Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:29

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: PGS TS ĐẶNG VĂN THANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 19 tháng 01 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học kinh tế , Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bất doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế hướng đến mục tiêu lợi nhuận công ty ngày tăng, quy mô hoạt động ngày mở rộng, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội Để thỏa mãn mục tiêu doanh nghiệp cần có kế hoạch hoạt động rõ ràng, nghiên cứu đối tác, đối thủ doanh nghiệp cần có hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu Bởi lợi ích hệ thống kiểm soát nội vững mạnh đem đến cho doanh nghiệp như: Đảm bảo tính trung thực hợp lý số liệu kế toán sổ sách, báo cáo tài chính, giảm bớt rủi ro gian lận trộm cắp nhân viên công ty gây ra; Giảm bớt sai sót không cố ý nhân viên gây tổn hại cho công ty, giảm bớt rủi ro không tuân thủ sách quy trình kinh doanh công ty, cuối hệ thống kiểm soát nội giúp ngăn chặn việc tiếp xúc rủi ro không cần thiết quản lý rủi ro chưa đầy đủ Đối với công ty cổ phần 504 hoạt động lĩnh vực xây lắp hệ thống kiểm soát nội hiệu vô quan trọng Mặt khác, đặc điểm trình xây lắp trình thi công chia làm nhiều giai đoạn, công việc chủ yếu thực trời nên điều kiện thiên nhiên ảnh hưởng đến tiến trình thi công Quá trình tập hợp chi phí kéo dài, phát sinh nhiều chi phí dự toán, chi phí không ổn định phụ thuộc vào giai đoạn thi công Do đó, kiểm soát tốt chi phí xây lắp việc cần thiết công ty, vừa hạ thấp giá thành sản phẩm mà cần đảm bảo chất lượng từ công ty tạo dựng hình ảnh thương trường Xuất phát từ lý đó, em chọn đề tài: “Kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504” làm luận văn thạc sỹ kinh tế Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu cách có hệ thống lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp, tìm hiểu thực trạng kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504, từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội chi phí công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu kiểm soát nội chi phí xây lắp Phạm vi nghiên cứu Công ty cổ phần 504 Phương pháp nghiên cứu Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp vấn: Phương pháp quan sát trực tiếp thu thập số liệu (chủ yếu thu thập số liệu thông qua chứng từ, sổ sách phòng kế toán) Phương pháp phân tích: Phương pháp tổng hợp: Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu đề tài nguồn tài liệu tham khảo hữu ích hỗ trợ cho Công ty cổ phần 504 nói riêng Công ty xây lắp Việt Nam nói chung công tác KSNB chi phí xây lắp nhằm giảm thiểu gian lận sai sót mức thấp Bên cạnh đó, kết nghiên cứu đề tài góp phần giúp cho công ty có nhìn tổng quát đắn hữu ích hệ thống KSNB Kết cấu đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận đề tài gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504 Chương 3: Một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội Theo Coso thì: Kiểm soát nội trình ban giám đốc, nhà quản lý nhân viên đơn vị chi phối, thiết lập để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm thực ba mục tiêu:  Báo cáo tin cậy  Các luật lệ quy định tuân thủ  Hoạt động hữu hiệu, hiệu bảo vệ tài sản 1.1.2 Mục tiêu kiểm soát nội Kiểm soát nội nhằm mục tiêu sau: Mục tiêu kết hoạt động: Hiệu hiệu hoạt động Mục tiêu thông tin: Độ tin cậy, tính hoàn thiện cập nhật thông tin tài Mục tiêu tuân thủ: Sự tuân thủ pháp luật quy định Ngoài mục tiêu mục tiêu sau quan trọng doanh nghiệp Bảo vệ tài sản đơn vị Bảo đảm độ tin cậy thông tin Bảo đảm việc thực chế độ pháp lý Bảo đảm hiệu hoạt động lực quản lý 1.1.3 Các phận hợp thành hệ thống kiểm soát nội − Môi trường kiểm soát − Công tác nhận dạng, đánh giá, quản lý rủi ro − Hệ thống thông tin − Các thủ tục kiểm soát − Công tác giám sát Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.4 Quá trình kiểm soát − Triển khai mục tiêu − Đo lường kết − So sánh thành tích cụ thể với mục tiêu − Phân tích nguyên nhân chênh lệch − Xác định hành động quản lý thích hợp − Hành động 1.1.5 Hạn chế vốn có hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội cung cấp đảm bảo hợp lý đảm bảo tuyệt đối mục tiêu thực Tất hệ thống kiểm soát nội chứa đựng hạn chế vốn có Đó hạn chế liên quan đến nhân tố người: làm sai, bất cẩn, hiểu sai…, thông đồng nhân viên, nhà quản lý lạm quyền,…Kiểm soát nội ngăn ngừa phát sai sót, gian lận không đảm bảo chúng không xảy Vấn đề người quản lý biết nhận định, đánh giá giới hạn chúng mức độ chấp nhận 1.2 KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí - Sản phẩm xây lắp mang tính riêng lẻ - Sản phẩm xây lắp có giá trị lớn, khối lượng công trình lớn, thời gian thi công tương đối dài, thời gian thi công chưa tạo sản phẩm cho xã hội - Các công trình xây lắp thường có thời gian sử dụng dài nên sai lầm trình thi công thường khó sữa chữa - Sản phẩm xây lắp sử dụng chỗ, địa điểm xây dựng thay đổi theo địa bàn thi công 1.2.2 Nội dung chi phí xây lắp doanh nghiệp a Khái niệm chi phí xây lắp Footer Page of 126 Header Page of 126 Chi phí sản xuất xây lắp toàn chi phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình sản xuất xây lắp mà doanh nghiệp chia thời kỳ định để thực công tác xây lắp nhằm tạo sản phẩm khác theo mục đích kinh doanh theo hợp đồng nhận thầu ký kết b Phân loại chi phí xây lắp Phương pháp phân loại chi phí xây lắp phổ biến doanh nghiệp xây lắp áp dụng phân loại theo công dụng kinh tế, bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Chi phí nhân công trực tiếp, Chi phí sử dụng máy thi công, Chi phí sản xuất chung 1.2.3 Kiểm soát chi phí xây lắp a Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí xây lắp Việc kiểm soát chi phí xây lắp góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm b Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Việc kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phải thực mục tiêu tổng quát KSNB, bên cạnh phải tuân theo trình kiểm soát cụ thể thể sau: + Phân chia trách nhiệm chức xét duyệt thực nghiệp vụ mua vật tư, chức mua vật tư, bảo quản kho kế toán vật tư + Ban hành sách mua vật tư + Thiết lập thủ tục mua vật tư + Thiết lập thủ tục giao nhận vật tư + Xây dựng định mức hao hụt vật tư + Hệ thống kế toán chi tiết vật tư + Hệ thống kế toán tổng hợp + Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ + Định kỳ phải có kiểm tra, kiểm kê vật tư c Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Footer Page of 126 Header Page of 126 Việc kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp phải thực mục tiêu tổng quát Bên cạnh phải xây dựng mục tiêu sau: Chi phí nhân công trực tiếp phải tuân thủ sách, quy định quản lý tiền lương, d Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Tuân theo mục tiêu tổng quát thiết lập hệ thống mục tiêu cụ thể Những chi phí phát sinh có thật, ghi chép đầy đủ xác e Kiểm soát chi phí xản xuất chung Cũng tuân theo mục tiêu tổng quát song bên cạnh có mục tiêu cụ thể: Những chi phí phát sinh phải ghi chép kịp thời, chi phí có thật, phản ánh đắn, xác KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày vấn đề chung hệ thống kiểm soát nội bộ; khái quát kiểm soát nội chi phí xây lắp xác định vai trò kiểm soát chi phí xây lắp DN Phần nghiên cứu sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504, từ tìm giải pháp góp phần kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cách hiệu CHƯƠNG THỰC TRẠNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 504 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty CP 504 Tiền thân Công ty CP 504 Công ty công trình 16 (cục quản lý đường VN) thành lập sau ngày miền nam hoàn toàn giải phóng Footer Page of 126 Header Page of 126 Đến tháng 12/1996 Bộ trưởng giao thông vận tải định điều chuyển Công ty sang trực thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông Năm 2005 Công ty tiến hành Cổ phần hóa đổi tên thành Công ty Cổ phần 504 Công ty có đơn vị trực thuộc: Công ty TNHH Vạn Mỹ, Công ty TNHH 4.2, Xí nghiệp thi công giới 4.1, Trung tâm thí nghiệm las-193 Vốn điều lệ: 130.272.543.578 đồng 2.1.2 Loại hình kinh doanh 2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất 2.1.4 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty Công ty cổ phần 504 thiết lập mô hình tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến chức với phận: HĐQT; Ban kiểm soát; Giám đốc; Phó giám đốc; Phòng TC-HC; Phòng tài kế toán; Phòng kỹ thuật; Phòng kế hoạch – kinh doanh, Xí nghiệp TCCG 4.1, TTTN Las – 193, Công ty TNHH XD 4.2, Công ty TNHH XD Vạn Mỹ 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty a Mô hình tổ chức kế toán Công ty b.Hình thức kế toán Công ty 2.2 THỰC TRẠNG VỀ KSNB CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 2.2.1 Quy trình kiểm soát chi phí xây lắp Trên sở hợp đồng xây dựng ký kết công ty tiến hành hoạt động thi công xây lắp công trình xác định Để tiến hành hoạt động thi công xây lắp công trình, công ty tiến hành công tác chuẩn bị như: Tổ chức cung ứng vật tư, chuẩn bị công trường: Kho bãi chứa vật liệu, tổ chức lao động, bố trí máy móc thiết bị, … Sau công tác chuẩn bị hoàn thành, phận quản lý tiến hành kiểm tra xem đạt yêu cầu chưa – giai đoạn kiểm Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 soát ban đầu mà công ty thực Các hoạt động thi công xây lắp sau triển khai thực theo trình tự nghiên cứu phòng KH – KD phòng KT – CL nhằm phối hợp tốt yếu tố sản xuất, đảm bảo cho trình thi công xây lắp diễn cách thuận lợi tiết kiệm Tại công trường thi công, phòng KT – CL kết hợp với đội trưởng, tổ trưởng đội thi công dựa dự toán lập tiến hành thi công Trong trình thi công ba chủ thể không ngừng theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công việc diễn công trình tránh gian lận, sai sót xảy 2.2.2 Kiểm soát nội chi phí xây lắp a Kiểm soát nội chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Lưu đồ kiểm soát nội chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Một số công nhân kiểm tra để chấm công có mặt đầy đủ sau theo dõi đội trưởng tự ý bỏ việc không làm việc nữa, Trong trình làm việc công nhân tổ tự ý sang tổ khác để điểm danh, số ngày công thực sai lệch - Lưu đồ kiểm soát nội chi phí nhân công trực tiếp Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 c Công tác giám sát định kỳ Đội trưởng vào trình độ tay nghề hợp đồng giao khoán mà theo dõi công việc công nhân Đồng thời kết hợp với phận giám sát thi công để kiểm tra việc chấp hành kỹ thuật, khối lượng công việc thời gian thực số công nhân Các tổ trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra số lượng công nhân Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 phụ trách Ban lãnh đạo giao cho đội trưởng kiểm tra d Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công - Các rủi ro thường gặp Máy móc thiết bị thi công thuê người thẩm quyền Thất thoát nhiên liệu trình thi công Công ty có sử dụng số máy móc thuê lạc hậu Người thuê máy không am hiểu máy móc, - Công tác giám sát định kỳ Việc quản lý máy thi công thông qua Phiếu theo dõi máy thi công, chế độ bảo dưỡng máy thi công thực phòng KT – CL Khi máy thi công xuất dùng cho thi công người điều khiển máy thi công kiểm tra giám sát đội trưởng phụ trách kỹ thuật thi công Với loại máy móc bị hư hỏng tác động môi trường công ty sử dụng dụng cụ che chắn số máy móc nhỏ : máy trộn bê tông, máy cắt gạch, máy móc lớn di dời tới nơi có mái che không vận hành Giám đốc trực tiếp xem xét, định thuê loại máy móc, Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 - Lưu đồ KSNB chi phí sử dụng máy thi công Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 e Kiểm soát chi phí sản xuất chung - Lưu đồ kiểm soát nội chi phí sản xuất chung Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 - Các rủi ro thường gặp Theo dự toán chi phí chung tính theo tỷ lệ định chi phí nhân công trực tiếp Nhưng thực tế, chi phí chung tập trung thông qua chứng từ liên quan: Hóa đơn, phiếu chi,… phản ánh vào TK 627 sau phân bổ cho công trình theo tỷ lệ doanh thu công trình f Công tác giám sát định kỳ Việc kiểm tra, giám sát công trình phòng kỹ thuật nên định kỳ kiểm tra xem có thực trình tự luân chuyển chứng từ ghi sổ việc bảo quản sổ sách Công ty giao trách nhiệm cụ thể cho nhân viên quản lý đội thi công có kiểm tra chéo nhân viên 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 504 2.3.1 Ưu điểm Công ty không ngừng nỗ lực phát huy sức mạnh tập thể, dám nghĩ dám làm, phấn đấu đạt kết cao Trình độ nhân viên công ty ngày nâng cao đáp ứng Công ty lập dự toán, thiết kế, tổ chức thi công cho công trình Công tác nhận dạng, đánh giá rủi ro trình thi công khoản chi phí thực tế phát sinh dự toán ban lãnh đạo công ty trọng Công ty tổ chức quản lý vừa tập trung vừa phân tán, ghi Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng ''Chứng từ ghi sổ” Các chứng từ luân chuyển cẩn thận, nội dung rõ ràng, Hệ thống kho bãi để bảo quản nguyên vật liệu công ty xây dựng tương đối tốt Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 Khi tiến hành nhập xuất kho tuân thủ trình tự nhập xuất vật tư Định kỳ ban lãnh đạo, phòng KT - CL xuống công trình kiểm tra số lượng NVL, máy móc, nhân công, 2.3.2 Hạn chế a Đối với kiểm soát nội chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chưa có phối hợp chặt chẽ phòng ban để kiểm soát lẫn nhau, Phòng kế hoạch dự án vừa lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vừa tổ chức thu mua vật tư vừa thực việc viết Giấy nhập kho Giấy yêu cầu vật tư Hàng tuần đội trưởng kiểm tra số lượng vật tư sử dụng lại Thủ kho kế toán thông đồng với mặt số lượng xuất nhập vật tư để kê khống số lượng làm số lượng thực tế không xác Đối với số vật tư xuất cho thi công sử dụng không hết không quản lý chặt chẽ thường chưa phản ánh vào sổ sách Khi phát sinh chi phí tập hợp ghi sổ kịp thời chưa vào đánh giá, so sánh, phân tích tìm nguyên nhân để có biện pháp quản lý thích hợp b Đối với kiểm soát nội chi phí nhân công trực tiếp Mỗi phòng ban công ty, đội thi công công trình quản lý nhân viên thông qua bảng chấm công; bảng chấm công lập dùng cho tháng để địa điểm công khai thường việc chấm công mang tính chấp hành mà chưa sát với thực tế Trình độ tay nghề công nhân thuê không đánh giá đúng, Việc phát lương có tình trạng nhận thay, ký thay Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 c Đối với kiểm soát nội chi phí sử dụng máy thi công Máy thi công không theo dõi chi tiết chi phí phát sinh cho loại máy Do máy thi công phục vụ cho nhiều công trình khác nên có hai công trình cần sử dụng thường dẫn đến tình trạng chờ máy Công tác bảo trì, bảo dưỡng chưa thực đầy đủ, việc Chi phí sử dụng máy thi công không so sánh, phân tích với dự toán lập d Đối với kiểm soát nội chi phí sản xuất chung Trong công ty, chi phí sản xuất chung lập dự toán theo định mức quy định xây lắp công trình dân dụng 58% chi phí nhân công trực tiếp, việc thực chi phí lại khó kiểm soát KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, Luận văn phản ánh thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504 Qua đó, Luận văn nêu ưu điểm nhược điểm công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504 Phần nghiên cứu sở để đưa giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHÂN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 Cơ sở lý luận khoa học kiểm soát nội chi phí xây lắp DN trình bày Chươn g khẳng định tầm quan Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 trọng lợi ích công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp xuyên suốt trình hoạt động kinh doanh đơn vị Đồng thời, thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp khái quát đánh giá qua Công ty Cổ phần 504 Chương 2, phản ảnh cách tương đối toàn diện tồn tại, bất cập công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504 nói riêng công ty xây dựng Việt Nam nói chung Để ngăn ngừa sai sót, gian lận xảy làm ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty cổ phần 504, việc tìm giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội chi phí xây lắp cần thiết, khách quan 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 3.2.1 Kiểm soát nội chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Giải pháp 1: Sự phối hợp chặt chẽ phòng ban Với công trình thi công cần phải có phối hợp chặt chẽ phòng ban công ty để tạo điều kiện cho công việc kiểm tra chéo lẫn nhằm nâng cao hiệu thi công  Giải pháp 2: Lập danh điểm vật tư Xây dựng mã vật tư chính, đầy đủ không trùng lặp có dự trữ để bổ sung vật tư thuận tiện hợp lý Nhằm giúp công ty quản lý dễ dàng nhiều loại vật tư  Giải pháp 3: Phân công nhiệm vụ cho đối tượng Phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên, phòng kế hoạch lập dự toán chi phí, công tác tổ chức thu mua thu vật tư phòng kỹ thuật chất lượng thực hiện, phiếu xuất kho, giấy đề nghị giao cho đội trưởng thi công tất thủ tục chứng từ kiểm tra, giám sát ban giám đốc công ty Sự phân công tránh vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm ngăn ngừa gian lận xảy Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19  Giải pháp 4: So sánh, phân tích số chi phí thực tế với dự toán Tiến hành so sánh chi phí thực tế phát sinh so với dự toán để tìm khoản chi phí phát sinh không dự kiến thực từ phát gian lận, sai sót,… giúp công ty giảm thiểu chi phí không cần thiết Công ty lập Bảng so sánh chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Sau lập bảng tổng hợp chi phí NVL trực tiếp cho công trình phải đem so sánh với dự toán ban đầu để nhận thấy sai sót  Giải pháp 5: Đội trưởng kiểm tra số lượng vật tư hàng ngày Đội trưởng đội thi công cần theo dõi tình hình xuất vật tư hàng ngày, kiểm tra số lượng giá trị vật tư tồn vào cuối ngày, không theo dõi theo tuần, để có sai sót hàng ngày phải xử lý  Giải pháp 6: Kiểm tra chặt chẽ vật tư không sử dụng hết Đối với vật tư thi công không sử dụng hết giao cho đội trưởng thi công kiểm tra, soát xét số lượng giá trị thực tế sổ sách Các đội trưởng tiến hành nhập lại số lượng vật tư không sử dụng hết báo cho phòng kỹ thuật chất lượng, sau phòng trực tiếp liên hệ với phòng kế toán để có điều chỉnh sổ sách 3.2.2 Kiểm soát nội chi phí nhân công trực tiếp  Giải pháp 1: Kiểm tra chặt chẽ số lượng công nhân làm việc từ đầu tới cuối buổi Đội trưởng kiểm tra số lượng công nhân làm việc từ đầu buổi làm tới cuối buổi để chấm công đầy đủ  Giải pháp 2: Kiểm tra trình độ tay nghề công nhân Kiểm tra trình độ tay nghề, quản lý chặt chẽ không dẫn tới tình trạng ăn cắp,… tuyển dụng công nhân số lượng để công việc diễn liên tục Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 phòng TC – HC có sách tuyển dụng số công nhân thuê đầy đủ trước thi công, có hồ sơ theo dõi cụ thể đối tượng thuê đồng thời báo cho ban giám đốc gửi hồ sơ cho kế toán để thực tính lương hàng tháng  Giải pháp 3: Theo dõi tình hình phát lương Khi tới ngày nhận lương phát lương cho người nhận lương, không cho nhận thay lương nhân viên phòng ban công ty, công nhân thuê công ty nhận thay phải có chữ ký người nhận thay, ghi rõ họ tên, ngày tháng số điện thoại  Giải pháp 4: So sánh, phân tích, đánh giá chi phí công nhân trực tiếp thực tế với dự toán + So sánh trực tiếp số lượng lao động thực với dự toán để xem xét tình hình chung mặt số lượng + So sánh số công nhân thực tế với dự toán theo chuyên môn để đánh giá đảm bảo số lượng công nhân làm chuyên môn Qua so sánh tiến hành phân tích tìm nguyên nhân để có biện pháp phù hợp, nên phân tích số mặt chủ yếu sau: + Phân tích tình hình sử dụng lao động số lượng: Trên sở số liệu phản ánh tiến hành phân tích tìm mức độ ảnh hưởng nhân tố + Phân tích tình hình sử dụng lao động mặt thời gian thời gian thước đo lao động hao phí trình thi công xây lắp + Phân tích tình hình sử dụng lao động mặt suất lao động: Chỉ tiêu phản ánh chất lượng hiệu trình tổ chức quản lý  Giải pháp 5: Có hành động quản lý thích hợp Qua nguyên nhân gây biến động chi phí NCTT cần phải xác định hành động quản lý thích hợp như: Huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, biện pháp khuyến Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 khích người lao động, đội ngũ quản lý phải theo dõi giám sát nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành luật pháp 3.2.3 Kiểm soát nội chi phí máy thi công  Giải pháp 1: Kiểm tra, theo dõi chứng từ, so sánh thực tế với dự toán Sau chi phí sử dụng máy thi công tập hợp đầy đủ để kiểm soát tốt chi phí phòng Kế toán tiến hành so sánh với dự toán Việc bảo đảm chất lượng máy thi công công ty thực qua thực tế nên so sánh số lượng với dự toán lập để đánh giá mức độ thực  Giải pháp 2: Đảm bảo đủ số lượng máy thi công Sau lập dự toán cho chi phí sử dụng MTC cần xem xét, dựa theo ý kiến thao khảo đội trưởng thi công phòng KT – CL đưa số lượng máy thi công đầy đủ Như cần có máy thi công đảm bảo cho tiến độ công trình thực liên tục  Giải pháp 3: Phân tích cần thực ba mặt: Số lượng, thời gian, suất máy thi công + Phân tích tình hình đảm bảo số lượng máy móc thiết bị thi công + Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị thời gian: Đánh giá tình hình sử dụng quỹ thời gian làm việc máy thông qua hệ số sử dụng máy hệ số sử dụng máy theo lịch, + Phân tích tình hình sử dụng máy móc thiết bị suất + Phân tích sử dụng máy thi công thông qua dự toán  Giải pháp 4: Có hành động quản lý thích hợp + Việc lựa chọn máy móc thiết bị thi công: Phải lập kế hoạch lựa chọn MTC phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao hiệu sử dụng máy + Nâng cao trình độ tay nghề công nhân điều khiển máy + Tổ chức tốt điều kiện làm việc máy thi công công trình Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Để thuận lợi cho việc phân bổ chi phí sử dụng máy thi công, người điểu khiển nên lập Phiếu theo dõi ca máy thi công 3.2.4 Kiểm soát nội chi phí sản xuất chung  Giải pháp 1: Lập bảng so sánh chi phí sản xuất chung thực tế dự toán Với việc lập dự toán với công trình sau thực thi công phải so sánh tình hình thực chi phí sản xuất với dự toán Do công ty nên lập bảng so sánh chi phí sản xuất chung nhằm so sánh chi phí thực tế dự toán Đối với chi phí sản xuất chung sau phân tích khó phân biệt mức độ ảnh hưởng nhân tố nên thường tiến hành phân tích theo tổng số chi phí theo phân tổ để đánh giá thay đổi tỷ trọng khoản chi phí thực tế so với dự toán qua hạn chế yếu để tăng cường quản lý công trình Việc phân tích chi phí cấu thành khoản mục chi phí sản xuất chung thường thực kết hợp với ba khoản mục chi phí  Giải pháp 2: Cần tiết chi phí sản xuất chung thành bốn loại để thuận lợi cho việc tổ chức theo dõi + Chi phí hành chính: Bao gồm khoản chi phí nhằm đảm bảo cho việc tổ chức máy quản lý như: Tiền lương, phụ cấp,… + Chi phí phục vụ công nhân: Bao gồm khoản chi phục vụ trực tiếp người lao động như: Khoản trích lương CNTT xây lắp, CN điều khiển MTC + Chi phí phục vụ thi công: Bao gồm chi phí khấu hao sữa chữa công cụ thi công, chi phí bảo hộ,… + Chi phí khác: Ngoài ba chi phí lại đưa vào chi phí khác, khoản chi không nằm dự toán mà thực tế phát sinh như: Chi phí thiệt hại công trình,… Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 3.3 ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 3.3.1 Về phía Nhà nước Nhà nước cần có biện pháp giám sát hỗ trợ công ty việc thực kiểm soát nội Các luật văn pháp quy cần phải bổ sung, hoàn thiện theo xu hướng đơn giản hóa chặt chẽ, không bị chồng chéo, phù hợp với xu toàn cầu hóa luật kế toán, luật kiểm toán, luật thuế,… Nhà nước cần củng cố phận tra, phải đào tạo người làm việc liêm chính, sạch, có đạo đức tốt, công tư phân minh; đồng thời tăng cường xử phạt hành động gian lận, trái pháp luật Có vậy, Nhà nước góp phần cải thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp 3.3.2 Về phía Công ty cổ phần 504 Thành lập phòng kiểm toán nội để thực việc giám sát kiểm tra đánh giá thường xuyên toàn hoạt động tài – kế toán Công ty tập trung kiểm soát nội CPSX kinh doanh Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty phải thực có trách nhiệm mong muốn thực với thái độ tích cực Các phòng ban cần phối hợp nhịp nhàng việc quản lý, xem xét, kiểm tra, đánh giá vấn đề để tạo hệ thống kiểm soát chặt chẽ đồng Ban lãnh đạo phải có tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng tình hình hoạt động, yếu tố chi phối làm gia tăng chi phí, khả nhạy bén việc phân tích số liệu, rủi ro có biện pháp thực thi Ban lãnh đạo phải ban hành văn bản, điều lệ quy định KSNB Các văn thống nhất, chặt chẽ áp dụng công ty Các phòng ban triển khai văn bản, quy định kiểm soát nội bộ, nhân viên ý thức chấp hành tốt quy định đưa Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504, kết hợp với sở lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp, chương Luận văn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Với hy vọng, Luận văn góp phần vào việc hoàn thiện tăng cường công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504 nhằm đem lại hiệu cao hoạt động SXKD Công ty KẾT LUẬN CHUNG Trong kinh tế thị trường nhiều khó khăn đặc biệt ngành xây dựng ngành có nhiều biến động giá nguyên vật liệu đầu vào vấn đề giảm chi phí xây lắp cần thiết quan trọng Trên sở lý luận kiểm soát nội chi phí xây lắp tìm hiểu thực trạng kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504, tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát nội chu trình chi phí xây lắp, giúp công ty giám sát rủi ro hiệu hơn, chống thất thoát, lãng phí nâng cao hiệu hoạt động Để có hệ thống kiểm soát nội hoạt động hữu hiệu hiệu Ban Giám đốc ban kiểm soát cần thường xuyên giám sát đánh giá thủ tục kiểm soát để có biện pháp khắc phục hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội công ty Vì việc thiết lập kiểm soát nội chi phí xây lắp cần thiết công ty, đặc biệt Ban Giám đốc phải có quan điểm đắn coi trọng mức công tác kiểm soát Đó quan trọng để thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội hữu hiệu, góp phần trì công tác quản trị công ty có hiệu Footer Page 26 of 126 ... luận kiểm soát nội chi phí xây lắp, tìm hiểu thực trạng kiểm soát nội chi phí xây lắp công ty cổ phần 504, từ tác giả đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát nội chi phí công ty Đối... chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHÂN HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 504 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI. .. trò kiểm soát chi phí xây lắp DN Phần nghiên cứu sở lý luận cho việc phản ánh thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần 504, từ tìm giải pháp góp phần kiểm soát nội chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504, Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504, Kiểm soát nội bộ chi phí xây lắp tại công ty cổ phần 504

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay