tr ng phái hi n đ i) 99 9.1.1 Hoàn c nh đ i 99 9.1.2 Ph ng pháp lu n nghiên c u 100 9.2 N i dung lý thuy t v n n kinh t h n h p 100 9.2.1 Th tr ng c ch th tr ng 100 9.2.2 Vai trò c a nhà n c n n kinh t h n h p 102 9.3 M t s lý thuy t c b n c a h c thuy t v n n kinh t h n h p 104 9.3.1 Lý thuy t v "s khan hi m có gi i h n c a ngu n l c" s l a ch n 104 9.3.2 Lý thuy t v th t nghi p 106 9.3.3 Lý thuy t v ti n t l m phát 108 TÀI LI U THAM KH O 111 115 ... c bi n h cho m t ch đ xã h i nh t đ nh - Ch c n ng ph ng pháp lu n: Cung c p c s lý lu n khoa h c cho môn khoa h c kinh t khác nh kinh t tr , kinh t h c, qu n lý kinh t , môn khoa h c kinh t ngành... g c v nh ng v n đ kinh t nói chung kinh t tr Marx - Lênin nói riêng, giúp cho vi c nghiên c u v n đ kinh t hi n đ i Vi c nghiên c u l ch s h c thuy t kinh t giúp cho ng nâng cao hi u bi t v th... VÀ BÀI T P Phân bi t t t ng kinh t h c thuy t kinh t , l ch s t t ng kinh t l ch s h c thuy t kinh t it ng nghiên c u c a l ch s h c thuy t kinh t gì? Ch c n ng c a môn l ch s h c thuy t kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lịch sử các học thuyết kinh tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Lịch sử các học thuyết kinh tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng, Lịch sử các học thuyết kinh tế bài giảng, giáo trình dành cho sinh viên đại học, cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay