Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵn

13 98 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:18

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Header Page of 126 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS TRƯƠNG BÁ THANH DƯƠNG THỊ TÚ TRINH Phản biện 1: PGS.TS HOÀNG TÙNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG - XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG Phản biện 2: GS.TS ĐẶNG THỊ LOAN Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã ngành: 60.34.30 sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 126 3 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng công ty họat ñộng lĩnh vực xây dựng, ñã ñang phát triển quy mô lẫn ña dạng hóa lĩnh vực ngành nghề kinh doanh Tuy nhiên, môi trường kinh doanh với nhiều biến ñộng cạnh tranh, ñặc biệt tình hình lạm phát ñã tác ñộng không ñến ñến hoạt ñộng kinh doanh công ty Công tác tổ chức kế toán quản trị công ty hạn chế làm ảnh hưởng không ñến lợi cạnh tranh công ty Tại công ty có nhiều ñơn vị trực thuộc, phụ thuộc làm cho công tác kế toán quản trị chi phí trở nên thiếu xác, khó kiểm soát việc quản lý vốn Công trình thường phân tán nhiều nơi nên việc kiểm soát vật tư gặp nhiều khó khăn Nguyên nhân tồn ñó công tác kế toán quản trị chưa ñược quan tâm ñúng mức Hệ thống thông tin ñơn vị nhằm phục vụ phận kế toán tài chính, chưa có phân tích nhằm phục vụ kế toán quản trị chi phí Để phục vụ cho quản trị nói chung quản trị chi phí nói riêng, việc tổ chức kế toán quản trị công ty cần thiết Xuất phát từ lý ñó, mạnh dạn chọn ñề tài “Kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lợi cạnh tranh công ty chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng” Mục ñích nghiên cứu ñề tài Nghiên cứu làm rõ vấn ñề thuộc sở lý luận tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí xây lắp Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng nhằm từ ñó rút ưu ñiểm mặt hạn chế tồn tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Vận dụng lý luận nghiên cứu thực tiễn, tác giả ñề xuất phương hướng giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị Kết cấu luận văn Ngoài phần mở ñầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia thành chương: Chương 1: Những nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng Header Page of 126 Footer Page of 126 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu lý luận chung kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp xây lắp, thực trạng kế toán quản trị chi phí tập hợp chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng, từ ñó rút cần thiết cung cấp thông tin kế toán quản trị Đưa giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu: Với ñiều kiện cho phép, Luận văn nghiên cứu KTQT chi phí lĩnh vực xây lắp Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp kinh doanh nhà Đà Nẵng Trên sở khảo sát thực tế tình hình xây lắp KTQT xây lắp Công ty, nhằm hoàn thiện KTQT chi phí cho phù hợp với ñiều kiện lĩnh vực Công ty Phương pháp nghiên cứu Luận văn nghiên cứu thực tế công ty thông qua phân tích, so sánh ñánh giá lý thuyết thực tế Header Page of 126 Tổng quan tài liệu nghiên cứu Tác giả Nguyễn Việt luận án “Vấn ñề hoàn thiện kế toán Việt Nam” ñã trình bày phương hướng giải pháp xây dựng hệ thống kế toán tài kế toán quản trị doanh nghiệp Việt Nam, nhiên ñề xuất kế toán quản trị công trình ñề xuất mang tính hệ thống kế toán quản trị, bối cảnh kế toán quản trị bắt ñầu ñược nghiên cứu Việt Nam Tác giả Nguyễn Đăng Quốc Hưng [10] với ñề tài: “ Hoàn thiện kế toán Quản trị chi ñơn vị kinh doanh du lịch ñịa bàn Thành phố Đà Nẵng” Trên sở phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp, kết hợp với sở lý luận kế toán quản trị chi phí tác giả ñã tập trung hoàn thiện nội dung như: Hoàn thiện kế toán chi tiết cung cấp thông tin chi tiết chi phí giá thành cho nhà quản trị, hoàn thiện lập dự toán ñơn vị ñó nhấn mạnh ñến công tác lập dự toán linh hoạt nhằm cung cấp thông tin nhanh cho chức hoạch ñịnh, kiểm soát dự báo quản trị Chính vậy, vấn ñề mà luận văn cần tập trung nghiên cứu kế toán quản trị chi phí áp dụng ñặc thù cho doanh nghiệp xây lắp mà cụ thể áp dụng Công ty Vật liệu xây dựng – Xây lắp Kinh doanh nhà Đà Nẵng gắn liền với bối cảnh kinh tế cụ thể, kinh nghiệm vận dụng phương pháp kế toán quản trị chi phí kinh tế khác nhau, ñặc biệt kinh tế có tính chất tương ñồng với kinh tế Việt Nam Footer Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị kế toán quản trị chi phí a Bản chất kế toán quản trị Kế toán quản trị phương pháp xử lý kiện kế toán ñể ñạt ñược mục tiêu thiết lập thông tin cho việc lập dự toán ngân sách chi phí, doanh thu, kết kỳ hoạt ñộng; kiểm soát cách có hiệu tình hình hoạt ñộng phận doanh nghiệp Tóm lại, Kế toán quản trị phận công tác kế toán nói chung công cụ quan trọng thiếu ñược ñối với công tác quản lý nội doanh nghiệp b Bản chất kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị, có nhiệm vụ phân tích, ñánh giá xác ñịnh chi phí theo nhiều phương pháp khác nhau, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành góc ñộ kiểm soát chi phí, tìm cách quản lý chi phí có hiệu quả, xác ñịnh ñược kết sản phẩm, lập dự toán kiểm soát chi phí toàn trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Vai trò kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí nguồn thông tin quan trọng ñể ñịnh quản lý như: Cung cấp thông tin cho trình lập kế hoạch dự toán, cung cấp thông tin cho trình tổ chức thực kế hoạch, cung cấp thông tin cho trình kiểm tra ñánh giá, cung cấp thông tin cho trình ñịnh 7 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.2.1 Đặc ñiểm hoạt ñộng xây dựng Hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp xây lắp gồm giai ñoạn bản: - Lập hồ sơ tham gia ñấu thầu - Ký kết hợp ñồng xây dựng - Khảo sát xây dựng - Lựa chọn nhà thầu phụ (nếu có), mua sắm vật tư, thiết bị xây dựng… - Thực thi công - Kiểm nghiệm công trình hoàn thành - Quyết toán công trình (thanh lý hợp ñồng xây dựng) 1.2.3 Đặc ñiểm chi phí doanh nghiệp xây lắp Chi phí cho ñầu tư XDCB chiếm tỷ trọng lớn tổng ngân sách nhà nước ngân sách doanh nghiệp Chi phí xây dựng công trình toàn chi phí cần thiết ñể xây dựng cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình Do ñặc ñiểm trình sản xuất tình xây dựng nên công trình có chi phí xây dựng riêng ñược xác ñịnh theo quy mô, ñặc ñiểm, tính chất kỹ thuật yêu cầu công nghệ trình xây dựng Header Page of 126 1.2.2 Đặc ñiểm sản phẩm xây lắp Thứ nhất, sản phẩm xây lắp loại sản xuất công nghiệp ñặc biệt theo ñơn ñặt hàng Sản phẩm xây lắp mang tính chất ñơn chiếc, riêng lẻ Thứ hai, ñối tượng sản xuất xây dựng thường có khối lượng lớn, giá trị lớn, thời gian thi công tương ñối dài Thứ ba, trình sản xuất doanh nghiệp xây lắp thường diễn trời chịu tác ñộng trực tiếp yếu tố thuộc ñiều kiện tự nhiên Thứ tư, sản xuất xây lắp ñược thực ñịa ñiểm biến ñộng Sau hoàn thành công trình này, có ñiều chuyển sang công trình khác Thứ năm, sản phẩm ñược tiêu thụ theo giá dự toán giá thỏa thuận với chủ ñầu tư từ trước, ñó tính chất hàng hóa sản phẩm thể không rõ 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp - Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền - Phân loại chi phí theo công dụng chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung - Phân loại chi phí sản xuất kiểm tra ñịnh bao gồm: Chi phí kiểm soát ñược chi phí không kiểm soát ñược, Chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp 1.3.2 Lập dự toán chi phí Lập dự toán có tác dụng khác cung cấp thông tin cách có hệ thống tất dự toán công trình doanh nghiệp; Xác ñịnh rõ mục tiêu cụ thể ñể làm ñánh giá việc thực sau Lường trước khó khăn tiềm ẩn ñể có phương án xử lý kịp thời ñúng ñắn Liên kết toàn hoạt ñộng doanh nghiệp cách hợp kế hoạch mục tiêu phận khác Chính nhờ vậy, dự toán ñảm bảo kế hoạch Footer Page of 126 Header Page of 126 mục tiêu phận phù hợp với mục tiêu chung toàn doanh nghiệp, ñánh giá hiệu quản lý thúc ñẩy hiệu công việc Căn ñể lập dự toán chi phí dựa vào ñơn giá xây dựng bản, giá tính theo ñơn vị diện tích hay công suất sử dụng, ñịnh mức chi phí, phí, lệ phí tính theo tỷ lệ, tài liệu khác có liên quan Trình tự lập dự toán chi phí doanh nghiệp xây lắp thường bao gồm nội dung sau: Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Dự toán chi phí nhân công trực tiếp, Dự toán chi phí sử dụng máy thi công 1.3.3.Tổ chức tập hợp chi phí xây lắp - Tập hợp chi phí NVL trực tiếp - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp - Tập hợp chi phí máy thi công - Tập hợp chi phí sản xuât chung 1.3.4 Kiểm soát chi phí sản xuất Nhà quản trị trường hợp ñể ñảm bảo hiệu hoạt ñộng, sau ñã lập kế hoạch ñã triển khai thực chi phí phải ñồng thời kiểm soát chi phí ñó - Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp - Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công - Kiểm soát chi phí sản xuất chung 1.3.5 Kiểm tra ñánh giá thực chi phí a Phân tích tình hình thực dự toán Quy trình lập báo cáo tình hình thực dự toán chi phí qua bước sau: * Bước 1: Tập hợp chi phí phát sinh * Bước 2: Tổng hợp chi phí tính ñơn giá thực tế (giá thành ñơn vị) hạng mục công trình * Bước 3: Lập báo cáo tình hình thực chi phí trung tâm Footer Page of 126 10 b Lập báo cáo phục vụ cho việc kiểm tra ñánh giá chi phí - Báo cáo chi phí sản xuất - Báo cáo chênh lệch chi phí - Báo cáo chi phí sản phẩm - Báo cáo thực kế hoạch - Báo cáo kết kinh doanh phận c Phân tích thông tin chi phí phục vụ cho việc ñịnh Các nhà quản trị doanh nghiệp thường phải ñứng trước lựa chọn từ nhiều phương án kinh doanh khác Mỗi phương án tình khác có số lượng, khoản mục chi phí thu thập khác nhau, chúng có chung ñặc ñiểm ñều gắn liền với thông tin kế toán, ñó ñòi hỏi nhà quản trị phải xem xét, cân nhắc ñể ñịnh ñúng ñắn Qúa trình phân tích thông tin chi phí thích hợp ñể làm ñịnh kinh doanh gồm 03 bước: - Tập hợp tất thông tin liên quan ñến phương án cần xem xét - Nhận diện chi phí loại trừ thông tin không thích hợp - Phân tích thông tin lại Header Page of 126 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG Kế toán quản trị doanh nghiệp phận quan trọng hệ thống thông tin Việc nghiên cứu kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng ñược xem xét từ quan ñiểm hệ thống thông tin kế toán doanh nghiệp Ở chương luận văn tập trung nghiên cứu chất, vai trò kế toán quản trị chi phí sản xuất, ñặc thù ngành xây lắp Bên cạnh ñó luận văn khái quát ñược loại chi phí sản xuất, dự toán chi phí sản suất ngành xây lắp, phân tích kiểm soát chi phí doanh nghiệp xây lắp Đây sở lý luận làm tiền ñề cho việc phân tích thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng & xây lắp kinh doanh nhà Đà Nẵng giải pháp góp phần xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp xây lắp nói chung 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 2.1 ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG- XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 2.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG- XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG 2.2.1 Chức sản xuất kinh doanh - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, nhà ở, cầu ñường - Khai thác quỹ ñất, kinh doanh Nhà - Sản xuất vật liệu xây dựng: bê tông tươi, bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ñúc sẵn, gạch tuynen - Kinh doanh vật liệu xây dựng; tư vấn ñầu tư xây dựng; ñiều hành dự án hạ tầng kỹ thuật (thực giải tỏa ñền bù, quản lý thi công hạ tầng kỹ thuật, bố trí tái ñịnh) 2.2.2 Đặc ñiểm, cấu tổ chức máy quản lý 2.2.3 Đặc ñiểm tổ chức công tác kế toán a Bộ máy kế toán b Hình thức sổ kế toán Công ty 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VLXD- XÂY LẮP & KINH DOANG NHÀ ĐÀ NẴNG Công ty VLXD - Xây lắp kinh doanh nhà Đà Nẵng sản xuất kinh doanh ña ngành, ña lĩnh vực ñó hoạt ñộng sản xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 13 xây lắp Chi phí phát sinh cho công trình có thời gian kéo dài phí chiếm tỷ trọng lớn so với doanh thu Công trình xây dựng có giá trị lớn ñó chi phí xây dựng lớn Vì vậy, gian lận khó phát Chi phí bỏ vào sản xuất thi công ñối với công trình khác tùy thuộc vào quy mô, ñặc ñiểm, tính chất yêu cầu ñối với công trình Các công trình phân tán nơi nên khó kiểm tra kiểm soát Cũng vậy, chứng từ phát sinh liên quan ñến công trình, hạng mục ñược chuyển phòng kế toán nhiều thời gian 2.3.1 Phân loại chi phí sản xuất công ty Chi phí sản xuất kinh doanh Công ty kỳ ñược phân loại thành: chi phí sản xuất chi phí sản xuất Các chi phí sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung Chi phí trình sản xuất công ty bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3.2 Thực trạng lập dự toán chi phí sản xuất Công ty Số lượng công trình, hạng mục công trình ñược Công ty ký kết năm lớn Để lập dự toán chi phí sản xuất, trước hết công ty xây dựng ñịnh mức chi phí lượng giá tiến hành lập kế hoạch sản lượng xây lắp theo năm a Định mức chi phí công ty - Định mức lượng Định mức ñược Bộ Xây Dựng thiết kế theo hạng mục công trình Trong hạng mục cần loại nguyên vật liệu, nhân công hay máy móc ñều ñược quy ñịnh 14 + Đơn giá nguyên vật liệu + Đơn giá nhân công + Đơn giá máy thi công b Dự toán chi phí công ty - Căn lập dự toán chi phí Đối với doanh nghiệp xây lắp, việc lập kế hoạch chi phí sản xuất phải vào khối lượng công việc thi công văn quy ñịnh hành ñịnh mức xây dựng nhà nước ban hành - Phương pháp lập dự toán chi phí + Lập dự toán chi tiết + Lập dự toán tổng hợp 2.3.3 Tổ chức tập hợp chi phí xây lắp công ty Xuất phát từ ñặc thù ngành xây dựng trình thi công kéo dài phức tạp, sản phẩm có tính ñơn nên công ty áp dụng ñối tượng hạch toán chi phí sản xuất công trình, hạng mục công trình, phận hạng mục công trình -Tập hợp chi phí NVL trực tiếp Căn vào kế hoạch sản xuất phòng vật tư, công ty lập kế hoạch mua cung ứng vật liệu ñể thực thi công công trình Dựa vào khối lượng, ñơn giá số tiền ñược Ban giám ñốc duyệt, kế toán lập phiếu xuất kho cho công trình Căn vào chứng từ gốc có liên quan, kế toán ghi vào sổ chi tiết chi phí NVLTT, sổ chi tiết công ty ñược mở chi tiết cho công trình - Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp Công ty Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà - Định mức giá Vì công trình ñang ñược thi công Đà Nẵng, nên ñơn giá nguyên Đà Nẵng vào kế hoạch sản xuất phòng kế hoạch giao ñể vật liệu ñược lấy theo Bảng báo giá vật liệu xây dựng Liên giao kế hoạch khoản mục chi phí cho ñội xây dựng công Sở Tài Chính - Xây Dựng trình Các ñội tổ chức thực hiện, chấm công Hàng tháng, sau hội Footer Page of 126 15 16 ñồng nghiệm thu khối lượng thực hoàn thành dựa vào kế hoạch 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ sản xuất, tổ trưởng ñội thi công gửi bảng chấm công phòng tổ TẠI CÔNG TY chức hành ñể tiến hành làm lương sau ñó chuyển cho phòng kế ĐÀ NẴNG toán làm toán lương hạch toán chi phí lên sổ chi Tác giả xin ñưa số ñánh giá chung sau: * Ưu ñiểm: Thứ nhất, công ty thực tốt việc tổ chức luân chuyển chứng từ ñáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất Thứ hai, công ty hạch toán theo hạng mục công trình giúp công ty xác ñịnh cụ thể nguyên nhân biến ñộng chi phí, thuận lợi cho công tác tính giá thành sản phẩm xây lắp sau Thứ ba, công trình ñược phòng kế hoạch giao kế hoạch sản xuất cho Đội xây dựng, ñó nhu cầu cung ứng ñầu vào ñể sản xuất công ty ñều kiểm soát toàn giúp cho việc tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành Thứ tư, việc tập hợp chi phí theo ñơn ñặt hàng hoàn toàn phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng sản xuất kinh doanh công ty Thứ năm, công ty ñã có số biện pháp nhằm tiết kiệm ñược chi phí sản xuất: tiết kiệm chi phí vận, chi phí nhân công * Những vấn ñề hạn chế: Thứ nhất, tổ chức máy kế toán tập trung vào công tác thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cho kế toán tài chủ yếu, không trọng công tác thu nhận, xử lý cung cấp thông tin KTQT Chưa nhận thức ñầy ñủ nội dung phạm vi KTQT Công ty Thứ hai, công ty chưa có phận KTQT nên công việc kế toán quản trị kế toán tài kiêm ñó khó khăn việc nhà quản trị cần thông tin Thứ ba, việc phân loại chi phí Công ty chủ yếu phục vụ cho công tác tài chính, cách phân loại chi phí khác phục vụ chủ yếu cho Header Page of 126 tiết chi phí NCTT - Tập hợp chi phí Máy thi công Tất chi phí liên quan ñến sử dụng máy thi công từ chi phí vật liệu, nhiên liệu, tiền lương công nhân vận hành máy thi công, công cụ dụng cụ cho máy thi công ñều ñược hạch toán vào TK 623 - Tập hợp chi phí sản xuất chung Chi phí phát sinh liên quan ñến công trình tập hợp trực tiếp cho công trình ñó Chi phí liên quan ñến nhiều công trình kế toán theo dõi riêng phân bổ cho công trình cụ thể 2.3.4 Kiểm soát chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp công ty Chi phí sản xuất công ty gắn liền với dự án, công trình, mà công trình thường xa văn phòng công ty Vì vậy, việc kiểm soát chi phí vấn ñề khó khăn công ty Để kiểm soát hạn chế sai sót gian lận xảy công ty ñã tiến hành kiểm soát chi phí nguyên vật liệu, kiểm soát chi phí nhân công, kiểm soát chi phí máy thi công, kiểm soát chi phí sản xuất chung 2.3.5 Các báo cáo nội phục vụ quản trị chi phí Để kiểm soát tốt chi phí, Công ty lập báo cáo như: Báo cáo vật tư mua vào; Báo cáo chi phí nguyên vật liệu; Báo cáo chi phí nhân công; Báo cáo chi phí sử dụng máy thi công; Báo cáo chi phí sản xuất chung; Báo cáo chi phí quản lý doanh nghiệp Footer Page of 126 VLXD – XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ Header Page of 126 17 công tác KTQT phân loại chi phí theo cách ứng xử… chưa ñược trọng Thứ tư, công tác kiểm soát chi phí công ty chưa ñược chặt chẽ Thứ năm, việc so sánh cách chi tiết khoản mục chi phí chưa ñược công ty trọng Thứ sáu, báo cáo ñược lập dừng lại việc thống kê, ghi chép số liệu phản ánh tình hình thực tế phát sinh mang nặng ñặc ñiểm báo cáo tài chính, chưa tiến hành lập báo cáo dạng so sánh, chưa tiến hành lập báo cáo kết hoạt ñộng kinh doanh công trình ñể phục vụ thông tin cho trình ñịnh Công ty chưa thiết lập hệ thống báo cáo kế toán nội cách khoa học ñầy ñủ ñể phục vụ cho yêu cầu quản lý Thư bảy, Công ty chưa xác ñịnh rõ ràng mối liên hệ cung cấp thông tin phận Footer Page of 126 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG Phân tích thực tế Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng , cho thấy thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Cụ thể, việc phân loại chi phí sản xuất kinh doanh công ty phục công tác kế toán tài chính, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp thông tin cho phận kế toán quản trị ñể từ ñó ñưa ñịnh quản lý chi phí cách hiệu Công tác hạch toán chi tiết, tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm ñể cung cấp thông tin chi phí ñưa ñịnh nhiều có phục vụ cho kế toán quản trị chi phí song mang nặng cung cấp thông tin cho kế toán tài Công tác lập kế hoạch, dự toán chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm, phận kỹ thuật kết hợp với phận kế toán ñã thực tốt, nhiên ñể phục vụ tốt việc cung cấp thông tin cho phận kế toán quản trị chi phí, cần có phân tích, ñánh giá, tìm hiểu nguyên nhân ñưa biện pháp quản lý trường hợp phát sinh tăng khoản mục chi phí thực tế so với kế hoạch, dự toán Quá trình lập báo cáo nội dừng lại việc thống kê, ghi chép tình hình thực tế phát sinh mang nặng ñặc ñiểm báo cáo tài chính, chưa lập báo cáo dạng phân tích so sánh nhằm kiểm soát chi phí Luận văn ñã ñánh giá cách tổng quát thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty tìm nguyên nhân hạn chế, nhằm làm sở cho việc ñưa ñịnh hướng giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng 19 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG- XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG trọng gần chưa ñược triển khai ñây hạn chế lớn ñối với công ty cạnh tranh thị trường Do ñó hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp vấn ñề quan trọng cần thiết ñối với Công ty Header Page 10 of 126 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VLXD – XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG Đặc thù ngành xây dựng sản phẩm xây dựng nên việc quản lý ñầu tư xây dựng khó khăn phức tạp, ñó tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm mối quan tâm hàng ñầu, nhiệm vụ quan trọng Công ty Để thực yêu cầu cần phải tăng cường công tác quản lý kinh tế nói chung, quản lý chi phí giá thành nói riêng, ñó trọng tâm công tác kế toán quản trị chi phí xây lắp ñảm bảo phát huy tối ña tác dụng công cụ kế toán quản trị ñối với quản lý xây lắp Tuy nhiên công tác lập quản lý chi phí xây dựng thời gian vừa qua ñã gặp nhiều khó khăn, không kiểm soát ñược Đây nhân tố gây ảnh hưởng nhiều tới tiến ñộ, chất lượng, nguyên nhân gây lãng phí thời gian, chi phí ảnh hưởng ñến hiệu ñầu tư chung Mặt khác ñể ñiều hành hoạt ñộng Công ty, trách nhiệm thuộc nhà quản trị cấp Công ty ñó Sự liên tục trình hoạt ñộng quản lý từ khâu lập kế hoạch ñến thực hiện, kiểm tra, ñánh giá sau ñó quay trở lại khâu lập kế hoạch cho kỳ sau, tất ñều xoay quanh trục ñịnh Muốn có ñịnh có hiệu quả, nhà quản trị có nhu cầu thông tin lớn KTQT nguồn chủ yếu, dù nhất, cung cấp nhu cầu thông tin ñó Tại Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng, việc tổ chức kế toán quản trị chi phí xây lắp chưa ñược Footer Page 10 of 126 3.2 NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY Để tổ chức tốt công tác kế toán quản trị chi phí công ty, cần phải hoàn thiện KTQT chi phí theo ñịnh hướng sau: - Khi xây dựng mô hình tổ chức KTQT phải dựa nguyên tắc hiệu quả, phù hợp, thống nhất, ñảm bảo chi phí bỏ liên quan ñến công tác kế toán thấp mà hiệu thông tin kế toán mang lại cao - Tổ chức KTQT chi phí phải phù hợp với ñặc ñiểm kinh doanh, tổ chức quản lý, ñặc ñiểm riêng ngành, yêu cầu trình ñộ quản lý doanh nghiệp xây lắp - Khi vận dụng KTQT chi phí cần vận dụng ñúng Luật kế toán, chế ñộ hành - Đầu tư chiều sâu ñổi công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật, ñảm bảo ñủ lực thi công công trình có quy mô lớn - Hệ thống thông tin kế toán cần phải xuyên suốt toàn công ty, phải ñáp ứng ñược yêu cầu việc lập kế hoạch lập dự toán; kiểm tra ñánh giá tiến trình thực kế hoạch 3.3 NHỮNG GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 3.3.1 Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin KTQT với phòng ban Trong công ty thông tin phận có mối quan hệ mật thiết với tức thông tin ñầu phận thông tin ñầu vào phận thông tin ñó phải có tính thừa kế liên hoàn nhiều kỳ với Nhưng doanh nghiệp muốn tồn 21 22 phát triển lâu dài yêu cầu ñộ xác thông tin ngày cao, nhà quản trị không cần thông tin mang tính khứ mà cần thông tin mang tính tương lai ñể nắm bắt ñược xu biến ñộng thời gian tới Do ñó việc tổ chức công tác kế toán quản trị Công ty cần thiết Nhưng ñể xây dựng ñược mô hình kế toán quản trị cần phải ñào tạo lại ñội ngũ kế toán tốn thêm nhân viên cho công tác kế toán quản trị Biện pháp tốt sử dụng mô hình kết hợp kế toán quản trị với kế toán tài theo phần hành kế toán tiến hành phân tích chi phí ñể có ñịnh phù hợp thời gian tới công trình khác Header Page 11 of 126 3.3.2 Hoàn thiện cách phân loại chi phí Để ñáp ứng yêu cầu lập kế hoạch, kiểm soát chủ ñộng ñiều tiết chi phí, theo dõi tình hình biến ñộng chi phí cách hiệu quả, cần thiết phải phân loại chi phí theo cách ứng xử 3.3.3 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí xây lắp Dự toán chi tiết nhu cầu nguyên vật liệu ñược lập nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho ban lãnh ñạo Xí nghiệp gồm số lượng, ñơn giá, thành tiền loại vật liệu cụ thể sử dụng cho công trình - Lập dự toán chi tiết nhu cầu nhân công Dự toán chi tiết nhu cầu nhân công ñược lập nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho nhà quản trị số lượng công nhân ñể bố trí, tuyển dụng lao ñộng ñảm bảo ñủ - Lập dự toán chi tiết nhu cầu máy thi công 3.3.4 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí - Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công ty chưa ý trọng ñến kiểm soát chi phí nguyên vật liệu cung ứng, giá cả, sử dụng bảo quản nguyên vật liệu Theo nên hoàn thiện công tác Chi phí nguyên vật liệu phát sinh công trình xây dựng khó kiểm soát theo dõi Để kiểm soát tốt chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ñịnh kỳ cần tiến hành ño lường so sánh chi phí với ñịnh mức ñã ñề tìm yếu tố gây tăng chi phí thực tế có hành ñộng kiểm soát phù hợp thời gian thi công ñến Cuối quý cần Footer Page 11 of 126 - Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Để kiểm soát chi phí nhân công phải kiểm soát chặt chẽ việc chấm công Đội trưởng theo dõi ngày công, suất lao ñộng tiến ñộ thi công hạng mục công trình so sánh với ñịnh mức dự toán Để kiểm soát suất lao ñộng cần thực khoán công theo ñịnh mức Muốn ñể kiểm soát có hiệu trước tiên cần xây dựng ñịnh mức khoán lao ñộng phù hợp thường xuyên theo dõi ñể có ñiều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý tình hình thực tế - Kiểm soát chi phí sử dụng máy thi công Công ty nên áp dụng hình thức khoán nhiên liệu theo ca máy thực tế hoạt ñộng, vừa ñảm bảo cho yêu cầu quản lý nhiên liệu góp phần giảm thất thoát nhiên liệu, vừa ñảm bảo tính xác việc tính phí - Kiểm soát chi phí sản xuất chung Chi phí gồm nhiều thành phần có nguồn gốc phát sinh, ñặc ñiểm khác liên quan ñến nhiều trình sản xuất, khoản mục chi phí phát sinh tổ ñội phục vụ cho trình thi công gồm nhiều loại chi phí dễ thất thoát Xây dựng ñịnh mức, kế hoạch cho ñối tượng, yếu tố chi phí Tiến hành kiểm soát sở so sánh thực tế với kế hoạch theo khoản mục chi phí Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ xuất dùng vào dự trù vật tư phiếu yêu cầu vật tư Chi phí khấu hao TSCĐ mua phải có xác nhận phận có thẩm quyền phù hợp với kế hoạch 23 24 3.3.5 Tổ chức công tác phân tích chi phí theo khoản mục nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị - Phân tích chi phí theo hạng mục công trình Đối với doanh nghiệp xây lắp công trình gồm nhiều hạng mục Việc phân tích chi phí theo hạng mục cung cấp thông tin liên quan ñến hạng mục cho nhà quản lý Để biết xác nguyên nhân gây nên biến ñộng chi phí hạng mục công trình Sau ñó ta phân tích khoản mục chi phí tổng hợp hạng mục công trình Việc phân tích giúp nhà quản trị nắm bắt thông tin cách rõ ràng cụ thể 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VLXD – XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG Thứ nhất, Công ty nên quan tâm ñến công tác tổ chức kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng ñể có ñược thông tin hữu ích ñể phục vụ cho quản trị doang nghiệp giúp cho nhà quản trị ñịnh cần thiết, kịp thời Thứ hai, xếp lại máy kế toán công ty theo mô hình kết hợp hệ thống kế toán tài với hệ thống kế toán quản trị máy kế toán Bên cạnh ñó, Công ty cần xây dựng ñội ngủ cán làm công tác kế toán có chuyên môn nghiệp vụ kế toán mà am hiểu lĩnh vực xây dựng Công ty nên ñào tạo thêm nghiệp vụ kế toán xây dựng cho cán làm công tác kế toán ñặc biệt kế toán quản trị chi phí Thứ ba, Công ty nên áp dụng chế khoán ñể quản lý chặt chẽ tiến ñộ, chất lượng, an toàn cho dự án xây dựng bảo ñảm quyền lợi ñơn vị giao khoán ñơn vị nhận giao khoán Thứ tư, xây dựng hệ thống ñịnh mức nội ñể tiến hành lập dự toán chi phí cho khoản mục chi phí ñể có sở kiểm soát thường xuyên biến ñộng chi phí ñể từ ñó ñưa biện pháp kịp thời ñể ñiều chỉnh yếu tố chi phí giúp cho công ty thực tốt dự toán chi phí Thư năm, cần tổ chức lập dự toán hàng tháng chi phí sản xuất cho hạn mục công trình ñể phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí Tóm lại, ñể nâng cao hiệu quản trị chi phí xây lắp nói riêng nâng cao hiệu toàn hoạt ñộng công ty nói chung, công ty có nhiều biện pháp ñể sử dụng Header Page 12 of 126 - Phân tích chi phí toàn công trình Để có nhìn toàn diện ta tiến hành phân tích chi phí toàn công trình thông qua bảng sau: Bảng 3.8: BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CHI PHÍ Công trình:…………… Số tiền TT Khoản mục Kế hoạch Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sử dụng máy thi công Chi phí sản xuất chung Tổng Footer Page 12 of 126 Chênh lệch Thực +/- +/- tế Mức % Header Page 13 of 126 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương này, luận văn khẳng ñịnh tính tất yếu phải tổ chức kế toán quản trị chi phí công ty Tuy nhiên muốn tổ chức phải dựa quan ñiểm yêu cầu tổ chức kế toán quản trị chi phí Trên sở nghiên cứu thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí công ty kết hợp với sở lý luận ñã ñược học, tác giả ñưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí Công ty vật liệu xây dựng kinh doanh Nhà Đà Nẵng: Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin KTQT với phòng ban; Hoàn thiện cách phân loại chi phí; Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí xây lắp; Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí Để thực thành công giải pháp ñưa ra, tác giả ñã ñưa số kiến nghị ñối với Công ty KẾT LUẬN Đối với số quốc gia như: Mỹ, Canada kế toán quản trị ñã trở thành nghề với tiêu chuẩn nghề nghiệp xác ñịnh, Việt Nam thuật ngữ kế toán quản trị ñược ghi nhận thức luật Kế toán ban hành vào ngày 17/06/2003 Cho ñến nay, nhà quản lý doanh nghiệp ñã quan tâm ñến kế toán quản trị ñể nâng cao chất lượng quản lý Có thể nói, tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất có ý nghĩa lớn trình hoạt ñộng doanh nghiệp xây lắp Để nâng cao uy tín thương trường, Công ty Vật liệu xây dựng & xây lắp kinh doanh Nhà Đà Nẵng ñang nỗ lực hoàn thiện công tác quản lý Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí không vấn ñề quan tâm thân công ty mà có quan tâm hỗ trợ từ phía Nhà nước, quan chức ñể hỗ trợ cho doanh nghiệp thực ñạt hiệu Footer Page 13 of 126 26 Vì lẽ ñó, kế toán quản trị, cụ thể công tác quản trị chi phí cánh tay ñắc lực giúp cho nhà quản lý công ty ñưa ñịnh cách xác hiệu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu Xây dựng & xây lắp kinh doanh Nhà Đà Nẵng” ñề tài có ý nghĩa mặt lý luận lẫn thực tiễn Luận văn ñã giải ñược số nội dung sau: Hệ thống hóa phân tích cách khoa học lý luận tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp Khái quát ñược thực trạng tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí Công ty Vật liệu Xây dựng & xây lắp kinh doanh Nhà Đà Nẵng Với thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí công ty, luận văn ñã ñưa giải pháp nhằm hoàn công tác tổ chức kế toán quản trị chi phí công ty Tóm lại, luận văn phần ñó ñã ñáp ứng ñược yêu cầu mục tiêu ñặt Tuy nhiên với phát triển không ngừng ngành nghề nói chung ngành xây lắp nói riêng, chắn nhiều vấn ñề phát sinh cần ñược tiếp tục nghiên cứu hoàn Mặc dù ñã cố gắng luận văn không tránh khỏi thiếu sót ñịnh, tác giả mong nhận ñược ý kiến ñóng góp thầy cô giáo bạn ñọc ñể luận văn ñược hoàn chỉnh ... chi phí Công ty Vật liệu xây dựng - xây lắp & kinh doanh nhà Đà Nẵng 19 20 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG- XÂY LẮP & KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG... & xây lắp kinh doanh nhà Đà Nẵng giải pháp góp phần xây dựng kế toán quản trị doanh nghiệp xây lắp nói chung 12 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG – XÂY LẮP... VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Bản chất kế toán quản trị kế toán quản trị chi phí a Bản chất kế toán quản trị Kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵn, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵn, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng - xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay