bài tập CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC

14 121 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:36

2Phần II. CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌCChương 6. HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC6.1Chọn phương án sai. Các đại lượng dưới đây đều là hàm trạng thái:a)Thế đẳng áp , nội năng, công.b)Entanpi, entropi, nhiệt dung đẳng áp.c)Nhiệt độ, áp suất, thế đẳng tích, thế đẳng ápd)Thế đẳng áp, entanpi, entropi, nội năng, nhiệt dung đẳng tích.6.2Chọn trường hợp đúng. Đại lượng nào sau đây là hàm trạng thái có thuộc tính cường độ: a)a)Thể tích Vb)Công chống áp suất ngoài Ac)Nội năng Ud)Nhiệt độ T6.3Chọn phương án đúng:Xét hệ phản ứng NO(k) + 12O2(k) NO2(k) = 7,4 kcal. Phản ứng được thực hiện trong bình kín có thể tích không đổi, sau phản ứng được đưa về nhiệt độ ban đầu. Hệ như thế là:a)a)Hệ kín đồng thểb)Hệ cô lậpc)Hệ kín dị thểd)Hệ cô lập và đồng thể6.4Chọn phương án sai:a)Hệ cô lập là hệ không có trao đổi chất, không trao đổi năng lượng dưới dạng nhiệt và công với môi trường.b)Hệ kín là hệ không trao đổi chất và công, song có thể trao đổi nhiệt với môi trường.c)Hệ đoạn nhiệt là hệ không trao đổi chất và nhiệt, song có thể trao đổi công với môi trường.d)Hệ hở là hệ không bị ràng buộc bởi hạn chế nào, có thể trao đổi chất và năng lượng với môi trường. 6.5Chọn phát biểu sai:1) Khí quyển là một hệ đồng thể và đồng nhất.2) Dung dịch NaCl 0,1M là hệ đồng thể và đồng nhất.3) Benzen và nước là hệ dị thể. 4) Quá trình nung vôi: CaCO3(r) CaO(r) + CO2(k) thực hiện trong lò hở là hệ cô lập.5) Thực hiện phản ứng trung hòa:HCl(dd) + NaOH(dd) NaCl(dd) + H2O(l) trong nhiệt lượng kế (bình kín, cách nhiệt) là hệ kína)a)1,5b)2,4c)1,4,5d)46.6Chọn phương án đúng:Sự biến thiên nội năng U khi một hệ thống đi từ trạng thái thứ nhất (I) sang trạng thái thứ hai (II) bằng những đường đi khác nhau có tính chất sau:a)Không thay đổi và bằng Q A theo nguyên lí bảo toàn năng lượng.b)Không thể tính được do không thể xác định giá trị tuyệt đối nội năng của hệ.c)Thay đổi do nhiệt Q và công A thay đổi theo đường đi.d)Không thể tính được do mỗi đường đi có Q và A khác nhau.6.7Chọn phát biểu chính xác và đầy đủ của định luật Hessa)Hiệu ứng nhiệt của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình.b)Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình.c)Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. d)Hiệu ứng nhiệt đẳng áp của quá trình hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các chất đầu và sản phẩm chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình. 6.8Chọn phương án đúng: của một quá trình hóa học khi hệ chuyển từ trạng thái thứ nhất (I) sang trạng thái thứ hai (II) bằng những cách khác nhau có đặc điểm:a)Có thể cho ta biết mức độ diễn ra của quá trìnhb)Có thể cho ta biết chiều tự diễn biến của quá trình ở nhiệt độ cao.c)Không đổi theo cách tiến hành quá trình.d)Có thể cho ta biết độ hỗn loạn của quá trình6.9Chọn phương án đúng: Phần II CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC Chương HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 6.1 Chọn phương án sai Các đại lượng hàm trạng thái: Thế đẳng áp , nội năng, công b) Entanpi, entropi, nhiệt dung đẳng áp c) Nhiệt độ, áp suất, đẳng tích, đẳng áp d) Thế đẳng áp, entanpi, entropi, nội năng, nhiệt dung đẳng tích 6.2 Chọn trường hợp Đại lượng sau hàm trạng thái có thuộc tính cường độ: a) Thể tích V c) Nội U b) Công chống áp suất A d) Nhiệt độ T 6.3 Chọn phương án đúng: Xét hệ phản ứng NO(k) + 1/2O2(k) → NO2(k) ∆H 298 = -7,4 kcal Phản ứng thực bình kín tích không đổi, sau phản ứng đưa nhiệt độ ban đầu Hệ là: a) Hệ kín & đồng thể c) Hệ kín & dò thể b) Hệ cô lập d) Hệ cô lập đồng thể 6.4 Chọn phương án sai: a) Hệ cô lập hệ trao đổi chất, không trao đổi lượng dạng nhiệt công với môi trường b) Hệ kín hệ không trao đổi chất công, song trao đổi nhiệt với môi trường c) Hệ đoạn nhiệt hệ không trao đổi chất nhiệt, song trao đổi công với môi trường d) Hệ hở hệ không bò ràng buộc hạn chế nào, trao đổi chất lượng với môi trường 6.5 Chọn phát biểu sai: 1) Khí hệ đồng thể đồng 2) Dung dòch NaCl 0,1M hệ đồng thể đồng 3) Benzen nước hệ dò thể 4) Quá trình nung vôi: CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k) thực lò hở hệ cô lập 5) Thực phản ứng trung hòa: HCl(dd) + NaOH(dd) → NaCl(dd) + H2O(l) nhiệt lượng kế (bình kín, cách nhiệt) hệ kín a) 1,5 b) 2,4 c) 1,4,5 d) 6.6 Chọn phương án đúng: Sự biến thiên nội ∆U hệ thống từ trạng thái thứ (I) sang trạng thái thứ hai (II) đường khác có tính chất sau: a) Không thay đổi Q - A theo nguyên lí bảo toàn lượng b) Không thể tính xác đònh giá trò tuyệt đối nội hệ c) Thay đổi nhiệt Q công A thay đổi theo đường d) Không thể tính đường có Q A khác 6.7 Chọn phát biểu xác đầy đủ đònh luật Hess a) Hiệu ứng nhiệt trình hóa học phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình a) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích trình hóa học phụ thuộc vào chất chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình c) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp hay đẳng tích trình hóa học phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình d) Hiệu ứng nhiệt đẳng áp trình hóa học phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm không phụ thuộc vào đường trình 6.8 Chọn phương án đúng: ∆Η trình hóa học hệ chuyển từ trạng thái thứ (I) sang trạng thái thứ hai (II) cách khác có đặc điểm: a) Có thể cho ta biết mức độ diễn trình b) Có thể cho ta biết chiều tự diễn biến trình nhiệt độ cao c) Không đổi theo cáùch tiến hành trình d) Có thể cho ta biết độ hỗn loạn trình 6.9 Chọn phương án đúng: ∆H 298 phản ứng hoá học a) Tùy thuộc vào nhiệt độ lúc diễn phản ứng b) Tùy thuộc vào đường từ chất đầu đến sản phẩm c) Không phụ thuộc vào chất trạng thái chất đầu sản phẩm phản ứng d) Tùy thuộc vào cách viết hệ số tỉ lượng phương trình phản ứng 6.10 Chọn phương án đúng: Trong điều kiện đẳng tích, phản ứng phát nhiệt phản ứng có: a) ∆U < c) ∆H < b) Công A < d) ∆U > 6.11 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng : N2 (k) + O2 (k) = 2NO (k) có ∆H 298 = +180,8 kJ Ở điều kiện tiêu chuẩn 25oC , thu mol khí NO từ phản ứng thì: a) Lượng nhiệt tỏa 180,8 kJ c) Lượng nhiệt tỏa 90,4 kJ b) Lượng nhiệt thu vào 180,8 kJ d) Lượng nhiệt thu vào 90,4 kJ 6.12 Chọn phương án đúng: Hệ thống hấp thu nhiệt lượng 300 kJ Nội hệ tăng thêm 250 kJ Vậy biến đổi công hệ thống có giá trò: a) -50 kJ, hệ nhận công c) 50 kJ, hệ sinh công b) -50 kJ, hệ sinh công d) 50 kJ, hệ nhận công 6.13 Chọn phương án đúng: Trong chu trình , công hệ nhận kcal Tính nhiệt mà hệ trao đổi : a) +4 kcal b) -2 kcal c) +2 kcal d) 6.14 Chọn phương án đúng: Một hệ có nội giảm ( ∆U < 0) , từ trạng thái sang trạng thái điều kiện đẳng áp Biết trình biến đổi hệ tỏa nhiệt (∆Η < 0) , hệ : a) Sinh công c) Không dự đoán dấu công b) Nhận công d) Không trao đổi công 6.15 Chọn phương án đúng: Trong điều kiện đẳng áp, nhiệt độ xác đònh, phản ứng : A(r) + 2B(k) = C(k) + 2D(k) phát nhiệt Vậy: b) |∆U| < |∆H| c) Chưa đủ liệu để so sánh b) |∆U| = |∆H| d) |∆U| > |∆H| 6.16 Chọn phương án đúng: Tính chênh lệch hiệu ứng nhiệt đẳng áp đẳng tích phản ứng sau 25 oC: C2H5OH (ℓ) + 3O2 (k) = 2CO2(k) + 3H2O (ℓ) (R = 8,314 J/mol.K) a) 2478J b) 4539J c) 2270J d) 1085J 6.17 Chọn câu đúng: 1) Công thức tính công dãn nở A = ∆nRT cho hệ khí 2) Trong trường hợp tổng quát, cung cấp cho hệ đẳng tích lượng nhiệt Q toàn lượng nhiệt Q làm tăng nội hệ 3) Biến thiên entanpi phản ứng hóa học hiệu ứng nhiệt phản ứng điều kiện đẳng áp a) Không có câu c) Tất b) & d) 6.18 Chọn phương án đúng: Một phản ứng có ∆H = +200 kJ Dựa thông tin kết luận phản ứng điều kiện xét: 1) thu nhiệt 2) xảy nhanh 3) không tự xảy a) b) 2,3 c) 1,2,3 d) 1,3 6.19 Chọn phương án đúng: Hiệu ứng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn CO2 biến thiên entanpi phản ứng: a) Cgraphit + O2 (k) = CO2 (k) 25oC, áp suất riêng O2 CO2 atm o b) Ckim cương + O2 (k) = CO2 (k) C, áp suất riêng O2 CO2 atm c) Cgraphit + O2 (k) = CO2 (k) 0oC, áp suất chung 1atm d) Cgraphit + O2 (k) = CO2 (k) 25oC, áp suất chung 1atm 6.20 Chọn trường hợp Ở điều kiện tiêu chuẩn, 250C phản ứng: H2(k) + ½ O2(k) = H2O(l) Phát lượng nhiệt 241,84 kJ Từ suy ra: 1) Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn 250C khí hydro -241,84kJ/mol 2) Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn 250C nước -241,84kJ/mol 3) Hiệu ứng nhiệt phản ứng 250C làø -241,84kJ 4) Năng lượng liên kết H – O 120,92 kJ/mol a) 1, 2, 3,4 b) 1, 3, c) 1, d) 2, 6.21 Chọn trường hợp Biết nhiệt tạo thành tiêu chuẩn B2O3 (r), H2O (l) ,CH4 (k) C2H2 (k) bằng: -1273,5 ; -285,8; -74,7 ; +2,28 (kJ/mol) Trong chất này, chất dễ bò phân hủy thành đơn chất là: a) H2O b) C2H2 c) CH4 d) B2O3 6.22 Chọn trường hợp Trong hiệu ứng nhiệt (∆H) phản ứng cho đây, giá trò hiệu ứng nhiệt đốt cháy? ∆H 0298 = -110,55 kJ 1) C(gr) + ½O2(k) = CO(k) 2) H2(k) + ½O2(k) = H2O(k) ∆H 298 = -237,84kJ a) ∆H 0298 = -393,50kJ 3) C(gr) + O2(k) = CO2(k) a) b) 1,3 c) 1,2 d) 2,3 6.23 Chọn câu sai a) Nhiệt tạo thành hợp chất hữu dãy đồng đẳng có trò số tuyệt đối tăng khối lượng phân tử hợp chất tăng lên b) Nhiệt thăng hoa chất thường lớn nhiều so với nhiệt nóng chảy chất c) Nhiệt đốt cháy hợp chất hữu dãy đồng đẳng có trò số tuyệt đối giảm khối lượng phân tử hợp chất tăng lên d) Nhiệt hòa tan chất phụ thuộc vào chất dung môi chất tan mà phụ thuộc vào lượng dung môi 6.24 Chọn đáp án không xác Ở nhiệt độ xác đònh: 1) Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn đơn chất 2) Nhiệt cháy tiêu chuẩn chất đại lượng không đổi 3) Nhiệt hòa tan tiêu chuẩn chất đại lượng không đổi 4) Nhiệt chuyển pha tiêu chuẩn chất đại lượng không đổi a) 1, & b) 1, & c) & d) 2, & 6.25 Chọn phương án đúng: Hiệu ứng nhiệt phản ứng điều kiện đẳng áp bằng: 1) Tổng nhiệt tạo thành sản phẩm trừ tổng nhiệt tạo thành chất đầu 2) Tổng nhiệt đốt cháy chất đầu trừ tổng nhiệt đốt cháy sản phẩm 3) Tổng lượng liên kết chất đầu trừ tổng lượng liên kết sản phẩm a) b) c) d) 1, 2, 6.26 Chọn trường hợp Cho nhiệt tạo thành tiêu chuẩn 250C chất NH3, NO, H2O bằng: -46,3; +90,4 -241,8 kJ/mol Hãy tính hiệu ứng nhiệt phản ứng: 2NH3(k) + 5/2O2(k) → 2NO(k) + 3H2O(k) a) +452 kJ b) +406,8 kJ c) –406,8 kJ d) –452 kJ 6.27 Chọn giá trò Khi đốt cháy than chì oxy người ta thu 33g khí cacbonic có 70,9 kcal thoát điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt tạo thành tiêu chuẩn khí cacbonic có giá trò (kcal/mol) a) -94,5 b) -70,9 c) 94,5 d) 68,6 6.28 Chọn giá trò Xác đònh nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn 250C khí metan theo phản ứng: CH4(k) + 2O2 (k) = CO2 (k) + 2H2O (l) Nếu biết hiệu ứng nhiệt tạo thành tiêu chuẩn chất CH (k), CO2 (k) H2O (l) bằng: -74,85; -393,51; -285,84 ( kJ/mol) a) –890,34 kJ/mol c) 890,34 kJ/mol b) –604,5 kJ/mol d) 604,5 kJ/mol 6.29 Chọn phương án đúng: Tính ∆H 298 phản ứng sau: H2C = CH – OH ⇄ H3C – CH = O Cho biết lượng liên kết (kJ/mol) 250C, 1atm: EC = C = 612 kJ/mol EC – C = 348 kJ/mol EC – O = 351 kJ/mol EC = O = 715 kJ/mol EO – H = 463kJ/mol EC – H = 412 kJ/mol a) +98kJ b) +49kJ c) –49kJ 6.30 Chọn phương án đúng: Tính lượng mạïng lưới tinh thể Na 2O(r) 250C Cho biết (∆H 0298 ) tt = −415,9kJ / mol Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn Na2O: d) –98kJ Năng lượng ion hóa thứ Na: I1 = 492kJ/mol (∆H 0298 ) th = 107,5kJ / mol Nhiệt thăng hoa tiêu chuẩn Na: Ái lực electron oxy: O + 2e → O2– FO = 710kJ/mol (∆H 0298 ) pl = 498kJ / mol Năng lượng liên kết O = O: a) 2223 kJ/mol c) 1974 kJ/mol b) 2574 kJ/mol d) 2823 kJ/mol 6.31 Chọn phương án đúng: Tính hiệu ứng nhiệt ∆Η0 phản ứng: B → A, biết hiệu ứng nhiệt phản ứng sau: C → A ∆Η1 D → C ∆Η2 D → B ∆Η3 a) ∆Η0 = ∆Η1 - ∆Η2 + ∆Η3 c) ∆Η0 = ∆Η1 + ∆Η2 + ∆Η3 b) ∆Η0 = ∆Η3 + ∆Η2 - ∆Η1 d) ∆Η0 = ∆Η1 + ∆Η2 - ∆Η3 6.32 Chọn giá trò Tính nhiệt tạo thành tiêu chuẩn CH3OH lỏng, biết rằng: C (r) + O2 (k) = CO2 (k) ∆Ho1 = -94 kcal/mol H2 (k) + 1/2O2 (k) = H2O (l) ∆Ho2 = -68,5 kcal/mol CH3OH (l) + 1½ O2 (k) = CO2 (k) + 2H2O (l) ∆Ho3 = -171 kcal/mol a) +60 kcal/mol c) –60 kcal/mol b) –402 kcal/mol d) +402 kcal/mol 6.33 Chọn giá trò Từ giá trò ∆Η điều kiện phản ứng : (1) 2SO2(k) + O2(k) = 2SO3(k) ∆H = -196 kJ (2) 2S(r) + 3O2(k) = 2SO3(k) ∆H = -790 kJ tính giá trò ∆Η điều kiện phản ứng sau : S(r) + O2(k) = SO2(k) a) ∆H = -297 kJ c) ∆H = 594 kJ b) ∆H = -594 kJ d) ∆H = 297 kJ Chương THẾ ĐẲNG ÁP VÀ CHIỀU CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 7.1 Chọn phát biểu đúng: a) Biến thiên entropi hệ phụ thuộc đường b) Entropi có thuộc tính cường độ, giá trò không phụ thuộc lượng chất ∂Q c) Trong trình tự nhiên ta luôn có : dS ≥ (dấu = ứng với trình thuận T nghòch, dấu > ứng với trình bất thuận nghòch) d) Entropi đặc trưng cho mức độ hỗn độn tiểu phân hệ Mức độ hỗn độn tiểu phân hệ nhỏ, giá trò entropi lớn 7.2 Chọn phát biểu đúng: 1) Entropi chất nguyên chất trạng thái tinh thể hoàn chỉnh, nhiệt độ không tuyệt đối không 2) Ở không độ tuyệt đối, biến thiên entropi trình biến đổi chất trạng thái tinh thể hoàn chỉnh không 3) Trong hệ hở tất trình tự xảy trình có kèm theo tăng entropi 4) Entropi chất trạng thái lỏng nhỏ entropi trạng thái rắn a) 1,2 b) c) 1,2,3 d) 1,2,3,4 7.3 Chọn phát biểu đúng: Biến đổi entropi từ trạng thái A sang trạng thái B đường khác (xem giản đồ) có đặc tính sau: P B A V Mỗi đường có ∆S khác b) ∆S giống cho đường c) Không so sánh d) ∆S đường nhỏ đường ngắn 7.4 Chọn phương án đúng: 1) Có thể kết luận phản ứng không tự xảy ∆G phản ứng dương điều kiện xét 2) Có thể vào hiệu ứng nhiệt để dự đoán khả tự phát phản ứng nhiệt độ thường (≈ 298K) 3) Ở ≈ 1000K, khả tự phát phản ứng hóa học chủ yếu phụ thuộc vào giá trò biến thiên entropi phản ứng 4) Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn chất hóa học đại lượng không đổi giá trò nhiệt độ xác đònh a) 1,2,4 b) 1,2,3 c) 1,2,3,4 d) 2,4 7.5 Chọn phát biểu entropi chất sau: 0 0 1) SH O ( l ) > SH O ( k ) 2) SMgO ( r ) < SBaO( r ) a) 0 3) SC H ( k ) > SCH ( k ) 0 5) SCa ( r ) > SC H ( k ) 0 4) SFe( r ) < SH ( k ) 0 6) SS( r ) < SS( l ) 1,2,3,4 b) 2,3,6 Chọn phát biểu sai: Phân tử phức tạp entropi lớn Entropi chất tăng áp suất tăng Entropi chất tăng nhiệt độ tăng Entropi thước đo xác suất trạng thái hệ Chọn phương án đúng: a) 7.6 a) b) c) d) 7.7 c) 1,2,3,5,6 d) 2,3,4,6 Xác đònh trình sau có ∆S < o o a) N2(k,25 C,1atm) → N2 (k,0 C,1atm) b) O2 (k) → 2O (k) c) 2CH4(k) + 3O2(k) → 2CO(k) + 4H2O(k) d) NH4Cl (r) → NH3 (k) + HCl (k) 7.8 Chọn câu Phản ứng : 2A(r) + B(l) = 2C(r) + D(l) có: a) ∆S = b) ∆S ≈ c) ∆S > d) ∆S < 7.9 Chọn phương án đúng: Tính ∆S 298 phản ứng: 2Mg(r) + CO2(k) = 2MgO(r) + C(gr) Biết S 298 (J/mol.K) chất: Mg(r), CO2(k), MgO(r) C(gr) bằng: 33; 214; 27 208 J/K b) -214 J/K c) -187 J/K d) -220 J/K 7.10 Chọn phương án đúng: Tính giá trò biến đổi ∆S mol nước ngưng tụ thành nước lỏng 1000C,1 atm Biết nhiệt bay nước nhiệt độ 549 cal/g a) ∆S = 26,4 cal/mol.K c) ∆S = 1,44 cal/mol.K b) ∆S = -26,4 cal/mol.K d) ∆S = -1,44 cal/mol.K 7.11 Chọn câu Quá trình hoà tan tinh thể KOH nước xảy kèm theo thay đổi entropi chuyển pha (∆Scp) entropi solvat hóa (∆Ss) sau: a) ∆Scp < , ∆Ss < c) ∆Scp > , ∆Ss < b) ∆Scp < , ∆Ss > d) ∆Scp > , ∆Ss > 7.12 Chọn phương án đúng: Quá trình chuyển pha lỏng thành pha rắn brom có: a) ∆H > 0, ∆S > 0, ∆V > c) ∆H > 0, ∆S < 0, ∆V < b) ∆H < 0, ∆S < 0, ∆V > d) ∆H < 0, ∆S < 0, ∆V < 7.13 Chọn câu Quá trình hoà tan khí HCl nước xảy kèm theo thay đổi entropi chuyển pha (∆Scp) entropi solvat hóa (∆Ss) sau: a) ∆Scp > , ∆Ss < c) ∆Scp < , ∆Ss < b) ∆Scp < , ∆Ss > d) ∆Scp > , ∆Ss > 7.14 Chọn phương án đúng: Phản ứng: Mg(r) + ½ O2(k) → MgO(r) phản ứng tỏa nhiệt mạnh Xét dấu ∆Ηo, ∆So, ∆Go phản ứng 25oC: o o o o o o a) ∆H > 0; ∆S > ; ∆G > c) ∆H < 0; ∆S > ; ∆G > o o o o o o b) ∆H < 0; ∆S < ; ∆G < d) ∆H > 0; ∆S > ; ∆G < 7.15 Chọn câu Phản ứng thu nhiệt mạnh: a) Có thể xảy tự phát nhiệt độ cao biến thiên entropi dương b) Không thể xảy tự phát giá trò nhiệt độ c) Có thể xảy tự phát nhiệt độ thấp d) Có thể xảy tự phát nhiệt độ cao biến thiên entropi âm 7.16 Chọn phương án đúng: Phản ứng 3O2 (k) → 2O3 (k) điều kiện tiêu chuẩn có ∆Ho298 = 284,4 kJ, ∆So298 = -139,8 J/mol.K Biết biến thiên entanpi biến thiên entropi phản ứng biến đổi theo nhiệt độ Vậy phát biểu phù hợp với trình phản ứng: a) Phản ứng không xảy tự phát nhiệt độ a) Ở nhiệt độ cao, phản ứng diễn tự phát c) Ở nhiệt độ thấp, phản ứng diễn tự phát d) Phản ứng xảy tự phát nhiệt độ 7.17 Chọn câu phù hợp Cho phản ứng 2Mg (r) + CO2 (k) = 2MgO (r) + Cgraphit Phản ứng có hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn ∆Ho298 = -822,7 kJ Về phương diện nhiệt động hóa học, phản ứng có thể: a) Xảy tự phát nhiệt độ cao c) Xảy tự phát nhiệt độ o b) Yếu tố t ảnh hưởng không đáng kể d) Không tự phát xảy nhiệt độ cao 7.18 Chọn đáp án đầy đủ : Một phản ứng tự xảy khi: 1) ∆H < âm, ∆S < 0, to thường 3) ∆H > lớn, ∆S > 0, to thường 2) ∆H < 0, ∆S > 4) ∆H > 0, ∆S > 0, to cao a) c) 1, b) 1, 2, 3, d) 7.19 Chọn phát biểu sai: a) Một phản ứng tỏa nhiệt mạnh xảy tự phát nhiệt độ thường b) Một phản ứng thu nhiệt mạnh xảy tự phát nhiệt độ cao c) Một phản ứng không thu hay phát nhiệt làm tăng entropi xảy tự phát nhiệt độ thường d) Một phản ứng thu nhiệt mạnh làm tăng entropi xảy tự phát nhiệt độ thường 7.20 Chọn câu trả lời Một phản ứng điều kiện xét có ∆G < : a) có khả xảy tự phát thực tế b) xảy tự phát thực tế c) trạng thái cân d) Không xảy 7.21 Chọn đáp án đầy đủ Phản ứng xảy tự phát trường hợp sau: a) ∆Η < 0; ∆S > 0; ∆Η > 0; ∆S > 0; ∆Η > 0; ∆S < b) ∆Η > 0; ∆S > 0; ∆Η < 0; ∆S < 0; ∆Η < 0; ∆S > c) ∆Η < 0; ∆S < 0; ∆Η > 0; ∆S > 0; ∆Η > 0; ∆S < d) ∆Η > 0; ∆S < 0; ∆Η < 0; ∆S > 0; ∆Η < 0; ∆S < 7.22 Chọn trường hợp sai: Tiêu chuẩn cho biết phản ứng xảy tự phát mặt nhiệt động là: o o a) ∆H < 0, ∆S > c) Hằng số cân K lớn b) ∆G < d) Công chống áp suất A > 7.23 Chọn phát biểu sai a) Tất trình kèm theo tăng độ hỗn loạn hệ trình tự xảy b) Tất trình bất thuận nghòch tự nhiên trình tự xảy c) Ở điều kiện bình thường, trình toả nhiều nhiệt trình có khả tự xảy d) Tất trình sinh công có ích trình tự xảy 7.24 Chọn phát biểu đầy đủ 1) Đa số phản ứng xảy nhiệt độ cao có biến thiên entropi dương 2) Phản ứng xảy tự phát ∆Gopư > b) 3) Một phản ứng thu nhiệt mạnh làm tăng entropi xảy tự phát nhiệt độ thường 4) Có thể kết luận phản ứng không xảy tự phát ∆G phản ứng lớn không điều kiện xét a) 1, & b) 1, 2, & c) & d) 1, & 7.25 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng xảy điều kiện tiêu chuẩn: 1) 3O2 (k) → 2O3 (k) ∆Ho > 0, phản ứng không xảy tự phát nhiệt độ 2) C4H8(k) + 6O2(k) → 4CO2(k) + 4H2O(k) ∆H0 < 0, phản ứng xảy tự phát nhiệt độ 3) CaCO3(r) → CaO(r) + CO2(k) ∆H0 > 0, phản ứng xảy tự phát nhiệt độ cao 4) SO2(k) + ½ O2(k) → SO3(k) ∆H0 < 0, phản ứng xảy tự phát nhiệt độ thấp a) 1,2,3,4 b) 1,3,4 c) 2,4 d) 1,3 7.26 Chọn phát biểu sai: Cho phản ứng A (l) + B (k) ⇄ C (k) + D(r), có số cân Kp 1) ∆Gpư = ∆Gopư + RTlnKp , ∆G = ∆Gopư = -RTlnKp 2) Hằng số cân Kp phản ứng nà P Kp = C PB y tính biểu thức: Với PB PC áp suất riêng phần chất lúc xét 3) Phản ứng có KP = KC RT a) b) 1,2 c) d) 1,2,3 7.27 Chọn đáp án đầy đủ nhất: Một phản ứng có ∆G298 > Những biện pháp áp dụng làm phản ứng xảy được: 1) Dùng xúc tác 3) Tăng nồng độ tác chất 2) Thay đổi nhiệt độ 4) Nghiền nhỏ tác chất rắn a) 3, b) 2, c) , 3, d) 1, 2, 3, 7.28 Chọn phương án đúng: Ở điều kiện xác đònh, phản ứng A → B thu nhiệt mạnh tiến hành đến Có thể rút kết luận sau: 1) ∆Spư > nhiệt độ tiến hành phản ứng phải đủ cao 2) Phản ứng B → A điều kiện có ∆Gpư > 3) Phản ứng B → A tiến hành nhiệt độ thấp có ∆Spư < a) b) c) d) , , 7.29 Chọn trường hợp đúng: Biết 0oC trình nóng chảy nước đá áp suất khí có ∆G = Vậy 383K trình nóng chảy nước đá áp suất có dấu ∆G là: a) ∆G < b) ∆G > c) ∆G = d) Không xác đònh yếu tố khác 7.30 Chọn phương án đúng: Phản ứng CaCO3 (r) → CaO (r) + CO2 (k) phản ứng thu nhiệt mạnh Xét dấu ∆Ηo, ∆So, ∆Go phản ứng 25oC : o o o ∆Ho < 0; ∆So < ; ∆Go < c) ∆H > 0; ∆S > ; ∆G > o o o o o o b) ∆H < 0; ∆S > ; ∆G > d) ∆H > 0; ∆S > ; ∆G < 7.31 Chọn phương án đúng: Phản ứng H2O2 (l) → H2O (l) + ½ O2 (k) tỏa nhiệt, phản ứng có: a) ∆H < 0; ∆S > ; ∆G > xảy tự phát nhiệt độ thường b) ∆H < 0; ∆S > ; ∆G < xảy tự phát nhiệt độ thường c) ∆H > 0; ∆S < ; ∆G < xảy tự phát nhiệt độ thường d) ∆H > 0; ∆S > ; ∆G > xảy tự phát nhiệt độ thường 7.32 Chọn trường hợp Căn dấu ∆Go298 phản ứng sau: PbO2 (r) + Pb (r) = 2PbO (r) ∆Go298 < SnO2 (r) + Sn (r) = 2SnO (r) ∆Go298 > Trạng thái oxy hóa dương bền kim loại chì thiếc là: a) Chì (+2), thiếc (+2) c) Chì (+4), thiếc (+4) b) Chì (+4), thiếc (+2) d) Chì (+2), thiếc (+4) 7.33 Chọn câu đúng: Về phương diện nhiệt động hóa học: 1) Đa số phản ứng xảy tự phát hoàn toàn ∆G pu < -40 kJ 2) Phản ứng không xảy tự phát thực tế ∆G pu > 40 kJ a) 3) Phản ứng không xảy tự phát thực tế ∆G pu > 0 4) Đa số phản ứng đẳng áp tiêu chuẩn nằm khoảng -40 kJ < ∆G pu < 40 kJ xảy tự phát thuận nghòch thực tế a) 3,4 b) 1,3 c) 1,2,4 d) 1,2,3,4 7.34 Chọn phát biểu sai: 1) Có thể kết luận phản ứng không xảy tự phát ∆Go phản ứng lớn 2) Có thể kết luận phản ứng không tự xảy ∆G phản ứng lớn điều kiện xét 3) Một hệ tự xảy làm tăng entropi 4) Chỉ phản ứng có ∆Gopư < xảy tự phát thực tế a) c) 1, b) d) Chương CÂN BẰNG HOA HỌC VÀ MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 8.1 Chọn phương án đúng: Phản ứng thuận nghòch là: 1) Phản ứng xảy đồng thời theo hai chiều ngược điều kiện 2) Phản ứng xảy theo chiều thuận hay theo chiều nghòch tùy điều kiện phản ứng 3) Phản ứng tự xảy hết chất phản ứng a) b) 1,3 c) 1,2,3 d) 2,3 8.2 Chọn phát biểu hệ cân theo đònh luật tác dụng khối lượng Guldberg Waage: 10 Hệ cân hệ có tỉ lệ thành phần chất không thay đổi ta thay đổi điều kiện khác o b) Hệ trạng thái cân hệ có giá trò thông số trạng thái (t , P, C…) không thay đổi theo thời gian điều kiện bên thay đổi c) Hệ cân hệ có nhiệt độ áp suất xác đònh d) Hệ cân hệ dò thể 8.3 Chọn câu sai: a) Trạng thái cân không thay đổi theo thời gian điều kiện bên thay đổi b) Trạng thái cân trạng thái có tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghòch tỷ lệ khối lượng chất phản ứng sản phẩm phản ứng không đổi điều kiện bên xác đònh c) Trạng thái cân trạng thái có độ thay đổi đẳng áp – đẳng nhiệt không d) Ở trạng thái cân phản ứng hóa học không xảy theo chiều thuận lẫn chiều nghòch 8.4 Chọn phương án đúng: Phản ứng C(gr) + CO2 (k) ⇄ 2CO(k) 8150C có số cân Kp = 10 Tại trạng thái cân bằng, áp suất chung hệ p = 1atm Hãy tính áp suất riêng phần CO cân a) 0,92 atm b) 0,85 atm c) 0,72 atm d) 0,68atm 8.5 Chọn phương án đúng: Phản ứng CaCO3 (r) ⇄ CaO (r) + CO2 (k) có số cân Kp = PCO2 Áp suất CaCO3, CaO mặt biểu thức Kp vì: a) Có thể xem áp suất CaCO3 CaO atm b) p suất chất rắn không đáng kể c) Áp suất CaCO3 CaO số nhiệt độ xác đònh d) p suất chất rắn không phụ thuộc vào nhiệt độ 8.6 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k) Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng, lượng chất 0,4 mol CO2, 0,4 mol H2, 0,8 mol CO 0,8 mol H2O bình kín có dung tích lít Kc phản ứng có giá trò: a) b) c) d) 8.7 Chọn phương án đúng: Ở nhiệt độ xác đònh, phản ứng: S(r) + O2(k) = SO2(k) có số cân KC = 4,2.1052 Tính số cân K’C phản ứng SO2(k) = S(r) + O2(k) nhiệt độ 53 -52 -54 -53 a) 2,38.10 b) 4,2.10 c) 4,2.10 d) 2,38.10 8.8 Chọn phương án đúng: Xác đònh công thức để tính số cân phản ứng: SCl2(dd) + H2O(l) ⇄ 2HCl(dd) + SO(dd)  [ HCl] [SO]   [HCl][SO]    a) K =  c) K =  [ SCl ] [ SCl ][ H O ]   cb  2  cb a)  [HCl] [SO]    K = d)  [SCl ][H )]  cb  [SCl ][H O]   b) K =   [HCl][SO]  cb 8.9 Chọn phương án đúng: 11 Phản ứng 2NO2(k) ⇄ N2O4(k) có số cân KP = Ở nhiệt độ, phản ứng diễn theo chiều áp suất riêng phần N2O4 NO2 0,9 0,1 atm a) Phản ứng diễn theo chiều thuận b) Phản ứng trạng thái cân c) Phản ứng diễn theo chiều nghòch d) Không thể dự đoán trạng thái phản ứng 8.10 Kết luận phản ứng thuận nghòch có ∆Go< 0: a) Hằng số cân phản ứng lớn b) Hằng số cân phản ứng lớn c) Hằng số cân phản ứng nhỏ d) Hằng số cân phản ứng nhỏ 8.11 Chọn phát biểu đúng: Phản ứng : 2NO2 (k) ⇄ N2O4 (k) có ∆G 298 = -4,835 kJ Tính số cân KC phản ứng 298K Cho R = 8,314 J/mol.K a) KC = 7,04 c) KC = 172,03 b) KC = 17442,11 d) KC = 4168,57 8.12 Chọn phương án đúng: Giả sử hệ cân bằng, phản ứng sau coi xảy hoàn toàn: a) 2C(r) + O2(k) = 2CO(k) KCb = 1.1016 b) FeO(r) + CO(k) = Fe(r) + CO2(k) KCb = 0,403 -15 c) 2Cl2(k) + 2H2O(k) = 4HCl(k) + O2(k) KCb = 1,88 10 d) CH3(CH2)2CH3(k) = CH3CH(CH3)2(k) KCb = 2,5 8.13 Chọn phương án đúng: Các phản ứng sau xảy 250C: S(r) + O2(k) ⇄ SO2(k) K1 = 5×1052 SO3(k) ⇄ SO2(k) + ½ O2(k) K2 = 5×10-13 Hãy tính số cân phản ứng sau 250C: S(r) + O2(k) ⇄ SO3(k) a) 2,5×1040 c) 5×1039 b) 1065 d) 2,5×1066 8.14 Chọn phát biểu đúng: Phản ứng A (k) ⇄ B (k) + C (k) 300oC có Kp = 11,5, 500oC có Kp = 33 Vậy phản ứng trình: a) đoạn nhiệt c) đẳng nhiệt b) thu nhiệt d) tỏa nhiệt 8.15 Chọn phương án đúng: Một phản ứng tự xảy có ∆G0 < Giả thiết biến thiên entanpi biến thiên entropi không phụ thuộc nhiệt độ, tăng nhiệt độ số cân K p sẽ: a) tăng c) không đổi b) giảm d) chưa thể kết luận 8.16 Chọn phát biểu phát biểu sau đây: 1) Việc thay đổi áp suất không làm thay đổi trạng thái cân phản ứng có tổng số mol chất khí sản phẩm tổng số mol chất khí chất đầu 2) Khi tăng nhiệt độ, cân phản ứng dòch chuyển theo chiều thu nhiệt 12 3) Khi giảm áp suất, cân phản ứng dòch chuyển theo chiều tăng số phân tử khí 4) Hệ đạt trạng thái cân lượng chất thêm vào không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân a) b) 1, c) d) 1, 8.17 Chọn phương án đúng: Cân phản ứng H2(k) + Cl2(k) ⇄ 2HCl(k) dòch chuyển theo chiều tăng áp suất hệ phản ứng? a) Thuận c) Không thể dự đoán b) Nghòch d) Không dòch chuyển 8.18 Chọn phương án đúng: Cho cân CO2(k) + H2(k) ⇄ CO(k) + H2O(k) Tính số cân Kc biết đến cân ta có 0,4 mol CO2; 0,4 mol H2; 0,8 mol CO 0,8 mol H2O bình có dung tích lít Nếu nén hệ cho thể tích hệ giảm xuống, cân chuyển dòch nào? a) Kc = ; không đổi c) Kc = ; theo chiều nghòch b) Kc = ; theo chiều thuận d) Kc = ; theo chiều thuận 8.19 Chọn phương án đúng: Các phản ứng trạng thái cân 25OC 1) N2(k) + O2(k) ⇄ 2NO(k) ∆H0 > 2) N2(k) + 3H2(k) ⇄ 2NH3(k) ∆H0 < 3) MgCO3(r) ⇄ CO2(k) + MgO(r) ∆H0 > 4) I2(k) + H2(k) ⇄ 2HI(k) ∆H0 < Cân phản ứng dòch chuyển mạnh theo chiều thuận đồng thời hạ nhiệt độ tăng áp suất chung: a) Phản ứng c) Phản ứng b) Phản ứng d) Phản ứng 8.20 Chọn trường hợp đúng: ∆H 0298 = -116kJ Xét cân 25oC: 2NO2(k) ⇄ N2O4(k) (nâu) (không màu) Màu nâu NO2 nhạt khi: a) Làm lạnh đến 273K c) Giảm áp suất b) Đun nóng đến 373K d) Giữ 298K 8.21 Chọn phát biểu phát biểu sau đây: a) Khi tăng nhiệt độ, cân dòch chuyển theo chiều thu nhiệt b) Khi giảm áp suất, cân dòch chuyển theo chiều giảm số phân tử khí c) Hệ đạt trạng thái cân bổ sung lượng chất phản ứng vào không làm ảnh hưởng đến trạng thái cân d) Nếu ta cho vào hệ phản ứng chất xúc tác cân hệ bò thay đổi 8.22 Chọn phương án đúng: Cho phản ứng CuBr2(r) ⇄ CuBr(r) + ½ Br2(k) Ở trạng thái cân bằng, T = 550K, PBr2 = 0,671atm Người ta cho 0,2 mol CuBr2(r) vào bình chân không 550K Hỏi thể tích bình phải để toàn CuBr phân hủy hết theo phản ứng Cho R = 0,082 lít.atm/mol.K a) 3,35 lít b) 6,7 lít c) 13,4 lít d) 8,3 lít 13 8.23 Chọn phương án đúng: Phản ứng N2(k) + O2(k) = 2NO(k) , ∆Η > nằm trạng thái cân Hiệu suất phản ứng tăng lên áp dụng biện pháp sau: 1) Dùng xúc tác 3) Tăng nhiệt độ 2) Nén hệ 4) Giảm áp suất hệ phản ứng a) b) & c) & d) 1, & 8.24 Chọn câu 1) Biến thiên đẳng nhiệt đẳng áp phần lượng hệ “tự do” chuyển thành công có ích trình xảy điều kiện đẳng nhiệt đẳng áp 2) Công có ích tất công sinh hệ chuyển từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối 3) Thế đẳng áp hệ giảm dần trình tự diễn biến hệ a) b) c) 1,2 d) 8.25 Chọn phát biểu đúng: 1) Không thể xác đònh trò tuyệt đối entanpi trò tuyệt đối nội 2) Ở không độ tuyệt đối (0 K), biến thiên entropi trình biến đổi chất nguyên chất trạng thái tinh thể hoàn chỉnh không 3) Trong hệ hở tất trình tự xảy trình có kèm theo tăng entropy 4) Trong trình đẳng áp đẳng nhiệt trình tự xảy gắn liền với tăng đẳng áp hệ a) b) 1,2,3 c) 1,2 d) 2,3,4 14 ... hữu dãy đồng đẳng có trò số tuyệt đối tăng khối lượng phân tử hợp chất tăng lên b) Nhiệt thăng hoa chất thường lớn nhiều so với nhiệt nóng chảy chất c) Nhiệt đốt cháy hợp chất hữu dãy đồng đẳng... Na2O: d) –98kJ Năng lượng ion hóa thứ Na: I1 = 492kJ/mol (∆H 0298 ) th = 107,5kJ / mol Nhiệt thăng hoa tiêu chuẩn Na: Ái lực electron oxy: O + 2e → O2– FO = 710kJ/mol (∆H 0298 ) pl = 498kJ / mol... làm tăng entropi 4) Chỉ phản ứng có ∆Gopư < xảy tự phát thực tế a) c) 1, b) d) Chương CÂN BẰNG HOA HỌC VÀ MỨC ĐỘ DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC 8.1 Chọn phương án đúng: Phản ứng thuận nghòch
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC, bài tập CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC, bài tập CÁC QUY LUẬT DIỄN RA CỦA CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HỌC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay