Disorder of fluid and electrocytes and acid base

76 198 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 00:06

RLCH NƯỚC-ĐIỆN GIẢI CÂN BẰNG ACID-BASE HVQY RLCH NƯỚC-ĐIỆN GIẢI CÂN BẰNG ACID-BASE HVQY MỤC TIÊU Đại cương CH nước-điện giải RLCH nước-điện giải Đại cượng CH cân acid-base RL cân acid-base I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Dịch nội bào Dịch ngoại bào (huyết tương) Dịch ngoại bào (gian bào) I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Khu vực Tỉ lệ % trọng lượng thể Thể tích(L) Nội bào ICF 40 28 Ngoại bào ECF Gian bào Nội mạch 20 (15) (5) 14 (11) (3) 60 42 Ʃ I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố nước thể Lượng nước vào (ml) Lượng nước (ml) Uống 1400-1800 Nước tiểu 1400-1800 Thức ăn 700-1000 Phân 100 Oxy hóa 300-400 Qua da 300-500 Phổi 600-800 Tổng 2400-3200 2400-3200 I ĐẠI CƯ Ơ NG HVQY Phân bố điện giải Chất điện giải Ngoại bào Nội bào Natri 135-145 mEq/L 10-14 mEq/L Kali 3,5-5 mEq/L 140-150 mEq/L Clo 98-106 mEq/L 3-4 mEq/L Bicarbonate 24-31 mEq/L 7-10 mEq/L Calci 8,5-10,5 mEq/dL 7,45 •pCO2 đm
- Xem thêm -

Xem thêm: Disorder of fluid and electrocytes and acid base , Disorder of fluid and electrocytes and acid base , Disorder of fluid and electrocytes and acid base

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay