TẢI LIỆU THAM KHẢO QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác THANH NIÊN HIỆNNAY

6 145 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên giữ vai trò rất quan trọng. Nó bao gồm các hoạt động lập pháp, lập quy của những cơ quan nhà nước có thầm quyền nhằm đề ra các chính sách, pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của công dân liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; là hoạt động quản lý của nhà nước đối với công tác thanh niên trong bộ máy hành chính; là hoạt động điều hành của nhà nước nhằm tổ chức và phối hợp các cơ quan trong công tác thanh niên. Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên còn bao gồm cả các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ chức trong công tác thanh niên. 1 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN HIỆN NAY Quản lý nhà nước công tác niên giữ vai trò quan trọng Nó bao gồm hoạt động lập pháp, lập quy quan nhà nước có thầm quyền nhằm đề sách, pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội hành vi công dân liên quan đến niên công tác niên; hoạt động quản lý nhà nước công tác niên máy hành chính; hoạt động điều hành nhà nước nhằm tổ chức phối hợp quan công tác niên Quản lý nhà nước công tác niên bao gồm hoạt động kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền quan, tổ chức công tác niên Quản lý nhà nước niên công tác niên có chung chủ thể quản lý nhà nước, khác tương đối đối tượng quản lý phương pháp quản lý Điều thể hiện: Thứ nhất, nói đến quản lý nhà nước niên nói đến quản lý nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, sách tác động trực tiếp tới niên cụ thể với tư cách công dân; thể quy định tương đối phân biệt với đối tượng khác Còn nói đến quản lý nhà nước công tác niên quản lý nhà nước thông qua hệ thống pháp luật, sách, chế, tổ chức máy tác động tới niên với tư cách lực lượng xã hội, tập hợp tác tổ chức thông qua tổ chức niên… Thứ hai, quản lý nhà nước niên, đối tượng quản lý niên, quản lý nhà nước công tác niên, đối tượng quản lý tổ chức, chế, quan hệ phối hợp công tác niên Quản lý nhà nước niên quản lý trực tiếp nhà nước dối với công tác niên quản lý nhà nước niên cách gián tiếp thông qua tổng chức hay chủ thể khác tác động tới niên Thứ ba, phương pháp quản lý Nếu quản lý nhà nước niên, phương pháp mệnh lệnh mang tính quyền lực bắt buộc chủ thể quản lý, quản lý nhà nước công tác niên, bên cạnh phương pháp mệnh lệnh, phương pháp quản lý phát động, vận động, thuyết phục, tư vấn, hỗ trợ, giúp cho niên hiểu rõ quyền nghĩa vụ tự giác tuân thủ pháp luật sách liên quan Thực tế cho thấy, đặc điểm hệ thống trị đặc thù, tầm quan trọng đặc biệt đối tượng niên công tác niên, nhà nước thực chức quản lý niên cách độc lập, mà tiến hành quản lý niên phối hợp chặt chẽ với chủ thể xã hội khác, đặc biệt với tổ chức niên, đoàn thể niên lãnh đạo trực tiếp, toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam Vì vậy, hiểu, khái niệm quản lý nhà nước công tác niên bao hàm nội dung quản lý nhà nước niên Quản lý nhà nước công tác niên có đặc điểm: Một là, chủ thể quản lý quan máy nhà nước thực chức lập pháp, hành pháp, tư pháp công tác niên; đối tượng quản lý không niên mà chủ thể xã hội trực tiếp hay gián tiếp tác động đến niên chủ thể xã hội tiến hành công tác niên Các ngành (lập pháp, hành pháp, tư pháp) chức nhiệm vụ tiến hành công tác niên (thông qua việc ban hành, triển khai thực hiện, giám sát thực xử lý vi phạm đến luật pháp, sách niên liên quan đến niên) Hai là, nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, công tác niên đồng thời công tác Đảng, Đảng trực tiếp lãnh đạo Thực đường lối Đảng, cấp, ngành, tổ chức có nhiệm vụ tiến hành công tác niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao Trong trình đó, luật pháp, sách, chế, tổ chức máy nguồn lực, Nhà nước quản lý, điều phối chủ thể xã hội tiến hành công tác niên Quản lý nhà nước niên thông qua chủ thể xã hội hay có tham gia chủ thể xã hội, như: Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức trị - xã hội khác đoàn thể nhân dân… đặc điểm đặc thù nước ta Ba là, quản lý nhà nước công tác niên dạng quản lý lực lượng xã hội cụ thể, mà vấn đề liên quan trực tiếp đến tất mặt, lĩnh vực đời sống xã hội Cho nên, loại quản lý tổng hộp, đa diện phức tạp, đòi hỏi phải có phối hợp hài hoà, thống cao ngành (lập pháp, hành pháp, tư pháp), phận ngành (ví dụ: bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ ngành hành pháp), cấp (từ trung ương đến sở), chủ thể tiến hành công tác niên lãnh đạo Đảng Bốn là, không trình áp dụng chế định pháp luật bắt buộc phải thực niên tổ chức niên, mà đặc thù lứa tuổi, đồng thời trình vận động, thuyết phục, tư vấn, hướng dẫn giáo dục Nói cách khác, quản lý nhà nước công tác niên, bên cạnh việc sử dụng phương pháp mệnh lệnh hành (đôi thứ yếu), Nhà nước sử dụng (có chủ yếu) phương pháp giáo dục, thuyết phục, tư vấn vận động Về nội dung quản lý nhà nước đói với công tác niên, khái quát điểm sau: Nhà nước ban hành tổ chức thực chủ trương, sách, pháp luật liên quan đến niên công tác niên (như: đạo luật, chiến lược, chương trình, sách nhằm bồi dưỡng phát huy niên); hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực sách, pháp luật niên công tác niên; chuẩn bị mặt tổ chức cho niên tham gia hội nhập quốc tế, đồng thời thực hoạt động đối ngoại mặt nhà nước lĩnh vực công tác niên; điều phối hoạt động chủ thể xã hội khác công tác niên 4 Trong quản lý nhà nước công tác niên, vai trò quan lập pháp, hành pháp, tư pháp xác định cụ thể, theo đó: Quốc hội ban hành văn luật liên quan đến niên công tác niên; định ngân sách hàng năm cho công tác niên, đồng thời giám sát việc thực sách, luật pháp liên quan đến niên cấp Chính phủ ban hành, đạo thực giám sát việc thực sách liên quan đến niên công tác niên Cụ thể: xác định chương trình mục tiêu công tác niên phận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm, năm chiến lược phát triển theo vùng miền; đạo bộ, ngành cấp quyền xây dựng triển khai chương trình niên thuộc lĩnh vực hay địa bàn quản lý mình; đồng thời kiểm tra việc thực sách niên ngành, cấp Chính phủ chủ trì tiến hành nghiên cứu định kỳ niên làm sở cho việc hoạch định sách Các bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn giao có trách nhiệm xây dựng tổ chức thực sách niên liên quan đến ngành, lĩnh vực Uỷ ban nhân dân cấp thực quản lý nhà nước niên địa phương mình: cụ thể hoá sách niên phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương để trình Hội đồng nhân dân cấp thông qua trước trình quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt Uỷ ban nhân dân cấp có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên đạo ngành chức trực thuộc phối hợp với Đoàn Thanh niên cấp việc triển khai chương trình công tác niên Các quan tư pháp thực nhiệm vụ xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến niên công tác hiên Để thực chức quản lý mình, Nhà nước lập quan chuyên trách công tác niên, theo cấp trung ương có quan phối hợp liên ngành quản lý nhà nước công tác niên Uỷ ban quốc gia Thanh niên Việt Nam; cấp uỷ, huyện có chuyên viên chuyên trách phòng, tổ công tác niên giúp việc trực tiếp cho lãnh đạo tỉnh, huyện công tác niên văn phòng uỷ ban Uỷ ban nhân dân cấp tổ chức điều hành ngành việc tham mưu đề xuất thực chủ trương, sách liên quan đến niên công tác niên Bên cạnh việc tiến hành quản lý trực tiếp, Nhà nước xác lập chế phối hợp, cộng đồng trách nhiệm công tác niên Cụ thể: - Phát huy vai trò Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức niên Đoàn làm nòng cốt trị công tác niên (như: tham gia xây dựng sách, pháp luật liên quan đến niên công tác hiên; vận động tổ chức cho niên tham gia thực chủ trương, sách Đảng Nhà nước; cử đại diện tham gia hội đồng nhân dân cấp, tham dự kỳ họp quan lãnh đạo nhà nước bàn niên công tác niên; tham gia giám sát việc thực chủ trương, sách niên…) - Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đoàn niên công tác niên, như: tham gia xây dựng, tổ chức thực giám sát việc thực chủ trương, sách liên quan đến niên công tác niên; xây dựng thực chương trình công tác niên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mình; vận động niên thực sách, pháp luật Nhà nước… - Phát huy vai trò tổ chức kinh tế, xã hội công tác niên,d như: gương mẫu, chủ động thực sách, pháp luật liên quan đến niên công tác niên, tham gia giải vấn đề xúc niên; góp ý xây dựng sách, pháp luật niên… - Đề cao vai trò gia đình giáo dục niên tham gia quản lý nhà nước công tác niên (như gia đình gương mẫu thực sách, luật pháp nhằm giáo dục phát huy niên; vận động niên thực sách, pháp luật nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp niên…) Quản lý nhà nước công tác niên dạng quản lý xã hội đặc thù, mang tính quyền lực nhà nước đối tượng đặc biệt niên; trình tác động hệ thống quan nhà nước công tác niên sách, luật pháp, chế vận hành tổ chức máy, kiểm tra giám sát; đồng thời thong qua sách, luật pháp tổ chức máy Nhà nước thực chức quản lý công tác niên phối hợp huy động tham gia cộng đồng trách nhiệm tổ chức, nguồn lực xã hội công tác niên Sự tham gia chủ thể xã hội quản lý nhà nước công tác niên; phong phú nội dung phương pháp quản lý công tác niên Nhà nước; kết hợp hài hoà phương pháp mệnh lệnh hành với phương pháp vận động, thuyết phục đặc điểm đặc thù công tác niên nước ta Cần tiếp tục có quan tâm chăm lo, góp sức thành phần, lực lượng quan có trách nhiệm, cho chủ trương, sách công tác niên niên thật đem lại hiệu quả, để phát huy vai trò to lớn niên, nâng cao vị công tác niên tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc ... vậy, hiểu, khái niệm quản lý nhà nước công tác niên bao hàm nội dung quản lý nhà nước niên Quản lý nhà nước công tác niên có đặc điểm: Một là, chủ thể quản lý quan máy nhà nước thực chức lập pháp,... pháp quản lý Nếu quản lý nhà nước niên, phương pháp mệnh lệnh mang tính quyền lực bắt buộc chủ thể quản lý, quản lý nhà nước công tác niên, bên cạnh phương pháp mệnh lệnh, phương pháp quản lý phát... phát huy niên; vận động niên thực sách, pháp luật nhà nước; bảo vệ quyền lợi hợp pháp niên ) Quản lý nhà nước công tác niên dạng quản lý xã hội đặc thù, mang tính quyền lực nhà nước đối tượng
- Xem thêm -

Xem thêm: TẢI LIỆU THAM KHẢO QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác THANH NIÊN HIỆNNAY, TẢI LIỆU THAM KHẢO QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác THANH NIÊN HIỆNNAY, TẢI LIỆU THAM KHẢO QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác THANH NIÊN HIỆNNAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay