Hình họa và vẽ kỹ thuật bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

139 152 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 23:00

Hình họa và vẽ kỹ thuật bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T CÔNG NGH ******* ThS NGUY N QU C B O ThS MINH TI N BÀI GI NG HÌNH H A – V K THU T (Dùng cho sinh viên cao đ ng) DESCRIPTIVE GEOMETRY AND ENGINEERING DRAWING Qu ng Ngãi, 12/2013 L I NÓI Bài gi ng HÌNH H A - V K U THU T dùng đ gi ng d y cho sinh viên ngành c khí b c cao đ ng theo h c ch tín ch N i dung c a gi ng đ h c Ph m V n tài li u đ c biên so n theo ch ng Bài gi ng biên so n v i th i l c biên so n có 11 ch ng trình chi ti t c a Tr ng i ng tín ch , M đ u ng Trong l n biên so n u ch nh b sung m t s n i dung c ng nh c u trúc nh m phù h p v i ch ng trình hi n hành thu n l i cho vi c h c t p c ng nh tham kh o giúp sinh viên đánh giá ki n th c ti p thu, sau m i ch ng có ph n Câu h i ôn t ị Cùng Bài gi ng có Bài t ị HÌNH H A – V K THU T làm tài li u cho sinh viên th c hành sau m i n i dung lý thuy t ng th i, h c ph n Hình h a – V k thu t có liên quan đ n ki n th c c a nhi u h c ph n khác nh : Dung sai – K thu t đo, V t li u k thu t, Nguyên lý – Chi ti t máy, … Vì v y s d ng Bài gi ng h c viên c n tham kh o tài li u liên quan Bài gi ng c ng có th dùng làm tài li u tham kh o cho sinh viên cao đ ng c ng nh TCCN ngành k thu t khác Nhóm biên so n r t c g ng đ th c hi n n i dung này, song v n không tránh đ c thi u sót Chúng mong nh n đ c đóng góp chân tình đ tài li u ph c v t t h n cho công tác h c t p Tháng 12 ậ 2013 Nhóm biên so n Ch ngă1 V TăLI UăVÀăD NGăC ăV 1.1 V tăli uăv 1.1.1.ăGi yăv ă Gi yădùngăđ ăv ăcácăb năv ăk ăthu tăg iălàăgi yăv ă(gi yăcrôki).ă óălàălo iăgi yă dày,ăh iăc ngăcóăm tăm tănh năđ ăv ăb ngăbútăchìăhayăb ngăm c 1.1.2 Bút chì Bútăchìăch năbútăchìăkimă0.3mm, 0.5mm 0.7mm (Hình 1.1),ăg măcácălo i: - Lo iăc ng:ă(kíăhi uăch ăH)ănh ă:H,ă2H,ă3H,ă - Lo iăm m: (kíăhi uăch ăBă)ănh ă:B,ă2B,ă3B,ă - Lo iăv a: (kíăhi uăch ăHB)ă Hình 1.1 Trongăb năv ăk ăthu t,ăth ngădùngălo iăbútăchìăH,ă2Hăđ ăv ănétămưnhăvàălo iăbútă chì HB,ăB,ă2Băđ ăv ănétăđ măho căvi tăch 1.2 D ngăc ăv ăvàăcáchăs ăd ng 1.2.1.ăVánăv ă Cóă kíchă th că ph ă thu că vàoă kh ă gi yă v ,ă vánă v ă th ngă làmă b ngă g ă m m,ă ph ng,ănh n.Khi v ăph iăgi ăgìnăvánăv ăs chăs C nhăbênătráiăph iăph ngăvàănh năđ ătr 1.2.2.ăTh Th đ tăth căT căT căch ăăTăg măcóăthânăngangăvàăđ uăth ngăn măngang.ă că(hình 1.2) ch ăy uădùngăđ ăv ăcácă Khiăv ăc năđ uăth căápăsátămépătráiăvánăv ăđ ătr tăth căd cătheoămépătráiăvánă v ăđ năv ătríănh tăđ nhă Hình 1.2 Tayăc măbútădiăchuy năd cătheoămépătrênăthânăngangăđ ăv ăcácăđ C năgi ăgìnăth ngăn măngangă căkhôngăb ăcongăvênhă 1.2.3 Ê ke ểăkêălàmăb ngăch tăd o,ăho căb ngăg m ngăm tăb ăhaiăchi căm tăchi căhìnhătamă giác vuông cân ( có góc 45o )ăchi căkiaăhìnhăn aătamăgiácăđ uă(cóăgócă30o 600 ) ểăkêăph iăh păv iăth Hình 1.3 căch ăTăđ ăv chăcácăđ ngăth ngăđ ng,ăv iăcácăđ th ngăxiênă45o , 30o , 60o 1.2.4.ăTh căcongă ăv ăcácăđ ngăcongăkhôngătrònănh ăelip,ăparabol,ăhyperbol,ă Th căcongăđ călàmăb ngăg ,ăkimălo iăho căch tăd o Th căcongădùngăđ ăv ăcácăđ ngăcongăcóăbánăkínhăcongăthayăđ i.ă Hình 1.4 ngă Khiăv ătr căh tăph iăxácăđ nhăđ l iăb ngătay.ăSauăđóăđ tăth căm tăs ăđi măthu căđ căcongăcóăđo năcongătrùngăăv iăđ đ ăv ăt ng đo năm tăsaoăchoăđ ngăcongăđ ăn iăchúngă ngăcongăv ăb ngătayă ngăcongăv ăraăchínhăxác 1.2.5.ăB ăcompaăă + Compa v : Dùngăđ ăv ăđ ngătròn,ăb ăcompaăcóăthêmăm tăs ăph ăki nănh : đ uăc măđinh,ă đ uăc măbútă(chìăho căm c),ăc năn i,ă ă(hình 1.5) a ) Compa ph ki n b ) Compa v i c n n i Hình 1.5 Khiăv ăc năgi ăchoăđ uăkimăvàăđ uăbútăvuôngăgócăv iăm tăgi y + Compa đo: Dùngăđ ăl yăđ ădàiăđo năth ng.ă i uăch nhăhaiăđ uăkimăc aăcompaăđoăđ năhaiăđ uă mútăc aăđ anăth ngăc năl y.ăSauăđóăđ aăcompaăđ năv ătríăc năv ăb ngăcáchă năhaiăđ uă kimăxu ngăm tăgi yă(Hình 1.6) b ) Compa đo a ) Compa quay vòng bé Hình 1.6 CỂUăH IăỌNăT P 1.ăNêuăv tăli uădùngătrongăhìnhăh aăậ v ăk ăthu t 2.ăNêuăcácăd ngăc ădùngătrongăhìnhăh aăậ v ăk ăthu t 3.ăTrìnhăbàyăcáchăs d ngăth căT Cách dùng compa Ch ngă2 B NăV ăK ăTHU Tă 2.1 Kh ăgi y TCVN 7285-2003ă(ISOă5457:1999)ă(1)ăquyăđ nhăkíchăth căkh ăgi yăv ăvàăcáchă trìnhăbàyăc aăt ăgi yăv ădùngăchoăcácăb năv ăk ăthu tăc aăm iăl nhăv căk ăthu t B năv ăc năth căhi nătrênăkh ăgi yănh ănh tăđ măb oărõ ràng vàăđ ăchínhăxácăc nă thi t.ăKh ăgi yădưyăISO-Aălàăkh ăgi yăchínhăcóăkíchăth c ngănh ăkhôngăgianăv ăđ Kíchăth căc aăt ăđưăxénăvàăch aăxénă căđoătrongăb ngă2.1 cătínhăb ngămilimét B ngă2.1 hi u Hìnhăv A0 A1 A2 A3 A4 1.11 1.11 1.11 1.11 1.12 T ăgi yăđưăxénă (T) a1 b1 841 1189 594 841 420 594 297 420 210 297 Khôngăgianăv a2  0,5 821 574 400 277 180 Hình 2.1 Hình 2.2 b2  0,5 1159 811 564 390 267 T ăgi yăch aăxén a3  880 625 450 330 240 b3  1230 880 625 450 330 2.2 Khungăb năv ăvàăkhungătên M iăb năv ăđ uăph iăcóăkhungăb năv ăvàăkhungătênăriêng 2.2.1 Khungăb năv ă - Khungăb năv ăđ căv ăb ngănétăli năđ m,ăk ăcáchăcácămépăkh ăgi yă5ămm - Khiăc năđóngăthànhăt p,ăc nhătráiăc aăkhungăb năv ăđ căk ăcáchămépătráiăc aă kh ăgi yăm tăkho ngăb ngă25ămm (hình 2.3) Hình 2.3 2.2.2 Khung tên - Khung tên hình ch ănh tăv ăb ngănétăli năđ măcóăth ăđ tătheoăc nhădàiăho că c nhăng năc aăb năv ăđ - Tr căđ tă ăgócăph iăphíaăd iăb năv (hình 2.4) ngăh pănhi uăb năv ăcóăth ăv ăchungătrênăm tăt ăgi y,ăsongăm iăb năv ăph iă cóăkhungăb năv ăvàăkhungătênăriêng Hình 2.4 N iădungăkhungătênăg m: (1) - Ng iv ; (1’) – (Ếó th vi t t t ịh n h ); (1’’) - (ếùng ngày n ị ẽài) (2) - Ki m tọẼ; (2’) – (3) - (đ y đ ) (4) – , Vế: CH VI T, NG NờT… (5) - V t li u Ếh t o (n u không xáẾ đ nh đ tọ ng) (6) - T l ẽ n v , Vế: 1:2, 1:1… (7) – hi u ẽ n v , Vế: BTL_01, BT_N01… Ch ăghiătrongăkhungătênădùngăch ăin th ng,ăkh ăch ănh ă(3.5mm); riêng vùng ghiătênăb năv ă(4) dùng ch ăin hoa,ăkh ăch ăl năh nă(5mmăho că7mm) íăd ă1:ăKhungătênăc aăb năv ăbàiăt păv ăk ăthu t 2.3 T l TCVN 7286: 2003 (ISO 5455:1979) quy đ nhăcácăt ăl ăvàăkýăhi uădùngătrênăcácă b năv ăk ăthu tăc aăm iăl nhăv căk ăthu t Cácăt ăl choă ăb ng 2.2 T ăl ălàăt ăs ăkíchăth v ăg căv iăkích th th căđoăđ cădàiăc aăm tăph năt ăc aăm tăv tăth ăbi uădi nătrongăb nă cădàiăth căc aăchínhăph năt ăđó T ăl ăc aăb năv ălàăt ăs ăgi aăkíchă cătrênăhìnhăbi uădi năv iăkíchăth căth tăt ngă ngăc aăv t B ngă2.2 Lo i T ăl ăphóngăto T ăl ănguyênăhình Cácăt ăl ăquiăđ nh 50 : 20 : 10: 5:1 2:1 1:1 : ; : ; : 10 ; : 20 ; : 50 ; : 100 ; : 200 ; T ăl ăthuănh : 500 : 1000 : 2000 : 5000 : 10.000 Ghi t l ăkíăhi uănh :ăTLă1:1,ăTLă1:2,ăTLăă2:1, … T ăl ăch năchoăm tăb năv ăph ăthu căvàoăm căđ ăph căt păc aăv tăth ăbi uădi nă vàălo iăb năv ăg căv iăkíchăth cădàiăth căc aăchínhăph năt ăđóă T ăl ăc aăcácăb năinăcóăth ăkhácăv iăt ăl ăc aăb năg că 2.4 Ch ăvàăch ăs Tiêuăchu năTC Nă728-0:2003 (ISO 3098-0:1997)ăquyăđ nhăcácăyêuăc uăchungăđ iă v iăch ăvi t,ăbaoăg mănh ngăquyă căc ăb năc ngănh ăcácăquyăt căápăd ngăchoăch ă vi tăb ngătay,ăb ngăkhuônăm uăvàăb ngăh ăth ngăv ăb ngămáyăđi năt ă 2.4.1 Kh ăch - Là giá tr ăxác đ nh b ng chi u cao c a ch hoa tính b ng mm - Dưyăcácăkh ădanhăngh aăđ căquiăđ nhănh ăsau: h (mm) Kíchăth 1,8 - 2,5 - 3,5 - - - 10 - 14 - 20 căcácăch ăvi tăth ăhi nă ăb ngă2.3 B ngă2.3 cătr ng Chi uăcaoăch Chi uăcaoăch ăth ng uôiăch ăth ng uăc aăch ăth ng ùngăghiăd uă(choăch ăinăhoa) Kho ngăcáchăgi aăcácăkýăt Kho ngăcáchănh ănh tăgi aăcácă đ ngăđáy Kho ngăcácăgi aăcácăt Chi uăr ngănétăch Ch ăki uăA (14/14)h (10/14)h (4/14)h (4/14)h (5/14)h (2/14)h (25/14)h (21/14)h (17/14)h (6/14)h (1/14)h h c1 c2 c3 f a b1 b2 b3 e d Ch ăki uăB (10/10)h (7/10)h (3/10)h (3/10)h (4/10)h (2/10)h (19/10)h (15/10)h (13/10)h (6/10)h (1/10)h Chi uăr ngăcácănétăch ăph iăphùăh păv iăTC Nă8-20: 2002 Cùng m tăchi uăr ngă ch ă ph iă dùngă choă c ăch ă hoaă vàă ch ă th nghiêng 75 soăv iăph ng.ă Cóă th ă vi tă ch ă th ng đ ngă ho că ch ngăn măngangă(hình 2.5) Hình 2.5 10 - căcácăyêuăc uăk ăthu t,ăđ căcácăkýăhi uănhámăghiătrênăb năv ,ăhi uărõăđ ănhámă c aăcácăb ăm tăc aăchiăti t,ăxácăđ nhăđ ăchínhăxácăc aăkíchăth saiăvàăl păghépăsaiăl chăgi iăh năkíchăth c.ă căquaăcácăkýăhi uădungă căcácăm căghiătrongăyêuăc uăk ăthu tă vàăhi uărõăn iădungăcácăm căđó CỂUăH IăỌNăT P Trìnhăbàyăýăngh aăc aăb năv ăk ăthu tăv iăthi tăk ăvàăch ăt oăs năph m? Th ănàoălàăb năv ăchiăti t,ăb năv ăchiăti tădungăđ ălàmăgì? Trìnhăbàyăm tăs ăquyăt tăv ăăhìnhăbi uădi năth Th ănàoălàăchu năkíchăth kíchăth ngădùngătrênăb năv ăchiăti t? c?ăCácăy uăt ăhìnhăh căth ngăđ căch nălàmăchu nă c? Cáchăghiăsaiăl chăgi iăh năkíchăth cătrênăb năv ănh ăth ănào? Th ănàoălàăl păghépătrungăgian? Kíăhi uădungăsaiăl păghépăg mănh ng n iădungăgì? Trìnhăbàyăcáchăghiăkíăhi uăv ădungăsaiăhìnhăd ngăvàăv ătríăb ăm tă Th ănàoălàănhámăb ăm tă?ăDùngăch ătiêuănàođ ăđánhăgiáănhámăb ăm t? 10 Nêuăýăngh aăc aănhámăb ăm t? 11.Nêuăcácăb căti năhànhăl păb năv ăchiăti t? 125 Ch ngă11 B NăV ăL Păăăăăăăăăăăăăă 11.1 Kháiăni m M tăb ăph nămáyăhayăm tăc ămáyăđ uădoănhi uăchiăti tămáyăđ nhauăt oăthành.ăB năv ăl pătrìnhăbàyăv ătríăt căl păghépăv iă ngăquanăvàăhìnhăd ngăc aăchiăti tăđ că l păv iănhau Hình 11.1.ă ăđ ătr c B năv ăl păc aăb ăph nămáyăg iălàăb năv ăl păb ăph nă B năv ăl păc aătoànăb ămáyăg iălàăb năv ăl păchung 11.2.N iădungăb năv ăl p B năv ăl păg măcácăhìnhăchi u,ăhìnhăc t,ăm tăc t di năt ăv ătríăt d ngănhómăc aăcácăchiăti tăđ căl păghépăv iănhau 126 ngăquanăvàăhìnhă Thíăd ăb năv ăl pă ăđ ătr c (Hình 11.2)ă.g mă3ăhiìnhăbi uădi n Hình 11.2.ăB năv ăl pă ăđ ătr c 127 Hìnhăchi uăđúngălàăhìnhăc tăbánăph nălàăhìnhăbi uădi năchínhăc aăb năv ăl p,ănóă di năt ăhìnhăd ngăbênăngoàiăvàăk tăc uăbênătrongăc aă ăđ ătr cătheoăh tr ngănhìnăt ăphíaă că Hìnhăchi uăb ngăbi uădi năhìnhăd ngăbênăngoàiăc aă ăđ ătheoăh ngănhìnăt ătrênă xu ngă.ă N aăbênăph iăc aăhìnhăchi uăb ngăbi uădi năph nămángălótă7ăvàăthână ăđ ă8ă ăd (ămángălótă5,ăn pă ătr tă6ăvàăcácăchiăti tă ătrênăđ iă căl yăđiă) Hìnhăchi uăc nhălàăhìnhăc tăbánăph năbi uădi năhìnhăd ngăbênăngoàiăvàăk tăc uăbênă trongăc aă ăđ ătheoăh 11.2.1.ăKíchăth ngănhìnăt ătráiăsangă(ăkhôngăv ăb uăd uă1) că B năv ăl păg măs ăkíchăth căc năthi tăăđ ăl părápăvàăki mătra, kíchăth căquyă cách,ăth hi nătínhăn ngăc aănhómă(s năph mă) Kíchăth c khuôn kh ,ăxácăđ nhăđ l n c a nhóm ba chi u dài, r ng cao Kíchăth c l p, th hi n quan h l p ráp gi a chi ti tătrongănhómăkíchăth l păth c ng kèm theo kí hi u dung sai l p ghép Kíchăth cácăkíchăth c l păđ t, th hi n quan h l p ráp c a nhóm v i nhóm khác, g m c c a b máy, m tăbích… 11.2.2 Yêu c u k thu t Yêu c u k thu t c u b n v l p v g m ch d n v l p ghép c a thông s c ăb n,ăcóăđi u ki n th nghi m… ăthíăd nh ăcác yêu k thu t c a b n v l p đ tr c ) B ng kê s v trí b sung cho hình bi u di n g m có kí hi u tên g i c a chi ti t, s l ng v t li u c a chi ti t ch d n khác Khung tên c a b n v l p g m kí hi u b n v g m kí hi u b n l p, tên g i nhóm s n ph m t l b n v h tên ch ngăc a nhân viên thi tk ki m tra l p b n v ngày tháng th c hi n…(xemăb n v l p B ngăkêăvàăkhungătênădùngătrongătr tr c ) ng h c ( xem hình 11.3) 128 Hình 11.3.ăB năv ăl păêto 129 11.3 Cácăquiă căbi uădi nătrênăb năv ăl p 11.3.1.ăTrìnhăt ăl păb năv ăl pă L păb năv ăl păc aăb ăph năl pălàăquáătrìnhăđoăv ăcácăchiăti tăc aăb ăph năl p,ăl pă b năv ăphácăchiăti t,ăsauăđóăch nhălýăđ ăl păb năv ăchiăti tămáyăc aăb ăph năl păvàăcácă b năv ăchiăti tămáyăc aăb ăph năl pă Hình 11.4 L păb năv ăl păđ th ngăg măcácăb cădùngăr ngărưiătrongăthi tăk ătheoăm u,ătrìnhăt ăth căhi nă căsauă: 1.- Phânătíchăb ăph năl pă Phânătíchăb ăph năl păđ ătìmăhi uăk tăc uăc aăcácăchiăti tăv iănghiênăc uăcácătàiă li uăk ăthu tăcóăliênăquanăđ ăhi uărõănguyênălýălàmăvi călàmăvi c,ătínhăn g,ăcôngăd ngă,ă quanăh ăl păráp,ăđ căđi măc uăt oăc aăb ăph năl păvàăc aăcácăchiăti tă 2.ăV ăs ăđ ă Khiănghiênăc uăb ăph năl p,ăc năghiăchépăcácăs ăli uănh ăkíchăth tríăt căxácăđ nhăv ă ngăđ iăc aăcácăchiăti t,ăki uăl păghép.ăSauăđóăv ăs ăđ ăc aăb ăph năl păđ ăti nă ch nhălýăcácăb năv ăváăl părápăl iăb ăph năl p.ăThíăd ăHình 11.4 làăs ăđ ăc aă ăđ ătr că iăv iănh ngăb ăph năl păđ năgi năcóăth ăkhôngăv ăs ăđ ă 3.ăL păb năv ăphácăchiăti tă 130 C năl păb năv ăphácăc aăt tăc ăcácăchiăti t,ătr ăchiăti tătiêuăchu n.ă iăv iănh ngă chiăti tănàyăph iăđ ăchi uăv iăcácătiêuăchu năliênăquanăđ ăxácăđ nhăquyăcách,ăkích th căvàăs ăli uătiêuăchu năc aăchúng.ă 4.ăL păb năv ăl p Tr căkhiăl păb năv ăl p,ăc năch nhălýăl iăcácăs ăli uăvàăcácăb n v ăphácăchiăti tăđưă v ăN uăc n,ăph iătínhătoánăđ ăxácăđ nhăm tăs ăs ăli uă Trìnhăt ăl păb năv ăl păt ngăt ănh ătrìnhăt ăl păb năv ăchiăti tăHình 11.4 thí d ăv ătrìnhăt ăl păb năv ă ăđ ătr c ăcácăđ ngătr căvàăđ ăm ăcácăđ ngătâmăxácăđ nhăv ătríăcácăhìnhăbi uădi n ngăbaoăngoàiăc aăhìnhăchi uăvàăhìnhăc tăc aăcácăchăti tăch ăy uăc aă ăđõătr cănh ăthân,ăn p,ălótătr că m ăcácăđ ngăbaoăngoàiăc aăchiăti tă Sau khiăhoànăthi năb căv ăm ăc năki mătaăb năv ăđ ătôăđ mă,ăghiăkíchăth c,ăghiă cácăyêuăc uăk ăthu t,ăl păb ngăkêăvàăkhungătênă 11.3.2 Cácăquiă căbi uădi nătrênăb năv ăl p Ngoàiăcácăhìnhăbi uădi n,ăb năv ăl păcònădùngăm tăs ăquyă căbi uădi năriêngătheoă TC Nă3826:ă1983ăBi uădi nătrongăb năv ăl pănh ăsau: Hình 11.5 Hình 11.6 - Choăphépăkhôngăv ăm tăs ăphânăt ănh ămépăvátă,ăgócăl chiăti tăvàăkheăh ăgi aăcácăchiăti tă (Hinh 11.5) 131 n,ărưnhăthoátădaoăc aă - iăv iăcácăchiăti tăcùngălo iăhayăcácăphânăt ăgi ngănhauăchoăphépăchiăti tănh ă bulông,ăđaiă c hayăm tăphânăt ănh ăl ,ărưnh - Cácăb ăph năliênăquanăv iăb ăph năl păvàăcácăv ătríăkhácăc aăchiăti tăchuy năđ ngă c aăb ăp năl păđ căbi uădi năb ngănét g chăhaiăch măm nh (Hình 11.6) - Choăphépăkhôngăv ăm tăvàiăchiăti tătrênăhìnhăchi uănàoăđó,ăkhiăchúngăcheăkhu tă cácăchiăti tăkhác.ăChoăphépăbi uădi năriêngăm tăvàiăchiăti tăho căm tăph năt ăkhiăchúngă b ăcheăkhu t.ăTrongăcácătr ngăh pănàyăc năchúăthíchărõătênăcácăchiăti tăkhôngăv ăvàă tên chi ti tăho căph năt ăđ căv ăriêngă(xemăb năv ăl păHình 11.2) - Trênăcácăhìnhăc tăvàăm tăc t,ăđ ngăg chăc aăcùng m tăchiăti tăđ căk ăgi ngă nhauăv ăchi uăvàăkho ngăcách (xemăb năv ăl păHình 11.2) - Cácăchiăti tăđ t nh ătr că,ăch t,ăbulông ăquyă căkhôngăb ăc tăd căkhôngăk ăg chă ),ăsongăv năk ăg chăg chăătrênăm tăc tănh ăc tăngang,ăthíăd :bulôngă2ăHình 11.2 Cácăs ăv ătríăc aăcácăchiăti tăđ căghiă ăphíaăngoàiăhìnhăbi uădi n.ăChúngăđ că vi tăthànhăc tăho căthànhăhàngvàătheoăth ăt ănh tăđ nh.Kh ăch ăs ăv ătríăl năh năch ă s ăkíchăth Cácăđ căcùngăm tăb năv ăă(ăxemăb năv ăl păHình 11.2) ngăd năc aăcácăs ăv ătríăkhôngăđ căc tănhauă,cóăth ădùngăm tăđ ngăd nă chungăchoănhómăchiăti tăliênăquanăv iănhauănh ăbulôngă3 đaiă că2ăc aăb năv ăl pă Hình 11.2 Hình 11.7 132 B ngăkêăxácăđ nhăthànhăph năc aăđ năv ăb ăph năl păs năph m.ăNóălàătàiăli uăthi tă k ăchínhăđ ăl pătàiăli uăthi tăk ăvàăl păk ăho chăăs năxu tăs năph m.B ngăkêăđ theoăquyăđ nhăc aăTC Nă3824:1983ăB ngăkê B ngăKêăđ căl pă căl ătênăcácăt ăriêngăchoă t ngăb ăph năl p Choăphépăk tăh păb ngăkêăv iăb năv ăl p.ăTrongătr đ tăd ngăh pănàyă,ăb ngăkêăđ că iăhìnhăbi uădi năsátăngayătrênăkhungătênăc aăb năv ăl p.ănh ngăb năv ădùngă trngăh căt păcóăth ăb ngăkêătheoăm uănh ăHình 11.7 11.4 Cáchăđ căb năv ăl păă Trongăquáătrìnhăh căt păcácămônăk ăthu tăc ăs ăvàăk ăthu tăchuyênăngànhăhayăth că t p,ăsinhăviênăph i thôngăquaăcácăb năv ă,ăk ăc ăcácăb năv ăl p,ăd ănghiênăc uăăk tăc uă ,cáchăv năhànhăcácăthi tăb ă,máyămócă.ăTrongăs n xu t,ănhânăviênăk ăthu tăc ngăluônă luônăti păxúcăv iăb năv ă,ăl yăb năv ălàmăc năc ăđ ăti năhànhăch ăt oă,ăl păráp,ăki mă tra,ăv năhànhăhayăs aăch a,ăđ ătraoăđ iăkinhănghi m,ănghiênăc uăc iăti năk ăthu tă ă ìă v yăvi căđ căb năv ăcóăt măquanătr ngăđ iăv i vi căh căt păc ngănh ăvi căh căt păc ngă nh ăđ iăv iăs năxu t 11.4.1.ăYêuăc uăv ăđ căb năv ăl p căb năv ăl păc năđ tăđ Hi uăđ căcácăyêuăc uăsauăđây: căhìnhăd ngăvàăc uăt o,ănguyênălýălàmăvi căăvàăcôngăd ngăc aăb ăph nă l pămàăb năv ăđ căth ăhi nă Hi uărõăhìnhăd ngăt ngăchiăti tăvàăquanăh ăl părápăgi aăcácăchiăti tăđóă Hi uărõăcáchătháoăl p,ăph ngăphápătháoăl p,ăph ngăphápăl păghép,ăcácăyêuăc uă k ăthu tăc aăb ăph năl p 11.4.2.ăTrìnhăt ăđ căb năv ăl pă căb năv ăl păth ngătheoătrìnhăt ăsauăđây: Tìmăhi uăchung:ă Tr b căh tăđ iădungăkhungătên,ăcácăyêuăc uăk ăthu t,ăph năthuy tăminhăđ ă căd uăcóăkháiăni măs ăb ăv ănguyênălíălàmăvi căvàăăcôngăd ngăc aăb ăph năl p 2.ăPhânătíchătìnhăhìnhăbi uădi n:ă căcácăhìnhăbi uădi năc aăb năv ,ăhi uărõăph ngăphápăbi uădi nă.Hi uărõătênăg iă c aăt ngăhìnhăbi uădi n,ăv ătríăcácăm tăph ngăc tăc aăcácăhìnhăc ctăvàăm tăc t,ăph 133 ngă chi uăc aăcácăhìnhăchi uăc căb ă,ăhìnhăchi uăriêngăph năvàăs ăliênăh ăgi aăcácăhìnhă bi uădi n.ăSaukăhiăđ căcácăhìnhăbi uădi nătaăcóăth ăhìnhădungăđ căhìnhăd ngăc aăb ă ph năl p 3.Phânătíchăcácăchiăti tă C năc ătheoăs ăv ătríătrongăb ngăkêăđ ăđ iăchi uăv iăs ăv ătríă ătrênăhìnhăbi uădi nă vàăd aăvàoăcácăv tăli uăgi ngănhauătrênăm tăc tăđ ăxácăđ nhăph măviăc aăt ngăchiăti tă ă hìnhăbi uădi nă Khiăđ că,ăc nădùngăcáchăphânătíchăhìnhăd ngăđ ăhìnhădungăcácăchiăti t.Ph iăhi uărõă tácăd ngăc aăt ngăk tăc uăc aăm iăchiăti tă,ăph ngăphápăl păn iăvàăquanăh ăl păghépă gi aăcácăchiăti tă 4.ăT ngăh pă:ă Sauăkhiăđưăphânătíchăcácăhìnhăbi uădi n,phânătíchăt ngăchiăti t,ăc năt ngăh păl iăđ ă hi uăm tăcáchăđ yăđ ăătoànăb ăb năl pă Khiăt ngăh pă,ăc nătr ăl iăđ căm tăs ăv năđ ănh ăsau: B ăph năl păcóăcôngăd ngăgìă?ăNguyênălýăho tăđ ngăc aănóănh ăth ănàoă? M iăhìnhăbi u di năth ăhi nănh ngăph nănàoăc aăb ăph năl pă? Cácăchiăti tăghépăv iănhauănh ăth ănàoă?ăDùngălo iăm iăghépăgì?ă Cáchătháoăvàăl păb ăph năl pănh ăth ănàoă? CỂUăH IăỌNăT P 1.B năv ăl păg mănh ngăn iădungănào?ăB năv ăl pădùngăđ ălàmăgì? 2.Trênăb năv ăl păc năghiănh ngăkíchăth căgì? 3.Trìnhăbàyăm tăs ăquyă ngădùngătrênăb năv ăl p 4.Trênăs ăđ ăcácăphânăt ăđ căbi uădi năth căđánhăs ănh ăth ănàoăvàăghiănh ngăn iădungăgì? 5.Trìnhăbàyăýăngh aăcácăkýăhi uăv tăli uănh ăgang,ăthép,ăđ ng 6.Nêuăcácăb căti năhànhăđ ăl păb năv ăl p 7.Nêu yêu c uăc năđ tăđ căkhiăđ căb năv ăl p.ă trìnhăt ănh ăth ănào? 134 căb năv ăl păth ngătheoă TÀIăLI UăTHAMăKH O [1]ăTr năH uăQu ă- Nguy năv năTu n,ăGiáo trình V k thu t,ăNXBăGiáoăd c,ă2005 [2]ăTr năH uăQu ă- Nguy năv năTu n,ăBài t p V k thu t, NXB Giáo d c,ă2005 [3] I.X.ă U’SNEPO6NXKI - V k thu t, NXB Công nhân k thu t Hà N i, 2005 [4] V ti n t - V c khí, NXB i H c Bách Khoa TP H Chí Minh, 2012 135 M CăL C Ch ngă1 TăLI Uă ÀăD NGăC ă 1.1.ă tăli uăv 1.1.1.ăGi yăv 1.1.2 Bút chì 1.2.ăD ngăc ăv ăvàăcáchăs ăd ng 1.2.1.ă ánăv 1.2.2.ăTh căT 1.2.3 Ê ke 1.2.4.ăTh căcong 1.2.5.ăB ăcompa Ch ngă2ă B Nă ăK ăTHU T 2.1.ăKh ăgi y 2.2 Khungăb năv ăvàăkhungătên 2.2.1.ăKhungăb năv 2.2.2 Khung tên 2.3.ăT ăl 2.4.ăCh ăvàăch ăs 10 2.4.1.ăKh ăch 10 2.4.2 Ki uăch 11 2.5.ăNétăv 12 2.5.1.ăChi uăr ngănétăv 12 2.5.3 Quyăt căv 13 2.6.ăGhiăkíchăth c 14 2.6.1.ăQuyăđ nhăchung 14 2.6.2.ăCácăthànhăph năc aăkíchăth c 14 2.6.6.ăM tăs ăkíăhi u 17 2.6.7.ăNh ngăđi uăc năchúăýăkhiăghiăkíchăth c 17 2.7.ăTrìnhăt ăth căhi năb năv 19 Ch ngă3ă ăHÌNHăH C 21 3.1 Chiaăđ uăđo năth ng 21 3.1.1.ă ăđ ngăth ngăsongăsong 21 3.1.2.ă ăđ ngăth ngăvuôngăgóc 21 3.1.3.ăChiaăđ uăm tăđo năth ng 21 3.2.ăChiaăđ uăđ ngătròn 22 3.2.1.ăChiaăđ ngătrònăthànhă3ăph năăvàă6ăph năb ngănhau 22 3.2.2.ăChiaăđ ngătrònăthànhă4ăvàă8ăph năb ngănhau 23 3.2.3.- Chiaăđ ngătrònăthànhă5ăvàă10ăph năb ngănhau 23 3.2.4.ăChiaăđ ngătrònăthànhă(2n+1)ăph năb ngănhau 23 3.3.ă ăđ ăd căvàăđ ăcôn 24 3.3.1.ă ăđ ăd c 24 3.3.2.ă ăđ ăcôn 24 3.4.ă ăn iăti p 25 3.4.1.- N iăti păhaiăđ ngăth ngăb ngăm tăcungătròn 25 3.4.2.ăN iăti păđ ngăth ngăvàăcungătrònăb ngăm tăcungătròn 26 136 3.4.3.ăN iăti păhaiăcungătrònăb ngăm tăcungătròn 27 3.5.ă ăm tăs ăđ ngăcongăhìnhăh c 28 3.5.1.ă ngăe-lip 28 3.5.2.ăă ngăsin 30 3.5.3.ă ngăthânăkhaiăc aăvòngătròn 30 Ch ngă4 HÌNHăCHI Uă UỌNGăGịC 32 4.1.ăKháiăni măv ăphépăchi u 32 4.1.1.ăPhépăchi u 32 4.1.2.ăPhânălo i 33 4.1.3.ăPh ngăphápăcácăhìnhăchi uăvuôngăgóc: 35 4.2.ăHìnhăchi uăc aăđi m,ăđ ng vàăm tăph ng 37 4.2.1.ă i m 37 4.2.2.ă ngăth ng 38 4.2.3.ăM t ph ng 40 4.3.ăHìnhăchi uăc aăcácăkh iăhìnhăh c 43 4.3.1.ăKh iăđaădi n 43 4.3.2.ăKh iătròn 45 Ch ngă5 GIAOăTUY N 46 5.1.ăGiaoătuy năc aăm tăph ngăv iăkh iăhìnhăh c 46 5.1.1.ăKháiăni m 46 5.1.2.ăGiaoătuy năc aăm tăph ngăv iăkh iăđaădi n: 46 5.1.3.ăGiaoătuy năc aăm tăph ngăv iăhìnhătr 48 5.1.4.ăGiaoătuy năc aăm tăph ngăv iăhìnhănónătrònăxoay 50 5.1.5 Giao năc aăm tăph ngăv iăhìnhăc u 50 5.2.ăGiaoătuy năc aăcácăkh iăhìnhăh c 52 5.2.1.ăKháiăni m 52 5.2.2.ăGiaoătuy năc aă2ăkh iăđaădi n 52 5.2.3.ăGiaoătuy năc aă2ăkh iătròn 53 5.2.3.ăăGiaoătuy năc aăđaădi năv iăkh iătròn 55 Ch ngă6ăăăăăăăăăăăăăăăăHÌNHăCHI UăTR Că O 57 6.1.ăKháiăni măv ăhìnhăchi uătr căđo 57 6.2.ăHìnhăchi uătr căđoăvuôngăgócăđ u 58 6.3.ăHìnhăchi uătr căđoăxiênăgócăcân 61 6.4.ăCáchăd ngăhìnhăchi uătr căđo 63 6.4.1.ăCácăquyă căv ăhìnhăchi uătr căđo 63 6.4.2.ă ăhìnhăchi uătr căđoăc aăv tăth 65 Ch ngă7ăăăăăăăăăăăăăăăCỄCăLO IăHÌNHăBI UăDI N 68 7.1.ăHìnhăchi u 68 7.1.1.ăHìnhăchi uăc ăb n 68 7.1.2.ăHìnhăchi uăph 72 7.1.3.ăHìnhăchi uăriêngăph n 72 7.1.4.ăB năv ăhìnhăchi uăc aăv tăth 74 7.1.5.ăGhiăkíchăth căc aăv tăth 75 7.1.6ă căb năv ăcácăhìnhăchi uăc aăv tăth 76 7.2.ăHìnhăc tăvàăm tăc t 77 137 7.2.1.ăKháiăni măv ăhìnhăc tăvàăm tăc tă 78 7.2.2.Kýăhi uăv tăli uătrênăm tăc t 78 7.2.3.ăQuyăđ nhăchung 79 7.2.4.Cácălo iăhìnhăc t 80 7.2.5.ăCácălo iăm tăc t 84 7.3 Hình trích 85 Ch ngă8 ăQUIă CăCỄCăM IăGHÉP 87 8.1.ăM iăghépăren 87 8.1.1 Ren 87 8.1.2.ăCáchăv ăquyă căren 89 8.1.3.ăM iăghépăb ngăren 91 8.2.ăM iăghépăthen,ăch t 95 8.2.1.ăGhépăb ngăthen 95 8.2.2.ăGhépăb ngăthenăhoa 95 8.2.3.ăGhépăb ngăch t 96 8.3.ăM iăghépăhàn 97 Ch ngă9 ăQUIă CăBỄNHăR NG,ăLọăXO 102 9.1.ăă ăquiă c bánhăr ng 102 9.1.1.ăPhânălo iăbánhăr ng 102 9.1.2.ăBánhăr ngătr 103 9.1.3.ăBánhăr ngăcôn 107 9.1.4.ăBánhăvítăvàătr căvít 109 9.2.ă ăquiă călòăxo 109 Ch ngă10ăăăăăăăăăăăăăăăB Nă ăCHIăTI T 112 10.1.ăKháiăni măv ăb năv ăchiăti t 112 10.2.ăHìnhăbi uădi năc aăchiăti t 112 10.2.1.ăăHìnhăchi uăc căb 112 10.2.2.ăGiaoătuy n 112 10.2.3.ăPh năvátăph ng 113 10.2.4.ăHìnhăchi uăgiánăđo n 113 10.2.5.ăPh năt ăl păl i 114 10.2.6.ăPh năt ăv ăphóngăđ i 114 10.2.7.ăCh ănghiêngăho căcóăgócăl n 115 10.2.8.ă tăth ătrong su t 115 10.2.9 Khía nhám 115 10.3.ăKíchăth cătrênăb năv ăchiăti t 115 10.3.1.ăChu năkíchăth c 115 10.3.2.ăQuyăt căghiăkíchăth c 116 10.4 Dung sai - l păghépăậ nhámăb ăm t 118 10.4.1 Dung sai 118 10.4.2.ăL păghép 119 10.4.3.ăNhámăb ăm t 120 10.5.ăB năv ăphácăchiăti t 122 10.6.ă căb năv ăchiăti t 124 10.6.1 Các yêuăc u 124 138 10.6.2.ăTrìnhăt ăđ căb năv ăchiăti t 124 Ch ngă11 B Nă ăL P 126 11.1.ăKháiăni m 126 11.2.N iădungăb năv ăl p 126 11.2.1.ăKíchăth c 128 11.2.2 Yêu c u k thu t 128 11.3.ăăCácăquiă căbi uădi nătrênăb năv ăl p 130 11.3.1 Trìnhăt ăl păb năv ăl p 130 11.3.2.ăăCácăquiă căbi uădi nătrênăb năv ăl p 131 11.4.ăCáchăđ căb năv ăl p 133 11.4.1.ăYêuăc uăv ăđ căb năv ăl p 133 11.4.2.ăTrìnhăt ăđ căb năv ăl p 133 139 ... l i cho vi c h c t p c ng nh tham kh o giúp sinh viên đánh giá ki n th c ti p thu, sau m i ch ng có ph n Câu h i ôn t ị Cùng Bài gi ng có Bài t ị HÌNH H A – V K THU T làm tài li u cho sinh viên. .. ngătrònăthànhă3ăph nă và 6ăph năb ngănhau - V ăb ngăcompa: chia đ ngătrònăraă3 và 6ăph năb ngăcompa (hình 3.5) Hình 3.5 - hình b ngăth căch ăT và êke:ăChiaăđ (hình 3.6) 22 ngătrònăraă4ăph năb ngănhauă Hình 3.6...L I NÓI Bài gi ng HÌNH H A - V K U THU T dùng đ gi ng d y cho sinh viên ngành c khí b c cao đ ng theo h c ch tín ch N i dung c a gi ng đ h c Ph m V n tài li u đ c biên so n theo ch ng Bài gi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình họa và vẽ kỹ thuật bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Hình họa và vẽ kỹ thuật bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Hình họa và vẽ kỹ thuật bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay