Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

94 154 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:12

Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T CÔNG NGH -  - BÀI GI NG MÁY CÔNG C B c Cao đ ng – Ngành Công ngh k thu t c khí GV: ThS Tr n V n Thùy Qu ng Ngãi , 12/2014 M CL C L i nói đ u Trang 01 CH NG 1: 1.1 ic NG H C MÁY CÔNG C ng v máy c t kim lo i 02 1.1.1 Khái ni m v máy 02 1.1.2 Khái ni m v máy công c 02 1.1.3 Khái ni m v máy c t kim lo i 02 1.1.4 Phân lo i máy c t kim lo i 03 1.1.5 Ký hi u máy c t kim lo i 04 1.2 Chuy n đ ng t o hình c a máy c t kim lo i 04 1.2.1 Ph ng pháp hình thành b m t gia công 04 1.2.2 Chuy n đ ng t o hình c a máy c t kim lo i 06 1.3 Ph ng pháp t o hình 08 1.3.1 Ph ng pháp đ nh hình 08 1.3.2 Ph ng pháp theo v t 08 1.3.3 Ph ng pháp bao hình 09 1.4 S đ k t c u đ ng h c 09 1.4.1 Khái ni m 09 1.4.2 Xích truy n đ ng 09 1.4.3 T h p chuy n đ ng 13 1.5 i u ch nh chuy n đ ng 13 1.5.1 i u ch nh xích v n t c 14 1.5.2 i u ch nh xích c t renvit 14 CH NG 2: CÁC C C U TRUY N NG I U KHI N 2.1 Chuy n đ ng c a máy công c 16 2.1.1 Khái ni m v chuy n đ ng 16 2.1.2 Các đ i l ng đ c tr ng c a chuy n đ ng 17 2.1.3 T s truy n 17 2.2 Các c c u truy n đ ng 18 i 2.2.1 Truy n đ ng phân c p 18 2.2.2 Truy n đ ng vô c p 24 2.3 C c u u n c khí 27 2.3.1 Ch c n ng yêu c u 27 2.3.2 K t c u c a c c u u n 28 2.3.3 C c u u n b ng c khí 29 CH NG 3: MÁY TI N 3.1 ic ng v máy ti n 36 3.1.1 Khái ni m 36 3.1.2 Công d ng 36 3.1.3 Phân lo i 37 3.1.4 Các b ph n 38 3.2 Máy ti n Renvít v n n ng T620 39 3.2.1 c tính k thu t 39 3.2.2 S đ k t c u đ ng h c 39 3.2.3 S đ đ ng h c 40 3.3 C t renvít 44 3.3.1 C t ren tiêu chu n 44 3.3.2 C t ren không tiêu chu n 46 3.3.3 C t ren xác 47 3.3.4 C t ren m t đ u 47 3.4 Các c c u đ c bi t 47 3.4.1 c b đôi 47 3.4.2 Ly h p m t chi u 48 3.4.3 Ch c u ch nh 49 3.4.4 C c u an toàn bàn xe dao 50 3.4.5 C m tr c 50 3.5 i u ch nh máy ti n 51 3.5.1 i u ch nh đ ti n côn 51 3.5.2 i u ch nh máy đ ti n ren 52 3.6 M t s máy ti n khác 54 ii 3.6.1 Máy ti n c t 54 3.6.2 Máy ti n revolver 55 3.6.3 Máy ti n đ ng 55 CH NG 4: MÁY PHAY 4.1 ic ng v máy phay 57 4.1.1 Khái ni m 57 4.1.2 Công d ng 57 4.1.3 Phân lo i 57 4.1.4 Các b ph n 57 4.2 Máy phay v n n ng n m ngang P82 58 4.2.1 c tính k thu t 58 4.2.2 S đ k t c u đ ng h c 58 4.2.3 S đ đ ng h c 59 4.3 u phân đ v n n ng 61 4.3.1 u phân đ v n n ng có đ a phân đ 62 4.3.2 u phân đ v n n ng đ a phân đ 66 4.4 Các c c u đ c bi t 68 4.5 Các lo i máy phay khác 71 CH NG 5: MÁY GIA CÔNG BÁNH R NG TR 5.1 ic ng v máy gia công bánh r ng 73 5.1.1 Khái ni m 73 5.1.2 Công d ng 75 5.1.3 Phân lo i 75 5.2 Máy phay r ng E3-5 75 5.2.1 c tính k thu t 75 5.2.2 S đ k t c u đ ng h c 75 5.2.3 S đ đ ng h c 76 5.3 Máy l n r ng 5M324A 77 5.3.1 c tính k thu t 77 5.3.2 S đ k t c u đ ng h c 78 iii 5.3.3 S đ đ ng h c 78 5.4 Máy x c r ng 514 83 5.4.1 c tính k thu t 83 5.4.2 S đ k t c u đ ng h c 84 5.4.3 S đ đ ng h c 84 Tài li u tham kh o 89 iv L I NÓI U Máy công c c a ngành ch t o máy ph n l n máy c t kim lo i Là lo i thi t b c b n đ t o nên máy móc d ng c c a nhi u ngành khác Do đó, m i qu c gia đ u có sách nh m phát tri n v s l ng ch t l ng c a máy công c nói chung máy c t kim lo i nói riêng c ng lo i trang thi t b k thu t đ c am in c xem m t y u t đ c tr ng cho trình đ s n xu t, trình đ phát tri n c Bài gi ng Máy công c đ Tr ng i h c Ph m V n c biên so n theo n i dung phân ph i ch ng xây d ng N i dung đ ng n g n, d hi u c s k th a nh ng n i dung đ ng trình c xây d ng theo tinh th n c gi ng d y k t h p v i nh ng n i dung m i nh m đáp ng yêu c u nâng cao ch t l tr ng, ng đào t o ph c v s nghi p công nghiêp hóa, hi n đ i hóa N i dung c a gi ng Máy công c bao g m ch ng s gi i thi u cho sinh viên ki n th c t ng quát v đ ng h c c a máy c t kim lo i, nguyên lý làm vi c c u t o c a c c u truy n d n th ng dùng máy Bài gi ng c ng cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c c b n v nguyên lý ho t đ ng, ký hi u, chuy n đ ng máy, xích truy n đ ng, s đ đ ng h c, c u t o kh n ng công ngh c a lo i máy c t kim lo i nh : Máy ti n, máy phay… ng th i c ng rèn luy n cho sinh viên k n ng tính toán, thi t k k thu t Tuy tác gi có nhi u c g ng biên so n, nh ng gi ng ch c không tránh kh i nh ng sai sót Tác gi mong nh n đ c nhi u ý ki n đóng góp, xây d ng c a b n đ c đ ng nghi p đ n i dung gi ng đ c hoàn thi n h n Chúng xin chân thành c m n M i ý ki n đóng góp xin liên h qua email: tvthuy@pdu.edu.vn Qu ng Ngãi, tháng 12/2014 Ng i biên so n Ch ng NG H C MÁY CÔNG C 1.1 IC NG V MÁY CÔNG C 1.1.1 Khái ni m v máy - Máy t t c nh ng khí c ho t đ ng theo nguyên t c c h c dùng đ bi n đ i n ng l ng ho c làm thay đ i m t cách có ý th c v hình dáng ho c v trí c a v t th - C u trúc, hình dáng kích th c c a máy r t khác Tùy theo đ c m s d ng c a nó, ta có th phân thành hai nhóm l n: - Máy dùng đ bi n đ i n ng l thích h p h n đ ng t d ng sang d ng khác đ s d ng c g i máy bi n đ i n ng l ng - Máy dùng đ th c hi n m t công vi c nh t đ nh đ c g i máy công c 1.1.2 Khái ni m v máy công c Máy công c lo i máy dùng đ thay đ i hình dáng kích th c c a v t th cho phù h p v i nhu c u s d ng Theo tiêu chu n Vi t Nam, máy công c bao g m n m lo i: - Máy c t kim lo i - Máy gia công g - Máy gia công áp l c - Máy hàn - Máy đúc 1.1.3 Khái ni m v máy c t kim lo i Nh ng máy công c dùng đ bi n đ i hình dáng c a v t th kim lo i b ng cách l y m t ph n th tích v t th , đ y v i nh ng d ng c chuy n đ ng khác c g i máy c t kim lo i V t th c n làm bi n đ i hình dáng g i phôi hay chi ti t gia công L p kim lo i b c t b kh i chi ti t g i phoi c t; D ng c tr c ti p c tb l pl ng d gia công kh i chi ti t g i dao c t Toàn b trình làm thay đ i hình dáng c a v t th b ng ph ng pháp c t nh g i trình gia công c t nh ng máy công c th c hi n trình gia công c t g i máy c t kim lo i Ngoài ph ng pháp gia công c t, ng i ta dùng nhi u ph ng pháp gia công khác nh : gia công cán ngu i, cán nóng, rèn, d p, hàn,…Th c hi n ph pháp gia công này, ta có lo i máy c t kim lo i t Môn h c l y máy c t kim lo i làm đ i t ng ng ng ng nghiên c u lo i máy có s ph i h p nhi u chuy n đ ng ph c t p nh t, đ t tr ng nh t, có yêu c u r t cao v thi t k yêu c u kh t khe ch t o 1.1.4 Phân lo i máy c t kim lo i Phân lo i Máy c t kim lo i có th đ a Phân lo i theo ph c ti n hành theo nhi u ph ng pháp c t - Máy ti n - Máy phay - Máy khoan - Máy doa… b Phân lo i theo trình đ v n n ng - Máy v n n ng - Máy chuyên môn hóa - Máy chuyên dùng c Phân lo i theo đ xác - Máy xác th ng - Máy xác nâng cao - Máy xác cao - Máy xác đ c bi t cao d Phân lo i theo m c đ t đ ng hóa - Máy t đ ng - Máy bán t đ ng - Máy t h p e Phân lo i theo kh i l ng - Máy lo i nh ( t n) - Máy lo i trung bình ( 10 t n) - Máy lo i trung bình n ng (10 30 t n) - Máy lo i n ng (30 100 t n) - Máy lo i đ c bi t n ng (>100 t n) ng pháp sau: 1.1.5 Ký hi u máy c t kim lo i xác đ nh lo i máy theo s phân lo i trên, ng - b ng ký hi u Các ký hi u máy m i n - n c ta, Máy c t kim lo i đ i ta đ t tên cho máy c đ u khác c ký hi u nh sau : Dùng ch đ ch lo i máy nh ch T đ ch máy ti n, B (bào), P (phay)… ch s khác đ ch m c đ v n n ng, kích th c Ví d : Máy T620 T : máy ti n : lo i máy ti n v n n ng thông th 20 : m t ph n m ng i c a chi u cao t b ng máy đ n đ ng tâm máy Máy K135 Ví d : K : máy khoan : Lo i khoan đ ng 35 : đ 1.2 CHUY N 1.2.1 Ph ng kính m i khoan l n nh t gia công đ c máy (mm) NG T O HÌNH C A MÁY C T KIM LO I ng pháp hình thành b m t gia công B m t hình h c c a nh ng chi ti t máy r t đa d ng ch t o b m t có r t nhi u ph ng pháp khác Tuy nhiên, ta ch nghiên c u ph thành d ng b m t th ng pháp hình ng gia công máy c t kim lo i Các d ng b m t th ng g p là: a B m t tròn xoay Các lo i b m t tròn xoay đ t ng đ i v i m t đ c t o thành m t đ ng chu n Hình 1.1: Các d ng b m t tròn xoay ng sinh chuy n đ ng Hình 1.1a th hi n m t tr đ quay chung quanh đ c hình thành đ ng sinh m t đ ng th ng ng chu n vòng tròn N uđ ng sinh không song song v i tr c quay s cho m t côn (H.1.1b) N uđ ng sinh đ ng cong hay đ ng g p khúc, ta s có m t tròn xoay (H.1.1c,d) b M t ph ng, m t cong m t g p khúc Các d ng m t ph ng, m t cong, g p khúc đ đ ng th ng, đ ng cong, ho c đ c t o thành b i đ ng g p khúc di đ ng đ ng sinh ng chu n đ ng th ng (H.1.2) Hình 1.2: Các d ng m t ph ng c B m t đ c bi t Các d ng m t đ c bi t c ng đ t ng đ i v i m t đ ch có tính ch t t c hình thành b i m t đ ng chu n Tuy nhiên vi c phân bi t đ ng sinh chuy n đ ng ng sinh đ ng chu n ng đ i Hình 1.3 trình bày d ng m t tr , m t nón không tròn xoay Ngoài b m t đ c bi t có d ng thân khai , arsimet, cánh turbin, mái chèo… Hình 1.3: Các d ng b m t đ c bi t Tóm l i, t ph ng pháp hình thành d ng b m t nói trên, n u xét l nh v c ch t o máy có th chia đ - ng sinh làm hai nhóm: ng sinh chuy n đ ng th ng quay tròn đ u c a máy t o nên nh : ng th ng, đ ng tròn hay cung tròn, đ ng thân khai, đ ng xo n c… 5.1.2 Công d ng - Gia công bánh r ng tr có r ng th ng, - Gia công bánh r ng tr có r ng xo n, - Gia công bánh r ng tr có r ng ch V 5.1.3 Phân lo i Máy gia công bánh r ng hi n đ i có th phân thành nhi u lo i theo nguyên t c sau đây: a Phân theo công d ng - Máy gia công bánh r ng tr có r ng th ng,r ng xo n, r ng ch V - Máy gia công bánh r ng côn có r ng th ng r ng xo n - Máy gia công bánh vít, r ng b Phân theo d ng gia công - Máy phay r ng - Máy l n r ng - Máy x c r ng - Máy bào r ng… c Phân theo đ c m bánh r ng - Máy gia công bánh r ng tr - Máy gia công bánh r ng côn - Máy gia công bánh vít 5.2 MÁY PHAY R NG E3-5 Máy E3-5 máy phay r ng n a t đ ng dùng dao phay đ a mođun Nó dùng đ c t thô bánh tr r ng th ngb ng cách hoàn thành d ng r ng su t c chi u dài c a t ng r ng m t 5.2.1 c tính k thu t c tính k thu t ch y u c a máy g m: - Công su t đ ng c N=4.5 Kw - S vòng quay đ ng c n=950 v/ph 5.2.2 S đ k t c u đ ng h c 75 Hình 5.3: S đ k t c u đ ng h c máy phay r ng 5.2.3 S đ đ ng h c Hình 5.4: S đ đ ng h c máy phay r ng 76 a Xích chuy n đ ng Xích chuy n đ ng đ c th c hi n t đ ng c có N1 = 4.5KW n1 = 950 vòng/phút, qua c c u u ch nh c a Puly b truy n tr c vít – bánh vít đ quay 31 dao phay b Xích ch y dao th ng đ ng L n ng ch y dao đ c bi u th b ng s (mm/phút) Nó đ có N4 = 1.7KW, qua b truy n đai b bánh r ng côn c th c hi n t đ ng c 100 , đ n t s truy n c a c c u vi sai ivs  240 Z 20 đ đ n tr c vít tx = 6mm Z 30 c Xích phân đ Xích phân đ đ c th c hi n t đ ng c có N3 = 1KW qua đ a phân đ L ng di đ ng tính toán c a nh ng khâu cu i là: vòng quay c a đ a phân đ  1/z vòng quay c a bàn máy mang phôi Do ph 1.ix ng trình chuy n đ ng: 42   ix  84 z z [5.1] d Xích ch y dao nhanh Th c hi n t đ ng c có N2 = 1KW, qua 20 a 20 ivs t x dùng đ di đ ng 60 b 50 30 nhanh bàn dao phay 5.3 Máy l n r ng 5M324A Máy 5M324A máy l n r ng n a t đ ng, dùng đ phay bánh r ng tr th ng, r ng nghiêng bánh vít u ki n s n xu t hàng lo t trung hàng kh i Máy có đ xác thông th ng, đ m b o gia công bánh r ng có đ xác c p 7-8 n ng c ng v ng c a máy cao, đ m b o chu k làm vi c t đ ng v i ph phay h ng kính, phay thu n phay ngh ch 5.3.1 c tính k thu t v n ng pháp c tính k thu t ch y u c a máy g m: - Modun l n nh t c a bánh r ng: - mm ng kính chi u r ng l n nh t c a bánh r ng: - S vòng quay c a dao phay 500x350mm : n=50÷315 v/f - S c p v n t c tr c :z=9 - Công su t đ ng c N=7.5 Kw 77 - S vòng quay đ ng c - Tr ng l n=1460 v/ph ng máy : 6400 kg 5.3.2 S đ k t c u đ ng h c Hình 5.5: S đ k t c u đ ng h c máy l n r ng 5.3.3 S đ đ ng h c Hình 5.6: S đ đ ng h c máy l n r ng Máy bao g m xích truy n đ ng sau: a Xích chuy n đ ng 78 Xích chuy n đ ng th c hi n chuy n đ ng quay vòng v c a dao phay l n, b t đ u t đ ng c n có công su t N1=7.5 KW n 1=1460 v/f, qua bánh r ng 26/56.56/69, Bánh r ng thay th A/B, ba c p bánh côn c p bánh tr L 29 29 29 đ đ n tr c IV, qua 29 29 29 20 đ n tr c V mang dao phay l n 80 ng di đ ng tính toán c a xích chuy n đ ng n1 s vòng quay c n thi t c a tr c gia công n Trên c s đó, ta có ph 1460 ng trình truy n đ ng: 26 56 A 29 29 29 20 n 56 69 B 29 29 29 80 [5.2] T ta rút công th c u ch nh t c đ : iv=A/B b Xích phân đ Xích phân đ máy phay l n r ng đ c g i xích bao hình, dùng đ hình thành d ng thân khai c a r ng N u dao l n tr c vít có s đ u m i k, bánh r ng c n gia công có s r ng z, dao quay vòng , bàn máy mang phôi quay k/z vòng Do xích phân đ n i li n chuy n đ ng vòng c a dao chuy n đ ng vòng c a phôi Xích b t đ u t tr c V mang dao, qua c p bánh tr ba c p bánh côn đ đ n tr c VI, qua b vi sai có t s truy n ivs, c p bánh tr 58 e , b bánh r ng thay th 58 f a c , qua c p bánh r ng 33/33 đ n tr c , qua c p bánh tr 35/35 , tr c vít-Bánh vít 1/96 b d quay bàn máy mang phôi V i xích trên, ta có ph 1v ng trình truy n đ ng: 80 29 29 27 58 e a c 33 35 k iVS  20 29 29 27 58 f b d 33 35 96 Z Khi c t r ng th ng, không c n chuy n đ ng vi sai nên ivs=1 T ph [5.3] ng trình trên, ta rút công th c u ch nh xích t c đ : a c k f i x   24 b d z e [5.4] C p bánh r ng e/f dùng đ t o nên ph m vi u ch nh thích h p ch c bánh r ng thay th - N u bánh r ng c n c t có Z ≤ 161, dùng 79 e 54 1 f 54 - N u bánh r ng c n c t có Z ≥ 161, dùng e 36   f 72 c Xích ch y dao - Ch y dao đ ng: L ng ch y dao đ ng đ c bi u th b ng s1[mm/1v.phôi] l ng di đ ng th ng đ ng c a bàn dao bàn máy mang phôi quay vòng Vì th xích b t đ u t bánh vít – tr c vít 96 35 33 , qua c p bánh r ng , tr c VII, c p bánh r ng , tr c vít – bánh vít 35 33 48 , tr c VIII, c p bánh r ng , c p bánh r ng thay th 26 48 A1 , đóng ly h p n t L , B1 truy n đ ng qua c p bánh tr 39/65 đ n tr c X; đóng ly h p L3(L5 m ), truy n đ ng qua bánh r ng Ph 50 45 tr c vít – bánh vít 1/24 quay tr c vít me đ ng có tx=10mm 45 45 ng trình truy n đ ng c a là: 1v 96 35 33 48 A1 39 50 45 10  s1 35 33 26 48 B1 65 45 45 24 [5.5] T ta rút công th c u ch nh: is  A1 39  s1 B1 80 [5.6] đ o chi u ch y c a dao đ ng , ly h p L1 m , L2 đóng Truy n đ ng t ch c u ch nh A1/B1 qua hai c p bánh tr - Ch y dao h ph ng pháp h 40 44 đ đ n tr c X 56 52 ng kính: Xích ch y dao h ng kính đ c bi u th b ng l ng kính dùng đ c t bánh vít b ng ng di đ ng h ng kính c a bàn máy s2[mm/1v.phôi] bàn máy mang phôi quay m t vòng Xích ch y dao h ng kính c ng b t đ u t bàn máy mang phôi cho đ n tr c X gi ng nh xích ch y dao đ ng Sau truy n đ ng qua c p bánh tr 45/50, đóng hail y h p L5 L4 (L3) m , qua c p bánh tr 34/61, đ n tr c vít – bánh vít 1/36 làm quay tr c vít me XI có tx = 10mm đ di đ ng bàn máy theo h Ph ng kính ng trình chuy n đ ng c a là: 96 35 33 48 A1 39 45 34 10  s2 35 33 26 48 B1 65 50 61 36 T đây, ta có: 80 [5.7] i1  A1  C s2 B1 [5.8] - Ch y dao chi u tr c:Ch y dao chi u tr c dao phay l n dùng đ c t bánh vít b ng ph ng pháp ti p n l ng ch y dao chi u tr c đ phôi quay vòng Mu n h c hi n l c bi u th b ng s3[mm/1v.phôi] ng ch y dao c n ph i có bàn dao đ c bi t đ đ m b o dao phay l n di đ ng liên t c Máy 5M324A bàn dao đ c bi t Di đ ng d c tr c theo chu k c a dao phay l n đ c th c hi n t đ ng c riêng có N2=0.4 KW n2=1440 v/f qua hai c c u tr c vít-bánh vít 1/26.1/62 đ quay tr c ng mang dao có tx=12mm d Xích ch y dao nhanh - Ch y dao nhanh đ ng: c th c hi n t đ ng c có N3=3KW n3=1440 v/f, qua hai c p bánh r ng tr 20/20.44.52 đ n tr c X, đóng ly h p L3, qua c p bánh tr 50 45 , tr c vít-bánh vít 1/24 quay tr c vít me đ ng có tx=10mm 45 45 - Ch y dao nhanh h ng kính:C ng đ c th c hi n t đ ng c đ n tr c X nh xích ch y dao nhanh đ ng Sau truy n đ ng theo xích 45/50 ->L5->L4->34/61>1/36 quay tr c vít me XI e Xích vi sai Chuy n đ ng vi sai c n thi t gia công bánh r ng tr r ng nghiêng, đ th c hi n chuy n đ ng ph thêm cho phôi Xích vi sai đ m b o m i quan h gi a phôi dao l n c s công th c 12.4 đ th c hi n l ng di đ ng ph thêm ±z/k.s1/T Xích b t đ u t bàn máy mang phôi, qua bánh vít – tr c vít tr c VII, c p bánh tr tr c X – L3 - 96 35 , c p bánh tr , 35 33 48 A1 39 , tr c vít-bánh vít , c p bánh r ng - L1 48 B1 33 26 65 50 45 33 a c - c p bánh côn - b bánh r ng thay th - c p bánh côn 45 45 22 b1 d 27 - tr c vít – bánh vít - b vi sai có t s truy n ivs – tr c VI – c p bánh côn 27 45 27 29 29 20 đ n c p bánh tr quay tr c mang dao l n 27 29 29 80 Ph ng trình truy n đ ng c a xích vi sai là: 81 96 35 33 48 A1 39 50 45 33 a1 c1 27 27 29 29 20 z s ivs   [5.9] 35 33 26 48 B1 65 45 45 22 b1 d 27 45 27 29 29 80 k T Khi dùng xích vi sai, v h p c c u vi sai quay , nên ivs=2 Xích ch y dao đ ng có A1/B1=39/80s1 theo công th c 8.7 Thay hai tr s vào ph ng trình trên, ta có công th c u ch nh ch c vi sai: iy  Khi c t r ng nghiêng, ng a1 c1 25 z  b1 d1 kT i ta không cho bi t b [5.10] c xo n T, mà cho góc nghiêng  c a r ng T hình 8.9c, ta có th vi t m i quan h gi a góc  v i modun m t đ u ms modun pháp n m nh sau: cos    m m t  ms   cos  t s  ms T   d cot g  Zm s cot g Thay tr s m s vào công th c [8.10] ta đ T c: z m cot ag z m  cos  sin  Thay tr s T vào công th c [8.9] rút g n, ta đ iy  [5.11] c: 7,95775 sin  a1 c1  b1 d1 m.k “-“, h ng xo n c a dao phôi chi u “+”, h ng xo n c a dao phôi ngh ch chi u [5.12] T công th c u ch nh 12.11 ta th y: T s truy n c a ch c u ch nh vi sai không ph thu c vào l ng ch y dao đ ng s1 Ngoài ra, c t r ng th ng (=0), tr s iy=0, ngh a không c n xích vi sai Dùng xích vi sai đ c t r ng xo n có nh c m xích truy n đ ng dài, đ xác gia công gi m Ng i ta c ng có th c t r ng xo n không dùng xích vi sai Trong tr chuy n đ ng bao hình chuy n đ ng vi sai đ ch nh c t r ng xo n theo ph c th c hi n xích phân đ ng pháp g i u ch nh không vi sai Ph truy n đ ng c a xích nh sau: 1v ng h p 96 35 33 d b f 58 27 29 29 20 z z s ivs   1 35 33 c a e 58 27 29 29 80 k k T 82 i u ng trình Trong tr ng h p ivs = 1, ta l y e/f = thì: a c 24k T i x'   b d z T  s1 [5.13] có th tính bánh r ng thay th c a xích này, c n ph i thay tr s xác l ng ch y dao đ ng s1 đ c tính b ng công th c 8.7 Công th c 8.12 ph c t p, nên vi c ch n bánh r ng thay th t công th c không ph i d dàng không ph i lúc c ng th c hi n đ ch nh ch dùng c Do lo i u nh ng máy l n r ng xích vi sai ho c xích vi sai b h ng f Xích di đ ng b ng tay Th c hi n chuy n đ ng đ ng b ng tay, ta dùng tay quay quay tr c Chuy n đ ng h ng kính quay tr c i u ch nh bàn máy quay tr c i u ch nh bàn dao quay tr c qua t s truy n 16 12 đ xoay bàn dao 30 48 104 m t góc 5.4 MÁY X C R NG 514 Máy x c r ng máy gia công bánh r ng theo ph này, d ng r ng đ r ng tr ng pháp bao hình Trên máy c hình thành b ng cách nh c l i chuy n đ ng t n kh p M t bánh r ng có l ng đ i c a đôi bánh i c t đóng vai trò dao x c Bánh r ng đóng vai trò phôi Trong trình th c hi n chuy n đ ng t ng đ i v i nhau, dao x c s t o nên d ng r ng b m t c a chi ti t Ph ng pháp gia công bánh r ng b ng dao x c g i ph máy gia công bánh r ng b ng ph th c t đ ng pháp Fellow, ng pháp Fellow g i máy x c r ng Máy x c r ng có c r ng th ng, r ng xo n c a bánh r ng tr Ngoài có th c t nh ng bánh r ng đ c bi t Máy x c r ng 514 máy n a t đ ng, dùng đ gia công bánh tr r ng th ng, r ng xo n n kh p 5.4.1 c tính k thu t c tính k thu t ch y u c a máy x c r ng 514 nh sau: - Modun c a bánh r ng gia công: - m= 26mm ng kính c a bánh r ng gia công: 83 + R ng 20500mm + R ng 550mm - Chi u dày l n nh t c a chi ti t gia công: 105mm - Hành trình l n nh t c a tr c dao x c: 125mm - Hành trình kép c a dao x c n= 125359 htk/f 5.4.2 S đ k t c u đ ng h c Hình 5.7: S đ k t c u đ ng h c máy x c r ng 5.4.3 S đ đ ng h c S đ đ ng c a máy x c r ng 514 đ c trình bày hình 5.8 84 Hình 5.8: S đ đ ng h c máy x c r ng th c hi n t t c chuy n đ ng c b n ph , máy x c r ng 514 có xích chuy n đ ng sau đây: a Xích chuy n đ ng Xích chuy n đ ng th c hi n chuy n đ ng v c a dao x c theo s đ : ng c n có N1= 2.2 KW  C c u Puly- truy n 100/280  H p t c đ có t s truy n 22 29 37 46  Tr c II  c c u truy n-Tay quay có modun 88 81 73 64 c a r ng m= 3.25mm n kh p v i bánh r ng z= 26  Tr c III  cu i bánh r ng – r ng vòng Zxm =26x3.25 làm tr c mang dao x c chuy n đ ng th ng v b Xích phân đ Xích phân đ đ thành đ c n i li n gi a chuy n đ ng vòng dao x c c a phôi, đ hình ng thân khai c a r ng v i l ng di đ ng tính toán: vòng quay c a dao x c  Zd/Zf vòng quay c a phôi Xích g i xích bao hình, đ 85 c th c hi n theo s đ : Tr c dao x c  c c u bánh vít-tr c vít 100/1  Tr c VII  hai b bánh r ng côn 30 30  ch c phân đ 30 30 a1 c1  Tr c X  c c u tr c vít – bánh vít 1/240  b1 d cu i bàn máy mang phôi V i xích này, ta có s đ truy n đ ng: 1v z 100 30 30 a1 c1  d 30 30 b1 d1 240 z f [5.14] T đây, ta có công th c u ch nh ch c phân đ : ix  d u ch nh, ng i ta th a1 c1 z  2,4 d b1 d zf [5.15] ng ch n s r ng c a bánh thay th c1 b ng ho c g p đôi s r ng c a dao x c Khi c t bánh r ng n kh p trong, ta l p thêm m t bánh r ng trung gian vào gi a bánh r ng a1 b1 c Xích ch y dao vòng Xích dùng đ u ch nh l c a dao x c L ng ch y dao vòng đ ng ch y dao vòng S1 cho m i hành trình kép c tính b ng mm vòng tròn chia r ng c a dao x c , dao x c th c hi n t hành trình kép S1[mm/htk] Khi gia công thô, l ng ch y dao vòng có th l y l n (S1=0.250.38mm/htk) gia công tinh ph i l y tr s nh (S1=0.10.2mm/htk) Xích ch y dao vòng đ c n i li n t chuy n đ ng v c a dao x c đ n chuy n đ ng vòng c a dao theo s đ : Tr c dao x c  c c u r ng – bánh r ng 3.25x26  Tr c III c c u truy n- tay quay  tr c II  truy n đ ng xích 28/28  tr c IV  c c u tr c vít-bánh vít 3/23  tr c V  c c u đ o chi u hình côn 28/42  đóng ly h p v u L1 ch c ch y dao vòng a2/b  tr c VII  c c u tr c vít –bánh vít 1/100 Ta bi t, dao x c th c hi n m t hành trình kép, đ a có ch t l ch tâm quay m t vòng, t c tr c II, hay bánh xích Z=28 l p tr c II quay m t vòng Do đó, l ng di đ ng tính toán c a xích ch y dao vòng có th đ i l i nh sau: vòng quay c a tr c II  s1 l Do đó, ta có ph ng ch y dao vòng c a tr c dao ng trình truy n đ ng: 86 1v 28 28 a  m.z d  s1 [mm/htk] 28 23 42 b2 100 T đây, ta có công th c u ch nh ch c ch y dao vòng: is  a 366s1  b2 m.z d [5.16] Kho ng cách tâm c a hai bánh r ng a2 b2 không đ i, t ng s r ng c a bánh r ng 89, modun c a chúng 2.25mm Do đó, ph i l a ch n a2 b u ki n d Xích ch y dao h ng kính Xích ch y dao h ng kính dùng đ th c hi n l ng ch y dao h đ n h t chi u sâu chân r ng Sau đó, chuy n đ ng ch y dao h ng kính S cho ng kính s ng ng dao x c ti p t c gia công cho đ n k t thúc trình gia công L ng ch y dao h ng kính đ c tính b ng S[mm/htk] dao x c th c hi n m t hành trình kép Chu k làm vi c c a xích cam th c hi n Do xích ch y dao h ng kính t hành trình kép c a dao x c đ n chuy n đ ng vòng c a cam theo s đ : Tr c dao x c  r ng – bánh r ng 3.25x26  tr c III  c c u truy n – tay quay  tr c II  c c u truy n đ ng xích 28/28  tr c IV  ch c ch y dao h ng kính a3/b3  c p bánh côn 24/48  tr c XII  tr c vít – bánh vít 1/40  đóng ly h p L2  tr c vít – bánh vít 2/40  cu i cam tì vào l n Con l n đ c l p tr c vít me có tx=6mm Vit me quay đai c c a bánh côn Z=30 c đ nh bàn tr t c a đ u tr c Khi dao x c th c hi n hành trình kép, t c tr c quay vòng, ph truy n đ ng c a xích ch y dao h 1v ng trình ng kính: 28 a3 24 T  s [mm/htk] 28 b3 48 40 40 [5.17] e Xích c c u tính Sau c t xong chi u sâu r ng, xích ch y dao h ng kính t đ ng c t đ t xích c c u tính s n i li n chuy n đ ng quay tròn c a phôi đ n cam, đ đ m b o cho phôi đ h c c t v i chi u sâu không đ i h N u dùng cam m t l n n dao, xích ch y dao ng kính ti n hành kho ng th i gian ng v i 1/3 vòng quay c a phôi Sau đó, xích c c u tính làm vi c phôi quay vòng Xích đ c th c hi n theo s đ : 87 Bánh l ch tâm  kéo XVIII – C c u cóc – bánh cóc 48 – tr c vít – bánh vít 2/40 cu i cam f Xích ch y dao nhanh Xích dùng đ u ch nh bàn máy Nó đ c th c hi n đ ng c n có N2=0.5KW  c c u puly-đai truy n  tr c vít-bánh vít 1/240 Khi th c hi n chuy n đ ng này, ph i tháo ch c phân đ a1/b1.c1/d1 S vòng quay nhanh c a bàn máy là: nn  1440 g Xích nh 80 0,985  2.62 180 240 [5.18] (v / f ) ng dao Khi dao x c th c hi n xong hành trình thu n (hành trình c t), dao x c lên Phôi dao ph i tách r i m t kho ng 35mm đ tránh ch m Xích truy n đ ng th c hi n nhi m v g i xích nh Xích nh ng dao đ ng dao c th c hi n t cam l p tr c II Cam ti p xúc v i l n g n li n v i khung Khi cam quay, khung di đ ng tr c XIV lên xu ng làm cho đ a biên l p tr c XVI quay m t góc Tr c XVII l p l ch tâm đ a biên s mang bàn máy l p phôi chuy n đ ng vào t Ngoài ra, đ th c hi n l ng ng v i hành trình c a dao x c ng ch y dao h ng kính b ng tay, ta quay đ u vuông 9, đ quay đai c tr c vitme tx= 6mm qua c p bánh côn 15/30 CÂU H I ÔN T P CH NG Nguyên lý gia công bánh r ng Phân lo i máy gia công bánh r ng Trình bày v máy phay r ng: S đ k t c u đ ng h c, xích truy n đ ng Trình bày v máy l n r ng: S đ k t c u đ ng h c, xích truy n đ ng Trình bày v máy x c r ng: S đ k t c u đ ng h c, xích truy n đ ng 88 TÀI LI U THAM KH O [1] – Tr n Minh Chính, Bài gi ng Máy công c 2, 2009 [2] – Nguy n Ng c C n, Máy c t kim lo i, Tr ng HSP-KT TP.HCM, 1991 [3] – Nguy n Ng c C n, Thi t k máy c t kim lo i, NXB HQG TP.HCM, 2000 [4] – Nguy n Ti n L ng, C s k thu t c t g t kim lo i, NXBGD, 2006 [5]- Ph m V n Hùng, Nguy n Ph ng, C s máy công c , NXBKHKT, 2007 89 ... 01 CH NG 1: 1. 1 ic NG H C MÁY CÔNG C ng v máy c t kim lo i 02 1. 1 .1 Khái ni m v máy 02 1. 1.2 Khái ni m v máy công c 02 1. 1.3 Khái ni m v máy c t kim lo i 02 1. 1.4... tiêu chu n Vi t Nam, máy công c bao g m n m lo i: - Máy c t kim lo i - Máy gia công g - Máy gia công áp l c - Máy hàn - Máy đúc 1. 1.3 Khái ni m v máy c t kim lo i Nh ng máy công c dùng đ bi n đ... h qua email: tvthuy@pdu.edu.vn Qu ng Ngãi, tháng 12 /2 014 Ng i biên so n Ch ng NG H C MÁY CÔNG C 1. 1 IC NG V MÁY CÔNG C 1. 1 .1 Khái ni m v máy - Máy t t c nh ng khí c ho t đ ng theo nguyên t c c
- Xem thêm -

Xem thêm: Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Máy công cụ 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay