Công nghệ chế tạo máy 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

157 163 0
  • Loading ...
1/157 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:47

Công nghệ chế tạo máy 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) TR NG I H C PH M V N NG KHOA K THU T CÔNG NGH -  - TR NG QUANG D NG (B) Bài Gi νγ CÔNG NGH CH T O MÁY (Dùng cho b c C - Ngành CNKT c khí) Qu ng Ngãi , 12/2014 L I NÓI U Hi n nay, s nghi p công nghi p hóa - hi n đ i hóa đ t n m t ngành quan tr ng c a n n kinh t qu c dân đ c, ch t o máy c s d ng h u h t l nh v c công, nông nghi p Các cán b k thu t ngành ch t o máy đ c đào t o ph i có ki n th c k thu t c b n đ ng th i ph i bi t v n d ng nh ng ki n th c đ gi i quy t nh ng v n đ c th th c t s n xu t c ng nh ch t o, l p ráp, s a ch a … V i m c đích đó, tài li u cung c p m t l áp d ng giúp cho ng ng ki n th c có h th ng, c th , d i đ c nhanh chóng l a ch n n i dung v lý thuy t c b n nh t l nh v c công ngh ch t o máy, nh ng y u t nh h ng đ n ch t l ng gia công c khí, nguyên nhân gây sai s trình gia công, đ gá gia công c th i gi i thi u ph ng ng pháp gia công thông d ng đ ch t o d ng b m t đ t yêu c u khác v ch t l ng gia công Tài li u dùng cho SV ngành công ngh k thu t c khí vi c h c t p môn công ngh ch t o máy c ng tài li u tham kh o cho SV ngành h c liên quan Trong trình biên so n c g ng, nh ng c ng không tránh kh i nh ng thi u sót Tác gi mong nh n đ c nh ng ý ki n đóng góp c a b n đ c đ ng nghi p Các ý ki n đóng góp xin g i v truongquangdungb@gmail.com; B môn C khí – Khoa K thu t công ngh , tr ng i h c Ph m V n ng Tác gi M CL C N i dung Ch ng CÁC KHÁI NI M NH NGH A C Trang B N 1.1 Khái ni m v s n ph m, chi ti t máy, b ph n, c c u máy phôi 1.2 Quá trình s n xu t, trình công ngh 1.3 Các thành ph n c a trình công ngh gia công c 1.4 Các d ng s n xu t hình th c t ch c s n xu t Ch 12 ng CH T L NG S N PH M 2.1 Khái ni m 12 2.2 Ch t l 12 2.3 Ch ng b m t gia công xác gia công ng GÁ 27 T CHI TI T TRÊN MÁY C T KIM LO I 52 3.1 Quá trình gá đ t chi ti t gia công 52 3.2 57 nh ngh a phân lo i chu n 3.3 Sai s gá đ t 61 3.4 Nguyên t c ch n chu n 68 Ch ng GÁ GIA CÔNG C KHÍ 73 4.1 Khái ni m v đ gá 73 4.2 C c u đ nh v c a đ gá 74 4.3 K p ch t c c u k p ch t 82 4.4 C c u d n h 97 ng d ng c c t 4.5 C c u so dao 99 4.6 C c u quay phân đ 100 4.7 Thân đ gá 101 Ch 103 ng GIA CÔNG CÁC B M T I N HÌNH 5.1 Ch n phôi ph 5.2 Gia công m t ph ng ng pháp gia công chu n b 103 112 5.3 Gia công m t tr 121 5.4 Gia công m t tr 129 5.5 Gia công ren 139 5.6 Gia công rãnh then then hoa 145 5.7 Gia công m t đ nh hình 147 CH NG CÁC KHÁI NI M VĨ NH NGH A C B N M c đích: Nh m trang b cho SV nh ng ki n th c c b n hi u sâu s c v trình s n xu t, trình công ngh , thành ph n c a trình công ngh , d ng s n xu t; ki n th c v s n ph m phôi Qua giúp cho em bi t đ c hình th c t ch c s n xu t 1.1 Khái ni m v s n ph m, chi ti t máy, b ph n, c c u máy vƠ phôi 1.1.1 S n ph m S n ph m m t danh t quy c đ ch m t v t ph m đ c ch t o giai đo n cu i c a m t trình s n xu t, t i m t c s s n xu t S n ph m có th máy móc thi t b hoàn ch nh, s d ng đ c nh ng c ng có th b ph n, c m má y y chi ti t …dùng đ l p rá p y tha y t h Ví d 1: + Nhà máy s n xu t xe đ p, xe máy, ô tô có s n ph m xe đ p, xe máy, ô tô + Nhà máy s n xu t bi s n ph m l i bi 1.1.2 Chi ti t máy Chi ti t máy đ n v nh nh t hoàn ch nh v m t k thu t, không th tháo r i đ c đ c u t o nên máy Ví d 2: Bánh r ng, tr c, vít, l p… 1.1.3 B ph n máy (c m máy) B ph n máy hai hay nhi u chi ti t máy đ c liên k t v i theo nh ng nguyên lý quy lu t nh t đ nh Nh ng t ch a th ho t đ ng đ c l p đ c mà ph i l p ghép hay liên k t vào thành m t s n ph m hoàn ch nh đ ho t đ ng Ví d 3: Xích, líp, moay …có quy lu t làm vi c riêng nh ng ph i l p vào xe đ p m i ho t đ ng đ c 1.1.4 C c u máy C c u máy m t t h p g m hai hay nhi u chi ti t máy đ th c hi n m t nhi m v xác đ nh GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy Ví d 4: c c u bánh r ng di tr t, dùng đ thay đ i t s truy n gi a hai tr c M t c c u máy có th m t b ph n máy, nh ng chi ti t máy m t c c u có th n m c m khác 1.1.5 Phôi Phôi ho c bán thành ph m danh t k t o t thu t đ ch v t p h m đ c m t qu trình s n xu t nà y chu y n sa ng m t q uá trình s n xu t khác Ví d 5: Quá trình đúc, trình rót kim lo i l ng vào khuôn, sau kim lo i đông đ c khuôn ta nh n đ c m t v t đúc kim lo i có hình dáng, kích th theo yêu c u Nh ng v t đúc có th là: - S n ph m c a trình đúc - Chi ti t đúc n u không c n gia công c t g t n a, có th s d ng đ c - Phôi đúc n u v t đúc ph i qua gia công c t g t nh ti n, phay, bào 1.2 Quá trình s n xu t, trình công ngh 1.2.1 Quá trình s n xu t Nói m t cách t ng quát, trình s n xu t trình ng i tác đ ng vào tài nguyên thiên nhiên đ bi n thành s n ph m ph c v cho l i ích c a ng i nh ngh a r t r ng, có th bao g m nhi u giai đo n Ví d , đ có m t s n ph m c khí ph i qua giai đo n: Khai thác qu ng, luy n kim, gia công c khí, gia công nhi t, l p ráp v.v N u nói h p h n m t nhà máy c khí, trình s n xu t trình t ng h p ho t đ ng có ích đ bi n nguyên li u bán thành ph m thành s n ph m có giá tr s d ng nh t đ nh, bao g m trình nh : Ch t o phôi, gia công c t g t, gia công nhi t, ki m tra, l p ráp trình ph nh : v n chuy n, ch t o d ng c , s a ch a máy, b o qu n kho, ch y th , u ch nh, s n lót, bao bì,đóng gói v.v T t c trình đ đ ng b nh p nhàng đ cho trình s n xu t đ GV: Tr ng Quang D ng Trang c t ch c th c hi n m t cách c liên t c Công ngh ch t o máy c S nh h ng c a trình nêu đ n n ng su t, ch t l trình s n xu t có m c đ khác nh h ng c a ng nhi u nh t đ n ch t l ng, n ng su t c a trình s n xu t nh ng trình có tác đ ng làm thay đ i v tr ng thái, tính ch t c a đ i t ng s n xu t, trình công ngh 1.2.2 Quá trình công ngh Quá trình công ngh m t ph n c a trình s n xu t tr c ti p làm thay đ i tr ng thái tính ch t c a đ i t ng s n xu t Thay đ i tính ch t tr ng thái bao hàm; Thay đ i hình d ng, thay đ i kích th li u thay đ i v trí t c, thay đ i tính ch t c lý hóa c a v t ng quan gi a b ph n c a chi ti t Quá trình công ngh gia công c trình c t g t phôi đ làm thay đ i kích th c hình dáng c a Quá trình công ngh nhi t luy n trình thay đ i tính ch t v t lý hóa h c c a v t li u chi ti t Quá trình công ngh l p ráp trình t o thành nh ng quan h t ng quan gi a chi ti t thông qua lo i liên k t m i l p ghép Ngoài có trình công ngh nh ch t o phôi, nh qúa trình đúc, trình gia công áp l c, vv… Quá trình công ngh h p lý trình công ngh th a mãn đ c a chi ti t nh đ xác gia công, đ nhám b m t, v trí t c yêu c u ng quan gi a b m t, đ xác v hình dáng hình h c… Quá trình công ngh đ c th c hi n t i ch làm vi c 1.3 Các thƠnh ph n c a trình công ngh 1.3.1 Nguyên công Nguyên công m t ph n c a trình công ngh , đ c hoàn thành m t cách liên t c t i m t ch làm vi c m t hay m t nhóm công nhân th c hi n đ i v i m t đ it ng s n xu t không đ i đây, nguyên công đ tính liên t c đ i t c đ c tr ng b i u ki n c b n, hoàn thành ng s n xu t v trí làm vi c Trong trình th c hi n quy trình công ngh n u thay đ i u ki n ta chuy n sang m t nguyên công khác GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy Ví d 6: Ti n tr c có hình nh sau: Hình 1.1 Chi ti t tr c N u ta ti n đ u A r i tr đ u đ ti n đ u B (ho c ng c l i) v n thu c m t nguyên công v n đ m b o tính ch t liên t c v trí làm vi c Nh ng n u ti n đ u A cho c lo t xong r i m i tr l i ti n đ u B c ng cho c lo t thành hai nguyên công không đ m b o đ c tính liên t c, có s gián đo n ti n b m t khác chi ti t Ho c ti n đ u A máy này, đ u B ti n máy khác rõ ràng hai nguyên công v trí làm vi c thay đ i Nguyên công đ n v c b n c a trình công ngh đ h ch toán t ch c s n xu t Vi c ch n s l ng nguyên công s nh h ng l n đ n ch t l ng giá thành s n ph m, vi c phân chia trình công ngh thành nguyên công có ý ngh a k thu t kinh t Ý ngh a k thu t: M i m t ph ng pháp c t g t có m t kh n ng công ngh nh t đ nh (kh n ng v t o hình b m t c ng nh ch t l ng đ t đ c) Vì v y, xu t phát t yêu c u k thu t d ng b m t c n t o hình mà ta ph i ch n ph gia công t ng pháp ng ng hay nói cách khác ch n nguyên công phù h p Ta không th th c hi n đ c vi c ti n c tr c phay rãnh then m t ch làm vi c Ti n c tr c đ c th c hi n máy ti n, phay rãnh then th c hi n máy phay Ý ngh a kinh t : Khi th c hi n công vi c, tùy thu c m c đ ph c t p c a hình d ng b m t, tùy thu c s l ng chi ti t c n gia công, đ xác, ch t l ng b m t yêu c u mà ta phân tán ho c t p trung nguyên công nh m m c đích đ m b o s cân b ng cho nh p s n xu t, đ t hi u q a kinh t nh t Trên m t máy, không nên gia công c thô tinh mà nên chia gia công thô tinh hai máy Vì gia công thô c n máycông su t l n, n ng su t cao, GV: Tr ng Quang D ng Trang Công ngh ch t o máy không c n xác cao đ đ t hi u qu kinh t (l y ph n l n l ng d ); gia công tinh c n máy có đ xác cao đ đ m b o yêu c u k thu t c a chi ti t 1.3.2 Gá Tr c gia công, ta ph i xác đ nh v trí t ng quan gi a chi ti t so v i máy, d ng c c t tác d ng lên chi ti t m t l c đ ch ng l i s xê d ch l c c t y u t khác gây gia công nh m đ m b o xác v trí t ng quan Quá trình ta g i trình gá đ t chi ti t Gá m t ph n c a nguyên công, đ c hoàn thành m t l n gá đ t chi ti t.Trong m t nguyên công có th có m t ho c nhi u l n gá, t t nh t nên dùng s l n gá nh t m t nguyên công Ví d 7: ti n m t tr b c A, B, C ta th c hi n l n gá: Hình 1.2 Chi ti t tr c - L n gá 1: Gá lên m i ch ng tâm truy n mômen quay b ng t c đ gia công b m t C B - L n gá 2: l n gá tr i đ u đ gia công b m t A (vì m t ch a đ c gia công c ph i l p v i t c) 1.3.3 V trí V trí m t ph n c a nguyên công, đ c xác đ nh b i m t v trí t ng quan gi a chi ti t v i máy ho c gi a chi ti t v i d ng c c t M t l n gá có th có m t ho c nhi u v trí Ví d 8: Khi phay bánh r ng b ng dao phay đ nh hình, m i l n phay m t r ng, ho c khoan m t l chi ti t có nhi u l đ c g i m t v trí (m t l n gá có nhi u v trí) Còn phay bánh r ng b ng dao phay l n r ng, m i l n phay m t v trí (nh ng t t c r ng đ u đ GV: Tr ng Quang D ng c gia công nên l n gá có m t v trí) Trang Công ngh ch t o máy Khi thi t k qui trình công ngh c n l u ý gi m s l n gá đ t (trong v n gi đ c v trí c n thi t) b i m i m t l n gá đ t s gây sai s gia công 1.3.4 B B c c c ng m t ph n c a nguyên công th c hi n gia công m t b m t (ho c m t t p h p b m t) s d ng m t d ng c c t (ho c m t b d ng c ) v i ch đ làm vi c c a máy trì không đ i (v, s, t, không đ i) N u thay đ i m t u ki n nh : b m t gia công ho c ch đ c t (t c đ , l B ng ch y dao ho c chi u sâu c t)thì ta chuy n sang b c có th b g m ba đo n v i đ c đ n gi n b c khác c ph c t p ví d , tiên m t tr c bâc ng kính khác (b ng m t dao) ta ph i th c hi n ba b c đ n gi n Còn ti n tr c b c đ ng th i b ng nhi u dao ta có m t b c ph c t p Khi l p ráp b cđ c xem m t trình n i ghép chi ti t l i v i đ đ t đ xác c n thi t ho c trình khác nh c o s a then đ l p vào v trí, l p m t vòng bi tr c… M t nguyên công có th có m t ho c nhi u b c Ví d 9: C ng gia công hai đo n tr c nh ng n u gia công đ ng th i b ng hai dao m t b c; gia công b ng m t dao t ng đo n tr c hai b c Hình 1.3 Gia công chi ti t tr c Khi có s trùng b c (nh ti n b ng dao cho b m t m t lúc), th i gian gia công ch c n tính cho m t b m t gia công có chi u dài l n nh t ng chuy n dao 1.3.5 ng chuy n dao m t ph n c a m t b c (ho c m t nguyên công) đ h t m t l p v t li u có ch đ c t b ng m t dao M ib GV: Tr c có th có m t ho c nhi u đ ng Quang D ng ng chuy n dao Trang Công ngh ch t o máy xác kích th s c b n nh đ c c a ren (đ i v i ren h mét) C n c vào thông ng kính trung bình d2 (D2), b c ren P góc profin ren 5.5.2 Ti n ren Ti n ren ph ng pháp ph bi n nh t đ gia công ren Cho phép c t lo i ren khác v i gi i h n đ ng kính, b c ren v t li u gia công l n Dao ti n ren có nhi u lo i: dao ren, dao ren gá nghiêng, dao ren có c c u k p ch t mi ng h p kim hình thoi, dao ren l c… Tuy n ng su t th p ph i c t nhi u l n nh ng ti n ren ren v n đ c dung ph bi n s n xu t Khi ti n ren th ng có cách ti n dao Hình 5.34 S đ ti n ren a) Ti n ren theo ph ng pháp ti n dao h ng kính b) Ti n ren theo ph ng pháp ti n dao nghiêng - Khi ti n ren theo ph ng pháp ti n dao h ng kính, t t c l õi dao đ u tham gia c t nên đ bóng m t ren cao nh ng khó thoát phoi, l c c t l n ph i c t v i ch đ c t th p, n ng su t th p -Ti n ren theo ph n i gi a hai l ng pháp ti n dao h c t s d ng ph ph i dao c t cung i c t làm vi c nên d thoát phoi, l c c t không l n có th làm vi c v i ch đ c t l n đ đ t đ Thông th ng nghiêng, ch có l c n ng su t cao nh ng đ bóng m t ren th p ng c t thô ng ng pháp ti n dao h i ta s d ng ph ng pháp ti n dao nghiêng, ng kính đ t n d ng đ c u m c a c hai ng pháp GV: Tr ng Quang D ng Trang141 Công ngh ch t o máy Hình 5.35 S đ c c u lùi dao nhanh a) s đ c c u lùi dao nhanh ti n ren b) s đ c c u lùi dao nhanh ti n ren t ng n ng su t ti n ren ng i ta th ng áp d ng bi n pháp sau: T ng t c đ c t V Khi t ng t c đ c t V ph i đ m b o rút dao nhanh, nh t tr ng h p chi u dài ph n ren ng n ho c ti n ren Mu n an toàn ph i có c c u lùi dao nhanh (Hình 5.35) 5.5.3 C t ren b ng bàn ren ta rô Ta rô ren GV: Tr ng Quang D ng Trang142 Công ngh ch t o máy Gia công ren b ng tarô ch y u dùng gia công ren l có đ ng kính trung bình nh theo tiêu chu n Có th dùng tarô đ gia công ren tr , ren côn Khi tarô nhi u l khó, n u đ i dao tham gia c t nên t a nhi t nhi u thoát phoi ng kính ren l n momem xo n l n, đ tránh gãy tarô ph i gia công v i v n t c c t th p (t ÷ 15 m/ph) C t ren l thông có th th c hi n b ng tay ho c máy, c t ren l không thông ph i th c hi n b ng tay M t b tarô tay có ho c chi c có đ ng kính khác đ tarô ho c l n nh m gi m momen xo n, tránh gãy tarô, gi m c ng đ lao đ ng nâng cao đ bóng m t ren Khi tarô b ng máy nên ti n hành khoan tarô m t l n gá đ đ m b ol ng d c t ren đ u, đ ng tâm tarô trùng v i tâm l , tránh hi n t tarô N u khoan tarô th c hi n l a ch n đ tránh nh h ng gãy hai l n gá khác ph i dùng đ u tarô t ng c a đ không đ ng tâm gi a l tr c c a máy Hình 5.36 Gia công ren b ng khoan tarô k t h p Khi tarô t ng v n t c c t nh đ ng th i có hành trình ch y không quay ng c đ rút tarô nên n ng su t th p s n xu t hàng lo t hàng kh i ng i ta dùng tarô t bóp l i sau c t ren đ có th rút tarô qua l nh m nâng cao n ng su t Lo i tarô ch dùng đ gia công m c l ren không bé t ng n ng su t c có th dùng tarô máy đ u cong th c hi n máy khoan ho c máy ti n C t ren b ng bàn ren GV: Tr ng Quang D ng Trang143 Công ngh ch t o máy Bàn ren dùng đ c t ren tam giác có b dùng bàn ren đ hi u ch nh l i ren có b c ren P≤ mm, ng i ta c ti n l n, ren đư ti n thô b ng dao Dùng bàn ren đ gia công ren đ t đ xác đ bóng th p, nguyên nhân sau nhi t luy n bàn ren không đ profin ren, đ c mài l i, thành ph n ch y u c a ren nh ng kính trung bình, góc nâng đ u có sai s Hình 5.37 Bàn ren 5.5.4 Phay ren Phay ren đ c s d ng r ng rãi s n xu t đ ch t o ren ren Khi phay ren b ng dao phay đ a tr c dao ph i t o v i tr c chi ti t góc b ng góc nâng c a ren Hình 38 S đ phay ren b ng dao phay đ a GV: Tr ng Quang D ng Trang144 Công ngh ch t o máy Tg = tgß = s/ dtb Trong đó: S–B Dtb – c ren ng kính trung bình c a ren ß – Góc nâng c a ren xác đ nh đ Do tr c dao đ c nghiêng m t góc ren c ng ch u nh h nên t t c đ ng kính khác c a ng c a goc , s d n t i sai s d ng ren Hình 5.39 Các ph - Phay ren b ng dao phay r ng l Dao phay r ng l ng kính trung bình ng pháp phay ren c: c th c ch t g m nhi u dao đ a có l i c t th ng ghép l i b n ch t gi ng ti n ren Tr c dao gá song song v i tâm chi ti t, l ic tn m ngang m t ph ng ch a tâm dao tâm chi ti t Dao quay tròn t o chuy n đ ng c t, chi ti t quay t nh ti n d c tr c m t kho ng t đ n b c ren Ph ng pháp đ t đ xác cao nh ti n ren nh ng cho n ng su t cao h n 5.5.5 Mài ren Mài ren đ c dùng đ ch t o ren yêu c u đ xác cao ren c a lo i d ng c (dao phay ren l c, ta rô, lo i calip đo ren…); có th mài ren ren ngoài, đ c bi t mài ren sau GV: Tr ng Quang D ng Trang145 Công ngh ch t o máy D ng c mài ren đá mài ren: đá mài m t đ u m i đá mài nhi u đ u m i Quá trình mài ren b ng đá mài gi ng nh phay ren b ng dao phay đ a hay dao phay l c Mài ren th ng đ c ti n hành d i d ng mài có tâm Hình 5.40 Mài ren b ng đá mài nhi u đ u m i Hình 5.41 Mài ren b ng đá mài m tđ um i Ch đ c t: mài ren v n t c c t c a đá vđ = 25 ÷ 35 m/s; mài v n t c c a đá b h n ch b i đ ng kính c a l , nên đá th ng b mài mòn nhanh gây sai s profin nhi u h n mài Mu n đ t đ xác cao h n ph i s a đá (t o l i profin ban đ u) th xuyên Trên máy mài ren ng i ta b trí c c u s a đá t đ ng đ t ng phía sau l ng đá 5.5.6 Cán ren, l n ren Cán ren l n ren đ c th c hi n nh bi n d ng kim lo i áp l c l n, th kim lo i không b c t đ t Cán ren đ ngu i V t li u s n ph m cán nh h Thông th ng có hai hai ph c th c hi n ng r t l n đ n ch t l tr ng thái cán ng cán ren ng pháp cán: - Cán ren b ng bàn cán ph ng - Cán ren b ng tr c cán (qu cán) GV: Tr ng Quang D ng Trang146 Công ngh ch t o máy Hình 5.42 S đ gia công ren b ng ph ng pháp cán a- bàn cán ren ph ng; b- cán b ng lô cán ren c- cán b ng bàn cán hình cung; d- cán b ng lô cán 5.6 Gia công rãnh then then hoa 5.6.1 Gia công rãnh then Phay rãnh then Phay rưnh then đ c s d ng sau nguyên công ti n tinh, chu n hai c tr c h p v i vai tr c N u yêu c u xác cao ph i mài hai c làm chu n công ngh tr c phay đ t o u ki n đ m b o hai m t bên c a rưnh đ i x ng v i qua m t ph ng qua tâm Các ph ng pháp phay rưnh then: - Phay rãnh then có bàn nguy t máy phay ngang b ng dao phay đ a ba m t có đ ng kính nh , v n t c c t h n ch , ch có ti n dao h ng kính có n ng su t th p (hình 5.43a) a GV: Tr ng Quang D ng Trang147 Công ngh ch t o máy c b Hình 5.43 Các ph ng pháp phay rãnh then a Phay rãnh then bán nguy t b ng dao phay đ a b Phay rãnh then b ng dao phay ngón thông th ng c Phay rãnh then b ng dao phay ngón chuyên dùng - Phay rãnh then b ng máy phay đ ng b ng dao phay ngón: + i v i rãnh then kín dùng dao phay ngón thông th dao phay ngón thông th ng l ng (hình 5.43b), m t đ u nên tr ic t c phay ph i khoan m i sau dùng dao phay ngón đ th c hi n m t ho c hai đ dao Ph ng chuy n ng pháp t n th i gian thay dao nên ch dùng s n xu t đ n chi c + Dùng dao phay rãnh then chuyên dùng (hình 5.43c) không ph i khoan m i, lo i dao có thêm l ic t m t đ u nên không ph i thay dao nh ng ph i ti n dao nhi u l n chi u sâu c t t gi m (t = 0.05 ÷ 0.25) , v y n ng su t v n cao h n so v i dùng dao phay ngón thông th ng Gia công then hoa Phay tr c then thoa + Trong s n xu t đ n chi c dùng dao phay đ a c t hai m t bên (hình 5.44a) Sau dùng dao phay đ nh hình c t m t đáy tr c a rãnh (hình 5.44b) ho c dùng dao đ nh hình c t m t l n (hình 5.44b) Các ph + Trong s n xu t hàng lo t dùng ph then hoa máy phay l n r ng, ph ng pháp cho n ng su t th p ng pháp bao hình b ng dao phay l n ng pháp cho n ng su t cao, ch t l ng n đ nh (hình 5.44c) GV: Tr ng Quang D ng Trang148 Công ngh ch t o máy Hình 5.44 Các ph ng pháp phay tr c then thoa 5.7 Gia công m t đ nh hình 5.7.1 Khái quát B m t đ nh hình có th gia công b ng dao đ nh hình, b ng dao thông th ng đ gá chép hình máy chuyên dùng 5.7.2 Các ph ng pháp gia công m t đ nh hình b ng ph ng pháp c t g t Gia công b ng dao đ nh hình Gia công b m t đ nh hình b ng dao đ nh hình có hình d ng b m t c n gia công ph ng pháp th ng đ c s d ng Dao đ nh hình th ng dùng dao ti n, dao phay, dao chu t… Hình 5.45 Gia công b ng dao đ nh hình GV: Tr ng Quang D ng Trang149 Công ngh ch t o máy B m t côn, b m t đ nh hình tròn xoay, biên d ng không ph c t p, chi u dài ng n có th ti n b ng dao ti n đ nh hình Dao ti n đ nh hình có th có d ng l ng tr , d ng đ a, l đ i c t c a dao m t đ ng cong ho c t p h p c a đ ng cong ng th ng Ngoài chuy n đ ng quay c a chi ti t, dao ti n đ nh hình ch th c hi n chuy n đ ng ti n dao ngang v i l ng ti n dao nh 0,01 – 0,1 mm/vg Khi chi u dài m t đ nh hình l n th ng không dùng dao ti n đ nh hình, dao đ nh hình ch t o ph c t p, giá thành cao, m t khác c t, u ki n c t x u, l c c t l n, d gây rung đ ng B m t đ nh hình có đ ng sinh th ng có th gia công b ng dao phay đ a đ nh hình, nhiên giá thành gia công s cao ch t o dao khó xác gia công ph thu c vào đ xác ch t o dao phay b ng dao phay đ nh hình th ng dùng đ gia công m t đ nh hình tiêu chu n nh phay cung tròn, phay đ nh hình bánh r ng Các l đ nh hình s n xu t hàng lo t có th dùng dao chu t gia công B m t đ nh hình sau có th dùng đá mài đ nh hình đ gia công mài đ c s a đá b ng đ gá chép hình, nh có th đ t đ xác gia công Gia công m t đ nh hình b ng đ gá chép hình Gia công b m t đ nh hình b ng dao thông th máy công c v n n ng th ng v i đ gá chép hình ng dùng gia công b ng cách ti n, phay, mài… a Ti n m t đ nh hình - Ti n côn: vi c dùng dao đ nh hình, ti n côn có th dùng ph ng pháp sau: + Ti n côn b ng cách d ch chuy n có đ ng kính l n D, đ đ ng theo ph ng ngang: ti n côn ng kính nh d, chi u dài l, chi u dài chi ti t gá hai m i tâm L, ta th c hi n b ng cách d ch chuy n đ ng theo ph ng ngang m t kho ng h tính theo công th c sau: h Khi d ch chuy n theo ph th Dd L  l ng ngang, đ gá đ t c ng v ng, tránh bi n d ng ng s d ng m i tâm c u Theo cách có th gia công m t côn có chi u dài GV: Tr ng Quang D ng Trang150 Công ngh ch t o máy l n Hình 5.46 Ti n m t đ nh hình + Ti n côn b ng cách xoay bàn dao trên, n i l ng bàn dao xoay góc côn t ng ng, sau k p ch t l i Theo cách chuy n đ ng ti n dao th c hi n b ng tay ch gia công m t côn có chi u dài ng n + Ti n côn dùng đ gá chép hình, vít me bàn dao ngang đ kh i đai c đ bàn dao ngang có th di chuy n d c theo d c tách ng chép hình l p b ng máy - Ti n m t đ nh hình: dùng c c u chép hình thay d gia công đ ng khác có th c m t đ nh hình tròn xoay khác Dùng đ gá chép hình có th gia công b m t c u, cam đ a (đ gá ti n méo xéc-m ng) Hình 5.47 S đ gá đ t gia công m t đ nh hình b ng dao ti n th GV: Tr ng Quang D ng Trang151 ng Công ngh ch t o máy b.Ti n chép hình Ti n chép hình theo d ng s d ng dao ti n th ng, d ng đ c làm riêng có th gi ng hình d ng chi ti t (nh gia công piston) ho c khác hình d ng chi ti t (nh ch rưnh đ cho bàn dao có l n ch y bên trong) Hình 5.48 Ti n chép hình theo d Khi gia công theo ph ng pháp d vitme – đai c bàn dao ngang c a máy ti n đ ng đ ng c l p c đ nh bàn máy, c tháo đi, máy ch chuy n đ ng ch y dao d c, chuy n đ ng ch y dao ngang đ c th c hi n theo d ng c Phay m t đ nh hình Phay v i dao đ nh hình có th phay đ c s lo i m t đ nh hình nh m t cong , rưnh, m t t ng h p… v i n ng su t cao Phay m t đ nh hình theo d thông th ng chép hình đ gá có th dùng dao phay ng Hình 5.49 Phay đ nh hình xác c a m t đ nh hình đ c a m u, d c gia công ph thu c vào đ xác ng, c a chuy n đ ng, c a máy c c u ph khác Thông th đ gi m b t sai s gia công, d ng, m u đ ng c làm l n h n so v i b m t c n gia công GV: Tr ng Quang D ng Trang152 Công ngh ch t o máy Ph ng pháp dùng gia công v i b m t đ nh hình ng n s n xu t l n dao ph i ch t o riêng cho t ng lo i s n ph m, có hình dáng gi ng hình d ng b m t chi ti t, đ xác t c m c a ph chi u sâu c t đ ng đ i nên trình ch t o ph c t p, giá cao ng pháp này: l c c t l n, ch đ gia công b h n ch , ng kính c a dao b bi n đ i trình c t, đ xác gia công c a s n ph m ph thu c vào đ xác c a dao, ph ng pháp gá đ t chi ti t đ xác c a b m t chu n d Phay chép hình Ph ng pháp gi i quy t đ c khó kh n mà dao phay đ nh hình g p ph i nh : Chi u dài m t đ nh hình l n, n u dùng dao phay đ nh hình vi c thi t k ch t o r t khó kh n, m t khác l i c t dài l c c t l n, ch đ c t b h n ch Hình 5.50 Phay chép hình Th c ch t trình phay chép hình chuy n đ ng vuông góc v i đ c th c hi n d a theo profin c a d làm đ ph c c vi c ph i tháo vitme – đai c ch y dao c a bàn máy theo ng đó, m i dò áp sát v i d đ i tr ng t ng đư ch t o tr ng chép hình tác d ng c a lò xo hay ng ng Chuy n đ ng ch y dao theo ph ng l i đ c gi nh c Chép hình theo c c u d ng gia công chép hình, nh ng ko ph i d a vào d ng mà d a vào c c u đ c bi t e Mài đ nh hình mài rưnh then hoa tr c đ nh tâm theo đ th ng dùng ph GV: Tr ng kính trong, ng i ta ng pháp mài đ nh hình ng Quang D ng Trang153 Công ngh ch t o máy Hình 5.51 Mài đ nh hình rãnh then hoa tr c Ph Hình 5.52 Mài c nh bên rãnh then hoa tr c ng pháp mài này, gá l p đ n gi n, đ m b o đ xác v trí t ng quan c a b m t Tuy nhiên, đá mài đ ng th i c m t đá r t nhanh mòn, trình gia công ph i s a đá liên t c Ngoài ra, ng mài đ i ta dùng ki u mài khác nh : Mài c nh bên riêng, ng kính riêng CÂU H I ÔN T P Trình bày cách ch n phôi ph ng pháp chu n b phôi Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t ph ng (Bào – x c, phay, mài) Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t tr (ti n m t tr ngoài, mài m t tr ngoài) Trình bày đ c m, kh n ng công ngh ph m vi s d ng c a ph ng pháp gia công m t tr (khoan, khoét, doa, ti n, mài) Trình bày ph ng pháp gia công ren (ti n ren, phay ren) Trình bày ph GV: Tr ng pháp gia công m t đ nh hình ng Quang D ng Trang154 Công ngh ch t o máy TÀI LI U THAM KH O [1] H Vi t Bình, Nguy n Ng c TP.HCM, n m 2000 [2] H Vi t Bình, Lê N ng, n m 2000 ào, “Công ngh ch t o máy”, Tr ng Hoành, Nguy n Ng c ào, “ ng H SPKT gá gia công c khí”, NXB [3] GS.TS Tr n V n ch, “ [4] GS.TS Tr n V n 2002 ch, “S tay công ngh ch t o máy, T p 1,2,3”, NXB KH & KT, [5] PGS,TS Ph m ng Ph gá”, NXB KH & KT, 2009 c, “Công ngh ch t o máy”, NXB N ng, n m 2010 ... 10 3 ng GIA CÔNG CÁC B M T I N HÌNH 5 .1 Ch n phôi ph 5.2 Gia công m t ph ng ng pháp gia công chu n b 10 3 11 2 5.3 Gia công m t tr 12 1 5.4 Gia công m t tr 12 9 5.5 Gia công ren 13 9 5.6 Gia công rãnh... Khoan khoét 16 0  17 0 18 0  200 Doa 15 0  16 0 15 0  200 Chu t 15 0  200 20  75 Phay l n r ng x c r ng 16 0  200 12 0  15 0 Cà r ng 12 0  18 0 80  10 0 Mài tròn thép ch a nhi t luy n 14 0  16 0 30 ... dài chu n L (mm) - 320 -16 0 - 16 0-80 - 80-40 - 40-20 2,5 - 20 -10 2,5 2,5 -1, 25 - 2,5 1, 25-0,63 - 0,8 0,63-0,32 - 0,8 0,32-0 ,16 - 0,8 10 0 ,16 -0,08 - 0,25 11 0,08-0,04 - 0,25 12 0,04-0,02 - 0,25 GV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ chế tạo máy 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Công nghệ chế tạo máy 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng, Công nghệ chế tạo máy 1 bài giảng dành cho sinh viên Đại học và cao đẳng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay