Độc học môi trường bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

116 167 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:52

Độc học môi trường bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NGă I H C PH MăV Nă NG KHOA K THU T CÔNG NGH B MÔN: NÔNG ậ LÂM ậ NG  BÀI GI NG C H CăMỌIăTR (DÙNG CHO H CAO NG NG) BIÊN SO N: LÊ M TI U NG C Qu ng Ngãi, 5/2016 BÀI GI NG C H CăMỌIăTR (Dùng cho h Cao ng) NG M CăL C Trang M đ u DANH M C CÁC CH Ch VI T T T ng T NG QUAN V C H C MỌI TR NG 1.1 Các khái ni m c b n 1.β c h c môi tr ng vai trò c a môn h c ngành môi tr ng 1.3 M t vài lo i ch t đ c n hình di n bi n c a đ c ch t 1.4 Các y u t Ch ng β nh h ng đ n tính đ c c a đ c ch t, đ c t 12 C H C MỌI TR NG T 16 2.1 Các nguyên nhân gây nhi m đ c môi tr 2.2 Các ch t đ c đ t ng p n ng đ t 16 c 20 β.γ Các đ c ch t đ t phèn 22 β.4 Các đ c ch t đ t m n 25 2.5 Các ch t đ c sinh t trình tích l y phân bón thu c b o v th c v t 27 2.6 Các ch t đ c kim lo i n ng đ t 31 β.7 Các đ c t nhiên đ t thoát 35 Ch ng γ C H C MỌI TR 3.1 T ng quan v đ c h c môi tr NG N ng n C 38 c 38 3.2 Quá trình tr m tích, bay h i, phân tán c a đ c ch t môi tr ng n 3.3 Các y u t nh h c 40 ng đ n đ c tính 42 γ.4 Các đ c ch t môi tr Ch ng C H C MỌI TR ng n c tác h i c a chúng 44 NG KHÔNG KHÍ 51 4.1 Ngu n g c phát sinh, thành ph n ch t gây nhi m đ c môi tr ng không khí 51 4.β Con đ ng xâm nh p ch t đ c không khí đ n sinh v t nh h ng c a chúng 57 4.γ Khí đ c ho t đ ng giao thông 59 4.4 M t s b nh ngh nghi p ch t th i công nghi p không khí 60 Ch ng C T SINH H C 63 5.1 Khái ni m v đ c t sinh h c 63 5.β c t th c v t 63 5.γ c t đ ng v t 65 5.4 c t n m m c ti t 67 5.5 c t vi sinh v t 68 5.6 ng d ng đ c t 72 Ch ng CH T C HÓA H C 76 6.1 Khái ni m, đ nh ngh a 76 6.2 Hóa ch t đ c h i chi n tranh 76 6.γ c ch t dung môi 81 6.4 c ch t ion 84 6.5 c ch t halogen 84 6.6 c ch t phóng x 85 Ch ng TệCH L Y, PH N X C A SINH V T V I C CH T, CT 7.1 Các khái ni m v tích l y sinh h c bi n đ i sinh h c 90 7.β C ch xâm nh p, tích l y c a t bào v i đ c ch t 93 7.3 Quá trình xâm nh p c a đ c ch t vào c th sinh v t 95 7.4 Quá trình tích l y, bi n đ i đào th i c a đ c ch t c th sinh v t 97 7.5 S ph n x c a sinh v t đ i v i đ c ch t 102 TÀI LI U THAM KH O 108 M ă c h c có th đ U c đ nh ngh a nh m t ngành khoa h c liên quan v i ch t đ c, ch t đ c có th đ c đ nh ngh a ch t b t kì gây nh h h i cho c th s ng b nhi m Theo quy nghiên c u v nh ng nh h ng có c đ c h c bao g m c s ng có h i gây b i hi n t ng v t lỦ nh s b c x c a lo i ti ng đ ng c h c môi tr hóa ch t mà ng đ t, n ng có liên quan tr c h t t i nh ng tác đ ng có h i c a i ti p nh n chúng m t cách ng u nhiên t môi tr ng s ng c, không khí b ô nhi m ho c ti p xúc trình ho t đ ng ngh nghi p, ho c n u ng th c n có ch a nh ng ch t đ c t nhiên ho c nh ng hóa ch t t n d Hi n có kho ng 100.000 hóa ch t có ngu n g c t nhiên t ng h p đư đ c nghiên c u v đ c tính Nhi u hóa ch t s (các khí đ c, kim lo i n ng đ c, hóa ch t tr d ch h i, dung môi ch t bay h i, ch t t y r a, ph gia th c ph m, th c n ch n nuôi, đ c t (toxin)…t n t i môi tr ng s ng, môi tr H c ph n ng lao đ ng, chu i th c n că h că môiă tr ng s cung c p ki n th c c b n v nh ng khái ni m, phân lo i đ nh ngh a đ c h c môi tr t môi tr môi tr ng đ t, n ng; v đ c ch t, đ c c, không khí; cách gây h i c a đ c t t ng ng thành ph n; v tác h i c a đ c ch t, đ c t lên cá th , qu n th qu n xư h sinh thái môi tr ng; v trình tích l y, phóng đ i sinh h c, ph n ng c a c th sinh v t đ i v i đ c ch t, đ c t DANH M C CÁC CH VI T T T Ach acetylchine Atm atmotphe BVTV b o v th c v t CN chloracetophenon CS clor benzalmalono nitril DDT dichloro diphenyl trichlorothane DM adamsiat C T ED50 c ch t, đ c t Effective Dose (li u có tác d ng v i 50% đ ng v t thí nghi m) HNTP Highest Nontoxic Dose(Li u t i đa không gây KLN Kim lo i n ng LC LethalConcentration (N ng đ t vong) LD Lethal Dose (Li u ch t) LTV threshold limit value (Tr s ng l lít m3 mét kh i mg miligam ml mililit PCB polychloro biphenyl PHH Phân hoá h c ppb parts per billion (m t ph n t ) ppm parts per million (m t ph n tri u) đ c) ng th h ng) PS clopicrin TCDD 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin TDH Toxic Dose High (Li u gây đ c) TDL Toxic Dose Low (Li u th p nh t có th gây đ c) Ch ngă1.ăT NGăQUANăV ă CăH CăMỌIăTR NG M c tiêu - N m v ng khái ni m c b n: ch t đ c, đ c tính, đ c l c,li u l ng đáp ng - Phân bi t đ c nhi m đ c c p tính nhi m đ c mãn tính - Xác đ nh đ c y u t đ nh h ng đ n tính đ c, ngu n g c ch t đ c, ng ch t đ c xâm nh p vào c th sinh v t 1.1 Các khái ni măc ăb n 1.1.1.ă c ch tăvàăđ c t c ch t (poison) nh ng ch t vô c hay h u c có ngu n g c thiên nhiên hay t ng h p, nhi m vào c th đ t đ n n ng đ nh t đ nh có th gây đ c h i cho c th s ng Theo Gary D Osweiler: đ c ch t nh ng ch t r n, l ng ho c khí, nhi m vào c th theo đ ng u ng ho c đ ng khác s gây nh h ng đ n trình s ng t bào c a c quan, t ch c Các tác đ ng ph thu c vào b n ch t đ c l c c a đ c ch t Trong trình nghiên c u v đ c ch t c n l u Ủ m t s m sau: - c ch t m t khái ni m mang tính đ nh l ng M i ch t đ u đ c m t li u c ng vô h i v i li u r t th p Gi i h n gi a β li u ph m vi tác d ng sinh h c Theo Paracelsus: t c m i ch t đ u ch t đ c, ch t không ph i ch t đ c Li u l ng thích h p s phân bi t đ c m t ch t đ c m t thu c” Ví d aspinrin (acid acetyl salicylic) thu c h s t ch ng viêm đ u tr t nhi u n m nay, nh ng có th gây ch t ng s t, đ ng, magie, k m nh ng nguyên t vi l c dùng i v i li u 0,β - 0,5 g/kg; ng c n thi t thành ph n th c n ch n nuôi, nh ng n u li u có th gây ng đ c - V m t sinh h c, m t ch t có th đ c v i loài nh ng l i không đ c v i loài khác Ch ng h n carbon tetraclorid gây đ c m nh cho gan nhi u loài, nh ng h i h n đ i v i gà; m t s loài th có th n cà đ c d c có ch a belladon - M t ch t có th không đ c dùng m t mình, nh ng l i r t đ c dùng ph i h p v i ch t khác Piperonyl butoxid r t đ c v i loài có vú côn trùng dùng m t mình, nh ng có th làm t ng đ c tính r t m nh c a ch t dùng có tác d ng c ch enzym chuy n hoá ch t l c a c th Do đó, môi tr ng có th phân lo i thành ba lo i đ c ch t -Ch t đ c b n ch t (ch t đ c t nhiên): g m ch t mà dù li u l ng r t nh c ng gây đ c cho c th sinh v t Ví d nh H2S, Pb, Hg, -Ch t đ c không b n ch t: t thân không ph i ch t đ c nh ng gây nên hi u ng đôc vào môi tr -Ch t đ c theo li u l môi tr ng thích h p ng: nh ng ch t có tính đ c hàm l ng t ng cao ng t nhiên c t nh ng ch t đ c đ c ti t t c th sinh v t (th đ c t sinh h c), đ c t sinh trình s ng, sinh tr tri n c a chúng Ng ng đ cg i ng phát i ta phân lo i đ c t d a vào ngu n g c phát sinh c a nó: - c t đ ng v t: n c r n, n c ong, - c t th c v t: alkaloid, glucoside, - c t vi khu n:Các đ c t vi khu n s n sinh có th phân lo i thành n i đ c t ngo i đ c t N i đ c t nh ng đ c t n m bên t bào vi khu n, ch đ c gi i phóng bên t bào vi khu n b phá hu Còn ngo i đ c t đ c t vi khu n s ng ti t môi tr ng Ví d : Vi khu n Clostridium botulinum s n sinh đ c t botulin (đ c t th t), vi khu n phát tri n th c ph m đ n m t s l ng đ l n r i m i sinh đ c t Ng c l i, vi khu n Vibrio cholerae sau xâm nh p vào c th s ti t đ c t cholera (cholera toxin) gây đ c - c t n m:aflatoxin, trichothecenes, fumonisins, zearalenone, ochratoxin ergot alkaloids Chúng đ c hình thành b i lo i n m m i loài n m có th s n xu t nhi u h n m t lo i đ c t Các tác đ ng c a đ c t ch t gây - Quá trình th m l c ph thu c kích th c c a l màng c a phân t ch t đ c V n chuy n tích c c - Không ph thu c vào gradient n ng đ hay gradient n hóa, s d ng n ng l ng c a trình trao đ i ch t t bào - D a c ch t o ph c gi a phân t ch t đ c ch t v n chuy n t i m t phía c a màng, sau ph c có th khu ch tán qua phía bên c a màng t i đây, phân t s đ trình l i đ c gi i phóng, ch t v n chuy n quay tr l i v trí ban đ u c ti p t c cho đ n ch t t i b bão hòa - S t o ph c đ c quy t đ nh b i c u trúc, hình th , kích th c a phân t đ c ch t v n chuy n Hi n t x y gi a nh ng phân t có đ c tính t c, n tích ng kìm hãm c nh tranh c ng có th ng t N i th m bào Bao g m ki u h p th ti u ph n d ng r n theo c ch th c bào h p th ti u ph n d ng l ng d i d ng m bào H th ng v n chuy n đ ti t ch t đ c có máu túi ph i m ng l c dùng i n i mô c ng nh h p th m t s đ c ch t qua thành ru t 7.2.2.ăC ăch tíchăl yăđ c ch t Các hóa ch t môi tr ng đ c tích l y vào c th sinh v t theo hai cách T́ch ệ y tr c ti p qua c ch h p th Ngo i tr ch t phá ho i c u trúc t bào (nh acid, ki m m nh), h u h t hóa ch t đ c không th hi n đ c tính m ti p xúc v i c th mà ph i tr i qua trình h p th - trình ch t đ c th m qua màng t bào xâm nh p vào máu Vi c h p th có th x y qua đ ng tiêu hóa, hô h p, da Khi vào c th , ch t đ c đ m t s c quan, bi n đ i thành ch t c phân b c trú chuy n hóa r i tích l y l i ho c b đào th i bên theo nhi u đ ng khác Màng t bào g m hai l p phân t dày: L p bên ch y u ch a thành ph n m l p bên ch a protein Ch ch t đ c có c u trúc hóa h c 94 tính ch t v t lỦ phù h p m i có th xuyên qua l p màng t bào Sau xuyên qua màng b o v này, ch t đ c khu ch tán vào t ch c bên c th T c đ khu ch tán ph thu c vào tính ch t hóa h c, v t lỦ c a hóa ch t (đ ion hóa, đ tan n c, m , kh n ng liên k t protein; đ tan ph thu c vào đ phân c c c a h p ch t, ch t có đ phân c c cao d hòa tan n c, ch t có đ phân c c th p ho c không phân c c d tan m ) T́ch ệ y gín ti p qua chu i th c n: Chu i th c n đ l ng (ch t dinh d ng) t c th sinh v t đ n c th sinh v t khác N u t n t i c th sinh v t c a m t m t xích chu i dinh d s đ ng truy n n ng ng có ch t đ c, ch t c truy n sang cho sinh v t khác có b c cao h n, k sau chu i th c n (hình 7.2) Hình 7.2 S ăđ ădâyăchuy năth căph măt ngăquát 7.3.ăQuáătrìnhăxâmănh păc aăđ căch tăvàoăc ăth ăsinhăv t c ch t, đ c t ( C T) xâm nh p vào c th sinh v t theo nhi u cách khác nhau, tùy vào lo i đ c t tùy loài sinh v t 7.3.1.ă iăv iăth căv t 95 C T xâm nh p vào th c v t qua trình h p th ch t dinh d ng, mu i khoáng t r , t c quan h p thu, sinh s n, d tr nh lá, hoa, qu ; m t s ch t có th th m th u tr c ti p qua màng t bào b ti p xúc iăv iăđ ngăv t,ăconăng 7.3.2.ă i Là trình ch t đ c th m qua màng t bào xâm nh p vào máu, đ c ch t xâm nh p vào c th ng i sinh v t theo đ ng sau: Qua da Da có tính th m không cao t o nên m t hàng rào có th ng n c n đ c ch t xâm nh p qua da, nhiên m t s đ c ch t c ng có th xâm nh p qua da c ch t dính da có th ph n ng v i b m t da gây viêm da s phát, xâm nh p qua da gây ph n ng v i protein gây c m ng da ho c vào máu c ch t xâm nh p qua da ph n l n qua l p t bào bi u bì da m t ph n qua n bư nh , n m hôi, qua túi nang lông ngăhôăh p c ch t có không khí theo khí vào m i, đ n ph qu n qua ph nang vào h tu n hoàn máu Ph nang ph i có b m t ti p xúc l n có l u l máu cao nên ph n l n đ c ch t đ c h p th t i ph nang khác kh n ng xâm nh p qua đ nh p đ c ch t qua đ ng i v i đ c ch t ng hô h p khác Kh n ng xâm ng hô h p ph thu c vào y u t khác nh n ng đ ch t đ c không khí, th tích hô h p m i phút, t c đ v n chuy n c a dòng máu ngătiêuăh́a a ph n đ c ch t vào c th thông qua trình tiêu hóa lo i th c ph m n c u ng b nhi m ch t đ c Các ch t sau qua mi ng đ th c qu n xu ng d dày v n chuy n đ n ru t d dày, ch t đ c ch t xâm nh p qua đ c chuy n hóa nh d ch d dày ng tiêu hóa vào máu đ hi n su t trình tiêu hóa, nh ng ch y u x y 96 cđ ađ n d dày ru t non c th c H păth ăquaăthànhăru tănon: Ph n l n đ c ch t đ thành ru t non, đ c đ a vào máu qua c th c hi n theo nhi u c ch khác tùy theo tính ch t c a đ c ch t c ch t không phân c c d tan m d dàng h p th qua thành ru t theo c ch h p th th đ ng c ch t phân c c, có kích th c phân t nh h p th qua thành ru t t ng t nh h p ch t d tan m c ch t có c u trúc g n gi ng v i ch t dinh d ng: qua h th ng h p th đ c bi t vào máu pH nh h ng đ n kh n ng ion hóa c a đ c ch t, nh h n ng h p th đ c ch t qua thành ru t Thông th tr ng đ n kh ng, môi tr ng ru t non môi ng bazo y u, nen bazo y u khó b ion hóa môi tr ng ru t non d h p th h n so v i acid y u H păth ăđ căch tăquaăd ădày: d dày vùng h p th đ c bi t đ i v i ch t acid y u, lo i đ c ch t khó b ion hóa d dày nên d dàng h p th qua thành d dày vào máu Ngoài ra, đ c ch t d tan m , đ c ch t phân c c có kích th c nh h p th th đ ng quua thành d dày 7.4.ăQuáătrìnhătíchăl y,ăbi năđ iăvàăđàoăth iăc aăđ căch tătrongăc ăth ăsinhăv t 7.4.1.Cácăd ngătácăđ ngăc aăđ căch tălênăc ăth ăng i T́c d ng c c b -C quan, b ph n ch u tác đ ng h hô h p, da, h tiêu hóa, m t -X y t i m ti p xúc v i ch t đ c có ho t tính hóa h c hóa h c n ng l ng b m t cao -Quá trình tác đ ng g m γ giai đo n: kích thích phù th ng, viêm, ho i t T́c d ng toàn thân -Ch t đ c theo máu phân b kh p c th , có th tác d ng đ n m t ho c nhi u c quan, t ch c 97 -Tác d ng đ c có th s c p, th c p, kích thích ho c c ch -T n th ng có thê ph c h i ho c không ph c h i -Ti p xúc đ ng th i nhi u ch t đ c có th có tác d ng t ng h p, c ng h ng ho c đ i kháng -Ti p xúc v i ch t đ c m t th i gian lâu d n đ n bi n ch ng, h i ch ng nhi m đ c, bi u hi n tác d ng mô, t ch c c quan ( m c đ phân t t bào) T́c d ng ch n ệ c: tác d ng lên c quan riêng bi t, ph thu c vào: - d n truy n c a c quan (l u l ng máu qua c quan) ḱo theo n ng đ ch t đ c vào c c th -C u t o hóa h c c quan -Tình tr ng riêng c a đ ng v n chuy n -Các đ c m sinh hóa c a c quan b tác đ ng 7.4.2.S ăv năchuy n,ăphânăb ăvàătíchăl yăch tăđ cătrongăc ăth S v n chuy n Các ch t đ c vào h tu n hoàn b ng nhi u cách tùy theo ph ng th c v n chuy n nh sau: -Các khí h i hòa tan huy t t -Các ch t đ ng, ho c khí g n v i huy t c u t c h p th b m t h ng c u ho c g n v i thành ph n c a h n c u -Các ch t đ ph n c a huy t t c v n chuy n m t ph n nh h ng c u, m t ph n nh thành ng -Các ch t g n v i thành ph n c a huy t t -Các ch t n gi i d -Các ch t đ Sau đ ng i d ng ion huy t t ng c th y phân t o ch t keo máu c v n chuy n, ch t đ c ti p xúc v i t bào khác c a t ch c c quan Tính ch t kỦ hóa c a ch t đ c đ c m c a c quan 98 v i nhi u y u t khác, chúng nh h ng đ n s phân b tích l y c a ch t đ c nhi u vùng c a c th S phân b , t́ch ệ y -Các ch t đ c hòa tan đ c phân b d ch c a c th , phân b đ ng đ u kh p c th ; g m cation hóa tr I, m t s nguyên t hóa tr V, VI, VII, anion Cl-, Br-, F-, r u etylic -Các ch t tích l y ph n l n phân b gan m t s c quan khác, bao g m cation hóa tr III, IV c a lanthanum, cerium, thorium ho c ch t th y phân, ch t keo -Các chât c trú x nguyên t h ng x ng; nh ng ch t có l c v i mô x ng, g i ng; g m cation hóa tr II c a Ca, Ba, St, Ra, Be anion F -Các ch t c trú c quan đ c hi u: ch t đ c c ng có l c v i c quan đó; ví d iodine n t y, uranium th n, digitaline tim -Các ch t c trú mô m : ch t hòa tan m ; bao g m dung môi h u c , khí tr , h p ch t clor h u c , 7.4.3.ăS ăbi năđ i c aăđ căch t,ăđ căt ătrongăc ăth Ngay ch t đ c xâm nh p vào c th , chúng b c th ch ng l i b ng nhi u cách khác C th ph n ng l i ch t đ c b ng cách bi n đ i ch t đ c thành ch t chuy n hóa d tan h n ch t đ c ban đ u đ lo i chúng kh i c th theo lo i bi n đ i sau: S ăoxyăh́a: s chuy n hóa sinh h c x y th h y ch t đ c ho c bi n đ i ch t đ c d ng xuyên nh t, d n đ n s phân i s xúc tác c a enzyme oxy hóa ví d s oxy hóa: -R u etylic thành CO2 H2O -Các nitrite thành nitrate -Các h p ch t h u c có nhân th m thành hydrocacbon m ch th ng 99 gan, S ăkh : ph n ng kh đ c ch t th ng x y h n so v i ph n ng oxy hóa, đ c ch t bao g m d n xu t diazo, h p ch t h u c clor, h p ch t nitro Emzyme tham gia trình kh reductase có nhi u tiêu th , s kh đ c th c hi n b i vi khu n đ ng ru t -Các aldehyde b kh thành r -Các cetone b kh thành r u u th c p -Các h p ch t nitro b kh thành hydroxylamin amin S ăth yăphân c ch t este, amid, h p ch t cao phân t sau vào c th s b th y phân thành đ n phân t Nh ng enzyme tham gia ph n ng th y phân nh esterase, amidase, protease, có nhi u máu, gan ph n hòa tan c a t bào S ăk tăh păhayăliênăk t Là s k t h p c a d n xu t, ch t chuy n hóa c a trình oxy hóa, kh , th y phân đ c ch t ban đ u v i ch t có c th , đ t o ch t không đ c d đào th i c th S ăchuy năh́aăsinhăh c Khi ch t đ c vào c th , ch u s chuy n hóa c th d n t i h u qu : -Ch t đ c t o thành m t ch t chuy n hóa không đ c ho c ḱm đ c h n, s gi i đ c c a c th -Ch t đ c t o thành m t ch t chuy n hóa có tính đ c ngang b ng đ c tính c a ch t đ c ban đ u -Ch t đ c t o thành m t ch t chuy n hóa có đ c tính cao h n ch t đ c ban đ u 7.4.4.S ăth iălo iăch tăđ căkh iăc ăth àoăth iăquaăth năvàăđ ngăn căti u 100 Các ch t đ c sau đ c chuy n hóa thành ch t d tan, đ c l c qua th n, qua b ph n c a th n nh : ti u c u, khu ch tán qua ng th đ ng, đào th i qua ng ch đ ng vào bàng quang đ c th i theo n Các ch t phân c c d hòa tan n c ti u c nh cation, anion vô c , anion h u c Kh n ng đào th i đ c ch t qua th n ph thu c vào kh n ng hòa tan c a ch t m t máu àoăth iăquaăđ ngătiêuăh́a Các ch t h p th qua màng ru t đ c chuy n hóa gan, hòa tan m t, vào ru t đào th i theo đ th i qua đ dalton ng phân Các ch t ch y u đ ng m t: nhóm ch t phân c c có kh i l c ch t xu t qua m t th àoăth iăquaăđ c đào ng phân t l n h n γ00 ng không h p th tr l i vào máu ngăhôăh p i v i h t thông th ng đ c đào th i theo đ ng h t h i ho c theo c ch l c vào mi ng i v i khí th ng đ c đào th i qua khí th Khí đ c đ theo c ch khu ch tán th đ ng Ch t đ c đ c đào th i c đào th i theo khí th áp su t riêng ph n c a chúng khí th l n h n áp su t không khí Kh n ng đào th i ph thu c vào đ c tính c a đ c ch t Kho ng 90% h p ch t nh cloroform, hydrocacbon, benzen đ c đào th i theo khí th Ng m t ph n r t nh h p ch t nh aceton, anilin đ ete, c l i, ch c đào th i qua khí th sau vào c th àoăth iăquaătuy năm ăhôi Nh ng đ c ch t không b ion hóa d hòa tan ch t b́o có kh n ng đ c đào th i qua da, d i d ng m hôi Bài ti t đ c ch t ch y u đ c ti n hành theo c ch khu ch tán đ c ch t th i qua n s a thai Ph n sau sinh n chuy n m t ph n l n ch t tích t c th cho qua thai qua s a m Th y ngân, asen, dung môi h u c , thu c b o v th c v t, dioxin, nh ng ch t đ c đ c đào th i theo c ch 101 àoăth iăquaăn căb t Các kim lo i n ng th ng đ c đào th i qua n n c b t Nh ng ng ib nhi m đ c kim lo i n ng hay xu t hi n m t vi n đen kim lo i chân r ng, gây viêm l i th i qua ćc đ Ngoài đ ng Ệh́c ng trên, ch t đ c đ qua lông, tóc, móng, Kim lo i n ng th c đào th i qua đ ng tích l y ng khác nh móng làm cho móng dòn d g y 7.5.ăS ăph năx ăc aăsinhăv t đ iăv iăđ căch tă 7.5.1.ăPh nă ngăt ăv ăc aăt ăbàoăđ iăv iăđ căch t Ph n ng d ng Ph n ng d Ph n ng d ng th ng ph n ng đáp l i tr c tác đ ng c a m t phân t gây đ c ng m t s c m ng tiên quy t tr c m t phân t ho c m t phân t d n xu t khác Ch t đ c t liên k t v i m t protein n i sinh đ hình thành nên m t kháng nguyên, kháng nguyên l i t o m t kháng th M i ti p xúc v sau đ i v i ch t đ c đ u d n đ n m t ph n ng kháng nguyên-kháng th v n nguyên nhân c a hi n t v i cáctác d ng đ c quen thu c ng d ng n hình Ph n ng d ng khác ch c n thi t ph i có m t s ti p xúc tr c c ng Ph n ng đ c ng m t s nh y c m không bình th ng, có ngu n g c di truy n Thí d m t s b nh nhân có ph n ng co c ḱo dài ng ng th nh t th i sau m t li u l ng sucinylcholin bình th cholinesterase huy t v n có tác d ng làm d dàng cho s tr l i c a c v ng b nh nhân thi u enzyme tr ng thái không b co Ph n ng siêu nh y Là ph n ng c a đ i v i s nhi m b nh t bào b xâm nhi m t bào lân c n ch t nhanh chóng t o v t ch t ho i (ho i t ), ch t c c b V t ch t ho i s ng n không cho tác nhân gây b nh phát tri n ti p 7.5.2 Mi năd chăc aăth căv tăđ iăv iăđ căch t,ăđ căt 102 Mi n d ch đ c tính, ph n ng ch ng l i b nh t t c a c th sinh v t Ph n ng t v c a c th th c v t đ i v i ch t đ c c a vi sinh v t m t ph n nh vào c ch mi n d ch c tính hoàn toàn gi ng nh đ ng v t Có hai lo i mi n d ch t v : mi n d ch b m sinh mi n d ch thu đ c a Mi năd chăb măsinh Nh rào c n v t ệý ć s n L p sáp: t o b m t gh́t n c, ng n s hình thành màng n cc n cho bào t n m ti p xúc n y m m vi khu n nhân lên T ng cutin T ng cutin dày có th ng n c n s xâm nh p c a tác nhân gây b nh có ki u xâm nh p tr c ti p L p t bào bi u bì: Vách dày c ng c a t bào bi u bì có th ng n c n s xâm nh p theo ki u tr c ti p c a tác nhân gây b nh că m khí kh ng: Khí kh ng v i c u t o l m h p c ng có th ng n c n s xâm nh p c a vi khu n T bào bên trong: Vách t bào thay đ i đ dày đ c ng c ng c ch s phát tri n c a b nh S có m t c a nhi u t bào c ng c c có th h n ch ng mô thân nhi u s phát tri n m t s b nh, ch ng h n b nh g s t h i thân Ngoài ra, t bào xylem, bó b (bundle sheath), c ng mô c a gân c ng gi i h n s phát tri n c a m t s b nh đ m n m, vi khu n n trùng t o v t b nh góc c nh Ćc ch t h́a h c ć s n M t s nhóm h p ch t có s n ti t ra, ph bi n bao g m:Phenolics: (phenols, acid phenolic, quinones, flavonoids, flavonones, flavenols, tannins, coumarins), Terpenoids(capsaicin,…), Alkaloids (berberine, piperine,…), Lectins polypeptides (mannose, fabatin,…) b.ăMi năd chăthuăđ c H̀nh thành ćc c u trúc b o v 103 Hình thành ệ p b n S xâm nhi m c a n m, vi khu n, m t s virus n trùng th ng kích thích s hình l p b n phía tr c m xâm nhi m B n mô v (thân, r ) c u t o ch y u b i suberin Các l p b n ng n c n tác nhân gây b nh phát tri n xa h n, ng n c n đ c t c a tác nhân gây b nh khuy ch tán ph n mô kh e ng n c n s v n chuy n n c dinh d ng t ph n mô kh e vào mô nhi m b nh Mô b ch t ho i, v i tác nhân gây b nh, b gi i h n b i l p b n, có th v n nguyên v trí t o v t b nh ki u v t đ m mà hình d ng, màu s c kích th c ph thu c vào t h p kỦ sinh - kỦ ch b nh, ph n mô ch t ho i có th b mô kh e phía d iv im ts i đ y lên t o thành v t gh ho c v t v y lo i b hoàn toàn tác nhân gây b nh H̀nh thành t ng r i Phi n gi a c a β l p t bào bào bao xung quanh v t b nh tách kh i t o thành m t l p tr ng g i t ng r i S hình thành t ng r i s cô l p ph n mô b nh thông th ng mô b nh s tách kh i mô kh e t o l th ng S hình thành t ng r i r t hay b t g p non phát tri n c a qu h ch Hình thành tylose Tyloses hình thành m ch xylem c a h u h t b strees ho c b tác nhân gây b nh h i m ch d n t n công Tylose s sinh tr ng m c c a protoplasm c a t bào nhu mô bao quanh t bào xylem nhô vào m ch xylem Tylose có vách b ng cellulose kích th l c c ng nh s ng nhi u c a m ch xylem d n t i b t kín m ch xylem ng n không cho tác nhân gây b nh phát tri n ti p nhanh phía tr cđ m t s gi ng kháng, tylose hình thành r t nhi u ng ti n c a tác nhân gây b nh r non ng n không cho tác nhân gây b nh phát tri n ti p Hình thành gôm Nhi u loài cây, đ c bi t qu h ch, hình thành gôm xung quanh v trí xâm nhi m t o m t rào c n không th v t qua đ i v i tác nhân gây b nh Các trình sinh hóa: tác nhân đ c t n công, th c v t b kích thích t ng h p h p ch t có kh n ng ch ng l i tác nhân đó, bao g m 104 Phytoalexin đ c t o t bào kh e xung quanh, nh m ph n ng v i ch t khuy ch tán t t bào b xâm nhi m ho c t n th ng S hình thành tích l y phytoalexin mang tính c c b (có ngh a phytoalexin không l u d n xa kh i v trí xâm nhi m ho c t n th ng), x y nhanh (kho ng vài gi t i t i đa β ngày sau lây nhi m) Các h p ch t phenolic: M t s h p ch t phenolic ph bi n th ng hình thành tíc l y v i t c đ nhanh h n b b nh, ph bi n chlorogenic acid, caffeic acid, ferulic acid Protein ệiên quan đ n s gây b nh (PR protein) protein đ c t o s gây b nh b i tác nhân gây b nh ch y u thu c nhóm n m vi khu n, virus, n trùng Ngoài s t n công c a côn trùng c ng kích thích t o PR protein 7.5.3 Cácăki uăsinhătháiăth căv tăch uăđ căđ căch tăkimălo iăn ng Có nh ng loài th c v t s ng nh ng vùng b ô nhi m nguyên t đ c t ch t th i khai thác m hay ngu n khác, bi u hi n tính thích nghi ki u sinh thái ch u đ ng kim lo i Các cá th thích nghi đ môi tr chóng b th c có th s ng sót t ng tr ng nhi m đ c kim lo i Các cá th không thích nghi đ nh h ng b i ch t đ c Ng c l i, ki u sinh thái ch u đ ng c nhanh c kim lo i ng ḱm c nh tranh, chúng nh ng thành phân hi m hoi c a th c v t vùng có đ c ch t kim lo i Th c v tcó nhi u cách ph n ng khác đ i v i s có m t c a ion kim lo i môi tr ng H u h t, loài th c v tr t nh y c m v i s có m t c a ion kim lo i, th m chí n ng đ r t th p Tuy nhiên, v n có m t s loài th c v tkhông ch có kh n ng s ng đ c môi tr ng b ô nhi m b i kim lo i đ c h i mà có kh n ng h p th tích l y kim lo i b ph n khác c a chúng Có nh t 400 loài phân b 45 h th c v tđ c bi t có kh n ng h p th kim lo i Các loài loài th c v t thân th o ho c thân g , có kh n ng tích lu bi u hi n v m t hình thái n ng đ kim lo i thân cao 105 h n hàng tr m l n so v i loài bình th ng khác Các loài th c v tnày thích nghi m t cách đ c bi t v i u ki n môi tr ng kh n ng tích lu hàm l ng kim lo i cao có th góp ph n ng n c n loài sâu b s nhi m n m Ngày nay, s thích nghi c a loài th c v tcó kh n ng h p th kim lo i n ng ch a đ c làm sáng t b i có r t nhi u y u t ph c h p tác đ ng l n Tích lu kim lo i m t mô hình c th c a s h p th dinh d v t Có 17 nguyên t đ ng khoáng th c c bi t c n thi t cho t t c loài th c v tb c cao (C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Cl Ni) Các nguyên t đa l ng c n thi t cho loài th c v t n ng đ cao, nguyên t vi l ch c n đòi h i tr n ng đ r t th p Các loài th c v t đ ng bao g m loài có kh n ng h p th đ ng c s d ng đ x lỦ môi c kim lo i d ng v t c n thi t nh Cu, Mn, Zn Ni ho c không c n thi t nh Cd, Pb, Hg, Se, Al, As v i hàm l ng l n, đ i v i loài th c v tkhác n ng đ c c k đ c h i B ngă7.1.ăM tăs ăloàiăth căv tăćăkh ăn ngătíchălu ăkimălo iăn ngăcao Tên loài N ng đ kim lo i tích lu Tác gi n m công b thân (µg/g tr ng l ng khô) 13.600 Zn Ernst, 1968 Thlaspi caerulescens 10.300 Zn Ernst, 1982 Thlaspi caerulescens 12.000 Cd Mádico et al, 1992 Thlaspi rotundifolium 8.200 Pb Reeves & Brooks, 1983 Minuartia verna 11.000 Pb Ernst, 1974 Arabidopsis halleri(Cardaminopsis halleri) 106 Thlaspi geosingense 12.000 Ni Reeves & Brooks, 1983 Alyssum bertholonii 13.400 Ni Brooks & Radford, 1978 Alyssum pintodasilvae 9.000 Ni Brooks & Radford, 1978 Berkheya codii 11.600 Ni Brooks, 1998 Psychotria douarrei 47.500 Ni Baker et al., 1985 Miconia lutescens 6.800 Al Bech et al., 1997 Melastoma malabathricum 10.000 Al Watanabe et al., 1998 CỂUăH IăỌNăT P 1.Tích l y sinh h c gì? Quá trình tích l y sinh h c ph c thu c vào y u t nào? β.Chuy n hóa sinh h c gì? Nêu đ c m c a chuy n hóa sinh h c γ.C ch ch t đ c xâm nh p tích l y vào t bào gì? 4.Th c v t có hình th c mi n d ch đ i v i ch t đ c nh th nào? 5.Hưy nêu ki u sinh thái th c v t ch u đ ng đ c kim lo i n ng 6.Nêu r̃ trình bi n hóa c a đ c ch t c th 7.C th đào th i ch t đ c nh th nào? 107 TÀIăLI UăTHAMăKH O Lê Huy Bá (2002), c h c Môi tr Tr nh Th Thanh (β000), ng, NXB c h c môi tr i h c Qu c gia TP.HCM ng s c kho ng i, NXB i h c Qu c gia Hà N i Lê Qu c Tu n (β008), Giáo tr̀nh c ch t h c môi tr ng, H Nông Lâm TP.HCM Hoàng V n Bính, c ch t h c công nghi p d phòng nhi m đ c, NXB KH&KT Hàm (β007), H́a ch t d̀ng nông nghi p s c kh e c ng đ ng, NXB Lao đ ng Hà N i Ilse Pukinskis (2013), Nh ng v n đ c b n v tr m tích sông Mekong Marquita K Hill (2004), Understanding environmental pollution, Cambridge University Press Lâm Minh Tri t (β006), Lê Thanh H i, Giáo tr̀nh Qu n lý ch t th i nguy h i, i h c Qu c gia TP.HCM Hoàng Th Thanh Th y, T Th C m Loan, Nguy n Nh Hà Vy (β007), Nghiên c u đ a h́a môi tr ng m t s kim lo i n ng tr m tích sông r ch TP.H Chí Minh, T p chí Phát tri n KH&CNS 10 Timothy Oppelt E (2000), Introduction to Phytoremediation National Risk Management Research Laboratory, Office of Research and Development, U.S Environmental Protection Agency, Cincinnati, Ohio 45268 11 Nguy n c Hu (β010), Giáo tr̀nh chuyên đ c h c môi tr ng, ih c Qu c gia Hà N i 12 Hà Vi t C ng, Mi n d ch th c v t, i h c Nông nghi p Hà N i 13 Lê Huy Bá, Lâm Minh Tri t, Sinh thái môi tr K thu t 108 ng ng d ng, NXB Khoa h c ... ng đôc vào môi tr -Ch t đ c theo li u l môi tr ng thích h p ng: nh ng ch t có tính đ c hàm l ng t ng cao ng t nhiên c t nh ng ch t đ c đ c ti t t c th sinh v t (th đ c t sinh h c), đ c t sinh trình... s n sinh đ c t botulin (đ c t th t), vi khu n phát tri n th c ph m đ n m t s l ng đ l n r i m i sinh đ c t Ng c l i, vi khu n Vibrio cholerae sau xâm nh p vào c th s ti t đ c t cholera (cholera... t b o v môi tr ng β014 gi i thích thu t ng ô nhi m môi tr bi n đ i thành ph n môi tr tr ng tiêu chu n môi tr ng s ng không phù h p v i quy chu n k thu t môi ng gây nh h ng x u đ n ng i sinh v
- Xem thêm -

Xem thêm: Độc học môi trường bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Độc học môi trường bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Độc học môi trường bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay