Nhà máy điện và trạm Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

58 162 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:20

Nhà máy điện và trạm Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Bài gi ng Nhà máy n tr m TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG NHÀ MÁY I N TR M (B C:ăCAOă NG) GV: Tr ngăQuangăSanh B MÔN: i n- i n t KHOA: K ăthu t-Côngăngh Qu ng Ngãi, 2015 Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG NHÀ MÁY I N TR M (B C:ăCAOă NG - 45ăTI T) GV: Tr ngăQuangăSanh B MÔN: i n- i n t KHOA: K ăthu t-Côngăngh Qu ng Ngãi, 2015 Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m M CL C L I NÓI Cả U NẢ KHÁI NI M CHUNG V NHÀ MÁY I N TR M BI N ÁP 1.1 N ng ệ ng v n đ s n xu t n n ng 1.2 Quá trình s n xu t n n ng tọong nhà máy n 11 1.3 Tr m bi n áp 18 Cả NẢ MÁY BI N ÁP 20 2.1 Khái ni m phân lo i 21 2.2 Các thông s c a máy bi n áp (MBA) 22 2.3 T đ u dây c a MBA 24 2.4 Các h th ng làm mát c a MBA 25 Cả NẢ ầ A CH N KHÍ C I N 27 3.1 Ch n máy c t n 33 3.2 Ch n dao cách ly 36 3.3 Ch n máy bi n n áp (BU, TU) 37 3.4 Ch n máy bi n dòng (BI, TI) 38 Cả NẢ 41 S N I I N C A NảÀ MÁY I N TR M BI N ÁP 41 4.1 Khái ni m chung 41 4.2 Các d ng s đ n i n Ế ẽ n 43 4.2.1 S đ m t h th ng góp 43 4.2.2 S đ h th ng m t gựị ịhợn đo n n i m ch vòng 49 4.2.3 S đ h th ng hai góp 50 4.2.4 S đ hai h th ng góp có góp vòng 56 TÀI LI U THAM KH O 60 Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m L I NịI i năn ngăđ t iăđiăxa,ăsauăđóăđ U căs năxu tăt ăcácănhƠămáyăđi n,ăquaăcácătr măt ngăápăđ ătruy nă căh ăápăthôngăquaăcácătr măh ăápăđ ăcungăc păđi năchoăcácăh ă tiêuă th ă Vìă v y,ă NhƠă máyă nă vƠă Tr mă bi nă ápă lƠă haiă khơuă quană tr ngă trongă h ă th ngăđi n Cu năBƠiăgi ngă“NhƠămáyăđi năvƠăTr m” s ăgiúpătrangăb ăchoăsinhăviênă ngƠnhă i nănh ngăki năth căc ăb nănh tăv ăNhƠămáyăđi n,ătr măbi năápăc ngănh ă quáătrìnhăv năhƠnh,ăthaoătác,ăs aăch aăcácăthi tăb ăkhiă g păs ăc ă ngăth i,ăgiúpă sinhăviênăcóăth ătínhăch năcácăthi tăb ăkhiăthi tăk ăNhƠămáyăđi năvƠ Tr măbi năáp N iădungăc aăbƠiăgi ngăg mă4 ch ng: Ch ng 1: Ầhái ni m ẾhỐng ố nhà máy n ốà tọ m ẽi n áị Ch ng 2: Máy ẽi n áị Ch ng 3: ầ a Ếh n Ệhí Ế n Ch ng 4: S đ n i n Ế a nhà máy n ốà tọ m ẽi n áị Doă th iă giană biênă so nă cóă h n nênă khôngă tránhă đ că nh ngă saiă sót,ă mongă nh ngăgópăýăxinăg iăv ăB ămônă i nă- i năt ,ăkhoaăK ăthu tă- Côngăngh ,ăTr iăh căPh măV nă ng.ăTrơnătr ngăc mă n! TáẾ gi ! Trang: ngă Bài gi ng Nhà máy n tr m CH NG KHÁI NI M CHUNG V NHÀ MÁY I N TR M BI N ÁP 1.1 N ng l ng vƠ v n đ s n xu t n n ng T ngătr ngăkinhăt ăg năli năv iăgiaăt ngănhuăc uătiêuăth ăn ngăl lƠă nă n ng.ă T ngă tr ngăkinhă t ă cƠngă nhanhă đòiă h iă ngu nă n ngă l ng,ăđ căbi tă ngăs ă d ngă cƠngăl n.ăV iăt căđ ăphátătri năc aăkinhăt ăth ăgi iăvƠănhuăc uătiêuăth ăn ngăl ngu nă n ngă l ng,ă ngă truy nă th ngă đangă c nă ki tă d n.ă S ă ph ă thu că ngƠyă m tă nhi uă vƠoăvi cănh păkh uănguyênănhiênăli uăcóăth ălƠmăkìmăhƣmăt căđ ăt ngătr t ăd năđ nătìnhătr ngăb tă năxƣăh i.ăVìăl ăđó, n ngăl m tăthi tăt iăs ăt ngătr căxemălƠăcóăquanăh ă ngăkinhăt ăvƠă năđ nhăchínhătr ă- xƣăh i ả th ng n ốà h th ng n ng ệ H ăth ngăn ngăl ngăđ ngăkinhă ng ngălƠăt păh pănh ngănhƠămáyăđi n,ătr măbi năáp,ăcácăh ătiêuă th ăđi năvƠănhi tăn ng,ăchúngăđ iăl iăv iănhauăb ngăcácăm ngăđi năvƠăm ngă nhi t H ăth ngăđi nălƠăm tăb ăph năc aăh ăth ngăn ngăl ngăg măcóăcácămáyăphátă n,ăthi tăb ăphơn ph iăđi n,ăm ngăđi năvƠăcácăh tiêuăth ăđi n Ng iătaăchiaăh ăth ngăn ngăl  NgỐ n ịhát n ng ệ ngăthƠnhă3ăb ăph năchính: ng : NhƠămáyăđi năs năxu tănhi tăn ngăvƠăđi năn ng  B ịh n tọỐy n t i : M ngăđi năvƠăm ngănhi t  CáẾ h tiêỐ th : Bi nă đ iă nă n ngă vƠă nhi tă n ngă thƠnhă cácă d ngă n ngă l * ngăkhác.ă Ế m Ế a h th ng n  S năxu tăvƠătiêuăth ăph iăđ ngăth iă,ăcácăs ăc ăc aăb tăc ăb ăph nănƠoălƠmă m tăs ăcơnăb ngăgi aăs năxu tăvƠătiêuăth ăđ uăcóăth ăd năđ ngălƠmăvi că m tăph năhayătoƠnăb ăh ăth ngă  Các trình đ ătrongăh ăth ngăn ngăl ngăx y raăr tănhanh,ănênăng iă taăph iăs ăd ngăcácăthi tăb ăr leăt ăđ ngăđ ălo iătr ăs ăc ănhanhăchóng  S ăphátătri năc aăh ăth ngăn ngăl kinhăt ăqu cădơnăvƠăph iăđ ngăph ăthu căvƠoăs ăphátătri năc aăn nă căphátătri nătr Trang: căm tăb c Bài gi ng Nhà máy n tr m * Ố m Ế a h th ng n  măb oăphơnăph iăcôngăsu tăăh pălýăvƠăkinhăt ănh t,ăt năd ngăcácăthi tăb ăvƠă nguyênăli uăđ aăph ngăm tăcách h pălý,ădoăđóăgi măgiáăthƠnhăđi năn ng  Nơngăcaoătínhăch tăđ măb oăcungăc păđi năliênăt căchoăcácăh ătiêuăth  Gi măđ căph nătr măcôngăsu tăd ătr ăvƠăt ngăđ căcôngăsu tăđ năv ăcácăt ă máy Hình 1.1 S đ k t n i nhƠ máy n * Nh Ế m Ế a h th ng n Xơyăd ngăh ăth ngăn ngăl tr măbi năápăvƠăđ ngăđòiăh iăph iăt năthêmăv năđ uăt ăxơyăd ngăcácă ngădơyăliênăl c.ăTuyănhiênănóăs ăđ căbùăl iănhanhăchóngăb ngă vi căh ăgiáăthƠnhăđi năn ng vƠăt ngăđ ătinăc yăcungăc păđi năvƠănhi t * V n đ s n ồỐ t n n ng ăcóăđ ngăl ngădùngă ăcácăh ătiêuăth ,ăn ngăl ngăs ăc păph iătr iăquaă nhi uăcôngăđo nănh ăkhaiăthác,ăch ăbi n,ăv năchuy năvƠăphơnăph i.ăCácăcôngăđo nă nƠyăđòiăh iănhi uăchiăphíăv ătƠiăchính,ăk ăthu tăvƠăcácărƠngăbu căxƣăh i N ngăl ngăs ăc păt nătƠiă ăcácăd ngăsau: - Hóaăn ng:ănhiênăli uătrongălòngăđ t,ăthanăđá,ăd u,ăkhíăđ tăt ănhiên, ănhiênă li uăsinhăkh i,ăg ,ăch tăth iăcôngănghi p, Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m - Th ăn ng:ăn căc aă cácădòngăthác,ăcácă dòngăsôngă ăm tăđ ăd că nh tăđ nh,ă n căth yătri u,ă - ngăn ng:ăn ngăl - Nhi tăn ng:ăn ngăl - N ngăl ngăgió,ăn ngăl ngăsóngăbi n ngăm tătr i,ăđ aănhi t,ănhi tăđ iăd ngăh tănhơn:ăn ngăl ngăc aălòăph nă ngăh tănhơn - C ăn ng:ăs căkéoăđ ngăv t,ăs căkéoăc aăconăng i Sauăkhiăkhaiăthácăquaăcácăcôngăđo năbi năđ iăn ngăl n ngăl ng ngăs ăc păchuy năthƠnhă ngăth ăc pănh ăđi năn ng,ănhi tăn ng,ăd uăđ t,ăkhíăđ t, ăN ngăl c păđ căphơnăph iăchoăcácăh ătiêuăth ăCácăthi tăb ătiêuăth ăn ngăl n ngăl ngăthƠnhăn ngăl ngăth ă ngă bi năđ iă ngăh uăích Vi tăNamălƠăqu căgiaăs ăh uăngu nătƠiănguyênăn căphongăphú,ătiêuăbi uălƠă dòngă ch yă c aă sôngă MeKong.ă Ti mă n ngă phátă tri nă c aă th yă nă lƠă r tă l n.ă că bi t,ăđ aăhìnhăđ iănúiăd că ămi năb căt oăl iăth ăchoăvùng nƠyăphátătri năth yăđi n.ă Tuyă nhiên,ă l ngă nă s nă xu tă doă thu ă nă l iă ch uă nhă h ngă r tă l nă t ă l ngă m aăhƠngăn mănênăvi căs năxu tăthu ăđi năt iăVi tăNamăkhóăcóăth ăch ăđ ng.ă đápă ngănhuăc uăs năxu tătrongăn ă c,ăvi căxơyănh ngănhƠămáyănhi tăđi năhayăđi nă h tănhơnălƠă yêuăc uăc păbách.ăChínhăph ăVi tăNamăn măb tăđ cănguyăc ănƠyăvƠă đangătíchăc căđ uăt ăxơyăd ngăc ăs ăh ăt ngăs năxu tăđi n Ngành kinhădoanhăđi nă ăVi tăNamălƠăm t ngƠnhăđ căquy n d t pătrungăb iăT păđoƠnăđi năl căqu căgiaă(EVN).ă i năđ iăs ăqu nălýă căcungăc păd aăvƠoăvi că cácăcôngătyăđi năt ănhơnăbánăđi n choăEVN.ăC ăc uăđi năl că ăVi tăNamălƠănhi tă năchi măkho ngă60%,ăti pătheoălƠăth yăđi năchi măkho ngă40% Trongă khiă đóă t ă l ă ph ă thu că vƠoă th yă nă c aă Nh tă B nă ch ă kho ngă 10%, bìnhăquơnăc aăth ăgi iăkho ngă12-13%.ăT ăđóăcóăth ănóiăt ăl ăph ăthu căvƠoăth yă năc aăVi tăNamălƠăr tăcao.ăT ngălai,ăVi tăNamăđ tăraăph ngăchơmăt ngăb că kìmăhƣmăs ăph ăthu căvƠoăth yăđi n,ăđ ngăth iănơngăcaoăt ăl ăđi năn ngăkhác.ăTheoă k ă ho chă c a ngƠnhă nă vƠoă n mă 2020ă d ă ki nă t ăl ă ph ă thu că vƠoă th yă nă s ă gi măxu ngăm că28.5%,ănhi tăđi nălƠă56.9%ăvƠăđi nănh păkh uăt ăcácăn 5.8% Trang: 10 căkhácălƠă Bài gi ng Nhà máy n tr m 1.2 Quá trình s n xu t n n ng nhƠ máy n 1.2.1 Khái ni m, phơn lo i nhƠ máy n Hình 1.2 NhƠ máy Nhi t n Nghi S n NhƠămáyăđi nălƠăm tăxíănghi păđ căbi tăcóănhi măv ăbi năđ iăcácăd ngăn ngă l ngăkhácănhauănh ăn ngăl c aăn ngăc aănhiênăli uă(ăthan, d u,ăkhíăđ t, )ăn ngăl ngă c,ăgió,ăm tătr i,ă ăthƠnhăđi năn ngăđ ăcungăc păchoăcácăh ătiêuăth Phợn ệo i C năc ăvƠoălo iănhiênăli uăs ăd ngăchoănhƠămáyăđi iătaăchiaăăraăcácălo iă sau: a.ăNhƠămáyănhi tăđi nă(N ): Trongă N ă ng nhi tăđi năcònăđ iă taă dùngă nhiênă li uă lƠă thană đá,ă d uă ho că khíă đ t.ă NhƠă máyă căchiaăraălƠmăhaiălo i: - NhƠămáyănhi tăđi ngăh iă - NhƠămáyănhi tăđi nătríchăh i b.ăNhƠămáyăth yăđi nă(T ): NhƠămáyăth yăđi nădùngăn ngăl ngăc aădòngăn căđ ăs năxu tăraăđi năn ng.ă ngăc ăs ăc păđ ăquayămáyăphátăth yăđi nălƠăcácătuaăbinăn ngang Trang: 11 cătr căđ ngăhayătr că Bài gi ng Nhà máy n tr m Hình 1.3 NhƠ máy th y n c.ăNhƠămáyăđi nănguyênăt ă(NT): Hình 1.4 NhƠ máy n nguyên t Th căch tănhƠămáyăđi nănguyênăt ălƠăm tănhƠămáyănhi tăđi n,ătrongăđóălòăđ tă thanăđ căthayăb ngălòăph nă ngănguyênăt d.ăNhƠămáyăđi nădùngăs căgió: Ng iătaăl iăd ngăs căgióăđ ăquayăm tăh ăth ngăcánhăqu tăvƠătruy năđ ngăđ ă quayămáyăphátăđi n Trang: 12 Bài gi ng Nhà máy n tr m - Khiă s aă ch aă MCăb tă kìă m chă nƠoă thìă m chă đóă s ă b ă m tă nă trongă su tă th iăgianăs aăch a - Khiăng năm chătrênăthanhăgópăho căDCLăthanhăgópăthìătoƠnăb ăs ăđ ăc ngă b ăm tăđi n.ă  Ph m ối s ế ng: - S ăd ngăchoăthanhăgópăh ăápăcácăTBAăcôngăsu tănh - S ăd ngătrongăcácăs ăđ ăt ădùngăc aănhƠămáyăđi n,ănh ngăkhiăđóăph iăcóă ngu năd ăphòng ă kh că ph că nh ngă nh ng că mă c aă s ă đ ă 1ă thanhă gópă khôngă phơnă đo nă iătaăti năhƠnhăphơnăđo năthanhăgóp 4.2.1.2 S đ h th ng m t góp có phơn đo n a S đ m t h th ng TẢ ịhợn đo n ẽ ng DCầ Cầịđ iăv iăs ăđ ănƠyăkhiăc năki mătraăs aăch aăphơnăđo nănƠoăthìăch ăcóăphơnă đo năđóăb ăng ngălƠmăvi c Hình 4.5 S đ h th ng m t góp đ * Thao táẾ s đ : S a Ếh a ịhợn đo n P - C tăcácăMC:ăMC1,ăMC4 Trang: 46 c phơn đo n b ng dao cách ly CLpd Bài gi ng Nhà máy n tr m - C tăcácăDCL:ăCL11,ăCL41,ăCLpđ - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăP S a Ếh a ếao ẾáẾh ệy ịhợn đo n: - C tăcácăMC:ăMC1,ăMC2,ăMC4,ăMC5 - C tăcácăDCL:ăCL11, CL21, CL41, CL51 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăCLpđ b S đ m t h th ng TẢ ịhợn đo n ẽ ng DCầ Cầịđ S a Ếh a DCầ ịhợn đo n Cầịđ2 - C tăcácămáyăc t:ăMC2,ăMC5 - C tăcácădaoăcáchăly:ăCL21,ăCL51,ăCLpđ1 - Th căhi năcácăbi năpháp anătoƠnăđ ăs aăch aăCLpđ2 Hình 4.6 S đ h th ng m t góp phơn đo n b ng hai dao cách ly CLpd * Ố - nh Ế m: V n hành đ Ế ệ ị: Trang: 47 Bài gi ng Nhà máy n tr m  Ố m: Khiăcóăng năm chătrênăphơnăđo năho cădaoăcáchălyăthanhăgópăc aă phơnăđo nănƠoăthìăch ăcóăphơnăđo năđóăb ăm tăđi n  Nh Ế m: Côngăsu tăngu năkhôngăđ căphơnăb ăđ uăchoăcácăph ăt iănênă v năhƠnhăkhôngăkinhăt * V n hành song song:  Ố m: Côngăsu tăngu năđ căphơnăb ăđ uăchoăcácăph ăt iănênăv năhƠnhă kinhăt  Nh Ế m: Khiăcóăng năm chătrênăb tăk ăphơnăđo năho căDCLăthanhăgópă c aăphơnăđo nănƠoăthìăđ uăd năđ năm tăđi nătoƠnăb ăkh căph căcácănh căđi măc aăcácătr ngătháiăv năhƠnhătrênătaăti năhƠnhă phơnăđo năb ngămáyăc t c S đ m t h th ng TẢ ịhợn đo n ẽ ng MCịđ iăv iăs ăđ ănƠy,ă ăch ăđ ăv năhƠnhă bìnhăth ngămáyăc tăphơnăđo nă ătr ngă tháiăđóng Khiăcóăng nă m chătrênăb tăk ăphơnăđo nănƠoăthìămáyăc tăphơnăđo năMCpđăvƠă máyă c tăc aăcácă m chăcóăngu năn iăv iăphơnăđo năđóăc t.ăPhơnăđo năcònăl iăv nă lƠmăvi căbìnhăth ng Hình 4.7 S đ h th ng m t góp phơn đo n b ng máy c t  Ng n m Ếh t i N1 tọên P Trang: 48 Bài gi ng Nhà máy n tr m BVRLăs ătácăđ ngăc tăMCpđăvƠăMC4.ăSauăđóănhơnăviênăv năhƠnhăs ăx ălýăs ă c ănh ăsau: - C tămáyăc tăMC1 - C tăcácădaoăcáchăly:ăCL11,ăCL31,ăCLpđ1 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăti năhƠnhăs aăch aăs ăc 4.2.2 S đ h th ng m t góp phơn đo n n i m ch vòng a Mô t s đ : Khiăs ăphơnăđo nănhi uăthìăchênhăl chăđi năápăgi aăcácăphơnăđo năth ngăl n,ă n uăchênhăl chăđi năápăl năh năgi iăh năchoăphépăcóăth ăkh căph căb ngăcách:  N i ẾáẾ ịhợn đo n thành m Ếh ốòng Hình 4.8 S đ h th ng m t góp phơn đo n n i m ch vòng  Tácăd ngăc aăvi iăm chăvòngălƠ:  Gi măđ căt năth tă năápătrênăcácăkhángăđi năphơnăđo n,ălƠmăchoăchênhă l chăđi năápăgi aăcácăphơnăđo năbé  Khiăcóăs ăc ătrênăb t k ăphơnăđo nănƠoăthìăcácăphơnăđo năcònăl iăc ngăv nă lƠmăvi căsongăsong  S a Ếh a DCầ ịhợn đo n: s aăch aăDCLăCLpd11 - C tăcácăMC:ăMC1,ăMCpd1,ăMCtd1ăvƠăcácăMCăđ ngădơy - C tăcácăDCL:ăCL11,ăCL1,ăCLpd12,ăCLtd1,ăCLpd42 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠn đ ăs aăch aăCLpd11 Trang: 49 Bài gi ng Nhà máy n tr m Sauăkhiăs aăch aăxong,ătrìnhăt ăkhôiăph căl iăs ăđ : - M ăt tăc ăcácăđi măn iăđ t - óngăcácădaoăcáchăly:ăCL11,ăCL1,ăCLpd12,ăCLtd1,ăCLpd42 - óngăcácămáyăc t:ăMCpd1,ăMCpd4,ăMCtd1 - óngămáyăc t:ăMC1ă(chúăýăhoƠăđ ngăb ) - óngăcácămáyăc tăđ ngădơy  Ầhi Ếự ng n m Ếh saỐ Ệháng n đ ng ếợy: (N1) - BVRLăs ătácăđ ngăc tăcácămáyăc t:ăMC1,ăMCpd1,ăMCtd1ăvƠăcácămáyăc tă đ ngădơyămƠăphíaăcu iăđ ngădơyăcóăngu n.ăSauăđóănhơnăviênăv năhƠnhăx ălýăs ă c ănh ăsau: - C tăt tăc ăcácăMCăliênăquanăđ năđi măng năm chămƠăăBVRLăch aăc t - C tădaoăcáchălyăCL1 - óngăcácămáyăc t:ăMCpd1,ăMCpd4,ăMCtd1 - óngămáyăc t:ăMC1ă(chúăýăhoƠăđ ngăb ) - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăs ăc 4.2.3 S đ h th ng hai góp 4.2.3.1 Mô t s đ : S ăđ ăhaiăh ăth ngăTGăg m: - HaiăTGăđ iăv iănhauăquaăm tămáyăc tăn iăMCNăvƠă2ăDCLăCLN1 CLN2 - M iăm chăđ vƠăm tăDCLăđ iăvƠoăhaiăh ăth ngăTGăquaăm tămáyăc tăvƠăhaiăDCLăTGă ngădơy Trang: 50 Bài gi ng Nhà máy n tr m Hình 4.9 S đ h th ng hai góp 4.2.3.2 Tr ng thái v n hƠnh: a.ăTr ngătháiăv năhƠnhăsongăsong:  LƠătr ngătháiăv năhƠnhătrênăc ăhaiăTG.ăLúcănƠyămáyăc tăn iăMCNă ătr ngătháiă đóng.ă  ăv năhƠnhăkinhăt ,ătaăphơnăb ăđ uăngu năvƠăph ăt iătrênăc ăhaiăTG Gi ăthi t: B1,ăD1,ăD3ă TGI B2,ăD2,ăD4ă TGII Tr ngătháiăs ăđ ănh ăsau: - Cácămáyăc tă ătr ngătháiăđóng:ăMC1,ăMC2,ăMC3,ăMC4,ăMC5,ăMC6,ăMCN - Cácă DCLă ă tr ngă tháiă đóng:ă CL11,ă CL22,ă CL31,ă CL42,ă CL51,ă CL62,ă CLN1, CLN2, CL13, CL23, CL33, CL43 - CácăDCLă ătr ngătháiăc t:ăCL12,ăCL21,ăCL32,ăăCL41,ăCL52,ăCL61 b.ăTr ngătháiăv năhƠnhătrênăm tăTG: LƠătr ngătháiămƠăs ăđ ăch ăv năhƠnhătrênăm tăTG.ăMCNă ătr ngătháiăc t Trang: 51 Bài gi ng Nhà máy n tr m - CácăDCLăTGăn iăv iăTGălƠmăvi că ătr ngătháiăđóng - CácăDCLăn iăv iăTGăd ătr ă ătr ngătháiăc t.ă c.ăL uăý: Tr ngătháiăv năhƠnhăsongăsongălƠătr ngătháiăv năhƠnhăch ăy uăc aăs ăđ ,ă tr ngătháiăv năhƠnhăđ căl păch ăs ăd ngăkhiăs aăch aăTGăho căcácăDCLăTG 4.2.3.3 Thao tác s đ : Gi ăthi tăs ăđ ăv năhƠnhăsongăsong: - B1,ăD1,ăD3ă ăTGI - B2,ăD2,D4ă ăTGII a.ăThaoătácăs aăch aăTGăTGI: Trình t ăthaoătácănh ăsau: - Chuy năcácăm chăđangălƠmăvi cătrênăTGIăv ălƠmăvi cătrênăTGIIăb ngăcách:  óngăcácăDCL:ăCL12,ăCL32,ăCL52  C tăcácăDCL:ăCL11,ăCL31,ăCL51 - C tămáyăc tăMCNăvƠă2ăDCL:ăCLN1,ăCLN2 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăti năhƠnhăs aăch aăTGI  Trìnhăt ăthaoătácăđ aăTGIăvƠoătr ăl iălƠmăvi cănh ăsau: - Tháoăt tăc ăcácăđi măn iăđ tăanătoƠnătrênăTGI - Ki mătraăTGI:  Ki mătraăb ngăm t  Ki mătraăb ngăđi n: + óngăcácăDCL:ăCLN1,ăCLN2 + óngămáyăc tăMCNă(t0 sec) N uăTGIăt tăthìăMCNăđóngăthƠnhăcông,ăti păt căthaoătácănh ăsau: - óngăcácăDCL:ăCL11,ăCL31,CL51 - C tăcácăDCL:ăCL12,ăCL32,ăCL52 b.ăThaoătácăs aăch aăDCLăTG: S a Ếh a CL11 - Chuy năcácăm chăđangălƠmăviêcătrênăTGIăv ălƠmăvi cătrênăTGIIă(tr ăDZăD1),ă b ngăcách:  óngăcácăDCL:ăCL32,ăCL52  C tăcácăDCL:ăCL31,ăCL51 Trang: 52 Bài gi ng Nhà máy n tr m - C tămáyăc tăMCNăvƠăhaiăDCL:ăCLN1ăvƠăCLN2 - C tămáyăc tăMC1ăvƠăDCL:ăCL13 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăCL11 Nh ố y đ ng ếợy D1 s ẽ m t n tọong sỐ t th i gian s a Ếh a c Thaoătácăs aăch aămáyăc t:ăMC1 Hình 4.10 S đ s a ch a máy c t MC1 Chuy nă t tă c ă cácă m chă đangă lƠmă vi că trênă TG1ă v ă lƠmă vi că trênă TG2ă (tr ă m chăMC1): - óngăcácăDCL:ăCL32,ăCL52 - C tăcácăDCL:ăCL31,ăCL51 - C tăMCNăvƠăMC1 - C tăcácăDCL:ăCL11,ăCL13 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ătháoămáyăc tăMC1 - Dùngădơyăn iăt tăm chămáyăc tăMC1 Trang: 53 Bài gi ng Nhà máy n tr m - Tháoăti păđ aăanătoƠn.ă - óngăcácăDCL:ăCL13,ăCL11 - Chuy năBVRLăc aămáyăc tăMC1ăchoăMCN - óngămáyăc tăMCN Hình 4.11 S đ s d ng máy c t n i MCN thay th máy c t MC1 Nh ố y đ ng ếợy D1 ố n đ Ế Ế ị n (thỀo đ ng g Ếh g Ếh) tọong sỐ t th i gian s a Ếh a MC1 d.ăKhôiăph căs ălƠmăvi căc aăs ăđ ăkhiăcóăng năm chătrênăTGă(N1): Trang: 54 Bài gi ng Nhà máy n tr m Hình 4.12 S đ h th ng hai góp có ng n m ch trên góp t i N1 Khiăx yăraăng năm chăt iăN1,ăBVRLătácăđ ngăc tămáyăc tăMC5ăvƠăcácămáyăc tă m chăDZăn uăcu iăDZăđóăcóăngu nă(gi ăs ăMC1) Nhơnăviênăv năhƠnhăx ălýănh ăsau: - C tăt tăc ăcácămáyăc tăn iăvƠoăTGăTGIămƠăBVRLăch aăc t:ăMC3 - C tăt tăc ăcácăDCLăn iăvƠoăTGăTGI: CL11, CL31, CL51 - óngăcácăDCL:ăCL12,ăCL32,ăCL52 - óngămáyăc t:ăMC1,ăMC3,ăMC5 - Th căhi năcácăbi năphápăanătoƠnăđ ăti năhƠnhăs aăch aăTGI 4.2.3.4 a u nh c m c a s đ : uăđi m:  Cóăth ăs aăch aăt ngăTGămƠăv năđ măb oăchoăcácăm chălƠmăvi c  Khiăs aăch aăDCLăTGăc aăm tăm chăb tăkìăthìăch ăcóăm chăđóăb ăm tăđi n  Khiăs aăch aămáyăc tăc aăm tăm chăb tăkìăthìăkhôngăph iăng ngălơuădƠiăs ă lƠmăvi căc aăm chăđó.ă Trang: 55 Bài gi ng Nhà máy n tr m  Khiăx yăraăng năm chătrênăTGănƠoăthìăch ăcóăcácăm chăn iăvƠoăTGăđóăt mă th iăb ăm tăđi n  S ăđ ăv năhƠnhăkháălinhăho t.ă b.ăNh căđi m: Khiăti năhƠnhăb oăd ngăs aăch aăm tăTG,ăcácăm chăs ăph iălƠmăvi cătrênăTGă cònăl i.ăKhiăđóăn uăx yăraăng năm chătrênăTGănƠyăthìătoƠnăb ăs ăđ ăs ăb ăm tăđi nă nênăs ălƠmăgi măđ ătinăc yăc aăs ăđ 4.2.4 S đ hai h th ng góp có góp vòng 4.2.4.1 Mô t s đ S ăđ ăh ăth ngăhaiăthanhăgópăcóăthanhăgópăvòngălƠăs ăđ ăhaiăh ăth ngăthanhă góp có thêm góp vòng  Thanhăgópăvòngăđ iăv iă2ăthanhăgópălƠmăvi căquaăMCVăvƠă3ădaoăcáchă ly  M iăm tăm ch đ iăv iăthanhăgópăvòngăquaăm tădaoăcáchălyăvòng Hình 4.13 S đ h th ng hai góp có góp vòng Trang: 56 Bài gi ng Nhà máy n tr m 4.2.4.2 Tr ng thái lƠm vi c: T ngăt ăs ăđ ă2ăh ăth ngăthanhăgópă 4.2.4.3 Thao tác s a ch a Gi ăthi tăH ăth ngăđangăv năhƠnhăsongăsong - B1,ăD1ălƠmăvi cătrênăTG1 - B2,ăD2ălƠmăvi cătrênăTG2 a S aăch aăMC1: Ki mătraăTGV  B ngăm t  B ngăđi n  óngăDCLăCLV1,ăCLV3  óngăMCVă(t0) N uăTGVăăt tăti păt căthaoătác  C tăMCV  óngăDCLăCL1V  óngăMCV  Chuy năBVRLăc aăMC1ăchoăMCVă  C tăMC1  C tăcácăDCLăCL11,ăCL13  Th căhi năbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăMC1 b S aăch aădaoăcáchălyăCL11 Chuy năcácăm chălƠmăvi cătrênăTG1ăv ăTG2 óngăcácăDCL:ăCL12,ăCL32   C tăcácăDCL:ăCL11,ăCL31  C tăMCNăvƠăCLN1,ăCLN2  Ki mătraăTGV  B ngăm t  B ngăđi n  óngăDCLăCLV2,ăCLV3  óngăMCVă(t0)  N uăTGVăăt tăti păt căthaoătác Trang: 57 Bài gi ng Nhà máy n tr m  C tăMCV  óngăDCLăCL1V  óngăMCV  Chuy năBVRLăc aăMC1ăchoăMCV  C tăMC1  C tăcácăDCLăCL12,ăCL13  Th căhi năbi năphápăanătoƠnăđ ăs aăch aăCL11 Khiăs ăm chăítăcóăth ăs ăd ngăm tăMCVNăv aălƠmănhi măv ăMCV,ăv aălƠmă nhi măv ăMCN Khiă s ă d ngă MCVNă ch ă lƠmă m tă nhi mă v ,ă khiă lƠmă nhi mă v ă MCVă thìă khôngălƠmănhi măv ăMCNăvƠăng căl i Hình 4.14 S đ h th ng hai góp s d ng máy c t vòng n i MCVN c S aăch aămáyăc tăMC2 Chuy năcácăm chălƠmăvi cătrênăTG1ăv ăTG2  óngăcácăDCL:ăCL12,ăCL32  C tăcácăDCL: CL11, CL31  C tăMCVNăvƠăCLV1,ăCLN Trang: 58 Bài gi ng Nhà máy n tr m  Ki mătraăTGV  B ngăm t  B ngăđi n  óngăDCLăCLV2,ăCLV3  óngăMCVă(t0) N uăTGVăăt tăti păt căthaoătác  C tăMCVN  óngăDCLăCL2V  óngăMCVN  Chuy năBVRLăc aăMC2ăchoăMCVN  C tăMC2  C tăcácăDCLăCL22,ăCL23  Th căhi năbi năphápăanătoƠn đ ăs aăch aăMC2 Trang: 59 Bài gi ng Nhà máy n tr m TÀI LI U THAM KH O [1]ăH ă ìnhăTrúc,ă“Ảiáo tọình nhà máy n”,ă iăh căBáchăKhoaă ƠăN ng,ă 2008 [2]ă Tr nhă Hùngă Thám,ă Nguy nă H uă Khái,ă Ơoă Quangă Th ch,ă Lƣă V nă Ỏt,ă Ph măV năHòa,ă Ơoă KimăHoa,“Ph n n tọong nhà máy n ốà tọ m ẽi n áị”, NXBăkhoaăhocăvaăkyăthuơt,ăHƠăN i,ă1996 Trang: 60 ... t-Côngăngh Qu ng Ngãi, 2015 Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m Trang: Bài gi ng Nhà máy n tr m M CL C L I NÓI Cả U NẢ KHÁI NI M CHUNG V NHÀ MÁY I N VÀ TR M BI N ÁP 1.1 N.. .Bài gi ng Nhà máy n tr m TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG NHÀ MÁY I N VÀ TR M (B C: CAO NG - 45ăTI T) GV: Tr ngăQuangăSanh... yălƠmămátă máy bi năápăchínhălƠălƠmămátăd u máy bi năápăvƠăcóă3ăc p Trang: 25 Bài gi ng Nhà máy n tr m Hình 2.3 H th ng lƠm mát máy bi n áp * CáẾ Ế ị ệàm mát máy ẽi n áị: - C ị 1: LƠmămátăd u máy bi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhà máy điện và trạm Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Nhà máy điện và trạm Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Nhà máy điện và trạm Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay