SÁNG KIẾN vĩ đại của c mác về GIÁ TRỊ THẶNG dư ý NGHĨA của nó TRONG XEM xét ĐÁNH GIÁ bản CHẤT bóc lột của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN NAY

14 129 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 22:23

C.Mác Ph.Ăngghen và Lênin đã để lại cho nhân loại kho tàng lý luận khổng lồ trên hầu khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thật khó có một ai khẳng định rằng mình đã đọc được hết toàn bộ những tác phẩm của các ông. Cũng khó có một tác giả nào dám tuyên bố rằng mình đã đưa ra một định nghĩa về chủ nghĩa MácLênin một cách hoàn chỉnh nhất, phản ánh được đầy đủ nhất những tư tưởng chủ yếu của các ông.Kinh tế chính trị MácLênin do C.Mác và Ăngghen sáng lập, được Lênin phát triển trong điều kiện lịch sử mới nên thường gọi là kinh tế chính trị MácLênin. Đó là một trong ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa MácLênin. Chủ nghĩa MácLênin nói chung và kinh tế chính trị MácLênin nói riêng xuất hiện trong hoàn cảnh: SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI CỦA C.MÁC VỀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG VIỆC XEM XÉT, ĐÁNH GIÁ BẢN CHẤT BÓC LỘT CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY C.Mác - Ph.Ăngghen Lênin để lại cho nhân loại kho tàng lý luận khổng lồ hầu khắp lĩnh vực đời sống xã hội Thật khó có khẳng định đọc hết toàn tác phẩm ông Cũng khó có tác giả dám tuyên bố đưa định nghĩa chủ nghĩa Mác-Lênin cách hoàn chỉnh nhất, phản ánh đầy đủ tư tưởng chủ yếu ông.Kinh tế trị Mác-Lênin C.Mác Ăngghen sáng lập, Lênin phát triển điều kiện lịch sử nên thường gọi kinh tế trị Mác-Lênin Đó ba phận hợp thành chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung kinh tế trị Mác-Lênin nói riêng xuất hoàn cảnh: Vào nửa đầu kỷ XIX, CNTB giành địa vị thống trị, quan hệ sản xuất TBCN xác lập hoàn toàn nhiều nước Tây Âu Điều đặt hàng loạt vấn đề cần nhận thức, giải thích quy luật phát triển tất yếu xã hội loài người, phương thức sản xuất thay bắt nguồn từ thay đổi lực lượng sản xuất, quy luật vận động xã hội TBCN, hậu sản xuất dựa kỹ thuật khí xu hướng phát triển kinh tế TBCN, Trong xã hộ tư có hai giai cấp vàcuộc đấu tranh giai cấp vô sản phát triển mạnh mẽ quy mô chất lượng, mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc, liệt Giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học soi đường Vào kỷ XIX, nhân loại đạt dược thành tựu khoa học xã hội to lớn, đặc biệt triết học cổ điển Đức, kinh tế trị học tư sản cổ diển Anh chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp Đây nguồn gốc lý luận chủ nghĩa Mác Kinh tế trị học C.Mác vàPh.Ăng – ghen sáng lập bước biến đổi cách mạng luĩnh vực khoa học kinh tế, dựa sở tiếp thu, kế thừa có chọn lọc nhân tốt khoa học kinh tế trị tư sản cổ điển Anh Tiêu biểu nhà kinh tế Adam Smith, David Ricardo, W.Petty… C.Mác (1818-1883) nhà kinh tế học Đức, xuất thân từ gia đình trạng sư có truyền thống học vấn Năm 1836, C.Mác học khoa luật Trường đại học Berlin, năm 1841 nhận học vị tiến sĩ triết học, năm 1842 bắt đầu nghiên cứu khoa học hoạt động xã hội.C.Mác có công lao to lớn việc phát triển khoa hoạc kinh tế Ông viết hàng loạt tác phẩm có giá trị mà thành tựu vĩ đại “Tư bản” Ngoài ra, C.Mác Ph.Ăngghen viết chung nhiều tác phẩm quan trọng khác Công lao C.Mác lĩnh vực khoa học kinh tế là:Ông người phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hoá nghiên cứu phát triển hình thái giá trị Đó sở, chìa khoá để xây dựng hoản chỉnh lý luận hàng hoá, giá trị tiền tệ, giải thích cách khoa hoặc, triệt để nguồn gốc, chất tiền tệ Xây dựng lý luận hàng hóa, sức lao động, sở để xây dựng học thuyết giá trị thặng dư, thành tựu vĩ đại kinh tế học mác-xít Trên sở đó, ông phát triển toàn diện hệ thống phạm trù, quy luật kinh tế phương thức sản xuất TBCN mâu thuẫn nội Thực hiên việc phân chia tư thành hai phận tư bất biển tư khả biến Đó sở để giải thích nguồn gốc, hình thành giá trị thặng dư.Ông hoàn chỉnh lý luận tái sản xuất tư xã hội (chia tổng sản phẩm xã hội thành ba phần: tư bất biến, tư khả biến, giá trị thặng dư, chia sản xuất xã hội thành hai khu vực: sản xuất TLSX sản xuất vật phẩm tiêu dùng, mối liên hệ trao đổi hai khu vực giá trị vật), nhiều vấn đề khác Nhờ đó, C.Mác đưa KTCT tới đỉnh cao khoa học Về phương pháp luận có điểm bật là:C.Mác phát phạm trù “quan hệ sản xuất” coi đối tượng nghiên cứu kinh tế trị học.Áp dụng phương pháp biện chứng vật mà biểu cụ thể thể sử dụng có hiệu phương pháp trừu tượng hoá khoa học nghiên cứu kinh tế trị học Trong điều kiện lịch sử mới.Lênin soạn thảo học thuyết CNTB độc quyền, phát chất kinh tế qua đặc điểm nó, xác định xu hướng lịch sử CNTB Trên sở luận điểm có tính nguyên tắc C.Mác Ph.Ăngghen kinh tế trị XHCN, Lênin thông qua hoạt động thực tiễn cở điều kiện nước Nga xây dựng sở kinh tế trị thời kỳ độ lên CNXH biểu tập trung sách kinh tế (NEP)… Có lẽ chẳng có vấn đề cần bàn sụp đổ ghê gớm, thảm hại vừa qua nước XHCN Đông Âu Liên Xô, công điên cuồng, cuả lực lượng thù địch chủ nghĩa MácLênin nói chung kinh tế trị Mác nói riêng, nghi ngờ, hoang mang phận lớn dân cư, người ủng hộ chủ nghĩa Mác-Lênin chung kinh tế trị Mác nói riêng chí người Mác xít Có phải chủ nghĩa Mác – Lênin, giá trị kinh tế Mác hết thời, sụp đổ, bị chôn vùi vĩnh viễn? Có phải loài người vào kỷ 21 với hành trang chủ nghĩa Mác- Lênin lý luận kinh tế Mác? Phải từ trước đến mù quáng tin theo chủ nghĩa, học thuyết sai lầm…? Hàng loạt vấn đề đặt đòi hỏi phải nghiên cứu, nhận thức cho chủ nghĩa Mác- Lênin nói chung kinh tế trị Mác nói riêng dễ.Ở đây, phạm vi khoa chuyên nghành môn học, thân khả giải đáp toàn vấn đề đặt với chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung kinh tế trị Mác nói riêng mà sâu làm rõ hai phát minh khoa học vĩ đại Mác học thuyết giá trị thặng dư ánh sáng học thuyết giá trị thặng dư để khẳng định chất bóc lột giá trị thặng dư chủ nghĩa tư ngày không thay đổi Học thuyết giá trị thặng dư phát vĩ đại thứ hai Mác – Ăng ghen đánh giá Để có phát này, Mác phải bỏ 25 năm lao động nghiêm túc trung thực, mổ xẻ phân tích kinh tế TBCN cho đời Bộ Tư “Bộ Tư bản” bóc trần bí ẩn cực làm giàu tính chất vĩnh cửu, tính chất tiền định thần thánh tồn CNTB thông qua học thuyết giá trị thặng dư Học thuyết cho giai cấp vô sản thấy vừa phải tiến hành đấu tranh không ngừng để cải thiện đời sống, vửa phải tập hợp lực lượng thành tổ chức vững mạnh, nhằm thực thủ tiêu sở bóc lột, nghĩa giải mâu thuẫn sản xuất TBCN bên tính chất xã hội sản xuất, trình độ xã hội hoá cao trình sản xuất bên chiếm hữu tư nhân TBCN sản phẩm lao động tư liệu sản xuất mà biểu quan trọng mâu thuẫn mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp tư sản Học thuyết giá trị thặng dư vạch rõ qui luật riêng biệt vận động phương thức sản xuất TBCN xã hội tư nói chung.Một số người cho Smith tìm giá trị thặng dư ông nghiên cứu lợi nhuận địa tô Những người chủ nghĩa xã hội không tưởng dùng danh từ giá trị thặng dư Thom-xơn nói: Chế độ bóc lột xuất giá trị thặng dư xuất Do có số nhà kinh tế học tầm thường (ví dụ Mác – đô – nam) nói rằng: Mác vay mượn lý luận giá trị thặng dư Thom-xơn Rô-béc-tút.Mặc dù Mác thừa kế trước Mác có khái niệm giá trị thặng dư bao gồm tất loại thu nhập không lao động Không giải thích nguồn gốc giá trị thặng dư sản xuất hànghoá tác động quy luật giá trị Từ kỷ XVII đến nay, nhà kinh tế trị học tư sản chừng mực định nghiên cứu vấn đề giá trị thặng dư tạo Nhưng “tất nhà kinh tế trị học phạm phải sai lầm không xét giá trị thặng dư dạng tuý, với tư cách giá trị thặng dư mà xét hình thái đặc thù lợi nhuận địa tô” Chẳng hạn W.Petty trường phái trọng nông Pháp coi địa tô hình thái chung giá trị thặng dư A Smith người nghiên cứu cách hệ thống phạm trù lợi nhuận, địa tô lợi tức, ông không coi thân giá trị thặng dư phạm trù chuyên môn có hình thái đặc thù khác với lợi nhuận địa tô Về sau Ricardo lại nghiên cứu sâu thêm hình thái đặc thù này; ông ý nghiên cứu mối quan hệ lượng, lợi tức địa tô không phát phạm trù chung- giá trị thặng dư Trong lịch sử học thuyết kinh tế, nhiều nhà kinh tế phạm phải sai lầm Không kể đến số nguyên nhân học thuyết giá trị lao động họ bị hạn chế tính giai cấp thiếu tính khoa học, nguyên nhân quan trọng khác vận dụng sai lầm phương pháp luận họ biểu hai mặt: Thứ nhất, họ vạch tính quy định chất từ tượng kinh tế, “họ chộp lấy cách thô bạo tài liệu kinh nghiệm đem lại họ quan tâm đến thứ tài liệu mà thôi” Thứ hai, họ xem xét cách cô lập tượng cá biệt vận hành kinh tế, vạch quan hệ nội tượng chuyển hoá quan hệ chúng Họ không thông qua khâu trung gian chuyển tiếp nào, mà lẫn lộn trực tiếp giá trị thặng dư với hình thái cụ thể tức lợi nhuận, lợi tức địa tô, nảy sinh loạt vấn đề: Trình bày không mạch lạc, mâu thuẫn không giải điều nhảm nhí khác Và đến Mác phát lý luận giá trị thặng dư vấn đề khoa học, chất làm sáng tỏ.Theo đánh giá V.I Lênin “Lý luận giá trị thặng dư đá tảng học thuyết kinh tế Mác” học thuyết kinh tế C Mác “nội dung chủ nghĩa Mác” Học thuyết giá trị thặng dư Mác đời sở nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa Phát giá trị thặng dư làm nổ cách mạng thực toàn khoa học kinh tế, vũ trang cho giai cấp vô sản thứ vũ khí sắc bén đấu tranh chông chủ nghĩa tư Giá trị thặng dư khái niệm trung tâm kinh tế trị Mác - Lênin Các Mác nghiên cứu đưa số công thức tính toán xung quanh khái niệm tác phẩm viết kinh tế trị ông Nó sử dụng để khẳng định lao động thặng dư công nhân bị nhà tư lấy đi, tảng cho tích lũy tư bản.Học thuyết giá trị thặng dư phát minh quan trọng thứ hai sau biện luận vật lịch sử Marx Nội dung học thuyết phát biểu sản xuất chiếm hữu giá trị thặng dư hình thức đặc biệt chủ nghĩa tư sản xuất chiếm hữu sản phẩm thặng dư, nghĩa hình thức cao tha hóa người hoạt động mình, sản phẩm từ hoạt động đó, mình, người khác.Trong học thuyết Marx đưa công thức T-H-T’ (tiền-hàng hóa-tiền) để minh họa cho biến đổi vốn (tư bản) dạng tiền sang dạng hàng hóa cuối quay trở lại dạng tiền mức cao mức ban đầu lượng ΔT (nghĩa T’=T+ ΔT) Bởi tất giá trị tạo thành trình biến đổi thông qua sản xuất hàng hóa lao động (theo Thuyết giá trị lao động), mà chủ yếu lao động người làm thuê, nên giá trị thặng dư ΔT giá trị lao động kết tinh Tuy nhiên, giá trị không chia cho người trực tiếp làm nó, mà thuộc quyền sở hữu chủ tư bản.Khác với công thức H-T-H (hàng hóa-tiền-hàng hóa) phản ánh chức trung gian tiền trao đổi, công thức T-H-T’ phản ánh luân chuyển tự phát triển tư Tư dạng tiền trở thành chủ thể tự thân, đối lập với sức lao động, bóc lột sức lao động để nuôi lớn lên Marx quy luật vận động phương thức sản xuất tư chủ nghĩa.Theo công thức dẫn tư có khả lớn lên vô giới hạn Tuy nhiên Marx giới hạn định phát triển tư chi phối quy luật lợi nhuận trung bình Lợi nhuận trung bình xảy cạnh tranh tư ngành kinh tế khác Mặc khác, khả chi trả thị trường cho nhu cầu tiêu dùng có hạn, nên điều kìm hãm tốc độ vận động tư Hình thức cao phát triển tư cho vay lãi Chủ nhân tư vay lãi có cảm giác tiền đẻ tiền công thức vận động tư biến thành T-T’ Giá trị thặng dư Marx xem phần chênh lệch giá trị hàng hóa số tiền nhà tư bỏ Trong trình kinh doanh, nhà tư bỏ tư hình thức tư liệu sản xuất gọi tư bất biến bỏ tư để thuê mướn lao động gọi tư khả biến Tuy nhiên, người lao động đưa vào hàng hóa lượng giá trị lớn số tư khả biến mà nhà tư trả cho người lao động Phần dư gọi giá trị thặng dư.Có thể lấy ví dụ sau để giải thích: Giả sử người lao động làm giá trị sản phẩm 1000 đồng Đến thứ hai trở đi, sở sức lao động bỏ thứ nhất, người lao động làm 1100 đồng Số tiền chênh lệch giá trị thặng dư sức lao động Để có lý luân vĩ đại giá trị thặng dư ,C.Mác phát tính hai mặt sản xuất hàng hoá.Việc tìm phát hai thuộc tính hàng hoá đến C.Mác phát Trước C.Mác có nhiều người phát như: A.Smith, Đ.Ricardo v.v…Nhưng lao động tạo giá trị thặng dư hàng hoá trước C.Mác chưa có giải đáp cách đầy đủ khoa học.C.Mác người phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hoá C.Mác viết: “Tôi người chứng minh cách có phê phán tính chất hai mặt lao động chứa đựng hàng hoá” Đây điểm mấu chốt để nhận thức vai trò khác nhân tố tham gia vào trình sản xuất tạo giá trị.Nhờ phát tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác chứng minh cách khoa học rằng: trình sản xuất, lao động cụ thể bảo tồn di chuyển giá trị cũ (c ) vào sản phẩm mới, lao động trừu tượng tạo giá trị (v+m) toàn giá trị hàng hoá gồm (c+v+m) Điều A.Smith Đ.Ricardo không vượt lên Trên sở lý thuyết giá trị lao động phát minh tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác giải cách triệt để hệ thống phạm trù quy luật kinh tế khác.C.Mác vạch rõ chất giá trị hàng hoá lao động trừu tượng kết tinh hàng hoá, mặt đồng lao động sở trao đổi Lao động cụ thể lao động tạo giá trị sử dụng hàng hoá Các loại lao động cụ thể khác tạo giá trị sử dụng khác nhau, nhờ chúng đứng đối diện với Như C.Mác người vạch nguồn gốc hai thuộc tính hàng hoá.Nhờ phát tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác người vai trò khác nhân tố: lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động trình tạo giá trị giá trị thặng dư Ba nhân tố có vai trò khác Máy móc, công cụ lao động phương tiện để tăng sức sản xuất lao động Lao động cụ thể công nhan chuyển nguyên vẹn giá trị tư liệu sản xuất hao phí sang sản phẩm mới; lao động trừu tượng tạo giá trị ngang giá trị sức lao động (v) cộng với giá trị thặng dư (m) Như vậy, điều kiện sản xuất hàng hoá tư chủ nghĩa, lao động sống, lao động trừu tượng người công nhân tạo giá trị giá trị thặng dư cho nhà tư Điều nhà kinh tế học trước C.Mác không làm được, họ chưa biết đến tính hai mặt lao động hàng hoá Để giải thích nguồn gốc giá trị thặng dư, họ phải viện đến vi phạm quy luật giá trị Do đó, họ ý đến hình thái riêng biệt giá trị thặng dư, mà chưa tìm nguồn gốc, chất mối liên hệ phạm trù Chỉ đến C.Mác, bí mật giá trị thặng dư vạch Đứng vững sở lý luận giá trị, phát tính hai mặt lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác giá trị thặng dư lao động trừu tượng không trả công người công nhân làm thuê tạo ra, bị nhà tư chiếm đoạt Trong thực tế, giá trị thặng dư biểu hình thái cụ thể lợi nhuận công nghiệp, lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay, địa tô tư chủ nghĩa Như đến C.Mác, phát minh tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hoá làm cho lý luận giá trị giá trị thặng dư giải cách triệt để.Vì vậy, học thuyết giá trị thặng dư đá tảng toàn học thuyết kinh tế C.Mác sở lý luận khoa học C.Mác xây dựng nên lý luận lợi nhuận, địa tô, lợi tức ngân hàng, lợi nhuận thương nghiệp Do đó, bác bỏ lý luận giá trị thặng dư đánh đổ toàn học thuyết kinh tế C.Mác, từ tước bỏ vũ khí lý luận cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động, thực mưu đồ dập tắt phong trào cách mạng hành tinh Ngày nay, ánh sáng học thuyết giá trị thặng dư C.Mác, xem xét đánh giá chủ nghĩa tư đại điều kiện cách mạng khoa học-công nghệ, xét mặt lực lượng sản xuất Chủ nghĩa tư đại khác xa với thời kỳ chủ nghĩa tư tự cạnh tranh.Vậy, học thuyết giá trị thặng dư C.Mác có giá trị thặng dư không? Đó câu hỏi lớn cần phân tích, giải đáp mang tính thời đại rộng lớn sâu sắc Nghiên cứu phương thức sản xuất tư chủ nghĩa nói chung bóc lột giá trị thặng dư chủ nghĩa tư nói riêng, C.Mác khẳng định: “Khi phân tích hình thái kinh té người ta dung kính hiển vi hay chất phản ứng hoá học Sức trừu tượng hoá phải thay cho hai cách Cần nhớ rằng, trừu tượng hoá khoa học C.Mác thoát ly thực mà phương pháp quan trọng để phản ánh chất thực Vì Ph.Ăngghen nói: “Mác tóm tắt nội dung nằm vật mối quan hệ thành biểu tư tưởng khái quát, trừu tượng ông phản ánh hình thức tư tưởng, nội dung luôn nằm vật đó”.Nghiên cứu học thuyết giá trị thặng dư C.Mác điều kiện nay, cần nhớ lời dặn sau V.I.Lênin: “Chúng ta không coi lý luận Mác xong xuôi hẳn bất khả xâm phạm; trái lại, tin lý luận đặt móng cho môn khoa học mà người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển mặt, họ không muốn trở thành lạc hậu sống” Kể từ năm 50 kỷ XX, tác động cách mạng khoa học công nghệ, lực lượng sản xuất (LLSX) phân công lao động xã hội phạm vi giới có bước phát triển nhảy vọt Điều thúc đẩy chủ nghĩa tư (CNTB) có điều chỉnh thích nghi LLSX quan hệ sản xuất (QHSX) để tiếp tục tồn phát triển Trước thực trạng xuất số khuynh hướng tư tưởng khác xem xét, đánh giá chí có quan điểm cho rằng: CNTB ngày giai đoạn hoàn toàn chất vận động phát triển phương thức sản xuất tư chủ nghĩa (TBCN); CNTB không chủ nghĩa đế quốc nữa, tiến dần đến chủ nghĩa xã hội? Thực tế có CNTB ngày có thay đổi vè chất, không chế độ xã hội tồn dựa bóc lột lao động làm thuê phương thức bóc lột giá trị thặng dư?Phân tích sản xuất TBCN, C.Mác đưa kết luận: Bóc lột giá trị thặng dư qui luật tuyệt đối CNTB Kết luận C.Mác tuyệt đối với CNTB ngày nay, có phát triển, biến đổi thích nghi nhiều so với thời C.Mác.Khi phân tích bóc lột giá trị thặng dư, C.Mác phát rằng, điều kiện có tính chất định để tiền trở thành tư lao động phải trở thành hàng hoá Khám phá quan trọng giúp C.Mác có chìa khoá để lý giải mâu thuẫn công thức chung tư Đồng thời, việc phát tính chất hai mặt lao động sản xuất hàng hoá, C.Mác di đến khẳng định nguồn gốc giá trị thặng dư lao động công nhân làm thuê Trong trình lao động, người công nhân tạo giá trị khong đủ bù đắp giá trị sức lao động mà tạo giá trị thặng dư cho nhà tư Toàn hoạt động kinh doanh TBCN dù lĩnh vực hoạt động chiếm lĩnh hướng tới việc chiếm lĩnh giá trị thặng dư từ đó, C.Mác cho sản xuất giá trị thặng dư quy luật tuyệt đối CNTB Ở đâu, tồn 10 phương thức sản xuất TBCN tồn phương thức bóc lột giá trị thặng dư; ngược lại đâu, tồn kiểu bóc lột giá trị thặng dư đó, có biểu phương thức sản xuất TBCN CNTB ngày tuân theo quy luật tuyệt đối Mặc dù chúng có biến đối thích nghi LLSX QHSX, làm cho quan hệ bóc lột TBCN trở nên phức tạp hơn, tinh vi hơn, song chất bóc lột không thay đổi; nhà tư diễn đấu tranh để cướp giật tranh giành tài sản thủ đoạn, xét đến cùng, toàn xã hội tư lấy việc săn đuổi giá trị thặng dư công nhân, người lao động làm thuê sáng tạo để tồn phát triển C.Mác có nhận xét tinh tế rằng, nhà tư làm giầu lưng giai cấp được.Chúng ta biết rằng, thời C.Mác sở vật chất trình độ phát triển LLSX thấp, ngày sở vật chất kỹ thuật trình độ kỹ thuật công nghệ phát triển lên trình độ Công cụ lao động, hệ thống dây chuyền sản xuất đạt tới trình độ tự động hoá cao, hoạt động hệ thống máy móc vận hành thông qua phận xử lý thông tin, điều khiển tự động Trong phận cấu thành công cụ lao động phận “vi xử lý” “phần mềm” ngày có vai trò định tới hiệu sản xuất kinh doanh Những thành tựu phát triển LLSX mà CNTB đạt nửa kỷ qua, phản ánh lực sáng tạo người thạt to lớn kỳ diệu Nhưng khuôn khổ sản xuất TBCN, giai cấp tư sản luân triệt để lợi dụng thành tựu để thực tái sản xuất mở rộng TBCN, điều đồng nghĩa với việc mở rộng qui mô nâng cao trình độ bóc lột lao động làm thuê Tỷ suất giá trị thặng dư CNTB nâng cao (ở Nhật 700%, Tây Âu 450%-500% ) Cách mạng khoa học công nghệ đại thúc đẩy CNTB có điều chỉnh cấu ngành kinh tế theo hướng mở cửa, đại, hiểu quả, khai thác triệt để yếu tố lợi tuyệt đối lợi so sánh Sự chuyển dịch cấu ngành 11 kinh tế làm cho cấulao động việc làm có biến đổi mạnh mẽ theo hướng: lao động trí óc, lao động có tay nghề cao, lao động ngành dịch vụ ngày chiếm tỷ lệ lớn; lao động giản đơn, lao động trực tiếp ngành sản xuất vật chất ngày giảm tương đối tuyệt đối Cách mạng khoa học – công nghệ đại đề cao vai trò người sản xuất xã hội, thúc đẩy phát triển cuả LLSX Song thay đổi LLSX tác động cách mạng khoa học đại lại tạo thêm điều kiện để nhà tưbản toàn giai cấp tư sản tăng cường bóc lột lao động làm thuê hai phương pháp: bóc lột giá trị thặng tương đối bóc lột giá trị thặng dư tuyệt đối Điều khẳng định vai trò thay người lao động việc tạo giá trị thặng dư cho nhà tư bản.LLSX phát triển, buộc giai cấp tư sản nhà nước phải có điều chỉnh thích nghi mặt QHSX để tiếp tục mở đường cho LLSX phát triển Mục đích điều chỉnh thích nghi QHSX nhằm tiếp tục trì củng cố chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN tư liệu sản xuất; khai thác tối đa nguồn lực người phục vụ cho khát vọng làm giàu nhà tư toàn giai cấp tư sản; đảm bảo lợi ích trước mắt lẫn lâu dài cho nhà tư Việc điều chỉnh mặt QHSX CNTB ngày thực thông qua biện pháp như: đẩy mạnh cổ phần hoá tư cách chuyển công ty tư nhân thành công ty cổ phần; thực đa dạng hoá hình thức sở hữu; tăng cường vai trò kinh tế nhà nước; khai thác tối đa nguồn lực người việc mở rộng hình thức tự quản; dung phần lợi nhuận thu phân phối lại cho người lao động làm thuê hình thức tăng lương, thưởng, trả lợi tức cổ phiếu, thăm hỏi ốm đau.v.v.Sự điều chỉnh thích nghi QHSX CNTB đại, mặt mở đường tạo môi trường cho phát triển LLSX, mặt khác củng cố sở kinh tế - xã hội để kéo dài tồn phát triển CNTB Nhưng chất, QHSX TBCN không thay đổi CNTB ngày vẫ chế độ xã hội dựa sở chiếm hữu tư nhân TBCN tư liệu sản xuất bóc lột lao động làm thuê; bóc lột, thống trị tổ chức tư độc 12 quyền mà trung tâm tư tài đầu sỏ tài giai cấp công nhân nhân dân lao động Sự điều chỉnh QHSX TBCN hình thức “chế độ tham dự” mà giai cấp tư sản sử dụng để tăng cường bóc lột người lao động phục vụ lợi ích bọn độc quyền kéo dài tồn chúng.Mục đích trực tiếp sản xuất TBCN ngày giá trị thặng dư Đó động lực cảu sản xuất TBCN ngày Và khát vọng chạy theo giá trị thặng dư giai cấp tư sản tăng lên Sự giàu có giai cấp tư sản ngày nay,so với thời C.Mác tăng lên hàng ngàn, hàng vạn lần Nhưng điều họ chưa thể thoả mãn Khẩu hiệu làm giàu làm giàu lẽ sống nhà tư Trình độ bóc lột tư ngày tăng, phụ thuộc lao động vào tư ngày nặng nề hơn.Qui mô bóc lột CNTB ngày mở rộng nhiều, không nước mà phạm vi giới nhờ thời xu toàn cầu hoá kinh tế mang lại Đội ngũ người lao động làm the cho giai cấp tư sản phát triển nhiều so với thời C.Mác, công nhân trực tiếp sản xuất có người lao động thuộc lĩnh vực quản lý, khoa học, công nghệ, dịch vụ, tư vấn.v.v…Tất tập hợp đội quân làm thuê cho giai cấp tư sản tạo ngày nhiều giá trị thặng dư cho giai cấp Những cách thức phương tiện, phương pháp để đạt mục đích sản xuất TBCN giá trị thặng dư ngày hoàn thiện, đặc biệt dựa vào phát triển vượt bậc khoa học, công nghệ đại, phát triển tế thị trường, kinh tế tri thức trình toàn cầu hoá kinh tế Mỗi bước tiến thành tựu đạt nhân loại lĩnh vực naỳh giai cấp tư sản nhanh chóng triệt để biến thành công cụ tài sản riêng họ để thực mục đích bóc lột giá trị thặng dư Với phân tích khẳng định, ngày mặt CNTB có nhiều thay đổi, chí thay đổi nhiều so với thời kỳ C.Mác nghiên cứu, làm cho việc nhìn nhận đánh giá trở nên khó khăn 13 hơn, phức tạp Song ánh sáng học thuyết giá trị thặng dư- hai phát minh khoa học vĩ đại C.Mác cho tư tưởng nhân loại, hoàn toàn khẳng định chất CNTB ngày không thay đổi Từ luận giải học thuyết giá trị thặng dư C.Mác cho thấy, đứng Stephan Mácghin, giáo sư đại học Havớt (Mỹ) viết: “Bằng phân tích có tính chất phê phán,C.Mác – nhà nghiên cứu vĩ đại – góp phần xác định chương trình nghị thời đại C.Mác tác động tới tư đại lịch sử kinh tế Trong nghiệp đổi kinh tế đất nước hôm nay, chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung, học thuyết giá trị thặng dư nói riêng, sở lý luận giúp có tư cách giải mối quan hệ kinh tế kinh tế quốc dân như: quan hệ giá trị tỷ giá hàng công nghiệp với hàng nông sản; quan hệ xuất nhập Đặc biệt việc hoạch định mở rộng kinh tế đối ngoại cho đưa kinh tế nước nhà nhanh chóng hội nhập vào kinh tế giới tránh ảnh hưởng tác động “giá cánh kéo” để đưa đất nước thoát khỏi nước nghèo phát triển vào đầu kỷ XXI 14 ... Ngày nay, ánh sáng học thuyết giá trị thặng dư C .Mác, xem xét đánh giá chủ nghĩa tư đại điều kiện cách mạng khoa học-công nghệ, xét mặt lực lượng sản xuất Chủ nghĩa tư đại khác xa với thời kỳ chủ. .. chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung kinh tế trị Mác nói riêng mà sâu làm rõ hai phát minh khoa học vĩ đại Mác học thuyết giá trị thặng dư ánh sáng học thuyết giá trị thặng dư để khẳng định chất b c.. . đến Mác phát lý luận giá trị thặng dư vấn đề khoa học, chất làm sáng tỏ.Theo đánh giá V.I Lênin “Lý luận giá trị thặng dư đá tảng học thuyết kinh tế Mác học thuyết kinh tế C Mác “nội dung chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁNG KIẾN vĩ đại của c mác về GIÁ TRỊ THẶNG dư ý NGHĨA của nó TRONG XEM xét ĐÁNH GIÁ bản CHẤT bóc lột của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN NAY, SÁNG KIẾN vĩ đại của c mác về GIÁ TRỊ THẶNG dư ý NGHĨA của nó TRONG XEM xét ĐÁNH GIÁ bản CHẤT bóc lột của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN NAY, SÁNG KIẾN vĩ đại của c mác về GIÁ TRỊ THẶNG dư ý NGHĨA của nó TRONG XEM xét ĐÁNH GIÁ bản CHẤT bóc lột của CHỦ NGHĨA tư bản HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay