Triệu chứng tim mạch

23 124 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:56

Tri u ch ng c n ng b nh tim m ch ThS BS Nguy n H u Khoa Nguyên B môn N i – HYD TPHCM Các tri u ch ng c n ng c a b nh tim m ch        au ng c Khó th Phù Ng t ánh tr ng ng c Ho ho máu Xanh tím au ng c Các đ c m c a đau ng c        V trí H ng lan Tính ch t Th i gian kéo dài Y u t kh i phát Y u t gi m đau Tri u ch ng kèm Nguyên nhân đau ng c   au ng c c p au ng c tái tái l i au ng c c p Nguyên nhân  Các b nh đe tính m ng:  H i ch ng m ch vành c p  Bóc tách đ ng m ch ch  Thuyên t c ph i  Tràn khí màng ph i t phát  Các b nh lý khác  Viêm màng tim c p  Viêm ph i – màng ph i au ng c c p H i ch ng m ch vành c p Bình th ng V t m M ng x v a N t/v M ng x v a m ng x v a gây h p gây huy t kh i MV n ng TN không n đ nh T c hoàn toàn Y u t nguy c b nh MV au ng c c p au th t ng c n đ nh H i ch ng m ch vành c p Nh i máu c tim H i ch ng m ch vành c p au ng c c p H i ch ng m ch vành c p        au d d i sau x ng c au th t, đè n ng Lan lên vai trái, m t tay trái, c , hàm d i, th ng v Xu t hi n lúc ngh , g ng s c, xúc đ ng Kéo dài > 30 phút Không gi m ngh /ng m Nitroglycerine d i l i Kèm theo: vã m hôi, bu n ói, ói au ng c c p Bóc tách đ ng m ch ch      au gi a ng c D d i Nh dao đâm Lan sau l ng Không t th gi m đau au ng c c p Thuyên t c ph i  V trí đau:  au sau c: huy t kh i l n thuyên t c đo n g n đ ng m ch ph i  au m t bên ng c: huy t kh i nh thuyên t c ngo i vi gây nh i máu ph i    au nhói au ki u màng ph i (t ng hít sâu) nh i máu ph i Có th kèm ho máu au ng c c p Tràn khí màng ph i t phát      au m t bên ng c Ki u màng ph i: nhói, t ng hít sâu, ho Kèm khó th TKMP t phát nguyên phát: b kén khí vùng đ nh ph i ng i hút thu c TKMP th phát: COPD au ng c c p Viêm màng tim c p     au nhói Ki u màng ph i: t ng hít sâu, ho Kéo dài nhi u gi , nhi u ngày Gi m ng i cúi ng i tr c au ng c c p Viêm ph i-màng ph i     au m t bên ng c au nhói Ki u màng ph i: t ng hít sâu, ho Kèm s t, ho, kh c đàm au ng c tái tái l i Nguyên nhân    B nh đ ng m ch vành m n: đau th t ng c n đ nh B nh thành ng c: kh p s n s n, c , x ng, th n kinh B nh đ ng tiêu hoá: trào ng c d dày th c qu n au ng c tái tái l i Nguyên nhân c m au g ng s c ho c xúc đ ng au khu trú, nhói ho c âm , đau n Nguyên nhân au th t ng c n đ nh B nh thành ng c H i ch ng Tietze: viêm kh p s n s n (s ng, nóng, đ , đau) au nhói, theo r th n kinh, t ng xoay tr đ u, B nh c t s ng c ho c ng c v i chèn ép r th n kinh Nóng rát ng c sau n, t ng lên n m ng a/u ng r u, gi m v i thu c kháng acid Trào ng qu n c d dày th c au th t ng c n đ nh        au sau x ng c Lan lên vai trái, m t tay trái, c , hàm d i, th ng v au th t, đè n ng Xu t hi n g ng s c, xúc đ ng, tr i l nh Kéo dài 5-15 phút Gi m ngh ho c ng m Nitroglycerine Kèm theo: khó th , bu n ói au th t ng c n đ nh Phân đ theo H i Tim Canada (CCS)     CCS I : ho t đ ng th l c thông th ng không gây đau th t ng c ( TN) CCS I I : TN b dãy nhà, lên l u CCS I I I : TN b dãy nhà, lên l u CCS I V: TN g ng s c nh , ngh Khó th Khó th   Khó th : c m giác ch quan khó ch u th Phân bi t v i:  Th nhanh: > 20 l n/phút (ng i l n)  T ng thông khí: t ng thông khí phút so v i nhu c u chuy n hoá Các nguyên nhân gây khó th th ng g p Khó th suy tim trái Khó th suy tim trái Khó th g ng s c   Khó th g ng s c: b t th ng x y m c đ g ng s c mà tr c không gây khó th m c đ g ng s c gây khó th gi m suy tim n ng  khó th ngh Khó th suy tim trái Khó th n m đ u th p Khó th Khó th k ch phát v đêm    Khó th , ho ng đ c 1-2 gi , làm th c gi c ph i ng i d y Có th khò khè nhi u (hen tim) gi m d n sau 10-20 phút Khó th Phù ph i c p   Khó th đ t ng t d d i ph i ng i, ho đàm b t h ng Nhanh chóng d n đ n ng ng th Phù Phù   Tình tr ng đ ng d ch Các đ c m:  V trí: toàn th hay khu trú  Phù m m hay c ng  nh h ng c a t th  Thay đ i ngày gian bào (≥ liters) Phù Nguyên nhân  Phù toàn th :  Suy tim ph i  Suy th n m n  X gan  Thu c: corticosteroid  Phù khu trú:  Suy t nh m ch chân  T c t nh m ch chèn ép  T c b ch m ch viêm/chèn ép Phù suy tim ph i Phù suy tim ph i     Suy tim ph i: suy tim trái, COPD Phù m m n lõm Phù đ i x ng Phù ph n th p: phù chân tr c  phù x   ng n u n m lâu V sau phù toàn thân Phù chân t ng lên sau đ ng vài gi Phù suy t nh m ch chân Ng t Ng t   Tình tr ng m t tri giác tr ng l c t th m t cách đ t ng t thoáng qua gi m t i máu não (gi m cung l ng tim ho c gi m kháng l c m ch ngo i biên) Ti n tri u: chóng m t, đ m hôi, mu n ói Nguyên nhân gây ng t  Gi m tr ng l c m ch:  Do ph n x phó giao c m: th ng g p nh t, x y đau d d i hay ho ng s , có ti n tri u  Tình hu ng: ho, ti u ti n, đ i ti n (gi m máu v tim)  Xoang c nh t ng nh y c m Nguyên nhân gây ng t  H huy t áp t th : HA tâm thu gi m 20 mmHg ho c HA tâm tr ng gi m 10 mmHg vòng phút sau đ ng d y  Do thu c dãn m ch  Suy h th n kinh t ch  Gi m th tích n i m ch Nguyên nhân gây ng t  B nh lý tim m ch:  T n th ng c u trúc: h p valve đ ng m ch ch , b nh c tim phì đ i, u nhày nh trái  R i lo n nh p nhanh / r i lo n nh p ch m  B nh m ch máu não: h p đ ng m ch đ t s ng thân n n ánh tr ng ng c ánh tr ng ng c   C m giác tim đ p m nh, đ p b nh p hay đ p nhanh Không ph i m i tr ng h p đánh tr ng ng c r i lo n nh p tim, nhi u b nh nhân v i r i lo n nh p tim không b đánh tr ng ng c Nguyên nhân đánh tr ng ng c  B nh tim (43%) R i lo n nh p tim: Ngo i tâm thu nh /th t: tim đ p b nh p  Nh p nhanh th t/th t: tim đ p nhanh  Block nh th t: h i h p kèm chóng m t, ng t  Nguyên nhân r i lo n nh p tim:  – b nh đ ng m ch vành: đánh tr ng ng c kèm đau th t ng c – suy tim: đánh tr ng ng c kèm khó th – thoái hoá h d n truy n: l n tu i Nguyên nhân đánh tr ng ng c  B nh tim (43%) H ch Sa van hai ánh tr ng ng c  Tâm lý: (31%)  Ho ng lo n, r i lo n lo âu  M t s nguyên nhân khác (10%):  C ng giáp, u tu th ng th n  Thu c ch t kích thích: thyroxine, aminophylline, thu c lá, coffee  Không rõ (16%) Ho ho máu Ho ho máu Nguyên nhân  B nh tim: suy tim trái, h p valve hai  Ho khan n m đ u th p  Có th ho máu    Nhi m trùng hô h p: s t, ho kh c đàm Viêm ph qu n m n: ho kh c đàm kéo dài Ung th đ ng hô h p: ho máu Xanh tím Xanh tím    Xanh tím da và/ho c niêm m c t ng Hb kh (> g/dl) Tím ngo i biên: tím đ u chi Nguyên nhân:  B nh tim b m sinh tím  B nh nhu mô ph i  B nh m ch máu ph i  Phân xu t oxygen th p không khí vùng núi cao ... B nh tim (43%) R i lo n nh p tim: Ngo i tâm thu nh /th t: tim đ p b nh p  Nh p nhanh th t/th t: tim đ p nhanh  Block nh th t: h i h p kèm chóng m t, ng t  Nguyên nhân r i lo n nh p tim: ... suy tim trái Khó th suy tim trái Khó th g ng s c   Khó th g ng s c: b t th ng x y m c đ g ng s c mà tr c không gây khó th m c đ g ng s c gây khó th gi m suy tim n ng  khó th ngh Khó th suy tim. .. c ánh tr ng ng c   C m giác tim đ p m nh, đ p b nh p hay đ p nhanh Không ph i m i tr ng h p đánh tr ng ng c r i lo n nh p tim, nhi u b nh nhân v i r i lo n nh p tim không b đánh tr ng ng c Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Triệu chứng tim mạch, Triệu chứng tim mạch, Triệu chứng tim mạch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay