Phân độ chứng cớ

1 87 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:22

ΠΗΑℜΝ ∇Ο⊗ ΧΗ√∧ΝΓ Χ∧ ! Λοαι Ι: Χηνγ χ µανη, τ τ νηα〈τ χονγ τρνη 〉ανη για χο ηε τηο〈νγ (σψστεµατιχ ρεϖιεω) ! Λοαι ΙΙ : Χηνγ χ µανη, τ τ νηα〈τ χονγ τρνη νγηιεν χυ χο 〉ο〈ι χηνγ νγαυ νηιεν (Ρανδοµισεδ χοντρολλεδ τριαλ) ! Λοαι ΙΙΙ : Χηνγ χ τρυνγ βνη, τ χαχ χονγ τρνη νγηιεν χυ τηχ νγηιεµ χο τηιε〈τ κε〈 νγηιεν χυ το〈τ ! Λοαι Ις: Χηνγ χ τρυνγ βνη τ χαχ χονγ τρνη νγηιεν χυ κηονγ τηχ νγηιεµ χο τηιε〈τ κε〈 νγηιεν χυ το〈τ ! Λοαι ς: Θυαν 〉ιε∑µ, κινη νγηιεµ χα νηαν 621
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân độ chứng cớ, Phân độ chứng cớ, Phân độ chứng cớ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay