Công nghệ chế tạo máy 2 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

118 151 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:48

Công nghệ chế tạo máy 2 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) Đ ι η χ Πη m Văn Đ νγ ΒℵΙ ΓΙ ΝΓ ΧΝΓ ΝΓΗ ΧΗ Τ Ο ΜℑΨ ThS Tr ng Quang D ng ThS Ph m V n Trung 11/11/2016 UBNDăT NHăQU NGăNGĩI TR NGă HăPH MăV Nă NG - - ThS Tr ng Quang D ng ThS Ph m V n Trung BẨI GI NG CÔNG NGH CH T O MÁY (Dùng cho b c H) Qu ng Ngưi, tháng 11/2016 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáy Tr ngă HăPh măV nă ngă M CL C L I NÓI CH U NG : TIểU CHU N HÓA QUI TRÌNH CÔNG NGH 7.1 Khái ni m chung 7.2 Phơn lo i đ i t ng s n xu t 7.2.1 M căđích 7.2.2 C ăs ăđ phânălo i 7.2.3 H ăth ngăphânălo i 7.3 Công ngh n hình 7.3.1 M căđích 7.3.2 C ăs ăc aăcôngăngh ăđi năhình 7.3.3 Tácăd ngăc aăcôngăngh ăđi năhình 7.3.4 N iădungăc năth căhi n 7.3.5 Yêuăc uăc aăquyătrìnhăcôngăngh ăđi năhình 7.3.6 M căđ ăápăd ng 7.4 Công ngh nhóm 7.4.1 C ăs ăc aăcôngăngh ănhóm 7.4.2 Tácăd ngăc aăcôngăngh ănhóm 7.4.3 căđi măc aăcôngăngh ănhóm 7.4.4 7.5 CH Cácăb căth căhi n Công ngh t h p 15 NG : CÔNG NGH GIA CÔNG CHI TI T I N HÌNH 18 8.1 Qui trình công ngh gia công chi ti t d ng h p 18 8.1.1 Nh ngăyêuăc uăk ăthu tăch ăy uăkhiăgiaăcôngăchiăti tăd ngăh p 19 8.1.2 Tínhăcôngăngh ătrongăk tăc uăc aăchiăti tăd ngăh p 19 8.1.3 V tăli uăvàăphôiăđ ăch ăt oăchiăti tăd ngăh p 20 8.1.4 Quiătrìnhăcôngăngh ăgiaăcôngăchiăti tăd ngăh p 21 8.1.5 Bi năphápăth căhi năcácănguyênăcôngăchính 23 8.2 Qui trình công ngh gia công chi ti t d ng cƠng 31 8.2.1 i uăki năk ăthu t 32 8.2.2 V tăli uăvàăphôi 32 KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ ι Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă 8.2.3 Tínhăcôngăngh ătrongăk tăc uăc aăcàng 33 8.2.4 Quiătrìnhăch ăt oăchiăti tăd ngăcàng 33 8.2.5 Bi năphápăth căhi năcácănguyênăcông 34 8.2.6 Quiătrìnhăcôngăngh ăgiaăcôngătayăbiên 38 8.3 Qui trình công ngh gia công chi ti t d ng tr c 39 8.3.1 i uăki năk ăthu t 40 8.3.2 V tăli uăvàăphôiădùngăđ ăch ăt oăchiăti tăd ngătr c 41 8.3.3 Tínhăcôngăngh ătrongăk tăc uăc aătr c 41 8.3.4 Quiătrìnhăcôngăngh ăch ăt oăcácăchiăti tăd ngătr c 41 8.3.5 Bi năphápăth căhi năcácănguyênăcôngăchính 43 8.4 Qui trình công ngh gia công chi ti t d ng b c 50 8.4.1 i uăki năk ăthu t 50 8.4.2 V tăli uăvàăphôi 51 8.4.3 Tínhăcôngăngh ătrongăk tăc uăc aăb c 51 8.4.4 Quiătrìnhăcôngăngh ăkhiăgiaăcôngăb c 52 8.4.5 Bi năphápăth căhi năcácănguyênăcông 53 8.5 Gia công bánh r ng 55 8.5.1 Phânălo iăbánhăr ng 56 8.5.2 ăchínhăxác 57 8.5.3 V tăli uăch ăt oăbánhăr ng 58 8.5.4 Phôiăbánhăr ng 58 8.5.5 Nhi tăluy năbánhăr ng 59 8.5.6 Yêuăc uăk ăthu tăch ăt oăbánhăr ng 59 8.5.7 Tínhăcôngăngh ătrongăk tăc u 60 8.5.8 Chu năđ nhăv ăkhiăgiaăcôngăbánhăr ng 60 8.5.9 Quiătrìnhăcôngăngh ătr 8.5.10 Cácăph căkhiăc tăr ng 61 ngăphápăgiaăcôngăr ngăc aăbánhăr ng 62 8.5.11 Ki mătraăbánhăr ng 85 CH NG : CÔNG NGH L P RÁP 88 9.1 Khái ni m v công ngh l p ráp 88 9.1.1 Vaiătròăc aăcôngăngh ăl păráp 88 9.1.2 Nhi măv ăc aăcôngăngh ăl păráp 88 KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ ιι Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ 9.2 Các ph Tr ngă HăPh măV nă ngă ng pháp l p ráp 89 9.2.1 Phânălo iăcácăm iăl p 89 9.2.2 Kháiăni măv ăđ ăchínhăxácăl păráp 90 9.2.3 Cácăph 9.3 ngăphápăl păráp 90 Các hình th c l p ráp 97 9.3.1 L părápăc ăđ nh 97 9.3.2 L părápădiăđ ng 98 9.3.3 L părápădâyăchuy n 99 9.4 Thi t k qui trình công ngh l p ráp 100 9.4.1 Kháiăni măvàăđ nhăngh a 100 9.4.2 Nh ngătàiăli uăbanăđ uăđ ăthi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ăl păráp 100 9.4.3 Trìnhăt ăthi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ăl păráp 101 9.4.4 L păs ăđ ăl păráp 101 9.5 Công ngh l p ráp m t s m i l p n hình 102 9.5.1 L păcácăm iăl păc ăđ nhătháoăđ 9.5.2 L păcácăm iăl păc ăđ nhăkhôngătháoăđ 9.5.3 L păcácăm iăl pădiăđ ng 105 9.5.4 L părápăb ătruy năbánhăr ng 108 9.6 Ki m tra ch t l c 102 c 103 ng l p ráp 109 9.6.1 Ki mătraăch tăl ngăm iăl p 109 9.6.2 Cânăb ngămáy 110 9.6.3 Ki mătraăch tăl ngăs năph m 111 TẨI LI U THAM KH O 113 KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ ιιι Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr L I NÓI ngă HăPh măV nă ngă U Ch t o máy làăm tăngànhăquanătr ngăc aăn năkinhăt ăqu cădân.ăPh măviăs ă d ngăs nă ph măc a ngànhăch ăt oă máyăr tăr ngărưi.ăT ăconătàuăv ă tr ăchoăđ năgiày,ă dép,ăqu năáo,…ăt tăc ănh ngăs năph mănàyăđ uăđ căt oăraăt ănh ngămáyămócăkhácă Mônăh c Công ngh ch t o máy làămônăh căchínhătrongăch k ăs ăc ăkhí,ăcungăc păchoăng s năph m,ăph ngătrìnhăđàoăt oă iăh cănh ngăki năth căc ăb năv ăn ngăsu t,ăch tăl ngăphápăthi tăk ăquiătrìnhăcôngăngh ,ăđ cătr ngăc aăcácăph ngă ngăphápă giaăcông… Bàiăgi ngăCông ngh ch t o máy đ ch ngătrìnhădoăTr ngăxâyăd ng.ăN iădungăđ căxâyăd ngă theoătinhăth năg n,ăd ăhi uăvàătrênăc ăs ăk ăth aănh ngăn iădungăđ căgi ngăd yă ăcácătr l ngă iăh căPh măV nă căbiênăso nătheoăn iădungăphânăph iă ng,ăk tăh păv iănh ngăn iădungăm iănh măđápă ngăyêuăc uănângăcaoăch tă ngăđàoăt oăph căv ăs ănghi păcôngănghiêpăhóa,ăhi năđ iăhóa N iădungăc aăbàiăgi ngăCông ngh ch t o máy baoăg mă3 ch l ngăv iăth iă ng 30 ti t,ăs ăgi iăthi uăchoăsinhăviênăcácăki năth căt ngăquátăv ătiêuăchu năhóaăqui trìnhăcôngăngh ,ăgiúpăcácăsinhăviênăhi uărõăđ căquiătrìnhăcôngăngh ăgiaăcôngăcácăchiă ti tăđi năhìnhăvàăn măv ngăcácăki năth căv ăcôngăngh ăl păráp Tuyănhómătácăgi ăcóănhi uăc ăg ngăkhiăbiênăso n,ănh ngăbàiăgi ngăch căkhôngă tránhăkh iănh ngăsaiăsót.ăNhómătácăgi ămongănh năđ cănhi uăýăki năđóngăgóp,ăxâyă d ngăc aăb năđ căvàăđ ngănghi păđ ăn iădungăbàiăgi ngăđ căhoànăthi năh n.ăChúngă tôiăxinăchânăthànhăc mă n M iăýăki năđóngăgópăxinăliênăh ăquaăemail:ăphamvantrung@pdu.edu.vn Qu ng Ngãi, tháng 11/2016 Nhóm biên so n KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ CH Tr ngă HăPh măV nă ngă NG : TIểU CHU N HÓA QUI TRÌNH CÔNG NGH M c đích: Trang b cho sinh viên nh ng khái ni m, ki n th c v công ngh n hình, công ngh nhóm, công ngh t h p T sinh viên bi t cách v n d ng vào trình thi t k qui trình công ngh 7.1 Khái ni m chung Trong chu n b s n xu t g m có chu n b k thu t chu n b t ch c Trong chu n b k thu t g m có chu n b thi t k chu n b công ngh Chu n b công ngh cho s n xu t c u n i quan tr ng gi a hai trình: thi t k s n ph m ch t o s n ph m, ti n hành nh ng n i dung k thu t t ng h p nh m đ a vào s d ng s n xu t nh ng qui trình công ngh m i có hi u qu nh t c s nh ng thành t u khoa h c k thu t tiên ti n a) Nh ng ph ng h ng c b n c a khâu chu n b công ngh hi n nay: - Nghiên c u áp d ng bi n pháp nh m rút ng n th i gian gi m kh i l ng laoăđ ng trình chu n b s n xu t s n xu t, áp d ng nhanh chóng có hi u qu nh ng ti n b khoa h c k thu t nh t đ ng hóa thi t k (CAD), t đ ng hóa s n xu t (CAM), ng d ng nguyên lý CIM (Computer Intergrated Manufacturing), áp d ng dây chuy n s n xu t t i u, linh ho t t đ ng hóa s n xu t - Th ng xuyên nghiên c u b sung, c i ti n đ hoàn thi n trình công ngh c Thi t k t i u trình công ngh trang thi t b - d ng c công ngh đ ch t o đ it ng m i C n tr ng nghiên c u c i ti n k thu t s n xu t t ch c s n xu t đ đ t hi u qu cao h n s n xu t b) Bi n pháp c b n nh m rút ng n th i gian, nâng cao hi u qu chu n b công ngh : Bi năpháp c b n đ gi m b t tiêu t n khâu chu n b công ngh ch t o s n ph m c khí th ng nh t hóa, tiêu chu n hóa v k t c u c a chi ti t s n ph m c khí;ăđ t o c s th ng nh t hóa tiêu chu n hóa v công ngh ch t o Các ph ng án c th chu n b công ngh cho s n xu t theoăh chu n hóa công ngh đ ng tiêu c áp d ng: công ngh n hình, công ngh nhóm công ngh t h p c) Qui trình công ngh tiêu chu n t o u ki n: KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă - Gi i phóng cán b công ngh kh i nh ng công vi c tính toán v n v t, xây d ng nh ng tài li u công ngh trùng l p nhi u l n - Gi m s l - ng trang b công ngh trùng l p n gi n khâu tính toán đ nh m c v laoăđ ng v t li u - Gi m kh i l ng th i gian b trí s n xu t Ti n đ quan tr ng nh t c a tiêu chu n hóa trình công ngh th ng nh t hóa, tiêu chu n hóa k t c u c a đ i t t ng s n xu t (chi ti t, b ph n, máy), b i đ i ng s n xu t có k t c u gi ng s ph i có công ngh ch t o gi ngănhau.ă th ti n t i th ng nh t hóa, tiêu chu n hóa k t c u c a đ i t có ng s n xu t, t th ng nh t hóa, tiêu chu n hóa trình công ngh , c n ph i ti n hành kh o sát, phân lo i đ it ng s n xu t theoăđ c m k t c u đ c m công ngh c a chúng 7.2 Phân lo i đ i t ng s n xu t 7.2.1 M c đích Phân lo i đ i t ng s n xu t c s đ ti n hành tiêu chu n hóa trình công ngh Cho phép t p h p m t s l ng l n chi ti t, b ph n k t c u c a s n ph m c khí đa d ng thành m t s lo i, ki u, c đ ng nh t m t gi i h n nh t đ nh, t o kh n ng gia công l p ráp chúng theo m t công ngh h p lý, t o c s cho vi c tiêu chu n hóa toàn b y u t c b n c a trình s n xu t 7.2.2 C s đ phân lo i C s đ phân lo i đ c m v k t c u c a chi ti t, chi ti t m t lo i có s th ng nh t v lo i v t li u, hình dáng hình h c, kích th c,ă đ xác,ăđ nhám b m t y u t đ c tr ng khác Các chi ti t m t lo i có s gi ng v lo i v t li u, hình dáng hình h c,ăđ xác,ăđ nhám b m t, kích th c phân b ph m vi nh t đ nh Lo i m c phân c p r ng nh t c a h th ng phân lo i chi ti t gia công Lo i g m chi ti t gi ng v hình d ng hình h c đ c m công ngh đ c tr ng nh t, ch y u gi ng v ch c n ng làm vi c u ki n k thu t M c phân c p h p h n lo i ki u chi ti t Ki u n m ph m vi m t lo i chi ti t nh t đ nh D a đ c m công ngh gi ng t o kh n ng th ng nh t nguyên công v máy, trang b , d ng c ch đ công ngh Ki u t p h p chi ti t thu c m t lo i nh ng có chung m t trình t n i dung công ngh Ph n l n nguyên công ng v i chi ti t thu c m t ki u gi ng KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ D NG chi ti t (Hình kh i t ng Tr ngă HăPh măV nă Ví d : tr c, càng, b c, h p, bánh r ng D NG chi ti t Ví d : b đôi xác c p nhiên li u trongăđ ng c Diesel LO I chi ti t ngă th ,ăđ i quan) LO I chi ti t (Ch c n ng làm vi c) KI U chi ti t (Hình d ng c Ví d : piston b m cao áp KI U chi ti t Ví d : piston D12 C chi ti t Ví d : m t tr c a piston D12 D NG B M T b n, u ki n k thu t c b n) C chi ti t (c kích th c) D NG B M T Các đ c tr ng b m t (Rz,ăđ Các đ c tr ng b xác, v t li u, m t kích th c) Hình 7.1 T ng quan v phân lo i chi ti t gia công theo đ c m k t c u đ c m công ngh 7.2.3 H th ng phân lo i Khi xây d ng h th ng phân lo i c n đ m b o nh n d ng đ i t ng nhanh t có quan m phân lo i nh sau: - Phân lo i theoăđ c m k t c u - Phân lo i theoăđ c m công ngh KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă - Phân lo i theo đ c m k t c u đ c m công ngh C n nh n m nh r ng, theo quan m công ngh nh ng đ c m v k t c u nh ng đ c m v công ngh c a đ i t nhau.ă t ng s n xu t có quan h th ng nh t v i ph c t p v k t c u g ng li n v i đ ph c t p v công ngh c a t ng đ i ng s n xu t Nh v y, thi t k k t c u đ i t ng s n xu t, ph i ý đ n kh n ng hi n th c v công ngh đ đ m b o trình ch t o k t c u mang tính th c t , tiên ti n kinh t , ngh a ph i đ m b o tính công nh k t c u c khí 7.3 Công ngh n hình 7.3.1 M c đích M că đíchă c a n hình hóa trình công ngh xây d ng m t quy trình công ngh chung cho nh ng đ i t ng s n xu t (chi ti t, b ph n, s n ph m) có k t c u gi ng 7.3.2 C s c a công ngh n hình D a vào vi c phân lo i chi ti t, b ph n máy,…ăv m t k t c u công ngh xác đ nh ho c l p nên đ i t ng đ i di n (đi n hình) có đ y đ đ c tr ng tiêu bi u c a t ng ki u Nh v y mà trình gia công chi ti t ho c l p ráp b ph n thu c m t ki u nh t đ nh,ăđ n hình đư đ c xác đ nh t tr c ti n hành theo nh ng qui trình công ngh c Nh ng qui trình đư đ c thi t k , ki m nghi măđ m b o ch tiêu kinh t k thu t theo nh ng u ki n trình đ s n xu t nh t đ nh 7.3.3 Tác d ng c a công ngh n hình - Th ng nh t hóa, tiêu chu n hóa nguyên công thông d ng - H n ch s đa d ng c a đ i t ki u, gi m b t kh i l ng v k t c u công ngh m t ng laoăđ ng chu n b s n xu t, gi m b t tài li u trùng l p v n i dung - Th c hi n chuyên môn hóa s n xu t c a giai đo n s n xu t phân x ng ho c giai đo n s n xu t toàn b nhà máy c s áp d ng bi n pháp tiên ti n v k thu t t ch c s n xu t nh đ ng dây t đ ng 7.3.4 N i dung c n th c hi n Phân lo i chi ti t, b ph n thành ki u Trong m t ki u đ i t ng ph i gi ng h u nh hoàn toàn v k t c u KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ đ ăđ măb oăyêuăc uăc aăch tăl Tr ngă HăPh măV nă ngă ngăl păvàăhoànăthànhănguyênăcôngăl păth a mãn chu k ăl p - L părápădiăđ ngăc ngăb căgiánăđo n:ălàăhìnhăth căl pămàăđ iăt ngăl p đ că d ngăl iă ăcác v ătríăl păđ ăcôngănhânăth căhi năcácănguyênăcôngăl părápătrong kho ngă th iăgianăxácăđ nh,ăsauăđóăđ iăt ngăl pădiăchuy năđ năv ătríăl păti pătheo.ăT ng th iă gianăd ngăl iă ăcácăv ătríăl păvàădiăchuy năt rápădiăđ ngăc ngăb căliênăt căcóăn ngăsu tăcaoăh nănh ngăđ ăchínhăxácăl i th păh nă soă v iă l pă rápă diă đ ngă c l ngă b ă nhă h ngă ngăv iăth iăgianănh păs năxu t L pă ngă b că giánă đo n vìă trongă quáă trìnhă l pă vàă ki mă tra ch tă ngă b iă ch nă đ ngă c aă c ă c uă v nă chuy n.ă Doă đó,ă đ ă đ tă đ chínhă xácă vàă n ngă su tă l pă rápă thìă dùngă hìnhă th că l pă rápă diă đ ngă c că đ ngă b că giánă đo n 9.3.3 L p ráp dây chuy n c m: Hìnhăth căl părápădâyăchuy nălàăhìnhăth căl p,ătrongăđóăs năph mă l păđ căth c hi năm tăcáchăliênăt căqua cácăv ătríăl pătrongăm tăkho ngăth iăgianăxácă đ nh.ă ăđây, cácăs năph măl pădiăđ ngăc ngăb căgiánăđo năhayădiăđ ngăc ngăb că liênăt c L părápădâyăchuy nălàăc ăs ăti năt iăt ăđ ngăhoáăquáătrìnhăl păráp i u ki n đ th c hi n l p ráp dơy chuy n: - Các chiăti tăl pă ph iă tho ă mưnă uăki năl păl năhoànătoàn,ălo iătr ăvi căs aă ch a,ăđi uăch nhăt iăcácăv ătríăl păc aădâyăchuy n - C nă ph iă phână chiaă thànhă quáă trìnhă l pă ráp thành nguyên công cho th iăgianăth căhi năg năb ngănhauăho căb iăs ăc aănhau,ăđ măb oăs ăđ ngăb ăc aăcácă nguyênăcôngăvàănh păs năxu tăđ ădâyăchuy nălàmăvi căliênăt căvàă năđ nh - C năxácăđ nhăchínhăxácăs ăl ngăcôngănhânăcóătrìnhăđ ătayăngh ăphùăh păv iă tínhăch tăl pă ăcácăv ătríănguyênăcôngăl p,ăl aăch nătrangăthi tăb ,ăđ ăgá,ăcácăd ngăc ă phùăh păvàăc năthi tăchoăm iănguyênăcông - Ph iăđ măb oăcungăc păđ yăđ ăvàăk păth iăt iăch ălàmăvi căcácăchiăti t, c mă hayăb ăph năph căv ăchoăquáătrìnhăl părápăđ ădâyăchuy nălàmăvi căliênăt c Thi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ăl părápătheoădâyăchuy nă đòiăh iăkh iăl ngătính toánă l n,ă t ă m ă vàă chínhă xácă tùyă theoă quyă môă s nă xu t,ă m că đ ă ph că t pă c aă nh ng đ ngătácăl păvàăđi uăki năcôngăngh ăl păráp u m c a công ngh l p ráp theo dơy chuy n: KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 99 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ - Côngă nhână l pă rápă đ đ ngă HăPh măV nă ngă căchuyênă mônă hoáă cao,ă s ă d ngă h pă lý,ă doă đó,ă gi m căth iăgianăl păráp - M tăb ngăl părápăg n,ăm ăr ngăđ - Nângăcaoăđ 9.4 Tr căkh ăn ngăc aăphânăx ng ngăsu t,ăgi măphíăt nănênăgiáăthànhăs năph măh Thi t k qui trình công ngh l p ráp 9.4.1 Khái ni m vƠ đ nh ngh a N iădungăc aăquyătrìnhăcôngăngh ăl părápălàăxácăđ nhătrìnhăt ăvàăph ngăpháp l părápăcácăchiăti tămáyăđ ăt oăthànhăs năph m,ătho ămưnăcácăđi uăki năk ăthu tăđ ăra m tăcáchăkinhăt ănh t Quáă trìnhă l pă rápă s nă ph mă c ngă đ că chiaă thành cácă nguyênă công,ă b că vàă đ ngătác: a) Nguyên công l p ráp:ă làă m tăph nă c aă quáă trìnhă l p,ă đ căhoànă thànhă đ i v iăm tăb ăph năhayăs năph măt iăm tăch ălàmăvi cănh tăđ nhădoăm tăhayăm tănhómă côngănhânăth căhi năm tăcáchăliênăt c Víăd :ăL păbánhăr ng,ăbánhăđàălênătr căhayăl pă ráp máy b) B c l p ráp:ă làă m tă ph nă c aă nguyênă công,ă đ căquyă đ nhă b iă s ă không thayăđ iăv ătríăd ngăc ăl p Víăd :ăL păbánhăđaiălênătr căg măcácăb căsau: +ăC oăs aăvàăl păthenălênătr c +ăL păbánhăđai +ăL păvítăhưm c) ng tác:ălàăthaoătácăc aăcôngănhânăđ ăth căhi năcôngăvi căl păráp.ăVíăd :ă L yăchiăti tăl p,ăđ tăvàoăv ătríăl p,ăki mătraăch tăl ngăm iăl p 9.4.2 Nh ng tài li u ban đ u đ thi t k quy trình công ngh l p ráp ăthi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ăl păc năcóăcácătàiăli uăchínhăsau: - B năv ăl păchungătoànăs năph măhayăb ăph năv iăđ yăđ ăyêuăc uăk ăthu t - B năth ngăkêăchiăti tăl păc aăb ăph năhayăs năph măv iăđ yăđ ăs ăl ng,ăquy cách,ăch ngălo iăc aăchúng - Thuy tă minhă v ă đ că tínhă c aă s nă ph m,ă cácă yêuă c uă k ă thu tă nghi mă thu,ă nh ngăyêuăc uăđ căbi tătrongăl părápăs ăd ng - S năl ngăvàăm căđ ă năđ nhăc aăs năph m - Kh ăn ngăv ăthi tăb ,ăd ngăc ,ăđ ăgáăl p;ăkh ăn ngăk ăthu tăc aăxíănghi p KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 100 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă 9.4.3 Trình t thi t k quy trình công ngh l p ráp Thi tăk ăquyătrìnhăcôngăngh ăl părápăc năth căhi năcácăcôngăvi cătheoătrìnhăt : - Nghiênăc uăb năv ăl păchungăs năph m,ăki mătraătínhăcôngăngh ătrongăl păráp Gi iăcácăchu iăkíchăth - Ch năph căl părápăn uăc năs aăđ iătínhăcôngăngh ăc aăk tăc u ngăphápăl păráp - L păs ăđ ăl păráp - Ch năhìnhăth căt ăch căl păráp,ăl păquyătrìnhăcông ngh ăl păráp - Xácăđ nhăn iădung,ăcôngăvi căchoăt ngănguyênăcôngăvàăb căl păráp - Xácăđ nhăđi uăki năk ăthu tăchoăcácăm iăl p,ăb ăph năhayăc măl p - Ch năd ngăc ,ăđ ăgá,ătrangăb ăchoăcácănguyênăcôngăl părápăhayăki mătra - Xácăđ nhăch ătiêuăk ăthu t,ăth iăgianăchoăt ngănguyênăcông.ăTínhătoán so sánhăcácăph ngăánăl păv ăm tăkinhăt - Xácăđ nhăthi tăb ăvàăhìnhăth căv năchuy năquaăcácănguyênăcông - Xâyăd ngănh ngătàiăli uăc năthi t:ăb năv ,ăs ăđ ăl p,ăth ngăkêăd ngăc , h ngă d năcáchăl p,ăki mătra 9.4.4 L p s đ l p ráp M tăs năph măcóănhi uăb ăph n,ăm iăb ăph năcóănhi uăc m,ăm iăc măcóăth ăcó nhi uănhóm,ăm iănhómăg mănhi uăchiăti tăh păthành.ăTaăcóăth ăg iăcácăph năchiaănh đóălàăm tăđ năv ăl pă(cóăth ălàăb ăph n,ăc măhayănhóm) Trongăcácăchiăti tăc a m tă đ năv ăl p,ătaăch năm tăchiăti tămàătrongăquáătrìnhăl păcácăchiăti tăkhácăs ăl pălênănó.ă Chiăti tănàyăg iălàăchiăti tăc ăs T ăđây,ătaăti năhànhăxâyăd ngăs ăđ ăl p.ăTrongăs ăcácăchiăti tăc aăm tăđ năv l p,ătaătìmăchiăti tăc ăs ,ăr iăl păcácăchiăti t khácălênăchiăti tăc ăs ătheoăm tăth ăt ăxác đ nh.ăNóiăchung,ăcácăchiăti tăl păv iănhauăthànhănhóm,ăcácănhómăl păv iănhauăthành c m,ăcácăc măl păv iănhauăthànhăb ăph n,ăcácăb ăph năl păv iănhauăthànhăs năph m Nh ngăc ngăcóăth ăcóănh ngăchiăti tăl pătr căti pălênăc m,ălênăb ăph năho căs nă ph m, cóănh ngănhómăl pătr căti pălênăb ăph năho căs năph m,ăcóănh ngăc măl pătr că ti pălênăs năph m Víăd : KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 101 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă Hình 9.9 C m c c u c n l p Hình 9.10 S đ l p Khi l p s đ l p c n ý v n đ sau: - M iăđ năv ăl păkhôngănênăchênhăl chăquá l năv ătr ngăl th c,ăs ăl ngăchiăti t.ăLàmăđ ng,ăkhuônăkh ,ăkích cănh ăv y,ăđ nhăm călaoăđ ngăc aăcácăđ năv ăl păs ă g năb ngănhau,ăt oăđi uăki năt ngăn ngăsu tăvàătínhăđ ngăb ăkhiăl părápădâyăchuy n - Ch năđ năv ăl păsaoăchoăkhiăl părápăthu năti nănh t.ăS ăchiăti tăl pătr căti pă lênăchiăti tăc ăs ăcàngăítăcàngăt t.ăThi tăk ăquyătrìnhăl părápăh pălýăs ătránhăđ căvi că tháoăra,ăl păvàoănhi uăl nătrongăquáătrìnhăl p - B ăph nănàoăc năki mătraăkhiăl părápănên táchăthànhăđ năv l păriêngăđ ăki mă traăd ădàngăvàăthu năti n 9.5 Công ngh l p ráp m t s m i l p n hình 9.5.1 L p m i l p c đ nh tháo đ c a) L p gu-giông (vít c y) Yêuăc u:ăl păvítăc yăph iăth ng,ăkhôngăb ăcong,ănghiêngăvàăđ oătrongăkhi v n Tháoă vàă l pă gugiôngă trongă s n xu tă đ nă chi că cóă th ă dùngă haiă m ă că “công”ă hưmă vàă dùngă cácă chìaă v nă tiêuă chu nă ho că v nă n ng.ă Trongă s nă xu tă l nănh mă đ mă b oă tháoă l pă nhanhă chóngă cóă l că chínhă xác,ă ng iă taă s ă d ngă cácă chìaă v nă chuyênă dùngăcóăc ăc uăk păki uăconăl năho căbánhăl chătâmăđ ătruy năl c KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 102 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă b) L p bulông vƠ đai c Yêuăc u:ăph iăđ măb oăm tăph ngăđaiă căhayăbulôngăápăsátăvàoăb ăm tăchiăti t,ă ph iăkhít,ăkhôngăđ căkênh,ăh Khiăv nănhi uăbulôngătrênăm tăm tăph ngăl p,ătaăph iăv năd nătheoăm tăth ăt ă nh tăđ nhăv iăl căv năđ uănhauăđ ătránhăbi năd ngăkhôngăđ uăchiăti tăl p,ăđ măb oăti pă xúcăđ uătrênăm tăl păghép.ă L uă ý:ă trongă quáă trìnhă s ă d ng,ă doă rungă đ ngă đaiă c,ă bulôngă th l ng.ă ăphòngătháoăl ngăchúngătaăth ngă b ă tháoă ngăs ăd ngăcácăbi năphápăsau:ădùngăđ măvênh;ă ch tăch ;ădùng đaiă căhưm;ăvítăchí Hình 9.11 L p ghép b ng bulông a) Nh ng d ng l p ghép không đ t yêu c u b) Th t si t đai c Hình 9.12 Các d ng phòng tháo l ng m 9.5.2 L p m i l p c đ nh không tháo đ a) L p ch t b ng ph c c ng pháp nung nóng v t bao Khiănungănóngăv tăbao,ădoăgiưnăn ăv ănhi t,ăkíchăth căc aăchúngăt ngălên.ăQuáă trìnhăl păkhôngăc năl căép,ăcácănh pănhôăkhôngăb ăsanăph ng,ăb oăđ măm iăl păch t,ă KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 103 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ đ ăl căc ngăc năthi t.ăPh Tr ngăphápănàyăth ngă HăPh măV nă ngă ngăd ngăchoăcácăm iăl păcóăđ ngă ngă kínhăl n,ăchi uădàiăl pănh Nungănóngăv tăbaoăcóăth ăth căhi nătrongălòăđi n,ălòăt năs ăho călu cătrongăd uă v.v…ăTrongăđi uăki năth ăcôngăcóăth ănungăb ngălòăthan Ph ngăphápănungănóngăv tăbaoăcóăm tăs ănh căđi măsau: - Nh ng chi ti t có hình d ng ph c t p nung nóng có th b bi n d ng nhi t gây cong, vênh, n t, r năv.v… - Ngoàiăph ngăphápălu c d u,ăcácăph oxy hóa d năđ n gi m ch tăl b) L p ch t b ng ph Ph ngăphápăkhácălàmăchoăb m t b ng b m t gia công ng pháp lƠm l nh v t bao ngăphápălàmăl nhăv tăb ăbaoăkh căph căđ trìnhănungănóngăv tăbao.ăNh ngăph cănh ngănh căđi măc aăquáă ngăphápănàyă ph iăs ăd ngănh ngăthi tăb ăph că t p,ăđ tăti nănênăt ngăchiăphíăc aăquáătrínhăl p ălàmăl nhăchiăti t,ătaăs ăd ngăcácăph ngăphápăsau: - Dùngăb ngăCO2 khô có th làm l nh t i nhi tăđ (-700C) ÷(-800C) - V i thi t b đ c làm l nh b ng không khí l ngăhayănit ăl ng có th h nhi t t i (-2000C) ÷ (-2200C) L uăýă:ăC nătránhăs ăbi năd ngăc aăchiăti tădoălàmăl nhăt căth i c) L p ch t b ng ép ngu i Yêuăc u:ăđ nhăh ngăchiăti tăt tăvàăxácăđ nhăl căc năti tăchoăm iăghép +ăV năđ ăd năh nhau,ăng ngăph iăđ măb oătâmăc aăchiăti tăb ăbaoăvàăchiăti tăbaoătrùngă iătaăcònăth căhi năvátăđ uătr căvàămépăl ăđ ăt oăs ăđ nhăh ngăbaoăđ uăchoă cácăchiăti tăl păghép Hình 9.13 Vát mép t o d n h ng l p b ng ép ngu i +ăC năxácăđ nhăl căépăh pălýănh măđ măb oăquáătrìnhăl p,ăđ ngăth iăcóăc ăs ă đ ăch nătrangăthi tăb ăh pălý.ăL căépăc năthi tăđ căxácăđ nhătheoăcôngăth căsau:ă P = fn.P .d.Lăăăăăăăă(N) (9-10) Trongăđó:ăăfn – h ăs ămaăsátăgi aăhaiăb ăm tăl p KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 104 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Th Tr ngă HăPh măV nă ngă ngăăăăăfn = 0,06 – 0,ββăv iăthép fn = 0,06 – 0,16ăv iăgang P – ápăl căriêngătrênăb ăm tăti păxúc, d–đ ngăkínhăl păghép, L – chi uădàiăl păghép d) L p ch t b ng đinh tán K tă c uă đinhă tánă th ngă dùngă choă cácă m iă l pă ghépă ch uă t iă tr ngă l n,ă rungă đ ngă m nhă nh ă cácă k tă c uă khungă giànă trongă ngànhă xâyă d ng,ă giànă c uă trongă côngă nghi păđóngătàu,ămáyăbayăv.v…ăTùyătheoăv tăli uăvàăđ ngăkínhăc aăđinhătánăcóăth ă th căhi năb ngăcách tánăngu i hay tán nóng 9.5.3 L p m i l p di đ ng a) L p ráp tr t li n M iăghépă ătr tăli năcóănh ngăyêuăc uăsau: - ng kính c a l p ch t v i v h p - ng kính l p l ng v i c tr c Khiăl păb călênăh păcóăth ănungănóngăv tăbao,ălàmăl nhăv tăb ăbaoă hayăl păép.ă M iăl pă ălênăthânăh păth d ngăph ngă yêuăc uă đ ădôiăl păghépăkhôngăl n,ăthôngăth ngăphápăépăngu i.ăKhiăépăb căph iăđ nhăh Hình 9.14 Các ki u đ nh h ngăs ă ngăt tăđ ătránhăbi năd ng ng l p ghép tr t li n 1- Thân đ gá; 2- Ch t đ nh v ; 3- B c c n l p 4- Giá đ b c; 5- Lò xo; 6- Chi ti t đ KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh c l p b c vào Τρανγ 105 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ b) L p tr ngă HăPh măV nă ngă t b đôi L părápăcácălo iă ătr đ Tr tăb ăđôiăc năquanătâmăt iăđ ăc ngăv ngăc aă ă i uăđóă căth ăhi năquaăt ăs ăK K = S/D Trongăđó:ă (9-11) S – đ ădàyăthànhăb c D–đ ngăkínhăngoàiăc aăb c V iă K = 0,065 – 0,095 K = 0,025 – 0,045 g iălàăb cădày g iălàăb căm ng Khiăl păb căc năt oăraă ngăsu tăc năthi tă ăm tăngoàiăti păxúcăv iăthânăh păb oă đ m ti păxúcăđ uăvàăkhôngăd chăchuy nătrongăquáătrìnhălàmăvi c.ă ngăth iăt oăkh ă n ngătruy nănhi tăt t,ăgi măbi năd ng,ăt ngătu iăth ăc aăb c Hình 9.15 S đ ki m tra ∆h ăđ tăđ cănh ngăy uăt ătrên,ăkhiăápăhaiăn aăb călênăl ăl păghépăc năcóăđ dôi theo chi u cao c a n a b călàă∆hăvàăđ Trongăđóă:ă căxácăđ nh theo bi u th c sau: h db – đ ngăkínhăngoàiăc aăb c, de - đ ngăkínhăl ăc aăh p, (9-12) i - đ ădôiăc năthi tăc aăm iăl p c) L p l n ăl pă ăl năth ngăs ăd ngăhaiăcách l p: - Vòng l p ch t v i tr c vòng l p l ng v i thân h p KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 106 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr ngă HăPh măV nă ngă - Vòng l p l ng v i tr c vòng l p ch t v i v nh mă đ m b o trình làm vi c không b k t giãn n nhi t trình làm vi c, vòng l p ch t v i tr c.ă vòng bi (lu c d u th c hi n d năh th c hi n trình l p ráp, ta th c hi n nung nóng nhi tăđ 65-1000C) Ti p theo ép bi vào tr c c n ph i ng t t l căépăđ u Hình 9.16 M t s d ng c l p bi iăv iă ăbiăcônăkhiăl păc nătáchăthànhăhaiăthànhăph n:ăvòngătrongăcùngăv iăcácă conăl năvàăvòngăcáchăl păvàoătr c.ăVòngăngoàiăl păvàoăl ătrênăthânăh p.ăTaăđi uăch nhă kheăh ăh ngăkínhăc aă ănh măb oăđ măkeăh ălàmăvi căb ngăcáchăd chăchuy năh tr căm tătrongăhaiăvòngăc aă ăm tăl Kheăh ăh ngăkínhăeăđ ngă ngălàăC căxácăđ nhăb ngăbi uăth căsau: eă=ăβC.tg ă=ăβC.sin Trongăđó:ă C–l ngăd chăchuy năd cătr c ă– kheăh ătheoăđ d) L p ngăápăl c bi kim Hình 9.17 L p a) L p bi vào ; KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh kim b) L p tr c vào Τρανγ 107 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Tr Vi că l pă ă biă kimă khácă v iăl pă ă biă th ph )ăcóăđ ngă HăPh măV nă ngă ngă làă ph iă ch ă t oă tr că ph ă (hayă b că ngăkínhăl păghépănh ăh nătr căkho ngă(0,1ă-0,2)mm Cácăviênăbiăđ căx păvàoătr ngătháiălàmăvi căv iăvòngăngoàiăvàătr căph ,ăđ ăhaiă đ uăb ngăcácăvòngăch n.ăSauăđóăđ aătr căc năl păvàoăđ ăđ yănh ătr căph ăraăkh iă ăbi Sauăkhiăl pă ăvàoăv ătríăxácăđ nh,ăc năti năhànhăki mătraăcácăyêuăc uăsau: - quay êm, nh nhàng, ti ng n - Ki m tra khe h h ngăkínhăvàăh ng tr c Hình 9.18 S đ ki m tra khe h đ đ o m t đ u c a l n 9.5.4 L p ráp b truy n bánh r ng a) L p ráp b truy n bánh r ng th ng Doăyêuăc uălàmăvi cămàăm iăl păbánhăr ngătrênătr căcóăth ălàăl păl ngăhayăl pă ch t.ăTh căhi năm iăl păch tăb ngăcácăcáchănh :ănungănóngăv tăbao,ălàmăl nhăv tăb ă baoăhayăépăngu i Sauă khiă l pă rápă bánhă r ngă c nă ph iă ki mă traă ch tă l ngăc aă c mă l pă theoă cácă thôngăs ăsau: - Ki mătraăđ đ oăh ngăkínhăvàăh ng tr c - Ki m tra khe h bánhă r ngă vàă thànhă h pă saoă choă đ m b o an toàn trình làm vi c - Ki m tra khe h m tăr ng - Ki mătraăđi u ki nă năkh p nh êm - Ki m tra v tríă năkh p c a m tăr ng b) L p b truy n bánh r ng côn KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh Τρανγ 108 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ Bánhăr ngăcônăl pălênătr căth Tr ngă HăPh măV nă ngă ngăs ăd ngăm iăl păch t.ătruy nămomenăxo năcóă th ă thôngă quaă thenă hayă h ăápă l că đ ă dôiă l pă t oă nên.ă M tă s ă bánhă r ngă cônă cóă kíchă th căbéăth ngăch ăt oăli nătr c.ăQuáătrìnhăl părápăđ căth căhi nănh ăb ătruy năbánhă r ngătr ăđưătrìnhăbàyă ătrên Ngoàiăraă khiăl păb ătruy năbánhăr ngăcôn,ăph iăchúăýăđi uăch nhăs ă năkh păc aă chúngăsaoăchoăb oăđ măkheăh ălàmăvi căgi ngănh ăcácăb ătruy năbánhăr ngătr c) L p b truy n tr c vít ậ bánh vít L păb ătruy năbánhăvít,ătr căvítăc năph iăđ măb oăcácăđi uăki nă năkh păgi ngănh ăcácă b ătruy năbánhăr ngănh ăđ măb oăv tă năkh păđúng,ătruy năđ ngărenăvàăkheăh ălàmă vi căđúng.ă Ki mă traă kheă h ă nă kh păc aă b ă truy nă bánhă vít,ătr că vítăb ngă cáchă gi ă bánhă vítăc ă đ nhăvàăquayătr căvít.ăC năc ăvàoăgócăquayă ăc aătr căvítăs ătínhătoánăđ căkheăh ăc aă m tăc tăr ngătheoăcôngăth căsau: Trongăđó:ă Cn – kheăh ălàmăvi că(µm), C q = D/m D–đ ngăkínhăvòngă năkh păc aătr căvít, m – môđun, ă– gócănângătr căvítătg ă=ăZ/qă, Z – s ăr ngăbánhăvít, dnă– gócă năkh păc aăthanhăr ngăkhíaăr ngăth ngă năkh păv iătr căvítă thânăkhaiă ăti tădi năth ngăgócăv iăđ Ki m tra ch t l ng l p ráp 9.6.1 Ki m tra ch t l ng m i l p 9.6 ngăxo năvít a) Ki m tra tr c ti p không dùng d ng c c khí:ă nhìn,ă nghe…ă Nóă cóă n ngă su tă caoănh ngăt năt iăm tăs ănh - căđi măsau: ăchínhăxácăth păvàăch tăl - Ch tăl ngăki mătraăkhôngăđ u ngăm iăl păph ăthu căr tănhi uăvàoătrìnhăđ ăvàăkinhănghi măc aăcôngă nhânăl păráp - K tăqu ămangătínhăđ nhătính,ăkhôngăchoătaăgiáătr ăđ nhăl KhoaăK ăThu tă– CôngăNgh ng Τρανγ 109 Bàiăgi ng:ăCôngăNgh ăCh ăT oăMáyăβ V yă nênă ph Tr ngă HăPh măV nă ngă ngă phápă nàyă ch ă ápă d ngă choă d ngă s nă xu tă nh ,ă choă cácă s nă ph măyêuăc uăch tăl ngăth p b) Ki m tra c khí âyălàăph ngăphápăki mătraăcóăs ăd ngăcácăd ngăc ăc ăkhí,ăđoăl gáăđ ăđánhăgiáăch tăl ngăm iă l p.ăNh ngăph ngăti năki mătraă th d ngăc ăv năn ng,ăth căpanme,ăđ ngăh ăso,ăc năm u,ătr căki m,ăth ngăhayăđ ă ngădùngălàăcácă c,ăd ngăm uă v.v… Ph ngăphápănàyăth ngădùngăchoăs năxu tăhàngălo t c) Ki m tra t đ ng Vi că ki mă traă ch tă l dùng.ăPh ngă l pă rápă đ că t ă đ ngă hóaă nh ă cácă thi tă b ă chuyênă ngăphápănàyăđ tăđ ăchínhăxácăvàăn ngăsu tăcaoăvàăth ngăs ăd ngătrongăl pă rápădâyăchuy n 9.6.2 Cân b ng máy Nguyênălýăcânăb ngămáyăđưăđ cătrìnhăbày k ătrongăgiáoătrìnhăc ăh cămáy Trongăt păbàiăgi ngănàyăch ătrìnhăbàyăkháiăquátăv ăhaiăph ngăphápăcânăb ngăsauăđây: a) Cơn b ng t nh Ph ngăphápănàyăápăd ngăchoăcácăchiăti tăquayăcóăt ăl ăl/Dă
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ chế tạo máy 2 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Công nghệ chế tạo máy 2 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Công nghệ chế tạo máy 2 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay