Thực tập nguội bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

52 167 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:34

Thực tập nguội bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Th c t p ngu i M CL C M U BÀI 1: N I QUI X NG D NG C O KI M ậ V CH D U 1.1 M c tiêu h c 1.2 N i qui x ng th c hành 1.3 D ng c đo ki m tra chi ti t 1.4 D ng c v ch d u 1.5 Bài t p th c hành BÀI 2: C T KIM LO I 16 2.1 M c tiêu h c 16 2.2 Chu n b 16 2.3 N i dung gi ng 16 2.4 Bài t p th c hành 19 BÀI 3: D A KIM LO I 22 3.1 M c tiêu h c 22 3.2 Chu n b 22 3.3 N i dung gi ng 22 3.4 Bài t p th c hành 27 BÀI 4: KHOAN KIM LO I 32 4.1 M c tiêu h c 32 4.2 Chu n b 32 4.3 N i dung gi ng 32 4.4 Bài t p th c hành 36 BÀI 5: C T REN B NG D NG C C M TAY 38 5.1 C t ren b ng tarô 38 5.1.1 M c tiêu h c 38 5.1.2 Chu n b 38 5.1.3 N i dung gi ng 38 5.1.4 Bài t p th c hành 43 5.2 C t ren b ng bàn ren 46 5.2.1 M c tiêu h c 46 5.2.2 Chu n b 46 5.2.3 N i dung gi ng 46 5.2.4 Bài t p th c hành 48 BÀI T P THAM KH O 50 TÀI LI U THAM KH O 52 GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i M U Th c T p Ngu i h c ph n c s ch ng trình đào t o c nhân Cao ng ngành Công ngh k thu t c khí Môn h c nh m trang b cho SV nh ng ki n th c c b n v th c hành k thu t c khí Ti p xúc s d ng d ng c đo nh : th c c p, panme d ng c c khí c m tay nh : d ng c v ch d u, c a th ngu i, d a, s d ng máy khoan, s d ng d ng c c t ren ren (bàn ren tarô) H c ph n Th c T p Ngu i s tín ch 02, h c ph n b t bu c S gi lý thuy t 05 ti t, s gi th c hành 50 ti t SV t h c t nghiên c u 60 ti t Các h c ph n tiên quy t: V k thu t, V t li u c khí K t qu h c t p c a SV đánh giá qua t ng t p th c hành N i dung c a h c ph n g m 05 th c hành: Bài 1: N i qui x ng d ng c đo ki m ậ v ch d u Bài 2: C t kim lo i Bài 3: D a kim lo i Bài 4: Khoan kim lo i Bài 5: C t ren b ng d ng c c m tay Gia công ngu i b ng tay đóng m t vai trò quan tr ng ngành k thu t c khí nh : Ch t o, l p ráp, s a ch a Vì th , gi ng Th c T p Ngu i cung c p m t ph n c b n v ki n th c lý thuy t Ph n th c hành nêu c th t ng t p c a m i có s đa d ng phong phú nhi u t p th c hành khác tùy vào u ki n trang thi t b c a Tr ng mà thi t k t p Trong trình biên so n c ng có đ c s góp ý c a đ ng nghi p, nh ng ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót R t mong nh n đ ki n t ng i s d ng đ gi ng lên website l n sau đ GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr c s đóng góp ý c hoàn ch nh h n ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i BÀI N I QUI X NG VẨ D NG C O KI M ậ V CH D U (5 ti t) 1.1 M C TIểU BẨI H C 1.1.1 V ki n th c - SV hi u áp d ng n i qui qui ch c a nhà tr ng vào x ng th c hành - SV hi u v d ng c đo đ ki m tra chi ti t th c hành t p v gia công ngu i ho c đo ki m tra chi ti t c n thi t - SV v n d ng ki n th c đ s d ng d ng c đo nh th - Tr c c p, panme c gia công chi ti t (phôi) ho c trình gia công (bán thành ph m), c n c vào b n v , dùng d ng c l y d u đ v ch d u c n thi t chi ti t, th hi n v trí gi i h n c n gia công chi ti t Công vi c g i v ch d u 1.1.2 V k n ng - SV hi u v n d ng n i qui c a tr ng đ th c hi n t t công tác b o h lao đ ng, an toàn phòng cháy ch a cháy th c hành t i x ng tr ng - S d ng thành th o d ng c đo đ ki m tra phôi c n gia công - Phân bi t đ c d ng c đo, đ c đ c kích th c d ng c đo - S d ng thành th o d ng c v ch d u, th c hi n phôi c n gia công 1.1.3 Thái đ : - Ph i có tinh th n trách nhi m th c hành - Bi t c ng tác v i thành viên nhóm trình h c t p 1.2 N I QUI X NG TH C HẨNH Không có nhi m v không đ Th c hành t i x đ ng Tr c vào x ng ng HS ậ SV ph i trang b đ y đ b o h lao đ ng c qui đ nh theo t ng công vi c c th HS ậ SV ch đ c s d ng thi t b , d ng c đ cs h ng d n đ c s đ ng ý c a GV Th c hi n đ y đ nguyên t c v k thu t an toàn phòng ch ng cháy n Không đ x c t ý tháo ráp, s a ch a ho c di chuy n thi t b d ng c ng Tuy t đ i không đ c mang b t k v t kh i x GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng n u ng Th c t p ngu i s đ ng ý c a GV h ng d n M i s c ý làm trái v i qui đ nh c a nhà tr ng mà gây h u qu tùy theo m c đ thi t h i mà x lý theo pháp lu t hi n hành 1.3 D NG C 1.3.1 Th O KI M TRA CHI TI T cc p a Công d ng: Dùng đ đo ki m tra chi ti t có kích th trong, đ c khác nh : đ ng kính ng kính ngoài, b dày, chi u r ng, chi u sâu b Phân lo i: * Phân theo lo i có du xích, đ xác s đ c c a th c c p chia thành lo i: 1/10, 1/20, 1/50 * Phân theo lo i đ c du xích m t đ ng h Lo i du xích đ c m t đ ng h c ho c đ ng h n t hi n s c Nguyên lý du xích: d dàng đ c xác nh ng ph n l c a mm, du xích c a th cc pđ c c u t o theo nguyên lý sau: Kho ng cách gi a v ch du xích nh h n kho ng cách gi a hai v ch th c C n kho ng du xích b ng (n - 1) kho ng th Nh v y n u ta g i kho ng cách gi a hai v ch th c c a, kho ng cách gi a hai v ch du xích b ta có bi u th c: a (n-1) = b.n T bi u th c ta có: an ậa = bn n(a-b) = a a-b = -T s - Th th a n (1-1) a giá tr c a m i v ch du xích hay g i giá tr c a th n c c p 1/10, du xích chia n = 10 nên c a = = 0,1 mm t c giá tr c a n 10 c 0,1 mm GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i Hình 1.1 Du xích 1/10 - Th c a th c c p 1/20, du xích chia n = 20 nên a = = 0,05 mm t c giá tr n 20 c 0,05 mm Hình 1.2 Du xích 1/20 - Th c a th c c p 1/50, du xích chia n = 50 nên a = = 0,02 mm t c giá tr n 50 c 0,02 mm Hình 1.3 Du xích 1/50 GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i d C u t o: c mô t nh hình v 1.1 Hình 1.4 Má đo đ ng kính trong; Má đo đ thân th c đ ng; Thân th ng kính ngoài; Vít hãm; Du xích c chính; o chi u sâu; Que đo e Cách đ c giá tr Hình 1.5 1.3.2 Panme a Công d ng: Th kích th c đo có vít vi c p lo i d ng c đo có c p xác cao, đo đ c c xác t i 0,01 mm b Phân lo i: * Panme đo * Panme đo * Panme đo sâu GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i Trong ph n ch gi i thi u s d ng panme đo (ph thu c vào trang thi t b c a tr ng): - Công d ng: Dùng đ đo kích th đ c: chi u dài, chi u r ng, đ dày, ng kính - Ph m vi đo: (0 ÷ 25) mm; (25 ÷ 50) mm; (50 ÷ 75) mm; (75 ÷ 100) mm; (100 ÷ 125) mm; (125 ÷ 150) mm, ầ c C u t o: c mô t nh hình 1.6 Hình 1.6 u đo t nh; u đo di đ ng; Th c chính; Th c ph (du xích); Núm v n; Vít hãm; Ph m vi đo; Tay c m d Cách đ c: Hình 1.7 Cách đ c tr s panme 9,98mm Hình 1.8 Cách đ c tr s panme 10,66mm GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i 1.4 D NG C V CH D U 1.4.1 V ch d u a nh ngh a: - Tr c gia công chi ti t (phôi) ho c trình gia công (bán thành ph m) c n c vào b n v , dùng d ng c l y d u đ v ch d u c n thi t chi ti t, th hi n v trí gi i h n c n gia công chi ti t - Nh v y v ch d u ph ng pháp dùng đ xác đ nh v trí chi ti t c n đ gia công b D ng c v ch d u: D ng c v ch d u có lo i sau: - D ng c c chu n g m: + Bàn máp (g i bàn ph ng) dùng đ ki m tra m t ph ng c chu n l y d u Hình 1.9 Bàn máp làm b ng đá Gra-nit; Bàn máp làm b ng Gang + Hình h p gang g i hình h p vuông dùng đ v ch d u chi u vuông góc + Kh i V - D ng c đo: + Th c đo đ cao, th + Th c đo cao du tiêu c góc vuông (th c góc) - D ng c đ t đ - D ng c v ch d u tr c ti p nh : Compa, búa, m i v ch, m i đ tầ 1.4.2 Trình t công vi c ch n chu n l y d u a Trình t công vi c: GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng Th c t p ngu i - c b n v phân tích yêu c u k thu t - Ki m tra s b bên đ i v i chi ti t l y d u có b khuy t t t không - i v i chi ti t phôi đúc c n làm s ch khuôn cát, lo i b ba via l đ u - C n lo i b oxy hóa đ i v i phôi rèn phôi cán - i v i phôi bán thành ph m, c n lo i b x x t b m t chu n, làm s ch ch t b n - Ki m tra d ng c v ch d u - Ch n ph ng án h p lý đ m b o an toàn b Ch n chu n l y d u: - Ch n chu n l y d u c n c g ng ch n theo chu n thi t k - Ch n c nh, m t đư qua gia công tinh có đ xác gia công cao nh t ho c đ ng đ i x ng v i c nh, m tầ có yêu c u ph i l p - Ch n c nh t đ i l n ho c đ - ng đ i dài ho c đ ng đ i x ng c a hai c nh ho c m t t ng ng đ i x ng c a hai m t ng tâm c a đ - C nh, m t ho c đ ng tròn l n ng tròn đ đ t đ - Khi l y d u b sung ph i l y đ ng c ho c ch gá l p có liên quan làm chu n c V ch d u m t ph ng v ch d u kh i: - V ch d u m t ph ng t t c d u v ch đ u n m m t m t ph ng - V ch d u kh i v ch d u b m t khác c a chi ti t Trong v t d u kh i bao g m ph ng pháp v ch d u nhi u m t ph ng, v ch d u m t ph ng c s l y d u v t kh i 1.5 BẨI T P TH C HẨNH 1.5.1 o th a o th cc p c c p 1/20 CÁC QUÁ TRÌNH H TT N i dung Ph NG D N ng pháp th c hi n GV GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n Ghi SV ng Th c t p ngu i A H ng d n ban đ u: - Chu n b th c c p 1/20, chi ti t H c n đo (Ví d : bánh r ng, - Ki m tra th c: th l n) ng d n, T p trung bày, nghe gi ng trình c ph i di n gi i, ghi tiêu chu n theo yêu c u k thu t thao tác đo chép v ch ắ0Ằ th c ph i m u trùng v ch ắ0Ằ du xích n ph n má đ ng d i u th dùng c c p dàng, 1/20 không r l c, s v ch chia th y rõ ràng không b m - Th c hi n đo: gi s dày ta đo b bi Thao tác tay trái c m bi b ng ngón ngón tr , tay ph i c m th c c p, ngón gi a, áp út ngón út c m thân th c chính, ngón t lên ph n d i du xích c a má đ ng đ di chuy n đ y ph n đ ng c a th c áp sát vào chi ti t c n đo mà m t bên đư t vào ph n má t nh - Khi chi ti t th c đư đ t vào v trí c m đo, lúc ta c m th c chi ti t tr c di n phía tr c (không l ch sang hai bên) đ đ c tr s th v i v ch ắ0Ằ đ ng ng du xích bi t c ph n nguyên v ch trùng c a du xích v i th đ c t c ph n l , ta đ c bi t c k t qu c n đo GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 10 Th c t p ngu i BÀI 5: C T REN B NG D NG C C M TAY (10 ti t) 5.1 C T REN B NG TARÔ 5.1.1 M C TIểU BẨI H C a V ki n th c: SV hi u bi t ph ng pháp c t ren b ng m i tarô b V k n ng: Rèn luy n k n ng th c hành khoan đ th c hi n t p khoan l c t ren c Thái đ : Ph i có tinh th n trách nhi m th c hành Bi t c ng tác v i thành viên nhóm trình h c t p 5.1.2 CHU N B a Giáo viên: Chu n b ph ng ti n d y h c: B n v Trang b th c hành: ể tô, bàn ngu i D ng c th c hành: D ng c v ch d u, d ng c đo, d a, máy khoan, m i khoan b tarô, tay quay V t li u th c hành: Phôi thép, d u bôi tr n D ki n hình th c: T p trung h Ph ng d n, sau phân vi c th c hành ng pháp đánh giá ki n th c: Ki m tra thông qua s n ph m b Sinh viên: Ki n th c liên quan đ n môn h c/HP: V k thu t, Dung sai k thu t đo, V t li u c khí Tài li u h c t p: Bài gi ng Th c t p ngu i 5.1.3 N I DUNG BẨI GI NG a Khái ni m: C t ren b ng m i tarô dùng đ c t ren chi ti t nh đai c th c hi n ch c n ng s a ch a ngu i l b h ng ren GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 38 Th c t p ngu i Tarô dùng đ c t ren b ng tay, th th ng đ c ch t o theo b , m i b ng t (2 ÷ 3) m i G m: m i thô, m i bán tinh m i tinh b Xác đ nh đ ng kính l đ tarô: i v i v t li u thép v t li u kim lo i d o: - d=Dập i v i v t li u gang v t li u kim lo i giòn - d = D ậ (1.05 ÷ 1.1)p Trong đó: d: ng kính l đ c t ren D: ng kính l n ren p: B c ren Ví d : Tarô ren M10x1.25 khoan l Tarô ren M10x1.5 khoan l 8.5 Tarô ren M12x1.5 khoan l 10.5 c B ng xác đ nh đ 8.7 ng kính m i khoan đ ta rô ren theo h mét (B ng 5.1) ng kính m i khoan d ng kính ren D 2,5 B c ren p Gang, đ ng thau, Thép, gang có th đ ng rèn đúc 0,4 1,6 1,6 0,25 1,75 1,75 0,45 2,05 2,05 0,35 2,15 2,15 0,5 2,5 2,5 0,35 2,65 2,65 0,7 3,3 3,3 GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 39 Th c t p ngu i 10 12 14 16 0,5 3,5 3,5 0,8 4,1 4,2 0,6 4,5 4,5 1,0 4,9 5,0 0,75 5,2 5,2 1,25 6,6 6,7 6,9 0,75 7,1 7,2 1,5 8,4 8,5 1,25 8,6 8,7 8,9 0,75 9,1 9,2 1,75 10,1 10,2 1,5 10,4 10,5 1,25 10,6 10,7 10,9 10,1 11,8 12 1,5 11,4 12,5 12,9 13 13,8 14 1,5 14,4 14,5 14,9 15 d M i tarô: Hình 5.1 GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 40 Th c t p ngu i Hình 5.2 e Trình t gia công: - L y d u phôi theo kích th cb nv - V ch đ t tâm, đo ki m tra l i - Gá chi ti t đư gia công l vào êtô - Bôi d u vào ph n làm vi c c a m i tarô1 (tarô thô) - L p đuôi vuông c a tarô vào tay quay, đ t ph n đ u tarô vào l th t đ ng tâm - Dùng tay ph i n nh tarô xu ng, tay trái xoay tay quay theo chi u kim đ ng h cho đ n tarô c t vào kim lo i 1-2 ren (ph i đ t tarô v trí đúng) - C t ren, xoay tarô b ng tay quay theo chi u kim đ ng h 1/2 vòng, l i quay ng c tr l i ¼ vòng đ c t đ t phoi làm nh trình c t - Khi c t h t chi u dài ren quay ng c l i đ tháo tarô - C t ren b ng m i tarô th (tarô tinh); bôi d u bôi tr n vào m i tarô th nh m i tarô1, đ a vào l v n cho đ u c t c a tarô n vào đ ng ren, lúc m i l p tay quay ti p t c c t ren - Ki m tra ch t l ng c a ren - Xem xét bên ren không đ c cong vênh-tróc-m - Ki m tra ren b ng cách v n ren đai c vào đ c f Nh ng h h ng cách kh c ph c - Gãy tarô l : Do làm vi c thi u th n tr ng, phoi làm k t tarô, tarô cùn Kh c ph c: Dùng c c u k p đ gi tarô xoay ng c Dùng m i đ t (có đ c ng ≥ m i tarô) đ phá v tarô l y GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 41 Th c t p ngu i Dùng ph ng pháp hàn khí nung nóng cho tarô gi m đ c ng, sau dùng khoan lo i b - Ren b m , nghiêng: Là tarô b cùn, c t không bôi d u, đ t tarô b nghiêng- l ch Kh c ph c: Khi b t đ u c t ph i u ch nh cho tarô vuông góc v i m t đ u c a chi ti t, c t ph i bôi d u, d ng c ph i mài s a - Ren b tróc t ng m ng: Do đ ng kính l khoan nh ho c tarô b cùn đ ng th i phoi b k t nhi u Kh c ph c b ng cách tính xác khoan th ng xuyên làm s ch phoi ng kính l khoan sai: Nguyên nhân m i khoan b đ o ho c mòn đ Nguyên nhân c a hi n t ng kính ng đ o m i khoan: Gá m i khoan vào đ u k p không xác Do b m t l p ghép ho c k p ch t m i khoan mòn không đ u, ph n đuôi m i khoan b mòn ho c m t đ nh v c a v u b mòn không đ u Cách kh c ph c c n ph i mài s a l i đuôi m i khoan v u c p Khi m i khoan b mòn ph i mài l i ho c thay m i m i V trí l khoan sai: Nguyên nhân: xác tr ng tâm l sai v trí u ch nh l đ nh khoan không ng h p tâm l b nghiêng gá đ t v t gia công không xác nên không vuông góc v i b m t gia công Bi n pháp kh c ph c: Gá v t xác dùng ke vuông 900 đ đo đ xác c a m i khoan v i m tđ c gia công Khi khoan l sâu lúc đ u nên dùng m i khoan ng n Khi khoan l m t nghiêng ph i dùng v t d n g K thu t an toàn - Khi quay m i tarô th y n ng, chuy n đ ng khó kh n, ph i tháo m i tarô đ tìm nguyên nhân Khi b k t phoi, ta ph i làm s ch phoi r i m i ti p t c c t ren GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 42 Th c t p ngu i - M i tarô ph i đ t vuông góc v i m t đ u c a chi ti t c n gia công - Không đ c dùng d ng c khác thay th gia công tarô, cho tay quay nh : ki m, clê, búa - Không s d ng ki m đ si t tay quay - Khi c t ph i th ng xuyên cho d u bôi tr n 5.1.4 BẨI T P TH C HẨNH Khoan l 8.5x16 mm, đ c t ren đai c M10x1.5 nh hình v Hình 5.3 CÁC QUÁ TRÌNH H N i dung TT Ph NG D N ng pháp th c hi n GV A H SV ng d n ban đ u: - Chu n b : D ng c th Ghi c k , th th c hành H ng c góc, đ a v ch d u, trình t compa, ph n, m i v ch, m i đ t, b búa, đ m lót, m i khoan c, 8.5 gi i, mm, b m i tarô thích d n T p trung nghe, di n quan sát gi i theo dõi, ghi chép Trang thi t b th c hành: ể tô, bàn trình t ngu i, máy khoan b c GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 43 Th c t p ngu i V t li u: Phôi Thép CT3 25x16 mm, d u bôi tr n M i SV m t phôi - Trình t công vi c: B c 1: Phôi đ c v ch d u chia đ u m i đo n 17 mm B c 2: Th c hi n trình c a (ráp l i c a vào khung u ch nh nh B 2) c 3: Th c hi n d a phôi tròn thành l c giác (cách gá đ t phôi nh B 3) c 4: Dùng th kích th c c p ki m tra c, sau ki m tra c p c nh song song B c 5: V ch d u, núng tâm B c 6: Gá đ t chi ti t lên ê tô máy khoan B c 7: Ki m tra máy khoan, gá đ t m i khoan B c 8: Ti n hành khoan B c 9: Ráp b tarô vào tay quay (thông th ng b tarô m i: thô tinh) B c 10: Ti n hành c t ren trong, dùng m i tarô thô đ c t ren trong, phôi đ c gá lên ê tô bàn ngu i có t m lót k p bên phôi đ kh i tr y x c b m t phôi t m i tarô vuông góc v i b GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 44 Th c t p ngu i m t phôi t i v trí tâm l Hai tay c m tay quay m i tarô v a xoay v a n đ cho m i tarô n ren vào phôi, sau ta ti n hành c t ren phôi nh ph n h ng d n trình t gia công Trong trinh c t ren ph i cho d u bôi tr n B c 11: Dùng m i tarô tinh đ c t ren l n cu i hoàn thành s n ph m Chi ti t gia công xong ph i theo yêu c u k thu t đư nêu B H ng d n th - M i SV t ng xuyên: th c hi n c a m t Theo h phôi - Th c hi n trình t theo h H ng d n, t p ng kh c ph c sai h ng d n ban đ u C dõi, Th c hi n ng d n k t thúc: - C ng c ph n th c hành Nêu v n đ - Gi i đáp th c m c -B od x ng d ng c , v sinh nhà ng 5.2 C T REN B NG BẨN REN 5.2.1 M C TIểU BẨI H C a V ki n th c: SV hi u bi t ph ng pháp c t ren b ng bàn ren b V k n ng: Rèn luy n k n ng th c hành d a tròn t ng đ i đ th c hi n t p c t ren b ng bàn ren GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 45 Th c t p ngu i c Thái đ : Ph i có tinh th n trách nhi m th c hành Bi t c ng tác v i thành viên nhóm trình h c t p 5.2.2 CHU N B a Giáo viên: Chu n b ph ng ti n d y h c: B n v Trang b th c hành: ể tô, bàn ngu i D ng c th c hành: D ng c v ch d u, d ng c đo, d a, bàn ren, tay quay V t li u th c hành: Phôi thép, d u bôi tr n D ki n hình th c: T p trung h Ph ng d n, sau phân vi c th c hành ng pháp đánh giá ki n th c: Ki m tra thông qua s n ph m b Sinh viên: Ki n th c liên quan đ n môn h c/HP: V k thu t, Dung sai k thu t đo, V t li u c khí Tài li u h c t p: Bài gi ng Th c t p ngu i 5.2.3 N I DUNG BẨI GI NG a Khái ni m: C t ren b ng d ng c bàn ren dùng đ c t ren ngoài, phôi dùng đ c t t o ren nh : bu lông, gu dông th c hi n ch c n ng s a ch a ngu i chi ti t ren b h ng b Xác đ nh đ ng kính c y tròn đ c t ren b ng bàn ren: - Trong trình dùng bàn ren đ gia công ren b m t phôi hình tr tròn g i ren xác đ nh đ - ng kính tr tròn c n c t ren ta d a vào công th c kinh nghi m sau: ng kính tròn c n c t ren: dct = d ậ 0,13p Trong đó: d đ ng kính l n ren p b c ren Có th tra theo b ng sau: (b ng 5.2) GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 46 Th c t p ngu i Ren h ph thông K ren B c ren Ren h Anh K tròn K K K ren tròn c n ren inch ren inch c n ren K Ren ng tr tròn K K K c a ng K K K nh l n nh l n nh l n nh t nh t nh t nh t nh t nh t M6 5.8 5.9 1/4 5.9 1/8 9.4 9.5 M8 1.25 7.8 7.9 5/16 7.4 7.6 1/4 12.7 13 M10 1.5 9.75 9.85 3/8 9.2 3/8 16.2 16.5 M12 1.75 11.75 11.9 1/2 12 12.2 1/2 20.5 20.8 M14 13.7 13.85 - - - 5/8 22.5 22.8 M16 15.7 15.85 5/8 15.2 15.4 3/4 26 26.3 c Bàn ren tay quay: Hình 5.4 1: L đ t bàn ren; 2: Tay quay; 3: Bàn ren d Trình t th c hi n: - L y d u phôi theo kích th c đư cho b n v , dùng d ng c đo ki m tra l i - Ki m tra đ ng kính c a phôi, phôi gia công ph i đ (1÷ 2) mm v i góc vát 450, nh hình v c vát mép m t đ u t Hình 5.5 GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 47 Th c t p ngu i - K p phôi vào ê tô cho chi u cao c a phôi nhô lên kh i ê tô, k c đo n ren đ nh c t t (15 ÷ 20)mm - t bàn ren đư l p vào tay quay lên đ u mút c a phôi ph n đư vát, cho m t đ u c a bàn ren vuông góc v i đ ng tâm c a chi ti t - Th c hi n trình c t ren, n l c v a ph i, đ a bàn ren t o đ ng c t chi ti t, c t đ c (1 ÷ 2) đ ng ren, sau dùng d u bôi tr n cho vào phôi c t ren đ c t ph n ren l i Các ren c t ti p theo quay vào ¾ vòng quay tr l i ¼ vòng đ b phoi, t o l c c t nh , đ chi ti t không b cong, đùm e K thu t an toàn - Khi quay bàn ren th y n ng, chuy n đ ng khó kh n, ph i tháo bàn ren đ tìm nguyên nhân Khi b k t phoi, ta ph i làm s ch phoi r i m i ti p t c c t ren - Bàn ren ph i đ t vuông góc v i m t đ u c a chi ti t c n gia công - Không đ c dùng d ng c khác thay th gia công c t ren ngoài, cho tay quay nh : ki m, clê, búa ầ - Không s d ng ki m đ si t tay quay - Khi c t ph i th ng xuyên bôi tr n 5.3 BẨI T P TH C HÀNH Bài t p c t ren hai đ u: Hình 5.6 CÁC QUÁ TRÌNH H N i dung TT Ph ng pháp th c hi n GV A H Ghi SV ng d n ban đ u: - Chu n b : D ng c th NG D N th c hành H ng c k , đ a v ch d u, compa, trình t ph n, m i v ch, m i đ t, búa, bàn b ren tay quay, d u bôi tr n c, gi i, GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr d n T p trung nghe, di n quan sát gi i theo dõi, ng H Ph m V n ng 48 Th c t p ngu i Trang thi t b th c hành: ể tô, bàn thích ghi chép ngu i Thao tác trình t V t li u: Phôi thép 10x100 mm mãu b c M i SV phôi - Trình t công vi c: B c 1: Phôi đ c chu n b t thép 10x100 mm B c 2: Ki m tra phôi, sau vát mép đ u B c 3: Phôi đ c k p lên ê tô d a chi u dài chi ti t t mm xu ng 10 9,85 mm theo b ng tra t gi ng B c 4: Gá bàn ren vào tay quay B c 5: Phôi đ tô theo h c k p ch t lên ê ng th ng đ ng (vuông góc v i bàn ngu i) B c 6: Ti n hành c t ren (c t đ c ÷ ren cho d u bôi tr n trình c t) B H ng d n th - M i SV t ng xuyên: th c hi n c a m t Theo h phôi - Th c hi n trình t theo h H d n, t p ng kh c ph c sai d n ban đ u C ng dõi, Th c hi n h ng ng d n k t thúc: - C ng c ph n th c hành Nêu v n đ - Gi i đáp th c m c -B od x ng d ng c , v sinh nhà ng GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 49 Th c t p ngu i BẨI T P THAM KH O Gia công then b ng Gia công bu lông ch T GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 50 Th c t p ngu i Khoan l gia công hình vuông Gia công bu lông tai h ng YểU C U K THU T - Ren không đ - Không đ c ch n x t c s c m hai ren GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 51 Th c t p ngu i TÀI LI U THAM KH O [1] Nguy n V n V n, Th c hành c khí – Ngu i, NXB Giáo d c, 2000 [2] Võ Mai Lý - Nguy n V n Quý, K thu t ngu i c khí, NXB H i Phòng, 2002 [3] Phí Tr ng H o - Nguy n Thanh Mai, K thu t ngu i, NXB Giáo d c GV Nguy n V n Trúc - Khoa K thu t Công ngh , Tr ng H Ph m V n ng 52 ... hành N i dung c a h c ph n g m 05 th c hành: Bài 1: N i qui x ng d ng c đo ki m ậ v ch d u Bài 2: C t kim lo i Bài 3: D a kim lo i Bài 4: Khoan kim lo i Bài 5: C t ren b ng d ng c c m tay Gia công... xích c a má đ ng đ di chuy n đ y ph n đ ng c a th c áp sát vào chi ti t c n đo mà m t bên đư t vào ph n má t nh - Khi chi ti t th c đư đ t vào v trí c m đo, lúc ta c m th c chi ti t tr c di n phía... panme (25 ậ 50) mm, ki m tra panme b ng cách đ a c 25 mm vào t vào đ u c đ nh, sau dùng tay v n núm du xích đ di chuy n đ u di đ ng t sát vào c Sau ta ch nh v ch ắ0Ằ du xích trùng v i v ch 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực tập nguội bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Thực tập nguội bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Thực tập nguội bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay