Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Dược TW3

26 108 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:26

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ NGỌC HÒA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN VIỆT Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty TNHH MTV Dược TW III công ty chuyên sản xuất, kinh doanh dược phẩm vật tư thiết bị y tế có qui mô, phạm vi hoạt động tương đối lớn địa bàn Miền Trung, Tây Nguyên nước Với xuất nhiều công ty Dược nước nước với tiềm lực tài lớn, cạnh tranh ngành Dược diễn điều tất yếu Yêu cầu khắt khe công ty phải kiểm soát chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn thị trường, hoàn thành mục tiêu mà doanh nghiệp đặt Muốn đạt điều này, cấu tổ chức doanh nghiệp phải phân cấp quản lý cách rõ ràng, tổ chức thành nhiều phận nhà quản lý phận phải có độc lập tương đối điều hành công việc mình, hoàn thành nhiệm vụ đặt Xuất phát từ yêu cầu trên, tác giả nghiên cứu thực đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích đề tài sở nghiên cứu vấn đề lý luận chung kế toán trách nhiệm, vận dụng để tìm hiểu thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3, nhằm: - Tìm ưu điểm tồn công tác đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận cấu tổ chức Công ty TNHH MTV Dược TW3 Footer Page of 126 Header Page of 126 - Đưa giải pháp tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm theo đặc thù công ty, giúp nhà quản trị có sở để đánh giá cách đắn thành đơn vị, phận việc hướng tới mục tiêu chung công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng vào tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3 Phạm vi nghiên cứu luận văn giới hạn Công ty TNHH MTV Dược TW3 Đây doanh nghiệp có qui mô lớn, gồm nhiều đơn vị, phận trực thuộc Luận văn nghiên cứu từ cấp thấp đến cấp cao cấu tổ chức công ty Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa phương pháp luận vật biện chứng kết hợp với phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, phân tích, logic để hệ thống hoá sở lý luận kế toán trách nhiệm, từ nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3, đề giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm cho công ty Bố cục đề tài Ngoài lời mở đầu, kết luận, đề tài trình bày với chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Khái quát đặc điểm thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3 Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3 Footer Page of 126 Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Qua tìm hiểu trình hình thành phát triển kế toán quản trị chi phí nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng VN với việc nghiên cứu, tổng hợp mặt lí luận hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm nói chung, đặc thù kế toán trách nhiệm Công ty TNHH mô hình tổ chức kế toán trách nhiệm công ty TNHH số quốc gia giới, nhóm tác giả PGS.TS Phạm Văn Dược, TS.Huỳnh Đức Lộng, TS.Trần Văn Tùng, TS.Phạm Xuân Thành TS.Trần Phước xây dựng mô hình báo cáo đánh giá trách nhiệm quản trị công ty niêm yết gồm ba giai đoạn như: (1) Xác định hệ thống báo cáo trách nhiệm; (2) Xác định phương pháp kĩ thuật để lập báo cáo trách nhiệm (3) Xử lý nguồn thông tin lập báo cáo trách nhiệm cho trung tâm trách nhiệm cụ thể.Theo nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang – Đại học kinh tế quốc dân mối quan hệ chế phân cấp quản lý tài kế toán trách nhiệm doanh nghiệp sản xuất Việt Nam(Tạp chí kế toán số 136 tháng 3/2012) chế phân cấp quản lý tài sở để hình thành trung tâm trách nhiệm Các nghiên cứu mang tính định hướng, lý luận chung đề cập dùng chung cho doanh nghiệp, không phân biệt lĩnh vực, không tính đến đặc thù riêng ngành khác Trên thực tế, có nhiều tác giả nhận thức khác biệt ngành nên có công trình sâu nghiên cứu công tác tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm ngành, loại hình đơn vị cụ thể Một số nghiên cứu kể đến như: “Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán trách nhiệm Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị khu công nghiệp Việt Nam” – Luận văn Thạc sỹ kinh tế tác giả Đỗ Khánh Ly; “Hoàn thiện hệ thống kế toán Footer Page of 126 Header Page of 126 trách nhiệm Công ty vận tải Quốc tế I.T.I”- Luận văn Thạc sỹ kinh tế tác giả Dương Thị Cẩm Nhung; “Xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm quản lý Công ty điện tử Samsung Vina”- Luận văn Thạc sỹ kinh tế tác giả Lê Minh Hiền CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm hệ thống thừa nhận phận (thành viên, người) tổ chức có quyền đạo chịu trách nhiệm nghiệp vụ riêng biệt thuộc phạm vi quản lý mình, họ phải xác định, đánh giá báo cáo cho tổ chức, thông qua cấp quản lý cao sử dụng thông tin để đánh giá thành phận tổ chức 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm a Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị b Kế toán trách nhiệm - nhân tố hệ thống kiểm soát quản lý c.Tính hai mặt kế toán trách nhiệm 1.1.3 Vai trò kế toán trách nhiệm Mục đích kế toán trách nhiệm đo lường, qua đánh giá trách nhiệm quản lý kết hoạt động phận việc thực mục tiêu chung toàn doanh nghiệp Việc đánh giá thường dựa hai tiêu chí: hiệu hiệu Theo đó: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Hiệu quả: có đạt mục tiêu đề mà chưa kể đến việc sử dụng tài nguyên nào, tính toán việc so sánh kết đạt với mục tiêu đề cho trung tâm trách nhiệm Nói cách khác, mức độ mà trung tâm trách nhiệm hoàn thành mục tiêu - Hiệu năng: tỷ lệ đầu so với đầu vào trung tâm trách nhiệm, hay nói tỷ lệ kết thực tế đạt so với nguồn tài nguyên thực tế mà trung tâm trách nhiệm sử dụng để tạo kết 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Cơ sở thiết lập khái niệm trung tâm trách nhiệm a Phân cấp quản lý – sở thiết lập kế toán trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm gắn liền với phân cấp quản lý Thật vậy, phân cấp quản lý không tồn hệ thống kế toán trách nhiệm hay hệ thống kế toán trách nhiệm ý nghĩa Hệ thống kế toán trách nhiệm tồn tại, hoạt động có hiệu tổ chức phân quyền, quyền định trách nhiệm trải rộng toàn tổ chức Các cấp quản lý khác quyền định chịu trách nhiệm với phạm vi quyền hạn trách nhiệm họ Hoạt động tổ chức gắn liền với hệ thống quyền hạn, trách nhiệm tất phận, thành viên b Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trên quan điểm kế toán trách nhiệm, tổ chức xem tập hợp, hay mạng lưới trung tâm trách nhiệm Cụ thể hơn, người tổ chức chịu trách nhiệm với phần lớn tổ chức tổ chức nhân thành Footer Page of 126 Header Page of 126 nhóm (phòng, phận, chương trình ) nên nhóm xem trung tâm trách nhiệm Như vậy, vấn đề đặt thiết lập cấu trúc hệ thống kế toán trách nhiệm “nhóm có trách nhiệm với gì”? Mục đích quản trị cấp cao thiết kế mạng lưới trung tâm trách nhiệm tổ chức cho cá nhân có trách nhiệm hoạt động mà họ có quyền kiểm soát Trên quan điểm vậy, nêu khái niệm trung tâm trách nhiệm, phận hay phòng ban chức mà kết gắn với trách nhiệm trực tiếp nhà quản lý cụ thể Nói cách khác, trung tâm trách nhiệm tổ chức giao cho nhà quản lý cụ thể, nhà quản lý người chịu trách nhiệm điều hành trung tâm phạm vi quyền hạn giao chịu trách nhiệm toàn kết đạt trung tâm 1.2.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm a Xác định trung tâm trách nhiệm Trung tâm chi phí Trung tâm doanh thu Trung tâm lợi nhuận Trung tâm đầu tư b Đặc điểm trung tâm trách nhiệm - Nhà quản lý trung tâm trách nhiệm chịu trách nhiệm kết hoạt động trung tâm quản lý - Quyền định phân định rõ ràng cho trung tâm trách nhiệm -Việc đánh giá kết hoạt động trung tâm trách nhiệm dựa thông tin nội hệ thống kế toán quản trị cung cấp Footer Page of 126 Header Page of 126 c Mối quan hệ trung tâm trách nhiệm với cấu tổ chức quản lý Hệ thống kế toán trách nhiệm mối quan hệ với cấu tổ chức quản lý thể thông qua sơ đồ sau: Cơ cấu tổ chức quản lý Hệ thống kế toán trách nhiệm Chỉ tiêu đánh giá Đại diện chủ sở hữu vốn Hội đồng quản trị Trung tâm đầu tư - ROI - RI Tổng công ty, công ty, chi nhánh độc lập Trung tâm lợi nhuận - Chênh lệch lợi nhuận - Tỷ lệ lợi nhuận vốn Các chi nhánh, phận bán hàng Trung tâm doanh thu Trung tâm chi phí Các đơn vị, phận sản xuất - Chênh lệch doanh thu - Tỷ lệ doanh thu vốn - Chênh lệch chi phí - Tỷ lệ chi phí doanh thu Sơ đồ 1.2 Sơ đồ quan hệ cấu tổ chức quản lý hệ thống kế toán trách nhiệm Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.2.3 Báo cáo thành trung tâm trách nhiệm Thành trung tâm trách nhiệm tổng hợp định kỳ báo cáo Các báo cáo phản ảnh kết tiêu tài chủ yếu đạt trung tâm trách nhiệm khoảng thời gian định Báo cáo thành báo cáo so sánh tiêu thực tế với dự toán, đồng thời chênh lệch kết thực tế so với dự toán theo tiêu chuyển tải báo cáo phù hợp với quyền hạn trách nhiệm tài trung tâm trách nhiệm có liên quan 1.2.4 Đánh giá thành trung tâm trách nhiệm a Đánh giá thành trung tâm chi phí Trung tâm chi phí chia làm hai dạng trung tâm chi phí tiêu chuẩn trung tâm chi phí tự b Đánh giá thành trung tâm doanh thu • Về mặt hiệu quả: đối chiếu doanh thu thực tế đạt với doanh thu dự toán phận Xem xét tình hình thực dự toán tiêu thụ, qua phân tích sai biệt doanh thu ảnh hưởng nhân tố có liên quan đơn giá bán, khối lượng sản phẩm tiêu thụ cấu sản phẩm tiêu thụ • Về mặt hiệu năng: cần so sánh tốc độ tăng doanh thu với tốc độ tăng chi phí phát sinh trung tâm đo lường hiệu trung tâm doanh thu c Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận Về mặt hiệu quả: so sánh lợi nhuận đạt thực tế với lợi nhuận ước tính theo dự toán Phân tích khoản sai biệt lợi nhuận ảnh hưởng nhân tố có liên quan doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lí Qua xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan làm biến động lợi nhuận so với dự toán Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 b Đặc điểm tổ chức sản xuất Hiện tại, xưởng sản xuất GMP WHO Công ty TNHH MTV Dược TW III bao gồm phận quản lý sản xuất, phận thực sản xuất phận phục vụ sản xuất để thực giai đoạn sản xuất từ pha chế đến hoàn thiện c Đặc điểm tổ chức mạng lưới phân phối Hiện nay, Công ty TNHH MTV Dược TW III xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp ba miền, gồm hai chi nhánh Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hàng loạt cửa hàng bán lẻ nước Trụ sở Công ty Đà Nẵng tập trung kinh doanh địa bàn Đà Nẵng mở rộng thị trường khắp miền Trung Tây Nguyên Hai chi nhánh Công ty Hà Nội TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá Công ty thị trường miền Bắc miền Nam Đối tượng khách hàng Công ty mở rộng bệnh viện, xí nghiệp, công ty cá nhân có nhu cầu dược phẩm, nguyên liệu hoá chất, thiết bị y tế Với phát triển mạng lưới phân phối, qui mô uy tín Công ty ngày nâng cao 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty TNHH MTV Dược TW3 a Mô hình tổ chức máy quản lý Công ty b Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH MTV Dược TW III a Sơ đồ máy kế toán b Đặc điểm hình thức sổ kế toán Công ty Hiện tại, Công ty TNHH MTV Dược TW III sử dụng phần mềm kế toán máy để thực công tác kế toán in sổ kế Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 toán, báo cáo tài Phần mềm Fast accouting mà Công ty sử dụng thiết kế theo quy định Bộ tài chính, với đầy đủ hình thức kế toán để thuận tiện cho doanh nghiệp lựa chọn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, với mẫu chứng từ có sẵn phần mềm, dễ dàng cho kế toán phần hành lựa chọn để nhập liệu vào máy tính Trình tự ghi sổ kế toán đơn vị trực thuộc hoàn toàn giống Công ty c Đặc điểm công tác kế toán quản trị Công ty Hiện nay, hệ thống báo cáo tài Công ty TNHH MTV Dược TW III thực đầy đủ, xác, luật định Chương trình phần mềm kế toán trang bị tốt nhằm giúp cho việc báo cáo, hạch toán kế toán nhanh chóng, xác, kịp thời Bên cạnh đó, Công ty bước triển khai công tác kế toán quản trị phục vụ công tác báo cáo nội doanh nghiệp Tuy nhiên, công tác mang tính thời nhằm mục đích phục vụ yêu cầu thông tin cho lãnh đạo khoảng thời gian định đó, chưa vào quy cũ Hiện Công ty thực tính giá theo phương pháp toàn Các chi phí tổng hợp nhằm mục đích phục vụ cho việc tính giá thành, lập báo cáo tài Các chi phí phát sinh kỳ đơn vị chưa phân loại, phân tích theo cách ứng xử chi phí, vậy, việc kiểm soát chưa thực cách khoa học Kế toán chi phí chưa coi trọng với tư cách công cụ phục vụ cho quản trị nội Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý Công ty - Phân cấp quản lý tài Với mạng lưới phân phối rộng hai chi nhánh hai đầu đất nước, công ty phải có phân cấp chặt chẽ cụ thể nhằm hạn chế thấp rủi ro tổn thất Trách nhiệm quyền hạn phân cho người đứng đầu chi nhánh, phòng ban tương đối cụ thể, đề cập phần trước Đối với phân cấp quản lý tài chính, Công ty thực dựa Quy chế quản lý tài công ty nhà nước quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 199/2004/NĐ- CP ngày 3/12/2004 Chính phủ Để tăng cường công tác quản lý tài Công ty TNHH MTV Dược TW3, tạo chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực, bảo toàn phát triển vốn, Công ty ban hành qui chế quản lý tài Công ty chi nhánh sau: * Đối với Công ty * Đối với chi nhánh (Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh TPHCM) - Phân cấp lập kế hoạch Công ty TNHH MTV Dược TW3 doanh nghiệp có qui mô lớn, công tác lập kế hoạch xem nội dung quan trọng trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dài hạn (3 năm) năm sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư sửa chữa – nâng cấp sở sản xuất, đầu tư nguồn nhân lực đồng thời đưa giải pháp thiết thực để thực kế hoạch đề Trên Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 sở kế hoạch dài hạn, Công ty triển khai kế hoạch hàng năm, duyệt giao kế hoạch cho chi nhánh, kiểm tra trình thực kế hoạch chi nhánh Tại chi nhánh, công tác lập kế hoạch giao cho phòng tài - kế hoạch kết hợp với phân xưởng sản xuất phòng bán khác đơn vị thực Trên sở kế hoạch tổng thể Công ty giao, chi nhánh triển khai thực kế hoạch cụ thể, chi tiết cho năm quí Hiện nay, Công ty thực việc chưa phân cấp cho phận tự lập kế hoạch phận phân xưởng sản xuất không lập kế hoạch sản xuất, chi nhánh không lập kế hoạch tiêu thụ mà phối hợp cung cấp thông tin cho phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty thực 2.2.2 Tổ chức báo cáo trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW III a Khái quát hệ thống báo cáo Công ty Trên sở phân cấp quản lý, phận tuỳ thuộc vào phạm vi quyền hạn trách nhiệm để quản lý kiểm soát thông tin kinh tế, tài Các phận thực kế hoạch Công ty giao có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập báo cáo tổng hợp phục vụ cho việc phân tích đánh giá toàn hoạt động Công ty Đồng thời, phận chấp hành kiểm tra, kiểm soát trực tiếp, toàn diện định kỳ lãnh đạo Công ty b Báo cáo trách nhiệm phận bán hàng (chi nhánh, phòng kinh doanh) Lập kế hoạch doanh thu Báo cáo thực doanh thu phận bán hàng Báo cáo tổng hợp doanh thu Công ty Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 c Báo cáo trách nhiệm phân xưởng sản xuất Lập kế hoạch phân xưởng sản xuất Báo cáo chi phí phân xưởng d Báo cáo tình hình kinh doanh Chi nhánh Theo phân cấp quản lý tài Công ty nay, hai chi nhánh Hà Nội Hồ Chí Minh có nhiệm vụ chủ yếu thực công tác bán hàng, phát triển thị trường mở rộng mạng lưới bán hàng Công ty hai đầu đất nước Hai đơn vị tự thực tổ chức kinh doanh hàng hoá hình thức xuất nhập trực tiếp, mua bán nước, tự hạch toán doanh thu, chi phí Hằng năm, chi nhánh thực kế hoạch doanh thu theo mức công ty giao khoán có trách nhiệm nộp đầy đủ mức lợi nhuận khoán cho công ty Do có độc lập tổ chức thực kinh doanh hai chi nhánh, nên công tác đánh giá kết kinh doanh hai đơn vị lãnh đạo Công ty trọng thực e Báo cáo kinh doanh tổng hợp Công ty Dựa vào kế hoạch sản xuất, doanh thu phê duyệt, kế toán trình Giám đốc công ty kế hoạch kinh doanh tổng hợp Công ty Kế hoạch thể tiêu tình hình kinh doanh Công ty doanh thu, chi phí, giá trị sản xuất, thông tin tình hình xuất nhập Ngoài ra, cung cấp thông tin nghĩa vụ Công ty với nhà nước người lao động, khoản nộp ngân sách nhà nước năm, lương bình quân người lao động Sau phê duyệt kế hoạch trở thành mục tiêu thực toàn Công ty, sở để đánh giá kết kinh doanh năm hay quí, tháng Công ty Giám đốc Công ty người chịu trách nhiệm chung, đảm bảo thực kế hoạch đề Theo quy định, kế hoạch tổng hợp Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 gởi Tổng Công ty Dược, làm đánh giá hoạt động Công ty năm tới 2.2.3 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW3 a Ưu điểm tổ chức kế toán trách nhiệm - Cơ cấu quản lý tương đối chặt chẽ, mức độ phân quyền hợp lý Tại công ty có phân cấp quản lý tài chính, quy chế phân công phân nhiệm tương đối hợp lý, có người đứng đầu chịu trách nhiệm chung cho kết hoạt động phận, đảm bảo đem lại hiệu hoạt động định - Tại công ty Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh giao cho phòng kế toán phòng kế hoạch thực đặn vào đầu năm Các kế hoạch đề tiêu doanh thu, chi phí cho năm tới, nhằm định hướng sở đánh giá hiệu hoạt động Công ty b Những mặt hạn chế công tác kế toán trách nhiệm Công ty - Công tác kế toán tập trung vào kế toán tài mà chưa trọng kế toán quản trị Đối với kế toán trách nhiệm, Công ty tập trung vào giao tiêu kế hoạch, chưa trọng đến tổ chức báo cáo thực - Phân cấp quản lý tài Công ty chưa gắn với hình thành nên trung tâm trách nhiệm Do đó, chi phí, doanh thu, lợi nhuận chưa gắn trách nhiệm cá nhân, phận, khó xác định nguyên nhân qui trách nhiệm không hoàn thành kế hoạch hay có vấn đề phát sinh Vì thế, đánh giá, kết luận lãnh đạo Công ty mang tính chất chung chung, chưa nhằm vào khắc phục nhược điểm để tạo động lực phát triển Công ty Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Công tác lập kế hoạch tổ chức lập báo cáo thực mang tính chất đại khái, theo qui định Tổng Công ty Dược chưa vào cụ thể, chi tiết Hơn nữa, tiêu đề dựa vào thông tin lịch sử ý kiến chủ quan lãnh đạo chưa vào phân tích tình hình biến động thị trường Do vậy, kế hoạch chưa đóng góp nhiều công tác đánh giá hiệu hoạt động cá nhân, phận toàn Công ty Do đó, cần xây dựng hệ thống dự toán từ cấp thấp đến cấp cao công ty để làm sở đánh giá thực kế hoạch - Chưa xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết trung tâm Hệ thống tiêu giúp đánh giá trung tâm cách xác Căn vào kết trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực mục tiêu chung - Hệ thống báo cáo nội chưa tổ chức đầy đủ Các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán tài chưa cụ thể, chi tiết mức đóng góp phận vào mục tiêu chung toàn Công ty Do đó, chúng chưa đáp ứng nhu cầu nhà quản lý phận việc điều hành, kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đánh giá, xác định trách nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ trung tâm - Công tác phân tích chi phí, doanh thu chưa quan tâm, trọng mức Công ty dừng lại việc so sánh chi phí, doanh thu để đánh giá mức độ biến động chúng với kế hoạch so với kỳ năm trước, chưa trọng đến việc đánh giá thành đơn vị, phận việc kiểm soát chi phí, doanh thu lợi nhuận Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 3.1.1 Xây dựng trung tâm trách nhiệm a Xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm Hình 3.1 Mô hình trung tâm trách nhiệm Công ty Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 b Mục tiêu nhiệm vụ trung tâm Trung tâm chi phí Việc xây dựng thành nhiều trung tâm chi phí tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực; cho phép thu thập thông tin chi phí dễ dàng hơn, cung cấp thông tin chi phí phát sinh nhiều phận khác Công ty Người quản lý trung tâm chi phí kiểm soát chịu trách nhiệm phát sinh chi phí trung tâm quản lý Từ giúp cho lãnh đạo Công ty kiểm soát chi phí phận, đồng thời xác định hiệu hoạt động phận khác nhau, tập trung vào phận sử dụng không hiệu nguồn lực người, cải Trung tâm doanh thu Mục tiêu trung tâm doanh thu bảo đảm hoàn thành vượt mức tiêu bán hàng mà Công ty xây dựng kế hoạch; kiểm soát doanh thu phát sinh phận Để thực mục tiêu, nhiệm vụ phận bán hàng Công ty lập thực kế hoạch tiêu thụ theo dự toán; theo dõi bán hàng, quản lý chi phí bán hàng phát sinh phận mình, chủ động việc tổng hợp doanh thu bán hàng xác định nguyên nhân gây nên biến động doanh thu Đối với nhân viên phòng kinh doanh, trung tâm chi nhánh, cần tích cực việc tạo mối quan hệ với khách hàng nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu bán hàng hoá cho Công ty Trưởng phòng kinh doanh giám đốc chi nhánh phải chủ động điều hành chịu trách nhiệm doanh thu đạt phạm vi quản lý Trung tâm lợi nhuận Mục tiêu trung tâm lợi nhuận chi nhánh đảm bảo Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 tỉ lệ tăng lợi nhuận doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn cấp nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận Để đạt mục tiêu vậy, chi nhánh văn phòng Công ty Đà Nẵng cần tổng hợp đầy đủ, xác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh, đồng thời theo dõi quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, đem lại lợi nhuận ngày cao Các đơn vị thành viên cần chủ động việc tổng hợp doanh thu bán sản phẩm bên ngoài, tập hợp chi phí bán hàng, chi phí lương nhân viên, tiền vận chuyển, bốc dỡ chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí văn phòng phẩm…Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm theo dõi, phân tích tình hình chi phí doanh thu đơn vị mức độ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đặt Trung tâm đầu tư Mục tiêu trung tâm đầu tư Công ty làm để sử dụng vốn có hiệu quả, đạt mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh Người quản trị trung tâm đầu tư Giám đốc công ty phải xây dựng dự án đầu tư, tăng cường quản lý sử dụng vốn khả huy động nguồn tài trợ Với mục tiêu đó, nhiệm vụ lãnh đạo Công ty phải nắm doanh thu, chi phí tất hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đánh giá hiệu đầu tư thông qua tiêu lợi nhuận để lại, khả sinh lời đồng vốn đầu tư bao nhiêu; thực biện pháp cải thiện tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, nỗ lực thúc đẩy hiệu hoạt động đầu tư toàn Công ty Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 3.1.2 Hoàn thiện công tác lập dự toán điều kiện tổ chức kế toán trách nhiệm a Mô hình dự toán tổng thể Công ty Căn vào tình hình tại, vận dụng lý thuyết, em xin đề xuất mô hình qui trình lập dự toán Công ty sau: Bước 1: Cần tăng cường tính tự chủ việc lập dự toán đơn vị, phải có phân công rõ ràng công tác lập dự toán Công ty: - Giám đốc chi nhánh định hướng mục tiêu chung hoạt động kinh doanh chi nhánh năm tới Dựa vào đó, kế toán chi nhánh lập kế hoạch hoạt động kinh doanh đơn vị mình, bao gồm tiêu: doanh số bao nhiêu, chi phí ước tính, mức lợi nhuận đạt cách thức để đạt lợi nhuận - Các cửa hàng, trung tâm bán sĩ tự lập kế hoạch doanh số năm, chi tiết cho quí, tháng Phòng kinh doanh tổng hợp thông tin này, kết hợp thông tin nhu cầu thị trường, nhân tố kinh tế xã hội khác liên quan đến hoạt động kinh doanh đơn vị, để lập dự toán doanh thu năm tới Dự toán doanh thu cần cụ thể cho trung tâm trách nhiệm, theo loại mặt hàng - Phòng kế hoạch xây dựng kế hoạch sản xuất mặt hàng, định mức chi phí nguyên vật liệu định mức lương công nhân sản xuất cho kỳ tới Phòng kế hoạch cần kết hợp với phòng đảm bảo chất lượng để xây dựng định mức nhằm đảm bảo chất lượng thuốc với giá thành hạ - Quản đốc phân xưởng lập kế hoạch chi phí sản xuất Trưởng phòng ban dựa vào mức sử dụng chi phí quản lý kì trước để xây dựng kế hoạch chi phí phòng ban Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Bước 2: Lập dự toán tổng hợp toàn Công ty - Trước hết, phận kế toán tiến hành thu thập thông tin dự toán từ phận thông tin định hướng, mục tiêu toàn Công ty năm tới - Trên sở đó, Phòng kế toán điều chỉnh xây dựng kế hoạch kinh doanh tổng hợp toàn Công ty, đồng thời tổ chức dự toán đầu tư dựa vào đánh giá tình hình đầu tư vốn đơn vị, theo yêu cầu Giám đốc Bước 3: Thống ngân sách - Ban Giám đốc phê duyệt dự toán sở đánh giá tình hình tổng quan tình hình Công ty thông qua thảo luận với người quản lý phận Trên sở kế hoạch giao, phận triển khai thực b Tổ chức công tác lập dự toán Lập dự toán doanh thu Dự toán chi phí Dự toán lợi nhuận Dự toán trung tâm đầu tư 3.1.3 Tổ chức tài khoản chi tiết để lập báo cáo trách nhiệm a Xây dựng mã chi phí doanh thu b Thiết kế bảng nhập số liệu c Thiết kế bảng tổng hợp chi phí, doanh thu 3.1.4 Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá thành báo cáo trung tâm trách nhiệm a Trung tâm doanh thu Để kiểm soát doanh thu điều kiện kế toán trách nhiệm, cần thiết lập doanh thu riêng biệt cho phận, hoạt động, đồng thời ghi nhận doanh thu thực tế riêng biệt cho vùng Kế toán trách nhiệm Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 xây dựng báo cáo tình hình thực dự toán tiêu thụ cho phận, thể doanh thu thực tế so với dự toán phân tích chênh lệch chúng nhân tố sản lượng bán, giá bán qua đánh giá khả hoàn thành kế hoạch giao người chịu trách nhiệm Chênh lệch doanh thu = Doanh thu thực tế - Doanh thu dự toán b Trung tâm chi phí Mục tiêu phân xưởng tối đa sản lượng sản phẩm sản xuất, tối thiểu hoá chi phí sử dụng Đánh giá trung tâm chi phí dựa báo cáo chi phí kế hoạch thực hiện, so sánh dự toán thực để xác định mức độ thực kế hoạch sản lượng chi phí trung tâm, theo tiêu: Chênh lệch số lượng sản phẩm sản xuất Chênh lệch chi phí sản xuất = = số lượng sản phẩm sản xuất thực tế Chi phí sản xuất thực tế - số lượng sản phẩm sản xuất dự toán Chi phí sản xuất dự toán Báo cáo thành phân xưởng xây dựng sở đánh giá biến động chi phí sản xuất theo dự toán theo thực tế Thực chất việc đánh giá so sánh chênh lệch giá thành sản xuất thực tế giá thành sản xuất định mức, sử dụng công cụ phân tích chênh lệch để đánh giá biến động chi phí sản xuất, từ đánh giá trách nhiệm hạ giá thành sản phẩm có thực tốt hay không c Trung tâm lợi nhuận Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận xây dựng theo hình thức số dư đảm phí hữu ích để đánh giá trách nhiệm quản lý đóng góp thành trung tâm lợi nhuận Cần Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 tiến hành so sánh lợi nhuận đạt với dự toán, đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm doanh thu, chi phí để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố doanh thu, chi phí đến lợi nhuận d Trung tâm đầu tư Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư dùng để đánh giá thành quản lý Giám đốc ban lãnh đạo Công ty Báo cáo thực trung tâm đầu tư thể thông tin doanh thu, biến phí, định phí, số dư đảm phí lợi nhuận trước thuế trung tâm lợi nhuận Để đánh giá thành trung tâm đầu tư, ta dựa tỷ lệ hoàn vốn đầu tư ROI, tiêu lợi nhuận lại RI KẾT LUẬN CHUNG Trong xu hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ như điều kiện cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu phải nâng cao hiệu quản lý, tiết kiệm chi phí để tồn phát triển Để làm vậy, thành quản lý nhà quản trị cần xem xét đánh giá cách khách quan dựa tiêu thức đo lường thích hợp Thực kế toán trách nhiệm doanh nghiệp cách thức tiên tiến giới để quản lý nội doanh nghiệp Trong trình hội nhập, doanh nghiêp Việt Nam cần có quan tâm mức đến công tác Có hiệu hoạt Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 động dược đánh giá xác, nhà quản trị trung tâm phát huy hết lực Để góp phần hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW III, luận văn giải vấn đề sau: - Trong phần 1, luận văn hệ thống lý luận kế toán trách nhiệm Nội dung sở đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty - Trong phần 2, luận văn đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty TNHH MTV Dược TW III, đánh giá mặt đạt hạn chế công tác tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty - Trong phần 3, luận văn tổng hợp ưu nhược điểm công tác kế toán trách nhiệm Công ty Từ đó, kết hợp lý luận thực tiễn tổ chức máy quản lý, kế toán Công ty để xây dựng giải pháp nhằm xây dựng mô hình tổ chức trung tâm trách nhiệm, hoàn thiện hệ thống thông tin dự toán, xây dựng báo cáo đánh giá thành phận Qua đó, giúp Công ty quản lý hiệu đánh giá xác kết hoạt động trung tâm Nhìn chung, luận văn tập trung giải vấn đề tồn công tác kế toán trách nhiệm Công ty, hỗ trợ thêm công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp Footer Page 26 of 126 ... THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 3.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 3.1.1 Xây dựng trung tâm trách nhiệm. .. TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 2.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC TW3 VỚI VIỆC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 2.1.1 Quá trình hình thành, chức năng, nhiệm vụ Công ty 2.1.2... Công ty b Chức nhiệm vụ phòng ban 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty TNHH MTV Dược TW III a Sơ đồ máy kế toán b Đặc điểm hình thức sổ kế toán Công ty Hiện tại, Công ty TNHH MTV Dược
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Dược TW3, Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Dược TW3, Kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH MTV Dược TW3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay