TÀI LIỆU THAM KHẢO mấy vấn đề về THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

26 129 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

Đường lối đổi mới kinh tế theo hướng thị trường đã được chính thức khẳng định từ Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), khi thông qua kế hoạch cải cách kinh tế theo hướng “đổi mới”. Đường lối này sau đó đã được thể chế hóa trong Hiến pháp (1992) và được tiếp tục phát triển trong các văn kiện của các Đại hội Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ Việt Nam về “phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN”. Để cụ thể hóa đường lối chính trị này, Chính phủ và nhân dân Việt nam những năm qua đã có những nỗ lực không ngừng nhằm hình thành một hệ thống thể chế kinh tế mới: thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. MY VN V TH CH KINH T TH TRNG NH HNG XHCN NC TA HIN NAY Bi cnh v khỏi nim ng li i mi kinh t theo hng th trng ó c chớnh thc khng nh t i hi VI ca ng Cng sn Vit Nam (1986), thụng qua k hoch ci cỏch kinh t theo hng i mi ng li ny sau ú ó c th ch húa Hin phỏp (1992) v c tip tc phỏt trin cỏc kin ca cỏc i hi ng v cỏc bn quy phm phỏp lut ca Chớnh ph Vit Nam v phỏt trin nn kinh t th trng cú s qun lý ca Nh nc, theo nh hng XHCN c th húa ng li chớnh tr ny, Chớnh ph v nhõn dõn Vit nam nhng nm qua ó cú nhng n lc khụng ngng nhm hỡnh thnh mt h thng th ch kinh t mi: th ch kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam, th ch kinh t th trng hin c hiu l mt b phn cu thnh ca h thng th ch xó hi, tn ti song trựng vi cỏc b phn khỏc nh th ch chớnh tr, th ch gia ỡnh, th ch húa; th ch tụn giỏo, v.v Cỏc yu t cu thnh ca h thng th ch ú bao gm: cỏc quy tc, chun mc (rules and norms) v hnh vi kinh t din trờn th trng; (ii) bn thõn cỏc bờn tham gia th trng vi t cỏch l cỏc ch th th trng (market actors); (iii) cỏch thc t chc thc hin cỏc quy tc, chun mc th trng, nhm t c mc tiờu, hay kt qu m cỏc bờn tham gia th trng mong mun; v (vi) h thng cỏc thc th th trng vt cht, tc l bn thõn cỏc th trng- vi t cỏch l cỏc a im, l sõn chi, l cỏc u mi giao dch, ni hng húa, dch v c trao i trờn c s cung cu, quy nh ca lut chi (Bng 1) Vic Vit nam la chn mụ hỡnh kinh t th trng nh hng XHCN xut phỏt t thc t l mụ hỡnh kinh t CNXH c in, c trng bi h thng kinh t k hoch hoỏ trung, sau nhiu thp k tn ti, ó t khụng cũn sc sng v kh nng t phỏt trin ni sinh v mt kinh t Trong ú, kinh t th trng vi t cỏch l mt phng thc sn xut, ó c chng minh l cú th c s dng nhm phc v cho s phỏt trin v thnh vng chung ca cỏc quc gia, dõn tc, ch khụng phi ch l ti sn riờng ca CNTB Tuy nhiờn, thc t phỏt trin ca cỏc nn kinh t th trng (nht l cỏc nc theo mụ hỡnh kinh t th trng thun chng) ngy cng cho thy rừ chớnh quỏ trỡnh phỏt trin ca mỡnh, kinh t th trng luụn luụn tim n nhng nguy c tht bi, bi nú t mõu thun sõu sc vi cỏc giỏ tr truyn thng, 1m tng tớnh bt n ca xó hi v khoột sõu h ngn cỏch giu - nghốo Vỡ vy, vai trũ Nh nc nh mt ch th xó hi sỏng to v hựng mnh qun lý cỏc quỏ trỡnh kinh t v mụ, nhm hn ch nhng khuyt tt ca th trng, ỏp ng yờu cu phỏt trin, cn phi c khai thỏc cú hiu qu Vỡ vy, cỏc th ch kinh t th trng nh hng XHCN Vit Nam c xõy dng v thc thi chớnh l nhm mc ớch lm cho th trng v Nh nc tr thnh hai yu t b sung cho nhau, ch khụng phi thay th, loi tr Bng 1: Cỏc yu t cu thnh th ch kinh t th trng Cỏc yu t Ni dung Cỏc quy tc to thnh lut o Khung lut phỏp v kinh t; chi kinh t th trng o Cỏc quy tc, chun mc xó hi v/ hoc liờn quan n kinh t, k cỏc cỏc quy tc hay chun mc phi chớnh thc; Cỏc ch th tham gia trũ o Cỏc c quan qun lớ nh nc v kinh t; chi kinh t th trng o Doanh nghip; o Cỏc t chc thuc xó hi dõn s, cng ng dõn c v ngi dõn; Cỏc c ch thc thi cỏc o C ch b sung gia Th trng v Nh nc; lut chi kinh t trờn th o C ch phõn cp qun lớ kinh t; trng o C ch phi hp; o C ch tham gia; v.v Cỏc sõn chi kinh t hay o Th trng hng húa; h thng cỏc th trng o th trng vn, cng o th trng lao ng, o th trng bt ng sn, o v.v Phần dới trình bày ngắn gọn thực trạng trình hình thành hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam năm gần Thc tin quỏ trỡnh hỡnh thnh v hon thin h thng phỏp lut kinh t 2.1 - Nhng thnh tu Ngay t cụng cuc ci cỏch kinh t mi bt u, Vit Nam ó xõy dng v ban hnh nhiu bn phỏp lut di dng B lut, Lut v Phỏp lnh liờn quan trc tip n phỏt trin kinh t th trng v khuyn khớch kinh doanh Tớnh t 1986 n ó cú hng trm lut v Phỏp lnh (k c Lut v Phỏp lnh sa i, b sung) ó c ban hnh v a vo ỏp dng S lng bn phỏp lut c ban hnh nhim k ca Quc hi (VIII, IX v X) ó gp nhiu ln so vi tt c cỏc nhim k trc cng li ú l cha k hng trm bn phỏp lut di cỏc hỡnh thc ngh quyt, ngh nh ca Chớnh ph; quyt nh, ch th ca Th tng Chớnh ph; quyt nh, ch th, thụng t ca B trng Ni dung phỏp lut kinh t ó phự hp hn vi c ch th trng, ỏp ng c hu ht nhng ũi hi t cụng cuc ci cỏch kinh t Khuụn kh lut phỏp mi ó cho phộp thc hin nhng bc i u tiờn quỏ trỡnh chuyn i hnh vi ca Nh nc t lm cho (lm h) sang cho lm, t vic can thip trc tip sang tỏc ng giỏn tip vo cỏc hot ng kinh t Cụng tỏc son tho, thm nh v ban hnh cỏc bn phỏp lut ó bc u i vo nn np, theo mt quy trỡnh thng nht lut nh Hot ng thụng tin, ph bin phỏp lut ó cú chuyn bin tớch cc, ỏp ng tt hn cỏc nhu cu a dng v gúp phn nõng cao ý thc chp hnh phỏp lut ca mi ngi dõn Nh cú nhng n lc ú, m khung lut phỏp ca nn kinh t th trng ó dn c nh hỡnh v ngy cng hon thin hn, th hin rừ qua nhng c im sau õy: - To dng khung phỏp lý cho vic thc hin quyn t kinh doanh, phỏt trin nn kinh t nhiu thnh phn, khai thỏc hiu qu ngun lc xó hi Vi vic ban hnh Lut u t nc ngoi (1987), Lut Cụng ty v Lut Doanh nghip t nhõn (1990), Nh nc Vit nam ó chớnh thc tha nhn s tn ti hp phỏp ca cỏc thnh phn kinh t phi Nh nc Tip theo ú, Lut Doanh nghip nh nc (1995) v Lut Hp tỏc xó (1996) cng ó c ban hnh, to Dẫn từ nguồn: Nâng cao chất lợng xây dựng dự án Luật, pháp lệnh Chính phủ soạn thảo TS Phạm Tuấn Khải TC Nghiên cứu Lập Pháp 3/2004 khung kh phỏp lut c bn cho cỏc loi hỡnh doanh nghip nn kinh t nhiu thnh phn, hn ch tng bc s can thip ca Nh nc vo hot ng sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip Nh vy, nn kinh t nhiu thnh phn theo ch trng ca ng v c quy nh Hin phỏp 1992 ó c c th hoỏ bng cỏc bn phỏp lut Bờn cnh ú, vi Lut Phỏ sn (ban hnh 1993, sa i 2004), khung phỏp lý cho quỏ trỡnh rỳt th trng cng ó c xõy dng, to iu kin quan trng cho vic thc hin chc nng o thi, chn lc ca c ch cnh tranh, gúp phn thỳc y quỏ trỡnh phõn b li ngun lc theo hng cú hiu qu hn Bc ngot ln nht ca quỏ trỡnh ci cỏch nhng nm gn õy l vic ban hnh v thc thi Lut Doanh nghip (2005) S i ca Lut ny l kt qu ca cam kt chớnh tr v to lp mụi trng thun li, bỡnh ng v phự hp vi yờu cu ca nn kinh t th trng nh hng XHCN v cỏc ũi hi ca quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t; nhm mc tiờu trc ht l khc phc s chia ct, tỏch bit ỏp dng theo thnh phn kinh t ca h thng lut phỏp (trc ú) v doanh nghip, m cỏc doanh nghip cú cựng loi hỡnh phỏp lý, song nu thuc cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau, li b iu chnh bi cỏc quy nh phỏp lut khỏc v nhiu phng din, bao gm t th tc, iu kin gia nhp hoc rỳt lui th trng, n cỏch thc qun lý ni b, v.v Nay, nh cú Lut Doanh nghip mi (2005), quyn t v bỡnh ng kinh doanh - iu c quy nh rừ Hin phỏp 1992 - ó thc s i vo cuc sng v ang giỳp to bu khụng khớ mi mụi trng u t Vit Nam Tng t nh vy, Lut u t (chung), thay th cho Lut u t nc ngoi v Lut khuyn khớch u t nc, c Quc hi Vit Nam thụng qua nm 2005, cú hiu lc t 1/7/2006, ó thc s l bc tin di theo hng ci thin mụi trng u t kinh doanh, to mt sõn chi bỡnh ng cho cỏc nh u t c v ngoi nc Lut ny cũn bao gm cỏc quy nh mi v n gin húa th tc u t, to nhiu iu kin thun li thu hỳt v s dng cú hiu qu hn cỏc ngun u t, ỏp ng nhu cu hi nhp kinh t quc t Ví dụ: Các DNNN hoạt động theo Luật DNNN (2003), Luật Doanh nghiệp (1999) áp dụng cho DNTN, doanh nghiệp có vốn đầu t nớc ngoại đợc điều chỉnh Luật đầu t trực tiếp nớc ngoàI (1996) - Khung phỏp lý v th trng hng hoỏ, dch v ó v ang to iu kin cho c ch th trng hnh cú hiu qu Nhng i mi th ch u tiờn nhm phỏt trin nhanh th trng hng hoỏ, dch v c bit l hng tiờu dựng, xut khu, l mt nhng chng trỡnh ci cỏch quan trng gúp phn to cỏc thnh tu giai on u ca i mi iu ny c thc hin trc ht thụng qua cỏc ch trng v gii quy ch, r b cỏc mnh lnh cú tớnh cht b quan to cng, to iu kin thỳc y lu thụng hng hoỏ Tip theo ú, Phỏp lnh v hp ng kinh t ó sm c ban hnh nm (1989), to khung kh phỏp lý cho cỏc hnh vi giao dch kinh t trờn th trng B lut dõn s (1995) v Lut thng mi (1997) cng ó c a vo thc hin, to giỳp cho cỏc giao dch trờn th trng ngy cng tr nờn sng ng i vi xut - nhp khu hng hoỏ v dch v, Vit Nam ó cú nhng bc i mi t giai on u ci cỏch vi vic xoỏ b ch c quyn ngoi thng T 1988 cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi ó c phộp hot ng xut nhp khu, tip theo cỏc doanh nghip thuc thnh phn kinh t t nhõn cng c kinh doanh xut nhp khu (theo Lut Cụng ty) Th tc xin giy phộp xut nhp khu cng c n gin hoỏ tng bc Vic ban hnh Ngh nh 57/N-CP nm 1988 cú th coi l bc ngot ca quỏ trỡnh t hoỏ ngoi thng Vit nam, bi nú ó chớnh thc khng nh quyn t kinh doanh lnh vc ngoi thng Bờn cnh ú, Nh nc cũn thc hin nhiu bin phỏp ni lng v qun lý ngoi hi, to iu kin thun li hn cho cỏc doanh nghip quỏ trỡnh toỏn vi i tỏc nc ngoi Nhng ro cn phi thu nh ch quota, quy nh u mi xut nhp khu cng dn c r b, thỳc y quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t ca Vit nam Song song với biện pháp kể trên, năm cuối thập kỷ 80, Việt nam tiến hành biện pháp cải cách mạnh mẽ lĩnh vực giá theo xu hớng hình thành hệ thống giá tơng ứng với giá thị trờng Nm 1992, Hi ng B trng ó ban hnh Quyt nh 137- HBT v qun lý giỏ õy l nhng quy nh phỏp lý u tiờn v qun lý giỏ quỏ trỡnh chuyn i nn kinh t ỳng 10 nm sau, UBTVQH ó ban hnh Phỏp lnh giỏ nhm to lp khung phỏp lut cho vic qun lý giỏ nn kinh t th trng nh hng XHCN iu ny ó to nhng tỏc ng tớch cc cho quỏ trỡnh chuyn i nn kinh t: bao cp qua giỏ ó c hu b i vi hu ht cỏc mt hng, giỏ c trờn th trng hng hoỏ, dch v ó phn ỏnh c quan h cung - cu v to c c s cho quỏ trỡnh quyt nh u t theo hng s dng cú hiu qu hn ngun lc xó hi - Hỡnh thnh khung lut phỏp cho vic xõy dng v hnh th trng cỏc yu t sn xut quan trng nht Trong hn 10 nm qua, Nh nc Vit Nam ó c gng xõy dng khung phỏp lý cho mt s th trng yu t quan trng nht c hỡnh thnh v bc u a vo hnh i vi th trng lao ng: b Lut Lao ng ó (nm 1994) ó to thnh nn tng phỏp lý u tiờn cho th trng lao ng bng vic cụng nhn quyn t tỡm vic lm v quyn la chn ngi lao ng hai yu t c bn to quan h cung cu cho th trng lao ng Cựng vi nú, nhiu bn phỏp lý khỏc cng c ban hnh iu chnh nhng hnh vi trờn th trng cũn tng i s khai ny Da trờn c s ú, giao dch trờn th trng lao ng ó hỡnh thnh v tng bc phỏt trin, khụng ch riờng lónh th Vit nam m cũn c phm vi ngoi nc i vi th trng bt ng sn, thi gian va qua, bờn cnh vic ban hnh Lut t (nm 1988, sa i vo nm 1993 v 2003)4, Lut Xõy dng (nm 2004), Nh nc cũn ban hnh v b sung h thng cỏc bn phỏp lý, cỏc chớnh sỏch sỏch liờn quan n vic iu chnh tng c th nh: th trng t ai, th trng nh , v.v Khung phỏp lý cho th trng cng dn c hon thin: nhng nm u ca ci cỏch, kinh t Vit nam ó phi ng u vi nn lm phỏt phi mó, h thng NHNN va cú chc nng phỏt hnh va cú chc nng cung ng ngun tớn dng cho nn kinh t Chớnh vỡ vy, vic chuyn i t h thng ngõn hng mt cp sang h thng ngõn hng hai cp l mt bc i cc k quan trng kim ch lm phỏt, ng thi to c s cho vic thc hin chớnh sỏch tin t tng ng vi c ch th trng Năm 1990, UBTVQH ban hành Pháp lệnh NHNN Việt Trong văn pháp quy có liên quan, đáng lu ý Nghị định 198/CP (ngày 31/12/1994) quy định chi tiết hớng dẫn hợp đồng lao động; Nghị định 72/CP (ngày 31/10/1995) quy định chi tiết hớng dẫn việc làm; Nghị định 03/CP (ngày 15/1/2003) quy định điều chỉnh tiền lơng, trợ cấp xã hội, số thông t bảo hiểm xã hội, làm việc, nghỉ ngơi, Nguyên tắc Luật đất đai Việt nam đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân (nguyên tắc đợc tuyên bố Hiến Pháp năm 1980 đất đai thuộc sở hữu toàn dân tảng hoàn toàn thể chế đất đai) Luật đất đai thiết lập quyền sử dụng đất lâu dài, bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kết sản xuất từ đất, quyền chuyển nhợng quyền sử dụng đất, quyền chấp quyền sử dụng đất Luật phân chia đất thành nhiều loại nh: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất thổ c, đất đô thị, đất chuyên dùng đất cha sử dụng Chính phủ quy định khung giá thuê cho loại đất, sở đó, UBND tỉnh xác định cụ thể giá để áp dụng nam Pháp lệnh ngân hàng, HTX tín dụng công ty tài Nm 1997, Quc hi ó ban hnh Lut NHNN Vit nam v Lut v cỏc t chc tớn dng thay th cho Phỏp lnh trờn Vi khung kh phỏp lý ny, NHTM quc doanh ó c tỏch NHNN v hng lot cỏc ngõn hng c phn, ngõn hng liờn doanh v cỏc chi nhỏnh ngõn hng nc ngoi ó xut hin trờn th trng ti chớnh Vit nam i vi th trng khoa hc cụng ngh (KHCN), ln u tiờn, bo h quyn s hu cụng ngh c a vo thnh cỏc quy nh B lut dõn s (1995) Tip ú, hn mt thp k qua, vi ng li coi KHCN l ng lc ca tng trng, nhiu c ch, chớnh sỏch cho hot ng th trng KHCN ó c th ch hoỏ thnh h thng cỏc bn phỏp quy nhm iu chnh hnh vi, s tham gia, mi quan h qua li gia cỏc t chc tham gia vo th trng KHCN, Mt s bn quy phm phỏp lut quan trng liờn quan n hnh th trng KHCN phi k n nh: Lut KHCN (2000); B Lut dõn s (1995); B Lut hỡnh s (1999); Lut thng mi Bờn cnh ú, cũn cú hng trm bn di lut cng ó c ban hnh c bit, nm 2005 v 2006, ó ban hnh hai lut quan trng l Lut S hu trớ tu (2005) v Lut chuyn giao cụng ngh (2006) - To dng v lm hi hũa h thng lut phỏp nhm thỳc y quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t Sau Lut u t nc ngoi c ban hnh, thỳc y thu hỳt u t nc ngoi v tin ti hi hũa lut phỏp ca Vit Nam vi khung lut phỏp quc t, Lut u t nc ngoi ó c iu chnh, b sung v sa i ln (vo cỏc nm 1990, 1992, 1996 v 2000) Ngoi Lut u t nc ngoi, Vit Nam cng ó tip tc b sung, iu chnh v hon thin nhiu lut quan trng khỏc nh: Lut t ai, Lut Lao ng, Lut cnh tranh,theo hng h tr hi nhp kinh t quc t Trong quan h quc t, Chớnh ph Vit Nam ó tớch cc tham gia ký kt nhiu hip nh thng mi song phng v a phng vi cỏc nc v vựng lónh th 5, gia nhp cỏc t chc thng mi khu vc v quc t Nhiu cam kt cỏc Hip nh nh: xoỏ b phõn bit i x gia ngi tiờu dựng nc vi Đến nay, Việt Nam ký kết 47 Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu t với nớc vùng lãnh thổ, đô Hiệp định thơng mại Việt Nam Hoa Kỳ mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp ngi nc ngoi v giỏ, phớ mt s hng hoỏ, dch v 6; gim dn nhng hn ch v chuyn giao cụng ngh, qun lý ngoi hi, s dng t ai, mt mt ó gúp phn gim bt nhng ro cn v thng mi, u t quc t, mt khỏc ó to nn cho vic tip tc hon thờn h thng phỏp lut v u t nc ngoi Vit Nam Hin sm cú kt qu tt vic m phỏn gia nhp WTO, Chớnh ph Vit Nam ang tớch cc, khn trng xõy dng, sa i h thng lut phỏp, chớnh sỏch hin hnh theo hng m ca kinh t th trng, ỏp ng ũi hi ca WTO ng thi, vic tham gia tớch cc hn vo cỏc tho thun, cam kt quc t, cỏc n lc lm hi ho cỏc quy tc v chun mc quc t ó gúp phn ỏng k lm tng tớnh th trng ca cỏc th ch kinh t Vit Nam 2.2 - Nhng yu kộm v tn ti Mc dự ó cú nhng c gng v n lc nh ó núi trờn, nhng nhỡn chung h thng phỏp lut kinh t ca Vit Nam tn ti nhiu yu kộm, bt cp v cha theo kp nhu cu phỏt trin kinh t xó hi iu ny th hin rừ nht qua cỏc thc tin nh: (i) H thng phỏp lut cũn thiu ton din, cha ng b, cha ỏp ng c yờu cu qun lý t nc bng phỏp lut Nhiu ni dung quan trng liờn quan ti i mi kinh t xó hi chm c th ch hoỏ nh: qun lý nh nc i vi ti sn thuc s hu nh nc; v ng ký kinh doanh bt ng sn; cnh tranh trung thc; kim soỏt c quyn; v.v; (ii) Mt s bn phỏp lut quan trng ó ban hnh song hiu lc thc thi cha cao Vớ d, Lut Cnh tranh, c ban hnh t nm 2004, song hiu lc thc thi cũn thp, cũn nhiu khe h mt s doanh nghip lm dng v th khng ch th trng iu ú ó lm tn hi li ớch ca xó hi núi chung v nhng doanh nghip nh núi riờng; (iii) Tớnh c th, minh bch, rừ rng ca nhiu lut cũn thp: Nhng sai phm v hỡnh thc bn xy Vic cụng b, ng ti, hng dn cỏc bn quy phm phỏp lut cha c cỏc c quan nh nc chp hnh kp thi v nghiờm chnh; (iv) Quy trỡnh xõy dng phỏp lut cũn thiu tớnh dõn ch, tớnh i chỳng: cũn nhiu cng nhc v nhiu Lộ trình xoá bỏ chế độ giá đợc đẩy mạnh Giá vé máy bay nội địa đợc thống áp dụng từ 1/1/2004 Trong khuôn khổ đàm phán gia nhập WTO, Việt Nam cam kết xoá bỏ phân biệt giá điện cho sản xuất vào năm 2005 bt cp, cỏch phõn cụng v thc hin quy trỡnh son tho d dn n tỡnh trng bo v li ớch cc b ca ngnh, a phng; cha tht s vỡ li ớch chung v vỡ s thun li ca ngi dõn; v.v - i mi, sp xp li cỏc DNNN 3.1 Thnh tu Mt nhng hng i mi quan trng nht i vi khu vc doanh nghip l vic thc hin sp xp, i mi v ỏp dng tng bc ch qun tr hin i i vi cỏc DNNN Nhng thnh cụng ỏng ghi nhn nht lnh vc ny l: - Quỏ trỡnh chuyn cỏc DNNN sang t chc hot ng cựng mt mt bng phỏp lý vi cỏc loi hỡnh doanh nghip khỏc ang c thc hin mt cỏc tớch cc Cỏc quy nh phỏp lý Lut Doanh nghip ang c sa i nhm bo m tớnh thc tin, sỏt thc v phự hp - Mụ hỡnh qun tr DNNN ang c i mi trờn c s bo m quyn ca ch s hu, hiu qu kinh t ca doanh nghip v cnh tranh bỡnh ng vi cỏc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t khỏc Chc nng s hu nh nc v chc nng qun lý nh nc ang ngy cng c phõn bit, lm rừ Nh nc ang dn dn chuyn i phng thc qun lý doanh nghip t phng thc u t, s hu ton b doanh nghip sang phng thc u t, gúp nm gi t l c phn hoc phn gúp chi phi L - Quyn li hp phỏp ca cỏc ng ch s hu DNNN cú u t ca cỏc thnh phn kinh t khỏc ngy cng c tụn trng v bo m Hin tng can thip ca cỏc c quan hnh chớnh nh nc i vi cỏc quyt nh hp phỏp, ỳng lut, ỳng iu l ca doanh nghip ngy cng gim, c bit l i vi cỏc cụng ty c phn c hỡnh thnh t vic c phn húa DNNN - Vic chuyn i cỏc tng cụng ty sang mụ hỡnh cụng ty m cụng ty con; hỡnh thnh v phỏt trin cỏc loi on kinh t, ch yu l on a s hu trờn c s liờn kt v u t v ln gia cỏc doanh nghip, c phn hoỏ cỏc tng cụng ty; ng thi khuyn khớch to iu kin cho vic phỏt trin cỏc loi on kinh t trờn c s cỏc cụng ty c phn, Cty TNHH, doanh nghip t nhõn ang ngy cng thu hỳt c s chỳ ý ca nhiu bờn cú liờn quan - Cỏc quy phm phỏp lut v liờn kt kinh t, hp ng liờn kt nhm nõng cao tớnh chuyờn nghip v chuyờn mụn húa cao cho cỏc doanh nghip; minh bch húa h thng thụng tin doanh nghip nhm gim ri ro v chi phớ c hi cho doanh nghip quỏ trỡnh hỡnh thnh, ký kt v thc hin liờn kt kinh t thụng qua hp ng ang c nghiờn cu sa i v b sung; to iu kin hỡnh thnh v khuyn khớch phỏt trin cỏc hỡnh thc liờn kt kinh t 3.2 Cỏc hn ch v tn ti Tuy vy, quỏ trỡnh ci cỏch cỏc DNNN hin ang gp nhiu khú khn v hn ch cn c khc phc, ú quan trng nht phi k n l: - Cỏc DNNN cú quy mụ ln, nhng hot ng kộm hiu qu: Thc t cho thy DNNN ang nm gi 75% ti sn c nh ca quc gia, 20% tng u t ton xó hi, gn 50% tng u t nh nc, 60% tng lng tớn dng ngõn hng nc, hn 70% tng vay nc ngoi, trờn 90% tng cỏc doanh nghip Vit Nam tham gia hp tỏc u t vi nc ngoi v phn ln ngun nhõn lc cú cht lng cao Tuy nm gi ngun lc ln nh vy, nhng nm 2003, s 77% doanh nghip nh nc cú lói ch cú cha y 40% doanh nghip cú mc lói bng hoc cao hn lói sut cho vay ca ngõn hng thng mi Nhng nu a giỏ tr quyn s dng t vo chi phớ v ct b cỏc khon u tiờn, u ói ca nh nc thỡ s DNNN lm n cú lói cũn ớt hn nhiu S thu thu nhp doanh nghip ch l 8000 t ng trờn tng s 87.000 t ng np ngõn sỏch nh nc nm 2003 núi lờn hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip nh nc rt thp My nm qua tng trng giỏ tr sn xut cụng nghip ca khu vc DNNN ngy cng sa sỳt so vi doanh nghip dõn doanh (cỏc s tng ng ca nm 2003 l 12% v 18%; nm 2004 l 11,8% v 22,8% v quý I nm 2005 l 7,9% v 25,5%) Chi phớ sn xut cụng nghip cao, hn ch mc tng giỏ tr gia tng Giỏ tr sn xut my nm gn õy tng n 15%/nm, nhng giỏ tr gia tng ch tng trờn di 10%/nm Quý I nm 2004, mc tng giỏ tr sn xut cụng nghip l 14,4%, ú mc tng giỏ tr gia tng cụng nghip ch cú 8,5% Rừ rng l nu trc õy, tng c 1% giỏ tr gia tng cn 1,5% giỏ tr sn xut, thỡ s ny ca Quý I nm 2005 ó lờn ti 1,7% 10 i mi th ch nhm y mnh phỏt trin cỏc loi hỡnh doanh nghip thuc mi thnh phn 4.1- Cỏc n lc ci cỏch th ch nhm thỳc y phỏt trin khu vc doanh nghip dõn doanh nc - Vic r soỏt cỏc giy phộp kinh doanh hin hnh v iu kin kinh doanh i vi nhng ngnh cú iu kin ang c tip tc, nhm gim bt s lng cỏc ngnh ngh, lnh vc thuc danh mc ngnh ngh cm kinh doanh, hoc kinh doanh cú iu kin - Nhng quy nh hn ch cnh tranh, phõn bit i x, khụng cũn phự hp vi kinh t th trng v cam kt quc t, trc ht v ngnh ngh kinh doanh, vay v t ai, m rng cỏc th trng in lc, vin thụng, hng khụng, in nh, bỏo chớ, qung cỏo v thụng tin kinh t ang tip tc c r soỏt, kin ngh xoỏ b hoc sa i Cỏc th tc hnh chớnh trc tip liờn quan n khu vc doanh nghip nh th tc hon thu, hi quan, t ai, xõy dng, cụng chng ang ngày đợc hoàn thiên theo hớng tập trung, đơn giản hoá, thực chế độ công khai, minh bạch; - Yờu cu v vic hỡnh thnh mt c quan ng ký kinh doanh chung cho cỏc loi hỡnh doanh nghip, tng cng nng lc cho c quan ny sc chu trỏch nhim theo dừi tỡnh hỡnh phỏt trin, thc hin tin kim, hu kim theo quy nh ca phỏp lut i vi hot ng ca cỏc loi hỡnh doanh nghip ang c xem xột mt cỏch tớch cc; - Quyn ca cỏc doanh nghip hot ng xut khu tip tc c m rng, cỏc iu kin, th tc xut nhp khu cho doanh nghip, h gia ỡnh ngy cng c c gim bt, cỏc doanh nghip c quyn xut khu nhng mt hng khụng cm hoc khụng hn ch s lng; - C ch, chớnh sỏch to iu kin v to ng lc cho doanh nghip ch ng tng qui mụ hot ng thụng qua t tớch lu v cỏc bin phỏp huy ng trờn th trng chng khoỏn, phỏt trin hỡnh thc cụng ty c phn c tớch cc sa i, b sung Cỏc quy nh v thc hin v hp ng liờn kt ca cỏc doanh nghip, hp tỏc, k c liờn kt thu ph núi riờng ang c quan tõm hon chnh 12 Nh vy, khu vc kinh t t nhõn ó thc s c khuyn khớch phỏt trin: hin ó cú trờn 200 000 doanh nghip ng ký hot ng Tc tng trng kinh t ca thnh phn ny nn kinh t hin ang dn u: nm 2005, khu vc kinh t t nhõn, cỏ th úng gúp khong 39,9% tng sn phm nc Quan trng hn, chớnh khu vc ny ó to phn ln vic lm cho ngi lao ng, gúp phn gi vng ụn nh v trt t xó hi 4.2 - i vi khu vc doanh nghip cú u t nc ngoi - Th tc cp phộp u t cho cỏc doanh nghip cú TNN ang ngy cng c n gin húa, ch ng ký cp phộp u t cho nhng d ỏn cỏc khu cụng ngh cao, khu cụng nghip, cỏc d ỏn khụng thuc danh mc cm hoc hn ch u t c m rng - Hỡnh thc thu hỳt TNN c a dng húa thụng qua u t giỏn tip, mua li, sỏt nhp; cỏc hỡnh thc phỏp lý ca doanh nghip cú u t nc ngoi cng ngy cng nhiu thờm Vic thu hỳt cỏc on xuyờn quc gia (TNC) vo hot ng ti Vit Nam c t thnh mc tiờu quan trng C th hoỏ v thu hp cỏc lnh vc khụng cp giy phộp u t v iu kin cp phộp i vi nhng lnh vc u t cú iu kin, m ca cỏc lnh vc dch v cú nng lc cnh tranh thp - Cỏc quy nh c thự i vi nh u t v doanh nghip cú TNN ang c gim dn v s tin ti xúa b Lut u t v Lut Doanh nghip (ban hnh nm 2005, cú hiu lc t 1/7/2006) to c s vng chc cho vic thc hin mt mt bng phỏp lý v iu kin kinh doanh bỡnh ng gia cỏc nh u t/ cỏc doanh nghip cú u t nc ngoi vi cỏc nh u t v cỏc doanh nghip nc Nh cú nhng n lc ú m khu vc kinh t cú u t trc tip nc ngoi ó v s tip tc cú bc phỏt trin, thc s tr thnh mt b phn cu thnh quan trng ca nn kinh t quc dõn 4.3 - i vi cỏc ch th kinh t nụng nghip Nhiu bin phỏp hon thin th ch kinh t cho cỏc ch th kinh t nụng thụn ó c thc hin: 13 - Cỏc ci cỏch th ch kinh t u tiờn lnh vc nụng nghip l ci cỏch v quyn s dng t nụng nghip: h thng khoỏn 100 nm 1981 ó cho phộp cỏc HTX nụng nghip giao quyn s dng t cho cỏc h nụng dõn, cho h quyn t nh ot cỏc sn phm mỡnh lm sau ó np sn Tuy mi dng mc rt khiờm tn l giao t theo tng nm, nhng bin phỏp ci cỏch th ch kiu dũ ỏ qua sụng ny ó giỳp lm tng ỏng k nng sut nụng nghip thi k sau ú Nhng ci cỏch ca khoỏn 10, c thc hin vo nm 1988, tc l sau i mi ó giỳp ngi nụng dõn Vit Nam cú nhiu quyn hn hn i vi t (7 quyn nh: quyn c s dng t theo cỏc mc tiờu xỏc nh, quyn th chp, chuyn nhng, tha k, cho thuờ, v.v) v quyn c t nh ot sn phm mỡnh lm ó thc s ci trúi cho ngi nụng dõn Kt qu l nng sut nụng nghip tng vt: ch vi nm, ó bin Vit Nam t mt nc nhiu nm phi nhp khu go thnh mt cỏc nh xut khu go hng u th gii ó cú nhng c tớnh cho rng trờn 80% mc tng trng nhng nm 1990 l nh vo cỏc ci cỏch ny.8 - Lut t c thụng qua nm 1993 v tip tc c sa i, b sung nm 2003 l cỏc bc tin di theo hng ci cỏch th ch liờn quan n t ai, cỏc quyn v s hu v quyn s dng t cho cỏc bờn tham gia th trng, ú, nụng dõn v cỏc ch th kinh t nụng nghip khỏc l nhng ngi c hng li trc tip v chớnh yu Cựng vi cỏc ci cỏch v quyn s dng t ai, quyn t c m rng vic trao i nụng sn, c v ngoi nc, ó khuyn khớch ỏng k nng sut ca ngnh nụng nghip - Cỏc th ch tớn dng cho nụng nghip v nụng thụn cng ó c ci thin ỏng k: Ngõn hng Nụng nghip ó c thnh lp nhm vo i tng chớnh l cỏc h v doanh nghip khu vc nụng nghip v nụng thụn Bờn cnh ú, Ngõn hng phỏt trin nh ng bng sụng Cu Long cng c a vo hot ng nhm mc tiờu h tr cho cỏc i tng c bit ti khu vc kinh t ny Cỏc chớnh sỏch tớn dng cng ó cú nhng i mi c bn: ỏp ng yờu cu m rng u t khu vc nụng nghip, nụng thụn, Th tng Chớnh ph ó ban hnh Quyt nh s 67/Q/TTg v mt s chớnh sỏch tớn dng phc v phỏt trin nụng nghip - nụng thụn, ú cú nhng quy nh mi v ni lng cỏc quy Dẫn theo: Những thể chế quan trọng cho việc trì tăng trởng dài hạn Việt Nam, ADB xuất bản, năm 2004, tr 140 14 nh v m bo tin vay ngõn hng, i tng cho vay v mc tiờu s dng, ó cú vai trũ rt quan trng vic to iu kin thun li hn cho nụng dõn tip cn v s dng tớn dng ngõn hng Ci cỏch hnh chớnh 5.1 i mi c cu Chớnh ph Ngay t bt u cụng cuc ci cỏch, ngy16/12/1987 Hi ng Nh nc ban hnh Ngh quyt s 782-NQ/HNN7 v kin ton mt bc c quan thuc Hi ng B trng Theo ú, nhiu B chuyờn ngnh ó c sỏp nhp vo cú chc nng tng hp hn9 c bit, theo Ngh quyt ny, U ban Quan h kinh t vi nc ngoi ó c thnh lp trờn c s Lut u t nc ngoi nhm thc hin chc nng qun lý nh nc i vi cỏc hot ng u t nc ngoi Trong nhng nm tip theo, Hi ng Nh nc v Quc hi ó ban hnh thờm mt s quyt nh v i mi h thng t chc b mỏy theo hng gn nh hn, cỏc b cú chc nng qun lý tng hp hn Vớ d: Ngh quyt 66/HNN8 ngy 24/3/198810; Ngh quyt s 244 NQ/HNN8 ngy 31-3-1990 ca HNN 11 Nh vy, giai on u ca quỏ trỡnh chuyn i nn kinh t, b mỏy qun lý nh nc ó cú mt s thay i tng bc ỏp ng c phng thc qun lý nh nc mi phự hp vi c ch th trng Nm 1992, Quc hi ó ban hnh Ví dụ: Bộ Nông nghiệp Công nghiệp thực phẩm đợc hình thành từ bộ: Bộ Nông nghiệp, Bộ Công nghiệp thực phẩm Bộ lơng thực; Bộ Năng lợng từ bộ: Bộ điện lực Bộ Mỏ than, 10 Theo Nghị này: 1- Thành lập Bộ kinh tế đối ngoại sở sáp nhập Bộ ngoại thơng Uỷ ban Kinh tế đối ngoại, 2- Thành lập Bộ xây dựng (mới) sở sáp nhập Bộ xây dựng Uỷ ban xây dựng Nhà nớc, 3- Sáp nhập Tổng cục điện tử Kỹ thuật tin học vào Bộ khí Luyện kim 11 Theo Nghị có số thay đổi nh sau: - Thành lập Bộ văn hóa - Thông tin - Thể thao Du lịch sở Bộ văn hóa, Bộ thông tin, Tổng cục thể dục thể thao Tổng cục du lịch để thống quản lý Nhà nớc văn hóa, thông tin, phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản, thể dục thể thao du lịch; - Thành lập Bộ giáo dục đào tạo sở Bộ giáo dục, Bộ đại học, trung học chuyên nghiệp dạy nghề để thống quản lý Nhà nớc giáo dục đào tạo; - Thành lập Bộ thơng nghiệp sở Bộ kinh tế đối ngoại; Bộ nội thơng, Bộ vật t để thống quản lý Nhà nớc hoạt động thơng nghiệp dịch vụ; - Đổi tên Bộ khí luyện kim thành Bộ công nghiệp nặng để thống quản lý Nhà nớc ngành khí luyện kim, điện tử, mỏ, địa chất, dầu khí hóa chất Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục mỏ địa chất, Tổng cục hóa chất Tổng cục dầu khí; - Đổi tên Bộ giao thông vận tải thành Bộ giao thông vận tải bu điện đảm nhiệm chức quản lý Nhà nớc ngành bu điện Tổng cục bu điện phụ trách ngành hàng không dân dụng Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam - Đổi tên ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nớc thành ủy ban khoa học Nhà nớc để thống quản lý Nhà nớc khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội; Phê chuẩn việc chuyển ủy ban khoa học xã hội Việt Nam thành Viện khoa học xã hội Việt Nam làm chức nghiên cứu khoa học xã hội; - Giao chức quản lý Nhà nớc ngành cao su cho Bộ nông nghiệp công nghiệp thực phẩm đảm nhiệm Phê chuẩn việc giải thể Tổng cục cao su 15 Hin phỏp mi, thay i c bn phng thc hot ng ca Nh nc Vit nam Ngy 30/9/1992, Quc hi ó ban hnh Ngh quyt quy nh c cu Chớnh ph bao gm 20 B v c quan ngang b Ngy 25/12/2001, Quc hi ó ban hnh Ngh quyt s 51/2001/QH10 sa i, b sung Hin phỏp 1992 Theo Hin phỏp (sa i) ny, Quc hi ó Ngh quyt s 02/2002/QH11 (ngy 5/8/2002), quy nh c cu Chớnh ph bao gm thnh phn l 20 b v c quan ngang b Do cú s thay i v c cu Chớnh ph v chc nng ca tng b, nm tip theo, Chớnh ph ó ban hnh hng lot cỏc Ngh nh quy nh li t chc, chc nng v nhim v ca cỏc B, ngnh C cu t chc Chớnh ph cng c iu chnh mt bc: mt s B, c quan ngang b c thnh lp mi (b Ti nguyờn v mụi trng, b Bu chớnh Vin thụng, y ban dõn s Gia ỡnh v tr em); iu chnh v i tờn mt s b, c quan ngang b (nh B Khoa hc v Cụng ngh, B Ni V, Thanh tra Chớnh ph, y ban dõn tc) C cu t chc b mỏy bờn ca cỏc b, ngnh cng c kin ton tr nờn phự hp hn vi cỏc chc nng, nhim v mi Tt c nhng thay i trờn u thc hin nhm thit lp b mỏy hnh chớnh cụng cú hiu qu, to iu kin thun li hn cho s tham gia ca ngi dõn v cỏc tỏc nhõn th trng khỏc vo phỏt trin kinh t - xó hi B mỏy qun lý kinh t h thng hnh phỏp ó bc u c t chc li theo hng hỡnh thnh cỏc B qun lý tng hp, thu gn u mi cỏc c quan trc thuc Chớnh ph; Phõn cp gia cỏc cp chớnh quyn qun lý kinh t ó c i mi tng bc; to dng mt s th ch v t chc mi; th tc hnh chớnh bc u c n gin hoỏ, to thun li cho cỏc nh u t c nc v nc ngoi; thu hp cỏc chc nng can thip vo hot ng kinh doanh, tng thờm nhng nhim v h tr cỏc doanh nghip phỏt trin sn xut 5.2 - i mi qun lý nh nc v kinh t Song song vi nhng ci cỏch c cu t chc h thng b mỏy qun lý Nh nc v kinh t, Chớnh ph Vit Nam cng ó tng bc iu chnh chc nng qun lý nn kinh t theo hng gn hn vi c ch th trng Nh ú, chc nng qun lý nh nc v kinh t ó cú s thay i c bn, c v lớ lun ln trờn thc tin 16 - V mt lý lun, i hi ng ln th VII nhim v b mỏy nh nc tng bc chuyn sang chc nng qun lý nh nc, khc phc dn s can thip vo iu hnh kinh doanh v phng hng Nh nc qun lý kinh t theo nh hng, dn dt, to mụi trng v iu kin thun li cho hot ng sn xut kinh doanh, m bảo hài hoà phát triển kinh tế xã hội i hi ng ln th VIII, bờn cnh yờu cu phi nõng cao nng lc v hiu qu qun lý kinh t ca Nh nc, cũn phng hng Nh nc nh hng phỏt trin, trc tip u t vo mt s lnh vc, thit lp khuụn kh phỏp lut, xõy dng chớnh sỏch nht quỏn, phõn phi li thu nhp, hn ch tiờu cc ca c ch th trng i hi IX ch o tip tc i mi cỏc cụng c qun lý v mụ ca Nh nc i vi nn kinh t i mi hn na cụng tỏc k hoch hoỏ, nõng cao cụng tỏc xõy dng chin lc, quy hoch v k hoch phỏt trin kinh t- xó hi - Trờn thc t, nhiu bin phỏp i mi chc nng qun lý Nh nc c th, phự hp hn vi c ch th trng ó c thc hin Ni dung i mi ch yu ca qun lý nh nc v kinh t l: tỏch bch chc nng qun lý nh nc v kinh t ca cỏc c quan nh nc, chc nng ch s hu DNNN ca Nh nc chc nng qun tr kinh doanh ca doanh nghip; chuyn t qun lý c th cỏc hot ng ca nn kinh t sang qun lý tng th nn kinh t quc dõn; chuyn t can thip trc tip vo nn kinh t sang can thip giỏn tip thụng qua h thng phỏp lut, k hoch, c ch chớnh sỏch v cỏc cụng c iu tit v mụ Hp túm tt nhng bin phỏp i mi c th ó c thc hin trờn tt c cỏc phng din ca chc nng kinh t ca Nh nc thi gian gn õy Hp 1: Mt s bin phỏp i mi chc nng kinh t ca Nh nc (1) i mi phng thc qun lớ Nh nc i vi nn kinh t o Ban hnh, sa i, b sung nhiu lut, phỏp lnh mi cho phự hp vi s ng ca nn kinh t th trng c bit, Lut Doanh nghip (nm 1999) vi t tng t phỏ l chuyn t vic quy nh cụng dõn ch c hot ng kinh doanh Nh nc cho phộp sang chớnh thc cụng nhn cụng dõn c t kinh doanh nhng lnh vc Phỏp lut khụng cm iu ny ó v s gúp phn ci thin mnh m n mi quan h gia Nh nc v th trng o To khung kh phỏp lut v chớnh sỏch m rng th trng n17 c cng nh th trng nc ngoi cho hng hoỏ v dch v ca Vit Nam, m rng kờnh lu thụng hng hoỏ v dch v nc; m rng quyn tham gia xut nhp khu, xỳc tin thng mi; m rng hot ng kinh t i ngoi; thc hin hi nhp khu vc v quc t v.v o Tng bc chuyn k hoch hoỏ t k hoch chi tit, hin vt sang k hoch mang tớnh cht nh hng l chớnh, vi trng tõm l xõy dng chin lc tng th phỏt trin kinh t, xó hi 10 nm, k hoch nm v chỳ trng hn ti cụng tỏc d bỏo, k c d bỏo hng thỏng, hng quý o i mi chớnh sỏch ti chớnh: H thng thu c i mi theo hng to s bỡnh ng v ngha v np thu gia cỏc loi hỡnh doanh nghip; thc hin c cu li v i mi chớnh sỏch chi tiờu ca NSNN theo hng kt hp gia ngun ti chớnh nh nc vi vic phỏt huy cỏc ngun lc ca cỏc tng lp dõn c phỏt trin kinh t, bc u thc hin chớnh sỏch xó hi hoỏ cỏc lnh vc giỏo dc, y t, hoỏ v.v song cũn thiu c ch thớch hp; o Chớnh sỏch tin t - tớn dng ó tng bc c i mi theo hng da nhiu hn vo th trng, bt dn s can thip hnh chớnh trc tip ca Nh nc H thng ngõn hng ó c i mi mt bc, chuyn t mt h thng ngõn hng nht thnh h thng ngõn hng cp, tỏch chc nng qun lý nh nc ca Ngõn hng trung ng vi chc nng kinh doanh ca ngõn hng thung mi v cỏc t chc ti chớnh phi ngõn hng khỏc; hỡnh thnh h thng cỏc t chc tớn dng vi s tham gia ca mi thnh phn kinh t; tng bc thc hin chớnh sỏch lói sut v chớnh sỏch t giỏ linh hot hn theo cung cu trờn th trng, kt hp vi ỏp dng chớnh sỏch tớn dng u ói (ch yu cho u t phỏt trin) v h tr lói sut cho cỏc mc tiờu cn khuyn khớch phỏt trin (2) i mi chc nng nh kinh doanh, nh u t ca Nh nc o Nh nc gim mnh tham gia trc tip vo hot ng sn xut kinh doanh, ng thi thc hin can thip vo hot ng ny thụng qua chớnh sỏch u t vo cỏc DNNN cụng ớch v cỏc DNNN kinh doanh thuc nhng lnh vc c bit quan trng; o Cng c v phỏt trin kinh t Nh nc, thụng qua vic chỳ trng cỏc ngnh, lnh vc then cht bo m vai trũ ch o ca kinh t nh nc (vớ d: Chớnh ph ó ban hnh tiờu chớ, danh mc cỏc ngnh, lnh vc sn phm v dch v ú Nh nc nm 100% iu l); o u t ca Nh nc c nh hng trung hn vo phỏt trin c 18 s h tng v vo nhng lnh vc m t nhõn khụng mun hoc cha cú kh nng u t, trờn c s ú to thờm thun li cho c ch th trng phỏt huy tỏc dng (3) i mi chc nng bo m phỳc li o Chớnh sỏch phõn phi ó cú bc chuyn ban u t phng thc phõn phi bỡnh quõn, phõn phi theo tiờu chun hin vt sang thc hin nhiu hỡnh thc phõn phi a dng: phõn phi theo kt qu lao ng v hiu qu kinh t; phõn phi theo mc úng gúp; phõn phi thụng qua phỳc li xó hi ó bc u thc hin chớnh sỏch iu tit thu nhp, cũn phm vi hp o ó chỳ ý thc hin tt hn cỏc chớnh sỏch n n ỏp ngha v chớnh sỏch xó hi Bc u thc hin c ch Nh nc v nhõn dõn cựng lm nhiu lnh vc nh: y t, giỏo dc, phỏt trin h thng ng giao thụng v mng li phõn phi in nụng thụn v.v Hỡnh thnh h thng bo him xó hi cho ngi lao ng thuc mi thnh phn kinh t theo hng tỏch bch rừ trỏch nhim ca cỏc ch th tham gia, loa b dn cỏc hỡnh thc bao cp ca Nh nc; T chc thc hin cú kt qu rừ rt cỏc chng trỡnh quc gia; Cú cỏc gii phỏp hiu qu hn u tranh phũng chng cỏc t nn xó hi nh: ma tuý, phũng chng tai nn giao thụng,v.v Tuy có hạn chế, yếu (thể việc phân định cha thật rõ vai trò quản lý nhà nớc kinh tế thị trờng; qua lực hạn chế máy quản lý kinh tế Nhà nớc), song, nhờ có nỗ lực kể mà mối quan hệ Nhà nớc thị trờng doanh nghiệp có thay đổi theo hớng Nhà nớc điều tiết vĩ mô, thị trờng điều tiết doanh nghiệp 4.3 Đổi công tác kế hoạch hóa Công tác kế hoạch hoá có nhiều đổi mới, góp phần cải thiện vai trò Nhà nớc kinh tế thị trờng thúc đẩy trình đổi kinh tế nói chung Về mặt luật pháp, Chính phủ Việt Nam chuẩn bị trình lên Quốc hội dự thảo Luật công tác kế hoạch hoá Nếu đợc phê chuẩn, Luật trở thành khung pháp lý quan trọng cho hoạt động quan kế hoạch Trên thực tế, nhiều vấn đề liên quan đến nội dung quy trình xây dựng chiến lợc, quy hoạch kế hoạch, nh số tồn tại, bất cập việc điều hành thực kế hoạch, v.v thành tựu lĩnh vực kế hoạch ngày thể rõ nét qua khía cạnh sau: 19 Kế hoạch định hớng phát triển năm ngày trở thành trọng tâm công tác kế hoạch, đợc xây dựng sở chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, định rõ cho thời kỳ phát triển; Hệ thống tiêu kế hoạch đợc thay đổi cách bản, thu hẹp dần tiêu vật, đồng thời mở rộng thêm tiêu giá trị; Qúa trình lập kế hoạch đợc đổi bớc theo hớng dân chủ công khai, thu hút nhiều tham gia ngời dân bên có liên quan; Việc điều hành kế hoạch chuyển dần từ can thiệp vi mô sang trì cân đối vĩ mô, sử dụng công cụ gián tiếp; phơng pháp kế hoạch hoá theo chơng trình mục tiêu nhằm giải vấn đề xúc kinh tế xã hội dần đợc hoàn thiện; Công tác điều hành kế hoạch hớng tới kết thiết thực hơn: kịp thời phát xử lý tốt diễn biến bất thờng xuất tác động kinh tế giới, khu vực đời sống kinh tế - xã hội vùng khác Việt Nam; Công tác quy hoạch phát triển đợc tăng cờng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển số ngành, lĩnh vực, vùng địa phơng Vai trò Nhà nớc công tác kế hoạch hoá kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa bớc đợc đổi ngày đợc khẳng định vững Xây dựng phát triển loại thị trờng yếu tố sản xuất Trong thập kỷ qua, nhiều nỗ lực nhằm đặt móng cho hệ thống thể chế thị trờng yếu tố Việt Nam đợc thực Bên cạnh nỗ lực xây dựng khung luật pháp (phần 2.1 đây), nhiều hoạt động thực tiễn đợc xúc tiến tích cực, nhờ đó, thị trờng yếu tố đợc hình thành bắt đầu vận hành 5.1 Thị trờng lao động: Là loại thị trờng yếu tố sản xuất đợc hình thành thực vào hoạt động sớm Việt Nam, nỗ lực đổi nhận thức thị trờng lao động: chế kế hoạch hoá tập trung, lao động không đợc coi nh hàng hoá, tồn thị trờng lao động không đợc pháp luật thừa nhận, nay, thị trờng lao động đợc thức thừa nhận thị trờng yếu tố sản xuất quan trọng Bớc tạo dựng hệ thống sở hạ tầng cho thị trờng lao động: bao gồm từ sở giới thiệu, giao dịch việc làm (năm 2004, có gần 200 trung tâm giới thiệu việc làm, thuộc quan LĐ-TB-XH, tổ chức, đoàn thể xã hội), đến siêu thị lao động, chợ lao động, v.v Đây nơi ngời lao động cần tìm việc làm ngời sử dụng lao động cần ngời làm việc gặp để thực giao dịch sức 20 lao động, nơi để trờng đào tạo nghề nắm bắt nhu cầu loại nghề nghiệp thực việc tuyển sinh Đồng thời, nhiều công ty môi giới lao động cho xuất xuất hiện, làm cầu nối cho ngời lao động muốn tìm việc làm có thu nhập cao nớc doanh nghiệp nớc có nhu cầu tuyển dụng lao động từ Việt Nam gặp gỡ Một số biện pháp cải tiến cụ thể liên quan đến thị trờng lao động đợc tóm tắt Hộp dới Nhờ đó, thị trờng lao động thức vào sống bớc phát triển, không riêng lãnh thổ Việt nam mà vơn phạm vi nớc Nguồn nhân lực, thế, đợc sử dụng cách có hiệu Hộp Một số biện pháp cụ thể hỗ trợ phát triển thị trờng lao động Ban hành thực thi văn pháp lý tạo điều kiện cho việc tự trao đổi sức lao động thị trờng; bảo vệ quyền lợi ngời lao động ngời sử dụng lao động, thuộc thành phần kinh tế; Hình thành quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho ngời lao động theo hớng Nhà nớc, doanh nghiệp ngời lao động đóng góp; Bớc đầu khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển hàng hóa sức lao động (ví dụ: tham gia vào việc đào tạo, xuất lao động); Tăng cờng hoạt động tra, kiểm tra Nhà nớc xử lý kịp thời vi phạm pháp luật lao động; nâng cao vai trò đại diện Công đoàn việc xây dựng thực khung sách lao động; Tạo dựng đa dạng hóa loại hình thể chế thị trờng lao động cứng nh chợ lao động, triển lãm việc làm, trung tâm giới thiệu việc làm; v.v chế thị trờng thuận lợi khác nhằm giúp đỡ ngời có khả lao động, ngời trẻ tuổi, đợc đào tạo, tìm đợc công ăn việc làm với mức trả công xứng đáng 5.2 Th trng bt ng sn Trong nhng nm gn õy, ó cú nhiu thay i c thc hin i vi th trng bt ng sn Vit Nam Bờn cnh nhng i mi v khung lut phỏp, ó cú nhiu thay i tớch cc v qun lý nh nc i vi loi th trng ny: nm 2004, B Ti nguyờn v Mụi trng chớnh thc c thnh lp, vi mt nhng chc nng quan trng l thc thi vic qun lý nh nc i vi th trng bt ng sn, ú cú t ai, nh v cỏc cụng trỡnh trờn t khỏc Cho n nay, ó cú nhiu bin phỏp v sỏng kin ó c thc hin nhm lm cho cỏc 21 hot ng ca th trng BS i theo hng phc v cho tng trng kinh t v m bo cụng bng xó hi (xem Hp 3) Nh ú, th trng BS ang tr thnh mt nhng th trng cú hot ng sụi ng nht nhng nm gn õy Hp Mt s bin phỏp c th nhm h tr s phỏt trin Th trng BS Xỏc nh rừ cỏc quyn v t ca ngi s dng, cỏc bin phỏp v ch ti bo m thc hin d dng cỏc quyn ú; To c s phỏp lý thun li v cho thuờ v chuyn quyn s dng t Thc hin c ch mi doanh nghip u phi mua quyn s dng t hoc thuờ t cú nhu cu s dng; Phõn cp mnh hn cho U ban nhõn dõn cỏc cp vic qun lý t ai; Nõng cao tớnh cụng khai, minh bch quy hoch s dng t, bo m tớnh phỏp lý ca quy hoch c thụng qua; Thng nht ch ng ký bt ng sn v giy t liờn quan n bt ng sn Bói b nhiu quy nh hn ch kh nng chuyn dch bt ng sn Tuy nhiên, liên quan tới thị trờng BĐS có nhiều vấn đề thể chế cần đợc xem xét Trong ú trc ht phi k n l cỏc liờn quan n h thng lut phỏp, b mỏy thc thi phỏp lut bt ng sn, v s thiu vng cỏc th ch th trng cng, c cụng nhn chớnh thc Vit Nam Vic thiu vng mt o lut v ng ký v kinh doanh bt ng sn c s phỏp lý ti cn thit iu chnh s hnh ca loi th trng quỏ nhy cm v rt phc ny cng chớnh l hn ch rt ln hin 5.3 Th trng ti chớnh S phỏt trin th trng ti chớnh Vit Nam thi gian qua ó cú nhng kt qu rt ỏng khớch l C th l: (i) cỏc cu thnh c bn ca th trng ny ó c hỡnh thnh Mt lot cỏc nh ch mi nh: cụng ty chng khoỏn, cụng ty ti chớnh, cụng ty bo him nhõn th, ó c xõy dng v bt u hot ng; (ii) h thng ngõn hng v tớn dng ngõn hng ó v ang cú nhng thay i cn bn theo hng tớch cc Vai trũ v nng lc ca NHNN, NHTM ó dn c ci thin, tip cn vi cỏc hỡnh thc kinh doanh hin i; (iii) th trng ti chớnh 22 nc ó dn tng bc ho hp vi th trng quc t Cỏc nguyờn tc qun lý ti chớnh tiờn tin, cỏc chun mc quc t v tớnh minh bch, k toỏn, kim toỏn, ó v ang tng bc c th ch hoỏ v dng thc t v (iv) cỏc c quan qun lý Nh nc v cỏc nh ch ti chớnh (NHNN, B Ti chớnh, UBCKNN,) ó dn c th ch hoỏ v cú s phi hp tỏc nghip cht ch hn Tuy nhiờn, nhỡn mt cỏch tng th thỡ th trng ti chớnh Vit Nam cha theo kp v ỏp ng c nhng ũi hi ca i sng kinh t xó hi Th trng ti chớnh núi chung, th trng tin t v th trng núi riờng, cũn trỡnh phỏt trin thp, th trng chng khoỏn mi i cũn nh v yu kộm Hin nay, nhiu th trng th cp Vit Nam cha phỏt trin, mi liờn kt, tỏc ng qua li gia cỏc th trng h thng cũn thiu cht ch, h thng ngõn hng cũn tim n nhiu ri ro; tớnh minh bch thụng tin cha thng xuyờn c m bo Ngoi ra, h thng phỏp lý hin hnh cha to iu kin m bo tớnh c lp cn thit ca NHTW v cng cha ni lng iu kin gia nhp th trng ti ca cỏc nh u t lnh vc ny, c bit l cỏc nh u t nc ngoi H thng phỏp lý lnh vc tớn dng cũn th hin s phõn bit i x tng i rừ nột gia cỏc nh cung ng tớn dng cng nh gia khỏch hng ca cỏc t chc tớn dng12 5.4 Th trng khoa hc cụng ngh Trong hn mt thp k qua, vi ng li coi KHCN l ng lc ca tng trng, nhiu c ch, chớnh sỏch cho hot ng th trng KHCN ó c th ch hoỏ thnh h thng cỏc bn phỏp quy nhm iu chnh hnh vi, s tham gia, mi quan h qua li gia cỏc t chc tham gia vo th trng KHCN Tuy vy, trờn thc t, so vi cỏc th trng yu t sn xut khỏc thỡ th trng KHCN cũn rt s khai Nu quan sỏt th trng KHCN Vit Nam vi nm qua, rừ rng cú th thy: trỡnh cụng ngh ca cỏc doanh nghip Vit Nam cũn rt thp; cỏc giao dch trờn th trng KHCN cũn nghốo nn (cỏc doanh nghip ch yu tham gia vo giao dch mua bỏn mỏy múc m cha tham gia vo giao dch cú hm lng KHCN cao nh: mua bỏn bn quyn sỏng ch, hp ng nghiờn cu Thể qua phân biệt đối sử ngân hàng thơng mại quốc doanh với ngân hàng thơng mại cổ phần, ngân hàng nớc với ngân hàng liên doanh chi nhánh ngân hàng nớc Phân biệt đối xử thể rõ nét khách hàng DNNN với khách hàng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế t nhân 12 23 v trin khai,); cung trờn th trng KHCN t cỏc doanh nghip v t chc KHCN nc ngoi nhiu, nhng chi phớ quỏ cao so vi kh nng ti chớnh ca doanh nghip Do vy, n ó cú nhiu ý kin cho rng th trng khoa hc cụng ngh thc s cũn cha c hỡnh thnh Vit Nam 13 Trong ú, loi th trng yu t ny l b phn cu thnh khụng th thiu m bo tng trng kinh t nhanh v bn vng M ca v hi nhp Bờn cnh nhng n lc v ci thin khung phỏp lý nhm to dng mi v/ hoc lm hi hũa h thng lut phỏp (xem phn 2.1 trờn õy), Chớnh ph Vit Nam ó thc hin nhiu bin phỏp nhm thỳc y quỏ trỡnh hi nhp kinh t quc t, ú, quan trng phi k n l: - Tin hnh rng rói cụng tỏc tuyờn truyn, gii thớch cỏc t chc chớnh quyn, on th, doanh nghip v cỏc tng lp nhõn dõn v hi nhp kinh t quc t, nhm nõng cao nhn thc v tm quan trng, v cỏc c hi v thỏch thc ca quỏ trỡnh ny; - Tớch cc chun b cho vic xõy dng Chin lc tng th v hi nhp kinh t quc t vi mt l trỡnh c th cỏc ngnh, cỏc a phng, doanh nghip da vo ú m sp xp li c cu, chin lc kinh doanh, nõng cao nng lc cnh tranh, bo m hi nhp cú hiu qu hn; - Thc hin vic chuyn dch c cu kinh t theo hng phỏt huy ti a li th cnh tranh ca ngnh hoc ca quc gia, nõng cao cht lng, h giỏ thnh sn phm, to nhng sn phm mi nhn, cú kh nng chim lnh th trng quc t - Tip tc sp xp li, i mi DNNN theo hng nõng cao hiu qu hot ng ca cỏc doanh nghip ny; - Chỳ trng vic o to ngun nhõn lc cú tay ngh, tinh thụng nghip v, cú tỏc phong cụng nghip v k lut lao ng cao Quan tõm nhiu hn n vic o to i ng cỏn b qun lý v kinh doanh; bc u bt tay xõy dng v a vo thc hin mt s chớnh sỏch v thu hỳt v s dng nhõn ti; Xem Kinh tế Việt Nam 2003 Viện nghiên cứu QLKTTƯ, phần Thị trờng khoa học công nghệ, tr 89-92 13 24 - Tng cng hot ng kinh t i ngoi theo hng a phng húa, a dng húa th trng v cỏc i tỏc, tham gia tớch cc vo hot ng ca cỏc t chc quc t, nhm nõng cao th v lc ca Vit Nam.14 - Thc hin mi n lc nhm sm kt thỳc m phỏn gia nhp WTO theo cỏc phng ỏn v l trỡnh hp lý, phự hp vi hon cnh ca Vit Nam v cỏc yờu cu ca cỏc i tỏc quc t - Thnh lp v kin ton UBQG v hp tỏc kinh t quc t, nhm giỳp Th tng Chớnh ph t chc, ch o cỏc hot ng hi nhp Nh ú, hi nhp kinh t quc t nhng nm qua cú bc tin quan trng Quan h quc t c m rng, cỏc cam kt quc t c trin khai thc hin tt; ng thi ó tin hnh ký kt nhiu hip nh a phng, song phng, to bc phỏt trin mi v kinh t i ngoi Theo bỏo cỏo ca b K hoch v u t (nm 2005), th trng xut khu c trỡ v m rng; tng kim ngch xut khu tng nhanh (16,2%/nm), chim trờn 50% GDP v t 370 USD/ngi Ngun ti tr phỏt trin chớnh thc (ODA) liờn tc tng qua cỏc nm, k c iu kin kinh t th gii gp nhiu khú khn: tng giỏ tr cỏc hip nh ó c ký kt thi k 2001 -2005 t khong 14,7 t USD, ú vin tr khụng hon li chim 15-20% Ngun u t trc tip ca nc ngoi (FDI) tng khỏ, nh mụi trng u t tip tc c ci thin thụng qua vic sa i, b sung cỏc chớnh sỏch Trong nm 2001-2005 tng ng ký t 17,9 t USD, vt 19,3% mc tiờu Tng thc hin t 13,6 t USD (so vi mc tiờu l 11 t USD), tng 12,5% so vi thi k trc Tuy cũn nhng khú khn cn sm c khc phc (vớ d: xut khu ch yu l cỏc nhúm hng nguyờn liu, hoc gia cụng, cú giỏ tr gia tng thp; hoc nhng chm tr vic gii ngõn lm gim hiu qu s dng ODA), nhng thnh tu núi trờn l cỏc yu t ỏng ghi nhn, nu tớnh n mt thc t l Vit Nam mi ang giai on chun b v th nghim cỏc th ch mi cho mt s hi nhp kinh t thc s v ton din Rừ rng l, nh nhng n lc ca 20 nm i mi, c bit l nm va qua (nht l cỏc nm 2004 v 2005), Vit Nam ó hỡnh thnh c cỏc th ch Ví dụ: để đạt đợc mục tiêu này, Chính phủ đặt cho quan đại diện ngoại giao nớc nhiệm vụ hàng đầu phục vụ công xây dựng phát triển kinh tế đất nớc 14 25 kinh t th trng ban u Tuy nhiờn, cng phi thy rng mc dự ó t c mt s kt qu bc u ỏng khớch l, song Vit Nam ang phi i mt vi khụng ớt nhng khú khn thiu vng c s lý lun v cỏc tin l lch s Do vy, nhim v xõy dng v hon thin khung th ch cho nn kinh t th trng nh hng XHCN ang v s tip tc c coi l mt nhng nhim v hng u ca Chớnh ph Vit Nam Mc tiờu ca nhim v ny khụng phi l to mt nn kinh t th trng khỏc, m l s dng cỏc u th ca kinh t th trng hin cú nh mt cụng c phỏt trin kinh t t nc, nh hng XHCN c trao vai trũ l kim ch nam hng cỏc ch th kinh t th trng ng theo t c cỏc mc tiờu phỏt trin kinh t xó hi ti a Cỏc th nghim v i mi th ch ban u ó cho thy rt rừ rng th ch kinh t th trng khụng phi l phm trự bt bin, m l thng xuyờn bin i: vic Nh nc, th trng, doanh nghip Vit Nam cn m nhim vai trũ no quỏ trỡnh hnh nn kinh t ph thuc rt nhiu vo trỡnh phỏt trin ca chớnh nn kinh t ú tng thi im Nu kinh t th trng cng phỏt trin, nng lc t iu chnh cng cao thỡ cng ớt cn s can thip ca Nh nc Ngc li, nu nn kinh t ny ang cũn tim n nhiu ri ro, nhiu s bt nh, th trng vi cỏc doanh nghip cu thnh li cha sc t x lý cỏc ri ro ny mt cỏch hiu qu, thỡ Nh nc Vit Nam s cn phi trỡ vai trũ ln hn, lõu di hn 26 ... thành hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trờng định hớng XHCN Việt Nam năm gần Thc tin quỏ trỡnh hỡnh thnh v hon thin h thng phỏp lut kinh t 2.1 - Nhng thnh tu Ngay t cụng cuc ci cỏch kinh t... nh: ma tuý, phũng chng tai nn giao thụng,v.v Tuy có hạn chế, yếu (thể việc phân định cha thật rõ vai trò quản lý nhà nớc kinh tế thị trờng; qua lực hạn chế máy quản lý kinh tế Nhà nớc), song, nhờ... phơng Vai trò Nhà nớc công tác kế hoạch hoá kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa bớc đợc đổi ngày đợc khẳng định vững Xây dựng phát triển loại thị trờng yếu tố sản xuất Trong thập kỷ qua,
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU THAM KHẢO mấy vấn đề về THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO mấy vấn đề về THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY, TÀI LIỆU THAM KHẢO mấy vấn đề về THỂ CHẾ KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay