Máy thủy khí Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

141 171 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:15

Máy thủy khí Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh L I NÓI c U Th y khí máy th y khí m t nh ng môn h c c s c a sinh viên chuyên ngành c khí Hi n nay, nhi u l nh v c vi c ng d ng lo i máy th y khí đ c s d ng r t r ng rãi đóng vai trò quan tr ng s n xu t Chính vây, đ giúp sinh viên n m đ c nguyên lý ho t đ ng tính toán thông s c a máy th y khí, t p h p nhi u tài li u đ biên t p thành gi ng Bài gi ng Th y khí máy th y khí g m ch ng, n i dung trình bày v lý thuy t quy lu t chuy n đ ng c a ch t l ng ch t khí, nguyên lý làm vi c c a lo i máy th y khí, cách tính toán thông s c a đ ng ng Tôi hy v ng s tài li u thi t th c cho b n sinh viên chuyên nghành Công Ngh K Thu t C Khí t i tr ng đ i h c Ph m V n ng h c t p nghiên c u môn h c Th y khí Máy th y khí Trong trình biên so n, ch c ch n tài li u không tránh kh i có nh ng sai sót M i góp ý xin g i v đ a ch email sau: dmd2482004@yahoo.com Tôi xin chân thành c m n Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh Ch c ng TH Y T NH 1.1 KHÁI NI M CH T L NG TRONG TH Y L C Ch t l ng ch t khí khác ch m i liên k t c h c gi a ph n t ch t l ng ch t khí r t y u nên ch t l ng ch t khí có tính di đ ng d ch y Th hi n ch ch t l ng ch t khí hình d ng riêng mà l y hình tr ng thái đ ng yên.Vì v y ch t l ng đ dáng theo bình ch a c ch t ch y Trong ch t l ng, gi a ph n t v i có tính dính r t l n, tính dính mà ch t l ng gi đ c th tính c a dù có thay đ i v nhi t đ áp l c Ch t l ng g i ch t ch y không nén đ không giãn đ c ng th i ch t l ng c ng có tính ch t c T i m t ti p xúc gi a ch t l ng v i ch t l ng khác, l c hút đ y gi a ph n t sinhh s c c ng m t Nh có s c c ng m t ngoài, m t th tích nh c a ch t l ng đ t ng tr ng l c s có d ng t ng h t Vì v y ch t l ng đ tr c g i ch t ch y d ng h t Ch t l ng đ c coi nh môi tr ng liên t c t c nh ng ph n t ch t l ng chi m đ y không gian mà kho ng tr ng r ng Tóm l i ch t l ng ch t ch y không nén đ 1.2 M T S TÍNH CH T V T LÝ C 1.2.1.Kh i l ng riêng: Là kh i l c có tính liên t c B N C A CH T L NG ng c a ch t l ng đ n v th tích ρ= M W (1.1) Trong đó: M - Kh i l ng ch t l ng có th tích W (đ n v Kg) W - Th tích ch t l ng có kh i l 1.2.2 Tr ng l Là tr ng l ng M( đ n v m3) ng riêng: ng c a ch t l ng đ n v th tích Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ γ= ThS Minh G W c (1.2) Trong đó: G - Tr ng l ng ch t l ng có th tích W(đ n v N) W - Th tích ch t l ng có tr ng l Và ta có công th c liên h gi a kh i l ng G (đ n v m3) ng tr ng l ng : γ = ρ g (1.3) Trong đó: g - Gia t c tr ng tr Tr ng l ng th ng l y giá tr : g = 9,81 (m/s2) ng riêng c a s lo i ch t l ng đ B ng 1.1: Tr ng l c trình bày b ng 1.1 ng riêng c a m t s lo i ch t l ng Tên ch t l ng Tr ng l ng riêng N/m3 Nhi t đ N cc t 9810 N c bi n 10000*10100 D uh a 7750*8040 15 X ng máy bay 6380 15 X ng th 6870*7360 15 D u nh t 8730*9030 15 Th y ngân 132890 20 C n công nghi p 7750*7850 15 Diezen 8730*9220 15 ng 1.2.3 Giãn n nhi t c a ch t l ng Bi u th tính giãn n nhi t c a chât l ng b ng h s gi n n nhi t t v i : βt = dW W dt (1.4) Ch t l ng có đ c tính không thay đ i th tích nhi t đ áp su t thay đ i Nh v y ch t l ng coi nh không nén đ nhi t đ Nên giá tr Biên so n: ÀO MINH t c không giãn d i tác d ng c a r t nh nên tính toán có th b qua C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c 1.2.4 S c c ng m t c a ch t l ng cân b ng v i s c hút phân t c a ch t l ng t i vùng lân c n m t t do, vùng s c hút phân t c a ch t l ng không cân b ng nh vùng xa m t t Do có khuynh h ng gi m nh di n tích m t t làm cho m t t có đ cong nh t đ nh Do có s c c ng m t mà gi t n c có d ng hình c u 1.2.5 Tính nh t Khi l p ch t l ng chuy n đ ng, gi a chúng có s chuy n đ ng t ng đ i n y sinh tác d ng lôi kéo l i Hay nói cách khác gi a chúng sinh l c ma sát, t o nên s chuy n bi n m t ph n c n ng c a ch t l ng thành nhi t n ng bi n L c ma sát g i l c ma sát Tính ch t n y sinh l c ma sát gi a l p ch t l ng chuy n đ ng g i tính nh t c a ch t l ng Tính nh t bi u hi n tính s c dính c a phân t ch t l ng, m i ch t l ng đ u có tính nh t Bi u th c tính l c ma sát trong: T = μ S dv dy (1.5) Trong đó: T – L c ma sát trong.(N) S – di n tích ti p xúc gi a l p ch t l ng.(m2) – h s nh t đ ng l c (N.s/m2) hay g i poaz (P) v i 1P=0.1N.s/m2 dv dy – grandien v n t c theo ph T công th c 1.5 ta rút đ μ= ng y vuông góc v i dòng ch y c công th c tính h s đ nh t : T dv S dy (1.6) 1.3 L C TÁC D NG LÊN CH T L NG 1.3.1 N i l c Là t t c nh ng l c tác d ng l n gi a phân t c a m t th tích ch t l ng nh t đ nh, nh ng l c xu t hi n t ng đôi m t cân b ng 1.3.2 Ngo i l c Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c Là nh ng l c tác d ng l n gi a kh i ch t l ng cho tr c nh ng v t th ti p xúc ho c không ti p xúc v i kh i ch t l ng Tr ng l ng l c quán tính nh ng ngo i l c, chúng đ c chia làm hai lo i sau 1.3.2.1 L c th tích ây l c tác d ng lên t t c phân t ch t l ng kh i ch t l ng xét, l c t l thu n v i th tích c a v t th , kh i ch t l ng 1.3.2.2 L c m t Là l c tác d ng lên m t gi i h n c a kh i ch t l ng ho c lên m t đ t kh i ch t l ng L c t l v i di n tích m t ch u l c c a ch t l ng 1.4 KHÁI NI M V TH Y T NH Th y t nh h c nghiên c u nh ng v n đ v ch t l ng t c tr ng thái s chuy n đ ng t Y u t th y l c c b n c a ch t l ng tr ng thái cân b ng, ng đ i gi a phân t ch t l ng tr ng thái cân b ng áp su t th y t nh Ch t l ng có hai tr ng thái t nh: t nh t ng đ i t nh t đ i Tr ng thái t nh t đ i: tr ng thái mà phân t ch t l ng s chuy n đ ng t ng đ i v i c ng nh s chuy n đ ng t ng đ i v i qu đ t Tr ng thái t nh t chuy n đ ng t ng đ i: tr ng thái mà phân t ch t l ng s ng đ i v i nh ng có s chuy n đ ng t 1.5 ÁP SU T TH Y T NH – ÁP L C VÀ M T ng đ i v i qu đ t NG ÁP 1.5.1 Áp su t th y t nh áp l c 1.5.1.1 Áp su t th y t nh a) nh ngh a: Áp su t th y t nh nh ng ng su t gây b i nh ng l c kh i l c b m t Hình 1.1: Bi u di n áp su t th y t nh Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c Ta l y m t kh i ch t l ng đ ng cân b ng, n u chia c t kh i b ng m t m t i kh i ph ng ABCD (hình 1.1) tùy ý v t b ph n trên, mu n gi cho d tr ng thái cân b ng nh c ta thay th tác d ng ph n lên ph n d l ct ng đ i b ng m t h ng Trên m t ph ng ABCD ta l y m t ti t di n b t kì có ch a m O G i P tác d ng c a ph n lên ti t di n w, t s : P = ptb w (1.7) G i áp su t th y t nh trung bình N u ti t di n w vô nh áp su t th y t nh t i m t m đ c g i áp su t th y t nh Kí hi u p đ n v (N/m2 ) p = limw→0 P w (1.8) b) Tính ch t c b n c a áp su t th y t nh - Tính ch t Áp su t th y t nh tác d ng th ng góc v i di n tích ch u l c h ng vào Hình 1.2: Áp su t th y t nh Áp su t th y t nh t i m O m t phân chia ABCD đ c chia làm hai thành ph n: Pn - H -H ng theo pháp n c a m O c a m t ABCD ng theo h ng ti p n t i O Do ch t l ng xét ph n Pn không th h ch ch u đ h tr ng thái t nh v y thành ph n ng đ =0, thành c ch t l ng không ch ng l i s c kéo mà c s c nén V y áp su t p c a m O ch có thành ph n pháp n ng vào Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c - Tính ch t Áp su t c a m t m b t kì ch t l ng theo m i ph ng đ u b ng 1.5.1.2 Áp l c L c P tác d ng lên ti t di n w g i áp l c lên di n tích y n v áp l c N P=p.w Trong đó: (1.9) p : áp su t th y t nh w: ti t di n ch u l c a) Xác đ nh áp l c lên thành ph ng Xác đ nh áp l c lên thành ph ng ta ph i xác đ nh đ c giá tr ph ng, chi u, m đ t c a áp l c Ta tính áp l c P tác d ng lên di n tích S nh hình v Hình 1.3 : Áp l c tác d ng lên thành ph ng Cách tính nh sau : - Ta tính dP tác d ng lên dS sau tích phân toàn ph n s tính đ - Ph - ng P vuông góc v i S, chi u h c P ng vào m t S l n: ∫ ∫ P = dP = pdS = S S ∫(p S + γ h ).dS = p0 dS + γ hdS = p0 S + γ sin α ydS ∫ S ∫ ∫ S S P = p0 S + γ sin α y c S = ( p0 + γ hc ).S = pc S Trong đó: Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c hc – đ sâu c a tr ng tâm hình ph ng Pc – áp su t t i tr ng tâm hình ph ng - i m đ t c a P, g i D m đ t ta có moomen đ i v i tr c Ox: ∫ ∫ ∫ ∫ PD y D = ydPD = y γ hdS = y γ y sin αdS = γ sin α y dS = γ sin αJ X S S S S V i: ∫ J X = y dS = J + y c2 S S + J0: Mômen quán tính trung tâm + JX: Mômen quán tính c a S quanh tr c Ox Mà PD y D = γ hc S y D = λ y c sin α S y D Ta có m đ t c a D: y D = yc + J0 y c S b) Xác đ nh áp l c lên thành cong Xét thành cong hình c u hình tr , l c phân t không song song Xét tr ng h p thành cong c a bình ch a có m t m t ti p xúc v i ch t l ng, m ti p xúc v i không khí nh hình v sau: Hình 1.4 : Áp l c tác d ng lên thành cong Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c Ta xét di n tích dS coi nh ph ng Ta có áp l c th y t nh tác d ng lên dS đ sâu đ c xác đ nh : dP = γ h.dS Theo tr c t a đ có: ∫ ∫ ∫ ∫ Px = dPx = γ h.dS x =γ hcx S x sx sx Py = dPy = γ h.dS y =γ hcy S y sy sy ∫ ∫ Pz = dPz = γ h.dS z =γ V sz sz Sx, Sy- Hình chi u c a S lên m t vuông góc Ox, Oy hcx, hcy – sâu tr ng tâm Sx, Sy V – Th tích hình tr có dáy d i hình cong S, đáy hình chi u c a S lên m t thoáng Sz Ta có áp l c th y t nh tác d ng lên S: P = Px2 + Py2 + Pz2 Ph ng c a áp l c th y t nh P l p v i h t a đ Oxyz góc đ nh h ng sau: i m đ t t i giao m c a ph cos(P , x ) = Px P cos(P , y ) = Py cos(P , z ) = Pz P P ng l c P v i m t cong 1.5.3 M t đ ng áp 1.5.3.1 nh ngh a Biên so n: ÀO MINH C Trang TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ ThS Minh c M t đ ng áp t p h p t t c m có giá tr áp su t nh nhau, áp su t th y t nh t i m i m b t kì, đ u b ng đ c g i m t đ ng áp p=const 1.5.3.2 Tính ch t - Hai m t đ ng áp khác không th c t - L c th tích tác d ng lên m t đ ng áp th ng góc v i m t đ ng áp 1.6 PH NG TRÌNH LE T NH Xét m t kh i ch t l ng cân b ng hình h p v i c nh dx,dy, dz đ t h t a đ Oxyz , m M tr ng tâm ch u áp su t th y t nh p(x,y,z) nh sau: Hình 1.5: Ph ng trình le t nh Ngo i l c tác d ng lên ch t l ng bao g m: - L c kh i F t l v i kh i l ng ch t l ng - L c m t áp l c th y t nh tác d ng lên m t ch t l ng Xét theo ph ng Ox: L c m t tác d ng bao g m Px, P’x v i giá tr đ c tính nh sau: δp ⎞ ⎛ δp ⎞ ⎛ ' Px = ⎜ p + dx ⎟dy dz Px = ⎜ p − dx ⎟dy dz , δx ⎠ δx ⎠ ⎝ ⎝ L c kh i theo ph ng Ox: Fx = m.a x = ρ dx.dy dz a x Ph ng trình cân l c theo ph ng Ox: Fx + Px + Px' = Chi u theo ph Biên so n: ÀO MINH ng tr c Ox ta có: C Trang 10 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh ∆pcb = pt1 + pđ1 – (pt2 + pđ2) Suy : (8.8) a) ng có ti t di n tròn B ng 8.5 : H s tr l c c c b c a ng Re A2/A1 0.5.105 2.105 ≥6.105 Tr 160 200 300 450 600 900 1200 0.24 0.19 0.32 0.33 0.33 0.32 0.31 0.23 0.30 0.46 0.61 0.68 0.64 0.63 0.27 0.33 0.48 0.66 0.77 0.74 0.73 10 0.29 0.38 0.59 0.76 0.80 0.83 0.84 ≥16 0.31 0.38 0.60 0.84 0.88 0.88 0.88 0.07 0.12 0.23 0.28 0.27 0.27 0.26 0.15 0.18 0.36 0.55 0.59 0.59 0.57 0.19 0.28 0.44 0.90 0.70 0.71 0.69 10 0.20 0.24 0.43 0.76 0.80 0.81 0.81 ≥16 0.21 0.28 0.52 0.76 0.87 0.87 0.87 0.05 0.07 0.12 0.26 0.27 0.27 0.07 0.17 0.24 0.36 0.51 0.56 0.58 0.57 0.16 0.29 0.46 0.60 0.69 0.71 0.70 10 0.21 0.33 0.52 0.60 0.76 0.83 0.83 ≥16 0.21 0.34 0.56 0.72 0.79 0.85 0.89 c tiên c n xác đ nh Reynolds: Re = 66,4.D.V D- ng kính đ u vào c a đo n ng V – T c đ không khí đ u vào c a đo n ng A1 – Ti t di n c a đo n ng đ u vào A2 – Ti t di n c a đo n ng đ u b) ng có ti t di n ch nh t Biên so n: ÀO MINH C Trang 127 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh B ng 8.6 : H s tr l c c c b c a ng ti t di n ch nh t A2/A1 θ 160 200 300 450 600 900 1200 0,18 0,22 0,25 0,29 0,31 0,32 0,33 0,36 0,43 0,50 0,56 0,63 0,63 0,63 0,42 0,47 0,58 0,68 0,76 0,76 0,76 ≥ 10 0,42 0,49 0,59 0,70 0,87 0,87 0,85 8.6.2 o n ng có ti t di n thu h p Khi đo n ng có ti t di n thu h p t c đ t ng lên áp su t đ ng t ng lên n u không tính đ n t n th t áp su t ta có: p = p2 pt1 + pđ1 = pt2 + pđ2 pt1 – pt2 = pđ2 – pđ1 Tuy nhiên r i lo n dòng xu t hi n ma sát nên t n th t áp su t t n t i ∆pcb = p1 – p2 ∆pcb = pt1 + pđ1 – (pt2 + pđ2) (8.9) Hình 8.3: S bi n đ i áp su t c a ng thu h p Giá tr cho b ng sau: Biên so n: ÀO MINH C Trang 128 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh B ng 8.7 : H s tr l c c c b c a ng thu h p A1/A2 100 150 – 450 500 – 600 900 1200 1500 0,05 0,05 0,06 0,12 0,18 0,24 0,05 0,04 0,07 0,17 0,27 0,35 0,05 0,04 0,07 0,18 0,28 0,36 10 0,05 0,05 0,08 0,19 0,29 0,37 8.7 VÍ D VÀ BÀI T P Ví d 1: Cho đ ng ng có ti t di n m r ng ( ng tròn) có thông s sau d1=100mm, d2=2 d1, =200, l u l ng khí Q=1800 m3/h Xác đ nh t n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên.Bi t kh i l ng riêng c a không khí =1.2kg/m3 không khí u ki n tiêu chu n Hình 8.4: ng m r ng Gi i: xác đ nh t n th t áp su t c c b ta ph i tìm h s tr l c c c b Tính h s Reynol: Re = 66 ,4.D.V Ta có đ ng kính vào D=d1=100 mm V n t c khí vào: Biên so n: ÀO MINH C Trang 129 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ V= Khoa K Thu t Công Ngh 4.Q πd 12 4.1800 V= 3,14.(0.1) 3600 V = 63.69 m / s Thay V,D vào ta tính đ c: Re = 66 ,4.0.1.63,69 = 423 D a vào b ng 8.5 ta tra đ c thông s v i =200, A2/A1=4 ta có =0.3 T n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên: Δpcb = β p đ Áp su t đ ng tính cho không khí chuy n đ ng đ u vào: Δpđ = ρ v12 1.2 Δpđ = (63.69 ) Δpđ = 2433Pa T n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên: Δpcb = β pđ = ,3.2433 = 730 Pa Ví d 2: Cho đ ng ng có ti t di n thu h p ( ng tròn) có thông s sau d1=300mm, d1=2d2, =300, l u l ng khí Q=600 m3/h Xác đ nh t n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên.Bi t kh i l ng riêng c a không khí =1.2kg/m3 không khí u ki n tiêu chu n Hình 8.5: ng thu h p Biên so n: ÀO MINH C Trang 130 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh Gi i: xác đ nh t n th t áp su t c c b ta ph i tìm h s tr l c c c b ⎛d = ⎜⎜ A2 ⎝ d Aq ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ ⎛ 2.d = ⎜⎜ A2 ⎝ d Aq D a vào b ng 8.6 ta tra đ ⎞ ⎟ =4 ⎟ ⎠ c thông s v i =300, A2/A1=4 ta có =0.03 T n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên: Δpcb = β p đ Áp su t đ ng tính cho không khí chuy n đ ng đ u vào: Δp đ = ρ v12 ρ ⎛ 4.Q Δp đ = ⎜⎜ ⎝ π d ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ 1.2 (2 ,359 ) Δp đ = 3,34 Pa Δp đ = T n th t c c b c a không khí qua đo n ng trên: Δpcb = β p đ = ,03.3.34 = 0.1Pa Bài t p 1: Cho đ ng ng có ti t di n m r ng ( ng tròn) có thông s sau d1=100mm, d2=2 d1, =200, l u l ng khí Q=1200 m3/h áp su t t nh đ u vào p1=900 Pa, xác đ nh áp su t tính đ u p2 đo n ng trên.Bi t kh i l không khí ng riêng c a không khí =1.2kg/m3 u ki n tiêu chu n Biên so n: ÀO MINH C Trang 131 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh Hình 8.6: ng m r ng Bài tâp 2: Cho đ ng ng có ti t di n thu h p ( ng tròn) có thông s sau d1=300mm, d1=2d2, =300, l u l ng khí Q=600 m3/h, áp su t t nh đ u p2=600 Pa Xác đ nh áp su t t nh đ u vào c a không khí qua đo n ng trên.Bi t kh i l khí =1.2kg/m3 không khí ng riêng c a không u ki n tiêu chu n Hình 8.7: ng thu h p CÂU H I ÔN T P Trình bày khái ni m phân lo i đ Nêu ph ng pháp thi t k đ Nêu lo i t n th t đ Nêu thay đ i l u l Biên so n: ÀO MINH C ng ng d n khí? ng ng? ng ng d n khí? ng khí đ ng ng? Trang 132 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh TÀI LI U THAM KH O [1] Lê Chí Hi p (1998), K thu t u hòa không khí, NXB Khoa h c k thu t [2] Nguy n V n May (1995), B m qu t, máy nén, NXB Khoa h c k thu t [3] Hoàng c Liên (2007), K thu t th y khí, Tr [4] Phùng V n Kh ng H Nông Nghi p Hà N i ng- Ph m V n V nh (2008), Th y l c máy th y l c, NXB Giáo d c [5] Ph m Th Thanh Tâm (2003), Thu khí k thu t máy b m, Tr ng H SP KT Tp HCM Biên so n: ÀO MINH C Trang 133 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh M CL C Ch ng 1.TH Y T NH 1.1 KHÁI NI M CH T L NG TRONG TH Y L C .2 1.2 NH NG C TÍNH V T LÝ C B N C A CH T L NG 1.2.1.Kh i l ng riêng: 1.2.2 Tr ng l ng riêng: 1.2.3 Giãn n nhi t c a ch t l ng 1.2.4 S c c ng m t c a ch t l ng 1.2.5 Tính nh t 1.3 L C TÁC D NG LÊN CH T L NG 1.3.1 N i l c 1.3.2 Ngo i l c 1.3.2.1 L c th tích 1.3.2.2 L c m t 1.4 KHÁI NI M V TH Y T NH .5 1.5 ÁP SU T TH Y T NH – ÁP L C VÀ M T NG ÁP 1.5.1 Áp su t th y t nh áp l c .5 1.5.1.1 Áp su t th y t nh .5 1.5.1.2 Áp l c 1.5.3 M t đ ng áp .9 1.5.3.1 nh ngh a 1.5.3.2 Tính ch t 10 1.6 PH NG TRÌNH LE T NH 10 1.7 PH NG TRÌNH C B N C A TH Y T NH H C 11 1.7.1 Ch t l ng t nh t đ i: 11 1.7.2.1 Bình ch a ch t l ng chuy n đ ng th ng thay đ i đ u: 13 1.7.2.1 Bình ch a ch t l ng chuy n đ ng quay đ u: 14 1.8 CÁC LO I ÁP SU T VÀ CAO D N XU T C A NÓ 16 1.8.1.Các lo i áp su t 16 1.8.2 cao d n xu t c a lo i áp su t .16 1.8.3 Các d ng c áp su t ch t l ng 17 1.9 NGUYÊN T C BÌNH THÔNG NHAU 1.9.1 NH LU T PASCAL VÀ NG D NG 19 nh lu t Pascal .19 Biên so n: ÀO MINH C Trang 134 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ 1.9.2 Khoa K Thu t Công Ngh ng d ng c a đ nh lu t Pascal 19 1.10 VÍ D VÀ BÀI T P 21 Ch ng 2.TH Y NG H C .25 2.1 NH NG KHÁI NI M C B N V TH Y NG 25 2.1.1 M c đích nghiên c u 25 2.1.2 Phân lo i chuy n đ ng 25 2.1.2.1 Chuy n đ ng d ng 25 2.1.2.2 Chuy n đ ng không d ng 25 2.2 M T S NH NGH A VÀ C TR NG C A DÒNG CH Y .25 2.2.1 Khái ni m dòng ch y 25 2.2.2 Các y u t th y l c c a dòng ch y 26 2.3 PHÂN LO I DÒNG CH Y 27 2.3.1 Dòng ch y n đ nh dòng ch y không n đ nh 27 2.3.2 Dòng ch y đ u dòng ch y không đ u 27 2.3.3 Dòng ch y có áp, không áp, dòng tia .27 2.3.4 Dòng ch y đ i d n dòng ch y đ i đ t ng t 28 2.4 PH NG TRÌNH LIÊN T C C A DÒNG CH Y N NH 28 2.4.1 Ph ng trình liên t c c a dòng nguyên t 28 2.4.2 Ph ng trình liên t c c a toàn dòng ch y .29 2.4.3 Ph ng trình vi phân liên t c c a dòng ch y 29 2.5 PH NG TRÌNH N NG L 2.5.1 Ph I V I DÒNG CH Y N NH 31 ng trình Becnuli c a dòng ch y n đ nh 31 2.5.1 Ý ngh a c a Ph 2.5.3 Ph NG BECNULI ng trình Becnuli c a dòng ch y n đ nh .33 ng trình Becnuli c a dòng ch y th c 34 2.5.3.1 Ph ng trình Becnuli đ i v i dòng nguyên t ch t l ng th c .34 2.5.3.2 Ph ng trình Becnuli đ i v i toàn dòng ch t l ng th c 34 2.6 PH NG TRÌNH BI N THIÊN NG L NG C A CH T L NG CHUY N NG D NG 36 2.6.1 Ph ng trình đ ng l ng c a dòng nguyên t ch t l ng chuy n đ ng d ng 36 2.6.2 Ph ng trình đ ng l ng cho toàn dòng ch y 36 2.7 NG D NG C A PH NG TRÌNH NG L NG .37 2.7.1 Tính ph n l c c a m t dòng ch t l ng 37 2.7.2 Tính áp l c c a dòng tia lên v t ch n 39 2.8 T N TH T C T N Biên so n: ÀO MINH C C A DÒNG CH Y 40 C Trang 135 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh 2.8.1 Khái ni m v t n th t dòng lo i t n th t c t n 2.8.2 T n th t d c đ c c a dòng ch y 40 ng t n th t c c b 40 2.8.2.1 T n th t d c đ ng 40 2.8.2.2 T n th t c c b 41 2.8.3 T n th t đ ng ng 42 2.9 VÍ D VÀ BÀI T P .42 Ch ng 3.MÁY B M 47 3.1 NH NGH A VÀ PHÂN LO I MÁY B M 47 3.1.1 nh ngh a 47 3.1.2 Phân lo i máy b m 47 3.1.2.1 Máy b m cánh qu t 47 3.1.2.2 B m pittông 47 3.1.2.3 B m rôto 47 3.1.2.4 B m tia 47 3.1.2.5 Máy b m không khí ép 47 3.1.2.6 B m Taran .47 3.2 NH NG THÔNG S C B N C A MÁY B M 47 3.2.1 Khái ni m chung 47 3.2.2 Các thông s c b n c a máy b m 48 3.2.2.1 L u l ng c a máy b m (Q) 48 3.2.2.2 C t áp c a máy b m H 48 3.2.2.3 Công su t c a máy b m N 50 3.2.2.4 Hi u su t c a máy b m 51 3.2.2.5 C t áp hút đ cao hút cho phép c a máy b m 51 3.3 HI N T NG KHÍ TH C 52 3.3.1 Quá trình phát sinh, di n bi n c a trình khí th c 52 3.3.2 Nguyên nhân sinh hi n t ng khí th c c a máy b m 53 3.3.3 Tác h i bi n pháp đ phòng hi n t 3.3.3.1 Tác h i c a hi n t ng khí th c .53 ng khí th c .53 3.3.3.2 Các bi n pháp đ phòng hi n t ng khí th c 53 3.4 MÁY B M LY TÂM 54 3.4.1.C u t o c a b m ly tâm 54 3.4.2 Nguyên lí làm vi c 55 3.4.3 Phân lo i b m .55 Biên so n: ÀO MINH C Trang 136 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh 3.4.4 Lý thuy t c b n c a b m ly tâm 57 3.4.4.1 Ph ng trình mômen quay c a b m ly tâm 57 3.4.4.2 Ph ng trình c t áp c a b m ly tâm 58 3.4.4.3 C t áp th c t c a b m 59 3.4.4.5 L u l ng c a b m ly tâm 60 3.4.4.6 i m làm vi c s u ch nh b m 60 3.5 B M H NG TR C 62 3.5.1 Ph m vi ng d ng c u t o 62 3.5.1.1 Ph m vi ng d ng 62 3.5.1.2 C u t o 62 3.5.2 Nguyên lý làm vi c c a b m h ng tr c .63 3.5.2.1 Chuy n đ ng c a ch t l ng b m h 3.5.2.2 Ph ng trình c b n c a b m h 3.5.2.3 L u l ng c a b m h 3.5.2.4 i u ch nh b m h ng tr c 63 ng tr c (ph ng trình c t áp) 63 ng tr c .64 ng tr c 65 3.6 MÁY TH Y L C TH TÍCH .65 3.6.1 Khái ni m chung 65 3.6.2 Các thông s c b n 65 3.6.3.B m Piston 66 3.6.3.1 C u t o nguyên lý làm vi c 66 3.6.3.2 Phân lo i 67 3.6.3.3 Cách tính l u l ng c a b m piston 68 3.6 VÍ D VÀ BÀI T P .69 Ch ng 4.TÍNH TOÁN 4.1 M T S V N NG NG D N N C .73 CHUNG 73 4.1.1 Thí nghi m Reynolds .73 4.1.2 Ch đ ch y 73 4.2 PHÂN LO I VÀ PH M VI NG D NG 74 4.2.1 Phân lo i 74 4.2.2 Ph m vi ng d ng 75 4.3 S GIÃN N VÀ S 4.3.1 Hi n t CO RÚT 75 ng giãn n co rút 75 4.3.2 Ph ng pháp x lý s giãn n co rút .76 4.4 TREO NG VÀ CH NG RUNG 76 Biên so n: ÀO MINH C Trang 137 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ 4.4.1 Treo đ Khoa K Thu t Công Ngh ng 76 4.4.2 Ch ng rung h th ng ng d n 77 4.5 H TH NG NG D N N 4.6 TÍNH TOÁN C 77 NG NG N GI N 78 4.6.1 C s lý thuy t đ tính toán đ ng ng 78 4.6.1.1 Phân lo i 78 4.6.1.2 Nh ng công th c dùng tính toán thu l c đ 4.6.2 Tính toán th y l c đ ng ng 79 ng ng đ n gi n 80 4.6.2.1 Tính H1 bi t H2, Q, l, d, n (đ nhám t ng đ i) 80 4.6.2.2 Tính Q bi t H1, H2, l, d, n 80 4.6.2.3 Tính d bi t H1, H2, Q, d, n .80 4.6.2.4 Tính d, H1, bi t H2, Q, l, n .81 4.6.3 Tính toán đ ng ng đ n gi n v i máy b m 81 4.6.3.1 Tính toán đ ng ng hút 81 4.6.3.1 Tính toán đ ng ng đ y .83 4.7 VÍ D VÀ BÀI T P .84 Ch ng 5.KHÁI NI M V KHÔNG KHÍ 88 5.1 KHÔNG KHÍ KHÔ VÀ H I N 5.1.1 C 88 nh ngh a không khí m .88 5.1.2 Tính ch t c a không khí m 88 5.2 CÁC LO I KHÔNG KHÍ M .88 5.2.1 Không khí m bão hòa 88 5.2.2 Không khí m bão hòa .88 5.2.3 Không khí m ch a bão hòa 89 5.3 CÁC THÔNG S BI U DI N TR NG THÁI C A KHÔNG KHÍ M 89 5.3.1 m t đ i 89 5.3.2 mt 5.3.3 ng đ i 89 ch a h i 89 5.3.4 Ph ng trình tr ng thái 89 5.3.5 Ph ng trình l u l 5.3.6 Ph ng trình Becnuli .90 5.3.7 Ph ng trình Entanpi .90 ng 90 5.3.8 Các thông s c a dòng khí 92 5.3.8.1 V n t c âm .92 Biên so n: ÀO MINH C Trang 138 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh 5.3.8.2 Dòng hãm, dòng t i h n 92 5.4 CÂU H I ÔN T P .93 Ch ng 6.KHÍ 6.1.1 Ph NG H C 94 ng trình Becnuli 94 6.1.2 Các lo i áp su t .95 6.2 S BI N I C A CÁC LO I ÁP SU T 95 6.2.1 S bi n đ i c a lo i áp su t .95 6.2.2 D ng c đo áp su t 96 6.3 CÂN B NG ÁP SU T .97 6.4 HI U NG NG KHÓI .97 6.4.1 Khái ni m .97 6.4.2 Công th c xác đ nh .98 6.5 CÁC LO I T N TH T ÁP SU T 98 6.5.1 T n th t áp su t ma sát 98 6.5.2 T n th t áp su t chuy n đ i h ng, r nhánh ho c thay đ i ti t di n ng 99 6.6 VÍ D VÀ BÀI T P 100 Ch ng 7.QU T 104 7.1 KHÁI NI M VÀ CÁC THÔNG S C A QU T .104 7.1.1.Khái ni m 104 7.1.2 Các thông s c a qu t 104 7.1.2.1 Không khí tr ng thái tiêu chu n 104 7.1.2.2 T s nén .104 7.1.2.3 L u l ng gió 104 7.1.2.4 Áp su t đ ng c a qu t 104 7.1.2.5 Áp su t t nh c a qu t .105 7.1.2.6 Áp su t t ng c a qu t 105 7.1.2.7 Công su t lý thuy t c a qu t lo i hi u su t 105 7.2 CÁC NH LU T V QU T 106 7.2.1 T c đ qu t thay đ i .106 ng riêng không khí thay đ i 106 7.2.2 Kh i l 7.2.3 T c đ qu t kh i l ng riêng không khí thay đ i 106 7.2.4 T c đ vòng quay c a qu t thay đ i 107 7.2.5 Kích th 7.3 CÁC c D c a qu t thay đ i 107 NG Biên so n: ÀO MINH C TÍNH C A QU T 107 C Trang 139 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh 7.4 PHÂN LO I QU T 108 7.4.1 Phân lo i qu t 108 7.4.1.1 C n c vào áp su t .109 7.4.1.2 C n c vào s vòng quay riêng .109 7.4.2 Qu t ly tâm 111 7.4.3 Qu t h ng tr c 113 7.5 CÁCH CH N QU T VÀ PH NG PHÁP I U CH NH L U L NG QU T.114 7.5.1 Cách ch n qu t .114 ng pháp u ch nh l u l 7.5.2 Ph 7.5.2.1 i u ch nh l u l ng qu t .114 ng b ng van .114 7.5.2.2 i u ch nh b ng thay đ i s vòng quay 115 7.5.2.3 Thay đ i b ng u ch nh cánh h ng dòng 115 7.5 VÍ D VÀ BÀI T P 115 Ch ng NG D N KHÍ .119 8.1 KHÁI NI M VÀ PHÂN LO I NG D N KHÍ .119 8.1.1 Khái ni m chung 119 8.1.2 Phân lo i ng d n khí 119 8.1.2.1 Phân lo i theo t c đ 119 8.1.2.2 Phân lo i theo áp su t .119 8.2 L A CH N T C CHUY N NG VÀ NG KÍNH T NG NG C A NG D N 120 8.2.1 L a ch n t c đ chuy n đ ng c a không khí ng d n 120 8.2.2 Xác đ nh đ 8.3 CÁC PH ng đ ng .120 NG PHÁP THI T K NG D N KHÍ 121 ng kính t 8.3.1 Ph ng pháp gi m t c đ .121 8.3.2 Ph ng pháp ma sát đ ng đ u 122 8.3.3 Ph ng pháp ph c h i áp su t t nh .122 8.3.4 Ph ng pháp T .123 8.3.5 Ph ng pháp t c đ không đ i 123 8.3.6 Ph ng pháp áp su t t ng 123 8.4 XÁC NH T N TH T ÁP SU T TRONG CÁC O N NG TH NG CÓ TI T DI N KHÔNG 8.5 XÁC I 123 NH T N TH T ÁP SU T NH NG O N NG CONG 124 8.5.1 o n cong có ti t di n hình tròn 124 Biên so n: ÀO MINH C Trang 140 Bài gi ng: TH Y KHÍMÁY TH Y KHÍ Khoa K Thu t Công Ngh 8.5.2 o n cong có ti t di n ch nh t 125 8.6 XÁC NH T N TH T ÁP SU T NH NG O N NG CÓ TI T DI N THAY I .126 8.6.1 o n ng có ti t di n m r ng .126 8.6.2 o n ng có ti t di n thu h p .128 8.7 VÍ D VÀ BÀI T P 129 TÀI LI U THAM KH O 133 M C L C 134 Biên so n: ÀO MINH C Trang 141 ... Trang 16 TH Y KHÍ VÀ MÁY TH Y KHÍ ThS Minh c - h=p/ bi u th cho áp su t t đ i, g i đ cao đo áp su t t đ i - hdu=pdu/ bi u th cho áp su t d , g i đ cao đo áp d - hck=pck/ bi u th cho áp su t chân... KHÍ VÀ MÁY TH Y KHÍ ThS Minh Ch c ng TH Y T NH 1.1 KHÁI NI M CH T L NG TRONG TH Y L C Ch t l ng ch t khí khác ch m i liên k t c h c gi a ph n t ch t l ng ch t khí r t y u nên ch t l ng ch t khí. .. a đ nh lu t Pascal ng i ta ch t o thi t b nh máy ép th y l c, máy tích n ng, máy t ng áp, kích… Biên so n: ÀO MINH C Trang 19 TH Y KHÍ VÀ MÁY TH Y KHÍ ThS Minh c Hình 1.13: Kích th y l c ng d
- Xem thêm -

Xem thêm: Máy thủy khí Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Máy thủy khí Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng, Máy thủy khí Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay