Bài tập rối loạn nhịp dẫn truyền

8 168 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 00:21

BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN BLOCK NHĨ THẤT VÀ BLOCK NHÁNH (ATRIOVENTRICULAR AND BUNDLE BRANCH BLOCKS) BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ (FIRST DEGREE AV BLOCK) Nhịp tim: phụ thuộc vào nhịp bên Nhịp điệu: bệnh nhân Sóng P: bình thường (dương PR: kéo dài (>0.20 giây) QRS: bình thường (0.06 – đồng nhất) 0.10 giây) Lâm sàng: Block nhĩ thất độ thường lành tính, thứ phát sau nhồi máu tim cấp dẫn đến dạng block nhĩ thất nặng Block nhĩ thất thường thuốc làm kéo dài thời gian dẫn truyền nhĩ thất; thuốc bao gồm digoxin, chẹn canxi, chẹn beta BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ – MOBITZ HOẶC WENCKEBACH (SECOND DEGREE AV BLOCK – MOBITZ OR WENCKEBACH) - Khoảng PR kéo dài dần sóng P bị block không tạo tạo phức QRS - Sau đó, trình lại tiếp tục Nhịp tim: phụ thuộc vào nhịp tim bên Nhịp điệu: nhĩ: đều, thất: không bệnh nhân Sóng P: bình thường (dương PR: QRS: bình thường (0.06 – đồng nhất), nhiều sóng P 0.10 giây) phức QRS Lâm sàng: Nhịp tim dạng thường thuốc thuốc chẹn beta, digoxin, thuốc chẹn canxi Thiếu máu tắc động mạch vành phải nguyên nhân gặp Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ – MOBITZ II - Tỷ lệ dẫn truyền (conduction ratio) (tỷ lệ số lượng sóng P số lượng phức QRS) thường 2:1, 3:1, 4:1, thay đổi - Các phức QRS thường giãn rộng dạng block thường kèm với block nhánh Nhịp tim: nhịp nhĩ: 60 – 100 lần/phút, thất: Nhịp điệu: nhĩ đều, thất chậm nhịp nhĩ không Sóng P: bình thường (dương PR: bình thường, kéo QRS: bình thường, tính đồng nhất); nhiều dài cố định thường giãn rộng sóng P phức QRS (>0.10 giây) kèm với block nhánh Lâm sàng: dẫn đến nhịp chậm giảm cung lượng tim, dẫn đến block nhĩ thất hoàn toàn Nhịp tim thường kèm xuất thiếu máu tim nhồi máu tim BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ (THIRD – DEGREE AV BLOCK) - Quá trình dẫn truyền điện từ nhĩ xuống thất biến hoàn toàn blokc vị trí nút nhĩ thất nút nhĩ thất Dạng block gọi phân ly nhĩ thất Một tên khác dạng block block nhĩ thất hoàn toàn Nhịp tim: nhĩ: 60 – 100 lần/phút, thất: 40 – 60 Nhịp điệu: thường đều, nhĩ thất lần/phút ổ phát nhịp cho thất hoạt động độc lập với nối, < 40 lần/phút ổ phát nhịp cho thất tâm thất Sóng P: Bình thường (dương PR: thay đổi QRS: bình thường ổ đồng nhất), phát nhịp cho thất bị chôn vào bên nối, giãn rộng ổ phát phức QRS sóng T nhịp cho thất tâm thất Lâm sàng: Block nhĩ thất độ thường gặp trường hợp thiếu máu tắc động mạch vành trái Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Bài tập Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Đáp án 7.1 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.2 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.3 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.4 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Nhĩ: 125 lần/phút, thất: 44 lần/phút Nhĩ đều, thất không Bình thường 0.12 giây cố định 0.10 giây Block nhĩ thất độ 2, Mobitz II, dẫn truyền 3:1 80 lần/phút Không Bình thường 0.32 giây 0.10 giây Block nhĩ thất độ với ngoại tâm thu nối nhịp số 60 lần/phút Không Bình thường Kéo dài dần Rộng > 0.10 giây Block nhĩ thất độ Mobitz (Wenckebach) với phức QRS giãn rộng 70 lần/phút Không Bình thường Kéo dài dần 0.10 giây Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Chẩn đoán: 7.5 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.6 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.7 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.8 Nhịp tim: Nhịp điệu: Block nhĩ thất độ Mobitz I (Wenckebach) 40 lần/phút Không Bình thường 0.16 giây cố định 0.08 giây Block nhĩ thất độ Mobitz II với sóng T đảo ngược 56 lần/phút Đều Bình thường không liên quan đến phức QRS Thay đổi Giãn rộng > 0.10 giây, dạng móc Block nhĩ thất độ kèm block nhánh 65 lần/phút Đều Bình thường 0.20 giây 0.16 giây với dạng móc Nhịp xoang bình thường với block nhánh 90 lần/phút (nếu tính ngoại tâm thu thất), nhịp tim bên 94 lần/phút Không Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.9 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: Bình thường 0.28 giây 0.10 giây Nhịp xong bình thường với block nhĩ thất độ kèm ngoại tâm thu thất đa ổ nhịp thứ 4, 56 lần/phút Đều Bình thường không liên quan đến phức QRS Thay đổi 0.10 giây Block nhĩ thất độ Copyright© www.dientamdo.com ... www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Bài tập Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Copyright© www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Đáp án 7.1 Nhịp tim: Nhịp điệu:... www.dientamdo.com BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN Chẩn đoán: 7.5 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.6 Nhịp tim: Nhịp điệu: Sóng P: Khoảng PR: QRS: Chẩn đoán: 7.7 Nhịp tim: Nhịp điệu:...1 BÀI TẬP RỐI LOẠN DẪN TRUYỀN BLOCK NHĨ THẤT VÀ BLOCK NHÁNH (ATRIOVENTRICULAR AND BUNDLE BRANCH BLOCKS) BLOCK NHĨ THẤT ĐỘ (FIRST DEGREE AV BLOCK) Nhịp tim: phụ thuộc vào nhịp bên Nhịp điệu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập rối loạn nhịp dẫn truyền, Bài tập rối loạn nhịp dẫn truyền, Bài tập rối loạn nhịp dẫn truyền

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay