Môi trường đại cương Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

113 259 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:16

Môi trường đại cương Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) 1 TR NGă HăPH MăV Nă NG KHOAăK ăTHU TăCÔNGăNGH B ăMÔN NÔNG LÂM NG MÔIăTR Bài gi ng NGă IăC (Dành cho l p Cao đ ng môi tr NG ng) GV: ThS Phan Ý Nhi Qu ngăNgƣi,ă5/2015 M CL C L I NÓI CH U NG I T NG QUAN V MÔI TR 1.1 Khái ni m môi tr NG ng 1.2 Các thành ph n c a môi tr 1.3 Ô nhi m môi tr ng ng vƠ b o v môi tr 1.4 Tác đ ng c a ng i đ n môi tr ng 12 ng 15 1.5 Phát tri n vƠ phát tri n b n v ng 19 CH NG MÔI TR NG KHÔNG KHÍ 26 2.1 Các y u t môi tr 2.2 Ô nhi m môi tr ng không khí 26 ng không khí 32 2.3 Ti ng n vƠ ô nhi m ti ng n 49 Ch ng III MÔI TR 3.1.Khát quát v môi tr 3.2 Ô nhi m môi tr C 56 ng n c 56 ng n 3.3 B o v tài nguyên n CH NG N NG IV MÔI TR 4.1 Khái quát v môi tr c 64 c 86 NG Đ T 94 ng đ t 94 4.2 Ô nhi m vƠ thoái hóa đ t 98 4.3 B o v môi tr ng đ t 102 L i nói đ u Chúng biên so n gi ng v i mong mu n trang b cho sinh viên h cao đ ng nh ng ki n th c cô d ng nh t v môi tr tr ng, hi n t ng; khái ni m, vai trò, th c tr ng c a môi tr môi tr ng t nhiên x y môi ng n c, môi tr ng không khí, ng đ t; ki n th c v ô nhi m, nguyên nhân d n đ n s ô nhi m, bi n pháp ki m soát x lý ô nhi m môi tr ng không khí, môi tr ng n c, môi tr ng đ t t đó, sinh viên có th t h c, t trang b cho đ ki n th c có th ti n hành phân tích, đánh giá nh n đ nh v n đ v môi tr th c nghiêm túc th c hi n b o v môi tr vi xâm ph m môi tr ng xây d ng cho ý ng, có thái đ phê phán đ i v i hành ng, tài nguyên xã h i, tôn tr ng s ng có trách nhi m cao đ i v i c ng đ ng xung quanh Tác gi CH 1.1 Kháiăni mămôiătr NGăI.ăT NG QUAN V MÔIăTR ngă Theo ngh a r ng nh t môi tr nh h NG ng lƠ t p h p u ki n vƠ hi n t ng bên ngoƠi có ng t i m y v t th ho c m t s ki n B t c v t th , s ki n nƠo c ng t n t i vƠ di n bi n rong môi tr ng nh môi tr t ầ Nh v y, môi tr ng lƠ t t c nhơn t t nhiên vƠ xƣ h i c n thi t cho s sinh s ng, s n xu t c a ng ng v t lí, môi tr ng pháp lỦ, môi tr i, nh tƠi nguyên thiên nhiên, không khí, đ t, n ng kinh c, ánh sáng, c nh quan, quan h xƣ h i Theo Lu t B o v môi tr ng Vi t Nam n m 2006: Môi tr nhiên v t ch t nhân t o bao quanh ng t n t i, phát tri n c a ng Môi tr i, có nh h ng bao g m y u t t ng t i đ i s ng, s n xu t, s i sinh v t ng t ng h p u ki n bên có nh h ơy có th xem lƠ khái ni m khái quát nh t v môi tr 1.2 Các thành ph n c aămôiătr ng t i m t đ i t ng ng ng 1.2.1 Th ch quy n 1.2.1.1 Khái ni m Th ch quy n lƠ l p c a c u t o trái đ t L p th ch quy n m ng vƠ c ng, có c u t o hình thái r t ph c t p, có thƠnh ph n không đ ng nh t, có đ dƠy thay đ i theo v trí đ a lỦ V Trái đ t đ +V đ id c chia lƠm ki u: v l c đ a vƠ v đ i d ng ng có thƠnh ph n ch y u lƠ đá giƠu CaO, FeO, MgO, SiO2 tr i dƠi t t c đáy c a đ i d ng v i chi u dƠy trung bình km + V l c đ a g m l p v t li u lƠ đá bazan dƠy 10-20km đá khác nh granit, sienit giƠu SiO2, Al2O3 vƠ đá tr m tích i vƠ lo i bên V l c đ a th r t dƠy, trung bình 40km, có n i 60-70km nh dƣy núi Hymalaya n i ti p xúc gi a đ i d d ng vùng th m l c đ a, ng vƠ l c đ a, l p v l c đ a gi m 15-20km Trong th ch quy n, nguyên t hóa h c nh O Si, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K chi m đ n 99% tr ng l ng th ch quy n C u trúc bên c a trái đ t đ c trình bày hình sau: sâu (Km) 3500 Hình 1.1: C u t o bên c a trái đ t 1.2.1.2 Tai bi n đ a ch t, xói mòn, tr Tai bi n đ a ch t, xói mòn, tr t l đ t đá t l đ t đá lƠ hi n t ng t nhiên tham gia vào trình bi n đ i đ a hình b m t th ch quy n Tai bi n đ a ch t m t d ng tai bi n môi tr ng phát sinh th ch quy n vƠ th ng liên quan t i trình đ a ch t x y lòng trái đ t Các d ng ch y u g m: núi l a, đ ng đ t, n t đ t, lún đ t T i n i v đ a ch t có k t c u y u, dòng nhi t xu t phát t mantia d nóng ch y ho c khói h i n l a: đai núi l a i d ng đ t đá c phun trào t o thành núi l a Trên trái đ t có đai núi a Trung h i vƠ đai núi l a Thái Bình d ng Khi s phun trào dung nham ho c s d ch chuy n kh i đ t đá v trái đ t di n m t cách đ t ng t gây nên hi n t ng đ ng đ t làm phá ho i b m t công trình xây d ng b m t th ch quy n Kèm theo hi n t ng s xu t hi n v t n t, khe n t b m t th ch quy n Ho t đ ng c a n nh t th th c gió gây s xói mòn Xói mòn m a lƠ d ng xói mòn ph bi n ng x y vùng núi vƠ trung du Xói mòn gió th ng g p nh ng n i ng xuyên gió có t c đ l n, vùng l p ph th c v t phát tri n Tr t l đ t m t kh i l Hi n t ng tr t l đ t th ng đ t đá b tr ng l c kéo tr t xu ng đ a hình th p ng xu t hi n m t cách t nhiên vùng núi, vào th i k m a nhi u h ng n m Hình 1.2: Xói mòn đ t vùng đ i núi 1.2.2 Th y quy n 1.2.2.1 Khái ni m Th y quy n bao g m: id ng, bi n, ao h , sông ngòi, n c ng m vƠ b ng t Di n tích che ph th y quy n chi m kho ng 71% (361 tri u km2) b m t trái đ t, v i đ sâu trung bình 3800m Th y quy n l p v l ng không liên t c bao quanh trái đ t g m: n c ng t, n cm n c tr ng thái r n, l ng vƠ h i 1.2.2.2 Thành ph n c a th y quy n a id ng bi n: Hi n trái đ t chia thƠnh đ i d a hình đáy bi n: Ng - ng, vùng bi n vùng v nh l n i ta chia đ a hình đáy bi n theo chi u sâu vùng chuy n ti p gi a bi n l c đ a g m: Th m l c đ a, đáy bi n, v c bi n dãy núi gi a đ i d ng - Chu k tri u: D m cn i tác đ ng t ng h p c a l c h p d n c a m t tr ng vƠ m t tr i, c bi n trung bình dao đ ng theo chu k th i gian - Dòng ch y bi n: Kh i n c bi n chuy n đ ng theo chi u đ ng chi u ngang t o dòng ch y nh dòng ch y nóng Gulfstream nóng Kuroshivo B c Thái Bình d i Tơy d ng, dòng ch y ng vƠ dòng ch y l nh Peru Các h th ng dòng ch y bi n có tác đ ng r t l n đ n th i ti t, khí h u trái đ t, ch ng h n chúng gây nên hi n t ng mang tính chu k El Nino La Nina L cđa Th ml c đ a 200m D cl cđa 2000m áy bi n V c bi n 6.000m Hình 1.3 C u trúc hình c a đáy bi n b N N c ng t l c đ a c ng t l c đ a chi m 2,3% kh i l ao h , h i n c khí quy n N ng th y quy n g m dòng ch y, n c ng m, n c c ng t có vai trò to l n đ i v i đ i s ng trái đ t nh u hòa khí h u, ngu n cung c p n c ng t, d tr n ng l ng s ch c B ng B ng lƠ m t thành ph n quan tr ng c a th y quy n, t p trung ch y u Theo s li u hi n nay, kh i l ng t g n 2% kh i l c c Trái đ t ng b ng Trái đ t chi m 75% t ng l ng th y quy n Kh i l ng n c ng b ng Trái đ t thay đ i theo th i gian đ a ch t, ph thu c vào nhi t đ trung bình c a Trái đ t Trong nh ng n m g n đơy, s gia t ng nhi t đ c a khí quy n toàn c u b i hi u ng nhà kính, lƠm cho t c đ tan b ng hai c c m c n t c đ t ng nƠy, vƠo cu i th k XXI, s tan b ng n c bi n dâng cao t 65-100cm 1.2.3 Khí quy n c bi n ngƠy cƠng t ng lên V i vùng c c núi cao s làm cho m c 1.2.3.1 C u trúc khí quy n theo chi u th ng đ ng Khí quy n l p v c a Trái đ t, v i ranh gi i d i b m t th y quy n, th ch quy n ranh gi i kho ng không gi a hành tinh Khí quy n Trái đ t đ hình thành s thoát h i n c c, ch t khí t th y quy n th ch quy n Khí quy n Trái đ t có c u trúc phân l p v i t ng đ c tr ng t d i lên nh sau: t ng đ i l u, t ng bình l u, t ng trung gian, t ng nhi t, t ng n ly 200C 00C -200C -400C -600C -800C Nhi t đ không khí Hình 1.4 C u trúc c a khí quy n theo chi u th ng đ ng Trong t ng đ i l u, thƠnh ph n t m nh, l ng b c h i n ng đ i n đ nh, nh ng n ng đ CO2 H2O dao đ ng c thay đ i theo th i ti t: 4% th tích mùa nóng m 0,4% mùa khô l nh Trong t ng bình l u t n t i m t trình hình thành phá h y khí ozon, d n t i vi c xu t hi n m t l p ozon m ng vài ch c centimet, có tác d ng ng n tia t ngo i chi u xu ng trái đ t 1.2.3.2 Thành ph n c a khí quy n Thành ph n khí quy n Trái đ t n đ nh theo ph ph ng n m ngang bi n đ i theo ng th ng đ ng Thành ph n không khí c a khí quy n thay đ i theo th i gian đ a ch t, cho đ n đƣ n đ nh, bao g m ch y u N2, O2, h i n c, CO2, H2, O3, NH4, m t s lo i khí tr Trong đó: N2: chi m kho ng 78% th tích, O2 chi m kho ng 21% th tích B ng 1.1 Hàm l Ch t khí ng trung bình ch t khí c a khí quy n % th tích % tr ngăl ng Kh iă l ng (n 1010t n) N2 78,08 75,51 386.480 O2 20,91 23,15 118.410 Ar 0,93 1,28 6.550 CO2 0,035 0,005 233 Ne 0,0018 0,00012 6,36 He 0,0005 0,000007 0,37 CH4 0,00017 0,000009 0,43 Kr 0,00014 0,000029 1,46 N2O 0,00005 0,000008 0,4 H2 0,00005 0,0000035 0,02 O3 0,00006 0,000008 0,35 Xe 0,000009 0,00000036 0,18 1.2.3.3 Ch đ nhi t, b c x hoàn l u khí quy n Trái đ t ti p nh n n ng l n ng l ng t v tr ch y u t n ng l ng m t tr i H ng s ng m t tr i xu ng m t đ t 1,946 Kcal/cm2/phút S phân b n ng l tr i trái đ t đ c th hi n hình 1.5 ng m t T hình nh phân b n ng l m t ph n n ng l l yd ng m t tr i trái đ t cho th y, trái đ t hoàn tr l i v tr ng t m t tr i d i d ng b c x nhi t sóng dài Ph n l i đ c tích i d ng nhiên li u hóa th ch ho c sinh kh i Quá trình ti p nh n phân ph i dòng n ng l ng t m t tr i đ n trái đ t thông qua quy n nh khí quy n, sinh quy n, th ch quy n th y quy n đ t tr ng thái cân b ng su t th i gian g n t n m tr l i đơy lƠm cho nhi t đ b m t trái đ t h u nh thay đ i đáng k theo th i gian Do chuy n đ ng t quay quanh m t tr i nên dòng nhi t t m t tr i phân b không đ ng đ u b m t trái đ t t o nên hi n t ng ngƠy đêm vƠ bi n đ i mùa trái đ t ng th i ánh sáng m t tr i chi u xu ng b m t trái đ t theo nh ng góc đ khác nhau, nên l khu v c trái đ t h p th c ng khác T t c hi n t ng nhi t ng làm cho nhi t đ b m t trái đ t thay đ i theo chu k ngƠy đêm, theo mùa vƠ gi a vùng có v đ khác B m t trái đ t sau ti p nh n n ng l ng m t tr i s b nung nóng lên, kéo theo s nóng lên c a toàn b kh i khí n m trên, dòng khí nóng tr nên nh h n không khí xung quanh nên chuy n lên t ng c a khí quy n Không khí s có xu h vùng khác l nh h n ng di chuy n đ n thay th cho không khí nóng đƣ bay t o s chuy n d ch c a kh i không khí d i d ng gió Quá trình di n liên t c, theo xu h san b ng s chênh l ch nhi t đ áp su t không khí ng đ i khí h u, khu v c c c b trái đ t Không khí nóng, bay lên ho c chuy n đ ng ngang, mang theo nhi u h i n c t o m a Vì th , trình hoƠn l u c a khí quy n kèm v i chu trình tu n hoƠn n c t nhiên Các kh i không khí có tính ch t khác t o nên s chênh l ch nhi t đ áp su t theo chi u ngang t o nên gió hi n t v i hi n t ng th i ti t khác N ng l ng vƠ h i n c kèm ng th i ti t góp ph n u hòa nhi t đ khí h u c a vùng khác Trái đ t HoƠn l u khí quy n có hi n t vòi r ng 10 ng đ c bi t nh bƣo, giông, Ô nhi m môi tr ng đ t h u qu c a ho t đ ng c a ng i làm thay đ i nhân t sinh thái gi i h n sinh thái c a qu n xã s ng đ t Mu n ki m soát đ c ô nhi m môi tr ng đ t, ph i bi t đ c gi i h n sinh thái c a qu n xã s ng đ t v i t ng nhân t sinh thái X lý ô nhi m môi tr ng đ t có ngh a lƠ tìm bi n pháp đ u ch nh vƠ đ a nhơn t sinh thái tr v gi i h n sinh thái c a qu n xã đ t ơy lƠ nguyên lỦ sinh thái c b n đ nguyên đ t b o v môi tr c v n d ng vào vi c s d ng h p lý tài ng 4.2.2 Các ngu n gây ô nhi măđ t 4.2.2.1 Ngu n t nhiên đ t di n t nhiên, ví d nh phơn h y k khí ch t Do s phân gi i h p ch t mùn khu v c ng p n xâm th c c a tri u c c lâu ngày, sinh nhi u ch t đ c đ t nh CH4 Do s ng lƠm cho đ t b nhi m m n, ho c trình phèn hóa lƠm đ t b nhi m phèn thay đ i tính ch t, làm r i lo n trình sinh h c bình th ng đ t, tác đ ng x u đ n h th c v t 4.2.2.2 Ngu n nhân t o a)ăÔănhi mădoăhóaăch tănôngănghi p M tl ng l n thu c b o v th c v t tƠn d đ t, có nh ng ch t t n d m t giai đo n dƠi đ t Chúng tác đ ng tr c ti p gi t ch t nhi u sinh v t đ t, t n d lơu dƠi đ t r i th m t t vƠo ngu n n v t, ng c, cơy c i vƠ vƠo c th đ ng i, gơy nhi u b nh t t vƠ có th d n đ n ch t Các lo i phơn bón vô c lƠm thay đ i tính ch t hóa lỦ c a đ t, phá h y k t c u c a keo đ t lƠm đ t x u, chai c ng H sinh v t phong phú đ t lƠ tác nhơn chuy n hóa h p ch t h u c đ đ m b o đ phì nhiêu đ t (nh giun, giáp xác, nh n, m i, b nh y, vi khu n, t o, n m m c ầ) Vi c s d ng ch t tr sơu nông nghi p đƣ đ a vƠo đ t nh nghóa ch t có đ b n v ng cao nh nhóm clo h u c (DDT,endrin, tocaphenầ), ch t nƠy lƠm gi m m t l ng l n ch ng lo i sinh v t đ t lƠm gi m đ phì nhiêu đ t b) Ôănhi mădoăho tăđ ngăcôngănghi p Ch t th i công nghi p có th đ c th i tr c ti p vƠo đ t ho c gián ti p chuy n vƠo đ t t 99 n c, không khí vƠ lƠm cho đ t b ô nhi m Nhi u ch t t n t i th r n đ t, có m t s ch t gơy đ c nh ch t phóng x , kim lo i n ng, axit D u s c trƠn d u, ho t đ ng giao thông v n t i vƠ công nghi p th m vƠo đ t s phá h y keo đ t, lƠm cho m t kh n ng h p ph , t lƠm gi m đ phì c a đ t, c n tr s trao đ i khí c a đ t vƠ gơy ng đ c cho lo i đ ng v t đ t, vi sinh v t vƠ th c v t c) Ôănhi mădoăch tăth iăsinhăho t Trung bình dơn c m i n c nghèo th i 0,3-0,5 kg rác/ngƠy, n rác/ngƠy, vƠ c m i t USD GDP c a n (Theo Võ V n Minh, 2007) Nh v y, l c giƠu t 2,5-3,5 kg c công nghi p l i th i 5000 t n rác ng rác th i sinh ho t th i r t l n, vƠ n cƠng phát tri n cƠng th i nhi u Tình tr ng t i rác th i đô th di n c kh p n i, Vi t Nam c ng r t tr m tr ng Rác th i sinh ho t có nhi u thƠnh ph n khác nh phơn, th c n th a, th y tinh, kim lo i, nilon, lƠm đ t b ô nhi m c v v t lỦ, hóa h c vƠ sinh h c Các ch t th i sinh ho t có nhi u m m b nh lƠ vi sinh v t gơy b nh cho ng đ ng v t N c r t bãi chôn rác t p trung ng m vƠo đ t, d ch n i c nƠy có nhi u ch t đ c đ i v i h đ ng, th c v t Các túi nilon có th t n t i đ t th i gian dài, lƠm thay đ i k t c u c a đ t Các ch t t y r a sinh ho t c công nghi p c ng phá h y k t c u c a đ t, suy gi m ch t l ng đ t nghiêm tr ng Ô nhi m đ t nh h ng ng n ng n đ n n ng su t, ch t l ng tr ng s c kh e c a i c ng nh c a loƠi đ ng v t, lƠm đ t suy ki t dinh d ng, phá h y tính ch t sinh h c c a đ t, đ t tr nên già c i, làm gi m đ phì gi m di n tích đ t canh tác Riêng Vi t Nam ta, ngu n trên, đ t l i t n d r t nhi u ch t đ c hóa h c đ c s d ng chi n tranh cho, đ t bi t ch t dioxin, hi n v n cao h n m c cho phép nhi u n i, ti p t c gây b nh t t cho ng Nh v y, ô nhi m môi tr tr ng đ t đ c xem t t c hi n t i dân ng làm nhi m b n môi ng đ t b i tác nhân gây ô nhi m Có r t nhi u ngu n mƠ qua đ t nh n đ c nh ng đ n ch t ho c h p ch t l làm gi m đ phì nhiêu c a đ t N u c n c vào ngu n phát sinh có th phân t nhi u ngu n nh nh ng nhi u tác nhân gây ô nhi m có 100 th có t nhi u ngu n g c khácc tác h i gơy nh nên ng i ta có th phân lo i theo tác nhân gây ô nhi m nh ô nhi m đ t tác nhân hóa h c, ô nhi m đ t tác nhân v t lý ô nhi m đ t tác nhân sinh h c 4.2.3 Các tác nhân gây ô nhi mămôiătr ngăđ t 4.2.3.1 Tác nhân hóa h c Các ch t hóa h c th ng th y môi tr ng đ t bao g m lo i phân bón hóa h c ch t di t côn trùng, di t c , đ c bi t ch t di t c ch a s n ph m clo c a phenol vƠo đ t, ch t làm cho s l ng tr c khu n tích t phenol phát tri n m nh Ngoài h p ch t c a chì, th y ngân h p thƠnh đ t, nh ng ch t c n l ng b n v ng truy n vào tr ng a s lo i hóa ch t tr sâu, di t c đ u làm ô nhi m tr ng, làm r c n c i đ t tr ng không phát tri n đ c Thí d thu c b o v th c v t DDT sau n m s d ng v n tìm th y 4-5% sót l i đ t khó b h p th vào c u t c a đ t DDT n ng đ th p (24 mg/l) gây nên s thay đ i sinh lỦ ng c c a cá, làm ch t loài chim Các ch t hoá h c mang tính đ c h i cao đ i v i môi tr asen, flo vƠ chì Sau đ c th ng i HƠm l c h p th , ch t nƠy qua đ ng ch t ng đ t ng th c v t, s a bò vào khu v c nhƠ máy th ng cao g p – l n so v i vùng đ t xa cách 500m Các ch t th i công nghi p mang tính nguy h i: ph th i công nghi p r n t o nên ngu n quan tr ng ch t gây ô nhi m đ t s n ph m hóa h c đ c h i gây Theo c tính, s 50% ph th i công nghi p có t i 15% gơy đ c h i nguy hi m M , g n 106 t n ch t th i không cháy, axit n mòn ho c gơy đ c h i đ môi tr ng xung quanh N u tính theo đ u ng Nh ng ch t hóa h c đ c h i th có kích th c x b a bãi i 20kg ch t th i công nghi p/n m ng g p đ t lƠ asen, flo, chì ầ Các ch t r n vô c c l n nh v t li u xây d ng, ph li u s t thépầho c ch t nh a t ng h p, polyetilenầb n v ng đ t Chúng khó b phân h y th i vƠo đ t s ng n c n s phát tri n c a th m th c v t, hay thay đ i c u trúc vƠ đ a hình Vì th ng d ng lo i sang n n hay t n d ng l i 101 i ta t n Các ch t phóng x : ch t phóng x t v n bom h t nhân ho c ch t th i phóng x phát t trung tâm công nghi p ho c trung tâm nghiên c u khoa h c l ng xu ng m t đ t vƠ đ y u t vi l c tích t l i đ t nh C14, Sr90, CsầNgoƠi có ng nh Be, Bo, Seầ Các ch t phóng x xu t phát t nh ng v n bom h t nhân ho c nh ng ch t phóng x l ng hay r n t trung tâm công nghi p hay nghiên c u khoa h c có th l ng xu ng đ t tích t Các ch t phóng x xâm nh p vào c th đ ng v t vƠ vƠo đ t 4.2.3.2 Tác nhân sinh h c G m tr c khu n vƠ nguyên sinh đ ng v t đ ng ru t, lo i làm ô nhi m đ t vi c s d ng lo i phân bón l y t h xí ho c bùn hay s x ch t th i sinh ho t b a bãi Ngoài ra, có lo i kỦ sinh trùng nh giun, sán, lo i n mầCác lo i vi khu n gây b nh có th t n t i phát tri n đ t b nhi m b n ph th i h u c nh phân, rác, ph th i công nghi p th c ph mầ l , th đ t có th b nhi m b n b i tr c khu n ng hƠn, ph y khu n t ho c amip Các b nh vi khu n gây theo ng ti p xúc tr c ti p gi a ng i vƠ đ t b n, n c b n ho c ru i, b ầ NgoƠi vi khu n gây b nh, đ t phát tri n lo i côn trùng gây b nh, lƠ n i ch a tr ng giun, sánầ i u ki n phát tri n c a m i lo i vi khu n gây b nh ph thu c vƠo l không khí, th c v t, ánh sáng m t tr i, đ i ta th ng dùng lo i vi khu n Coli Aerogennes Bact perfrigens, phát tri n môi tr ng phân t m c a đ tầ Hi n ng ng m a, nhi t đ i, lƠm vi sinh v t ch th cho đ nhi m b n phân c a đ t 4.3 B o v môiătr ngăđ t 4.3.1 B o v c i t oăđ t 4.3.1.1 Ch ng xói mòn, gi m b c màu đ t Xói mòn hi n t n c ch y ng l p đ t m t màu m b m t gió khí h u m vùng khí h u khô Vi t Nam xói mòn ch y u x y n c l ng m a r t l n, r ng đ i b phá hu vƠ đ a hình d c H ng n m nh ng đ i tr c b xói mòn m t 200 t n đ t màu m /1 đ t C ng đ xói mòn ph thu c vƠo đ d c, đ che 102 ph c a cơyầ Các bi n pháp ch ng xói mòn ch y u làm gi m đ d c chi u dài s n d c, tr ng l i cây, ph c h i r ng a) Làm gi măđ d c, chi uădƠiăs đƠo m n d c: b ng bi n pháp nh san ru ng b c thang, ng, đ p b , tr ng cơy đ ng n chi u dài d c nhi u đo n ng n h n Các bi n pháp thu l i nh xơy d ng đ p, h th ng t ng n n i tiêu theo đ ng đ ng m c đ c, xơy đ p gi ng tiêu n ng t i nh ng v trí d c nh ng bi n pháo ch ng xói mòn hi u qu b) Tr ng cây, ph c h i r ng: R ng có vai trò l n vi c b o v đ t nh t nh ng vùng có đ a hình d c l n Vi c ph c h i tr ng l i r ng đ c ti n hành vùng đ i, r ng b phá hu khai hoang, khai thác g t i vùng khai m Bi n pháp lâm nghi p che ph kín m t đ t, c th gieo tr ng theo h lu ng ngang s ng ngang s n d c; làm n d c; n u hƠng th a gi a hàng ph i có d i nông nghi p ng n ngƠy; cú tr ng gi r ng đ u gnu n ch m đ i; ch n phù h p v i đ t đ nơng cao n ng su t tr ng 4.3.1.2 C i t o đ t b chua hóa Bón vôi th ng xuyên bi n pháp c i t o đ t chua ph bi n C n c vƠo đ chua (pH) c a đ t, mà s d ng l ng vôi thích h p, dùng vôi xám t t h n vôi tr ng vôi xám có c Ca Mg M c khác, vi c t ng c phơn Komixầ) c ng lƠ ph ng bón phân h u c (phơn chu ng, phân xanh, ng pháp t t c i t o đ t chua; n u có u ki n l y đ t sét n ng tr n v i đ t m t c ng lƠ bi n pháp c i t o đ t cát, đ t b c mƠu đ t ng kh n ng h p th c a đ t N u c i t o đ t chua b ng cách dùng phân hóa h c nên ch n lo i phân trung tính ho c ki m nh DAP, KNO3, CA(NO3)2, lơn nung ch y, Apatic, Phosphorit, Urê, NH4NO3,ầ không dùng phơn chua sinh lỦ nh SA, KCl, K2SO4, Suppe lơnầ Trong canh tác ph i qu n lỦ n c thích h p, h n ch dòng ch y, tr ng ph đ t k t h p làm phân xanh H n ch t i đa dùng thu c tr c làm tr ng đ t, làm gi m l c đ t 4.3.1.3 C i t o đ t b m n 103 ng h u Bi n pháp th l i: C n xơy d ng h th ng hoƠn ch nh t r a m t cho đ t, c th lƠ đ a n c ng t vƠo đ ng ru ng, cƠy b a, s c bùn đ hòa tan lo i mu i tan đ t r i ngơm ru ng vƠ tháo n pháp nƠy, đ m n s đ i tiêu đ có th th c hi n vi c c tiêu N u th c hi n nhi u l n bi n c gi m đáng k M c dù đơy lƠ bi n pháp c n có s đ u t l n ban đ u nh ng hi u qu mang l i cao vƠ có tính b n v ng lơu dƠi Bi n pháp nông lỦ: M t s nh ng cách th c hi n ph bi n c a bi n pháp nƠy lƠ: CƠy sơu ko l t, x i đ t nhi u l n nh m c t đ t mao qu n lƠm cho mu i không b c lên t ng m t Bi n pháp sinh h c: Tr ng gi ng cơy ch u m n phù h p v i t ng giai đo n c i t o đ t (tr ng c y ch u m n cao tr c, r i đ n cơy ch u m n th p sau) Hay g i lƠ c i t o đ t m n b ng luơn canh c c u cơy tr ng Bi n pháp hóa h c: Na+ lƠ ion quan tr ng đ t m n vƠ ch y u gơy nên nh ng tính ch t lỦ/hóa x u cho đ t Ion nƠy đ NaHCO3, Na2SO4 , đ c bi t c t n t i d ng mu i hóa tan nh NaCl, d ng trao đ i h p ph b m t keo đ t Vì v y, đ t o đ t m n, u ki n tiên quy t đ u tiên lƠ lo i tr ion Na+ đ t Ion Na+ s đ c lo i b kh i đ t b ng cách thay th ion Ca2+ vƠo.M t s v t li u/ ch t th ng đ c áp d ng đ thay th ion Ca2+ vƠo đ t thay cho ion Na+ lƠ: th ch cao CaSO4.2H20; hay vôi CaCO3 4.3.1.2 X lý ch t th i r n a) Xây d ng chi năl c l p k ho ch qu n lý ch t th i r n C n ph i nghiên c u đánh giá xác hi n tr ng ch t th i r n đô th công nghi p hi n có c a đ a ph ng, c ng nh d báo chúng t bi t làm rõ v n đ :các ngu n th i ch t th i r n, tr nhiêu, tr c m t vƠ lơu dƠi; l c m t lâu dài; thành ph n tính ch t c a ch t th i r n, tr dài T k t qu nghiên c u ti n hành xây d ng chi n l môi tr ng lai 10 – 15 n m t i ng ng n h n dài h n cho phù h p b) X lý ch t th i r n sinh ho t 104 c ng th i bao c m t lâu c l p k ho ch qu n lý X lý ch t th i r n sinh ho t công đo n cu i c a công tác v sinh môi tr ng đô th ơy lƠ trình thu gom, v n chuy n, t p trung x lý ch bi n Trong ch t th i r n đô th , thành ph n h u c chi m 40-60%, lo i ch t th i có kh n ng tái ch chi m 8-15%, l i lo i ch t th i khác ch ng l i t t c lo i ô nhi m vi c x lí ch t th i r n, tiêu di t vi khu n gây b nh, chuy n hoá ch t h u c d phân hu thành d ng không hôi th i, d s d ng lƠ u r t c n thi t Các lo i ch t th i r n đ c ch bi n làm phân bón cho nông nghi p Có hai ph ph ng pháp đ ch bi n ch t th i r n sinh ho t lƠ ph ng pháp s d ng l i Các ph lo i, gi m th tích ch t th i), ph ng pháp nƠy g m b ng pháp lo i tr c: x lỦ s b (tách, phân ng pháp sinh h c ( hi u khí đ x lý ph n h u c c a ch t th i r n nh vi sinh v t), ph ng pháp nhi t (đ t rác), ph ng pháp hoá h c (thu phơn ch ng không khí ch t th i) vƠ c h c (ép, nén ch t th i đ d s d ng v n chuy n) Hi n ng i ta th ng dùng bi n pháp sinh h c nh x lí hi u khí t i bãi t p trung rác, tích tr chôn l p rác t i bãi chôn l p vƠ đ t rác Chôn l p ch t th i r n công ngh thông d ng nh t, đ t n nh t nh ng đòi h i có di n tích l n Ch t th i t p trung chôn l p ph i đáp ng u ki n v sinh môi tr ng, không gây ô nhi m môi tr ng đ t, môi tr ng n c ng m, n c m t không khí Vi c l a ch n bãi chôn rác h t s c quan tr ng ph i đáp ng yêu c u nh kho ng cách cách ly t bãi chôn l p đ n khu dơn c , công trình v n hoá, tôn giáo, gi i trí, đ n ngu n n c sông, su i, gi ng khoan g n nh t lƠ > 400m, cách đ 100 – 300m, kho ng cách t chôn l p ph i đ đáy bƣi rác đ n t ng n c tính toán đ t p trung gi m di n tích bãi chôn ch t th i r n đ c c ng m có tr l ng giao thông ng l n > 3m Bãi rác th i gian 15 đ n 20 n m thành nhi u l p Khi ch t th i cao 2m đ p đ t ; xung quanh tr ng cây, c ầ Bƣi chôn l p rác ph i có l p ng n n đáy vƠ thƠnh xung quanh, có h n th ng đ rác tr c th i môi tr ng ng thu n cd c đáy, có tr m x lỦ n i cr ng xung quanh Bãi chôn l p sau đóng c a có th s d ng di n tích đ t nƠy đ lƠm công viên, khu du lich sinh tháiầvƠ khí sinh h c sinh trình phân h y có th s d ng làm nhiên li u c) X lý ch t th i r n công nghi p 105 Các lo i ch t th i r n t o nên trình s n xu t công nghi p có th s d ng l i làm nguyên li u th c p cho trình s n xu t ho c không s d ng l i đ c, tu lo i ch t th i có th x lý theo ph B ngă4.2.ăCácăph M căđ c h i Không b n không đ c h i II Ch t h u c d oxy hoá IV V VI Ph căđi m ch t th i Ph T p trung x lý ch t th i sinh ho t ch t th i sinh ho t Các ch t ch a d u m tr ng không khí ch t th i sinh ho t c c h i đ i v i môi ngăphápăx lý Dùng san n n ho c làm l p phân cách Ch t h u c đ c khó tan n ng pháp khác ngăphápăx lý ch t th i r n công nghi p I III m t trình khác Các ch t th i t ch t th i sinh ho t T p trung poligon đ c bi t Chôn ho c kh đ c thi t b đ c bi t ch i ngăphápăchônăl p kh đ c: Chôn l p lƠ công đo n cu i c a h th ng qu n lý ch t th i r n Các ch t đ c h i công nghi p nh th y ngơn, crôm, chìầ đ c trung hoà, x lý ho c kh đ c công trình thi t b đ c bi t ph m vi nhà máy ho c nhà máy Các ph th i đ c bi t đ c h i đ đ t sơu d i đ t không th m n c chôn thùng bê tông c t 10 – 12m Các ch t ho t tính phóng x đ c thu gom riêng vào thùng m t nh n vƠ sau v n chuy n đ n ch chôn l p xe đ c bi t, ch ng phóng x V n đ chôn l p ch t đ ng v phóng x đ t hi n v n ch a gi i quy t tri t đ Nga ng M ng i ta chôn d t ch t th i r n: i ta chôn d i d ng d ch xim ng l p nham th ch, i đ t gi a hai l p cách n cầ t ch t th i r n lò đ t không ph i bi n pháp u vi t có th làm nhi m b n môi tr ng không khí n u h th ng x lý khí th i c a lò không 106 t t Song u ki n di n tích nhi u ph ph ng pháp nƠy l i m t ng pháp h p lý Nhi t đ lò đ t th ng 800 – 1100oC kh mùi hôi vƠ đ c h i đ t chung lo i ch t th i v i c n ph i tính toán l ng nhi t đ n v gi i phóng, đ tro, kh n ng gơy n Nhi t đ b t l a, nóng ch yầc a t ng lo i ch t th i Xây d ng lò đ t rác v i nhi t đ cao có th c ng nh ch t th i r n nguy h i, nhi u tr s n xu t n ng l ng nh phát n, c p n đ t đ c ch t th i r n thông th ng h p ng ng, i ta k t h p lò đ t rác v i c nóng 4.3.2 Các bi n pháp x lýăđ t 4.3.2.1 Ph - Ph ng pháp x lí t i ch : ng pháp bay h i: g n nhƠ máy hóa ch t vƠ khu công nghi p, dùng dong không khí m nh lƠm bay h i ch t ô nhi m có đ t, h p th b ng than ho t tính - Ph ng pháp x lí b ng th c v t: hoa h ng d ng h p th urani, m t s lo i d ng x h p th asen, nhi u cơy vùng núi h p th m nh m k m, cơy mù t c h p th chì, c ba h p th d u,ầ - Ph ng pháp ngơm chi t: k t h p v i ch t ho t đ ng b m t đ ngơm vƠ chi t ch t gay ô nhi m kh i đ t thu gom ch t chi t b ng h th ng thu gom vƠ s lí riêng - Ph ng pháp c đ nh ch t ô nhi m b ng dòng n - Ph ng pháp x lí th đ ng: s d ng trình x y m t cách t nhiên nh trình bay h i, thông khí, phơn h y sinh h c, phơn h y ánh sáng đ phơn h y chát gơy ô nhi m 4.3.2.2 X lí đ t b ô nhi m sau bóc kh i v trí - Ph ng pháp x lí b ng m t đ t: R i m t b m t đ t khác đ phơn h y ch t ô nhi m b ng trình phơn h y sinh h c, phơn h y ánh sáng x y m t cách t nhiên - Ph ng pháp nhi t - Ph ng pháp tr n v i nh a đ ng asphalt 107 - Ph ng pháp đóng kh i - Ph ng pháp bóc vƠ chôn l p 4.3.2.3 Lo i b ngu n gây ô nhi m: Trong xí nghi p, nhƠ máy, h m m c n nghiên c u công ngh khép kín, không s n xu t ho c s n xu t ch t đ c Nh ng ch t th i lo i c n có cách x lỦ thu h i Hi n nay, ô nhi m đ t ch y u b t ngu n t nhƠ máy vƠ n n c c ng thƠnh ph , b i v y lúc t i c cho cơy tr ng c n ph i c n th n C n ch n dùng lo i nông d hoƠn toƠn nông d nhi m lƠ c n m r ng ph c có hi u l c cao nh ng đ c, t n l u đ t Lo i b c đƣ c m s d ng M t h ng m i h n ch dùng thu c gơy ô ng pháp sinh v t phòng tr k t h p v i ph ng pháp khác (phòng tr t ng h p) 4.3.2.4 Làm s ch hóa đ ng ru ng: Dùng vôi vƠ mu i ph t phát ki m đ kh chua, chuy n ph n l n nguyên t kim lo i sang h p ch t khó tan t lƠm gi m n ng đ c a chúng dung d ch Tiêu n c vùng tr ng, u ti t Eh đ t lƠm cho m t s nguyên t kim lo i n ng chuy n sang d ng khó tan Luơn canh lúa mƠu đ xúc ti n phơn h y DDT C i thi n thƠnh ph n c gi i đ t, t ng c ng bón phơn h u c i v i đ t cát c n nơng cao tính đ m vƠ kh n ng h p ph đ hút cation kim lo i vƠ nông d c, áp d ng bi n pháp t ng h p nơng cao đ mƠu m c a đ t, t o u ki n cho sinh v t ho t đ ng phơn h y nông d 4.3.2.5 c t n l u đ t i đ t, l t đ t: Khi đ t b nhi m kim lo i n ng (nh Cd) có th áp d ng bi n pháp đ i đ t, l t đ t Bi n pháp nƠy c i t o tri t đ nh ng khó th c hi n di n r ng 4.3.2.6 Thay đ i tr ng l i d ng h p thu sinh v t: 108 N u đ t b ô nhi m n ng nên thay cơy l ng th c, cơy n qu b ng cơy qu , cơy c nh ho c cơy l y g N u đ t tr ng c ch n nuôi nên thu ho ch vƠo th i gian hƠm l ng ch t đ c th p nh t NgoƠi ra, có th tr ng nh ng cơy không dùng đ n mƠ có kh n ng hút m nh hcaats có ch a nguyên t kim lo i n ng, ví d : tr ng cúc v n th đ c i t o đ t b nhi m Cd Ho c có th l i d ng vi sinh v t đ ch ng ô nhi m đ t 4.3.2.7 ả n ch s d ng phân hóa h c, thu c b o v th c v t, S d ng phân bón cách - Bón phơn theo k t qu phơn tích môi tr ng - S d ng gi ng cơy tr ng thích h p - Bón phơn đ i (N:P:K vƠ h u c ) - S l n bón phù h p, đ c bi t lƠ phơn đ m - Qu n lỦ n c thích h p - Các nhƠ máy ph i xơy ng khói cao đ đ a khí th i lên cao, ph i có h thông x lí ch t th i, đ ti t ki m nh ng v n đ m b o ch t l ng x lí ch t th i, có th xơy d ng h th ng x lí ch t th i t p trung 4.3.2.8 Tuyên truy n b o v môi tr Tr c h t c n giáo d c ng môi tr ng đ t nói riêng ng i dơn vi c th c hi n b o v môi tr i v i đ n v vi ph m lu t môi tr ng nói chung vƠ ng, c n ph i x lỦ nghiêm kh c Ði u 184 (BLHS) T i gơy ô nhi m đ t: “Ng i nƠo chôn vùi ho c th i vƠo đ t ch t đ c h i tiêu chu n cho phép, đƣ b x ph t hƠnh mƠ c tình không th c hi n bi n pháp kh c ph c theo quy t đ nh c a c quan có th m quy n gơy h u qu nghiêm tr ng, b ph t ti n t m i tri u đ ng đ n m t tr m tri u đ ng, c i t o không giam gi đ n ba n m ho c ph t tù t sáu tháng đ n ba n m + Ph m t i gơy h u qu r t nghiêm tr ng b ph t tù t hai n m đ n b y n m 109 + Ph m t i gơy h u qu đ c bi t nghiêm tr ng b ph t tù t n m n m đ n m n m Ng i ph m t i có th b ph t ti n t n m tri u đ ng đ n n m m i i tri u đ ng, c m đ m nhi m ch c v , c m hƠnh ngh ho c lƠm công vi c nh t đ nh t n m đ n n m 110 CÂU H I ÔN T P Vai trò c a tƠi nguyên đ t? Nêu nh ng hi u bi t v tƠi nguyên đ t th c tr ng s d ng tƠi nguyên đ t? Phân tích y u t hình thƠnh đ t? Phân tích nguyên nhân gây ô nhi m vƠ suy thoái đ t bi n pháp kh c ph c ô nhi m đ t? 111 TÀI LI U THAM KH O Lê Huy Bá 1997 Môi tr ng t p I NXB Khoa h c K thu t Hà N i Lê Th c Cán.1995 C s khoa h c môi tr T ng V n oƠn 2006 K thu t môi tr L u ng NXB Giáo d c (tái b n l n th 4) c H i 2001 C s Khoa h c môi tr Lê V n Khoa Môi tr ng H M Hà N i ng NXB H Qu c gia HÀ N i ng ô nhi m NXB Giáo d c Hà N i Lê V n Khoa, Nguy n Ng c Sinh Nguy n Ti n D ng 2000 Chi n l môi tr ng c sách NXB H QG HƠ N i Lê V n Th ng 2007 Giáo trình Khoa h c môi tr Lu t b o v môi tr Bài gi ng Môi tr ngh , H Ph m V n ng đ i c ng NXB H Hu ng NXB Chính tr qu c gia Hà N i ng vƠ Con ng i c a b môn Nông lơm Ng , Khoa K thu t Công ng 112 M CL C 113 ... n c, môi tr ng đ t t đó, sinh viên có th t h c, t trang b cho đ ki n th c có th ti n hành phân tích, đánh giá nh n đ nh v n đ v môi tr th c nghiêm túc th c hi n b o v môi tr vi xâm ph m môi tr... 98 4.3 B o v môi tr ng đ t 102 L i nói đ u Chúng biên so n gi ng v i mong mu n trang b cho sinh viên h cao đ ng nh ng ki n th c cô d ng nh t v môi tr tr ng, hi n t ng;... ng c a môi tr môi tr ng t nhiên x y môi ng n c, môi tr ng không khí, ng đ t; ki n th c v ô nhi m, nguyên nhân d n đ n s ô nhi m, bi n pháp ki m soát x lý ô nhi m môi tr ng không khí, môi tr ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Môi trường đại cương Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Môi trường đại cương Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Môi trường đại cương Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay