Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Định

26 86 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THANH HÙNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Phản biện 2: PGS TS NGUYỄN VIỆT Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 15 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế giới mang đến cho doanh nghiệp Việt Nam hội để phát triển, đồng thời chứa đựng lòng nhiều thách thức, mà đòi hỏi doanh nghiệp nước cần phải thay đổi nhìn nhận phải tạo chiến lược kinh doanh phù hợp Nhân tố chất lượng hạ giá thành sản phẩm góp phần tích cực cạnh tranh khốc liệt Muốn nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, doanh nghiệp không dừng lại việc đầu tư nâng cao chất lượng công nghệ mới, nâng cao trình độ tay nghề người lao động, trình độ tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh… mà phải sử dụng phương pháp để kiểm soát chi phí; đó, tăng cường công tác kiểm soát chi phí yêu cầu cấp thiết Việc kiểm soát tốt chi phí hạn giá thành, nâng cao khả cạnh tranh, mà góp phần tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định doanh nghiệp xây lắp, hoạt động địa bàn thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định Trong năm qua, Công ty thi công nhiều công trình trọng điểm thành phố với giá trị lớn, chủ đầu tư đánh giá cao mặt chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật tiến độ bàn giao công trình Với mục tiêu “ tiếp tục phát triển bền vững mở rộng thị phần tỉnh Miền trung Tây Nguyên” điều kiện chế đấu thầu cạnh tranh, công khai, để thắng thầu công trình, công ty cần phải có bước chuẩn bị kỹ lưỡng mặt, công tác kiểm Footer Page of 126 Header Page of 126 soát chi phí xây lắp hiệu quả, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trình thi công góp phần quan trọng để Công ty đạt mục tiêu đề Đó yêu cầu đặt cho đề tài: “ Kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định” Mục đích nghiên cứu luận văn Luận văn nghiên cứu lý luận chung kiểm soát chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp Đồng thời, luận văn nghiên cứu thực tế phân tích, đánh giá trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Trên sở lý luận thực tế tìm hiểu, luận văn đưa giải pháp khả thi để tăng cường công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu khác phương pháp phân tích, đánh giá, phương pháp thống kê điều tra Kết cấu luận văn: Luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi phí xây lắp doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp công ty cổ phần xây dựng Bình Định Footer Page of 126 Header Page of 126 Chương 3: Các giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi phí xây lắp công ty cổ phần xây dựng Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Vai trò kiểm soát quản lý Quản lý hoạt động cần thiết cho tất lĩnh vực hoạt động người, tổ chức toàn xã hội Sự cần thiết xuất phát từ yêu cầu quản lý việc đảm bảo hiệu hoạt động tổ chức Có nhiều quan điểm khác quản lý chung nhất, quản lý trình định hướng tổ chức thực hướng định sở nguồn lực xác định nhằm đạt hiệu cao 1.1.2 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400: “ Hệ thống KSNB quy định thủ tục kiểm soát đợn vị kiểm toán xây dựng áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa phát gian lận, sót, để lập BCTC trung thực hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý sử dụng có hiệu tài sản đơn vị” 1.1.3 Mục tiêu nhiệm vụ hệ thống kiểm soát nội Mục tiêu bảo vệ tài sản đơn vị Mục tiêu đảm bảo độ tin cậy thông tin Mục tiêu đảm bảo việc thực chế độ pháp lý Footer Page of 126 Header Page of 126 Mục tiêu đảm bảo hiệu hoạt động hiệu quản lý 1.1.4 Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội a Môi trường kiểm soát b Hệ thống thống tin kế toán c Các thủ tục kiểm soát 1.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP 1.2.1 Đặc điểm sản phẩm xây lắp Cũng hoạt động khác, hoạt động kinh doanh xây lắp có đặc điểm riêng biệt ảnh hưởng đến quản lý kiểm soát: Một là, sản phẩm xây lắp công trình, vật kiến trúc…có quy mô, kết cấu phức tạp Hai là, sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất điều kiện sản xuất ( xe máy thi công, thiết bị, vật tư, người lao động…) phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm Đặc điểm làm cho trình kiểm soát chất lượng, số lượng vật tư xuất kho cho trình thi công khó thực hiện, trình quản lý tài sản, vật tư, lao động trường thi công hạch toán chi phí sản xuất phức tạp chịu ảnh hưởng môi trường, dễ tổn thất, hư hỏng… Ba là, sản phẩm xây lắp sử dụng lâu dài chịu ảnh hưởng môi trường sinh thái, cảnh quan Sau hoàn thành, sản phẩm xây lắp khó thay đổi Khi nghiệm thu không đạt chất lượng thiết kế phải phá làm lại làm chi phí sản xuất tăng lên Vì vậy, việc quản lý, giám sát trình thi công hạch toán cần tổ chức chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình phù hợp với dự toán thiết kế Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý doanh nghiệp xây lắp Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây lắp đa dạng có thay đổi, sản phẩm xây lắp có đặc thù riêng so với sản phẩm công nghiệp khác 1.2.3 Đặc điểm chi phí sản xuất hoạt động xây lắp Theo khoản mục, chi phí sản xuất xây lắp phân thành loại: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí máy thi công: - Chi phí sản xuất chung: 1.3 KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHI PHÍ XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.3.1 Tạo lập môi trường kiểm soát Một biện pháp quan trọng để phát triển môi trường kiểm soát tốt công trình đưa nội dung kiểm soát vào chương trình huấn luyện nhân viên công trình Mỗi nhân viên công nhân công trình cần giải thích nội dung ý nghĩa việc phân chia trách nhiệm, trường hợp không kiêm nhiệm công trình Tất nhân viên công trình từ cán quản lý đến kế toán, kỹ thuật, công nhân trực tiếp thi công cần huấn luyện trách nhiệm kiểm soát họ công việc, ý nghĩa kiểm soát vấn đề nảy sinh thực nhiệm vụ họ 1.3.2 Tổ chức thông tin phục vụ kiểm soát chi phí xây lắp a Tổ chức hệ thống thông tin dự toán Hệ thống thông tin dự toán hệ thống định mức cho Footer Page of 126 Header Page of 126 khoản mục chi phí Hệ thống định mức chi phí bao gồm: Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, định mức chi phí nhân công trực tiếp, định mức chi phí sử dụng máy thi công định mức chi phí chung Điều thuận lợi việc xây dựng định mức chi phí cho công trình Bộ xây dựng ban hành hệ thống định mức xây lắp b Tổ chức hệ thống thông tin thực Hệ thống thông tin thực chi phí sản xuất xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định chủ yếu hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin thực qua kết hợp ba loại hạch toán: hạch toán kỹ thuật nghiệp vụ, hạch toán thống kê hạch toán kế toán - Hạch toán kỹ thuật nghiệp vụ báo cáo thông tin thường xuyên, kịp thời công việc hàng ngày cho đội trưởng đội xây lắp Công việc nhân viên kỹ thuật giám sát thi công công trình thực - Hạch toán thống kê: công trình, sau hạng mục công trình hoàn thành đảm bảo yêu cầu mặt chất lượng, thiết kế kỹ thuật, giám sát chủ đầu tư nghiệm thu, nhân viên kỹ thuật thống kê khối lượng xây lắp hoàn thành, cuối tháng lập bảng tổng hợp báo cáo công ty - Hạch toán kế toán: Kế toán đội xây lắp công ty tập hợp chứng từ ban đầu phát sinh công trình, cuối tháng lập bảng kê, kèm theo chứng từ gốc gửi phòng kế toán Công ty Đối tượng hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty hạng mục công trình lớn Căn vào chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp liên quan đến công trình, hạng mục công trình, kế toán phân Footer Page of 126 Header Page of 126 công hạch toán vào khoản mục chi phí: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung Cuối kỳ in hay đột xuất in sổ chi tiết, sổ tổng hợp theo hình thức kế toán mà đơn vị sử dụng yêu cầu quản lý Như vậy, việc hạch toán chi phí phát sinh ban đầu công trình việc ghi chép mang tính chất thống kê, sử dụng thước đo vật nhiều thước đo giá trị Việc hạch toán chủ yếu phục vụ cho công tác kế toán tài đơn vị, chưa phục vụ cho công tác kiểm tra, kiểm soát chi phí xây lắp 1.3.3 Các thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp a Thủ tục kiểm soát hành Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu bao gồm: - Thủ tục kiểm soát trình mua nguyên vật liệu- nhập kho - Thủ tục kiểm soát trình xuất kho nguyên vật liệu thi công xây dựng công trình - Thủ tục kiểm soát trình sử dụng nguyên vật liệu b Thủ tục kiểm soát sau: Hai nhân tố ảnh hưởng đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp lượng nguyên vật liệu tiêu hao đơn giá Bằng phương pháp thay liên hoàn việc phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thể qua công thức sau: - Đối tượng phân tích: Công thức: ∆CVL = CVL1 – CVL0 = ∑Q1m1j p1j - ∑Q1m0j p0j Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Mức độ ảnh hưởng nhân tố: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố đơn giá nguyên vật liệu xuất dùng đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: ∆p CVL =∑ Q1 m1j (p1j – p0j) = ∑Q1m1j p1j - ∑Q1m1j p0j + Mức độ ảnh hưởng nhân tố định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho đơn vị khối lượng xây lắp đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: ∆m Cv = ∑Q1 ( m1j- m0j) p0j = ∑Q1m1j p0j - ∑Q1m0j p0j Tổng hợp lại mức độ ảnh hưởng nhân tố: ∆CVL = ∆p CVL + ∆m CVL b Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp a Thủ tục kiểm soát hành Xây dựng thủ tục nhằm kiểm soát số lượng lao động, suất lao động, giá lao động,… b Thủ tục kiểm soát sau - Đối tượng phân tích: Công thức: ∆CNC = CNC1 – CNC0 = ∑ Q1m1j đ1j - ∑ Q1m0j đ0j - Mức độ ảnh hưởng nhân tố: + Mức độ ảnh hưởng nhân tố đơn giá lao động ∆đ CNC = ∑Q1 m1j (đ1j – đ0j) = ∑ Q1 m1jđ1j - ∑ Q1 m1jđ0j + Mức độ ảnh hưởng nhân tố định mức hao phí lao động cho đơn vị khối lượng xây lắp ∆m CNC = ∑Q1 (m1j – m0j) đ0j = ∑ Q1 m1j đ0j - ∑ Q1 m0j đ0j Tổng hợp lại mức độ ảnh hưởng nhân tố: ∆CNC = ∆đ CNC + ∆m CNC Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ lý luận chung hệ thống kiểm soát nội đặc thù riêng biệt ngành sản xuất xây lắp ảnh hưởng đến công tác quản lý kiểm soát chi phí, luận văn đề xuất mô hình kiểm soát nội chi phí xây lắp; qua khẳng định: Một hệ thống kiểm soát nội chi phí xây lắp hiệu cần phải xây dựng môi trường kiểm soát tốt; tổ chức hệ thống thông tin dự toán( hệ thống định mức) xác, linh hoạt hệ thống thông tin thực hiện( thông tin kế toán) phải khoa học, phù hợp với thông tịn dự toán; bên cạnh cần phải thiết lập thủ tục kiểm soát chi phí hữu hiệu Từ mô hình kiểm soát chung đó, sử dụng cho nhiều doanh nghiệp xây lắp khác; cụ thể chương 3, tác giả vận dụng Công ty cổ phần xây dựng Bình Định CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần xây dựng Bình Định - tên quốc tế Binh Đinh Buiding Stock Company, trước Công ty xây lắp khí xây dựng Bình Định, chuyển đổi hình thức hoạt động thành Công ty cổ phần theo định số 3316/QĐCP ngày 18/09/1999 Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định việc phê duyệt phương án cổ phần hoá, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng Bình Định thức vào hoạt động theo hình thức cổ phần Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 Trụ sở đặt số 14 Phan Đình Phùng, TP Qui Nhơn Vốn điều lệ: 2.905.700.000 đồng VNĐ đó: Nhà nước nắm giữ 49% Điện thoại : (056) 822046 – 822145 – 817214 Số tài khoản : 5.801.000.000 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Công ty Lĩnh vực kinh doanh: xây lắp khí xây dựng Ngành nghề kinh doanh: xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi cấp thoát nước Lập dự án đầu tư, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu Tư vấn giám sát thi công công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp San ủi mặt bằng, sản xuất phụ tùng phụ kiện kim loại phục vụ xây dựng Sản xuất mua bán vật tư, vật liệu xây dựng, mua bán hàng trang trí nội thất 2.2 GIỚI THIỆU VỀ MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT TẠI CÔNG TY 2.2.1 Đặc thù quản lý 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2.3 Chính sách nhân 2.2.4 Công tác kế hoạch 2.2.5 Ủy ban kiểm soát 2.2.6 Các nhân tố bên 2.3 GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 2.3.1 Tổ chức máy kế toán Công ty 2.3.2 Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng Công ty Hình thức kế toán áp dụng Công ty hình thức ‘Chứng từ ghi sổ’’ sử dụng chương trình phần mềm kế toán dựa định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/03/2006 Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.4 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.4.1 Hệ thống thông tin phục vụ công tác kiểm soát chi phí xây lắp a Tổ chức hệ thống thông tin dự toán Khi tham gia đấu thầu công trình xây dựng, dựa thông tin hồ sơ thầu, phòng kê hoạch – kỹ thuật lập dự toán cho công trình, hạng mục công trình Công tác lập dự toán đấu thầu tiến hành theo hai bước : * Bước : Lập bảng phân tích đơn giá chi tiết cho đơn vị công tác xây lắp cần thiết công trình *Bước : Căn vào thiết kế thi công xác định khối lượng công tác tương ứng công việc, sau tổng hợp lập bảng dự toán xây lắp công trình b Tổ chức hệ thống thông tin thực Hệ thống thông tin thực Công ty chủ yếu hệ thống thông tin kế toán Hệ thống thông tin thực thông qua kết hợp hạch toán kỹ thuật nghiệp vụ, Hạch toán thống kê hạch toán kế toán 2.4.2 Thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định a Kiểm soát hành chi phí xây lắp * Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Căn vào tiến độ thi công công trình, Kỹ sư trưởng công trình viết phiếu yêu cầu mua vật tư trình Đội trưởng Đội xây dựng phê duyệt Đội trưởng Đội xây dựng viết giấy đề nghị tạm ứng trình Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty duyệt để tạm ứng tiền mua vật tư Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty xem xét chi tiền tạm ứng cho Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 Đội trưởng Sau đó, Đội trưởng Đội xây dựng giao phiếu yêu cầu vật tư duyệt cho phận vật tư để tiến hành đặt mua vật tư với đơn vị cung cấp Nguyên vật liệu đơn vị cung cấp chuyển thẳng tới kho vật tư công trường Thủ kho kiểm tra số lượng thực tế, ký vào biên giao nhận với người vận chuyển đơn vị cung ứng làm thủ tục nhập kho Khi có nhu cầu sử dụng vật tư từ tổ chức thi công Đội quản lý, Thủ kho làm thủ tục xuất kho vật tư Vật tư xuất dùng giám sát Đội trưởng Đội xây dựng kỹ sư công trình Bộ phận cung ứng vật tư Đội thu nhận toàn chứng từ có liên quan đến mua vật tư đem Phòng Kế toán để hoàn ứng Căn vào phiếu nhập kho, phiếu xuất từ thủ kho, kế toán công trình tiến hành ghi sổ, tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp báo cáo với phòng Kế toán Công ty vào cuối tháng Quy trình kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Đội trực thuộc Công ty thi công gồm hai quy trình : Quy trình mua vật tư nhập kho công trường Công ty Quy trình xuất vật tư kho dùng trực tiếp thi công công trình * Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công kiểm soát thông qua hợp đồng thuê dài hạn, thuê ngắn hạn theo thời vụ, theo dài hạn kiểm soát thông qua giao khoán.Kiểm soát chi phí NCTT bao gồm hai nội dung : - Kiểm soát giá nhân công - Kiểm soát suất lao động Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp thể qua quy trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp * Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Tại Công ty, máy thi công sử dụng cho xây dựng bao gồm máy thi công tự có, máy thi công thuê theo ca máy theo tháng tùy thuộc vào khu vực thi công có thuận lợi cho xe vào công trường hay không Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công thể qua quy trình kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công * Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung theo dõi, tổng hợp theo công trình không tổ chức theo dõi theo loại chi phí cấu thành b Kiểm soát sau chi phí xây lắp Thực chất thủ tục kiểm soát sau chi phí xây lắp phân tích biến động chi phí xây lắp thông qua việc sử dụng phương pháp thay thê liên hoàn để tìm nhân tố ảnh hưởng Thực tế Công ty chưa thực thủ tục kiểm soát sau chi phí xây lắp 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.5.1 Ưu điểm - Hệ thống kế toán tổ chức, vận hành phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý đơn vị Chứng từ kế toán chi phí sản xuất xây lắp, tài khoản sổ sách tổ chức hợp lý, rõ ràng phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin cho quản lý - Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu sử dụng cho thi công xây lắp đảm bảo tính kịp thời, đáp ứng tiến độ thi công - Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp công ty thực tốt, xảy sai phạm quy trách nhiệm cụ thể cho cá nhân liên quan Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 2.5.2 Hạn chế - Về môi trường kiểm soát: Tại Công ty, hoạt động ban kiểm soát tiến hành sáu tháng lần, nên tính kịp thời kiểm tra chi phí sản xuất bị hạn chế Bên cạnh đó, Ban kiểm soát tính độc lập theo yêu cầu mà bị chi phối nhiều từ Giám đốc Công ty - Về việc lập dự toán: Trong dự toán chi phí công trình, chưa dự toán rủi ro mà Công ty gặp phải trình thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình - Về sổ sách báo cáo kế toán: Công ty tập trung vào báo cáo kế toán tài chính, chưa vận dụng kế toán quản trị vào việc lập báo cáo chi phí, phục vụ thông tin cho phân tích chi phí - Về thủ tục kiểm soát nghiệp vụ mua vật tư phục vụ sản xuất: Hiện tại, Công ty chưa đưa tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp hợp lý tách biệt việc đề nghị mua hàng, đặt hàng, nhận hàng, chủ yếu mua bạn hàng quen thuộc, nên không so sánh , đánh giá nhà cung cấp với để lựa chọn nhà cung cấp có lợi cho Công ty chất lượng, số lượng, giá cả, phương thức giao hàng, điều kiện toán, tiến độ giao hàng mối quan hệ với Công ty - Về thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp + Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Còn hạn chế khâu cung ứng, giao nhận nhập kho sử dụng vật tư + Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp: khâu giám sát thi công công trường chưa đề cập + Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công: dự toán chi phí máy thi công phân chia loại máy cho việc Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 thuê ngoài, loại công ty tự làm mà tính tổng chi phí sử dụng máy thi công + Kiểm soát chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung không lập dự toán chi tiết cho yếu tố cấu thành, việc kiểm soát chi phí sản xuất chung đơn kiểm tra chi phí thực tế phát sinh sở chứng từ kế toán, đối chiếu với số liệu tổng chi phí sản xuất chung công trình lập dự toán KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương 2, luận văn giới thiệu tổng quan đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Đi sâu vào tìm hiểu kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Về nội dung kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định bao gồm thủ tục kiểm soát chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công chi phí sản xuất chung Nêu quy trình kiểm soát chi phí NVL nhập kho công trường; quy trình kiểm soát chi phí NVL xuất kho; quy trình kiểm soát chi phí máy thi công Dựa quy trình kiểm soát đó, tác giả điểm tồn quy trình Bên cạnh mặt tích cực, kiểm soát chi phí xây lắp Công ty có mặt hạn chế định khâu lập dự toán chưa vận dụng kế toán quản trị vào phân tích chi phí, tìm hiểu nguyên nhân gây biến động chi phí để có biên pháp tăng cường kiểm soát chi phí tôt Ngoài ra, qua nghiên cứu thực tế công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty, tác giả nêu lên nguyên nhân dẫn đến vấn đề tồn kiểm soát chi phí tai Công ty Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH Cơ sở lý luận khoa học KSNB chi phí sản xuất Doanh Nghiệp xây dựng, khẳng định tầm quan trọng lợi ích hệ thống KSNB chi phí sản xuất xuyên suốt trình sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp Đồng thời, với thực trạng hệ thống KSNB chi phí xây lắp Công ty CPXD Bình Định cho thấy mặt tồn tại, bất cập công tác KSNB chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng Thực tế chứng minh có hệ thống KSNB hoàn hảo, nghĩa hệ thống ngăn ngừa sai sót, gian lận xảy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp xây dựng.Với bối cảnh quốc tế tình hình kinh tế nước nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO ,… cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, với công ty xuyên quốc gia diễn khốc liệt thị trường nội địa, thách thức lớn mà doanh nghiệp nước phải đương đầu Thật vậy, hội nhập kinh tế quốc tế trình tất yếu khách quan, không doanh nghiệp tránh né, tư tưởng trông chờ vào bảo hộ Nhà Nước sẻ bị đào thải Do vậy, Doanh Nghiệp nói chung, Công ty cổ phần xây dựng Bình Định nói riêng phải thực vào sống Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 phải động sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh Mặt khác kinh doanh thời kỳ mở hội nhập nhanh chóng nay, cạnh tranh gay gắt khốc liệt nhiều hoạt động quản lý doanh nghiệp phải nâng cao tính chuyên nghiệp với công cụ quản lý quan trọng hệ thống KSNB hữu hiệu đặc biệt vấn đề KSNB chi phí Trên đường cạnh tranh yếu tố công trình chất lượng, giá thành sản phẩm yếu tố mang tính định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp, song để đảm bảo chất lượng công trình, hạ giá thành sản phẩm nâng cao lực cạnh tranh thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đất nước vấn dề cấp thiết quan tâm hàng đầu doanh nghiệp xây dựng Vì vậy, hệ thống KSNB chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định tất yếu phải tổ chức, xây dựng lại cách hoàn thiện sở lý luận phương pháp khoa học phù hợp với kinh tế Việt nam, trước tiên chất lượng giá thành sản phẩm 3.2 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT 3.2.1 Mục tiêu hoàn thiện thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí Thực tế Công ty cổ phần xây dựng Bình Định, hệ thống thông tin dự toán tổ chức chặt chẽ phục vụ tốt cho công tác đấu thầu, lập kế hoạch sản xuất, nhiên hệ thống thực hiện, cụ thể hệ thống sổ sách kế toán chưa phù hợp với thông tin dự toán Do cần phải hoàn thiện hệ thống thông tin thực để phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí hiệu Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.2.2 Hoàn thiện sổ sách kế toán phục vụ kiểm soát chi phí xây lắp a Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b Đối với chi phí nhân công trực tiếp c Đối với chi phí sử dụng máy thi công d Đối với chi phí sản xuất chung 3.2.3 Hoàn thiện biểu mẩu báo cáo chi phí xây lắp Cuối tháng kế toán cần lập báo cáo sau để phục vụ công tác kiểm soát chi phí xây lắp: - Báo cáo thực kế hoạch chi phí xây lắp - Báo cáo tình hình sử dụng lao động suất lao động 3.3 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY 3.3.1 Kiểm soát hành chi phí xây lắp a Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Khâu cung ứng: Để tránh sai phạm Bộ phận cung ứng vật tư có thông đồng với Nhà cung cấp, Giám đốc Công ty ủy quyền cho Phó Giám đốc tiến hành lựa chọn nhà cung cấp dựa tiêu chí Công ty xây dựng: chất lượng, số lượng, giá cả, phương thức giao hàng, điều kiện toán, tiến độ giao hàng mối quan hệ với Công ty Định kỳ, Bộ phận vật tư tiến hành đánh giá lại nhà cung cấp, báo cáo lại cho Giám đốc Công ty việc có nên tiếp tục hay loại bỏ nhà cung cấp, họ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí lựa chọn ban đầu, có nhà cung cấp tốt hơn.Công ty nên chuyển đổi vị trí nhân viên mua hàng để tránh tình trạng người có quan hệ với số nhà cung cấp định thời gian dài Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Khâu giao nhận nhập kho vật tư: Để tránh gian lận số lượng vật tư thủ kho làm thủ tục nhận nhập kho phải có nhân viên độc lập với thủ kho chẳng hạn Đội trưởng Tổ trưởng phụ trách trực tiếp việc thực thi khối lượng công việc cần đến nguyên vật liệu đó, kiểm tra, theo dõi số lượng vật tư trước nhận hàng Khâu sử dụng vật tư: Tăng cường kiểm tra, giám sát thi công ( trách nhiệm thuộc cán kỹ thuật), đòi hỏi kiểm tra phải có trọng tâm song không coi nhẹ công việc nào; thường sai sót xảy số việc coi đơn giản xây, trát, lát… giảm tối đa chi phí vật tư thi công không thiết kế, không đảm bảo chất lượng công trình phải phá dỡ, làm lại khối lượng xây dựng thực b Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Cần kiểm tra trình độ tay nghề trước ký hợp đồng Tăng cường khâu kiểm tra, giám sát thường xuyên suất lao động công nhân Cán kỹ thuật – Kỹ công trình, kết hợp Tổ trưởng tổ thi công tăng cường kiểm tra, giám sát thi công tất công việc xây dựng dự toán c Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công - Đối với chi phí máy thi công thuê + Kiểm soát giá tương tự nguyên vật liệu, cần tìm hiểu giá nhiều đơn vị cho thuê máy, chọn đơn vị cung cấp giá thấp - Đối với máy thi công thuộc Công ty quản lý + Tăng cường kiểm tra đột xuất trường thi công, đối chiếu sổ theo theo dõi ca máy hoạt động với khối lượng công việc Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 xây lắp thực tương ứng với ca máy đó, kiểm kê sổ máy thi công điều phối để thi công công trình, tránh gian lận xảy có thông đồng Tổ trưởng Tổ giới nhân viên điều khiển máy ăn chia việc sử dụng máy thi công làm thuê cho công trình bên + Kiểm tra tính xác, trung thực số liệu chi phí khấu hao máy thi công, sữa chửa máy thi công (nếu có) d Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung - Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu dùng chung tương tự thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kiểm soát chi phí tiền lương nhân viên quản lý: - Kiểm soát dịch vụ mua ngoài: tiền điện, tiền nước quản lý thông qua đồng hồ khống chế mức tối đa, vượt quy trách nhiệm cho cá nhân liên quan - Kiểm soát chi phí tiền khác 3.3.2 Kiểm soát sau chi phí xây lắp a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bảng 3.4 Bảng phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công trình: … Hạng mục: … Hạng mục công trình Chi phí NVL tính theo Q1mk Pk Q1m1Pk Q1m1P1 Mức độ ảnh hưởng ∆m ∆P Tổng hợp … Cộng Sau lập bảng, thực phân tích ảnh hưởng nhân tố định mức vật liệu tiêu hao giá vật liệu đến biến động chi phí Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 nguyên vật liệu trực tiếp, xác định nguyên nhân, từ có biện pháp kiểm soát hợp lý b Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Bảng 3.7 Bảng phân tích chi phí nhân công trực tiếp Công trình: … Stt Hạng mục: … Chi phí nhân công tính Hạng mục theo công trình Q1mkđk Q1m1đk Q1m1đ1 Mức độ ảnh hưởng ∆m ∆đ Tổng hợp … Cộng Sau lập bảng, thực phân tích ảnh hưởng nhân tố định mức hao phí lao động giá lao động đến biến động chi phí nhân công trực tiếp, xác định nguyên nhân, từ có biện pháp kiểm soát hợp lý c Thủ tục kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Bảng 3.8 Bảng phân tích chi phí sử dụng máy thi công Công trình: … Hạng mục: … Stt Hạng mục công trình Chi phí MTC tính theo Q1mkpk Q1m1pk Q1m1 p1 Mức độ ảnh hưởng ∆m ∆p Tổng hợp Tổng cộng Sau lập bảng, thực phân tích ảnh hưởng nhân tố định mức ca máy phục vụ giá ca máy thi công đến biến động chi phí sử dụng máy thi công xác định nguyên nhân, từ có biện pháp kiểm soát hợp lý Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 d Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Bảng 3.9 Bảng phân tích chi phí sản xuất chung Công trình: … Hạng mục: … Stt 2 Nội dung chi phí Dự toán Thực Chênh lệch Giá Tỷ lệ (%) trị Biến phí sản xuất chung Chi phí nhiên liệu … Định phí sản xuất chung Chi phí khấu hao tài sản cố định … Tổng cộng Sau lập bảng, thực phân tích để xác định nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất chung, từ tìm hiểu nguyên nhân đưa biện pháp kiểm soát phù hợp KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định, luận văn đề xuất số giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với điều kiện Công ty như: cần thiết tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp, hoàn thiện thông tin kế toán phục vụ công tác kiểm soát, thiết lập lại số thủ tục kiểm soát chi phí xây lắp, góp phần tăng cường công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty, qua giúp Công ty hoàn thành mục tiêu xác định, đồng thời nâng cao khả cạnh trạnh xu hội nhập phát triển kinh tế Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế hội nhập nay, doanh nghiệp xây dựng muốn đứng vững, tồn phát triển thành công, cạnh tranh thị trường nước, kể nước ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đổi mới, nâng cao chất lượng cấu tổ chức, máy quản lý, điều hành doanh nghiệp vấn đề chiếm phần quan trọng quản lý mà Doanh nghiệp bỏ qua công tác kiểm soát chi phí Đối với Công ty Cổ phần xây dựng Bình Định vậy, Ban Tổng giám đốc tìm biện pháp thích hợp để đáp ứng yêu cầu thị trường nâng cao hiệu công việc Việc tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp thực nhiều cách cần phải có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Qua trình tìm hiểu thực tế công tác kiểm soát nội chi phí xây lắp Công ty Cổ phần Xây Dựng Bình Định, hướng dẫn tận tình thầy giáo PGS TS Hoàng Tùng, tác giả đưa số kiến nghị thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế Công ty nhằm tăng cường kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu hạn chế, luận văn tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận ý kiến đóng góp từ phía độc giả Footer Page 26 of 126 ... toán Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Đi sâu vào tìm hiểu kiểm soát chi phí xây lắp Công ty Về nội dung kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định bao gồm thủ tục kiểm soát chi. .. TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH 2.1.1 Qúa trình hình thành phát triển Công ty Công ty Cổ phần xây dựng. .. trạng công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty cổ phần xây dựng Bình Định Trên sở lý luận thực tế tìm hiểu, luận văn đưa giải pháp khả thi để tăng cường công tác kiểm soát chi phí xây lắp Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Định, Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Định, Kiểm soát chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay