Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn

26 109 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:25

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH THỊ KIM HỒNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS ĐƯỜNG NGUYỄN HƯNG Phản biện 1: TS ĐOÀN THỊ NGỌC TRAI Phản biện 2: TS VĂN THỊ THÁI THU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với xu hội nhập kinh tế quốc tế thương mại hóa toàn cầu ngày phát triển lớn mạnh Nền kinh tế Việt Nam có biến đổi lớn giai đoạn hòa nhập với kinh tế giới Chính thế, thành công doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào định nhà quản trị Kế toán trách nhiệm mang lại nhiều lợi ích, giúp nhà quản lý cấp cao có nhiều thời gian để lập kế hoạch lâu dài, có điều kiện tốt cho việc đánh giá trách nhiệm cấp quản lý làm rõ nguyên nhân yếu phận nào, công đoạn Bình Định tỉnh thuộc duyên hải miền Trung có nhiều doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến, xuất thuỷ sản; kinh doanh xăng dầu; khách sạn; chế biến gỗ Trong Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn lên điển hình ngành, lĩnh vực kinh doanh đa dạng xếp vào tốp 500 doanh nghiệp lớn nước Kế toán trách nhiệm trở thành công cụ đắc lực tổ chức phân quyền, cung cấp phương pháp, tiêu đánh giá phận quan trọng hướng phận thực mục tiêu chung toàn công ty Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn bước đầu xây dựng kế toán trách nhiệm hệ thống nhiều hạn chế cần đánh giá hoàn thiện cho hiệu khoa học hơn, lý chọn đề tài: “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn” để làm luận văn tốt nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục đích nghiên cứu đề tài Trên sở nghiên cứu lý luận chung kế toán trách nhiệm, luận văn xem xét thực trạng công tác kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Từ trực trạng đưa kiến nghị tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn nhằm giúp cho nhà quản trị có sở để đánh giá cách đắn thành đơn vị, phận để hoàn thành mục tiêu chung toàn công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Phạm vi nghiên cứu Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu sở phương pháp luận vật biện chứng Đồng thời, luận văn sử dụng phương pháp cụ thể như: phương pháp quan sát, thu thập thông tin, phân tích số liệu thực tế, phương pháp phân tích thống kê phương pháp khoa học khác để làm sáng tỏ nội dung nghiên cứu lý luận, tình hình thực trạng xác lập giải pháp cụ thể Những đóng góp đề tài Hệ thống hóa vấn đề kế toán trách nhiệm Hiểu biết thêm kiến thức vận dụng kế toán trách nhiệm công ty mà chưa đề tài nghiên cứu Từ tình hình thực tế nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng Công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 Đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng cung cấp thông tin kế toán cho nhà quản trị Kết cấu luận văn Luận văn gồm có ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Tổng quan tài liệu nghiên cứu Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu kế toán trách nhiệm sau: Nguyễn Thị Lãnh (2004) “ Hoàn thiện tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp dệt địa bàn thành phố Đà Nẵng” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Dương Thị Hồng Vân (2005) “ Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Điện lực 3” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Nguyễn Hữu Phú (2006) “ Tổ chức kế toán trách nhiệm tổng công ty Xây dựng Miền Trung” Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Các luận văn hệ thống lý luận kế toán trách nhiệm, xác định đặc điểm nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp đặc điểm tổ chức, nội dung tổ chức, lập báo cáo nội bộ, định giá chuyển giao Từ đánh giá mặt đạt mặt hạn chế công tác tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Xây dựng mô hình quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 đánh giá việc thực cấp công ty từ cấp thấp đến cấp cao đưa phương án tổ chức trung tâm trách nhiệm cho có hiệu Ở đây, luận văn “Kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn” tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, đưa cách toàn diện lĩnh vực kế toán trách nhiệm, làm sở đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm, đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm tập trung nghiên cứu giải pháp thiết lập hệ thống trung tâm trách nhiệm xây dựng hệ thống báo cáo cho nhà quản trị, tổ chức trung tâm trách nhiệm theo phân cấp quản lý, xây dựng hệ thống tiêu đánh giá hoạt động trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý xác định trách nhiệm đơn vị, cá nhân liên quan CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.1.1 Khái niệm kế toán trách nhiệm Kế toán trách nhiệm phương pháp kế toán thu thập, ghi nhận, báo cáo đo lường kết hoạt động phận để đánh giá thành phận nhằm kiểm soát hoạt động chi phí phận tổ chức, phối hợp phận đến việc thực mục tiêu chung toàn công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Bản chất kế toán trách nhiệm a) Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Bởi vì, hệ thống kế toán trách nhiệm bao gồm nội dung kế toán quản trị (từ khâu lập dự toán, phân tích thực tế, đánh giá kết thực so với dự toán cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp theo cấp quản lý) b) Kế toán trách nhiệm hạt nhân hệ thống kiểm soát quản trị Thứ trình lập kế hoạch gồm ngân sách kế hoạch dài hạn Quá trình sử dụng để thiết lập tiêu kế hoạch nhằm đánh giá trình thực Thứ hai kế toán trách nhiệm mà chủ yếu tạo trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm chịu trách nhiệm tài tác động hiệu cá nhân tổ chức Mỗi trung tâm trách nhiệm có tiến trình sau: Thiết lập mục tiêu Đo lường kết thực So sánh kết thực với mục tiêu báo cáo Phân tích sai biệt (độ lệch) Đưa ảnh hưởng có sai biệt đáng kể thực tế kế hoạch Sơ đồ 1.1 Tiến trình trung tâm trách nhiệm Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.3 Vai trò kế toán trách nhiệm a) Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức tổ chức điều hành doanh nghiệp b) Kế toán trách nhiệm cung cấp thông tin cho việc thực chức kiểm soát tài kiểm soát quản lý c) Kế toán trách nhiệm khuyến khích nhà quản lý hướng đến mục tiêu chung tổ chức 1.2 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP - Xác định trung tâm trách nhiệm - Xác định tiêu đo lường thành trung tâm - Xác định trách nhiệm báo cáo trung tâm trách nhiệm 1.2.1 Cơ sở thiết lập khái niệm trung tâm trách nhiệm a) Phân cấp quản lý (Decentralizing) - sở thiết lập kế toán trách nhiệm Khi tiến hành phân cấp quản lý, doanh nghiệp chia nhiều cấp dẫn đến máy tổ chức cồng kềnh, tập trung nhiều quyền định nơi làm giảm hiệu hoạt động b) Khái niệm trung tâm trách nhiệm Trung tâm trách nhiệm phận hay phòng ban chức năng, nơi mà nhà quản trị chịu trách nhiệm kết tài hoạt động thuộc phạm vi quản lý 1.2.2 Tổ chức trung tâm trách nhiệm a) Xác định trung tâm trách nhiệm - Trung tâm chi phí Trung tâm chi phí định mức: trung tâm có chi phí đầu vào xác định tương ứng với đầu sản phẩm, dịch vụ Footer Page of 126 Header Page of 126 Trung tâm chi phí tùy ý: trung tâm có chi phí không xác định mối quan hệ đầu vào đầu ra, hay tính đầu rõ ràng - Trung tâm doanh thu Trung tâm doanh thu phận phụ thuộc tổ chức mà người có trách nhiệm quản lý có quyền điều hành có trách nhiệm doanh thu đạt phạm vi quản lý - Trung tâm lợi nhuận Trung tâm lợi nhuận phận phụ thuộc tổ chức mà người quản lý có trách nhiệm lợi nhuận đạt phạm vi quản lý - Trung tâm đầu tư Trung tâm đầu tư trung tâm có quyền cao nhất, quyền trách nhiệm trung tâm lợi nhuận, doanh thu, chi phí, mà có quyền trách nhiệm vốn hoạt động tài sản kinh doanh Khi đánh giá hiệu trung tâm đầu tư ta thường dựa vào tiêu tài chính: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI) Lợi nhuận để lại (RI) hay giá trị kinh tế tăng thêm (EVA) b) Đặc điểm trung tâm trách nhiệm c) Mối quan hệ trung tâm trách nhiệm với cấu tổ chức quản lý 1.2.3 Nội dung tổ chức báo cáo kế toán trách nhiệm - Báo cáo trách nhiệm trung tâm chi phí - Báo cáo trách nhiệm tung tâm doanh thu - Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận - Báo cáo trách nhiệm trung tâm đầu tư Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.3 CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ Ở CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 1.3.1 Phân tích chênh lệch kết thực kế hoạch a) Phân tích biến động chi phí b) Phân tích biến động doanh thu 1.3.2 Phân tích tiêu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI Retun On Investment) trung tâm đầu tư Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư sử dụng để đánh giá hiệu đầu tư trung tâm đầu tư doanh nghiệp có quy mô vốn khác để đánh giá hiệu làm sở đánh giá thành quản lý Ngoài ra, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư sử dụng để xác định nhân tố tác động đến hiệu quản lý nhằm cải thiện doanh thu, kiểm soát chi phí mang lại hiệu mục tiêu chung doanh nghiệp 1.3.3 Lợi nhuận để lại (RI Residual income) Lợi nhuận để lại chênh lệch lợi nhuận chi phí sử dụng vốn trung tâm đầu tư Chỉ số nhấn mạnh đến khả sinh lời vượt chi phí vốn đầu tư vào phận hay toàn doanh nghiệp Kết luận chương Trong chương tác giả hệ thống hóa, khái quát nội dung kế toán trách nhiệm tổ chức kế toán trách nhiệm doanh nghiệp, tổ chức kế toán trách nhiệm công ty như: xác định trung tâm trách nhiệm, xác định tiêu đo lường thành xác định trách nhiệm báo cáo trung tâm Đây tiền đề để đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý công ty a) Mô hình tổ chức quản lý công ty b) Chức năng, nhiệm vụ đơn vị, phận 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn a) Tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn tổ chức kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán b) Tổ chức công tác kế toán Công ty Hàng năm đơn vị thành viên lập báo cáo tài theo biểu mẫu quy định Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng năm 2006 Bộ Tài 2.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN 2.2.1 Phân cấp quản lý tài Để nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm sử dụng hiệu nguồn lực, bảo toàn, phát triển vốn tăng cường công tác quản lý tài Công ty Công ty ban hành quy chế phân cấp quản lý tài đơn vị thành viên 2.2.2 Phân cấp công tác lập thực kế hoạch Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn hoạt động nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty phân cấp cho đơn vị thành viên tự đưa kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị mình: doanh số, mục tiêu bao nhiêu, mức lợi nhuận đạt cách thức để thực việc đưa kế hoạch Các đơn vị thành viên lập kế hoạch dựa vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước dự báo nhu cầu năm để có điều chỉnh cho phù Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 hợp với tình hình mới, đơn vị thành viên tiến hành lập kế hoạch trình lãnh đạo Công ty phê duyệt vào đầu niên độ a) Kế hoạch doanh thu Hàng năm, Phòng kinh doanh đơn vị thành viên vào kết tiêu thụ sản phẩm cung cấp dịch vụ thực năm trước; cung cấp dịch vụ giá bán sản phẩm; cung cấp dịch vụ thực năm tới để tiến hành lập kế hoạch doanh thu gửi Công ty xem xét phê duyệt Báo cáo kế hoạch doanh thu Giám đốc đơn vị thành viên chịu trách nhiệm b) Kế hoạch sản lượng sản xuất Vào cuối năm, đơn vị thành viên vào tình hình thực tế, kết hoạt động sản xuất năm qua, hợp đồng bán hàng ký, đơn vị xây dựng tiêu kế hoạch cho năm tới Kế hoạch Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm Theo quy định, kế hoạch gửi Công ty để có điều chỉnh, cân đối nhiệm vụ Vào tháng 10 hàng năm đơn vị thành viên lập kế hoạch sản lượng sản xuất dự kiến cho năm sau đơn vị c) Kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn xác định công tác lập kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm làm nội dung quan trọng, kế toán quản trị, thông tin kế hoạch giá thành để phòng kinh doanh Công ty phòng kinh doanh đơn vị thành viên thuộc Công ty xác định giá bán sản phẩm đơn vị sản xuất Vì vậy, công tác lập kế hoạch chi phí giá thành sản phẩm Công ty coi trọng Thông tin kế hoạch giá thành để xác định giá bán cho sản phẩm sản xuất Vì công tác lập kế hoạch chi phí giá thành Công ty coi trọng Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh Trên sở kế hoạch chi phí doanh thu cho năm tới, đơn vị lập nên kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị gửi Công ty xem xét phê duyệt Căn kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị phê duyệt Phòng kinh doanh công ty tiến hành tổng hợp số liệu lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty trình Tổng giám đốc công ty phê duyệt e) Kế hoạch lợi nhuận Căn vào lợi nhuận năm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo, kế toán đơn vị thành viên lập kế hoạch lợi nhuận gửi phòng tài kế toán công ty Giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm số liệu kế hoạch 2.3 BÁO CÁO KẾ TOÁN NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN 2.3.1 Báo cáo tình hình sử dụng, chế biến nguyên vật liệu Chi phí nguyên vật liệu phát sinh trình thu mua, bảo quản đưa vào sử dụng cho sản xuất Tương ứng với vận động dòng chi phí nguyên vật liệu trách nhiệm phận liên quan: phận thu mua, phận tiếp nhận, phận sản xuất phận quản lý phân xưởng Để phục vụ cho yêu cầu kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đánh giá trách nhiệm phân có liên quan, phận lập báo cáo tình hình sử dụng nguyên vật liệu 2.3.2 Báo cáo tình hình sử dụng lao động Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí lao động chiếm tỷ trọng lớn cấu chi phí giá thành Việc tính toán phân bổ xác chi phí tiền lương vào giá thành sản phẩm Thực chế độ tiền lương cho người lao động theo quy định, kịp thời phát huy tính động, sáng tạo người lao động Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.3.3 Báo cáo tình hình xuất Để kiểm soát hoạt động đơn vị tham gia xuất Công ty, hàng tháng đơn vị thành viên phải có trách nhiệm cung cấp thông tin tình hình xuất gửi lãnh đạo Công ty 2.3.4 Báo cáo tình hình nhập Hiện nay, Công ty nhập loại hóa chất, hạt nhựa, bột giấy, thép, máy móc thiết bị văn phòng phục vụ cho sản xuất kinh doanh Ban tài có nhiệm vụ kiểm tra cung cấp thông tin tình hình nhập báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty Tương tự báo cáo xuất khẩu, thông tin báo cáo nhập cho biết tình hình nhập mặt hàng theo thị trường Tuy nhiên, thông tin chưa đánh giá tình hình thực kế hoạch nhập chưa đánh giá quy mô nhập đơn vị thành viên 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN Về công tác phân cấp quản lý tài chính: Công ty thực việc phân cấp quản lý tài cho đơn vị thành viên công ty tương đối hợp lý Các đơn vị phân cấp bảo đảm tính tự chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh Tuy nhiên, việc quản lý công ty chưa gắn với hình thành nên trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho đơn vị thành viên, cho phận Vì vậy, doanh thu, chi phí, lợi nhuận chưa gắn trách nhiệm với cá nhân, phận Công ty khó khăn việc tìm nguyên nhân quy trách nhiệm cụ thể cho người quản lý kết hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đề không đạt Nhà quản trị cấp cao khó nắm tình hình hoạt động cấp thấp Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 quyền hạn trách nhiệm không phân định rõ ràng theo nhiệm vụ thể Về công tác lập kế hoạch: Hiện nay, công tác lập kế hoạch công ty mang tính chất chung chung, theo quy định chưa vào cụ thể, chi tiết cho đơn vị Vì vậy, kế hoạch lập chưa đóng góp nhiều cho công tác đánh giá hiệu hoạt động cá nhân, phận, đơn vị thành viên toàn công ty cách xác Về hệ thống thông tin báo cáo: Qua nghiên cứu thực trạng kế toán công ty, dễ dàng nhận thấy hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm công ty chưa tổ chức đầy đủ Các báo cáo mang tính thông tin chưa cung cấp đầy đủ xác thông tin kế toán phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp quản lý, cá nhân lãnh đạo Các báo cáo mang tính chất giúp cho việc tổng hợp, chưa giúp cho nhà quản lý phận điều hành kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh đánh giá thành đơn vị, phận Kết luận chương Trong chương này, bên cạnh phần giới thiệu công ty, luận văn trình bày thực trạng kế toán trách nhiệm công ty qua phân cấp quản lý tài báo cáo kế toán nội công ty Qua tìm hiểu phân tích có hệ thống tổ chức công tác kế toán quản trị nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn cho thấy kế toán trách nhiệm Công ty chưa thực cách đầy đủ, rõ ràng, từ chưa phát huy có hiệu vai trò cung cấp thông tin kế toán gắn với trách nhiệm quản lý kế toán trách nhiệm Công ty Đối với đơn vị có quy mô lớn việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm cho hiệu Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 có ý nghĩa, việc phân công phân nhiệm đến người giúp công việc trôi chảy, đạt mục tiêu chung Công ty Từ nhận định trên, với việc vận dụng nghiên cứu sở lý luận chung kế toán trách nhiệm, tác giả tiếp tục trình bày giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN HOÀI NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN Sự phân cấp phân quyền tạo điều kiện thuận lợi để nhà quản trị phát triển chuyên môn nghiệp vụ mình, có điều kiện thăng tiến tổ chức, cho phép tổ chức thích ứng nhanh chóng với thay đổi thị trường, giúp nhà quản trị cao cấp bớt công tác xử lý vụ hàng ngày mà tập trung nhiều vào chiến lược kinh doanh, quản lý vĩ mô Xuất phát từ thực tế công ty, việc tổ chức quản lý chưa khoa học, cụ thể vào việc xử lý cung cấp thông tin phục vụ cho chức nhà quản trị hoạch định, dự báo, kiểm soát, phát huy lực phận Nếu không thực đánh giá tốt trách nhiệm quản lý công ty công ty khó hoạt động có hiệu hoàn thành tốt vai trò phát triển chung Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn đơn vị lớn, hoạt động nhiều lĩnh vực khác Vì vậy, Công ty thiết phải lập hệ thống kế toán trách nhiệm Nhờ vào hệ thống trách nhiệm công ty có thêm công cụ hữu hiệu nhằm giúp cho nhà quản trị cấp cao cấp cao nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh đơn vị Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 mình, từ tìm nguyên nhân dẫn đến không hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đề có hướng xử lý, khắc phục kịp thời 3.1.1 Ưu điểm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn có phân cấp, phân quyền Các cán giao quyền hạn trách nhiệm, có người đứng đầu chịu trách nhiệm hoạt động phận phụ trách Đảm bảo cho hoạt động công ty diễn trôi chảy, công việc không bị chồng chéo ứ đọng, tránh người làm không hết việc, người việc để làm Bộ máy tổ chức tinh gọn, nhân xếp hợp lý, vị trí công việc bố trí phù hợp với cấp Công ty ban hành quy chế hoạt động rõ ràng Trong công ty chia thành phòng ban riêng biệt, phòng ban có chức nhiệm vụ riêng Công tác báo cáo kế toán tài phân loại tập hợp chi phí cho loại hoạt động từ khâu chứng từ ban đầu 3.1.2 Hạn chế Tuy phân cấp, phân quyền chưa rõ ràng Công ty chưa tổ chức phòng ban nghiệp vụ thành trung tâm trách nhiệm, chưa thật gắn kết trách nhiệm cho trung tâm trách nhiệm người đứng đầu Khi kế hoạch đặt mà không hoàn thành, chưa đặt nặng vấn đề xử lý Chưa vận dụng kỹ thuật nghiệp vụ kế toán trách nhiệm vào việc xử lý cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản trị Chưa xây dựng quy trình báo cáo chặt chẽ từ cấp lên cấp Quy trình kiểm soát chưa chặt chẽ, chưa có kiểm tra, đối chiếu vài phận nghiệp vụ Hệ thống báo cáo thành chưa thiết lập đầy đủ, phận có liên quan chưa lập báo cáo thành phận Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 Hệ thống báo cáo chưa cung cấp đầy đủ xác thông tin phục vụ việc đánh giá trách nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp quản lý, cá nhân lãnh đạo Công tác lập dự toán chưa quan tâm mức 3.2 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TRÂM TRÁCH NHIỆM THEO PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY Để thiết lập trung tâm trách nhiệm phù hợp, thể mối quan hệ trách nhiệm kiểm soát đơn vị cần phải thực công việc sau: - Xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm công ty - Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm 3.2.1 Xây dựng mô hình trung tâm trách nhiệm công ty Mô hình trung tâm trách nhiệm Công ty thiết lập gồm cấp quản lý: - Cấp thứ nhất: cấp cao xét toàn Công ty Ngoài cấp cao toàn công ty thiết lập trung tâm đầu tư cho đơn vị sau: Công ty cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn, Công ty cổ phần Thương mại Quy Nhơn, Công ty cổ phần Xuất nhập Lâm sản Hoài Nhơn Trung tâm trách nhiệm chịu trách nhiệm hoạt động Công ty Đây gọi trung tâm đầu tư - Cấp thứ hai: đơn vị thành viên (Xí nghiệp chế biến Thủy sản Tam Quan, Xí nghiệp chế biến gỗ Tam Quan, Khách sạn Hương Biển) chịu trách nhiệm hoạt động đơn vị giám đốc Xí nghiệp giám đốc khách sạn Đây coi trung tâm lợi nhuận - Cấp thứ ba phân xưởng sản xuất, phận Nhà quản trị trung tâm trách nhiệm cấp quản đốc phân xưởng, trưởng phận Đây coi trung tâm chi phí Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 3.2.2 Xác định mục tiêu trách nhiệm trung tâm trách nhiệm Công ty a) Đối với trung tâm chi phí - Mục tiêu: Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm chi phí Kiểm soát toàn chi phí phát sinh phận quản lý Đảm bảo lợi ích mang lại lớn chi phí phát sinh nổ lực cho việc kiểm soát chi phí - Trách nhiệm: Lập thực chi phí theo dự toán, theo dõi quản lý khoản mục chi phí phát sinh phận liên quan Theo dõi quản lý vật tư, nhân công phận; tiết kiệm chi phí, lập hồ sơ hoàn công b) Đối với trung tâm lợi nhuận - Mục tiêu: Đảm bảo tăng tỷ lệ lợi nhuận doanh thu Đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận - Trách nhiệm: Tổng hợp đầy đủ, xác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Theo dõi quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, đem lại lợi nhuận ngày cao c) Đối với trung tâm đầu tư - Mục tiêu: Đảm bảo việc đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Công ty có hiệu Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư cao, lợi nhuận vốn chủ sở hữu cao - Trách nhiệm: Đánh giá hiệu đầu tư lĩnh vực hoạt động, đánh giá thành đơn vị việc hướng đến mục tiêu chung công ty, thực biện pháp cải thiện tỷ lệ vốn đầu tư Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 3.3 HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM Ở CÔNG TY 3.3.1 Hoàn thiện công tác lập dự toán Công tác lập dự toán khoa học có sở để đánh giá thành trung tâm trách nhiệm cách xác Ngoài dự toán có tác dụng - Xác định rõ mục tiêu cụ thể để làm đánh giá việc thực sau - Lường trước khó khăn chúng chưa xảy để có phương án xử lý kịp thời đắn - Các kế hoạch mục tiêu phận khác hợp với Chính nhờ vậy, dự toán dự toán đảm bảo kế hoạch mục tiêu phận phù hợp với mục tiêu chung doanh nghiệp a) Hoàn thiện công tác lập dự toán tiêu thụ Dự toán tiêu thụ lập dựa vào báo cáo tiêu thụ hàng năm nhu cầu thị trường tại, đánh giá khả công ty, phân tích biến động thị trường, dự toán tiêu thụ xây dựng dựa mức tiêu thụ ước tính đơn giá bán Dự toán lập cho năm, năm chia dự toán cho quý Khi thực dự toán vào đầu năm lập kế hoạch cụ thể cho tháng quý Khi kết thúc quý tiến hành đánh giá kết thực quý đó, lập kế hoạch chi tiết cho quý tiếp tục hết năm b) Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất Định mức sở để lập nên dự toán Các định mức định mức nguyên vật liệu trực tiếp, định mức nhân công trực tiếp định mức chi phi sản xuất chung Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 Chi phí sản xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung Để đánh giá kết phận, cần phân chia chi phí thành biến phí định phí Sau có dự toán đơn vị thành viên, công ty tập hợp lên dự toán chung cho toàn công ty, để đánh giá kết hoạt động kinh doanh, tình hình thực đơn vị toàn công ty 3.3.2 Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm Để hoạt động có hiệu quả, nhà quản trị phải nắm thông tin nhằm xem xét đánh giá để tăng cường kiểm soát đánh giá trách nhiệm phận Ở trung tâm trách nhiệm phải thiết lập báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tùy theo phân cấp trách nhiệm quản lý, trung tâm trách nhiệm có báo cáo riêng Trên báo cáo thể kết trung tâm, trách nhiệm quản lý người đứng đầu trung tâm phân tích chiều hướng biến động doanh thu, chi phí, lợi nhuận, phân tích nhân tố ảnh hưởng nguyên nhân dẫn đến biến động, đưa biện pháp xử lý Để đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch, xác định nguyên nhân chủ quan khách quan tác động tình hình thực dự toán, báo cáo trách nhiệm thiết kế theo hình thức so sánh mức độ thực với dự toán a) Báo cáo kế toán trung tâm chi phí Có thể thấy phần thực trạng hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn tập trung báo cáo vào số lượng, giá trị chi tiết hoạt động, mặt hàng, phòng ban…Tuy nhiên báo cáo chưa quan tâm mức Số liệu phản ánh số liệu tổng hợp không tách chi tiết cho khoản mục chi phí Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Hệ thống báo kế toán trách nhiệm trung tâm chi phí gồm có: - Báo cáo chi phí sản xuất thực - Bảng phân tích chi phí - Báo cáo tổng hợp chi phí - Báo cáo tổng hợp cấp lên cấp Báo cáo cho thấy loại chi phí tổ sản xuất, phân xưởng phản ánh phần chênh lệch thực tế thực so với dự toán Chi phí thấp kế hoạch đề phận tiết kiệm khoản chi phí ngược lại phận chi phí cao kế hoạch phận chưa tiết kiệm chi phí Nguyên nhân dẫn đến phần chênh lệch giá biến động thị trường tăng, lãng phí, từ phận có định điều chỉnh nội dung chi phí cho phù hợp với mặt hàng có biến động thực tế kế hoạch b) Báo cáo kế toán trung tâm lợi nhuận Các trung tâm lợi nhuận lập báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị theo hình thức số dư đảm phí để thể kết đơn vị Cần tiến hành so sánh lợi nhuận đạt thực tế so với dự toán đồng thời kết hợp với kết phân tích trung tâm khác để từ thấy mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lợi nhuận Ngoài ra, đánh giá hiệu hoạt động trung tâm lợi nhuận qua tiêu số dư đảm phí phận, số dự phận, số dư phận kiểm soát được, lợi nhuận trước thuế… Như trung tâm lợi nhuận có quyền định kiểm soát toàn chi phí, doanh thu lợi nhuận Nhà quản trị trung tâm nắm trung tâm hoàn thành nhiệm vụ, trung tâm không hoàn thành nhiệm vụ Kết trung tâm đánh giá qua Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 tiêu lợi nhuận thực tế dự toán, đồng thời đánh giá kết trung tâm chi phí c) Báo cáo kế toán trung tâm đầu tư Trung tâm đầu tư cấp cao Công ty Báo cáo trung tâm thiết lập nhằm theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu Căn vào báo cáo trung tâm chi phí trung tâm lợi nhuận gởi lên, trung tâm đầu tư báo cáo tổng hợp cho toàn công ty 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN Để tổ chức thành công kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, nhà lãnh đạo công ty cần phải nhận thức tầm quan trọng lợi ích thiết thực kế toán trách nhiệm quản lý điều hành doanh nghiệp Thực coi kế toán trách nhiệm công cụ quản lý, giúp doanh nghiệp nắm bắt, kiểm soát toàn hoạt động Cần hoàn thiện cấu trúc tổ chức cách khoa học gồm tổ chức máy kinh doanh hợp lý, cần có phân chia quyền hạn trách nhiệm cấp trị phải rõ ràng, không chồng chéo Cần tổ chức máy kế toán doanh nghiệp theo hướng kết hợp kế toán tài kế toán quản trị, sử dụng nguồn kế toán tài để thu thập, xử lý lượng hóa thông tin cho nhà quản trị cách kịp thời xác Hoàn thiện công tác phân cấp quản lý, việc phân công nhiệm vụ đến phòng ban, phận, cá nhân Việc giao công việc phải gắn trách nhiệm quyền hạn để thực thi nhiệm vụ Dựa vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, quy mô mô hình để thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm phù hợp Hoàn thiện máy quản lý, máy kế toán, xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm với đầy đủ hệ thống tiêu báo cáo Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Hệ thống kế toán trách nhiệm đòi hỏi trình độ hiểu biết định đội ngũ nhân viên, đặt biệt nhân viên kế toán, họ người giúp cho lường thông tin hệ thống xuyên suốt, kịp thời xác thông qua công việc tập hợp, xử lý thông tin hàng ngày Kết luận chương Trên sở phân tích thực trạng kế toán trách nhiệm, hạn chế, thiếu sót hệ thống kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo phân cấp quản lý Công ty cách xây dựng trung tâm trách nhiệm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tổ chức nhân cho trung tâm.Hoàn thiện hệ thống báo cáo trách nhiệm nhằm cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận công ty Xây dựng hệ thống tiêu đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, thiết lập quy trình tiếp nhận xử lý thông tin nhằm đánh giá kết phận KẾT LUẬN Kế toán trách nhiệm công cụ để kiểm soát đáng giá công ty phân quyền Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp trọng đến thành hoạt động nhân viên Kế toán trách nhiệm công cụ đánh giá kết hiệu hoạt động trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp Trên tinh thần này, luận văn khái quát cách kế toán trách nhiệm giải số vấn đề sau: Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Hệ thống hóa vấn đề lý luận kế toán trách nhiệm, đưa cách nhìn toàn diện kế toán trách nhiệm, làm sở để đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm Công ty Làm rõ chất kế toán trách nhiệm, sở để tổ chức kế toán trách nhiệm, xây dựng trung tâm trách nhiệm, quy trình tổ chức thu thập xử lý thông tin, thiết lập hệ thống báo cáo thành hệ thống tiêu đánh giá, dựa hệ thống báo cáo tiêu đánh giá, phân tích kết hoạt động trung tâm trách nhiệm, qua xác định nguyên nhân gây biến động có biện pháp xử lý nhằm đạt mục tiêu chung Luận văn đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề Tuy nhiên để triển khai thành công thực tế phụ thuộc vào nhận thức quan trọng ý nghĩa thiết thực kế toán trách nhiệm lãnh đạo Công ty đơn vị thành viên Để giải pháp luận văn thực được, tác giả xin mạnh dạn đưa số kiến nghị công ty sau: + Quán triệt cho đơn vị thành viên, phận, phân xưởng, người ý thức vai trò, trách nhiệm công tác kế toán trách nhiệm, hiểu ý nghĩa, tác dụng báo cáo trách nhiệm + Áp dụng thống nhất, đồng hệ thống báo cáo theo trung tâm trách nhiệm + Tạo điều kiện cho cán công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giao Footer Page 26 of 126 ... công ty 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HOÀI NHƠN Để tổ chức thành công kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, nhà lãnh đạo công. .. kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN HOÀI NHƠN 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN... chức công tác kế toán Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn a) Tổ chức máy kế toán Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn tổ chức kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán b) Tổ chức công tác kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay