Kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:28

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN DOÃN THỊ KIM NGA KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU MEKONG Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 1: PGS TS HOÀNG TÙNG Phản biện 2: TS NGUYỄN PHÙNG Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển nay, doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển thành công kinh doanh phải có tầm nhìn có chiến lược kinh doanh phù hợp, phải phân bổ, quản lý sử dụng có hiệu nguồn lực vốn, lao động, thiết bị Các doanh nghiệp việc đầu tư kinh doanh chiều sâu cần phải tận dụng tối đa nguồn lực để huy động không ngừng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao vị Như vậy, vấn đề đặt với doanh nghiệp nước cần coi trọng việc tập trung quản lý sử dụng tốt nguồn lực đặc biệt việc sử dụng chi phí thường chiếm vai trò vị trí quan trọng lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần hóa dầu Mekong công ty có vị thuận tiện: nằm khuôn viên Cảng biển Vĩnh Long với lĩnh vực hoạt động kinh doanh như: Sản xuất kinh doanh dầu nhờn công nghiệp, dầu động cơ, mỡ bôi trơn, chất lỏng chuyên dùng , dầu thắng , sản phẩm bảo dưỡng xe hơi, sản xuất, sửa chữa, tân trang bao bì, thùng chứa, vận tải hàng hóa đường thủy bộ, dịch vụ cho thuê kho bãi , kinh doanh: xăng, dầu DO, FO, KO, nhựa đường, phân bón, vật tư, nguyên liệu, thiết bị máy móc phục vụ sản xuất… Với hoạt động kinh doanh đa dạng vậy, vấn đề kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo chi phí không thất thoát, lãng phí quan trọng Hiện tại, kiểm soát chi phí công ty có nhiều mặt tích cực như: xây dựng hệ thống định mức, tổ chức trình sản xuất, phân Footer Page of 126 Header Page of 126 công phân nhiệm cho phòng, ban, cá nhân, tiết kiệm chi phí sản xuất Tuy nhiên, việc xây dựng thủ tục chế độ kiểm soát chi phí chưa quan tâm mức, công tác lập dự toán chi phí không đề cập đến Do vậy, tình trạng lãng phí chi phí, ảnh hưởng đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Nhằm kiểm soát tốt mặt hoạt động công ty, ngăn ngừa phát sai phạm, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, góp phần quản lý hiệu chi phí kinh doanh, nâng cao khả cạnh tranh thị trường, đòi hỏi Công ty hoàn thiện hoạt động kiểm soát chi phí Đó lý việc chọn đề tài: “Kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong” Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn nghiên cứu thực trạng kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong, nhằm tìm mặt tồn hạn chế, từ mạnh dạn đề xuất giải pháp cụ thể, khoa học nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong Phạm vi nghiên cứu: Kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin: Để nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong, phương pháp thực phương pháp vấn Đối tượng vấn: Giám đốc, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh, Trưởng phòng Sản xuất Qua đó, đối chiếu Footer Page of 126 Header Page of 126 thông tin thu thập, suy luận để phác họa việc kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong - Phương pháp nghiên cứu trình bày luận văn: Trong trình nghiên cứu, tác giả dựa sở phương pháp luận vật biện chứng sử dụng phương pháp: phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh lý luận thực tiễn công tác kiểm soát chi phí công ty cổ phần hóa dầu Mekong Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn trình bày thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi phí doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chi phí công ty cổ phần hóa dầu Mekong Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát chi phí công ty cổ phần hóa dầu Mekong Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm soát chi phí công việc thiếu doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh dơn vị, đồng thời hạn chế tiêu cực đơn vị trình sản xuất Do đó, kiểm soát chi phí vấn đề cần thiết, quan trọng mang tính sống doanh nghiệp Do đó, có nhiều tác giả nghiên cứu công tác kiểm soát chi phí doanh nghiệp như: tác giả Nguyễn Thị Hoài “ Tăng cường kiểm soát nội chi phí kinh doanh công ty Lương thực Dịch vụ Quảng Nam” viết tồn hoạt động kiểm soát nội chi phí kinh doanh Công ty, từ đưa Footer Page of 126 Header Page of 126 giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội chi phí kinh doanh Công ty Luận văn thạc sỹ, chuyên ngành kế toán tác giả Trịnh thị Hoàng Dung (2005) đề tài “Tăng cường kiểm soát nội chi phí doanh nghiệp thuộc khu quản lý đường 5”, đề tài nói công tác kiểm soát nội chi phí sản xuất doanh nghiệp xây dựng Đề tài “ Kiểm soát chi phí công ty cổ phần xuất nhập thuỷ sản Miền Trung” tác giả Lê Thị Minh Sang (Năm 2011) viết công tác kiểm soát chi phí doanh nghiệp thương mại có xuất nước ngoài, đề tài vào hoàn thiện công tác kế toán quản trị, tăng cường vai trò thông tin kế toán vào hội đồng quản trị Nhìn chung, đề tài vào vấn đề kiểm soát nội quản lý Do đó, tác giả nhận thấy đề tài nghiên cứu có chung mục tiêu làm để kiểm soát chi phí cách hiệu nhất, lợi nhuận thu lại nhiều hay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chi phí chi Xuất phát từ thực tế đó, tác giả muốn sâu vào nghiên cứu đề tài “ Kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hoá dầu Mekong” Tác giả thực luận văn nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng kiểm soát chi phí tìm giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Trong doanh nghiệp, kiểm soát chức vô quan trọng giúp cho doanh nghiệp tự quản lý hoạt động từ nâng cao hiệu hoạt động Tập hợp tất công cụ kiểm soát gọi hệ thống kiểm soát nội Kiểm soát nội tập hợp tất yếu tố bên bên doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp như: người, yếu tố luật pháp, trị, xã hội, phong tục tập quán, thủ tục nhà quản lý đặt để điều hành, quản lý doanh nghiệp,… Việc thiết lập, trì hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội nhằm mục tiêu sau: Đối với thông tin kế toán đưa ra, kiểm soát nội phải đảm bảo tính trung thực đáng tin cậy thông tin Kiểm soát nội giúp đơn vị bảo vệ sử dụng hiệu nguồn lực đơn vị, bảo mật thông tin, nâng cao uy tín, mở rộng thị phần 1.1.2 Ý nghĩa hệ thống KSNB Một hệ thống kiểm soát nội vững mạnh có ý nghĩa sau: - Giúp cho việc quản lý hoạt động kinh doanh đơn vị hiệu quả, giảm bớt nguy rủi ro tiềm ẩn sản xuất kinh doanh - Bảo vệ tài sản khỏi bị hư hỏng, mát, hao hụt, gian lận, sử dụng sai mục đích Đảm bảo tính xác, kịp thời số liệu, báo cáo kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đảm bảo thành viên tuân thủ nội quy, quy chế, quy trình hoạt động tổ chức quy định pháp luật - Đảm bảo tổ chức hoạt động hiệu quả, sử dụng tối ưu đạt mục tiêu đề 1.1.3 Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội Thông thường hệ thống kiểm soát nội chia thành ba phận: môi trường kiểm soát, hệ thống kế toán thủ tục kiểm soát Các phận thiết kế nhằm đảm bảo việc thực mục tiêu hệ thống kiểm soát nội a Môi trường kiểm soát b Hệ thống kế toán c Các thủ tục kiểm soát 1.2 KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Khái quát chi phí SXKD doanh nghiệp a Bản chất chi phí SXKD Chi phí sản xuất kinh doanh biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà DN bỏ trình hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ đinh (tháng, quí, năm) Bản chất chi phí phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động phát sinh gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh, tài trợ từ vốn kinh doanh bù đắp từ thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh Với chất giúp nhà quản lý phân biệt chi phí với chi tiêu Footer Page of 126 Header Page of 126 b Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh Trong đơn vị, chi phí phân loại theo nhiều tiêu thức khác Mỗi tiêu thức phân loại chi phí có ý nghĩa riêng hoạt động đơn vị Phân loại chi phí để thuận tiện cho công tác quản lý, hạch toán, kiểm tra chi phí phục vụ cho việc đinh kinh doanh Chi phí sản xuất kinh doanh cần phải phân loại theo tiêu thức sau: - Phân loại theo nội dung kinh tế chi phí - Phân loại theo chức hoạt động công dụng kinh tế - Phân loại theo cách ứng xử chi phí - Chi phí kiểm soát chi phí không kiểm soát 1.2.2 Sự cần thiết mục tiêu kiểm soát chi phí doanh nghiệp a Sự cần thiết phải kiểm soát chi phí doanh nghiệp Một thông tin quan trọng nhà quản lý doanh nghiệp thông tin chi phí, chi phí tăng thêm ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận Do vậy, nhà quản lý cần phải kiểm soát chặt chẽ chi phí doanh nghiệp Để quản lý chi phí, cần thiết phải nắm vững khái niệm chi phí cách phân loại chúng cách phân loại chi phí cung cấp thông tin góc độ khác cho nhà quản lý định thích hợp b Mục tiêu kiểm soát chi phí - Kiểm soát việc sử dụng tài sản doanh nghiệp để tránh tình hình sử dụng sai gây lãng phí tài sản doanh nghiệp - Giám sát chặt chẽ sổ sách, chứng từ kế toán để tránh trường hợp gian lận, biển thủ xảy hay khoản chi không hợp lý, chi Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 - Cắt giảm khoản chi phí không cần thiết, vấn đề “nhạy cảm” nên bên cạnh lợi ích có bất lợi tiềm ẩn bên nó, doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ được/mất phải áp dụng cách linh động để giảm tránh thiệt hại cách tốt 1.2.3 Thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí doanh nghiệp a Tổ chức thông tin dự toán chi phí Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh việc dự kiến chi tiêu trình sản xuất kinh doanh cách chi tiết, phù hợp với yêu cầu quản lý doanh nghiệp Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh dựa sở tổng hợp định mức chi phí toàn sản phẩm sản xuất toàn dịch vụ cung cấp b Thông tin kế toán phục vụ kiểm soát chi phí Muốn kiểm soát chi phí phải tổ chức thông tin kế toán phù hợp, thể qua nội dung: + Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán + Tổ chức sổ kế toán hệ thống tài khoản kế toán + Tổ chức hệ thống báo cáo chi phí sản xuất 1.2.4 Kiểm soát chi phí doanh nghiệp a Yêu cầu kiểm soát chi phí Việc ghi nhận chi phí đơn vị cần đảm bảo yêu cầu sau: - Tất chi phí ghi nhận; - Tất chi phí ghi nhận theo chế độ kế toán; - Các nghiệp vụ chi phí phát sinh xác định, cộng dồn hạch toán cách xác; - Các chi phí hạch toán đại diện cho khoản chi tiêu có hiệu lực mục đích SXKD; Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Trình bày lý luận công tác kiểm soát chi phí doanh nghiệp; Tất vấn đề lý luận chương sở để luận văn nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hoá dầu Mekong đưa giải pháp hoàn thiện chương sau CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong có tiền thân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sản xuất Mekong (tên đối ngoại Mekong Petrochemical Company Pte Ltd – viết tắt MPC ) thành lập vào tháng 02/1996 Trụ sở công ty đặt 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, Thị xã Vĩnh Long Nhà máy công ty có vị trí địa lý thuận tiện: nằm khuôn viên Cảng biển Vĩnh Long Nhà máy công ty có vị trí địa lý thuận tiện: nằm khuôn viên Cảng biển Vĩnh Long Cầu tàu Cảng biển cho phép cập tàu có tải trọng đến 5.000 Phía Bắc Kho dầu nhờn tiếp giáp với Sông Cổ Chiên thuận tiện việc vận chuyển nguyên liệu thành phẩm Phía Nam kho tiếp giáp với Quốc lộ 1A đường giao thông huyết mạch khu vực đồng Sông Cửu Long Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty a Sơ đồ máy quản lý công ty b.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn thành viên, đơn vị cấu tổ chức Công ty 2.1.4 Tổ chức Kế toán công ty a Chức năng, nhiệm vụ phận kế toán b Hình thức kế toán số sách kế toán áp dụng Công ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 2.2.1 Môi trường kiểm soát Công ty a Cơ cấu tổ chức b Chính sách nhân c Công tác kế hoạch Công ty d Bộ phận kiểm toán nội e Các nhân tố bên 2.2.2 Mục tiêu đặt công tác kiểm soát chi phí SXKD Công ty cổ phần hóa dầu Mekong Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh có mục tiêu sau: - Thông tin chi phí sản xuất kinh doanh trung thực, đáng tin cậy - Chi phí chi phải đạt hiệu quả, hiệu lực, bao gồm việc bảo vệ nguồn lực không bị thất thoát, hư hỏng sử dụng sai mục đích - Bảo đảm tuân thủ luật pháp, qui định, qui chế Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2.3 Tổ chức hệ thống thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí Công ty a Công tác lập dự toán chi phí Công ty b.Tổ chức thông tin kế toán phục vụ công tác kiểm soát chi phí công ty 2.2.4 Các thủ tục kiểm soát chi phí công ty a Kiểm soát phận thực chế khoán b Thủ tục kiểm soát chi phí phận lại * Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Lưu đồ 2.1 Qui trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 *Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Lưu đồ 2.2 Qui trình kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 *Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Trong đơn vị sản xuất, chi phí sản xuất chung tập hợp chung cho toàn hoạt động sản xuất phân bổ vào giá thành sản phẩm theo tiêu thức định Kiểm soát chi phí sản xuất chung bao gồm kiểm soát khâu phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định phận, chi phí nguyên vật liệu tiền lương gián tiếp tạo sản phẩm, chi phí điện Tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu tổng tài sản công tác kiểm soát cần thực tốt đồng thời với việc kiểm soát công tác tài sản cố định qua việc mua sắm, sử dụng, bảo quản tài sản cố định Để xác định chi phí khấu hao phải xét đến việc tăng giảm tài sản cố định, tài sản cố định có phương pháp thời gian tính khấu hao * Thủ tục kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Thủ tục kiểm soát chi phí bán hàng Chi phí bán hàng phát sinh công ty bao gồm: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí lương nhân viên bán hang, chi phí hoa hồng cho đại lý, chi phí khác tiền… Chi phí bán hàng bao gồm: chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm tiền lương nhân viên bán hàng, hoa hồng cho đại lý, chi phí in ấn hoá đơn bán hang khoản chi phí khác phục vụ cho việc bán hàng Kế toán hạch toán vào tài khoản 641 “chi phí bán hàng” để tập hợp chi phí lập bảng tổng hợp chi phí bán hàng Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác Chi phí khấu hao tài sản cố định: Cách tính khấu hao tất Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 tài sản cố định công ty phương pháp kế toán chi phí khấu hao phòng tài kế toán tính Nội dung kết hợp trình bày phần thủ tục kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp Thủ tục kiểm soát chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm toàn chi phí phát sinh văn phòng công ty Chi phí bao gồm tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương cán công nhân viên, ban giám đốc cá nhân phòng ban có liên quan 2.2.5 Đánh giá chung công tác kiểm soát chi phí Công ty a Ưu điểm Trong thực tế hệ thống KSNB hoàn hảo, nghĩa hệ thống ngăn ngừa hậu xấu xảy Công ty cổ phần hoá dầu Mekong không ngoại lệ Nhưng nhìn chung, Công ty thiết lập hệ thống KSNB tương đối hữu hiệu, giúp ngăn chặn gian lận hạn chế phần sai sót Mặc dù địa bàn kinh doanh Công ty phân tán rộng việc để phận tự chịu trách nhiệm hoạt động làm cho việc quản lý chặt chẽ hơn, sâu sát Trong thời gian gần đây, công tác thông tin Công ty trọng, cụ thể việc nối mạng Internet cho tất máy tính để cần liên lạc với qua hệ thống máy tính, điều góp phần làm giảm đáng kể chi phí điện thoại Về trình tự luân chuyển chứng từ chứng từ chi phí công ty thực cách khoa học hợp lý nhanh chóng Về hình thức sổ kế toán công ty thiết kế hệ thống, tiết Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 kiệm thời gian chi phí cho sổ sách Việc theo dõi tình hình nhập xuất - tồn kho chặt chẽ Thích hợp cho việc sử dụng nhiều tài khoản dễ dàng cho việc ứng dụng tin học vào công tác kế toán Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kế toán tốt Các máy tính phòng kế toán nối mạng Công ty đưa phần mềm kế toán vào sử dụng cho công tác hạch toán kế toán ngày hoàn thiện nhằm đáp ứng cho công việc đòi hỏi ngày phức tạp Về tổ chức kiểm tra kế toán, Công ty thực việc đánh giá kiểm tra công tác kế toán tương đối tốt, phù hợp với quy định Nhà Nước Hàng năm có thuê Công ty kiểm toán đến làm việc Công ty Việc kiểm tra giúp cho Công ty tránh sai xót làm cho công tác kế toán ngày tốt b Những vấn đề tồn Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chi phí Công ty có số tồn định làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh, từ ảnh hưởng đến hoạt động Công ty, ảnh hưởng đến khả cạnh tranh Công ty thương trường như: - Khi ký hợp đồng mua vật tư, phận cung ứng vật tư có quyền lựa chọn nhà cung cấp, việc so sánh giá vật tư mang tính lấy lệ, sau chọn nhà cung cấp, phòng vật tư lập hợp đồng trình giám đốc công ty ký duyệt, xảy trường hợp, cung ứng vật tư thông đồng với nhà cung cấp nâng giá vật tư để hưởng chênh lệch giá chiếm khoản chiết khấu thương mại Khâu cung ứng công ty chưa có lựa chọn, đánh giá lực nhà cung cấp cách công khai - Khâu giao nhận nhập kho nguyên vật liệu công ty không tổ chức phận nhận vật tư, trình nhận vật tư thủ kho đamt nhận Khi thủ kho nhập vật tư chứng kiến phận Footer Page 18 of 126 17 Header Page 19 of 126 cung ứng vật tư kế toán công ty, có thông đồng thủ kho với người giao hàng có ký nhận khống, không đủ số hàng theo phiếu nhập - Thủ tục kiểm soát dầu nhờn sản xuất nhập kho chưa chặt chẽ - Việc xuất kho dầu nhờn gởi đại lý bán lẻ chưa có quy trình kiểm soát chặt chẽ - Lương CBCNV phận tính theo doanh thu đạt kỳ, lương cố định Điều làm cho người lao động không an tâm công việc thu nhập không ổn định - Hàng tháng, Công ty chuyển tiền từ tài khoản Công ty để toán tiền lương cho CBCNV qua tài khoản cá nhân người mà tài khoản chuyên chi lương để hạn chế rủi ro toán lương - Các khoản chi phí vận chuyển chưa kiểm soát hết được, Công ty sách tiết kiệm chi phí vận chuyển KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương này, giới thiệu tổng quan đặc điểm hoạt động kinh doanh, cấu tổ chức quản lý, tổ chức kế toán Công ty Từ làm rõ thực trạng KSNB chi phí Công ty cổ phần hoá dầu Mekong Trên thực tế, KSNB chi phí Công ty cổ phần hoá dầu Mekong đạt số thành tựu định: Có đội ngũ cán công nhân viên thạo việc, có tinh thần trách nhiệm, có thái độ hợp tác tốt, có đội ngũ cán quản lý có lực, có kinh nghiệm; Công ty xây dựng số sách, quy trình kiểm soát chi phí hiệu Footer Page 19 of 126 18 Header Page 20 of 126 Bên cạnh mặt đạt được, kiểm soát chi phí Công ty tồn làm cho hiệu chi phí thấp, từ ảnh hưởng đến kết hoạt động Công ty hạn chế khả cạnh tranh Công ty thương trường Do vậy, vấn đề đặt Công ty phải tìm biện pháp khắc phục tồn để nâng cao tính hữu hiệu KSNB chi phí nói riêng hệ thống KSNB nói chung CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY Kiểm soát chi phí hoạt động thiết yếu cho doanh nghiệp Hiểu loại chi phí, nhân tố ảnh hưởng đến chi phí, kiểm soát chi phí, từ tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu hiệu hơn, sau tăng hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp Vì vậy, cần phải xây dựng hệ thống kiểm soát hợp lý, chặt chẽ để giảm thiểu tỉ lệ thất dầu nhờn cho Công ty, vấn đề lớn đặt cho nhà quản lý thành viên Doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm, cần phải đưa giải pháp nhằm kiểm soát hiệu sản xuất kinh doanh kiểm soát chi phí 3.2 HOÀN THIỆN THỦ TỤC KIEMR SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Kiểm soát chi phí thành phần kiểm soát nội bộ, mang tính chất nội Để hạn chế rủi ro, gian lận thủ tục kiểm soát chi phí, cần thiết phải đánh giá rủi ro xảy Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 cho thủ tục Đó sở để đưa giải pháp hạn chế bớt rủi ro, gian lận phù hợp Để giảm thiểu bớt rủi ro gian lận xảy kiểm soát chi phí cần phải có thủ tục kiểm soát chi phí thật chặt chẽ, giải pháp nhằm hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí tốt 3.2.1 Thủ tục kiểm soát chi phí nguyên vật liệu Lưu đồ 3.1 Quy trình kiểm soát xuất kho nguyên vật liệu Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.2.2 Thủ tục kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Lưu đồ 3.2 Quy trình kiểm soát chi phí nhân công Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.3 Thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất chung Tiến hành phân tích chi phí sản xuất chung theo tổng số chi phí theo yếu tố để đánh giá thay đổi tỷ trọng khoản chi thực tế so với dự toán Phân tích tổng số chi phí sản xuất chung, việc tìm chênh lệch nguyên nhân đưa tới chênh lệch chi phí sản xuất chung thực tế so với dự toán cần phải xác định đâu định phí đâu biến phí để có biện pháp quản lý thích hợp Công ty cần xây dựng báo cáo phân tích biến động biến phí sản xuất chung định phí sản xuất chung để tìm nhân tố ảnh hưởng dẫn đến biến động khoản mục chi phí này, từ đưa biện pháp kiểm soát thích hợp Trong nhóm chi phí này, chi phí điện năng, chi phí sửa chữa lớn chiếm tỉ trọng lớn, gây ảnh hưởng lớn đến chi phí giá thành, cần phải kiểm soát chặt chẽ để tiết kiệm chi phí cho phận, cần phải có đối chiếu thường xuyên chi phí phát sinh với định mức xây dựng phê duyệt, để kịp thời điều chỉnh trình sản xuất Tương tự việc phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu, phải thường xuyên đối chiếu chí phí điện thực tế hàng tháng với dự toán chi phí lập cách thường xuyên để kịp thời điều chỉnh trình sản xuất Vì chi phí điện chiếm tỉ trọng lớn chi phí giá vốn hàng bán, thề việc kiểm soát, đối chiếu, phân tích tình hình thực hiện, theo dõi biến động khoản mục chi phí quan trọng, phát kịp thời, tìm hiểu nguyên nhân để khắc phục Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 sớm lãng phí, hay rủi ro tránh cho Doanh nghiệp thất thoát xảy Ngoài ra, chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa ống dẫn dầu bị vỡ bất thường hàng năm chiếm tỉ trọng đáng kể cấu giá thành Vì cần kiểm soát chặt chẽ chi phí Cần xây dựng qui trình rõ ràng để chi phí phát sinh hợp lý nhất, không gây lãng phí cho Doanh nghiệp 3.2.4 Thủ tục kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Đối với chi phí hoa hồng môi giới lương kinh doanh nhân viên bán hàng công ty nên xác định dựa theo doanh thu kỳ Đối với loại chi phí dịch vụ mua chi phí tiền khác công ty cần kiểm soát tốt hai loại chi phí tiến hành phân loại cụ thể hai loại chi phí theo dạng chứng từ, nghiệp vụ phát sinh xây dựng hệ thống quy định, định mức sử dụng sở quy định định mức xây dựng kế hoạch công ty chi phí phát sinh thực tế kỳ trước Đồng thời ban hành kèm theo số quy định, quy chế việc sử dụng tiết kiệm hình thức kỷ luật việc sử dụng vượt định mức, lãng phí 3.3 TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TUÂN THỦ CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY Thành lập phận giám sát, kiểm tra đánh giá việc tuân thủ thủ tục phận phân xưởng Công ty, ví dụ kiểm tra việc bán hàng đại lý có bán giá công ty đưa hay không để không làm ảnh hưởng đến uy tín công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, kiểm tra tình hình chất lượng sản phẩm Footer Page 24 of 126 23 Header Page 25 of 126 đại lý tránh tình trạng đưa hàng giả vào bán có phát xử lý kịp thời trường hợp làm trái với quy định Công ty Kiểm tra phát trường hợp phân xưởng không bảo quản tốt loại nguyên vật liệu nhận phân xưởng làm cho nguyên vật liệu bị hư dẫn đến chất lượng sản phẩm làm không đạt yêu cầu công ty làm dẫn đến giảm hiệu kinh doanh công ty KẾT LUẬN CHƯƠNG Để kiểm soát có hiệu chi phí kinh doanh, doanh nghiệp phải có hệ thống KSNB với môi trường kiểm soát, thủ tục kiểm soát thông tin kế toán phục vụ kiểm soát hữu hiệu Qua tìm hiểu thực trạng kiểm soát chi phí Công ty cổ phần hóa dầu Mekong, từ hạn chế kiểm soát chi phí, đề xuất số giải pháp gồm: - Giải pháp hoàn thiện thông tin phục vụ kiểm soát chi phí công ty - Giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát chi phí công ty Những giải pháp nhằm giải hạn chế kiểm soát chi phí kinh doanh Công ty, góp phần tăng cường kiểm soát chi phí Công ty Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Xu hội nhập kinh tế quốc tế tất yếu dẫn đến mức độ cạnh tranh thương trường gay gắt Do vậy, để doanh nghiệp tồn phát triển vấn đề đặt cho nhà quản lý phải nhanh nhạy với biến động thị trường, phải quản lý chi phí sản xuất, từ tăng cường kiểm soát quản lý chi phí sản xuất nhằm đạt mục tiêu hiệu hoạt động giúp cho nhà quản lý có sở đưa định kinh doanh xác, kịp thời; đạt lợi nhuận mong muốn để doanh nghiệp tồn phát triển Kiểm soát chi phí sản xuất vấn đề quan trọng hàng đầu quản lý chi phí Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn giải nội dung sau: Hệ thống hóa vấn đề lý luận kiểm soát chi phí sản xuất doanh nghiệp, làm tiền đề cho việc đánh giá thực trạng tìm giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty cổ phần hóa dầu Mekong Luận văn phản ánh thực trạng công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty cổ phần hóa dầu Mekong bao gồm: Mục tiêu kiểm soát, Tổ chức thông tin phục vụ cho kiểm soát chi phí sản xuất thủ tục kiểm soát chi phí sản xuất Phân tích mặt hạn chế cần hoàn thiện kiểm soát chi phí sản xuất Công ty cổ phần hóa dầu Mekong Từ đó, xác định số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty cổ phần hóa dầu Mekong nhằm hạn chế việc sử dụng lãng phí chi phí để làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh, tăng lợi nhuận hoạt động cho Công ty Hy vọng rằng, qua luận văn này, nghiên cứu tác giả góp phần nhỏ bé nhằm nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty cổ phần hóa dầu Mekong thời gian tới Footer Page 26 of 126 ... Thực trạng công tác kiểm soát chi phí công ty cổ phần hóa dầu Mekong Chương 3: Hoàn thiện kiểm soát chi phí công ty cổ phần hóa dầu Mekong Tổng quan tài liệu nghiên cứu Kiểm soát chi phí công việc... cho kiểm soát chi phí Công ty a Công tác lập dự toán chi phí Công ty b.Tổ chức thông tin kế toán phục vụ công tác kiểm soát chi phí công ty 2.2.4 Các thủ tục kiểm soát chi phí công ty a Kiểm soát. .. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DẦU MEKONG 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần hóa dầu Mekong có
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong, Kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong, Kiểm soát chi phí tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Mekong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay