TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG đạo đức của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC

11 132 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

“Sửa đổi lối làm việc” là một trong những tác phẩm lớn Bác viết vào tháng Mười năm 1947 và lấy bút danh là X.Y.Z, tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1948 và xuất bản lần thứ 7 vào năm 1959, hiện nay tác phẩm Sửa đổi lối làm việc được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb, CTQG, H, 1995, Tập 5.Tác phẩm được viết trong giai đoạn chính quyền mới được thành lập, đang bề bộn “trăm công nghìn việc” vừa phải đối phó với các loại thù trong, giặc ngoài, tiến hành kháng chiến chống xâm lược…Tư tưởng cơ bản của tác phẩm là những vấn đề về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên; về tính đảng, năng lực, tác phong công tác của họ; về cán bộ và công tác cán bộ; vấn đề xây dựng Đảng trong thời kì mới. Tư tưởng đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh tác phẩm “ SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” II Hoàn cảnh đời tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” tác phẩm lớn Bác viết vào tháng Mười năm 1947 lấy bút danh X.Y.Z, tác phẩm xuất lần vào năm 1948 xuất lần thứ vào năm 1959, tác phẩm Sửa đổi lối làm việc in Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb, CTQG, H, 1995, Tập Tác phẩm viết giai đoạn quyền thành lập, bề bộn “trăm công nghìn việc” vừa phải đối phó với loại thù trong, giặc ngoài, tiến hành kháng chiến chống xâm lược…Tư tưởng tác phẩm vấn đề phẩm chất đạo đức người cán bộ, đảng viên; tính đảng, lực, tác phong công tác họ; cán công tác cán bộ; vấn đề xây dựng Đảng thời kì Thông qua Bác muốn giaó dục rèn luyện đảng viên, xây dựng đảng thực vững mạnh Để dáp ứng kịp thời tình hình nhiệm vụ cách mạng tình hình Bác đòi hỏi cán , đảng viên phải nắm vững mục tiêu, đường lên chủ nghĩa, phải xây dựng đạo đức cách mạng người cộng sản, lối làm việc cán bộ, đảng viên Bên cạnh nước ta giành độc lập lên chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi cán phải thay đổi lối làm việc, đội ngũ cán đảng viên xuất thân trưởng thành chủ yếu từ phong trào nông dân, chưa đào tạo bản, trang bị lí luận chủ nghĩa Mác- Lênin cho đội ngũ cán bộ, đạo đức cách mạng cho họ, họ bị ảnh hưởng thói hư, tật xấu cũ, trước tình hình đòi hỏi phải nâng cao chất lượng lề lối làm việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên II, Kết cấu tác phẩm: Tác phẩm bố cục thành phần: Phần một: Phê bình sửa chữa Phần hai: Mấy điều kinh nghiệm Phần ba: Tư cách đạo đức cách mạng Phần bốn: Vấn đề cán 2 Phần năm: Cách lãnh đạo Phần sáu: Chống thói ba hoa III MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TÁC PHẨM Vấn đề tư cách Đảng cách mạng chân Xuất phát từ đặc điểm tình hình cách mạng cụ thể nước, đứng trước biến động phẩm chất đạo đức số cán đảng viên tổ chức Đảng, từ thực tiễn công tác xây đựng đảng xuất số nguy làm ảnh hưởng tới chất giai cấp công nhân Đảng đặc biệt bệnh chủ nghĩa cá nhân len lỏi vào Đảng có nguy làm ảnh hưởng tới uy tín Đảng, xa rời múc tiêu lý tưởng Đảng, làm giảm lòng tin quần chúng Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đưa 12 tiêu chí Đảng chân : “1 Đảng tổ chức để làm quan phát tài Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng Cán Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, lý luận thực hành phải luôn đôi với Khi đặt hiệu thị, luôn phải dựa vào điều kiện thiết thực kinh nghiệm cách mạng nước, nước địa phương Phải luôn nơi quần chúng mà kiểm soát hiệu thị có hay không Phải luôn xem xét lại tất công tác Đảng Mọi công tác Đảng luôn phải đứng phía quần chúng Phải đem tinh thần yêu nước cần, kiệm, liêm, mà dạy bảo cán bộ, đảng viên nhân dân Mỗi công việc Đảng phải giữ nguyên tắc phải liên hợp chặt chẽ với dân chúng Nếu không vậy, không lãnh đạo dân chúng mà không học dân chúng Chẳng không nâng cao dân chúng, mà ý kiến dân chúng Mỗi công việc Đảng phải giữ vững tính cách mạng nó, lại phải khéo dùng cách thức thi hành cho hoạt bát 3 Nếu không nắm vững cách thức tranh đấu cách thức tổ chức, liên hợp lợi ích ngày thường lợi ích lâu dài dân chúng Đảng không che giấu khuyết điểm mình, không sợ phê bình Đảng phải nhận khuyết điểm mà tự sửa chữa, để tiến bộ, để dạy bảo cán đảng viên Đảng phải chọn lựa người trung thành hăng hái, đoàn kết họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo 10 Đảng phải luôn tẩy bỏ phần tử hủ hoá 11 Đảng phải giữ kỷ luật nghiêm từ xuống Kỷ luật tư tưởng phải trí, hành động phải trí Kỷ luật lòng tự giác đảng viên nhiệm vụ họ Đảng 12 Đảng phải luôn xét lại nghị thị thi hành Nếu không nghị thị hoá lời nói suông mà hại đến lòng tin cậy nhân dân Đảng.” Tr 250 Và Người khẳng định: “muốn cho Đảng vững bền Mười hai điều quên điều nào” tr250 Theo Bác để đảng thực vững mạnh, Bác đòi hỏi cán đảng viên phải phải quán triệt đầy đủ 12 điều Để làm điều cán đảng viên đảng phải không ngừng tích cực học tập, nâng cao trình độ mặt Đặc biệt lý luận chủ nghĩa Mác lenin để không ngừng làm giàu thêm trí tuệ nghiệp phụng tổ quốc, phụng nhân dân học tập lý luận để áp dụng vào thực tiễn Kết hợp chặt chẽ gữa lý luận thực hành, lý thuyết với thực tiễn Coi nguyên tắc hoạt động người cách mạng Người viết: “Cán Đảng phải hiểu biết lý luận cách mạng, lý luận thực hành phải luôn đôi với nhau” Đồng thời phải thường xuyên nêu cao tinh thần tự phê bình phê bình, giải tốt mối quan hệ lợi ích Với công tác kết nạp đảng, Đảng phải tích cực kết nạp người ưu tú hàng ngũ đồng thời đưa khỏi Đảng phần tử thái hóa biến chất, phần tử hội lợi ích cá nhân Phận đảng viên cán Suôt đời phục vụ tổ quốc phục vụ nhân dân phải đặt lợi ích đảng lên hết phải phấn đấu để đem lại hạnh phúc cho nhân dân lao động “phải đặt lợi ích Đảng lên hết, lên trước hết Vì lợi ích Đảng tức lợi ích dân tộc, Tổ quốc Vô luận lúc nào, việc gì, đảng viên cán phải đặt lợi ích Đảng trước, lợi ích cá nhân lại sau”1 “Nếu gặp lợi ích chung Đảng mâu thuẫn với lợi ích riêng cá nhân, phải kiên hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích Đảng Khi cần đến tính mệnh phải vui lòng hy sinh cho Đảng.”2 để làm điều Người cán đảng viên phải hi sinh quên lợi ích mình, phải thực thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng Đồng thời người nêu tiêu chí cụ thể để người cán đảng viên phấn đấu : Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm: “a) NHÂN thật thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí đồng bào Vì mà kiên chống lại người, việc có hại đến Đảng, đến nhân dân Vì mà sẵn lòng chịu cực khổ trước người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ Vì mà không ham giàu sang, không e cực khổ, không sợ oai quyền Những người không ham, không e, không sợ việc việc phải họ làm b) NGHĨA thẳng, tư tâm, không làm việc bậy, việc phải giấu Đảng Ngoài lợi ích Đảng, lợi ích riêng phải lo toan Lúc Đảng giao cho việc, to nhỏ, sức làm cẩn thận Thấy việc phải làm, thấy việc phải nói Không sợ người ta phê bình mình, mà phê bình người khác luôn đắn c) TRÍ việc tư túi làm mù quáng, đầu óc sạch, sáng suốt Dễ hiểu lý luận Dễ tìm phương hướng Biết xem người Biết xét việc Vì vậy, mà biết làm việc có lợi, tránh việc có hại cho Đảng, biết Đảng mà cất nhắc người tốt, đề phòng người gian Sđd, tr.251 Sđd, tr.251 d) DŨNG dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa Cực khổ khó khăn, có gan chịu đựng Có gan chống lại vinh hoa, phú quý, không đáng Nếu cần, có gan hy sinh tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không rụt rè, nhút nhát đ) LIÊM không tham địa vị Không tham tiền tài Không tham sung sướng Không ham người tâng bốc Vì mà quang minh đại, không hủ hoá Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến Đó đạo đức cách mạng Đạo đức đạo đức thủ cựu Nó đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, danh vọng cá nhân, mà lợi ích chung Đảng, dân tộc, loài người.3” Đây tiêu chuẩn cụ thể để người cán đảng viên phấn đấu theo người cán đảng viên biết rèn luyện đạo đức cách mạng mắc phải bệnh chủ nghĩa cá nhân, trở thành cán đảng viên tốt Đảng, nhân dân tin yêu Người mà không chịu phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng, mắc phải chứng bệnh chủ nghĩa cá nhân Đó bệnh nguy hiểm trongn đảng Về kỷ luật: Theo Bác vào Đảng để phấn đấu, để cống hiến Nên người đảng viên phải có tính kỷ luật, có ,tính tổ chức Tất yếu tố phải dựa tinh thần tự giác:“Không bắt buộc vào Đảng làm chiến sĩ xung phong Đó "tự giác", lòng hăng hái người mà tình nguyện làm đảng viên, làm chiến sĩ xung phong Đã vậy, người đảng viên phải cố gắng cho xứng đáng người người đại biểu dân tộc….Đồng thời, hoàn cảnh nào, đảng viên cán cần phải luôn sức phấn đấu, sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hoá, trí thức trị Luôn giữ gìn kỷ luật Luôn xứng đáng người cán bộ, người đảng viên.”Tr 253,254 Những khuyết điểm, sai lầm Trong số bệnh theo Bác bệnh cá nhân chủ nghĩa bệnh nguy hiểm là“ thứ vi trùng độc mà sing thứ bệnh nguy hiểm, thí dụ bệnh sau đây: a) Bệnh tham lam - Những người mắc phải bệnh đặt lợi ích Sđd, tr.251-252 lên lợi ích Đảng, dân tộc, mà "tự tư tự lợi" Dùng công làm việc tư Dựa vào lực Đảng để theo đuổi mục đích riêng Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi Tiền bạc đâu ra? Không xoay Đảng xoay đồng bào Thậm chí làm chợ đen buôn lậu Không sợ danh Đảng, không sợ danh giá b) Bệnh lười biếng - Tự cho giỏi, việc biết Làm biếng học hỏi, làm biếng suy nghĩ Việc dễ tranh lấy cho Việc khó đùn cho người khác Gặp việc nguy hiểm tìm cách để trốn tránh c) Bệnh kiêu ngạo - Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi Ưa sai khiến người khác Hễ làm việc thành công khoe khoang vênh váo, cho không Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình Việc muốn làm thầy người khác d) Bệnh hiếu danh - Tự cho anh hùng, vĩ đại Có tham vọng mà việc không đáng làm làm Đến bị công kích, bị phê bình tinh thần lung lay Những người biết lên mà xuống Chỉ chịu sướng mà không chịu khổ Chỉ ham làm chủ tịch này, uỷ viên nọ, không ham công tác thiết thực đ) Thiếu kỷ luật - Đã mắc bệnh cá nhân tư tưởng hành động đặt cá nhân lên Vì mà việc không lấy Đảng làm tảng Mình muốn làm Quên kỷ luật Đảng Phê bình cốt công kích đồng chí không ưa Cất nhắc cốt làm ơn với người quen thuộc e) óc hẹp hòi - Đảng cất nhắc người tốt, sợ người ta Đảng khinh người, cho không cách mạng, không khôn khéo Vì mà liên lạc hợp tác với người có đạo đức tài Đảng Vì mà người ta uất ức thành cô độc g) óc địa phương - Bệnh không xấu bệnh kết tai hại Miễn quan mình, phận mình, địa phương việc Còn quan, phận, địa phương khác mặc kệ Đó cận thị, không xem xét toàn thể Không hiểu lợi ích nhỏ phải phục tùng ích lợi to, ích lợi phận phải phục tùng ích lợi toàn thể 7 h) óc lãnh tụ - Đánh vài trận, làm vài việc địa phương cho tài giỏi rồi, anh hùng rồi, đáng làm lãnh tụ Nào có biết so với công giải phóng dân tộc thành công chút cỏn con, thấm vào đâu! Mà so với nghiệp to tát giới, không thấm vào đâu” Những bệnh khác: a) Bệnh "hữu danh, vô thực" - Làm việc không thiết thực, không tự chỗ gốc, chỗ chính, không từ làm lên Làm cho có chuyện, làm lấy Làm nhiều, để làm báo cáo cho oai, xét kỹ lại rỗng tuếch.Tr 256, 257 Thí dụ việc tổ chức - Trong báo cáo làng nào, huyện nào, tỉnh có Hạng người có Có hàng vạn hàng ức người Nhưng soạn lại cặn kẽ, hỏi lại rõ ràng, nơi có người, tổ chức làm việc gì, cán đến lần, làm cho tổ chức đó, chưa có thiết thực hết Thế không làm tròn nhiệm vụ Thế dối trá với Đảng, có tội với Đảng Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, bệnh nguy hiểm b) Kéo bè kéo cánh lại bệnh nguy hiểm Từ bè phái mà đến chia rẽ Ai hợp với dù người xấu cho tốt, việc dở cho hay, che đậy cho nhau, ủng hộ lẫn Ai không hợp với người tốt cho xấu, việc hay cho dở, tìm cách dèm pha, nói xấu, tìm cách dìm người xuống Bệnh tai hại cho Đảng Nó làm hại đến thống Nó làm Đảng bớt nhân tài không thực hành đầy đủ sách Nó làm thân ái, đoàn kết đồng chí Nó gây mối nghi ngờ c) Bệnh cận thị - Không trông xa thấy rộng Những vấn đề to tát không nghĩ đến mà chăm việc tỉ mỉ Thí dụ: việc tăng gia sản xuất, việc tiếp tế đội không lo đến, mà lo để lợi dụng cơm cháy nước gạo đội Những người vậy, trông thấy lợi hại nhỏ nhen mà không thấy lợi hại to lớn d) Bệnh "cá nhân" Việc không phê bình trước mặt để nói sau lưng Khi khai hội không nói, lúc khai hội nói Không đề nghị với Đảng Không theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng Muốn làm Muốn làm xong việc, có ưu điểm không chịu học theo, có khuyết điểm không dám phê bình Tr 257 Không phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật Cứ làm theo ý Khi phê bình ai, Đảng, tiến bộ, công việc, mà công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí Nghe lời bình luận không đúng, làm thinh, không biện bác Thậm chí nghe lời phản cách mạng không báo cáo cho cấp biết Ai nói sao, làm mặc kệ.6 Gặp dân chúng không điều tra, không hỏi han, không tuyên truyền, không giải thích Xem dân chúng quan hệ với Thấy việc có hại đến dân chúng mặc kệ, không khuyên răn, không ngăn cản, không giải thích Làm việc kế hoạch, gặp làm vậy, làm lấy lệ, làm ngăn nắp, làm không đến nơi đến chốn Tự cho "cách mạng già", "cách mạng cũ"; việc to làm không nổi, việc nhỏ không chịu làm Làm việc lờ mờ, học hành biếng nhác 10 Biết có khuyết điểm, không chịu cố gắng sửa đổi Những tật bệnh khiến cho Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ Chính sách không thi hành triệt để, Đảng xa rời dân chúng Mắc phải bệnh dễ đến chỗ để lợi ích cá nhân lên trên, để lợi ích Đảng dân tộc xuống Một người cách mạng phải trung thành, hăng hái, xem lợi ích Đảng dân tộc quý tính mệnh Bao quang minh trực, ham cách sinh hoạt tập thể, luôn săn sóc dân chúng, giữ gìn kỷ luật, kiên chống lại "bệnh cá nhân" đ) Bệnh lười biếng - Khi tiếp mệnh lệnh nghị Tr 258, không chịu nghiên cứu rõ ràng Không đưa mệnh lệnh nghị cho cấp dưới, cho đảng viên, cho binh sĩ Cứ xếp lại đó.Tr 259 Khi thi hành, kềnh kềnh càng, không hoạt bát nhanh chóng Hoặc thi hành cách miễn cưỡng, không sốt sắng, không đến nơi đến chốn Kết nhỏ là: nghị đầy túi áo, thông cáo đầy túi quần Kết nặng là: phá hoại tổ chức Đảng, giảm bớt kỷ luật Đảng, bỏ thời tốt, lúc nên làm không làm, làm trễ Đó tính lười biếng, chậm chạp Vì không hiểu rằng: Đảng thân thể người Mệnh lệnh nghị mạch máu Mạch máu chạy khắp thân thể người mạnh khoẻ Mạch máu dừng lại đâu, không chạy chỗ tê liệt, sinh bệnh Mệnh lệnh nghị mau, suốt từ đến dưới, công tác mau chóng, việc xong xuôi Nó ngừng lại cấp nào, từ cấp trở xuống tê liệt, đường mà công tác Cách chữa: - Các quan đạo phải có cách lãnh đạo cho Mỗi việc phải bảo cách làm - Cấp phải hiểu rõ tình hình cấp tình hình quần chúng, để đạo cho - Khi nghị việc gì, phải cẩn thận, rõ ràng Khi nghị phải kiên thi hành Mỗi nghị phải mau chóng truyền đến cấp dưới, đến đảng viên, đến dân chúng Cách tiện khai hội với đảng viên, khai hội với dân chúng (hoặc binh sĩ), phái người đến báo cáo, giải thích - Các cấp dưới, đảng viên dân chúng (hoặc binh sĩ) phải thảo luận mệnh lệnh nghị cho rõ ràng, hiểu thấu ý nghĩa định cách thi hành cho Tr 259 - Cấp cần phải báo cáo Cấp cần phải kiểm soát e) Bệnh tị nạnh - Cái muốn "bình đẳng" Thí dụ: Cấp công việc phải cưỡi ngựa, xe Cấp muốn cưỡi ngựa, xe 10 Người phụ trách nhiều việc, cần có nhà rộng Người không phụ trách nhiều việc, đòi nhà rộng Phụ cấp cho thương binh muốn luật, không kể thương nặng hay nhẹ Làm việc gì, muốn già, trẻ, mạnh, yếu làm Có việc, người làm được, chờ có đủ người chịu làm Bệnh sinh hiểu lầm hai chữ bình đẳng Không hiểu rằng: người khoẻ gánh nặng, người yếu gánh nhẹ Người làm việc nặng phải ăn nhiều, người làm việc dễ ăn Thế bình đẳng Cách chữa - Giải thích cho họ hiểu: đồng cam cộng khổ điều hay , tốt Nhất lúc túng thiếu, đảng viên, cán cần phải làm kiểu mẫu cần lao, tiết kiệm Nhưng phải tuỳ theo hoàn cảnh Cái thái không tốt Bình đẳng thái không tốt Thí dụ: chiến sĩ bị thương xe, ăn ngon, chiến sĩ khác đòi xe, đòi ăn ngon Hoặc bình đẳng mà bắt buộc trẻ em ăn nhiều, gánh nặng, người lớn Nếu bình đẳng, bình đẳng vô lý, xấu, phải kiên chống lại thứ bình đẳng Sợ oai tín thể diện mình, không dám tự phê bình Lại nói: Nếu phê bình khuyết điểm mình, đồng chí mình, Đảng Chính phủ, địch lợi dụng mà công kích ta Nói lầm to Khuyết điểm chứng bệnh Phê bình uống thuốc Sợ phê bình, có bệnh mà giấu bệnh Không dám uống thuốc Để bệnh ngày nặng, không chết "cũng la lết dưa".Tr 260 Nói người, nể nang không phê bình, đồng chí sa vào lầm lỗi, hỏng việc Thế khác thấy đồng chí ốm, mà không chữa cho họ Nể nang mình, không dám tự phê bình, khuyết điểm chứa chất lại Thế khác tự bỏ thuốc độc cho mình! Nói Đảng, Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ 11 đó, đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm kiếm cách để sửa chữa khuyết điểm Như Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân Đảng cần phải biết ưu điểm khuyết điểm để dạy dỗ đảng viên, dạy dỗ quần chúng Sợ phê bình, tức "quan liêu hoá", tức tự mãn tự túc, tức "mèo khen mèo dài đuôi" Phê bình để công kích, để nói xấu, để chửi rủa g) Bệnh xu nịnh, a dua - Lại có người trước mặt tốt, sau lưng xấu Thấy xôi nói xôi ngọt, thấy thịt nói thịt bùi Theo gió bẻ buồm, khí khái Còn bệnh quan liêu, bệnh bàn giấy, bệnh nóng tính, bệnh lụp chụp, v.v., nói qua, không nhắc nữa.Tr 261 Kết luận - Trong công tác, tranh đấu, huấn luyện, đảng viên, cán bộ, cần phải luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm đồng chí Luôn dùng khéo dùng cách phê bình tự phê bình, khuyết điểm định hết dần, ưu điểm định thêm lên Đảng ta định thắng lợi”.(265) Như quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh tác phẩm “ sửa đổi lối làm việc” toàn diện Nó vừa cẩm nang để tự giáo dục đồng thời kim nam cho hành động đảng viên tổ chức đảng tình hình sau ... có nguy làm ảnh hưởng tới uy tín Đảng, xa rời múc tiêu lý tư ng Đảng, làm giảm lòng tin quần chúng Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh đưa 12 tiêu chí Đảng chân : “1 Đảng tổ chức để làm quan phát tài Nó... không tham địa vị Không tham tiền tài Không tham sung sướng Không ham người tâng bốc Vì mà quang minh đại, không hủ hoá Chỉ có thứ ham ham học, ham làm, ham tiến Đó đạo đức cách mạng Đạo đức đạo đức. .. hết dần, ưu điểm định thêm lên Đảng ta định thắng lợi”.(265) Như quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh tác phẩm “ sửa đổi lối làm việc toàn diện Nó vừa cẩm nang để tự giáo dục đồng thời kim nam cho hành
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG đạo đức của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC, TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG đạo đức của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC, TÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG đạo đức của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH TRONG tác PHẨM sửa đổi lối làm VIỆC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay