Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

116 133 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:55

Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG GI I TÍCH M CH PH NG TRÊN MÁY TÍNH (B C:ăCAOă NG) GV: Tr ngăQuangăSanh B MÔN: i n- i n t KHOA: K thu t-Công ngh Qu ng Ngãi, 2014 TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG GI I TÍCH M CH PH NG TRÊN MÁY TÍNH B C:ăCAOă (45ăti t) GV: B MÔN: KHOA: NG Tr ng Quang Sanh i n- i n t K thu t-Công ngh Qu ng Ngãi, 2014 L I NịI U i u n t đ ngăhóaăđóngăvaiătròăquanătr ng s phát tri n c a khoa h c k thu t.ă L nhă v c s d ng r t r ng rãi t h th ng phi thuy n không gian, h th ngăđi u n tên l a, máy bayăkhôngăng iălái,ărobot,ăng i máy tay, máy trình s n xu t hi nă đ i c trongă đ i s ng hàng ngày: i u n nhi tăđ ,ăđ m,ăầ Khi máy móc hi năđ i ngày ph c t păh nănhi u tín hi u vào vi c t h th ngăđi u năđòiăh i c n ph i tính toán nhanh x lý m t l ng l n l nh ph c t p Nh m t o k n ngă l p trình ph ngă đ gi i quy tă cácă bƠiă toánă đ i s , ph ngătrìnhăviăphơn,ămaătr n, toán v ph ngătrìnhătoánălý,ătrongăk thu t n,ăđi n t , t đ ngầăBƠiăgi ngă“GI I TÍCH M CH PH NG TRÊN MÁY TÍNH”ăs giúp cho tìm hi u nh ng n iădungăc ăb n nh t v Matlab vƠăSimulinkăc ngănh ă ng d ng gi i quy t nh ng toán k thu tăđi năđ năgi n N i dung c a gi ng g mă8ăch ng: Ch ng 1: Các khái ni m c b n Ch ng 2: Tính toán m ng s Ch ng 3: Nh p - xu t d li u MATLAB Ch ng 4: Các l nh u n MATLAB Ch ng 5: Hàm ng Ch ng 6: Ch ng 7: Các toán đ i s n tính ph Ch ng 8: Simulink i dùng t l p h a MATLAB Do th i gian biên so n có h nă nênă khôngă tránhă đ ng trình vi phân c nh ng sai sót, mong nh ng góp ý xin g i v B mônă i n - i n t , khoa K thu t - Công ngh ,ăTr i h c Ph măV nă ng Trân tr ng c mă n! Tác gi ! ng M CL C L IăNịIă U M C L C Ch ngă1 CÁC KHÁI NI MăC ăB N 1.1 Gi i thi u ph n m m matlab 1.2 Làm vi cătrongămôiătr ng Matlab 1.3 Các l p d li u 1.4 Bi n c u trúc m ng c a bi n MatLab 10 1.4.1 Bi n 10 1.4.2 C u trúc m ng c a bi n 11 Ch ngă2 15 TÍNH TOÁN TRÊN CÁC M NG S 15 2.1 Bi u th c tính toán s 15 2.1.1 M ngăđ n 15 2.1.2 M ng nhi u chi u 16 2.2 Kh i t o m ng s 18 2.3 Các phép tính m ng s 21 2.3.1 Phép toán gi a m ng v i s đ n 21 2.3.2 Phép toán gi a m ng v i m ng 21 2.3.3 M ng v iăl yăth a 24 2.4 Các hàm toán h c 26 2.4.1 Các hàm toán h c 26 2.4.2 So sánh m ng 27 2.5 X lý tính toán m ng s 28 Ch ngă3 34 NH P - XU T D LI U TRONG MATLAB 34 3.1 Nh p d li u t bàn phím b ng hàm input 34 3.2 Nh p d li u t chu t b ng hàm menu 35 3.3 Xu t d li u c a s l nh b ng hàm disp Hàm format khuôn d ng s 35 3.4 Xu t d li u c a s l nh b ng hàm sprintf 38 3.5 Xu t d li u file b ng l nh save 39 3.6 Nh p d li u t file b ng l nh load 40 3.7 Nh p xu t d li u v iăcácăfileăv năb năcóăđ nh d ng b ng hàm fopen, fscanf, fprintf, fclose 40 3.7.1 Hàm fopen 40 3.7.2 Hàm fprintf 41 3.7.3 Hàm fscanf 42 3.7.4 Hàm fclose 42 Ch ngă4 44 CÁC L NHă I U KHI N TRONG MATLAB 44 4.1 Các l nh r nhánh: if end, switch end 44 4.1.1 L nhăifăầăend 44 4.1.2 L nh switch end 47 4.2 Các l nh l p: for end, while end 49 4.2.1 L nh l păforăầăend 49 4.2.2 L nh l păwhileăầăend 52 4.3 Các l nh chuy n vòng l p 53 4.4 L nh chuy năđ n cu i m-file 54 4.5 Hàm t m d ng 56 Ch ngă5 59 HÀMăDOăNG I DÙNG T L P 59 5.1 Hàm bi u th c inline 59 5.2 Hàm m-file 60 Ch ngă6 63 H A TRONG MATLAB 63 6.1 M đ u 63 6.2.ă h a 2D 65 6.3.ă h a 3D 67 6.3.1 Các l nh Plots 67 6.3.2 Ph i c nhătrongăđ ho 3-D 69 6.4.ă h a chuy năđ ng 70 6.5 Thi t k giao di năđ h a 72 Ch ngă7 76 CÁCăBÀIăTOÁNă I S TUY N TÍNH VÀăPH NGăTRÌNH 76 VI PHÂN 76 7.1 Ma tr n ánh x n tính 76 7.1.1 Ma tr n 76 7.1.2 Ánh x n tính: 78 7.2 H ph ngătrìnhăđ i s n tính 79 7.3 Gi i thu t gi iăph Ch ngătrìnhăviăphơn 86 ngă8 90 SIMULINK 90 8.1 Simulink ph ng h th ngăđi n,ăđi n t , t đ ng 90 8.1.1 T ng quan v Simulink: 90 8.1.2 ph ng b u n PID 102 8.1.3 ph ng m chăđi n 107 8.2 Simulink ph ngăđoăl ngăđi n 110 8.2.1ă oădòng: 110 8.2.2ă oăáp 111 TÀI LI U THAM KH O 115 Ch ng CÁC KHÁI NI M C B N 1.1 Gi i thi u ph n m m matlab i v iăl nhăv căđi u n - t đ ngăhóaănóiăriêngăvƠătrongăl nhăv c khoa h c - k thu t nói chung, ph ng công c quan tr ng cho phép kh oăsátăcácăđ i t ng, h th ng hay trình k thu t - v t lý, mà nh t thi t không ph iă cóă đ i t ng hay h th ng th c Matlab - simulinkăđ vƠăcácăph ngăphápămôăhìnhăhóa Matlab m t b ch b ch c trang b công c ph ng m nh ngătrìnhăph n m m l n c aăl nhăv c tính toán s Tên ngătrìnhăchínhălƠăch vi t t t t MATric LABoratory, th hi năđ nhăh c aăch ngătrìnhălƠăcácăphépătoánăvectorăvƠămaătr n Ph n c t lõi c aăch ng ngă trình bao g m m t s hàm toán, ch că n ngă nh p/xu tă c ngă nh ă cácă kh n ngă u n chu trình mà nh đóătaăcóăth d ngănênăcácăđo năch ngătrìnhăđ th c thi Thêm vào ph n c t lõi Toolbox (b công c ) v i ph m vi ch ngă chuyên d ngă mƠă ng i s d ng c n Trong ph m vi giáo trình ch gi i thi u m t s Toolboxăliênăquanăđ n ph ng m ch,ăđi u n - t đ ngăhóa.ă c bi t, Simulink m tăTooboxăcóăvaiătròăđ c bi t quan tr ng: M t công c m nh ph c v hình hóa ph ng h th ng k thu t - v tălýătrênăc ăs s ăđ c u trúc d ng kh i Tr c kh iăđ ngăMatlab,ăthìăng đ ch aăcácăfileăch ngătrìnhăc a (ví d : E:/thuchanh_matlab) Matlab s thông d ch l nhăđ đ t Matlab vi c kh iăđ ng ch yăch t i dùng ph i t o m tăth ăm c làm vi c ng c a desktop căl uătrongăfileăcóăd ng *.m Sau cài ngătrìnhănƠyăch đ năgi n nh p vào bi u , ho c vào Start\All Programs\Matlab\Matlab R2008b Sauăkhiăđƣăkh iăđ ngăMatlabăxong,ăthìăb c a cho Matlab Nh n vào bi uăt c k ti p ch th ăm c làm vi c công c ch năth ăm c ng làm vi c c a (ví d : E:/thuchanh_matlab) C a s làm vi c c a Matlab s nh ăhìnhăbênăd i Nó bao g m c a s làm vi c chính: C a s l nh (Command Window), c a s th ă m c hi n t i (Current Directory) c a s ch a t p l nhăđƣăđ c s d ng (Command History) t o m tăfile.mătrongăth ăm c làm vi c, ta có th th c hi n:  Nh n vào bi uăt ng ho c vào File\New\M-file  C a s so n th o xu t hi n,ăgõăch đƣă hoƠnă t t nh n vào bi uă t (E:/thuchanh_matlab) ng ngătrìnhăc n thi t vào file Sau đ l uă vƠoă th ă m c hi n t i th c thi t p l nhăcóătrongăfile.mătrongăth ăm c làm vi căthìăng i dùng ch c năgõătênăfileăđóăvƠăMatlabăs t đ ng th c thi dòng l nh có file.m 1.2 LƠm vi c môi tr Matlab m tămôiătr ng Matlab ng tính toán s l p trình Gi ngănh ăm t máy tính c ăb n, làm t t c phép tính toán h căc ăb nănh ăc ng, tr , nhân, chia; gi ng nh ămáyătínhăk thu t, bao g m: s ph c,ăc năth c, s m ,ălogarit,ăcácăphépătoánă l ngăgiácănh :ăsin,ăcos,ătang,ầ;ănóăc ngăgi ngănh ămáyătính có th l p trình, có th l uătr , tìm ki m l i d li u,ăc ngăcóăth t o, b o v ghi trình t l nhăđ t đ ng phép toán gi i quy t v năđ , có th soăsánhălogic,ăđi u n th c hi n l nhăđ đ m b oătínhăđúngăđ n c a phép toán Gi ngănh ăcácămáy tính hi năđ i nh t, cho phép bi u di n d li uăd i nhi u d ngănh :ăbi u di năthôngăth ma tr năđ i s , hàm t h p có th thao tác v i d li uăth ng, ngăc ngănh ăđ i v i ma tr n Matlab cung c p m tămôiătr ng phong phú cho bi u di n d li u có kh n ngăm nh m v đ h a, t o giao di năriêngăchoăng i s d ng GUIs Thêm vƠoă đóă Matlabă đ aă raă nh ng công c đ gi i quy t nh ng v nă đ đ c bi t, g i Toolbox Ngoài ta có th t o Toolbox cho riêng 1.3 Các l p d li u D li u c a Matlab th hi năd li uăđ i d ng ma tr n (ho c m ng) có ki u d c li tăkêăsauăđơy: - Ki uăđ năsingle,ăki u có l i v m t b nh nh ngăkhôngăđ c s d ng phép tính toán h căvìăcóăđ xác - Ki u double, ki u ki u thông d ng nh t c a bi n Matlab - Ki u sqarse - Ki uăuint8,ăuint16,ăầ - Ki u char - MatLab có m t s ki u d ki u struct (b n ghi) li u khác cao c pă h n:ă ki u cell, Kh i bi u di n hai tín hi uăđ u vào h to đ XYăd Matlabăđ u vào th nh t (bên trên) i d ngăđ ho ng v i tr căXăđ u th hai ng v i tr c Y c To Workspace đ u vào c a kh i t iă môiă tr Kh i To Workspace g i s li u Workspaceăd ng Matlab i d ng m ng (Array), Stracture hay Stracture with time l y chu i kí t khai t iăvariableănameăđ đ t tên cho t p s li uăđ c ghi d To File đ u vào c a kh i Kh i giúp ta c t t p s li u (m ng hay ma tr n) v i vector th iăgianăd i d ng Mat-File.ăArrayăđ nh d ng gi ngănh ă đ nh d ng mà kh i From File c n, v y s li u To File c t có th đ căFromăFileăđ c tr c ti p mà không c n ph i x lý 8.1.1.5 Kh i đ ng ng ng ph ng Quá trình ph ng c aă môă hìnhă Simulinkă ă đ c kh iă ă đ ng qua menu Simulation/Start Trong ph ng, có th ch nă Simulation/Pauseă ă đ t m ng ng,ăhayăSimulink/Stopăđ ng ng h n trình ph ng 101 8.1.1.6 X lý l i N u xu t hi n l i trình ph ng, Simulink s ng ng ph ng m h p tho i thông báo l i Simulation Diagnostics Trong ph n phía c a h p tho i báo l i ta th y có danh sách kh i gây nên l i Khi chuy n v ch ch n t i kh i nào, ta s th y ph nă d i h p tho i t k v l i c a kh iă đó.ă N u nháy chu t trái vào nút Open, c a s Block Parameters c a kh i s m raăđ tat hay đ i, s a l i tham s khai báo t iăđó.ă ôiăkhiăngu n gây l iătrênăs ăđ cònăđ tô n i b t b ng m u,ăgiúpătaănhanhăchóngăxácăđ nhăđ c c v trí c a kh i gây l i 8.1.2 ph ng b u n PID a N i dung: Dùng Matlab Simulink ph ng b u nă PIDă choă đ i t ng có hàm truy năbênăd i, s d ng kh i sau: + Kh i Step; + Kh iăđi u n PID; + Kh i Transfer Fcn; + Kh i scope; + Kh i Sum iăt 1,3.106 ng có hàm truy n sau: G( s)  340s  340408s  0,71.109 b Thi t k : Thi t k h th ngănh ăHìnhă1ăvƠăl uăt p tin v i tên: pid.mdl 102 Hình 1: H th ng u n dùng PID - Trongăcommandăwindowăđánhăl nh: simulink - Ti p t c ta ch n Files NewModel taăđ c hình Hình 2: C a s giao di n - L năl t t o kh i theo cách sau: Ch n kh i b ng cách kéo th bi uăt sang giao di n hình + Kh i Step: Simulinksources, kéo th bi uăt 103 ng Step sang giao di n (Hình 4) ng Hình 3: T o kh i Step T ngăt nh ătrênăl năl t v kh i sau: - Kh i PID: SimulinkContinuousPID controller - Kh i Transfer Fcn: SimulinkContinuous Transfer Fcn - Kh i Sum: SimilinkCommonly Used blocksSum - Kh i Scope: SimilinkSinksScope Ti p t c ta double click vào kh iăFcnăđ nh p hàm truy năG(s)ăvƠoănh ăhìnhă d iăđơy: 104 Hình 5: Nh p hàm truy n vào kh i Fcn Bây gi ti p t c hi u ch nh thông s c a b u năPIDănh ăsau: + Kích vào b PIDăđ c dao di n sau: + Ti p t căkíchăvƠoăTuneầăđ tìmăđ c th ng s c a b PIDănh ăsau: 105 +ăTaăđ c thông s c a c a b u năPIDănh ăbênăd - K t qu u n c a b PIDănh ăsau: 106 i: 8.1.3 ph ng m ch n Xét m t m chăđi năđ năgi n sau: Power System Blockset cho phép ta xây d ng ph ng m t m chăđi n ch a ph n t nătínhăc ngănh ăphiătuy n ph ng m chă n ta dùng kh i: ngu n,ă n tr , n kháng, n dung d ng c đo.ă c aăđi năáp.ă th yăđ đoăđi n áp ta dùng kh i Vmet Nó cho tr s t c th i căgiáătr hi u d ng ta dùng kh iăRMS.ăCácăb c th c hi n nh ăsau: • T menu File c a c a s powerlib ch n New r i ch n Model s ch a m ch n g i ctcircuit.mdl • M th ăvi n Electrical Sources đ copy AC Voltage Source Block vào c a s ctcircuit.mdl 107 • M h p tho i AC Voltage Source Block b ng cách nh păđúpălênănóăđ nh p vƠoăbiênăđ , phase t n s theo giá tr đƣăchoătrongăs ăđ Chú ýălƠăbiênăđ giá tr max c aăđi n áp • Do kh iăđi n tr nên copy kh i Series RLC Branch vƠăđ t giá tr n tr nh ăđƣăchoăvƠăđ t L vô C zero • Th c hi năt ngăt v i ph n t L C • L y kh iăđoăđi n áp h th ng Measurement • xemăđi n áp, dùng kh i Scope c a Simulink chu n M Simulink copy kh i Scope vào hình ctcircuit.mdl N u kh i Scope đ c n i tr c ti p v iăđ u c a thi t b đoăđi n áp s hi n th n áp theo V • hoàn thành m chăđi n, ta c n n i ph n t v i S ăđ ph ng (l uătrongăctcircuit.mdl)ănh ăsau: Bây gi ta có th b tăđ u ph ng t menu simulation Ta vào menu này, ch n thông s cho qua trình ph ng b m nút start d dàng cho vi c phân tích tr ng thái xác l p c a m chăđi năchúngăta,ăth ă vi n powerlib cung c p giao di năđ ho (GUI) Copy kh i giao di n Powergui vào c a s ctcircuit.mdl nh n đúpăvƠoăicon đ m M i d ng c đoăđ iăl 108 ng đ căxácăđ nh b ng m i chu iăt hi n th t ngă ng v i tên c a Các bi n tr ng tháiăđ c ngă ng v i giá tr xác l p c aădòngă năvƠăđi n áp Tên bi n ch a tên kh i, b tă đ u b ng ti pă đ u ng Il hay Uc_ D uă quyă d ng v iădòngăđi năvƠăđi n áp bi n tr ngătháiăđ că đ căxácăđ nh b ngăh cs ng c a kh i: - Dòngăđi năđi n c m ch yătheoăh ngăm iătênăt ngă ng v i d uăd ngă - i n áp t C b ngăđi n áp tr điăđi n áp vào Ch n menu Tool | Steady State Voltages and Currents đ xem tr s xác l p c aădòngăđi năvƠăđi n áp Bây gi ch n menu Tool | Initial Value of State Variables đ hi n th giá tr kh iăđ u c a bi n tr ng thái Các giá tr kh iăđ uănƠyăđ simulation căđ tăđ b tăđ u tr ng thái xác l p Ti p theo ta tính bi u di n c a không gian tr ng thái c a hình ctcircuit b ng hàm power2sys Nh p dòng l nh sau đơyăvƠoăc a s MATLAB: [A, B, C, D, x0, states, inputs, outputs] = power2sys(’ctcircuit’); Hàm power2sys tr v hình không gian tr ng thái c a m ch ma tr n A, B, C, D, x0 lƠăvecăt ăcácăđi u ki năđ u mà ta v a hi n th v i Powergui Tên c a bi n tr ng thái, đ iăl ng vào đ iăl ng đ c tr v M t hình tr ngătháiăđƣăbi t, có th phơnătíchăđ c vùng t n ma tr n chu i s Ví d mode c a m ch có th tìm t giá tr riêng c a ma tr n A (dùng l nh MATLAB eig(A)): eig(A) ans = 1.0e+002* 0.5000 + 3.1225i 0.5000 3.1225i H th ngă nƠyă cóă daoă đ ng t t d n ph n th c âm N u ta dùng Control System Toolbox, ta có th v đ th Bode Các l nh MATLAB (l uă ctcircuitm.m)ănh sau: 109 freq = 0:1500; w = 2*pi*freq; [bien, pha, w] = bode(A, B, C, D); semilogy(w, mag1(:, 2)); semilogy(w, mag1(:, 2)); 8.2 Simulink ph ng đo l ng n 8.2.1 o dòng: a Th vi n: Measurements b t : Kh iă đoă dòngă dùngă đ đoă dòngă t c th i ch y b t k kh iă n ho c trongăđ ngădơyănƠo.ă u ph ng cung c p tín hi u ph ng mà có th s d ng cho kh i ph ng khác c H p tho i tham s : d Các tín hi u ra: - Xácăđ nh d ng tín hi u kh iănƠyăđ c s d ng ph ng m t pha Thông s tín hi u không cho phép kh iăkhôngăđ ph ng m t pha ph ng m tăphaăđ c s d ng c tích c c b ng kh iăPowwrguiăđ t hình 110 - t Complexăđ tín hi uăraăđoăđ - t Real-Imag ph n th c o c aă dòngă đoă đ c có d ng giá tr complex c Tín hi u m t vector hai thành ph n - t Magnitude-Angleăđ raăbiênăđ t n s c aădòngăđo.ăTínăhi u m t vector hai thành ph n - t Magnitudeăđ xu tăraăbiênăđ c aădòngăđoăđ c Tín hi u m t giá tr đ n e Ví d : Demoă đoă dòngă s d ng kh iă đoă dòngă đ đ c dòng nhánh khác m ch.ăHaiăscopeăđ hi n th dòng 8.2.2 o áp a Th vi n: Measurements b t : 111 Kh iăđoăápăVoltageăMeasurementăblockăđoăđi n áp t c th i gi aă2ăđi n c c n.ă u cung c p tín hi u ph ng mà có th đ c s d ng cho m t kh i ph ng khác c H p h i tho i thông s : d Tín hi u ra: - Xácăđ nh d ng tín hi u kh iănƠyăđ c s d ng ph ng m t pha Thông s tín hi u không cho phép kh iăkhôngăđ ph ng m t pha ph ng m tăphaăđ c s d ng c tích c c b ng kh iăPowerguiăđ t hình - tăComplexăđ tín hi u có d ng giá tr complex - t Real-Imag ph n th c o c aă dòngă đoă đ c Tín hi u m t vector hai thành ph n - t Magnitude-Angleăđ raăbiênăđ t n s c aădòngăđo.ăTínăhi u m t vector hai thành ph n - tăMagnitudeăđ xu tăraăbiênăđ c aădòngăđoăđ tr đ n e Ví d : Demo s d ng ba kh iăđoăđi năápăđ đ căđi n áp 112 c Tín hi u m t giá 113 CÂU H I ÔN T P CH NG Câu 1: Simulink gì? Simulink có nh ngăth ăvi n nào? Câu 2: TrìnhăbƠyăcáchăđoădòngăb ng công c simulink? Câu 3: TrìnhăbƠyăcáchăđoăápăb ng công c simulink? 114 TÀI LI U THAM KH O [1] Tr năV năChính, Giáo trình Matlab simulink, i h c Bách Khoa Ơă N ng [2]ă i h c Thái Nguyên (2011), Bài gi ng ph ng hình hóa, Thái Nguyên [3] Nguy n Phùng Quang (2004), Matlab Simulink giành cho k s u n t đ ng, Nhà xu t b n Khoa h c k thu t, Hà N i 115 ...TR NGă IăH CăPH MăV Nă NG KHOA K THU T-CỌNG NGH - - BÀIăGI NG GI I TÍCH M CH VÀ MÔ PH NG TRÊN MÁY TÍNH B C: CAO (45ăti t) GV: B MÔN: KHOA: NG Tr ng Quang Sanh i n- i n t K thu t-Công ngh... 1.2 LƠm vi c môi tr Matlab m tămôiătr ng Matlab ng tính toán s l p trình Gi ngănh ăm t máy tính c ăb n, làm t t c phép tính toán h căc ăb nănh ăc ng, tr , nhân, chia; gi ng nh máy tính k thu t,... v ph ngătrìnhătoánălý,ătrongăk thu t n,ăđi n t , t đ ngầăBƠiăgi ngă“GI I TÍCH M CH VÀ MÔ PH NG TRÊN MÁY TÍNH”ăs giúp cho tìm hi u nh ng n iădungăc ăb n nh t v Matlab vƠăSimulinkăc ngănh ă ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Giải tích mạch và mô phỏng trên máy tính bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay