Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Bình Định

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:29

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU LỆ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 2: TS TRẦN THỊ CẨM THANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kiểm soát nội phận quan trọng giúp cho nhà quản lý kiểm tra, giám sát trình hoạt động doanh nghiệp Trong kiểm soát chi phí vấn đề quan tâm hàng đầu nhà quản lý doanh nghiệp Việc kiểm soát chi phí tốt ngày nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành; nhờ tạo dựng cho doanh nghiệp uy tín, hình ảnh – nhằm nâng cao sức cạnh tranh Thêm vào đó, doanh nghiệp xây lắp, trình tập hợp chi phí sản xuất thường kéo dài, phát sinh nhiều chi phí dự toán, không ổn định Vì vậy, kiểm soát nội chi phí xây lắp việc cần thiết công ty xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định hoạt động chủ yếu lĩnh vực xây lắp điện địa bàn tỉnh Bình Định, Quãng Ngãi, Kontum, Đaklak…là công ty cổ phần với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh rộng, công ty bước chuẩn bị cho mặt, có hệ thống kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty để góp phần kiểm soát chi phí xây lắp hiệu quả, tránh lãng phí chi phí ngăn ngừa thất thoát xảy trình thi công công trình Đó yêu cầu đặt cho đề tài “Kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định” Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu lý luận kiểm soát nội chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Đồng thời, nghiên cứu thực tế phân tích đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định - Trên sở lý luận thực tế nghiên cứu, luận văn đưa Footer Page of 126 Header Page of 126 giải pháp để hoàn thiện kiểm soát nội chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định chu trình chi phí xây lắp - Nghiên cứu hoạt động kiểm soát loại chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung Phương pháp nghiên cứu Thu thập liệu, số liệu thông qua hệ thống chứng từ, sổ sách liên quan đến khoản mục chi phí xây lắp: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung Bố cục đề tài Ngoài phần Mở đầu Kết luận, Luận văn chia thành chương Chương 1: Lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp Bình Định Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Từ nội dung nghiên cứu đề tài tham khảo, luận văn kế thừa lý luận hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp xây lắp, tham khảo số cách thức hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp, qua kết hợp vận dụng phù Footer Page of 126 Header Page of 126 hợp với thực tế công ty, làm rõ cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty Thêm vào đó, luận văn đề cập đến vấn đề kiểm soát nội chi phí xây lắp lĩnh vực xây lắp điện, đường dây điện địa bàn tỉnh Bình Định Đồng thời, qua giải pháp đề xuất luận văn giúp công ty tăng cường kiểm soát nội chi phí xây lắp, giảm thiểu gian lận, sai sót, tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu quản lý công ty Luận văn tác giả thực độc lập để tạo nghiên cứu mang tính thực tiễn dựa hướng dẫn thầy giáo hướng dẫn khoa học, tình hình thực tế đơn vị tài liệu từ nhiều nguồn khác CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, MỤC TIÊU, Ý NGHĨA CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội KSNB hệ thống gồm sách, tiêu chuẩn, thủ tục thiết lập đơn vị nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý việc thực mục tiêu: Bảo vệ tài sản đơn vị không bị sử dụng lãng phí, gian lận không hiệu quả; Cung cấp liệu kế toán xác đáng tin cậy; Thúc đẩy đánh giá chấp hành sách đơn vị; Đánh giá hiệu hoạt động hiệu quản lý đơn vị 1.1.2 Chức Chức hệ thống KSNB hoạch định, giám sát, ngăn Footer Page of 126 Header Page of 126 chặn sai phạm, định kiểm soát 1.1.3 Mục tiêu - Đối với thông tin kế toán - Đối với công tác quản lý 1.1.4 Ý nghĩa hệ thống KSNB - Giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh đơn vị hiệu hơn, giảm bớt rủi ro tiềm tàng; - Bảo vệ tài sản đơn vị khỏi bị hư hỏng, mát Ngăn ngừa gian lận sai sót, đảm bảo tính xác trung thực số liệu, báo cáo kế toán; - Đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động tổ chức quy định pháp luật; - Đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu nguồn lực đạt mục tiêu đề 1.2 CÁC BỘ PHẬN CẤU THÀNH HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.2.1 Môi trường kiểm soát Các nhân tố môi trường kiểm soát bao gồm: đặc thù quản lý, cấu tổ chức, sách nhân sự, công tác kế hoạch, kiểm toán nội bộ, nhân tố bên 1.2.2 Hệ thống kế toán Một hệ thống kế toán hữu hiệu thông tin kế toán phải đảm bảo mục tiêu: tính có thực, phê chuẩn, tính đầy đủ, đánh giá, phân loại, hạn, chuyển sổ tổng hợp báo cáo xác 1.2.3 Thủ tục kiểm soát Các thủ tục kiểm soát tuân thủ theo ba nguyên tắc: nguyên tắc phân công – phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn 1.3 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 1.3.1 Khái niệm chi phí xây lắp Chi phí xây lắp (CPXL) biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa cần thiết để xây dựng cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình mà doanh nghiệp xây lắp kỳ định (quý, năm) 1.3.2 Nội dung chi phí doanh nghiệp xây dựng - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sử dụng máy thi công - Chi phí sản xuất chung 1.3.3 Đặc điểm chi phí doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến việc kiểm soát chi phí 1.4 NỘI DUNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.4.1 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí xây lắp a Tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu b Tổ chức tài khoản sổ kế toán 1.4.2 Các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Các phận tham gia kiểm soát Các rủi ro kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Thủ tục kiểm soát - Khâu thu mua vật tư - Khâu nhập xuất tồn vật tư - Khâu sử dụng vật tư: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đối với vật tư mua xuất thẳng cho đội thi công b Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Các phận tham gia kiểm soát Các rủi ro kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Thủ tục kiểm soát - Kiểm soát chi phí tiền lương - Kiểm soát khoản trích theo lương c Kiểm soát chi phí máy thi công Các phận tham gia Các rủi ro kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Thủ tục kiểm soát - Kiểm soát chi phí nguyên nhiên liệu, chi phí tiền lương công nhân trực tiếp vận hành máy thi công - Kiểm soát chi phí khấu hao máy thi công - Kiểm soát chi phí dịch vụ mua chi phí khác tiền d Kiểm soát chi phí sản xuất chung Các phận tham gia Các rủi ro kiểm soát chi phí sản xuất chung Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lợi nhuận mục tiêu hướng tới mình, để lợi nhuận thu cao tốt Để làm điều hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải hiệu Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí xây lắp chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 doanh nghiệp Vì vậy, việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất thông qua hệ thống kiểm soát doanh nghiệp điều cần thiết Thực tốt công tác kiểm soát chi phí sản xuất giúp cho doanh nghiệp ngăn chặn phát kịp thời sai phạm, lãng phí đưa biện pháp ngăn ngừa, định kịp thời để hạ giá thành sản phẩm, đảm bảo chất lượng công trình Góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức trách nhiệm người lao động chi phí sản xuất mà doanh nghiệp bỏ Trong chương này, tác giả trình bày lý luận chung chi phí xây lắp, kiểm soát chi phí doanh nghiệp xây lắp tổ chức kiểm soát chi phí doanh nghiệp xây lắp Từ lý luận sở để tác giả sâu nghiên cứu thực tế kiểm soát chi phí Công ty CP Xây Lắp Công Nghiệp Bình Định cụ thể CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty * Quá trình hình thành công ty Ngày 25/10/2000, Công ty Cổ phần xây lắp điện Bình Định thức thành lập theo Quyết định số 88/2000/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2000 tinh thần Nghị định số 44/1998/NĐ-CP Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 ngày 19/6/1998 Chính phủ việc chuyển DNNN thành công ty cổ phần * Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp đến 220KV, điện dân dụng, điện động lực, điện chiếu sáng…thiết kế, quy hoạch khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp lưới điện, trạm biến áp… Sản xuất, mua bán vật tư, thiết bị ngành điện 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty 2.1.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý Công ty a Đặc điểm tổ chức sản xuất Sau trúng thầu công ty tự đứng tổ chức sản xuất giao cho tổ thi công thực Sản phẩm sản xuất công trình xây lắp điện Đối với công trình công ty thiết kế quy trình sản xuất công ty tiến hành cách liên tục từ công đoạn đến công đoạn cuối b Đặc điểm tổ chức máy quản lý Công ty tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến – chức 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định a Tổ chức máy kế toán Công ty Công ty tổ chức máy kế toán tài 01 cấp đơn vị Bố trí gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với tổ chức sản xuất yêu cầu quản lý kinh tế công ty b Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng công ty Công ty áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Các chứng từ kế toán, sổ sách báo cáo công ty áp dụng theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Bộ tài chính, gồm chứng từ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung * Tổ chức tài khoản sổ sách kế toán - Các tài khoản sử dụng công ty để tập hợp chi phí xây lắp sau: + TK 621: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp + TK 627: Chi phí sản xuất chung + Tại công ty chi phí liên quan đến sử dụng máy thi công không hạch toán tài khoản 623 “Chi phí sử dụng máy thi công” mà nội dung chi phí hạch toán vào tài khoản 627 “Chi phí sản xuất chung” - Chi phí sản xuất phát sinh công trình tập hợp cho công trình 2.2.3 Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp công ty a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp * Nội dung chi phí * Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Tại công ty, vật tư sử dụng theo hình thức sau đây: Hình thức 1: Mua nhập kho xuất cho công trình Do kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hình thức chủ yếu kiểm soát chu trình xuất kho nguyên vật liệu - Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Lưu đồ 2.1 Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu Hình thức 2: Mua không qua nhập kho mà xuất thẳng cho công trình Với hình thức kiểm soát chi phí nguyên vật liệu chủ yếu việc kiểm soát chu trình tổ chức thực thi công đội thi công để kiểm soát nguyên vật liệu dùng cho thi công công trình Kiểm soát chu trình tổ chức thực thi công đội thi công tương tự chu trình xuất kho nguyên vật liệu không xuất từ kho công ty Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 - Quy trình kiểm soát tổ chức thi công đội thi công Lưu đồ 2.2 Quy trình kiểm soát tổ chức thi công đội thi công b Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp * Nội dung chi phí * Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Công ty kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp thông qua hình thức khoán theo sản phẩm hoàn thành Tiền lương toán cho tổ xác định vào khối lượng hoàn thành tổ xây lắp Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Quy trình kiểm soát tạm ứng cho Tổ, đội thi công Lưu đồ 2.3 Quy trình kiểm soát tạm ứng cho Tổ, đội thi công Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Quy trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Đội trưởng Đội Phòng Kỹ thuật Phòng kế toán Ban giám đốc Lưu đồ 2.4 Quy trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp c Kiểm soát chi phí sản xuất chung * Nội dung chi phí * Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung - Kiểm soát chi phí tiền lương nhân viên quản lý tổ, đội - Kiểm soát khoản trích theo lương công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên sử dụng máy thi công nhân viên phân xưởng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Kiểm soát chi phí vật liệu phụ, công cụ - dụng cụ thi công, nhiên liệu xăng dầu chạy máy thi công - Kiểm soát chi phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho hoạt động đội thi công - Kiểm soát chi phí khác tiền liên quan đến khoản mục chi phí sản xuất chung 2.2.4 Đánh giá thực trạng kiểm soát chi phí sản xuất Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định a Môi trường kiểm soát * Ưu điểm: - Bộ máy quản lý động sáng tạo, đề cao trách nhiệm ý thức rõ tầm quan trọng việc kiểm soát chi phí sản xuất - Tổ chức quản lý theo mô hình trực tuyến – chức năng, nên mối quan hệ chức phòng ban tương đối chặt chẽ - Các tổ trưởng tổ, đội thi công quản lý, giám sát việc thi công công trình giải vấn đề phát sinh công trường định kỳ báo cáo tình hình thi công công trình cho giám đốc công ty * Nhược điểm: - Ủy ban kiểm soát chưa thực đầy đủ chức - Chưa có đồng bộ, quán phận việc cung cấp số liệu cho kế toán để tiến hành việc tập hợp, phân tích chi phí kiểm soát chi phí kịp thời b Hệ thống kế toán * Ưu điểm: - Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất công ty Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Sổ sách kế toán chi phí đầy đủ làm sở cho việc tập hợp chi phí tính giá thành công trình thi công - Bộ phận kế toán hầu hết nhân viên có trình độ chuyên môn có kinh nghiệm * Nhược điểm: - Số lượng kế toán viên ít, nhân viên kiêm nhiều phần hành kế toán khác Công việc kế toán thường tập trung vào kế toán tổng hợp ảnh hưởng tới tiến độ hiệu công việc - Bộ phận kế toán làm việc phần mềm Excel, dễ bị sai xót trình nhập liệu c Thủ tục kiểm soát chi phí * Ưu điểm: Công ty thực tốt thủ tục kiểm soát chi phí gồm: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung * Nhược điểm: Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp công ty tồn số hạn chế sau: - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Việc lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu cá nhân định, dễ xảy rủi ro thông đồng với nhà cung cấp Tại công trình chưa thành lập phận kiểm tra vật tư chất lượng, số lượng, chủng loại nhập vật tư mà có thủ kho người trực tiếp nhận kiểm tra vật tư Nhân viên kế toán trực tiếp kiểm tra tham gia thực công tác kiểm kê nguyên vật liệu tổ, đội thi công vào cuối kỳ Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 - Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Việc quản lý lao động ngắn hạn, thời vụ ngoại tỉnh nhiều tồn - Đối với chi phí sử dụng máy thi công: việc kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công công ty chưa chặt chẽ, công ty chưa đưa quy trình kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công - Đối với chi phí sản xuất chung: Công ty chưa xác định thủ tục kiểm soát chi phí cách hoàn chỉnh, chưa vào đánh giá, phân tích chi phí sản xuất chung thực với dự toán KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, bên cạnh việc giới thiệu Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định, luận văn trình bày hệ thống kiểm soát nội thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty Về nội dung kiểm soát chi phí xây lắp công ty, tác giả đưa quy trình kiểm soát chi phí xây lắp thông qua bước tiến hành kiểm soát công ty Công ty thực tốt thủ tục kiểm soát chi phí, bao gồm: kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp, kiểm soát chi phí sản xuất chung nhằm giúp công ty tiết kiểm chi phí, chống thất thoát, ngăn ngừa gian lận sai sót, đảm bảo khối lượng, chất lượng công trình tiến độ thi công Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 3.1 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH Cần bố trí lại việc ghi chép, theo dõi sổ sách kế toán viên Mở thêm sổ chi tiết loại chi phí cần thiết Cần chi tiết khoản mục chi phí sản xuất chung Nên triển khai sử dụng khai thác tối đa phần mềm kế toán 3.2 HOÀN THIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 3.2.1 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Thiết lập quy trình đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật liệu để tránh tình trạng thông đồng với nhà cung cấp để hưởng hoa hồng, chênh lệch giá - Kiểm soát mua nguyên vật liệu xuất thẳng đến công trình khoán gọn nguyên vật liệu cho đội thi công công trình - Kiểm soát xuất nguyên vật liệu sử dụng cho công trình - Việc phân bổ nguyên vật liệu sử dụng luân chuyển cần có phương pháp hạch toán thống nhất, phân bổ giá trị phù hợp cho hạng mục công trình,công trình Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.2 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp - Xây dựng chế độ quản lý công nhân lao động - Thủ tục kiểm soát ngày công lao động 3.2.3 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Quy trình kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công - Đối với chi phí máy thi công thuê - Đối với máy thi công thuộc công ty quản lý Đội thi công Ban giám đốc P tài – kế toán P Kế hoạch – vật t Kết luận Lưu đồ 3.1 Quy trình kiểm soát chi phí máy thi công công ty Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.4 Hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung - Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu dùng chung tương tự thủ tục kiểm soát nguyên vật liệu trực tiếp - Thủ tục kiểm soát chi phí tiền lương nhân viên quản lý, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác 3.3 KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY GẮN VỚI TRUNG TÂM CHI PHÍ 3.3.1 Sự cần thiết kiểm soát chi phí xây lắp gắn với trung tâm chi phí Các Tổ, Đội trực tiếp thi công công trình, hạng mục công trình xác định trung tâm chi phí, Tổ trưởng tổ xây lắp người chịu trách nhiệm báo cáo chi phí trung tâm Ta phân trung tâm chi phí – Tổ, Đội thành phận trách nhiệm sau: - Bộ phận vật tư - Bộ phận trực tiếp thi công (Tổ thi công) - Bộ phận quản lý đội Nhiệm vụ cụ thể phận trách nhiệm thuộc Trung tâm chi phí – Tổ,Đội Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 Bộ phận trách nhiệm thuộc Trung tâm chi phí Bộ phận mua vật tư Bộ phận trực tiếp thi công (Tổ thi công) Bộ phận quản lý đội 21 Nhiệm vụ cụ thể - Chịu trách nhiệm cung cấp NVL đầy đủ thi công đáp ứng tiến độ công trình - Tiến hành lựa chọn nhà cung ứng mua NVL hoàn tất thủ tục cần thiết (hợp đồng, hóa đơn, ) - Chịu trách nhiệm số lượng, chất lượng, chủng loại NVL mua vào - Có nhiệm vụ trực tiếp thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình - Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng tiến độ chất lượng hạng mục công trình Tổ đảm nhận - Định kỳ, lập báo cáo khối lượng thi công - Tổ trưởng tổ thi công chịu trách nhiệm kiểm soát chi phí phát sinh hạng mục công trình mà Tổ thi công thực -Theo dõi chi phí phát sinh Tổ,Đội xây lắp - Tổng hợp chứng từ, lập báo cáo chi phí tổ, đội với phòng ban có liên quan công ty - Chịu trách nhiệm theo dõi công nợ Đội Công ty Mục tiêu trung tâm chi phí: Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm chi phí Thông qua phận trách nhiệm thuộc trung tâm chi phí kiểm soát toàn chi phí phát sinh Đội xây dựng Nhiệm vụ trung tâm chi phí: Thực thi công theo dự Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 toán công trình; đảm bảo thi công chất lượng, tiến độ công trình, theo dõi quản lý vật tư, nhân công đội; tiết kiệm chi phí, lập hồ sơ hoàn công 3.3.2 Báo cáo kết trung tâm chi phí Khi hạng mục hoàn thành, Tổ trưởng tổ thi công kết hợp với phận liên quan tổng hợp toàn chi phí phát sinh gửi cho Trung tâm chi phí (Đội xây dựng) Căn vào báo cáo trung tâm chi phí tổng hợp báo cáo tình hình thực chi phí so với dự toán công trình Đây để đánh giá tình hình hoạt động Trung tâm chi phí 3.4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ XÂY LẮP 3.4.1 Phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường gắn với biến động lượng vật liệu tiêu dùng cho công trình biến động đơn giá vật liệu Tại công ty, vật liệu có tác động lớn đến thay đổi chi phí phân tích, tránh tình trạng phân tích tràn lan, vừa tốn thời gian vừa hiệu 3.4.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp giảm so với dự toán nhân tố tích cực góp phần làm giảm giá sản phẩm Chính khoản mục chi phí làm cho giá thành giảm so với dự toán, tăng lợi nhuận cho công ty, công ty phân tích khoản mục chi phí nhân công tương tự phân tích khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3.4.3 Phân tích biến động chi phí sử dụng máy thi công Phân tích nguyên nhân tăng giảm chi phí máy dự toán thực tế: Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 - Về khối lượng tăng giảm nguyên nhân sau: thay đổi thiết kế, sử dụng vượt định mức cho phép lãng phí trình thi công, thay đổi biện pháp thi công, tiết kiệm tỷ lệ hao hụt - Về đơn giá tăng giảm nguyên nhân sau: biến động giá mua nhiên liệu, cán quản lý công trình khai khống thêm giá thuê máy 3.4.4 Phân tích biến động chi phí sản xuất chung Nếu việc kiểm soát chi phí sản xuất chung công ty không chặt chẽ lập dự toán chưa sát với thực tế có chênh lệch lớn chi phí dự toán chi phí thực tế Vì vậy, công ty cần đánh giá, so sánh, phân tích chi phí chung thực tế phát sinh với dự toán để phát nhân tố ảnh hưởng làm tăng chi phí để đưa biện pháp kiểm soát phù hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, từ vấn đề tồn thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty, gồm: - Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí xây lắp công ty - Giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp công ty - Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí gắn với trung tâm chi phí, Đội xem trung tâm chi phí đội trưởng người chịu trách nhiệm báo cáo chi phí sản xuất trung tâm - Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thông qua việc Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 phân tích biến động chi phí xây lắp thực tế phát sinh so với dự toán Với giải pháp nêu trên, hy vọng góp phần vào việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty, đem lại hiệu công tác sản xuất kinh doanh quản lý doanh nghiệp KẾT LUẬN Với cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường nay, để ngày phát triển doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây lắp nói riêng phải trọng hoàn thiện công tác quản lý, tự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành nhằm nâng cao sức cạnh tranh khẳng định vị thị trường Để làm điều việc kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh có vị trí đặc biệt quan trọng cần thiết cho doanh nghiệp xây lắp Qua nghiên cứu lý luận thực tiễn kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định, đề tài giải số vấn đề sau: Thứ nhất, đưa lý luận kiểm soát nội chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng Thứ hai, tìm hiểu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định Nêu vấn đề tồn kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty Thứ ba, xuất phát từ đặc điểm tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đề xuất số giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội CPXL công ty, giúp công ty kiểm soát chặt chẽ khoản chi phí, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Footer Page 26 of 126 ... HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH 3.1 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH Cần... Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định, luận văn trình bày hệ thống kiểm soát nội thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty Về nội dung kiểm soát chi phí xây lắp công ty, ... kiểm soát nội chi phí xây lắp doanh nghiệp xây dựng Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây lắp công nghiệp Bình Định Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Bình Định, Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Bình Định, Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty Cổ phần xây lắp công nghiệp Bình Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay