Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Na

26 92 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:25

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUẾ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS TS HOÀNG TÙNG Phản biện 1: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: GS TS ĐẶNG THỊ LOAN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kế toán quản trị doanh nghiệp phận cấu thành quan trọng hệ công cụ quản lý kinh tế, tài có vai trò quản lý, điều hành kiểm soát hoạt động kinh tế, tài DN, đồng thời cung cấp thông tin để thực mục tiêu quản trị DN nhằm đạt hiệu cao nhất, KTQT sử dụng hệ thống kế toán trách nhiệm để phân loại cấu trúc tổ chức thành trung tâm trách nhiệm, sở đánh giá kết phận dựa trách nhiệm giao cho phận Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Càng ngày, kế toán trách nhiệm có vai trò vị trí quan trọng quản lý doanh nghiệp giới Đối với doanh nghiệp Việt Nam, kế toán quản trị nói chung kế toán trách nhiệm nói riêng lĩnh vực mẽ Vì vậy, việc nghiên cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm yêu cầu cấp thiết, đặc biệt tổng công ty xây dựng với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, cấu tổ chức gắn với trách nhiệm nhiều đơn vị, cá nhân Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Trungnam Group thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004 TRUNGNAM GROUP có 10 công ty công ty liên kết hoạt động rộng khắp tỉnh thành lớn nước, chế quản lý tài công ty thành viên đa dạng, điều đặt yêu cầu cấp bách xây dựng giải pháp quản lý toàn diện Trungnam Group chưa có rỗ ràng trách nhiệm quyền hạn giao cho cấp, nâng cao lực quản lý đánh giá thành đơn vị, phận vấn đề cấp thiết công Footer Page of 126 Header Page of 126 ty Việc tổ chức hệ thống kế toán trách nhiệm công ty cần thiết, xuất phát từ yêu cầu tác giả định chọn đề tài “Kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Tìm ưu điểm tồn công tác kế toán phục vụ đánh giá trách nhiệm đơn vị, phận cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán trách nhiệm theo đặc thù Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, giúp nhà quản lý có sở để đánh giá cách đắn thành đơn vị, phận việc hướng tới mục tiêu chung công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Về đối tượng: Luận văn tập trung vào nghiên cứu lý luận kế toán trách nhiệm vận dụng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phạm vi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, bao gồm tất phận tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu cụ thể đề tài vận dụng sơ lý luận kế toán trách nhiệm từ nghiên cứu thực trạng kế toán trách nhiệm Trung Nam Group Luận văn sử dụng phương pháp điều tra điển hình; phương pháp phân tích tổng hợp, phóng vấn, phân tích thực chứng, nghiên cứu trường hợp… Footer Page of 126 Header Page of 126 Kết cấu đề tài Ngoài phần “ Mở đầu”, “ Kết luận”, Luận văn gồm có chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán trách nhiệm doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác kế toán sở phân cấp quản lý tài Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Chương 3: Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Tổng quan công trình nghiên cứu nước Higgins (1952) định nghĩa: KTTN phát triển hệ thống kế toán thiết kế để kiểm soát chi phí phát sinh liên quan trực tiếp cho cá nhân tổ chức người chịu trách nhiệm kiểm soát Tác giả Martin N.Kellogg (1962) nghiên cứu phát triển KTTN mối quan hệ KTTN với cấu tổ chức, KTTN với kế toán chi phí, KTTN với ngân sách, KTTN với kiểm soát chi phí Các tác giả Brian P Bloomfield Rod Coombs, David J Cooper, David Rea (1992) nghiên cứu, phân tích hệ thống thông tin quản lý bệnh viện Anh với bệnh viện thời gian năm Theo tác giả Freeman, L Neal (2004), chế kiểm soát tài đảm bảo tổ chức tiếp tục để tiến tới đạt mục tiêu tài 6.2 Một số công trình nghiên cứu nước KTTN nói riêng KTQT nói chung đề cập nghiên cứu Việt Nam 25 năm gần đây, kinh tế thị Footer Page of 126 Header Page of 126 trường ngày phát triển đòi hỏi hệ thống kế toán cần hoàn thiện Tác giả Phạm Văn Dược (năm 1997) luận án phó tiến sỹ so sánh mặt lý luận giống khác KTQT kế toán tài Luận văn tổ chức kế toán trách nhiệm công ty cổ phần đầu tư sản xuất Việt Hàn : Tác giả Nguyễn Linh Giang đưa đánh giá thực trạng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Việt – Hàn Luận văn tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Đà Nẵng: Trong nghiên cứu tác giả Lê Thị Thu Hiền cho thấy thực trạng kế toán trách nhiệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Cảng Đà Nẵng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM MỘT TRONG NHỮNG CÔNG CỤ CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT TRONG QUẢN LÝ 1.1.1 Hệ thống kiểm soát quản lý Hệ thống kiểm soát quản lý hợp thành cách logic phương pháp nhằm thu thập sử dụng thông tin để hoạch định, kiểm soát định thúc đẩy hành vi người lao động đánh giá việc thực Mục tiêu hệ thống kiểm soát quản lý: - Thông đạt rõ ràng mục tiêu tổ chức; - Đảm bảo chắng nhà quản lý nhân viên hiểu rõ công việc cần thiết mà họ phải thực để đạt mục tiêu đó; Footer Page of 126 Header Page of 126 - Thông báo kết công việc đến phận tổ chức; - Đảm bảo hệ thống kiểm soát quản lý thích nghi nhanh chóng với thay đổi môi trường hoạt động 1.1.2 Khái niệm kế toán trách nhiệm Trong trình quản lý, cá nhân, phận giao quyền định trách nhiệm để thực phần hay toàn công việc Việc phân quyền tổ tạo nên cấu phức tạp đòi hỏi cấp phải nắm kết thực cấp Vì thế, kế toán trách nhiệm xây dựng để theo dõi kết quả, hiệu sử dụng nguồn lực doanh nghiệp Kế toán trách nhiệm hiểu hệ thống thu thập báo cáo thông tin họat động nhóm trách nhiệm Các cấp quản lý phải chịu trách nhiệm lĩnh vực hoạt động mình, thuộc cấp tất hoạt động khác thuộc trách nhiệm họ 1.1.3 Bản chất kế toán trách nhiệm a Kế toán trách nhiệm nội dung kế toán quản trị Ngày nay, kế toán quản trị phận tách rời hệ thống kế toán doanh nghiệp Kế toán theo trung tâm trách nhiệm công cụ để đánh giá kiểm soát Kế toán trách nhiệm không bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà xác định ai, đâu người chịu trách nhiệm, phận có quyền kiểm soát hoạt động xảy b Kế toán trách nhiệm công cụ đắc lực quan trọng hệ thống kiểm soát quản lý Kế toán trách nhiệm công cụ đắc lực hệ thống quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 để thu thập báo cáo thông tin dự toán thực tế “đầu vào” “đầu ra” trung tâm trách nhiệm, phân tích tìm sai lệch thực tế dự toán sở nhà quản lý phận kiểm soát hoạt động chi phí phát sinh phận c Tính hai mặt kế toán trách nhiệm ảnh hưởng đến thái độ nhà quản lý Kế toán trách nhiệm bao gồm hai mặt: thông tin trách nhiệm Do hệ thống kế toán trách nhiệm có hai mặt thông tin trách nhiệm nên ảnh hưởng lớn đến hành vi thái độ nhà quản lý Ảnh hưởng tích cực tiêu cực tuỳ thuộc vào cách sử dụng hệ thống kế toán trách nhiệm 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH- CƠ SỞ HÌNH THÀNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.2.1 Khái niệm phân cấp quản lý Phân cấp quản lý tài biểu chủ yếu phân quyền hệ thống quản lý tài doanh nghiệp Khi qui mô hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lớn đa dạng đòi hỏi tổ chức doanh nghiệp phải phân chia thành nhiều tầng lớp, hình thành nên cấp quản lý khác 1.2.2 Quan hệ phân cấp quản lý kế toán trách nhiệm a Tác động tích cực Ưu điểm phân cấp quản lý: Người quản lý giao bớt việc cho người khác, nên tiết kiệm thời gian làm việc - Nguồn thông tin cung cap đầy đủ kịp thời Footer Page of 126 Header Page of 126 - Khuyến khích nhân viên nổ lực với trách nhiệm giao - Nhà quản lý đánh giá nhân viên tốt đào tạo lớp quản lý - Phân cấp quản lý phục vụ cho việc định tốt b Tác động tiêu cực Khuyết điểm phân cấp quản lý: Việc phân cấp nhiều khó kiểm soát - Ngoài ra, phân cấp quản lý dẫn đến trùng lắp không cần thiết trung tâm trách nhiệm - Doanh nghiệp phải xác định cần phân chia cấp bậc, mức độ phân quyền cho hợp lý, thích hợp 1.3 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Tổ chức trung tâm trách nhiệm doanh nghiệp a Khái niệm trung tâm trách nhiệm Hệ thống kế toán trách nhiệm xây dựng sở xác định trách nhiệm đơn vị, phận tổ chức Mỗi đơn vị phận tổ chức có nhà quản lý chịu trách nhiệm kết tài cụ thể đơn vị phận Một đơn vị phận gọi trung tâm trách nhiệm b Bản chất trung tâm trách nhiệm Một trung tâm trách nhiệm có chất hệ thống, hệ thống xác định để xử lý công việc cụ thể Hệ thống sử dụng đầu vào giá trị vật chất nguyên vật liệu, số công loại lao động dịch vụ khác Kết trung tâm trách nhiệm cho đầu loại hàng hoá Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 sản phẩm hữu hình, dịch vụ sản phẩm vô hình c Phân loại trung tâm trách nhiệm * Trung tâm chi phí: Trung tâm chi phí loại trung tâm trách nhiệm thể phạm vi hệ thống xác định chi phí, điểm xuất phát hoạt động như: -Lập dự toán chi phí - Phân loại chi phí thực tế phát sinh - So sánh chi phí thực tế với định mức chi phí tiêu chuẩn Trung tâm chi phí chia thành hai dạng: + Trung tâm chi phí định mức + Trung tâm chi phí dự toán *Trung tâm doanh thu: trung tâm trách nhiệm mà người quản lý có trách nhiệm với doanh thu cần tạo ra, không chịu trách nhiệm với lợi nhuận vốn đầu tư *Trung tâm lợi nhuận: loại trung tâm trách nhiệm mà nhà quản trị phải chịu trách nhiệm với kết sản xuất tiêu thụ trung tâm *Trung tâm đầu tư: loại trung tâm trách nhiệm gắn với bậc quản lý cấp cao Hội đồng quản trị công ty, công ty độc lập, Đó tổng quát hóa trung tâm lợi nhuận, khả sinh lời gắn với tài sản sử dụng để tạo lợi nhuận 1.3.2 Hệ thống báo cáo thực kế toán trách nhiệm a Khái niệm báo cáo thực Là báo cáo đơn vị hoạt động tổ chức doanh nghiệp, mà nhà quản lý cần quan tâm xem xét để họ Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 định mức trung tâm chi phí tự Trung tâm chi phí định mức: + Trung tâm có hoàn thành kế hoạch sản lượng sản xuất sở đảm bảo thời hạn tiêu chuẩn kỹ thuật qui định + Chi phí thực tế với chi phí định mức Trung tâm chi phí tự do: + Đối chiếu chi phí thực tế phát sinh dự toán ngân sách phê duyệt + So sánh tỷ lệ chi phí doanh thu thực tế so với tỷ lệ chi phí doanh thu dự toán b Đánh giá thành trung tâm doanh thu - Về mặt hiệu thường đánh giá thông qua việc hoàn thành dự toán tiệu thụ - Về mặt hiệu đánh giá dựa vào việc kiểm soát gia tăng chi phí mối quan hệ với doanh thu, đảm bảo tốc độ doanh thu tăng nhanh so với tốc độ chi phí nhằm đảm bảo hiệu suất lợi nhuận doanh thu c Đánh giá thành trung tâm lợi nhuận - Về mặt hiệu thường đánh giá thông qua việc đảm bảo mức lợi nhuận - Về mặt hiệu đánh giá dựa vào việc đảm bảo gia tăng tốc độ lợi nhuận cao gia tăng tốc độ vốn d Đánh giá thành trung tâm đầu tư - Về hiệu thường đánh giá tương tự trung tâm lợi nhuận - Về mặt hiệu đánh giá dựa vào tiêu ROI, RI,…để so sánh lợi nhuận đạt với giá trị tài sản đầu tư Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 vào trung tâm 1.4 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG LIÊN QUAN ĐẾN KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM 1.4.1 Đặc điểm chung ngành xây dựng - Ngành xây dựng ngành kinh tế thâm dụng - Đặc tính bật ngành nhạy cảm với chu kỳ kinh doanh kinh tế vĩ mô - Một đặc tính khác ngành vật liệu xây dựng có mối tương quan rõ rệt với thị trường bất động sản 1.4.2 Giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm công ty xây dựng Giải pháp tổ chức kế toán trách nhiệm công ty bao gồm: - Tổ chức trung tâm trách nhiệm (xây dựng mô hình, xác định nhân sự,mục tiêu nhiệm vụ trung tâm) - Xây dựng hệ thống báo cáo trách nhiệm theo trung tâm + Xây dựng báo cáo dự toán: + Xây dựng báo cáo thực (báo cáo thành quả) CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Trungnam Group thành lập ngày 12 tháng 11 năm 2004 theo giấy phép Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 đăng ký kinh doanh số 4103002852 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, vốn điều lệ 300 tỷ đồng Trungnam Group hoạt động kinh doanh theo phương châm nhằm đóng góp cho phát triển nước nhà TRUNGNAM GROUP có 10 công ty công ty liên kết hoạt động rộng khắp tỉnh thành lớn nước gồm: Công ty CP Thủy Điện Trung Nam (Trungnam Power) Công ty CP Trung Nam (Trungnam Land) Công ty CP Xây Dựng & Lắp Máy Trung Nam (Trungnam E&C) Công ty CP Thủy Điện Trung Nam – Krông Nô (Trungnam – Krong No) Công ty CP Điện Gió Trung Nam (Trungnam Wind Power) Công ty CP Địa Ốc Trung Nam Đà Lạt (Trungnam DalatLand) Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Trung Nam (Trung Nam IC) Công ty TNHH TM –DV điện Mạnh Phương (MPE) Công ty CP TV Đầu tư Chuyển giao Công nghệ Viễn Đông (Viendong Corp.) 10 Công ty TNHH TM Tâm Hoàn Châu (THC Ltd) Địa chỉ: 7A/80 Thành Thái, P14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 0862645178 | Fax: 0862645180 Website: www.trungnamgroup.com.vn Email: trungnamgroup@trungnamgroup.com.vn 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng thi công Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 công trình xây dựng Kiểm tra giám định chất lượng công trình xây dựng; xác định nguyên nhân thiết kế sửa chữa, khắc phục cố công trình xây Tập đoàn lớn, với nhiều công ty thành viên hoạt động hiệu đa ngành Bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin khoa học công nghệ xây dựng tiêu chuẩn hóa xây dựng 2.1.3 Mục tiêu hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Cam kết hướng đến hiệu quả, chất lượng, bền vững dự án đầu tư công ty TRUNGNAM GROUP khẳng định khả vươn tới thành công sứ mệnh mang lại niềm tin bền vững cho cổ đông 2.1.4 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam – Trungnam Group có phòng ban tham mưu, Công ty con, công ty liên kết Cơ cấu tổ chức, quản lý, điều hành công ty bao gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng giám Đốc, Kế toán trưởng máy giúp việc bao gồm phòng ban… 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban công ty Các phòng ban chức văn phòng công ty giao nhiệm vụ tổ chức thực tham mưu cho Giám đốc quản lý mặt hoạt động khối kinh doanh toàn thể công ty 2.1.6 Tổ chức máy kế toán Phù hợp với phân cấp quản lý tài chính, Trung Nam Group Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 tổ chức kế toán theo mô hình vừa tập trung vừa phân tán, gồm máy kế toán công ty máy kế toán công ty a Bộ máy kế toán Văn phòng công ty Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp KTT & TTTƯ KT vật tư, TSCD KT TL & CK Trích TL KT đội xây lắp KT KL kiêm khoản Pthu, Ptrả Trưởng phòng kế toán công ty thành viên Sơ đồ 2.2 Tổ chức máy kế toán quan Tổng công ty Footer Page 16 of 126 Thủ quỹ Header Page 17 of 126 15 b Bộ máy kế toán công ty Trưởng phòng kế toán Phó phòng KT KTT & TTTU KT VTư, TSCD KT TL & khoản TTL KT đội xây lắp KT KL kiêm Pthu, Ptrả Thủ quỹ Cán kinh tế đội Sơ đồ 2.3 Tổ chức máy kế toán công ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam a Mô hình cấu tổ chức theo trung tâm trách nhiệm Công ty Trong khối hạch toán tập trung máy tổ chức quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, ban kiểm soát, phòng ban tham mưu Khối hạch toán độc lập ( đơn vị thành viên ) đơn vị kinh tế có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 b Tổ chức quản lý kiểm soát theo kế toán trách nhiệm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty mẹ ( khối hạch toán tập trung ) gồm phòng ban tham mưu trở thành trung tâm đầu tư cấp I Các phòng ban tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Tổng Công ty thực tốt chức đầu tư c Công tác đấu thầu giao khoán Trong lĩnh vực xây dựng đấu thầu việc doanh nghiệp cạnh tranh để nhận công trình dự án Trong công tác giao khoán: tổ chức giao khoán: Có hai hình thức giao khoán Các công ty thành viên cho đội xây lắp: - Hình thức khoán trọn gói - Hình thức giao khoán theo biện pháp thi công 2.2.2 Công tác lập dự toán Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam a Dự toán doanh thu Hàng năm, vào tiêu kế hoạch Ban Giám đốc, tình hình kinh doanh năm trước Chi nhánh, với việc nghiên cứu thị trường, tìm hiểu thông tin, dự báo nhu cầu nhu cầu xây dựng năm, phòng Kinh doanh lập dự toán cho năm sau b Dự toán chi phí Căn vào số lượng công trình xây dựng dự kiến công ty Tổng Giám đốc phê duyệt, kế toán trưởng lập kế hoạch công ty c Dự toán lợi nhuận Căn vào kế hoạch doanh thu Phòng Kinh doanh, kế hoạch chi Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 phí sản xuất , kế hoạch chi phí quản lý bán hàng từ phòng ban chức năng, Trưởng Phòng Tài kế toán lập kế hoạch lợi nhuận 2.2.3 Quy chế giao khoán Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam Quy chế giao khoán khung pháp lý dùng quy định rõ quyền hạn, nghĩa vụ trách nhiệm đơn vị giao khoán, đơn vị nhận khoán việc tổ chức thực công việc giao khoán 2.2.4 Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam a Báo cáo kết hoạt động toàn công ty Lợi nhuận yếu tố cấu thành nên tiêu lợi nhuận chi tiết theo đơn vị thành viên công ty b Báo cáo kết hoạt động đơn vị thành viên *Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Cuối quý, năm, kế toán đơn vị thành viên có nhiệm vụ lập báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh lên tổng công ty.Kế toán đơn vị xác định đầy đủ, xác, kịp thời khoản doanh thu phát sinh đơn vị theo công trình * Báo cáo giá vốn - Chi phí vật liệu, vật tư trực tiếp - Chi phí dụng cụ sản xuất trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp Tập hợp chi phí sản xuất chung phát sinh công ty phân bổ cho công trình *Báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÊN CƠ SỞ PHÂN CẤP QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 2.3.1 Về phân cấp quản lý đánh giá trách nhiệm Hiện nay, phân cấp quản lý Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam tương đối hợp lý Hình thức giao khoán có nhiều đổi cho phù hợp với điều kiện, lực đơn vị nhận khoán Hệ thống báo cáo trách nhiệm xây dựng Tuy nhiên, việc phân cấp quản lý công ty chưa hình thành nên trung tâm trách nhiệm riêng biệt cho đơn vị, phận Việc tổ chức đấu thầu giao thầu thực Trung tâm đầu tư Tổng công ty 2.3.2 Về công tác lập dự toán Công tác lập dự toán toàn công ty nói chung đơn vị thành viên nói riêng mang tính chất chung, theo quy định chưa vào cụ thể, chi tiết cho phận đảm nhiệm công tác 2.3.3 Về hệ thống báo cáo kế toán Qua thực tế Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam, tác giả nhận thấy hệ thống báo cáo kế toán trách nhiệm chưa tổ chức đầy đủ Các báo cáo chưa cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ đánh giá trách nhiệm mức độ hoàn thành nhiệm vụ cấp quản lý, cá nhân Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 3.1 TỔ CHỨC CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM Khi thiết kế xây dựng hệ thống thông tin để đánh giá trách nhiệm phải tuân thủ số quan điểm chung sau: - Phù hợp với mục tiêu, chiến lược xây dựng phát triển Tổng công ty - Phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất, yêu cầu trình độ quản lý Tổng công ty đơn vị thành viên - Phù hợp với lực chuyên môn cán kế toán - Đáp ứng mục đích cấp lãnh đạo Công ty - Không phá vỡ cấu tổ chức Tổng công ty - Phải xem xét lợi ích chi phí - Hệ thống kế toán trách nhiệm cần hoàn thiện theo hướng tập trung vào việc đo lường hiệu việc xem xét trách nhiệm - Hệ thống kế toán trách nhiệm phải xây dựng nhằm khuyến khích nhà quản lý hướng đến mục tiêu chung tổ chức 3.1.1 Xác định trung tâm trách nhiệm - Cấp thứ nhất: cấp cao xét toàn tổng công ty, chịu trách nhiệm toàn diện mặt hoạt động tổng công ty Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Đây gọi trung tâm đầu tư - Cấp thứ hai: công ty xây dựng thành viên, chịu trách Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 nhiệm hoạt động công ty thành viên giám đốc công ty Đây coi trung tâm lợi nhuận Tuy vậy, bên cạnh việc thể trách nhiệm trung tâm lợi nhuận xét phương diện thành viên Tổng công ty công ty xem trung tâm đầu tư (trung tâm đầu tư cấp II) xét phương diện độc lập, tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh - Cấp thứ ba: Bao gồm phận văn phòng quản lý đội thi công Các trưởng phận đội trưởng đội thi công chịu trách nhiệm phận quản lý Đây xem trung tâm chi phí 3.1.2 Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trung tâm trách nhiệm a Đối với trung tâm chi phí( đội thi công, phận VPQL) Mục tiêu: Tăng cường tính tự chịu trách nhiệm chi phí, , Kiểm soát toàn chi phí phát sinh đội thi công, phận văn phòng quản lý Đội trưởng đội thi công hay trưởng phòng ban người trực tiếp kiểm soát chi phí người chịu trách nhiệm chi phí phát sinh trung tâm Đảm bảo lợi ích mang lại lớn chi phí phát sinh nổ lực cho việc kiểm soát chi phí Nhiệm vụ: Lập thực thi công theo dự toán công trình nhận khoán, quản lý chất lượng b Đối với trung tâm lợi nhuận (các công ty con) Mục tiêu: Đảm bảo tỷ lệ tăng lợi nhuận doanh thu, đảm bảo tốc độ tăng doanh thu nhanh tốc độ tăng vốn nhằm mục đích nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng lợi nhuận Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 Nhiệm vụ: Tổng hợp đầy đủ, xác doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh; theo dõi quản lý tình hình sử dụng tài sản, bảo toàn phát triển vốn đầu tư c Đối với trung tâm đầu tư (tổng công ty xây dựng) Mục tiêu: Đảm bảo việc đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Tổng công ty có hiệu Nhiệm vụ: Thực việc đầu tư bên vào nghành, lĩnh vực theo chiến lược phát triển kinh doanh Tổng công ty với vai trò Chủ đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT với vai trò tổng thầu xây lắp Thực đầu tư bên Tổng công ty, nâng cao vốn đầu tư Công ty con, công ty liên kết đảm bảo mục tiêu trì tỷ lệ góp vốn phù hợp với mục tiêu phát triển công ty Đối với công tác đấu thầum yêu cầu phải kết nối phận thực công tác đấu thầu với đơn vị nhận thầu Ngoài ra, trung tâm phải đánh giá hiệu đầu tư lĩnh vực hoạt động; thực biện pháp cải thiện tỷ lệ hoàn vốn đầu tư; đánh giá thành đơn vị việc hướng đến mục tiêu chung 3.1.3 Xây dựng máy kế toán để hoàn thiện việc xử lý thông tin trung tâm trách nhiệm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam Tổng công ty lớn, nhiên trình độ quản lý, lực cán kế toán hạn chế định Do vậy, thời điểm tại, Tổng công ty nên trì mô hình kết hợp kế toán tài kế toán quản trị Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN GẮN VỚI CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.2.1 Đối với trung tâm chi phí Thực tế nay, hầu hết công ty xây lắp tổ chức giao khoán công trình lại cho đội thi công sau thắng thầu Để kiểm soát chi phí, nhà quản lý không dừng lại việc lập dự toán chi phí tuân thủ theo thông tư số 04/2005/TT_BXD mà phải phân loại chi phí theo quan điểm kế toán quản trị 3.2.2 Đối với trung tâm lợi nhuận Báo cáo dự toán trung tâm lợi nhuận thiết kế theo công trình, hạng mục công trình Chịu trách nhiệm báo cáo giám đốc công ty xây lắp Căn vào công trình trúng thầu, khối lượng dự kiến công trình, hạng mục công trình mà đội thi công, xí nghiệp công ty đảm nhận, công ty xây lắp lập báo cáo dự toán lợi nhuận để làm sở đánh giá việc thực hiện, kết kinh doanh qua việc tổng hợp đầy đủ doanh thu, chi phí Do tính chất “giao khoán” nên bên cạnh việc quản lý tài chính, công ty phải kiểm soát đội thi công, xí nghiệp chất lượng công trình tiến độ thực 3.2.3 Đối với trung tâm đầu tư Báo cáo dự toán trung tâm đầu tư lập cấp cao Tổng công ty công ty độc lập Báo cáo dự toán lập làm sở cho việc đánh giá hiệu hoạt động công ty thành viên hiệu lĩnh vực hoạt động mà Tổng công ty đầu tư 3.3 ĐÁNH GIÁ THÀNH QUẢ CÁC TRUNG TÂM TRÁCH NHIỆM 3.3.1 Đối với trung tâm chi phí Chỉ tiêu đánh giá hiệu trung tâm chi phí chênh lệch Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 khoản mục chi phí thực tế so với chi phí dự toán lập theo định mức thiết kế Định kỳ (hàng tháng), tổ trưởng tổ thi công thuộc đội đánh giá sơ khối lượng thực đối chiếu với kế hoạch tiến độ thi công, định mức thiết kế 3.3.2 Đối với trung tâm lợi nhuận Từ báo cáo trung tâm chi phí công ty gửi về, kết hợp với số công trình nhận thầu, công ty xây lắp tiến hành lập báo cáo thực với tư cách trung tâm lợi nhuận để đánh giá hoạt động gởi báo cáo Tổng công ty Báo cáo thực trung tâm lợi nhuận thiết kế cho công trình, hạng mục công trình 3.3.3 Đối với trung tâm đầu tư Báo cáo thực trung tâm đầu tư (báo cáo hiệu đầu tư) lập Tổng công ty (và công ty xây lắp) công ty thành viên để theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả, chất lượng đầu tư 3.4 VẬN DỤNG CÔNG CỤ KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIAO THẦU VÀ GIAO KHOÁN Do đặc điểm sản phẩm xây lắp không giống phụ thuộc nhiều vào giá trúng thầu, giá trị giao khoán Nên việc so sách thành quản lý công trình ( sản phẩm ) không thích hợp cho việc đánh giá Giá thành dự toán xây dựng theo phương pháp chi phí công việc thích hợp trường hợp đơn vị không bị giới hạn lực sản xuất, thực tế Xác định số dư đảm phí dựa nguồn lực bị hạn chế cung cấp cho nhà quản trị thông tin định phục vụ cho việc định giá trúng thầu Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN Xu hướng toàn cầu hoá với phát triển không ngừng kinh tế nước ta đặt cho doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội khó khăn, thách thức Việc nghiên cứu tổ chức vận dụng kế toán trách nhiệm yêu cầu cấp thiết, đặc biệt tổng công ty xây dựng với quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam sớm nhận thấy vai trò quan trọng công cụ quản lý, đặc biệt công cụ kế toán cung cấp thông tin phục vụ cho việc định Vì vậy, Tổng công ty xây dựng cho trung tâm trách nhiệm sơ phân cấp quản lý, vận dụng chế khoán việc tổ chức điều hành sản xuất quy chế khoán - quản để thực kiểm soát chi phí Tuy nhiên công tác kế toán trách nhiệm số hạn chế phân cấp chưa phù hợp, rõ ràng, phương pháp đánh giá nhiều chủ quan - kinh nghiệm, hệ thống thông tin kế toán trách nhiệm chưa đồng thống chưa theo kịp với công việc tổ chức sản xuất - kinh doanh Qua trình nghiên cứu luận văn giải số vấn đề sau: Hệ thống hoá vấn đề kế toán trách nhiệm đưa nhìn tổng thể Đồng thời xác định nội dung tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây Dựng Trung Nam Phản ánh thực trạng phân cấp quản lý tài chính, công tác lập kế hoạch, tình hình quản trị doanh thu, chi phí vốn đầu tư tình hình lập báo cáo nội … từ đưa đề xuất khắc phục mặc hạn chế tồn Footer Page 26 of 126 ... chức máy kế toán công ty 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG NAM 2.2.1 Tình hình phân cấp quản lý Công ty cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam a Mô... luận kế toán trách nhiệm vận dụng tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Về phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu phạm vi Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam,... quản lý tài Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Chương 3: Tổ chức kế toán trách nhiệm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Tổng quan công trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Na, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Na, Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay