TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

10 120 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

Đường lối đổi mới do Đại hội VI (121986) của Đảng đề xướng, được nghị quyết Đại hội VII, các nghị quyết Trung ương, nghị quyết giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng cụ thể hóa sửa đổi bổ sung phát triển. Đường lối đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và được thực tiễn cuộc sống kiểm nghiệm, khẳng định là đúng đắn. Đường lối đó là kết quả của cả quá trình Đảng ta tìm tòi, nghiên cứu tổng kết từ thực tiễn cách mạng nước ta và tiếp thu có phê phán, chọn lọc kinh nghiệm của cách mạng thế giới, tham khảo kinh nghiệm phát triển kinh tế xã hội của nhiều nước, đặc biệt các nước trong khu vực. Quá trình hình thành đờng lối đổi công xây dựng cnxh nớc ta ng li i mi i hi VI (12/1986) ca ng xng, c ngh quyt i hi VII, cỏc ngh quyt Trung ng, ngh quyt gia nhim k khúa VII ca ng c th húa sa i b sung phỏt trin ng li ú ó nhanh chúng i vo cuc sng v c thc tin cuc sng kim nghim, khng nh l ỳng n ng li ú l kt qu ca c quỏ trỡnh ng ta tỡm tũi, nghiờn cu tng kt t thc tin cỏch mng nc ta v tip thu cú phờ phỏn, chn lc kinh nghim ca cỏch mng th gii, tham kho kinh nghim phỏt trin kinh t xó hi ca nhiu nc, c bit cỏc nc khu vc I QU TRèNH HèNH THNH NG LI I MI Tỡnh hỡnh th gii v t i mi ca ng S phỏt trin mnh m ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh hin i tỏc ng rt ln n s nghip cỏch mng xó hi ch ngha nc ta Lý lun ca ch ngha Mỏc Lờ nin ó ch rừ c s kinh t ca ch ngha xó hi ch cú th nn i cụng nghip c khớ Vit Nam i lờn ch ngha xó hi t mt nn kinh t ang quỏ trỡnh t sn xut nh kộm phỏt trin, tt hu khỏ xa so vi trỡnh phỏt trin ca nhiu nc khu vc nờn vai trũ ca cuc khoa hc cỏch mng cụng ngh cú ý ngha rt quan trng i vúi nc ta trc th c v thỏch thc, ua cuc Cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh hin i ang din mnh m, cun hỳt tt c cỏc nc mc khỏc Nn sn xut vt cht v i sng xó hi ang quỏ trỡnh quc t húa sõu sc, nh hng ln ln ti phỏt trin lch s v cuc sng cỏc dõn tc S phỏt trin ca cỏch mng khoa hc cụng ngh a n quỏ trỡnh quc t nn kinh t th gii ngy cng sõu sc Xu th tng cng quan h giao lu kinh t, khoa hc k thut, xu hng hũa bỡnh v hp tỏc khu vc v trờn th gii ngy cng phỏt trin Nu chỳng ta cú ng li ỳng, phự hp thỡ cú th tn dng c nhng ngun lc bờn ngoi to ln v vn, th trng, cụng ngh tiờn tin v kinh nghim qun lý phỏt trin t nc rỳt ngn khong cỏch, i kp tin b chung khu vc Trc s phỏt trin nh v bóo ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh hin i th gii ngy ang lao vo cuc chy ua kinh t rt sụi ng, ũi hi chỳng ta nhp cuc Nhng chỳng ta l mt nc nghốo, ang tỡnh trng cha thoỏt khng hong kinh t - xó hi quc M b bao võy cm i vi nc ta nhng coi ta l mt trng im thc hin õm mu din bin hũa bỡnh, cỏc th lc thự ch ang cha mi nhn vo chng phỏ cỏch mng nc ta ng vng v phỏt trin theo nh hng xó hi ch ngha thc s tr thnh thỏch thc to ln i vi t nc ta giai on cỏch mng mi vt qua thỏch thc v tranh th c c hi mi, trc ht ũi hi ng ta phi cú ng li ỳng n, sỏng to, kiờn nh ng xó hi ch ngha, gi vng n nh chớnh tr, khai thỏc cú hiu qu mi ngun lc nc v bờn ngoi nhanh chúng thoỏt khng hong kinh t xó hi, y nhanh phỏt trin kinh t, ci thin i sng mi mt ca nhõn dõn, bo v vng chc T quc T nhng nm u ca thp k 80 c bit l t nm 1985, ln súng ci cỏh ci t cỏc nc xó hi ch ngha v sau ú s khng hong Liờn Xụ v cỏc nc ụng u c tỏc ng sõu sc n cỏch mng nc ta Ngay t gia nhng nm 70 trc s phỏt trin mng m ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh,ch ngha t bn hin i bit kp thi t iu chnh nờn ó vt lờn, thớch nghi v phỏt trin Trong ú cỏc nc xó hi ch ngha chm tr tn dng nhng thnh qu ca cuc cỏch mng khoa hc v cụng ngh, trỡ quỏ lõu c ch qun lý trung quan liờu bao cp lm cho ch ngha xó hi lõm vo khng hong trm trng Ci t, ci cỏch, i mi tr thnh yờu cu tt yu khỏch quan v cú ý ngha sng cũn i vi cỏc nc xó hi ch ngha ú cú nc ta 3 Trung Quc ó xng cụng cuc ci cỏch t Hi ngh Trung ng (thỏng 12 1978) n i hi XIII ng Cng sn Trung Quc ó phỏt trin cụng cuc ci cỏch lờn mt bc mi Vi chin lc ci cỏch v m ca Trung Quc ó gi vng s n nh v tng bc phỏt trin, luụn luụn ny sinh khụng ớt nhng gay gt v kinh t, chớnh tri, xó hi T nm 1985, Liờn Xụ v mt lot cỏc nc xó hi ch ngha ụng u bc vo cụng cuc ci t, song mc phi nhng sai lm nghiờm trng v ng li chớnh tr, t tng, t chc v cụng tỏc cỏn b v hng lot cỏc sai lm khỏc c bit l s lng lon ngy cng mnh m ca ch ngha c hi hu khuynh xột li, ó lm cho t nc ngy cng lõm vo khú khn, khng hong trm trng, sa sỳt v kinh t, ri lon v chớnh tr xó hi, dn n s sp nhanh chúng T mnh t thc tin Vit Nam, vi t c lp sỏng to, da chc trờn nn tng ch ngha Mỏc Lờ nin, t tng H Chớ Minh, tớch cc tn dng nhng kinh nghim ca ln súng ci t, ci cỏch cỏc nc xó hi ch ngha ng ta ó tng bc hỡnh thnh, hon thin ng li i mi, xỏc nh phng hng, mc tiờu, bc i bin phỏp thớch hp S tỡm tũi nghiờn cu ca ng t thc tin lónh o cỏch mng xó hi ch ngha nc ta Xõy dng ch ngha xó hi l cụng vic mi m i vi tt c cỏc ng Cng sn cm quyn, ch ngha xó hi khụng bao gi cú mt khuõn mu són ch tt c cỏc nc Vỡ vy vic tỡm tũi nghiờn cu, xỏc nh mụ hỡnh, nc tiờu, bc i quỏ trỡnh xõy dng ch ngha l nhim v thng xuyờn t cho mi ng Cng sn cm quyn lónh o cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi v bo v t quc xó hi xó hi ch ngha Vit Nam, bc vo cuc cỏch mng xó hi ch ngha c nc, ng ta cú thun li l cuc cỏch mng xó hi ch ngha trờn Bc nc ta ó tin hnh hn 20 nm (1954 - 1975) cú c mt s kinh nghim Tuy nhiờn nhng kinh nghim ú cũn rt hn ch vỡ Bc tin hnh cỏch mng hon cnh chin tranh, t nc tin hnh hai nhim v chin lc, c nc dc sc ỏnh thng gic M xõm lc iu kin lch s mi ũi hi ng ta phi tip tc tỡm tũi ng li v phng phỏp cỏch mng phự hp vi cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi nc Nhng nm 1975 1985, ng ta ó c gng tỡm tũi a t nc i lờn, nhng rừ rng l nhng tỡm tũi ú cha chớn mui i hi ln th VI (1986) ó kim im v t phờ bỡnh: Trong cỏch mng xó hi ng ta ó cú nhiu c gng nghiờn cu, tỡm tũi, xõy dng ng li, xỏc nh ỳng mc tiờu v phng hng xó hi ch ngha song cng phm nhiu sai lm khuyt im i hi ng ln th IV (1976), ỏnh du c nc bc vo thi k thc hin k hoch nm ln th (1976 - 1980) ng ó tha k nhng kinh nghim ca mim Bc trc õy, ng li chung v ng li kinh t Mc tiờu c l: Xõy dng mt bc c s vt cht k thut ca ch ngha xó hi, hỡnh thnh bc u c cu kinh t mi c nc v ci thin mt bc i sng vt cht v húa ca nhõn dõn lao ng Trong thi ny, Trung ng cú nhiu cuc hp bn v nụng nghip, cụng nghip hng tiờu dựng, hng xut khu, phỏt hin nhng thiu xút khuyt im cụng tỏc t chc qun lý kinh t - xó hi , nhng nguyờn nhõn dn n tỡnh trng khú khn nn kinh t nc ta Di s lónh o ca ng , vic thng nht nc nh v mt nh nc nhanh chúng c thc hin, nhõn dõn ta ó anh dng chin u bo v t quc, trờn mt trn kinh t, húa ó t c mt s thnh tu Tuy nhiờn nhng tn ti ln cha c gii quyt, t nc cũn phi ng u vi nhng khú khn chng cht, gay gt v kinh t v i sng nht l i sng ngy cng cht vt ca nhng ngi n lng, nhng hin tng tiờu cc xut hin nhiu v kộo di trờn mt s mt Nguyờn nhõn khỏch quan ca nhng khú khn trờn õy l nn kinh t nc ta ph bin l sn xut nh, thiờn tai dn dp, hu qu chin tranh nng n, li phi tip tc cuc u tranh bo v t quc biờn gii Tõy Nam v biờn gii phớa bc Song nguyờn nhõn ch yu l ng ta ó mc phi ch quan ý ỏnh giỏ tỡnh hỡnh, cỏc ch tiờu quỏ cao, nụn núng mun b qua nhng i cn thit, thiờn v xõy dng cụng nghip nng v xõy dng c bn; khụng trung sc gii quyt cn bn lng thc, thc phm v hng tiờu dựng; núng vi ch trng ci to xó hi ch ngha; chm xúa b c ch trung quan liờu bao cp, buụng lng k cng, buụng lng chuyờn chớnh vụ sn trờn nhiu mt Nhng khuyt im trờn, vo nhng nm cui thp 70 biu hin rừ nột Ngay ni b ng ó cú nhiu ý kin ỏnh giỏ khỏc v cú s tỡm tũi ng khc phc nhng khuyt im ú ỏng chỳ ý l cỏc ngh quyt sau õy: Hi ngh Ban chp hnh Trung ng ln th (8 - 1979) ó mt s ch trng chớnh sỏch v sn xut v phõn phi lu thụng Mt s ngnh, a phng, c s ó mnh dn ỏp dng cỏch lm mi nhm thỏo g nhng khú khn vng mc, thỳc y sn xut phỏt trin y mnh thu mua nm hng, ci thin mt bc nn ti chớnh quc gia, gii quyt mt s cp bỏch v giỏ v lng Tuy nhiờn cỏc chớnh sỏch v bin phỏp cha lm chuyn bin c thc trng kinh t - xó hi ca t nc Vỡ v c bn cỏc giỏ lng v cỏc kinh t khỏc tip tc c trỡ c ch qun lý trung quan liờu bao cp Tip ú l ngh quyt 26 (6 - 19810) ca B Chớnh tr v lu thụng phõn phi Ngh quyt nhn nh: sn xut phỏt trin chm, thu nhp quc dõn gim sỳt, phõn phi lu thụng mt cõn i nghiờm trng, i sng ngi lao ng nht l i sng cụng nhõn viờn chc v lc lng v trang rt khú khn Mc tiờu ca ngh quyt ci tin phõn phi lu thụng thỳc y sn xut, n nh i sng Bin phỏp l tip tc bo m cung cp n nh, gim chi phớ, gim giỏ xõy dng c bn, iu tit thu, giỏ, lng, tng thu nhp ngõn sỏch, tit kim chi Ngh quyt ch bc i l t nm lm chuyn bin tỡnh hỡnh ú nm 1981 1982 l bc to s n nh Ngh quyt ó khụng thc hin c vỡ nguyờn nhõn c bn nht l nn kinh t t nc cha thoỏt c ch trung quan liờu bao cp Thc tin chng minh rng khụng th n nh c tỡnh hỡnh kinh t v i sng, cõn bng c ngõn sỏch v tin mt trỡ bao cp qua giỏ v lng Trờn mt trn nụng nghip, to th phỏt trin sn xut Ban th Trung ng ngy 22 10 -1980 ó thụng bỏo s 22 v khoỏn thớ im cy lỳa ti nhúm v ngi lao ng Ch th i tỡnh hỡnh thc tin ó xut hin nhng hin tng khoỏn chui khỏ ph bin Kt qu lm th cho thy: ú l phng phỏp tt, kớch thớch li ớch ngi lao ng, sn lng lng thc tng bc ỏng k Trờn c s thc tin ú, ngy 13 1981 Ban th Ch th 100 m rng khoỏn sn phm n nhúm v ni lao ng ( thc cht l khoỏn h) to iu kin cho nụng dõn phỏt huy quyn ch ng sn xut, gn lao ng ca xó viờn vi sn phm cui cựng C ch khoỏn mi ó kớch thớch nụng dõn u t v lao ng thõm canh trờn mnh rung nhn khoỏn Ch th 100 l cỏi mc ỏnh du s chuyn i t c ch trung quan liờu bao cp sang hch toỏn t ch sn xut nụng nghip Thc hin Ch th 100 nụng nghip cú nhng tin b rừ rt, nhng nhng tin b ú cng ch c mt thi gian, sang nhng nm 1986 1987, nng sut lng thc ó cú hin tng chng li, vỡ ú ch l s thay i hỡnh thc khoỏn nụng nghip ch cha pahir l mt c ch qun lý mi ng b iu ú chng t rng nụng nghip cng ũi hi mt c ch qun lớ mi hon thin hn na, khụng th ch i mi c ch qun lý nụng nghip l nụng nghip cú th lờn m phi cú s thay i mi ng b ton b nn kinh t khc phc nhng thiu sút ca ngh quyt 26 (1980) thỏng 1981 B Chớnh tr ch th 109 nhm iu chnh h thng giỏ tr v nh li mt phn tin lng Song li mc phi khuyt im mi; ci tin giỏ v lng na vi, tớnh khụng ch chi phớ vo sn xut vo giỏ thnh, trỡ bự l trn lan, hoch toỏn kinh t hỡnh thc, trỡ giỏ mua v giỏ bỏn quỏ thp, trỡ cung cp hin vt l chớnh vi giỏ cung cp gi to v din bao cp quỏ rng Túm li thi k ny ng cú nhiu c gng tỡm tũi a nc ta thoỏt s trỡ tr khú khn sn xut v i sng nhng nhng c gng ú khụng em li hiu qu mong mun Nguyờn nhõn c bn l cha quỏn trit xúa b c ch quan liờu bao cp chuyn mnh sang hoch toỏn kinh doanh xó hi ch ngha i hi ln th V (3 1982) v thi k thc hin k hoch nm ln th (1981 1985 ) cú nhng chuyn bin ỏng k i hi ó khng nh xõy dng ch ngha xó hi v bo v t quc l hai nhim v chin lc cú mi quan h mt thit vi nhau, t lờn hng u nhim v bo v T quc i hi nờu lờn t tng thi k quỏ l thi k lõu di, phi tri qua nhiu chng ng v xỏc nh rừ cỏch mng nc ta ang chng ng u tiờn, chng ng ny kộo di n nm 1990 i hi ó xỏc nh c th ni dung v bc i ca cụng nghip húa phự hp vi chng ng u tiờn Quỏ trỡnh ch o thc hin k hoch nm (1981 - 1985) l quỏ trỡnh tỡm tũi kho nghim vi mc ớch khc phc nhng khuyt im ó qua lm thoỏt c ch quan liờu bao cp, a cỏch mng nc ta tin lờn Hi ngh Trung ng ( 1984 ) bn v i mi c cu kinh t v c ch qun lý kinh t Trong hi ngh ny ó xut hin nhng quan im t tng mi v c cu kinh t v c ch qun lý kinh t ng Trng Chinh ó trỡnh by nờu bt yờu cu phi xúa b c ch hnh chớnh trung quan liờu bao cp, chuyn sang c ch hch toỏn kinh doanh xó hi ch ngha ; m rng quyn ch ng sn xut kinh doanh ca c s ng yờu cu phi gii quyt ng b, giỏ c v tin lng, nhn mnh hai ny ang l mt xớch ch yu cn phi i mi cỏch ngh cỏch lm thỡ sn xut mi phỏt trin c 8 Tuy nhiờn hi ngh ó din cuc u tranh gia cỏc quan im khỏc nhau, s nht trớ cha cao, nhng quan im mi cha c chp nhn v cha c th hin thc tin T sau hi ngh trung ng 6, tỡnh hỡnh kinh t xó hi tỡnh trng rt khú khn Ban chp hnh Trung ng hp hi ngh ln th (6 1985) quyt nh gii quyt giỏ, lng tin vi mc tiờu l thỳc y sn xut phỏt trin theo c cu hp lý em li hiu qu kinh t cao hn; n nh i sng nhõn dõn lao ng trc ht l i sng cụng nhõn, viờn chc v lc lng v trang; gúp phn to dn ngun tớch ly t ni b nn kinh t quc dõn cụng nghip húa xó hi ch ngha thỳc y hon thnh ci to xó hi ch ngha, tng cng kinh t quc doanh, th, phỏt huy kinh t gia ỡnh gúp phn tng cng quc phũng v an ninh Ngh quyt nhn mnh: xúa b c ch trung quan liờu bao cp giỏ v lng l yờu cu cp bỏch, l khõu t phỏ cú tớnh cht quyt nh chuyn hn nn kinh t sang hch toỏn kinh doanh xó hi ch ngha trờn c s k hoch húa Mc tiờu, phng hng gii quyt v giỏ - lng tin ca hi ngh l ỳng n, ỏnh du mt bc chuyn bin quan trng t kinh t ca ng Nhng t chc ó mc nhiu khuyt im l khụng tin hnh ng b xúa b bao cp gn vi xúa b trung quan liờu tng bc, khụng ng b vic thc hin ch trng mi vi b mỏy t chc phự hp: vic x lý c th giỏ lng tin th b ng; giỏ tng t ngt, lng mi khụng hp lý T sau i tin giỏ c din bin phc Bn u c buụn lu, li dng c hi tng cng hot ng phỏ ri th trng K ch li dng chớnh sỏh mi v giỏ tin lng hũng phỏ hoi kinh t ca ta Chỳng tuyờn truyn phỏ ri gõy tõm lý khụng lnh mnh nhõn dõn Tỡnh hỡnh kinh t - xó hi t sau tng iu chnh giỏ lng v i tin nm 1985 ht sc khú khn phc Quỏ trỡnh lónh o nhõn dõn c nc i lờn ch ngha xó hi (1981 1986) l mt quỏ trỡnh va lm, va tỡm tũi, th nghim ng ó c gng vic ci cỏch, i mi v iu chnh mt s ch trng chớnh sỏch nhm thỏo g nhng khú khn a t nc i lờn Song quỏ trỡnh ú ng v nh nc ta ó mc nhng sai lm nghiờm trng v kộo di v ch trng, chớnh sỏch ln, sai lm v ch o chin lc v t chc thc hin ú l s núng vi ci to xó hi ch ngha, mun xúa b nn kinh t nhiu thnh phn, y mnh cụng nghip húa cha cú nhng tin cn thit; trỡ lõu c ch hnh chớnh quan liờu bao cp , cng vi sai lm khuyt im vic tng iu chnh giỏ 1981 v 1985 ó gõy v lm trm trng thờm nhng khú khn v kinh t xó hi Vo cui thi k ny (1985 - 1986) t nc ta thc s lõm vo cuc khng hong kinh t xó hi gay gt Thc trng t nc ni lờn mt yờu cu khỏch quan l phi i mi s lónh o ca ng, phi cú nhng quyt sỏch ỳng n n nh tỡnh hỡnh kinh t xó hi i hụi VII (12- 1986) l i hi i mi ca ng, thc s l mt bc ngot lch s trờn ng xõy dng ch ngha xó hi Vit Nam Vi tinh thn nhỡn thng vo s tht, ỏnh giỏ ỳng s tht, núi rừ s tht i hi ó phõn tớch lm rừ nhng nguyờn nhõn dn n sai lm khuyt im ca ng ta quỏ trỡnh lónh o qun lý xó hi Trờn c s ú, i hụi khng nh: i mi l tt yu khỏch quan, l yờu cu bc thit ca nc ta lm chuyn bin tỡnh hỡnh, ng phi i mi t phong cỏch, t chc v cỏn b ú l ũi hi bc thit ca t nc, l xu th tt yu ca thi i ch cú i mi thỡ mi thy ỳng v thy ht s tht, thy nhng nhõn t mi phỏt huy, nhng sai lm sa cha i mi khụng phi l s ph nh sch trn, i mi phi k tha nhng yu t tớch cc ó phỏt trin, i mi t khụng cú ngha l ph nhn nhng quy lut ph bin ca s nghip xõy dng ch ngha xó hi, ph nhn ng li ỳng n ó c xỏc nh, trỏi li, chớnh l b sung v phỏt trin nhng thnh tu y 10 i mi ton din ng b v trit trờn tt c cỏc lnh vc ca i sng xó hi, nhng phi cú hỡnh thc v bc i thớch hp, ng phi i mi v nhiu mt; i mi t duy, trc ht l t kinh t; i mi t chc; i mi i ng cỏn b i mi phong cỏch lónh o v cụng tỏc Cựng vi vic xỏc nh nhng t tng c bn cú ý ngha ch o cụng cuc i mi i hi VI ó xỏc nh phng hng nhim v, mc tiờu ca cỏch mng nc ta giai on cỏch mng mi, ng thi ch nhng gii phỏp ln bo m thc hin thng li nhng mc tiờu kinh t - xó hi nm 1986 1991 Cỏc kin ca i hi VI th hin bc u s i mi t ca ng Cỏc kin ú ó cp i mi mt cỏch ton din trờn cỏc lnh vc ca i sng xó hi: i mi kinh t, i mi t chc v phng thc hot ng ca h thng chớnh tr, i mi v chớnh sỏch xó hi, i mi v chớnh sỏch i ngoi, i mi v quc phũng - an ninh Tuy nhiờn ng li i mi i hi VI nờu mi ch l s hỡnh thnh bc u i mi l mt cuc cỏch mng sõu sc ton din v trit quy mụ rng ln ton xó hi Nhiu mi m t cho ng ta phi va lm va tng kt kinh nghim phỏt trin hon thin tng bc ng li xõy dng ch ngha xó hi nc ta phự hp vi nhng iu kin lch s mi nc v trờn th gii ... bước trình xây dựng chủ nghĩa nhiệm vụ thường xuyên đặt cho Đảng Cộng sản cầm quyền lãnh đạo công xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc xã hội xã hội chủ nghĩa Ở Việt Nam, bước vào cách mạng xã. .. cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta Xây dựng chủ nghĩa xã hội công việc mẻ tất Đảng Cộng sản cầm quyền, chủ nghĩa xã hội khuân mẫu sãn chờ tất nước Vì việc tìm tòi nghiên cứu, xác định mô hình, nục... cập đổi cách toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội: Đổi kinh tế, đổi tổ chức phương thức hoạt động hệ thống trị, đổi sách xã hội, đổi sách đối ngoại, đổi quốc phòng - an ninh… Tuy nhiên đường lối đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐƯỜNG lối đổi mới TRONG CÔNG CUỘC xây DỰNG CHỦ NGHĨA xã hội ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay