TIỂU LUẬN TRIẾT học LOGIC TRONG PHẬT GIÁO và sự ẢNH HƯỞNG đến đạo đức NGƯỜI VIỆT

14 136 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:24

Logic học là khoa học xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ IV trước công nguyên, khi sự phát triển của khoa học nói riêng và tư duy nói chung đã đòi hỏi phải trả lời câu hỏi: Làm thế nào để đảm bảo suy ra được kết luận đúng đắn, chân thực từ các tiền đề chân thực.Theo quan điểm phổ biến nhất hiện nay thì logic học là khoa học về các hình thức, các quy luật của tư duy. Nhưng khác với các khoa học khác cũng nghiên cứu về tư duy như tâm lý học, sinh lý học thần kinh,…, logic học nghiên cứu các hình thức và quy luật của tư duy để đảm bảo suy ra các kết luận chân thực từ các tiền đề, kiến thức đã có và đưa ra các phương pháp để có được các suy luận đúng đắn. LOOGIC HỌC TRONG PHẬT GIÁO SỰ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẠO ĐỨC NGƯỜI VIỆT Logic học khoa học xuất sớm lịch sử Nó xuất vào kỷ thứ IV trước cơng ngun, phát triển khoa học nói riêng tư nói chung đòi hỏi phải trả lời câu hỏi: Làm để đảm bảo suy kết luận đắn, chân thực từ tiền đề chân thực Theo quan điểm phổ biến logic học khoa học hình thức, quy luật tư Nhưng khác với khoa học khác nghiên cứu tư tâm lý học, sinh lý học thần kinh,…, logic học nghiên cứu hình thức quy luật tư để đảm bảo suy kết luận chân thực từ tiền đề, kiến thức có đưa phương pháp để có suy luận đắn Tại phương Đơng, Phật giáo đưa hệ thống biện luận vơ đặc thù độc đáo ảnh hưởng sâu đậm tư tưởng Á châu Nho giáo triết học đạo đức, Lão giáo xem triết học siêu hình, hai khơng đưa ngun tắc lơgic Các tơn giáo Ấn độ Vệ-đà, Bà-la-mơn, Ấn giáo dựa vào nghi lễ hiến dâng cầu xin đưa hệ thống suy luận để tìm hiểu thực Để đối đầu với lơgic học Phật giáo, trào lưu tư tưởng triết học Ấn độ có đề nghị số luận lý lơgic hồn tồn khơng vững Tại phương Tây ngun lý lơgic Arixtot (Aristotle, Aristotélès) bao trùm tồn tư tưởng giới Tây phương từ thời cổ đại ngoại trừ trào lưu tín ngưỡng độc thần, tín ngưỡng khơng hàm chứa ngun tắc lơgic Vì nói tư tưởng Tây phương trào lưu tín ngưỡng phát triển song hành đối nghịch từ thời trung cổ mà hậu mang lại tình trạng xã hội Tây phương ngày Tóm lại nhân loại có hai hệ thống lơgic yếu quan trọng : Đức Phật Arixtot Bài viết ngắn trước hết trình bày vài hàng sơ lược lơgic Arixtot nhằm mục đích giúp người đọc so sánh tìm hiểu dễ dàng lơgic Phật giáo Riêng phần lơgic Phật giáo trình bày cặn kẽ Sơ lược Lơgic học Arixtot Lơgic khoa học tìm kiếm thực lý luận, nhiên lơgic có nghĩa mạch lạc ý nghĩ lời nói, chuỗi kiện xảy tiếp nối cách hợp lý Như nói qua đây, lơgic triết gia cổ đại Hy lạp Arixtot (-384 – 322) ảnh hưởng sâu đậm vào tồn thể tư tưởng Tây phương, từ triết gia Alexandre d'Aphrodise (thế kỷ thứ II) đồng thời với đại sư Long Thụ, thánh Thomas d'Aquin (1224 - 1274) thời Trung cổ đồng thời với Thiền sư Đạo Ngun, triết gia đại Martin Heiddeger (1889 - 1976), kể Karl Marx (1818 - 1883) quan niệm ơng giá trị vật chất Trên bình diện thật tổng qt Arixtot chủ trương khái niệm cho "hiện hữu" "thực thể" (một chất liệu), siêu hình học "khoa học hữu với tư cách hữu" mà thơi Ngun tắc lơgic Arixtot là: " khơng có vật thể lúc lại vừa có lại vừa khơng có thuộc tính chung " : - Cái có, có; khơng, khơng - Bất vật thế, có khơng có; khơng có cách thứ ba khác Tóm lại Arixtot, suy diễn cách rút tỉa từ hay nhiều định đề (mệnh đề) biết trước sai (gọi chung tiền đề) để mang lại hay nhiều định đề hay mệnh đề đánh giá sai tùy theo tương quan lơgic chúng tiền đề đưa từ trước Ngun tắc cụ thể hố suy diễn gọi tam đoạn luận Tam đoạn luận cách đưa hai mệnh đề mang tính cách dứt khốt khẳng định mệnh đề thứ ba dùng làm kết luận Arixtot trình bày tam đoạn luận sau: "Nếu a xác định b, c xác định b, thiết a phải xác định c" Người ta gọi a (thuộc tính định cho kết luận) mệnh đề chính, c (chủ thể kết luận) mệnh đề thứ yếu Sau thí dụ điển hình tam đoạn luận thường thấy: Tất người chết Tất b (người) a (chết) Mệnh đề Tất người Hy lạp người Tất c (Hy lạp) b (người) Mệnh đề thứ yếu.Tất người Hy lạp chết Tất c (Hy lạp) a (chết) Kết luận Tóm lại lơgic Arixtot mang tính cách khẳng định (có khơng có, sai, khơng chấp nhận "lưng chừng") Tuy nhiên số học phái lơgic ngày bác bỏ ngun tắc này, theo học phái khơng thiết có hai trường hợp khẳng định mà có trường hợp thứ ba thuộc vào loại "khơng đốn được" (indécidable), có nghĩa khơng rõ ràng, khơng dứt khốt, khơng xác định rõ Lơgic Arixtot phù hợp với cảm nhận người trước tượng chi phối nhận thức nói chung người từ phương Tây phương Đơng Tuy nhiên Phật giáo đưa phương pháp lý luận ngược chiều với q trình khẳng định Arixtot, chẳng hạn trường hợp điển hình sau đây: Con ơng A biết nói tiếng Anh Con ơng A khơng biết nói tiếng A người khơng có Trong trường hợp đây, mệnh đề thứ ba phủ nhận hồn tồn hai mệnh đề trước, mục đích phủ nhận tạo phi lý để hóa giải trở lại khẳng định Trong kinh sách Phật giáo người ta thường thấy thí dụ "đứa người phụ nữ muộn" (tức khơng sinh đẻ) LOGIC HỌC TRONG PHẬT GIÁO Lơgic học Phật giáo hình thành trước logic học Arixtot gần hai trăm năm Hệ thống lơgic Phật giáo "thực tế" mang chủ đích hay ứng dụng rõ rệt hơn, khơng thiết phải có quy tắc mà Arixtot đưa Logic học Phật giáo khơng phải ngành học riêng biệt mà gọi kỹ thuật hay ứng dụng trực tiếp góp phần vào tu tập Những kỹ thuật hay ứng dụng gì? Mục đích trước hết để chứng minh số khái niệm Đạo Pháp, sau để tìm hiểu thể đích thực giới Đối với Phật giáo, giới mà sống vừa "thật" cách cụ thể, tức nhìn thấy nó, sờ mó va chạm vào nó, giới vừa "khơng thật" tất tượng kể tư người "thật" cách tương đối mà thơi chúng biến động khơng ngừng, tức "hiện ra" "biến đi" liên tục giống "ảo giác" Do Phật giáo chủ trương giới tượng hàm chứa hai thực khác nhau: thực tương đối thực tuyệt đối.Lơgic Phật giáo xây dựng hai thực nên hồn tồn khác biệt với lơgic Arixtot Nếu lơgic Arixtot hướng vào việc tìm kiếm thực mục đích lơgic Phật giáo giúp cho người tránh khỏi sai lầm ảo giác Để thực mục đích Phật giáo đưa kỹ thuật giúp nhìn thấy phía sau biến động tượng có thứ khác nữa, chất tối hậu thức, chất tối hậu Phật giáo gọi Tánh khơng Sự qn thấy chất tối hậu giúp tránh sai lầm ảo giác Vậy kỹ thuật ? Đó phương pháp biện luận thật đặc thù gọi tứ đoạn luận (trétralème) tiếng Phạn catuscoti Vậy tứ đoạn luận gì? Tứ đoạn luận Phật giáo Xin trích dẫn đoạn Trung Bộ Kinh (Najjhima Nikaya, kinh số 72) sau: "Như Lai [ ] thật sâu thẳm, vơ biên, khơng thăm dò được, giống đại dương Những lời lẽ hiển-hiện, khơng-hiển-hiện, hiển-hiện khơng-hiển-hiện, khơng-hiển-hiện khơng phải khơng-hiển-hiện, khơng thể dùng để diễn tả được" Câu phát biểu Đức Phật cho thấy ngun tắc tứ đoạn luận, ngun tắc gồm có bốn mệnh đề khỏi biện luận thơng thường Trong kinh điển đặc thù Nam tơng tiếng Pali người ta thấy nêu lên ngun tắc tứ đoạn luận sau:"Có (ati).Khơng có (neti) Có khơng có (ati ca natica) Khơng phải có khơng phải khơng có (nevati na neti):Đấy lời giáo huấn Đấng Giác ngộ" Theo học giả Quentin Ludwig sách Phật giáo ơng (tựa đề Le Bouddhisme, histoire, courant religieux, cultures, nhà xuất Eyrolles, 2005, trang 344) Arixtot thầy ơng Platon (- 428 - 347 trước Tây lịch) biết đến tứ đoạn luận Đức Phật thuyết giảng Tuy nhiên theo học giả tứ đoạn luận Phật giáo làm cho họ phải bực bội khơng đốn được, phép biện luận Phật giáo mang lại tình trạng bất định hướng, khơng giải được, khơng kết luận Lý dễ hiểu triết gia cổ đại Hy Lạp thấy có thực tương đối mà thơi họ muốn tìm khẳng định đó, thứ lơgic Trong Phật giáo lại bác bỏ sư khẳng định quy ước thứ lơgic cơng thức cứng nhắc Arixtot "Siêu hình học" (Métaphysique) viết sau : "Vả lại, thật rõ ràng biện luận với đối thủ (tức tứ đoạn luận) thật khơng thấy đối tượng (đúng thật tứ đoạn luận Phật giáo dùng để chứng minh tính cách vơ thực thể tượng) Bởi khơng nói lên điều cả, khơng nói khơng nói khơng phải này, lại nói khơng phải Và lại thêm lần nữa, hai mệnh đề liên kết với bị phủ nhận nốt, lại nói thêm vừa khơng phải mà vừa khơng khơng-phải-thếnày Bởi khác phải có xác định sẵn (đấy Tánh khơng tượng mà Arixtot khơng thấy ơng tỏ bối rối cách rõ rệt) Câu trích dẫn trích từ Tự điển bách khoa triết học tồn cầu Georges Bugault tiết mục giải thích chữ Catuscoti tức tứ đoạn luận Phật giáo, xin lưu ý thêm phần đóng ngoặc kép người viết thêm vào để giúp cho người đọc dễ theo dõi Mặt khác phần trích dẫn chứng mà học giả Quentin Ludwig dựa vào Arixtot (và thầy ơng Platon) biết đến giáo lý Đức Phật (?) Trên khía cạnh khác có lẽ cần nêu lên ngành lơgic học nói chung ngồi tam đoạn luận Arixtot tứ đoạn luận Phật giáo có nhiều hệ thống lơgic khác nữa, chẳng hạn lơgic biện chứng (logique dialectique), lơgic tốn học, lơgic ngũ đoạn luận triết học Ấn độ, v.v Tuy nhiên hệ thống lơgic thuộc vào lãnh vực hay nhiều cá biệt khơng có tầm ảnh hưởng bao qt ngang hàng với hai hệ thống lơgic Phật giáo Arixtot Ý nghĩa tứ đoạn luận Phật giáo Mục đích tứ đoạn luận Phật giáo đưa biện luận lơgic vượt lên thực quy ước, có nghĩa bước vào giới mà nơi tất xảy mà khơng xảy được, giới Tánh khơng Trong Tánh khơng hay trống khơng thực tất "có thể" đồng thời lại vừa "khơng có thể" Tóm lại hai mệnh đề thứ tứ đoạn luận thuộc vào giới thực quy ước, hai mệnh đề sau thuộc vào giới thực tối hậu tượng, vượt khỏi quy ước Bốn mệnh đề tứ đoạn luận : - Mệnh đề thứ nêu lên khẳng định - Mệnh đề thứ hai nêu lên đối nghịch (phản biện) lại với mệnh đề thứ - Mệnh đề thứ ba kết hợp hai mệnh đề (có nghĩa vừa khẳng định lại vừa phản biện lại khẳng định ấy) Mệnh đề thứ tư hủy bỏ (hay vơ hiệu hóa) hai mệnh đề thứ thứ hai Trong kinh Aggi-Vacchagotta thuộc Trung Bộ Kinh (Mjjhima Nikaya), nhà tu khổ hạnh Vacchagotta có hỏi Đức Phật sau tịch diệt Đức Phật có hữu hay khơng, Đức Phật trả lời sau: "Khơng thể bảo Như Lai hữu phía sau chết, khơng thể bảo Như Lại khơng hữu, khơng phải vừa hiện-hữu vừa khơnghiện-hữu, khơng phải vừa khơng khơng-hiện-hữu vừa khơng-hiệnhữu" Đấy cách mà Đức Phật dùng tứ đoạn luận để trả lời cho Vacchagotta Thật tứ đoạn luận lơgic Phật giáo khơng trái ngược lại với lơgic thơng thường, tơn trọng ngun tắc khơng-mâu-thuẫn (noncontradictoire) tượng trưng hai mệnh đề đầu tiên, đồng thời ngun tắc tơn trọng lãnh vực thực tuyệt đối, tuợng trưng hai mệnh đề sau Do lơgic Phật giáo phân chia hiểu biết thành hai lãnh vực khác biệt nhau: lãnh vực thứ nhận thức (pratyaksa) lãnh vực thứ hai suy diễn (anumana) Nhận thức "hiểu biết" thuộc tri thức trực cảm, tức cảm nhận trực tiếp trực giác tiếp xúc với tượng (một vật thể hay biến cố) Sự nhận thức "dừng lại" lãnh vực tượng liên quan trực tiếp đến tượng mà thơi, hồn tồn khơng vướng mắc vào vận hành trí tưởng tượng hay khả diễn đạt phân biệt tâm thức Sự suy diễn thuộc vào lãnh vực thứ hai hiểu biết, có nghĩa hiểu biết dựa vào tương quan hai tượng (hai vật thể hay hai biến cố), hiểu biết suy lý (connaissance discursive) liên quan với lơgic học Nếu nói cách khác suy diễn cách lập luận tam hay tứ đoạn luận chủ đích mang lại hiểu biết Muốn hiểu rõ khác biệt nhận thức diễn đạt cần phải nắm vững khái niệm ngũ uẩn, tức năm cấu hợp tạo cá thể người, số năm uẩn bốn uẩn thuộc vào lãnh vực tâm thần q trình vận hành bốn uẩn tâm thần tạo hai thể dạng hiểu biết trình bày Các đại luận sư triết học lơgic học lịch sử Phật giáo Trên dòng lịch sử phát triển Phật giáo có nhiều vị đại luận sư tích cực góp phần vào việc diễn giải giáo lý Đức Phật, nhờ mà Đạo Pháp theo dòng thời gian mà ngày trở nên phong phú Trong số vị - có Ngài Long Thụ (thế kỷ thứ II) vị bật sáng lập học thuyết Trung Đạo (Madhyamika), học thuyết liên quan đến hiểu biết lơgic Phật giáo Long Thụ điểu khiển đại học Na-lan-đà sau giao lại trọng trách cho người đệ tử giỏi Thánh thiên (Aryadeva) sinh vào cuối kỷ thứ II hay đầu thê kỷ thứ III (?), vị đại luận sư un bác tiếp tục khai triển thêm học phái Trung qn Một tác phẩm quan trọng Thánh thiên tập luận Bốn trăm tiết (Catuhsataka) giải thích quan điểm Long Thụ chất vơ thực thể tượng Sau Long Thụ Thánh Thiên, người ta lại thấy xuất thêm vào kỷ thứ IV vị đại luận sư khác lơgic Phật giáo, ngài Trần Na (Dignaga) Trần Na thụ giáo đại học Na-lan-đà đệ tử ngài Thế thân (Vasubandu, ~316 - 396) đại luận sư tơng phái Duy thức, em ngài Vơ trước (Asanga) người sáng lập tơng phái Vì dễ hiểu tư tưởng Trần Na nghiêng hẳn Duy Thức tơng Ơng giảng dạy đại học Na-lan-đà có cơng hệ thống hóa tồn lơgic học Phật giáo Ơng viết nhiều trước tác nhiều tập luận giải lơgic học Sau Trần Na lại xuất thêm đại luận sư khác ngài Nguyệt Xứng (Candrakirti), sinh vào cuối kỷ thứ IV Lơgic Nguyệt Xứng hồn tồn lơgic Trung Qn tơng Hai trước tác quan trọng ơng Minh cú luận (Prasannapada) giải tập Trung qn luận tụng Long Thụ Nhập Trung luận (Madhyamakavatara) hệ thống hóa tồn học phái Cụ dun tơng (Prasangika) Trung qn tơng Tư tưởng đại luận sư ảnh hưởng sâu đậm triết học Phật giáo suốt nhiều kỷ sau đó, ngày đại học Na-lan-đà bị đạo qn Hồi giáo đốt phá vào cuối kỷ XII Cũng xin nói thêm nhiều trước tác vị bị mát biến cố vừa kể, số lại dịch tiếng Hán tiếng Tây tạng Trong suốt thời gian dài từ Long Thụ Nguyệt Xứng sau nữa, đại học Na-lan-đà hợp tác với vị vương cơng đương thời thường xun tổ chức tranh luận vị giáo đồn vị thầy khác thuộc Phật giáo ngồi Phật giáo mời đến từ bên ngồi Có nhiều tranh luận kéo dài hàng nhiều năm Phần tóm lược tiểu sử số vị đại luận sư bật triết học Phật giáo đồng thời nêu lên vài nét sinh hoạt tranh đua đại học Na-lan-đà vào thời kỳ hưng thịnh sáng chói đại học Tuy nhiên viết giới hạn việc phân tích vài đường nét tư tưởng ngài Long Thụ mà thơi, dù vị đại sư sau Long Thụ có nhiều nét đặc thù khơng ngồi lơgic chung triết học Phật giáo Ngài Long Thụ lơgic Phật giáo Khơng có chứng tích lịch sử xác đời Long Thụ, tiểu sử ơng gần hồn tồn dựa vào huyền thoại Người ta biết ơng sinh vào khoảng kỷ thứ II vào khoảng kỷ thứ III Là người miền Nam nước Ấn gia đình gốc Bà-la-mơn, ơng dùng tiếng Phạn việc viết lách thay dùng tiếng Pali miền Nam Ơng thụ giáo đại học Na-lan-đà sau trụ trì điểu khiển đại học Kỹ thuật biện luận lơgic Long Thụ cách đảo ngược q trình suy luận trào lưu triết học chủ đề quan tâm thời thể học (ontologie), ngành học tìm hiểu hữu vật người, có nghĩa tìm cách trả lời câu hỏi như: vật thể có hữu hay khơng, người có hàm chứa thực hay khơng? Đối với Long Thụ tất thứ "khơng hiện-hữu, khơng phải khơng-hiện-hữu, chúng khơng phải vừa hiện-hữu vừa khơnghiện-hữu, khơng phải lúc vừa khơng-hiện-hữu vừa khơng phải khơng-hiện-hữu" Long Thụ cho xác nhận có hữu sai, xác nhận khơng có hiện-hữu sai, xác nhận hiện-hữu khơng-hiện-hữu sai, xác nhận hai sai Lý muốn xác định tất nhiên phải lệ thuộc cách lộ liễu kín đáo vào ngã Trong Phật giáo lại chủ trương vơ ngã, Long Thụ tượng "thật", "thật" với tư cách tượng mà thơi, chúng giống căng phía sau khơng che giấu thứ cả, chất tượng Tánh khơng Phương pháp biện luận mà Long Thụ thường sử dụng để chứng minh phi lý mâu thuẫn, phương pháp thường sử dụng tốn học: thí dụ hữu A thiết cần phải có hữu B, B khơng hữu A khơng hữu Long Thụ khơng chọn cho vị cố định hay cứng nhắc cả, có đặt câu hỏi ơng vạch cho người thấy tính cách phi lý mâu thuẫn câu hỏi từ ơng phá vỡ vị khẳng định làm cho thắc mắc người hỏi câu hỏi trở nên vơ nghĩa Sau hai thí dụ điển hình trích từ "Những lời khun dành cho vị đế vương" ngài Long Thụ (dựa theo dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Pháp Philippe Cornu tựa Conseils au roi, nhà xuất Seuil, collection Sagesses, 2000 Tựa tiếng Phạn tập luận Rayaparikatharatnavali, tựa dịch tiếng Việt Na-tiên Tỳ kheo kinh): Cũng thế, ảo ảnh giống nước Nhưng khơng phải nước, thật khơng có [nước] Cũng thế, cấu hợp giống tơi [cái ngã] Nhưng khơng có tơi cả, thật chúng khơng hữu (tiết 54, trang 28) Cái thời, ngưng hữu, Vậy làm già được? Cái khơng phải thời, giữ ngun thể dạng, Vậy làm già được? (tiết 68, trang 32) Thí dụ thứ cho thấy ảo giác nước có được, khơng phải nước Trong Tánh khơng thứ xảy được, đối nghịch nhị ngun trở thành tượng lơgic, mà người ta thường nói niết bàn ta bà hai thể dạng khác thực thể Các trường hợp gọi trường hợp "khơng đốn được" (indécidable) mà Arixtot khơng dự trù hệ thống lơgic ơng Thí dụ thứ hai chứng minh thật rõ ràng tính cách phi lý ngơn từ khái niệm thuộc vào giới tượng, tức phi lý hữu lý thơng thường thực tương đối Sau hết xin trích dẫn phân đoạn sau ngun văn tiết tập Trung qn luận tụng Long Thụ để chứng minh cho thấy lẩn quẩn, phi lý vơ nghĩa ngơn từ phương pháp biện luận tứ đoạn luận Một thí dụ tứ đoạn luận ngài Long Thụ: "[Nếu] phát biểu tắt nghỉ khơng phải khơng-hiện-hữu khơng phải hiện-hữu, điều đứng vững "một khơng-hiện-hữu" "một hiện-hữu" thiết lập cách vững Nếu tắt nghỉ khơng phải khơng-hiện-hữu mà khơng phải hiện-hữu, [Thì] có dám nói [sự tắt nghỉ] "vừa khơng phải khơng-hiện-hữu mà vừa hiện-hữu" Rằng Đấng Như Lai hữu sau dừng lại, khơng có khẳng định điều Rằng Ngài khơng hữu? Hay lúc hai thứ? Hoặc khơng mà khơng? Khơng có khẳng định Từ tắt nghỉ đến hình thành, khơng có khác biệt, Từ hình thành đến tắt nghỉ, khơng có khác biệt Ranh giới tối hậu tắt nghỉ ranh giới tối hậu hình thành, Giữa hai ranh giới đó, khơng có khoảng cách cả, tinh tế cách Phía bên tắt nghỉ, có phải chấm dứt hay khơng,v.v.? Sự vĩnh cữu hay khơng, v.v.? Các quan điểm cho có niết bàn, [thì] phía sau chữ gì, phía trước chữ gì? Tất thực thể trống khơng, [vậy] lấy để quy cho khơngchấm-dứt? lấy để quy cho chấm-dứt? Khơng-chấm-dứt chấm-dứt, khơng phải vừa khơng-chấm-dứt mà lại vừa có chấm-dứt, kiện quy cho gì? Do đâu khơng thêm bớt, đâu khác hơn? Do đâu vĩnh-cữu? Do đâu khơng-vĩnh-cữu? Do đâu vừa vĩnh-cữu lại vừa khơng-vĩnh-cữu, khơng phải khơng phải kia? Hạnh phúc thay cho mà bám víu lắng xuống, hạnh phúc thay cho đa dạng [của ngơn từ vật] lắng xuống Đấng Như Lai chưa thuyết giảng cho điều giáo lý nào" (Trích từ tập "Căn Trung Qn luận tụng" (tiết XXIV) ngài Long Thụ, theo dịch tiếng Pháp Michel Angot) Kinh sách có nêu lên số câu hỏi mà Đức Phật khơng trả lời cách trực tiếp mà phân tích câu hỏi để chứng minh cho thấy câu hỏi đặt sai Điển hình hết kinh Culamalunkya-sutta (Majjhima Nikaya - Trung Bộ kinh, 426-432, dịch sang tiếng Pháp Mơhan Wijayaratna, nhà xuất Cerf, 1988, trang 113-117) Trong kinh người đệ tử Phật tên Malunkyaputta có nêu lên số câu hỏi, chẳng hạn như: vũ trụ có bất diệt hay khơng? Vũ trụ có biên giới hay khơng? Một sinh linh giải có hữu sau chết hay khơng, v.v Đức Phật phân tích câu hỏi Malunkyaputta thành bốn mệnh đề sau cho biết khổ đau, già nua chết cấp bách quan trọng nhiều so với thắc mắc Malunkyaputta Các câu hỏi Malunkyaputta Đức Phật phân tích sau: Vũ trụ có bất diệt hay khơng? Vủ trụ khơng bất diệt? Vũ trụ vừa bất-diệt vừa khơng-bất-diệt? Vũ trụ đồng thời vừa khơng-bất-diệt vừa khơng phải khơngbất-diệt? Vũ trụ vơ tận? Vũ trụ khơng vơ tận? Vũ trụ đồng thời vừa vơ-tận lại vừa khơng-vơ-tận? Vũ trụ đồng thời vừa khơng-vơ-tận khơng phải khơngvơ-tận? Một sinh linh đạt giải hiện-hữu sau chết? Một sinh linh đạt giải khơng-còn-hiện-hữu sau chết? Một sinh linh đạt giải vừa hiện-hữu vừa khơng-hiện-hữu sau chết? Một sinh linh giải vừa khơng-hiện-hữu vừa khơng phải khơng-hiện-hữu sau chết? Sau tóm lược câu trả lời điển hình Đức Phật cho Malunkyaputta: "Này Malunkyaputta, có quan điểm theo Như lai hiệnhữu sau chết, có quan điểm theo Như Lai khơng-còn-hiện-hữu sau chết, có quan điểm theo Như Lai vừa hiện-hữu vừa khơng-hiện-hữu sau chết, có quan điểm theo Như Lai khơng-hiện-hữu khơng phải khơng-hiện-hữu sau chết, trước phải hiểu có sinh, có già, có chết, có khổ, có than khóc, có đớn đau, xót xa tuyệt vọng Ta giảng cho chấm dứt thứ giới này, sống Vì thế, Malunkuyaputta, giữ lấy tâm Ta giảng, Ta giảng, Ta khơng giảng, Ta khơng giảng…" Trong câu trả lời Đức Phật có hai phần rõ rệt: phần Đức Phật giảng phần khác Đức Phật khơng giảng Phần mà Đức Phật giảng thuộc vào thật tương đối giới này, thật khổ đau, già nua chết, thật cấp bách Malunkyaputta Phần mà Đức Phật khơng giảng cho Malunkyaputta thật tuyệt đối thể tượng vũ trụ Đức Phật nhắc cho Malunkyaputta phải giữ tâm mà Đức Phật khơng giảng Đức Phật khơng giảng Tuy khơng giảng Đức Phật phân tích câu hỏi Malunkyaputta thành bốn mệnh đề tứ đoạn luận mục đích chứng minh cho Malunkyaputta thấy câu hỏi phi lý, vơ nghĩa vơ ích, lại khơng giảng cho Malunkyaputta vể Tánh khơng tượng Thật Malunkyaputta khơng phải đệ tử có tầm cỡ Ma-ha Ca-diếp, n lặng mà Đức Phật khơng trả lời trọn vẹn câu hỏi Malunkyaputta khác với n lặng Đức Phật cầm cành hoa đưa lên cho Ma-ha Ca-diếp xem mà khơng nói Cái n lặng vượt lên khổ đau, già nua chết, vượt bên ngồi biên giới vũ trụ, vượt lên niết bàn ta bà, n lặng thời Malunkyaputtra khơng cần biết Cái n lặng Tánh khơng tượng giải Cái n lặng cảm nhận trực tiếp khơng thể giải thích lời Trong tập Nhập Lăng già kinh (Lankavatarasutra) người ta thấy câu phát biểu Đức Phật sau :" Từ lúc Giác ngộ tịch diệt, Như Lai chưa nói lời nào, khơng nói lời nào, khơng nói lời nói Như Lai" (phỏng theo lời tóm dịch học giả Alain Grosrey Le Grand Livre du Bouddhisme, nhà xuất Albin Michel, 2007, trang 509) Ngun văn câu theo Việt dịch Tuệ Khải cư sĩ sau: "Bồ tát Ðại Tuệ lại bạch đức Phật : "Thưa đức Thế Tơn ! Ðức Như Lai nói rằng, đêm ta chứng Ðại Bồ Ðề ? Ðêm ta vào Bát Niết Bàn ? Ta trung gian chẳng nói chữ, Phật nói nói Ðức Thế Tơn y vào nghĩa mà nói lời ? Lời nói Phật lời nói ?" (tài liệu "Trang nhà Quảng Đức", www.quangduc.com) Câu phát biểu cho thấy Đức Phật n lặng làm trung gian thực tuyệt đối Thật thật tối hậu hiệnhữu sai, khơng-hiện-hữu sai, vừa khơng-hiện-hữu vừa hiện-hữu sai, khơng-hiện-hữu khơng phải khơng-hiện-hữu sai Tất sai nên chẳng có nói Tất thứ nói lên tạo tác tâm thức lệ thuộc vào tơi cá thể mà thơi Dòng hữu chuỗi tượng mang tính cách tương liên, lơi kéo liên tục trơi chảy khơng ngưng nghỉ Dòng trơi chảy khơng hàm chứa đối tượng khơng mang chủ đích Trên dòng trơi chảy tự nhiên khơng có thực thể bền vững khơng có đứt đoạn Sự hữu hậu q trình hình thành khơng ngừng bất tận, q trình khơng có khởi chẳng có chấm dứt, khơng hàm chứa chủ thể hay đối tượng Trước lơgic tượng, Đức Phật giữ n lặng khơng nói cả, đệ tử Ngài nghe thấy tiếng vang từ câu hỏi họ dội lại từ n lặng Đức Phật mà thơi Tóm lại lơgic học Phật giáo khơng phải dùng để tìm thực mà để đánh thức u mê mình, để ý thức ngơn từ khái niệm có tính cách quy ước, thắc mắc biện luận đơn bám víu tâm thức mà thơi KẾT LUẬN Qua việc nghiên cứuchúng ta phần hiểu thêm nguồn gốc đời lơgic Phật giáo Phật giáo ảnh hưởng đến xã hội người dân Việt Nam, đồng thời hiểu thêm lòch sử nước ta Đặc biệt cho thấy rõ vấn đề có ý nghóa quan trọng, vấn đề xây dựng hình thành nhân cách tư đặc biệt đạo đức người Việt Nam với hỗ trợ giá trò đạo đức nhân văn Phật giáo, số tư tưởng tôn giáo khác Dù khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trò đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại Đặc trưng hướng nội Phật giáo giúp người tự suy ngẫm thân, cân nhắc hành động để không gây đau khổ bất hạnh cho người khác Nó giúp người sống thân ái, yêu thương nhau, xã hội yên bình Tuy nhiên, để giáo dục nhân cách đạo đức hệ trẻ chưa đủ Bước sang kỷ XXI, chuẩn mực nhân cách mà niên cần có đòi hỏi phải hoàn thiện mặt thể xác lẫn tinh thần, phải có đủ khả chinh phục giới khách quan lẫn giới nội tâm Đạo đức kỷ XXI khai thác đóng góp tích cực Phật giáo để xây dựng đạo đức nhân văn toàn thiện hơn, tự giác cao sang kỷ XXI, bên cạnh phát triển kỳ diệu khoa học, mâu thuẫn, chiến tranh giành quyền lực nổ hậu thuẫn khoa học, loại vũ khí chế tạo đại, tàn nhẫn hơn, dễ dàng thoả mãn ác vài cá nhân nguy gây huỷ diệt khủng khiếp Khi đòi hỏi người phải có đạo đức, nhân cách cao để nhận ác lớp vỏ tinh vi hơn, “ sẽ” Như khứ, tương lai, Phật giáo luôn tồn gắn liền với sống người Việt Nam Việc khai thác hạt nhân tích cực hợp lý Đạo Phật nhằm xây dựng nhân cách người Việt Nam, đặc biệt hệ trẻ, mục tiêu chiến lược đòi hỏi kết hợp giáo dục tổng hợp xã hội - gia đình - nhà trường - thân cá nhân, kết hợp tự giác tích cực truyền thống đại Chúng ta tin tưởng vào hệ trẻ hôm mai sau cường tráng thể chất, phát triển trí tuệ, phong phú tinh thần, đạo đức tác phong sáng kế thừa truyền thống cha ông giá trò nhân Phật giáo góp phần bảo vệ xây dựng xã hội ngày ổn đònh, phát triển Là mơt học viên học tập học viên tri thân ln nêu cao tinh thần học tập nghiên cưu mơn loogic học nói phật giáo để sau vận dụng mơn học khác nắm nhũng kiến thúc , nhũng kinh nghiệm để sau truong cương vị người gỉang viên, dạy cho viên học trường HọcThầy Cơ giáo hành trang cho sau trường cơng tác ... thấy thí dụ "đứa người phụ nữ muộn" (tức khơng sinh đẻ) LOGIC HỌC TRONG PHẬT GIÁO Lơgic học Phật giáo hình thành trước logic học Arixtot gần hai trăm năm Hệ thống lơgic Phật giáo "thực tế" mang... Platon (- 428 - 347 trước Tây lịch) biết đến tứ đoạn luận Đức Phật thuyết giảng Tuy nhiên theo học giả tứ đoạn luận Phật giáo làm cho họ phải bực bội khơng đốn được, phép biện luận Phật giáo mang... cách tư đặc biệt đạo đức người Việt Nam với hỗ trợ giá trò đạo đức nhân văn Phật giáo, số tư tưởng tôn giáo khác Dù khuyết điểm, hạn chế song phủ nhận giá trò đạo đức to lớn mà Phật giáo mang lại
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học LOGIC TRONG PHẬT GIÁO và sự ẢNH HƯỞNG đến đạo đức NGƯỜI VIỆT, TIỂU LUẬN TRIẾT học LOGIC TRONG PHẬT GIÁO và sự ẢNH HƯỞNG đến đạo đức NGƯỜI VIỆT, TIỂU LUẬN TRIẾT học LOGIC TRONG PHẬT GIÁO và sự ẢNH HƯỞNG đến đạo đức NGƯỜI VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay