Thông liên thất

2 178 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:19

ΤΗΟℜΝΓ ΛΙΕℜΝ ΤΗΑℑΤ Ι ∇Α∉Ι Χ√ΝΓ: Τηονγ λιεν τηα〈τ (ΤΛΤ) λα το∑ν τηνγ βα∑µ σινη δο κηιε〈µ κηυψε〈τ µοτ ηαψ νηιε◊υ νι τρεν ϖαχη λιεν τηα〈τ κηιε〈ν χο σ τηονγ τηνγ γι⌡α ηαι ταµ τηα〈τ Τηνγ γαπ τηονγ λιεν τηα〈τ πηα◊ν µανγ Βενη τηνγ γαπ νηα〈τ τρονγ χαχ δ∫ τατ τιµ βα∑µ σινη χηιε〈µ τψ λε 25% τρονγ χαχ βενη τιµ βα∑µ σινη ΙΙ ΧΗΑ⊕Ν ∇ΟΑ∧Ν: Χονγ ϖιεχ χηα∑ν 〉οαν: α) Ηοι βενη: ! Μετ, κηο τη κηι γανγ σχ ! Σο〈τ ηο ται πηατ νηιε◊υ λα◊ν ! Χηαµ λν, χηαµ βιε〈τ 〉ι β) Κηαµ βενη: ! Κηαµ τιµ: διεν τιµ λν ηαψ βνη τηνγ Σ χο τηε∑ χο ρυνγ µιευ ταµ τηυ Αℜµ τηο∑ι ταµ τηυ χνγ 〉ο τηαψ 〉ο∑ι, αµ σαχ τρυνγ βνη ηαψ χαο, νγηε ρο⌡  κηοανγ λιεν σν Ις τραι β χ, χο τηε∑ λαν ρα ξυνγ θυανη Τ2 ϖανγ µανη νε〈υ χο τανγ απ πηο∑ι ! Κηαµ τµ χαχ δα〈υ ηιευ συψ τιµ ! Κηαµ τµ δα〈υ ηιευ ϖιεµ νοι ταµ µαχ νε〈υ βενη νηαν χο σο〈τ κεο δαι ! Κηαµ πηο∑ι 〉ε∑ πηατ ηιεν νηιεµ τρυνγ πηο∑ι 〉ι κεµ χ) Χαν λαµ σανγ: ! Χονγ τηχ µαυ ! ΞΘ τιµ πηο∑ι: τηα〈τ τραι λν, τυα◊ν ηοαν πηο∑ι τανγ χηυ 〉ονγ ! ΕΧΓ: λν τηα〈τ τραι ηαψ λν ηαι τηα〈τ, λν νη⌠ τραι ! Σιευ αµ τιµ: ∇ο 〉νγ κνη λο τηονγ,ξαχ 〉∫νη χηιε◊υ χυα λυο◊νγ τηονγ, χηενη απ γι⌡α τηα〈τ ∇ανη για µχ 〉ο τανγ γανη τηε∑ τχη χυα τηα〈τ τραι ϖα νη⌠ τραι ∇ανη για χηχ νανγ τιµ ϖα απ λχ 〉ονγ µαχη πηο∑ι Χηα∑ν 〉οαν ξαχ 〉∫νη: δα ϖαο σιευ αµ τιµ ΙΙΙ ∇ΙΕℵΥ ΤΡ: Νγυψεν ταχ: ! Πηαυ τηυατ 〉ονγ λο τηονγ ! Πηονγ νγα ϖα 〉ιε◊υ τρ∫ χαχ βιε〈ν χηνγ νοι κηοα Πηονγ νγα ϖα 〉ιε◊υ τρ∫ χαχ βιε〈ν χηνγ νοι κηοα: ! Συψ τιµ (ξεµ βαι συψ τιµ) ! Νηιεµ τρυνγ ηο ηα〈π (ξεµ βαι ϖιεµ πηο∑ι) ! Συψ δινη δ⌡νγ (ξεµ βαι 〉ιε◊υ τρ∫ συψ δινη δ⌡νγ) ! Πηονγ νγα ϖιεµ νοι ταµ µαχ νηιεµ τρυνγ (ξεµ βαι ϖιεµ νοι ταµ µαχ) ∇ιε◊υ τρ∫ πηαυ τηυατ: ! ΤΛΤ πηα◊ν µανγ ϖα χ βε χο τηε∑ τ 〉ονγ 80% ! Χη 〉∫νη πηαυ τηυατ: − ΤΛΤ λο νηο πηα◊ν τιε〈π νηαν ϖα πηα◊ν πηευ − ΤΛΤ λο λν: + Α∧π λχ ∇ΜΠ/ απ λχ ηε τηο〈νγ ∀ 0.75 Κεµ συψ τιµ κηονγ κιε∑µ σοατ βανγ 〉ιε◊υ τρ∫ νοι: µο∑ νγαψ Νε〈υ συψ τιµ χο τηε∑ κιε∑µ σοατ βανγ 〉ιε◊υ τρ∫ νοι: χα◊ν σιευ αµ λαι λυχ τηανγ τυο∑ι, νε〈υ ΑΛ∇ΜΠ/ ΑΛΗΤ ∀ 0.75 χα◊ν µο∑ λυχ τηανγ τυο∑ι; νε〈υ ΑΛ∇ΜΠ/ ΑΛΗΤ< 0.75 χα◊ν σιευ αµ λαι λυχ 12 τηανγ τυο∑ι + Νε〈υ 〉α⌡ 〉αο σηυντ: κηονγ πηαυ τηυατ 〉χ ν⌡α
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông liên thất, Thông liên thất, Thông liên thất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay