TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY LUẬT GIÁ TRỊ và VIỆC vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

15 152 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

Tất cả các hoạt động kinh tế của con người đều chịu sự tác động của quy luật kinh tế nào đó. Quy luật giá trị là một trong những quy luật kinh tế có tác động mạnh đến các hoạt động kinh tế của con người. Quy luật giá trị là quy luật của nền sản xuất hàng hoá, biểu hiện nhu cầu khách quan của việc định hướng nền sản xuất và trao dổi theo các quan hệ tỷ lệ phản ánh hao phí lao động xã hội cần thiết. Giá trị là hình thức biểu hiện các hao phí đó trên cơ sở quy tất cả cá loại lao động cụ thể thành lao động trừu tượng và quy lao động phức tạp thành lao động giản đơn. 1 QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tất hoạt động kinh tế người chịu tác động quy luật kinh tế Quy luật giá trị quy luật kinh tế có tác động mạnh đến hoạt động kinh tế người Quy luật giá trị quy luật sản xuất hàng hoá, biểu nhu cầu khách quan việc định hướng sản xuất trao dổi theo quan hệ tỷ lệ phản ánh hao phí lao động xã hội cần thiết Giá trị hình thức biểu hao phí sở quy tất cá loại lao động cụ thể thành lao động trừu tượng quy lao động phức tạp thành lao động giản đơn Giá trị phương thức đIều tiết mối quan hệ người sản xuất hàng hoá trình trao đổi hoạt động Quy luật giá trị hoạt động hình thái xã hội khác hệ thống quan hệ kinh tế mổi hình thái Quy luật không thuộc quy luật biểu chất xã hội hình thái xã hội nào, biểu cụ thể phụ thuộc vào quy luật kinh tế phương thức sản xuất định Quy luât giá trị quy luật sản xuất trao đổi hàng hoá Sản xuất trao đổi hàng hoá phải dựa sở lượng giá trị hàng hoá hay thời gian lao động xã hội cần thiết Quy luật giá trị quy định viêc sản xuất trao đổi hàng hoá phải tiến hành sở hao phí lao động xã hội tất yếu Có nghĩa giá trị hàng hoá lao động trừu tượng người sản xuất hàng hoá tạo nên lượng giá trị hàng hoá cá biệt phải phù hợp với lượng lao động xã hội tất yếu để làm loại hàng hoá Trao đổi phải tiến hành nguyên tắc ngang giá Đó yêu cầu quy luật giá trị Quy luật giá trị vận động thông qua vân động giá hàng hoá, có thông qua sư vận động lên xuống giá thị trường thấy hoạt động quy luật giá trị Giá thị trường lên xuống cách tự phát, xoay quanh giá trị, sản phẩm kinh tế tự cạnh tranh, vô phủ biểu tác động quy luật giá trị điều kiện sản xuất trao đổi hàng hoá tự nhiên 2 Sự vận động quy luật giá trị thông qua vân động giá hàng hoá giá trị sở giá cả,nên trước hết giá phụ thuộc vào giá trị Hàng hoá nhiều giá trị giá cao ngược lại Trên thị trương giá trị, giá phụ thuộc vào nhân tố cạnh tranh,cung cầu, sức mua đồng tiền.Sự tác động nhân tố làm cho giá hàng hoá thị trường tách rời với giá trị lên xuống xoay quanh trục giá trị nó.Sự vận động giá thị trường hàng hoá xoay quanh trục giá trị chế hoạt động quy luật giá trị Quy luật giá trị phát huy tác dụng thông qua vận động giá thị tường Quy luật giá trị quy luật kinh tế quan trọng sản xuất trao đổi hàng hoá Do đó, đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá có xuất hoạt động quy luật giá trị Mọi hoạt động chủ thể kinh tế sản xuất lưu thông hàng hoá chịu tác động chi phối quy luậ Tuân theo yêu cầu quy luậ giá trị có lợi nhuận, tồn phát triển được, ngược lại bị thua lỗ phá sản Tiền tệ loạI hàng hoá đạc biệt dùng để hàng hoá khác biểu thị giá trị mình.Giá trị hàng hoá biểu thị tiền gọi giá hàng hoá Trong giai đoạn cao chủ nghĩa cộng sản,sản xuất hàng hoá,quy luât giá trị tiền tệ tiêu vong Trong giai đoạn chủ nghĩa tư tự cạnh tranh,quy luật giá trị chuyển hoá thành quy luật giá sản xuất Trong giai đoạn chủ nghĩa tư đọc quyền, quy luât giá trị chuyển hoá thành quy luât giá độc quyền cao Sự tôn tạI sản xuất hàng hoá hai đIều kiện định,đó phân công lao động xã hội đa dạng hình thức sở hưu tư liệu sản xuất Phân công lao động xã hội việc phân chia người sản xuất vào ngành nghề khác xã hội,hoặc nói cách khác chuyên mon hoá sản xuất.Phân công lao động xã hội phản ánh trình độ phát triển lực lượng sản xuất.Lực lượng sản xuất phát triển phân công lao động xã hội cao.Như vậy,sản xuất hàng hoá kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất đươc bán thị trường 3 Quy luật giá trị tồn tại, hoạt động tất phương thức sản xuất Có sản xuất hàng hoá có đặc điểm hoạt động riêng tuỳ thuộc vào quan hệ sản xuất thống trị Nó có tác dụng chủ yếu sau Trong sản xuất, quy luật giá trị điều tiết việc phân phối tư liệu sản xuất sức lao động ngành sản xuất thông qua biến động giá hàng hoá Như nói trên, ảnh hưởng quan hệ cung cầu giá hàng hoá thị trường lên xuống xoay quanh giá trị Nếu ngành đó, cung không đáp ứng cầu, giá hàng hoá lên cao người sản xuất mở rộng quy mô sản xuất Những người sản xuất hàng hoá thu hẹp quy mô sản xuất để chuyển sang sản xuất loại hàng hoá Như vậy, tư liệu sản xuất, sức lao động vốn chuyển vào ngành tăng lên, cung loại hàng hoá thị trường tăng cao Ngược lại ngành thu hút nhiều lao động xã hội, cung vượt cầu, giá hàng hoá hạ xuống, người sản xuất phải chuyển bớt tư liệu sản xuất sức lao động khỏi ngành để đầu tư vào nơi có giá hàng hoá cao Nhờ mà tư liệu sản xuất sức lao động phân phối qua lại cách tự phát vào ngành để d dầu tư vào nơi có giá hàng hoá cao Nhờ mà tư liệu sản xuất sức lao động phân phối qua lại cách tư phát vào ngành sản xuất khác Ở ta thấy biến động giá xung quanh giá trị rõ biến động kinh tế mà có tác động điều tiết kinh tế Ngoài ta thấy quy luật giá trị điều tiết lưu thông hàng hoá Hàng hoá vận động từ nơi giá thấp đến nơi giá cao Quy luậ giá trị có tác dụng điều tiết vận động đó, phân phối nguồn hàng hoá cách hợp lý nước Trong kinh tế hàng hoá, người sản xuất hàng hoá mong có nhiều lãi Người có nhiều lãi người có thời gian lao động cá biệt thời gian lao động xã hội cần thiết Còn người có thời gian lao động cá biệt lớn thời gian lao động xã hội cần thiết bị lỗ không thu toàn lao động hao phí Muốn đứng vững thắng cạnh tranh, người sản xuất luôn tìm cách rút xuống đến mức tối thiểu thời gian lao động cá biệt Muốn vậy, người sản xuất phải tìm cách cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ tay nghề, sử dụng thành tựu khoa học, kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý sản xuất, thực tiết kiệm chặt chẽ Sự cạnh tranh liệt thúc đẩy trình diễn mạnh mẽ hơn, kết l suất lao động tăng lên nhanh chóng Ngoài để thu nhiều lãi, người sản xuất hàng hoá phải thường xuyên cải tiến chất lượng, mẫu mã hàng hoá cho phù hợp nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, cải tiến biện pháp lưu thông, bán hàng để tiết kiệm chi phí lưu thông tiêu thụ sản phẩm nhanh Vì quy luật giá trị có tác dụng thúc đẩy sản xuất hàng hoá nhiều, nhanh, tốt, rẻ Trong cạnh tranh chạy theo giá trị, lao động cá biệt người sản xuất không trí với lao động xã hội cần thiết Những người làm tốt, làm giỏi có suất lao động cá biệt thấp thời gian lao động xã hôị cần thiết nhờ họ phát tài, làm giàu, mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất Bên cạnh người làm ăn kém, không may mắn, thời gian lao động cá biệt lớn thời gian lao động xã hội cần thiết nên họ bị lỗ vốn chí đến phá sản Như vậy, quy luật giá trị có ý nghĩa bình tuyển, đánh giá người sản xuất, kích thích yếu tố tích cực phát triển đào thải yếu tố Nó đảm bảo bình đẳng người sản xuất.Sự phân hoá kết tự nhiên sản xuất hàng hoá dựa chế đô tư hữu Nền kinh tế Việt Nam ta vận hành theo chế thị trường phải hiểu chế thị trường ta có số vấn đề sau: Kinh tế thị trường phát triển cao kiểu tổ chức kinh tế - xã hội mà hình thái phổ biến sản xuất sản xuất sản phẩm để trao đổi thị trường Kinh tế thị trường kinh tế khách quan trình độ phát triển lực lượng sản xuất định, toàn trình từ sản xuất tới trao đổi, phân phối tiêu dùng thực thông qua thị trường Đặc trưng kinh tế thị trường chủ thể tự lựa chọn hình thức sở hữu, phương thức kinh doanh, ngành nghề mà luật pháp không cấm Mọi hoạt động kinh tế diễn theo quy luật nó, sản xuất bán hàng hoá theo yêu cầu thị trường, bán mà thị trường cần bán có, tiền tệ hoá quan hệ kinh tế, chủ thể theo đuổi lợi ích đáng Mô hình kinh tế Việt Nam xác định kinh tế hàng hoá nhiều thành phần,vận động theo chế thi trường có quản lý nhà nước,định hướng xã hội chủ nghĩa Nói đến kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa la kinh tế không phảI kinh tế quản lý theo kiểu tập trung quan liêu bao cấp trước không phảI kinh tế thị trường tự giống nước tư bản.Tức không phảI thị trường tư chủ nghĩa,cũng chưa hoàn toàn kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.Chúng ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội,còn có đan xen đấu tranh gữa cũ mới,vừa có,vừa chưa có đầy đủ yếu tố xã hội chủ nghĩa Hiện nay,nền kinh tế thị trường nước ta tình trạng phát triển,cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, thấp kém,nền kinh tế nhiều mang tính tự cấp tự túc.Tuy nhiên,nước ta không lặp lai hoàn toàn trình phát triển kinh tế nước trước:kinh tế hàng hoá giản đơn chuyển lên kinh tế thị trường tự do,rồi từ kinh tế thị trương tự chuyển lên kinh tế thị trường đại.Nước ta xây dựng kinh tế thị trương đại, định hướng xã hội chủ nghĩa theo kiểu rút ngắn.ĐIều cí nghĩa phảI đẩy mạnh công nghiệp hoá, đạI hoá để phát triển nhanh chóng lực lượng sản xuất,trong thời gian tương đối ngắn xây dựng sở vật chất kỹ thuật đạI để kinh tế nước ta bắt kịp với trình độ phát triển chung giới,đồng thời phải hình thành đồnh chế thị trường có quản lý nhà nước.Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng việc quản lý kinh tế vĩ mô thực định hướng xã hội chủ nghĩa Cơ chế thị trường chế hoạt động kinh tế hàng hoá, điều tiết trình sản xuất lưu thông hàng hoá theo yêu cầu khách quan quy luật vốn có quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ Có thể nói chế thị trường tổng thể nhân tố kinh tế, cung cầu, giá cả, hàng tiền Trong người sản xuất người tiêu dùng tác động lẫn thông qua thị trường để xác định vấn đề sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Cơ chế thị trường trật tự kinh tế, không hỗn độn Nó hoạt động máy tự động ý thức, phối hợp nhịp nhàng hoạt động người tiêu dùng với nhà sản xuất thông qua hệ thống giá thị trường Không tạo a nó, tự phát sinh phát triển với đời phát triển kinh tế hàng hoá Lợi nhuận động lực vận động kinh tế hàng hoá Nó hướng người sản xuất vào lĩnh vực mà người tiêu dùng có nhu cầu nhiều bắt họ phải bỏ lĩnh vực có nhu cầu, buộc sử dụng công nghẹ để có hiệu cao Cơ chế thị trường chế tinh vi điều tiết quy luật thị trường Đó chế "phạt thưởng", "thua được", "lỗ lãi" hoạt động kinh tế Trong chế thị trường vấn đề sản xuất giải thông qua thị trường chịu chi phôí quy luật thị trường Do nói chế thị trường guồng máy hoạt động tự điều chỉnh kinh tế hàng hoá theo yêu cầu cac quy luật kinh tế vốn có Các quy luật quan hệ, tác động lẫn tạo nguyên tắc vận động kinh tế hàng hoá Nói tới chế thị trường, trước hết ta phải nói tới nhân tố cấu thành nó, tiền hàng, người mua người bán hàng hoá Từ hình thành quan hệ: hàng - tiền, mua - bán, cung - cầu giá hàng hoá, hình thành mâu thuẫn cạnh tranh thành viên tham gia thị trường mà động lực thúc đẩy họ lợi nhuận Vì thông qua lỗ, lãi mà chế thị trường định vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Như trình bày chế thị trường có ưu điểm mà có khuyết tật tránh khỏi Đó là, gây nên phân hoá dẫn đến phá sản người sản xuất kinh doanh, gây lãng phí kinh tế, tưọng buôn gian, bán lận, đầu cơ, làm hàng giả, phá hoại môi sinh Vì chế thị trường Nhà nước cần quản lý, điều tiết theo định hướng mục tiêu định, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường Dưới quyền đạo Nhà nước nèn kinh tế thị trường phát triển vững việc vận dụng quy luật vào việc phát triển kinh tế trở nên thấu đáo hơn, có hiệu phát triển kinh tế Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội Việt Nam,một mặt vừa có tính chất chung kinh tế thị trường,mặt khác kinh tế thị trườnh định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa sở đựoc dẫn dắt,chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội.Do đó,kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa co đạc trưng riêng Thứ nhất,về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường.Muc tiêu hàng đàu nước ta giải phóng sức sản xuất,động viên nguồn lực nước nước để thưc công nghiệp hoá, hiên đại hoá,xây diưng sở vật chất kỹ thuật chủ nghĩa xã hội ,nâng cao hiệu kinh tế xã hội ,cảI thiện bước đời sống nhân dân Thứ hai,nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần,trong kinh tế nha nước giữ vai trò chủ đạo.Trong kinh tế nước ta tôn ba loại hình sở hữu sở hữu toàn dân,sở hữu tập thể,sở hữu tư nhân.Tư ba loại hình sở hữu hình thành nên năm thành phần kinh tế Đó kinh tế nhà nước,kinh tế tập thể,kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân,kinh tế tư nhà nước,kinh tế có vôn đầu tư nước ngoài.Trong kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Việc xác định vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước vấn đề có tính nguyên tắc khác biệt có tính chất chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Thứ ba, kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa thực nhiều hình thức phân phối thu nhập, lây phân phối theo lao động chủ yếu Thứ tư, chế vận hành kinh tế chế thị trường có quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa Vai trò quản lý nhà nước xã hội chủ nghĩa quan trọng Nó bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng ổn định, đạt kết cao,đạc biệt đảm bảo công xã hội.Không nhà nước giảm bớt chênh lệch giàu nghèo,giữa thành thị nông thôn,giữa vùng đất nước điều kiện kinh tế thị trường Thứ năm,nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cung kinh tế mở, hội nhập Chỉ có thu hút vốn, kỹ thuật, công nghệ,kinh nghiệm quản lý tiên tiến nước để khai thác tiềm mạnh nước ta, thực phát huy nội lực để xây dựng phát triển kinh tế thị trường hiên đại theo kiểu rút ngắn Trong thời kỳ có cách hiểu không việc thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế thực công bằng, bình đẳng xã hội,do đo việc vận dụng quy luật giá trị có thiếu sót,sai lệch.Hậu làm triệt tiêu nhân tố tích cực ,năng động xã hội.Nền kinh tế rơI vào tình trạng trì trệ,kém phát triển Không kinh tế coi hoàn thiện, phát triển tốt tuyệt đối cho dù có kinh tế quốc gia phát triển giơí Lúc chứa mặt trái, mặt chưa tốt, hạn chế cần tiếp tục khắc phục Việc áp dụng quy luật kinh tế vào việc vận hành quản lý kinh tế quốc gia luôn tiềm ẩn nguy đổ vỡ kinh tế vận dụng không cách, không yêu cầu thực tế Đó vấn đề nan giải nhiều quốc gia giới, có nước Việt Nam Vậy nay, cần phải làm làm để phát triển kinh tế yếu kém, lạc hậu lên kinh tế phát triển hơn, hoàn chỉnh Trước xét điều ta phân tích kinh tế nước ta năm gần để thấy thực trạng kinh tế đất nước Nền kinh tế quốc gia luôn biến động với kinh tế giới Để phát triển kinh tế vấn đề trước hết ta phải biết đâu, có chưa có gì, phải làm trước, nên làm sau thực phần rà soát lượt vấn đề tồn kinh tế Việt Nam để lưu tâm vạch kế hoạch cho khắc phục phát triển yếu tố 9 Thứ nhất, để phát triển kinh tế cần phải có vốn, vấn đề đáng quan tâm hàng đầu nước ta Vậy mà thực tế năm gần nước ta tình trạng thiếu hụt nguồn vốn tổng thu ngân sách nhỏ tổng chi ngân sách Thứ hai, sở vật chất đất nước Điều không thừa nhận nước ta sở vật chất phát triển, chậm phát triển Các khu công nghiệp ít, hệ thống máy nước trang thiết bị lạc hậu Cơ sở vật chất không đáp ứng đủ cho việc thu hút vốn đầu tư nước Hệ thống giao thông không thuộn lợi, phát triển, lại thêm ảnh hưởng thiên nhiên môi trường làm cho hệ thống sở vật chất nước ta ngày bị sa sút nghiêm trọng Chính sách đầu tư cho phát triển sở hạ tầng chưa quan tâm thích đáng Các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị lãng phí bị bỏ quên nhiều Những điều gây ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế quốc dân Thứ ba, người Trình độ văn hoá người thấp kém, khả ứng dụng máy nước, trang thiết bị đại phát triển sản xuất không đạt yêu cầu thực tế Hơn người có tay nghề, kỹ thuật cao chiếm số lực lượng lao động đất nước Thái độ lao động nhiều người không nghiêm túc Những người có trình độ, có tri thức vận dụng tài để tham ô tài sản nhà nước Tất yếu tố góp phần không nhỏ vào việc kìm hãm phát triển kinh tế đất nước Thứ tư, vấn đề kỹ thuật công nghệ Trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ yếu Không có thành tựu đáng kể nghiên cứu khoa học mà thừa hưởng công nghệ lạc hậu nước tiên tiến giới chuyển giao lạ Điều đáng nói việc giám định công nghệ chuyển giao Nó gây lãng phí ngân sách Nhà nước nhiều phải nhận máy móc, công nghệ qua sử dụng với giá ngàng giá máy móc, công nghệ Nguyên nhân Nhà nước sách đầu tư thích đáng cho nghiên cứu, ứng dụng triển khai thành tựu khoa học kỹ thuật 10 Thứ năm, cấu kinh tế Tuy kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường cấu kinh tế nước ta chưa chặt chẽ, hợp lý, nhiều kẽ hở lớn, cấu ngành nghề nhiều điều bất cập Các vùng kinh tế chưa ý phát triển đồng mặt Do phát triển kinh tế quốc dân vị kìm hãm Thứ sáu mức tăng dân số nhanh Tuy năm gần tỷ lệ tăng dân số có giảm trước vấn đề cao Nó đồng nghĩa với việc số lao động ngày gia tăng việc làm ngày phát triển khoa học công nghệ Chính người thất nghiệp nguy dẫn đến gia tăng tệ nạn xã hội, anh minh không bảo đảm Cuối chế trị quản lý Nhà nước Đây nhân tố quan trọng có vai trò định phát triển kinh tế đất nước Tuy nước ta có thể chế trị ổn định tiến khả định hướng cho phát triển kinh tế nhiêù khuyết tật, mà lý điều tiết hướng phát triển kinh tế chưa phù hợp, gây ô nhiễm môi trường, làm phân hoá giầu nghèo, nạn thất nghiệp ngày gia tăng Nhận thức vận dụng quy luạt giá trị thể chủ yếu việc hình thành giá Giá biểu tiền giá trị, giá phải lấy gái trị làm sở có kinh tế, có tác dụng kích thích tăng suất lao động, cải tiến kỹ thuật, hạ tầng thành sản phẩm Nhà nước phải chủ động lợi dụng chế hoạt hoạt động quy luật giá trị nghĩa khả giá tách rời giá trị, xu hướng đưa giá trở giá trị Thông qua sách giá cả, Nhà nước vận dụng quy luật giá trị nhằm; Thứ kích thích sản xuất phát triển Đối với xí nghiệp quốc doanh, chủ yếu xây dựng hệ thống giá bán buôn để đưa chế độ hạch toán kinh tế vào nếp có vững Thứ hai điều hoà lưu thông hàng tiêu dùng Trong chế độ kinh tế thị trường, tổng khối lượng va cấu hàng tiêu dùng kế hoạch lưu chuyển hàng hoá định vào trình độ phát triển lực lượng sản xuất, mức tăng thu nhập quốc dân, thu nhập tiền nhân dân, nhu cầu hàng tiêu 11 dùng điều kiện sức mua khong đổi, giá loại hàng giảm xuống lượng hàng tiêu thụ tăng lên ngược lại Nhà nước quy định giá cao hay thấp để ảnh hưởng đến khối lượng tiêu thụ số loại hàng nhằm làm cho nhu cầu mức tăng sản xuất số hàng tiêu dùng ăn khớp với kế hoạch lưu chuyển hàng hoá Nhà nước Thứ ba phân phối phân phối lại thu nhập quốc dân thông qua sách giá cả, việc quy định hợp lý tỷ giá, Nhà nước phân phối phân phối lại thu nhập quốc dân ngành nhằm phục vụ cho yêu cầu cao đồi sống nhân dân lao động Cuối cùng, nhận thức vận dụng quy luật giá trị nói rộng biết sử dụng đòn bẩy kinh tế hàng hoá tiền lương, giá cả, lợi nhuận … dựa sở hao phí lao động xã hội cần thiết để tổ chức thực chế đọ hạch toán kinh tế Tóm lại, điều trình bày nói lên kinh tế thị trường có cần thiết khách quan phải kết hợp kế hoạch với thị trường, lấy sau bổ xung cho trước Quá trình kết hợp trình phát huy tác dụng tích cực quy luật giá trị, trình tự giác vận dụng quy luật giá trị quan hệ thị trường công cụ để xây dựng mặt kinh tế, kích thích cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động, làm cho giá trị hàng hoá ngày hạ, đảm bảo tốt cho nhu cầu đời sống, đồng thời tăng thêm khối lượng tích luỹ Đi đôi với việc phát huy tác dụng tích cực quy luật giá trị phải đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng tiêu cực việc quản lý kinh tế Quy luật giá trị tồn cáhc khách quan kinh tế Nhờ nắm vững tác dụng chủ đạo quy luật kinh tế, tự giác sử dụng tác dụng tích cực hạn chế tác dụng tiêu cực quy luật giá trị Nhà nước cao dần trình độ công tác, kế hoạch hoá kinh tế Trung ương Đảng nhấn mạnh: Về nắm nội dung, tích chất tác dụng quy luật giá trị thành phần kinh tế khác hai lĩnh vực sản xuất phân phối khác tự liệu sản xuất tư liệu tiêu dùng vận dụng phục 12 vụ nhiệm vụ trị kinh tế Đảng Nhà nước thời kỳ; Công tác kế hoạch hoá giá có tiến bộ, phạm vi ngày mở rộng, trình độ nghiệp vụ nâng lên bước Sau 15 năm thực đổi kinh tế,chủ yếu nhờ biện pháp giảI phóng sức lao động nước mở cửa kinh tế,tân dụng nguồn lực bên ngoàI,nền kinh tế Việt Nam có biến đổi rõ rệt.Từ năm 1991 kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc đọ cao,trung bình la 7,6% hàng năm.Trong năm 1991-1999,mức kỷ lục la 9,54%(1995);chỉ số giá tiêu dùng giảm từ 67,5%(1991) xuống 0,1%(1999) Về cấu GDP theo ngành có chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông-lâm-ngư nghiệp tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ.Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch chậm.Tốc độ chuyển dịch cấu lao động ngành tăng0,99% 1,03% ngành xây dựng.Tình hình năm 2002 phản ánh trạng thái vận động nhiều năm qua kinh tế Việt Nam công nghiệp dịch vụ chưa tạo số việc làm tương ứng với mức tăng trưởng hai khu vực này,khiến lực lượng lao động phải tìm kiếm việc làm chủ yếu khu vực nông nghiệp vốn dư thừa nhiều lao động Đối với lực cạnh tranh dịch vụ nước ta năm gần dược nâng cao,song sản phẩm dịch vụ lực cạnh tranh thấp.Nhóm sản phẩm có khả cạnh tranh chủ yếu sản phẩm nông nghiệp,khoáng sản chưa qua chế biến ,tỷ lệ gia tăng thấp.Những mặt hàng công nghiệp qua chế biến mặt hàng có tỷ lệ lao động cao,dựa vào lợi so sánh khéo léo, chi phí tiền công lao động thấp.Tuy nhiên mặt hàng chưa có thương hiệu, chưa có kiểu dáng riêng ,chưa tạo sở nguyên liệu,phụ liệu,cơ sở công nghệ kỹ thuật cần thiết,giá thành cao.Hàng thủ công mỹ nghệ có khả cạnh tranh tương đối tốt song chất lượng thiếu ổn định,năng lực hạn chế,chưa đáp ứng đơn hàng lớn Về vấn đề dân số,tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm nhiều.Tổng số lao động,việc làm tăng,cơ cấu lao động có nhiều thay đổi.Xoá đói giảm nghèo đạt thành tích cao 13 Trong tình trạng nước ta thiếu thốn trầm trọng khoa học kỹ thuật nay,nứơc ta cần phải hỗ trợ nhiều kinh phí cho niện nghiên cứu,các đề tàI nghiên cứu phục vụ trực tiếp cho việc chuyển đổi cấu kinh tế,cơ cấu sản xuất,thực chế đặt hàng trực tiếp nhà nước,doanh nghiệp sở nghiên cứu khoa học, tránh tình trạng bỏ phí vốn đầu tư tách rời sản phẩm nghiên cứu thực tiễn.Tăng kinh phí đào tạo,nhất đào tạo đào tạo bổ sung đội ngũ lao động chất lượng cao Đặc biêt trọng đội ngũ công nhân lành nghề ,giỏi việc,làm chủ công nghệ Tiếp theo phải nâng cao trình độ văn hoá cho nguồn nhân lực,phấn đấu phổ cập phổ thông sở phổ thông trung học đối tượng vùng có đIều kiện nhằm tạo đIều kiện thuận lợi cho việc tiêp thu kiến thức đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động.Thực sách phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học sở để tạo cấu đào tạo hợp lý Đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động.Đặc biêt đào tạo,bồi dưỡng nghề cho người lao động để tăng tỷ lệ đào tạo lên 30% năm 2005.Cần tiến hành thông qua biện pháp xã hội hoá đào tạo,đa dạng hoá hình thức đào tạo,bồi dưỡng với nhiều thành phần kinh tế tham gia.Trang bị kiến thức cần thiết khác để cung câp nhân lực cho khu công nghiêp ,các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tai địa phương Nông thôn cần mở rộng hình thức đào tạo nghề gắn chặt với chuyển dao công nghệ mới,chuyển dao quy trình sản xuất,quy trình canh tác để làm sở cho việc chuyển đổi cấu sản xuất nông nghiệp.Đào tạo chủ nhiệm hợp tác xã,huy động lực lượng tri thức trẻ nông thôn ,vùng sâu vùng xa để tăng thêm chất lượng nguồn nhân lực làm nòng cốt cho việc thay đổi cách làm ăn tạo lực cho việc chuyển dịch cấu kinh tế Tiếp tục đổi mới, điều chỉnh hệ thống sách pháp luật lao động thị trường lao động theo hướng tiếp cận gần với thông lệ tiêu chuẩn quốc tế tạo bình đẳng pháp luật người lao động 14 Một yếu tố then chốt để nâng cao khả cạnh tranh hàng hoá Việt Nam câu lại tăng cường lực cạnh tranh khu vưc doanh nghiệp,trong có vai trò quan trọng khu vực nhà nước khu vưc nắm giữ phần lớn tài sản quốc gia, nguồn lao động kỹ thuật, tài nguyên giữ vai trò chủ đạo thành phần kinh tế Khu cực doanh nghiệp cần xây dựng chương trình cắt giảm chi phí sản xuất công đoạn sản xuất với sản phẩm Nhà nước thực sách khuyến khích nghiên cứu áp dụng đổi công nghệ, đầu tư đổi thiết bị sản xuất.Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, xây dựng khuôn khổ sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành cấu lại sản xuất có hiệu quả, tăng khả cạnh tranh.Hướng dẫn thực pháp lệnh giá nhằm thực kiểm soát chi phí, kiểm soát độc quyền Hạn chế độc quỳên doanh nghiệp, nhà nước thực trợ giá mặt hàng thiết yếu quan trọng số mặt hàng nông sản xuất Thực sách hỗ trợ có đIều kiện khoảng thời gian định để tăng lực cạnh tranh số sản phẩm,mở rộng thị trường nước xuất Bằng cách mở rộng quan hệ với quốc gia, nước, hỗ trợ xúc tiến thương mại thị trường giàu tiềm Tăng cưòng đàu tư vào hoạt động nghiên cứu thị trường,hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nước Hoàn thiện nâng cao hiệu lực sách khuyến khích đầu tư sản xuất,đạc biêt hàng xuất khẩu, vùng khó khăn Chính sách phát triển vùng nguyên liệu để giảm chi phí sản xuất Giải pháp phát triển nguồn nhân lực phải đặc biệt coi trọng.Trong thời gian tới cần đầu tư cho đào tạo đào tạo lại, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 30% số lao động có,trong trọng đào tạo nghề công nghệ cao Quy luật giá trị quy luật kinh tế quan trọng sản xuất lưu thông hàng hoá Sự đời hoạt động quy luật gắn liền với sản xuất lưu thông hàng hoá đâu có sản xuất lưu thông hàng hoá có hoạt động quy luật giá trị Cơ chế điều tiét sản xuất lưu thông hàng hoá hoạt động quy luật giá trị hoạt động quy luật giá trị biểu thong qua chế giá Thông qua vận động giá thị trường ta 15 thấy hoạt động quy luật giá trị Giá thị trường ta lên xuống xung quanh giá trị hàng hoá trở thành chế tác động quy luật giá trị Cơ chế tác động quy luật giá trị phát sinh tác dụng lên thị Trường thông qua cạnh tranh, cung - cầu, sức mua đồng tiền Điều cắt nghĩa trình bày quy luật kinh tế chi phối hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hoá tác động quy luật kinh tế phát triển kinh tế thị trường Việt Nam, ta trình bày quy luật giá trị, quy luật bao quát chung chất, nhân tố cấu thành chế tác động kinh tế thị trường Việt Nam ... quy luật vào việc phát triển kinh tế trở nên thấu đáo hơn, có hiệu phát triển kinh tế Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xã hội Việt Nam,một mặt vừa có tính chất chung kinh tế thị. .. tế thị trường, mặt khác kinh tế thị trườnh định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa sở đựoc dẫn dắt,chi phối nguyên tắc chất chủ nghĩa xã hội. Do đó ,kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. .. tắc khác biệt có tính chất chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Thứ ba, kinh tế thị trương định hướng xã hội chủ nghĩa thực nhiều hình thức phân
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY LUẬT GIÁ TRỊ và VIỆC vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY LUẬT GIÁ TRỊ và VIỆC vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY LUẬT GIÁ TRỊ và VIỆC vận DỤNG vào PHÁT TRIỂN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay