Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

26 100 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:18

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ HOÀI GIANG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY THNN MTV CAO SU QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Khôi Nguyên Phản biện 1: TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: TS Nguyễn Phùng Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 25 tháng 11 năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ñề tài Nền kinh tế giới ñang chững lại sau khủng hoảng, doanh nghiệp nước ñang phải ñối diện với nhiều khó khăn, ñịnh sản xuất cần ñược cân nhắc cẩn trọng thông tin chi phí trở nên cần thiết Do ñó, kế toán quản trị trở thành công cụ tài ñắc lực cho nhà quản trị, cung cấp thông tin hỗ trợ nhà quản trị việc lập kế hoạch, tổ chức thực kế hoạch, kiểm tra ñánh giá tình hình thực kế hoạch từ ñó ñưa ñịnh sản xuất kinh doanh Hệ thống kế toán công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị chủ yếu cung cấp thông tin cho báo cáo tài chính, báo cáo thuế chưa có hệ thống báo cáo kế toán quản trị, chưa trọng ñến kế toán quản trị chi phí Do vậy, công ty cần hoàn thiện kế toán quản trị chi phí ñể ñáp ứng nhu cầu thông tin việc ñịnh Từ lý mặt lý luận thực tiễn, ñã nghiên cứu ñề tài “ Kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị” Mục tiêu nghiên cứu - Tổng hợp lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất nhằm ứng dụng lý thuyết vào việc hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty - Khảo sát, ñánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Qua ñó ñề xuất số nội dung nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị - Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn, phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung nghiên cứu kế toán quản trị chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 chi phí phát sinh ñể sản xuất sản phẩm từ khâu khai thác ñến khâu chế biến mủ cao su công ty Phương pháp nghiên cứu Luận văn ñã sử dụng phương pháp chuyên gia ñể ñối chiếu thực tiễn kế toán quản trị chi phí công ty với lý luận từ ñó ñưa giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Nguồn số liệu sử dụng cho ñề tài bao gồm: Các số liệu liên quan ñến lập kế hoạch sản xuất, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Bố cục ñề tài Ngoài phần mở ñầu kết luận, luận văn ñược chia thành 03 chương Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị Tổng quan tài liệu nghiên cứu PGS.TS.Trương Bá Thanh, TS.Trần Đình khôi Nguyên, ThS.Lê Văn Nam (2008), “Giáo trình kế toán quản trị” Giáo trình cung cấp ñầy ñủ hệ thống lý thuyết kế toán quản trị từ công tác hoạch ñịnh ñến tổ chức kiểm soát, ñánh giá ñịnh; làm sở lý thuyết giúp ñánh giá thực trạng ñưa giải pháp hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Tác giả Đào Thị Minh Tâm (2009), “Kế toán quản trị chi phí ứng dụng doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam” (Tạp chí NCKHKT- Tapchiketoan.com), trình bày nội dung kế toán quản trị chi phí, kết hợp khảo sát thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp chế biến thủy sản, ñánh giá thực trạng vàxây dựng giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí Footer Page of 126 Header Page of 126 PGS.TS Trương Bá Thanh, Nguyễn Thanh Trúc (2008), (Tạp chí khoa học công nghệ- ĐH Đà Nẵng), “Kế toán quản trị chi phí công ty cà phê Nhà nước ñịa bàn Tỉnh Đắk Lắk”, viết trình bày ñánh giá cách tổng quát công tác kế toán quản trị chi phí theo ñặc thù ngành cà phê Luận văn tham khảo luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí: ThS Phạm Xuân Thư (2010), “Kế toán quản trị chi phí công ty Dược TW III”, ThS Trần Thị Kim Loan (2010), “Kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết dịch vụ in Đà Nẵng” CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị, tùy theo cách tiếp cận mà có nhiều ñịnh nghĩa khác Ở Việt Nam, thuật ngữ “Kế toán quản trị” ñược ghi nhận Luật Kế toán ban hành ngày 17/06/2003, theo Luật Kế toán Việt Nam “Kế toán quản trị việc thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin kinh tế, tài theo yêu cầu quản trị ñịnh kinh tế, tài nội ñơn vị kế toán” Theo ñó, khái niệm kế toán quản trị chi phí ñược hiểu sau, kế toán quản trị chi phí trình thu thập, xử lý, phân tích cung cấp thông tin chi phí cho nhà quản trị thực chức mình, phân tích cách ứng xử chi phí, hoạch ñịnh, tổ chức thực hiện, kiểm tra, ñánh giá tình hình thực chi phí hỗ trợ ñịnh 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí Bản chất kế toán quản trị chi phí trình bày sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 - Kế toán quản trị chi phí phận hệ thống thông tin kế toán, công cụ quản lý thông qua việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin nghiệp vụ kinh tế, tài ñã phát sinh, hoàn thành thông tin phục vụ cho việc lập dự toán, ñịnh theo yêu cầu quản lý nội tổ chức - Kế toán quản trị chi phí quan tâm ñến loại chi phí phát sinh, hay biến ñộng trách nhiệm quản lý gắn với trung tâm chi phí - Thông tin chi phí thường mang tính dự báo phục vụ quản trị tài sản doanh nghiệp ñịnh sản xuất kinh doanh 1.1.3 Vai trò kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí công cụ quản lý giúp nhà quản trị thực chức Theo chức quản lý, kế toán quản trị có vai trò sau: - Cung cấp thông tin cho trình hoạch ñịnh: thông qua việc cung cấp thông tin ñịnh mức chi phí, dự toán chi phí sản xuất, dự toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp - Cung cấp thông tin cho trình tổ chức thực hiện: thông tin chi phí hoạt ñộng ñể kiểm tra việc thực - Cung cấp thông tin cho kiểm tra: báo cáo hoạt ñộng theo khâu công việc, báo cáo so sánh kết với kế hoạch - Cung cấp thông tin cho trình ñịnh thông qua việc tổng hợp, phân loại thông tin 1.1.4 Sự phát triển kế toán quản trị nước ta So với giới, kế toán quản trị ñược vận dụng Việt Nam từ năm 1990 Đến năm 1999, chuyển sang kinh tế thị trường kế toán quản trị bắt ñầu ñược nghiên cứu có hệ thống Ngày 12/06/2006, Bộ Tài Chính ban hành thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nhiệp Tuy nhiên, việc vận dụng kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Việt Nam nhiều hạn chế Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm chi phí Thông tin cung cấp cho kế toán quản trị chi phí thông tin chi phí, “chi phí ñược ñịnh nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm tạo loại tài sản, hàng hóa dịch vụ” Trên quan ñiểm kế toán quản trị, chi phí dòng phí tổn thực tế gắn liền với hoạt ñộng sản xuất kinh doanh từ khâu ước tính chi phí, tổ chức thực ñến kiểm tra ñịnh 1.2.2 Phân loại chi phí Trong kế toán quản trị, chi phí ñược phân loại sau: - Phân loại chi phí theo chức hoạt ñộng chi phí bao gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất - Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác ñịnh kỳ: chi phí ñược phân thành chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ - Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí: phân loại nhằm nhận biết thông tin thay ñổi chi phí mức ñộ hoạt ñộng thay ñổi Gồm: Chi phí khả biến, chi phí bất biến, chi phí hỗn hợp - Phân loại chi phí việc sử dụng kiểm tra ñịnh: giúp nhận diện thông tin phục vụ ñịnh Chi phí ñược phân thành: chi phí trực tiếp - chi phí gián tiếp, chi phí kiểm soát ñược - chi phí không kiểm soát ñược, chi phí chênh lệch, chi phí hội chi phí chìm 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.3.1 Tổ chức lập dự toán chi phí a Mục ñích lập quy trình lập: Mục ñích lập dự toán chi phí cung cấp thông tin toàn kế hoạch chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, làm xác ñịnh mục tiêu ñánh giá Footer Page of 126 Header Page of 126 việc thực Quy trình lập dự toán chi phí dựa số liệu, thông tin khứ kết hợp với thông tin hành, thông thường doanh nghiệp xây dựng dựa ñịnh mức chi phí b Nội dung lập dự toán Lập dự toán chi phí sản xuất - Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Là dự kiến số lượng giá trị nguyên liệu vật liệu trực tiếp cần thiết sử dụng kỳ Căn lập dự toán là: sản lượng sản xuất dự kiến, ñịnh mức nguyên vật liệu tiêu hao cho ñơn vị sản phẩm, ñơn giá nguyên vật liệu - Dự toán chi phí nhân công trực tiếp: Dự toán nhằm trì lực lượng lao ñộng vừa ñủ ñáp ứng yêu cầu sản xuất Căn lập dự toán là: sản lượng sản xuất dự toán, ñịnh mức lao ñộng trực tiếp bao gồm ñịnh mức thời gian lao ñộng trực tiếp ñịnh mức giá lao ñộng trực tiếp ñể sản xuất ñơn vị sản phẩm - Dự toán chi phí sản xuất chung: Là dự kiến chi phí liên quan ñến hoạt ñộng sản xuất phát sinh phạm vi phân xưởng, chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí bất biến chi phí khả biến Dự toán ñược xây dựng có tính ñến cách ứng xử chi phí Lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: cần ñược xem xét khía cạnh ứng xử chi phí bao gồm biến phí ñịnh phí 1.3.2 Tính giá thành sản phẩm - Đối tượng tập hợp chi phí: “Là phạm vi ñược xác ñịnh trước ñể tập hợp chi phí Xác ñịnh ñối tượng tập hợp chi phí thực chất xác ñịnh giới hạn phận chịu chi phí ñối tượng chịu chi phí làm sở cho việc tính giá thành” - Đối tượng tính giá thành: “Là kết trình sản xuất trình cung cấp dịch vụ cần ñược tính giá thành ñể phục vụ yêu cầu quản lý” Footer Page of 126 Header Page of 126 - Tính giá thành theo phương pháp toàn bộ: Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn ñược xác ñịnh theo sơ ñồ 1.1 CP NVL trực tiếp SXKD dở dang CP NC trực tiếp Biến phí SXC Định phí SXC Thành phẩm Biến phí bán hàng Biến phí QL DN Định phí bán hàng Định phí QL DN Tổng giá thành SP tồn kho Giá vốn CP thời kỳ Lợi nhuận Lợi nhuận gộp Doanh thu Sơ ñồ 1.1 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp toàn Phương pháp tính giá toàn gồm hai hệ thống tính giá, hệ thống tính giá thành theo công việc (áp dụng doanh nghiệp sản xuất theo ñơn ñặt hàng) hệ thống tính giá theo trình sản xuất (áp dụng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giống ñặc tính, trình sản xuất) - Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp: Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm hoàn thành gồm ba loại: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp biến phí sản xuất chung liên quan ñến sản xuất sản phẩm phân xưởng Phần chi phí sản xuất chung cố ñịnh không ñược tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp ñược xác ñịnh theo sơ ñồ 1.2 Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CP NVL trực tiếp CP NC trực tiếp Biến phí SXC SXKD dở dang Thành phẩm Tổng giá thành SP tồn kho Biến phí sản xuất hàng bán Biến phí BH Biến phí QLDN Định phí bán hàng Định phí QL DN Doanh thu CP thời kỳ Số dư ñảm phí Định phí SXC Lợi nhuận Sơ ñồ 1.2 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 1.3.3 Kiểm soát chi phí Kiểm soát chi phí sản xuất: Kiểm soát chi phí sản xuất bao gồm kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp kiểm soát chi phí sản xuất chung Kiểm soát thông qua việc phân tích biến ñộng chi phí sản xuất gắn liền với nhân tố giá nhân tố lượng Việc phân tích biến ñộng chi phí sản xuất theo nhân tố giá nhân tố lượng giúp nhà quản lý phát yếu tố gây biến ñộng chi phí Kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý: Để kiểm soát tốt chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, cần phải quan tâm ñến biến ñộng biến phí ñịnh phí Điều vừa làm rõ trách nhiệm trung tâm chi phí có liên quan ñến hoạt ñộng bán hàng quản lý, vừa làm rõ biến ñộng chi phí Qua kiểm soát chi phí nhà quản trị ñánh giá lực quản lý Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 - Sản xuất, kinh doanh vật liệu liên quan như: sản xuất phân bón, bát hứng mủ - Tham gia hoạt ñộng ñầu tư, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, du lịch, vận tải 2.1.3 Đặc ñiểm hoạt ñộng sản xuất kinh doanh Đặc ñiểm công tác khoán: Để quản lý chi phí sản xuất ñảm bảo mục tiêu sản lượng công ty áp dụng hình thức khoán - Giao khoán sản lượng: sản lượng giao khoán dựa diện tích khai thác suất vườn cây, ñặc ñiểm kỹ thuật nông trường Người nhận khoán sản lượng cho ñội tổ chức kiểm tra kỹ thuật cạo, chất lượng mủ khai thác công nhân - Giao khoán chi phí: Công ty áp dụng khoán vật ñối với chi phí nguyên vật liệu phân bón, thuốc kích thích, thuốc phòng bệnh; giao khoán ñược thực dựa diện tích khai thác, ñặc ñiểm kỹ thuật nông trường Hoặc cấp tiền mặt cho công nhân tự mua công cụ dụng cụ khai thác Đặc ñiểm sản phẩm: Cây cao su công nghiệp dài ngày, sau thời gian kiến thiết khoảng năm, vườn cao su ñược coi TSCĐ ñưa vào khai thác Mủ cao su ñược khai thác theo mùa vụ, thường mùa khô Chất lượng mủ phụ thuộc vào ñiều kiện khí hậu kỹ thuật khai thác Mủ ñược chia làm loại: Mủ tinh, mủ ñông, mủ tạp Mủ cao su phải xử lý hết ngày Qui trình công nghệ sản xuất: Gồm có quy trình chế biến mủ cốm từ mủ nước quy trình chế biến mủ nước từ mủ ñông, tạp Từ lúc chế biến ñến cho sản phẩm quy trình khép kín 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Bộ máy quản lý công ty phòng ban công ty có ñơn vị phụ thuộc nông trường, xí nghiệp chế biến trung tâm y tế, theo ñó, máy quản lý công ty tổ chức theo mô hình trực tuyến chức với phối hợp phòng ban Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 2.1.5 Tổ chức công tác kế toán Mô hình tổ chức công tác kế toán: Bộ máy quản lý công ty có ñơn vị phụ thuộc nông trường, xí nghiệp chế biến trung tâm y tế, theo ñó công ty tổ chức máy kế toán theo mô hình tập trung ñạo kế toán trưởng, tất phần hành kế toán ñược thực phòng kế toán công ty, nông trường xí nghiệp có nhiệm vụ thu thập, tập hợp chi phí phát sinh cuối năm có kế hoạch tính giá thành báo cáo lên công ty Tổ chức máy kế toán: Công ty không tổ chức riêng phận kế toán quản trị mà ñược nhân viên kế toán tài kiêm nhiệm Tổ chức máy kế toán theo mô hình trực tuyến chức 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.2.1 Đặc ñiểm chi phí kinh doanh công ty a Đặc ñiểm chi phí giai ñoạn khai thác mủ nước: Chi phí sản xuất phát sinh giai ñoạn khai thác chi phí liên quan ñến hoạt ñộng khai thác mủ chi phí vận chuyển mủ xí nghiệp chế biến bao gồm: Chi phí nguyên liệu, vật liệu: phân bón, thuốc kích thích, thuốc phòng bệnh; Chi phí công cụ dụng cụ: kiềng, thùng ñựng mủ, máng dẫn mủ, dao cạo sử dụng khai thác mủ; Chi phí tiền lương khoản; Chi phí khấu hao TSCĐ: khấu hao tài sản vườn cây) TSCĐ sử dụng cho hoạt ñộng khai thác; Chi phí dịch vụ mua ngoài; Chi phí tiền khác b Đặc ñiểm chi phí giai ñoạn chế biến mủ: chi phí liên quan chế biến mủ, phân loại sau: Chi phí nguyên liệu, ñộng lực: dầu diezel chạy máy, ñiện, nước sản xuất; chi phí nguyên vật liệu phụ Acid acetic formic, metabisunphit; Chi phí công cụ dụng cụ: xẻng, móc mủ, phòng hộ lao ñộng; Chi phí tiền lương khoản trích theo lương; Chi phí khấu hao tài sản cố ñịnh; Chi phí dịch vụ mua Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 c Đặc ñiểm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí bán hàng: chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, lưu bãi; chi phí lương cán công nhân viên áp tải; Chi phí quản lý doanh nghiệp: chi phí nhân viên quản lý; KH TSCĐ, ñồ dùng văn phòng; dịch vụ mua ngoài; chi phí thuế; chi phí khác 2.2.2 Lập dự toán chi phí a Các loại dự toán chi phí công ty Căn vào ñịnh mức nguyên vật liệu giai ñoạn khai thác: phân bón, vật liệu phụ, ñịnh mức nhiên liệu, ñộng lực chế biến mủ ñịnh mức nguyên vật liệu, hóa chất chế biến, ñịnh mức lao ñộng chế biến mủ Công ty lập dự toán: Dự toán chi phí sản xuất: CP NVL trực tiếp, CPNC trực tiếp CP SXC, Dự toán chi phí BH QLDN b Quy trình lập dự toán chi phí Dự toán diện tích khai thác Dự toán sản lượng khai thác Dự toán CP NVLTT Dự toán CP NCTT KHAI THÁC - Phân bón - Thuốc kích thích - Thuốc phòng bệnh CHẾ BIẾN - Diezel chạy máy - Điện, nước sản xuất - Acid formic - Mêtabisunphit -Tiền lương + phụ cấp - Các khoản trích theo lương BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ - Tiền ăn ca (Dự toán chi phí nhân công trực tiếp ñược lập theo giai ñoạn sản xuất) Dự toán CP SXC - CP lương phận quản lý NT, XN - CCDC sử dụng khai thác, chế biến - Chi phí KH TSCĐ - Chi phí vận chuyển mủ khai thác - Tiền thuê ñất - Các chi phí khác Sơ ñồ 2.5: Quy trình lập dự toán chi phí sản xuất công ty Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 c Nội dung dự toán chi phí sản xuất: Công tác lập dự toán chi phí sản xuất phòng tài - kế toán thực có phối hợp thực phòng ban: phòng kế hoạch, phòng tổ chức lao ñộng, phòng khí chế biến, phòng nông nghiệp Dự toán ñược lập theo giai ñoạn: khai thác chế biến 2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm a Đối tượng hạch toán chi phí Đối tượng hạch toán chi phí công ty theo giai ñoạn: - Giai ñoạn 1: chi phí phát sinh liên quan trực tiếp ñến khai thác mủ nước nông trường, bao gồm chi phí phân bón, vật liệu phụ, lương khoản, chi phí khấu hao vườn cây, chi phí khác - Giai ñoạn 2: chi phí phát sinh liên quan ñến chế biến mủ, bao gồm nguyên liệu mủ khai thác giai ñoạn chuyển sang; nguyên vật liệu phụ sử dụng chế biến; dầu Diezel, ñiện, nước chế biến; lương khoản, tiền ăn ca, tiền ñộc hại; khấu hao máy móc thiết bị; vật liệu, dụng cụ b Phương pháp tập hợp chi phí ñể tính giá: Tập hợp chi phí theo giai ñoạn Giai ñoạn khai thác: Bao gồm chi phí NVLTT, chi phí NCTT, chi phí SXC Các chi phí phát sinh giai ñoạn ñược kế toán nông trường theo dõi, lâp bảng kể báo lên công ty, kế toán công ty tiến hành kiểm tra ñối chiếu ghi sổ Giai ñoạn chế biến: Chi phí phát sinh xí nghiệp ñược kế toán xí nghiệp theo dõi lập bảng kê báo cáo lên cho kế toán công ty tiến hành ghi sổ c Tính giá thành sản phẩm - Đối tượng tính giá thành: Đối tượng tính giá thành mủ khai thác (bán thành phẩm) mủ cốm (thành phẩm) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 - Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: Mủ cao su sau khai thác ñể lâu phẩm chất phải chế biến hết ngày công ty không ñánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ - Phương pháp tính giá thành: Từ quy trình sản xuất, công ty chọn phương pháp tính giá theo trình sản xuất 2.2.4 Kiểm soát chi phí a Tổ chức kiểm soát - NT, XN lập báo cáo CPSX: CPNVL TT, CPNC TT, CP SXC (Báo cáo bảng kê xuất vật tư năm, bảng tính lương báo, bảng kê CP SX phát sinh năm) - Báo cáo CP BH CP QLDN Tổ chức thông tin kiểm soát Cơ sở ñánh giá Mục ñích kiểm soát Bộ phận kế toán công ty tập hợp chi phí thực tế phát sinh ñể tính giá, ñồng thời tiến hành so sánh, ñối chiếu lập báo cáo tình hình thực CPSX, CP BH & QLDN so với kế hoạch - Định mức nguyên vật liệu, vật tư - Kế hoạch sản lượng - Dự toán chi phí sản xuất, chi phí sản xuất - Đánh giá tình hình thực chi phí sản xuất, chi phí sản xuất so với kế hoạch - Kiểm tra việc thực khoán vật tư ñể có biện pháp xử lý ñối với phận sử dụng không ñúng - Kiểm tra thực ñối với người nhận khoán sản lượng, ñánh giá kỹ thuật khai thác Sơ ñồ 2.7 Tổ chức kiểm soát chi phí công ty Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 b Các báo cáo phục vụ kiểm soát Kiểm soát chi phí sản xuất: kiểm soát ñược thực có thông tin chi phí cuối năm Kế toán công ty lập bảng tổng hợp chi phí sản xuất giai ñoạn khai thác chế biến, dựa dự toán chi phí sản xuất kế toán tiến hành so sánh ñánh giá tình hình thực so với kế hoạch Kiểm soát ñược thực thông qua báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất hai giai ñoạn: chi phí NVLTT, chi phí NCTT chi phí SXC Kiểm soát chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp: ñược tiến hành vào cuối năm bắt ñầu có thông tin chi phí phục vụ lập BCTC, kiểm soát thông qua so sánh, ñối chiếu tình hình thực so với kế hoạch nhằm mục ñích kiểm tra ñánh giá tình hình thực chi phí phận liên quan từ ñó xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 2.3.1 Những kết ñạt ñược Công ty ñã tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí phù hợp với ñặc thù ngành, hổ trợ cho nhà quản trị thực chức quản trị chi phí công ty Về máy tổ chức quản lý, công ty ñã tiến hành tổ chức ñiều hành quản lý tổ chức sản xuất phù hợp với ñặc trưng ngành Đối với công tác kế toán quản trị chi phí, công ty ñã có số ứng dụng ñịnh hoạt ñộng sản xuất thông qua việc lập dự toán lập báo cáo tình hình sản xuất 2.3.2 Những tồn nguyên nhân tồn - Về tổ chức cung cấp thông tin: Hệ thống thông tin chi phí phục vụ chủ yếu cho công tác tính giá thành, phục vụ lập BCTC không trọng ñến thông tin phục vụ KTQT Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 - Về phân loại chi phí: Việc phân loại chi phí phụ thuộc vào nhu cầu thông tin phận quản lý, công ty phân loại chi phí theo khoản mục chi phí nhằm ñáp ứng yêu cầu thông tin KTTC - Về lập dự toán chi phí: Dự toán chi phí ñược lập dựa số liệu lịch sử, thông tin hành, chưa lập cụ thể cho nông trường - Về công tác tính giá thành: Công ty ñang tính giá thành theo phương pháp toàn phục vụ chủ yếu cho công tác lập BCTC không tính giá theo phương pháp trực tiếp nhằm phục KTQT - Công tác kiểm soát chi phí: Kiểm soát thực thông qua báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất năm chủ yếu sở so sánh, tổng hợp nhằm phục vụ cho công tác tính giá thành Như vậy, mức ñộ ứng dụng kế toán quản trị chi phí công ty chưa rõ ràng thực hiệu Việc tập hợp chi phí tính giá thành hướng ñến muc tiêu lập BCTC thay phục vụ cho quản trị doanh nghiệp Nguyên nhân tồn do: công ty không tổ chức phận kế toán quản trị thực công tác kế toán quản trị nói chung kế toán quản trị chi phí nói riêng, nhu cầu thông tin quản trị chi phí chưa ñược trọng KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn phản ánh thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty, trình bày khái quát tình hình sản xuất kinh doanh công tác kế toán quản trị chi phí thông qua việc nhận diện phân loại chi phí, công tác lập dự toán chi phí tính giá thành sản phẩm thực trạng kiểm soát chi phí công ty Trên sở lý thuyết, luận văn ñánh giá việc ứng dụng kế toán quản trị chi phí vào hoạt ñộng sản xuất công ty, tìm vấn ñề tồn công tác kế toán quản trị chi phí làm thực tiễn cho giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.1.1 Sự cần thiết hoàn thiện Những khó khăn kinh tế ñặt cho công ty nhiều thử thách, ñó công tác quản trị nói chung quản trị chi phí nói riêng cần ñược trọng Nhằm tăng cường hiệu ñẩy mạnh vai trò nhà quản trị, công ty cần phải tổ chức tốt kế toán quản trị ñó có kế toán quản trị chi phí Mặt khác, công ty cần quan tâm ñến công tác quản trị chi phí nhằm kiểm soát tốt chi phí sản xuất tránh tình trạng lãng phí hoạt ñộng sản xuất kinh doanh 3.1.2 Định hướng hoàn thiện - Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí dựa ñiều kiện yêu cầu quản lý công ty - Tổ chức hệ thống kế toán quản trị cung cấp thông tin nội ñó có thông tin kế toán quản trị chi phí - Kế toán quản trị chi phí cần ñược kết hợp với kế toán tài nhằm sử dụng hiệu thông tin kế toán tài - Thông tin chi phí phải ñầy ñủ chi tiết, vừa ñảm bảo tính khái quát, vừa ñảm bảo tính so sánh ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.2.1 Tổ chức mô hình kế toán phục vụ kế toán quản trị chi phí Để tổ chức tốt công tác kế toán quản trị chi phí, việc ñầu tiên phải có tổ chức máy thực công tác kế toán quản trị Công ty tổ chức mô hình kế toán quản trị vùa kết hợp KTTC Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 vừa bổ sung thêm phận KTQT sở kế thừa thông tin ñảm bảo mối quan hệ KTTC KTQT Với mô hình này, nhân viên KTTC vừa làm nhiệm vụ KTTC vừa làm nhiệm vụ KTQT So với mô hình tổ chức kế toán, mô hình tổ chức kế toán phục vụ kế toán quản trị ñược thay ñổi, bổ sung sau: - Tách kế toán tổng hợp với kế toán giá thành, kế toán giá thành kiêm lập dự toán giá thành kế toán tổng hợp kiểm tra dự toán báo cáo tình hình thực - Bổ sung kế toán phân tích, ñánh giá kiêm lập dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Theo mô hình này, nhân viên kế toán công ty công việc ñảm nhận thêm nhiệm phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi phí công ty 3.2.2 Phân loại chi phí phục vụ cho công tác kế toán quản trị chi phí a Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo cách ứng xử chi phí b Phân loại chi phí phục vụ cho mục ñích ñịnh Từ ñặc ñiểm chi phí kinh doanh ñối tượng tập hợp chi phí sản xuất công ty theo giai ñoạn khai thác giai ñoạn chế biến, chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp bao gồm nội dung sau Chi phí trực tiếp: chi phí liên quan ñến ñối tượng tập hợp chi phí, theo ñó, chi phí trực tiếp công ty bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung Đây chi phí phát sinh nông trường giai ñoạn khai thác phát sinh xí nghiệp giai ñoạn chế biến Chi phí gián tiếp hay gọi chi phí chung chi phí liên quan ñến nhiều ñối tượng khác nhau, không tổ chức hạch toán theo ñối tượng chịu chi phí phải tiến hành phân bổ; chi phí gián Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 tiếp công ty bao gồm chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí kế toán công ty theo dõi tập hợp Việc phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí phân loại chi phí thành chi phí trực tiếp gián tiếp giúp cho nhà quản lý quản trị chi phí cách có hiệu 3.2.3 Xác ñịnh lại ñối tượng tập hợp chi phí ñối tượng tính giá thành a Xác ñịnh lại ñối tượng tập hợp chi phí: Nhằm phục vụ công tác kiểm soát chi phí công ty nên xác ñịnh lại ñối tượng tập hợp chi phí giai ñoạn khai thác giai ñoạn chế biến Giai ñoạn khai thác: Đối tượng tập hợp chi phí nông trường khai thác Căn theo chi phí phát sinh nông trường, kế toán công ty kế toán nông trường cần phối hợp chặt chẽ với nhau, theo dõi hạch toán chi phí phát sinh nông trường Giai ñoạn chế biến: Đối tượng tập hợp chi phí sản phẩm mủ nhập kho: SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20 b Xác ñịnh lại ñối tượng tính giá thành: Theo ñó, ñối tượng tính giá thành công ty ñược xác ñịnh sau: - Ở giai ñoạn khai thác: ñối tượng tính giá thành nông trường khai thác mủ cao su - Giai ñoạn chế biến: ñối tượng tính giá thành sản phẩm 3.2.4 Tổ chức hệ thống tài khoản phục vụ kế toán quản trị chi phí Để ñảm bảo mối quan hệ KTTC KTQT hệ thống tài khoản phải ñược xây dựng ñể ñảm bảo ñược vai trò kế toán quản trị chi phí Do vậy, tài khoản ñược thiết kế giúp cho nhận diện ñược biến phí, ñịnh phí Hiện nay, công ty ñã mở tài khoản chi phí cấp chi tiết theo giai ñoạn, ñoạn chế biến, dựa hệ thống tài khoản chi phí có, công ty mở thêm tài khoản cấp 3- nơi Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 phát sinh chi phí (nông trường, xí nghiệp) tài khoản cấp loại chi phí (biến phí, ñịnh phí) 3.2.5 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp Cùng với hoàn thiện phân loại chi phí kinh doanh công ty thành biến phí ñịnh phí xây dựng hệ thống tài khoản thành tài khoản chi tiết phục vụ cho kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm công ty ñược tính theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp này, nhà quản lý công ty nhìn nhận vận ñộng chi phí cách xác thông tin cung cấp cho việc lập báo cáo lãi lỗ phản ánh ñầy ñủ 3.2.6 Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí Dự toán lập theo biến phí ñịnh phí dựa thông tin chi phí sau: - Biến phí nguyên vật liệu dựa ñịnh mức ñơn giá nguyên vật liệu sử dụng khai thác chế biến - Biến phí nhân công dựa ñơn giá tiền lương kế hoạch, sản lượng kế hoạch - Chi phí sản xuất chung: Là chi phí có biến ñộng năm, ñó dự toán dựa thông tin tình hình chi phí sản xuất chung năm trước Trên sở phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí phân loại chi phí theo nơi phát sinh chi phí, dự toán chi phí sản xuất lập chung cho toàn công ty theo giai ñoạn khai thác chế biến, công ty cần lập dự toán cho nông trường xí nghiệp theo biến phí sản xuất giai ñoạn khai thác chế biến Mặt khác, tổ chức lập dự toán chi phí, ñặc biệt chi phí sản xuất, cần có họp có tham gia góp ý nhân viên, công nhân khai thác nông trường, xí nghiệp; báo cáo tình hình khai thác, ñặc ñiểm kỹ thuật, ñiều kiện vườn nông trường Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.7 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi phí a Hoàn thiện hệ thống báo cáo kiểm soát chi phí - Báo cáo tình hình thực dự toán phân tích chi phí nguyên vật liệu trực tiếp giai ñoạn khai thác (lập cho toàn công ty lập chi tiết cho nông trường khai thác); giai ñoạn chế biến Báo cáo nhằm mục ñích phân tích chi phí, xác ñịnh mức biến ñộng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp lượng hay giá - Báo cáo tình hình thực dự toán phân tích chi phí nhân công trực tiếp giai ñoạn khai thác (lập cho toàn công ty lập chi tiết cho nông trường khai thác); giai ñoạn chế biến Báo cáo nhằm theo dõi kết lao ñộng, từ ñó có biện pháp nâng cao tay nghề lao ñộng - Báo cáo tình hình thực dự toán phân tích chi phí sản xuất chung (biến phí, ñịnh phí) giai ñoạn khai thác (lập cho toàn công ty lập chi tiết cho nông trường khai thác); giai ñoạn chế biến Nhằm theo dõi tình hình thực có kế hoạch tiết kiệm chi phí - Báo cáo tình thực dự toán phân tích chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp lập theo biến phí ñịnh phí b Phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phân tích báo cáo phục vụ kiểm soát chi phí nhằm mục ñích quản lý lượng vật liệu sử dụng ñồng thời ñánh giá ñược công tác tiết kiệm chi phí Thông qua báo cáo ñánh giá tình hình tiết kiệm chi phí xác ñịnh ñược mức ñộ ảnh hưởng nhân tố ñến biến ñộng Ngoài báo cáo chi phí chung, công ty cần lập thêm báo cáo chi phí NVLTT cho nông trường giai ñoạn khai thác với nội dung báo cáo giống với báo cáo chi phí toàn công ty Điều nâng cao hiệu kiểm soát chi phí theo nông trường Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp giúp xác ñịnh hình thức trả lương có hợp lý hay không, áp dụng ñơn giá lương phù hợp nhằm khuyến khích lao ñộng nâng cao tay nghề, tăng suất chất lượng sản phẩm Các báo cáo chủ yếu so sánh quỹ lương thực tế so với dự toán Qua ñó, nhà quản trị ñánh giá xác yếu tố làm tăng chi phí hay giảm chi phí ñể có kế hoạch kiểm tra Kiểm soát chi phí sản xuất chung Kiểm soát chi phí sản xuất chung, công ty cần lập chi tiết theo loại chi phí, thực so sánh số liệu thực tế với dự toán ñể ñánh giá ñược tình hình thực có kế hoạch tiết kiệm chi phí Để công tác kiểm soát chi phí sản xuất chung ñược thực tốt hơn, công ty cần tổ chức thêm báo cáo cho nông trường, xí nghiệp ñể có kế hoạch kiểm soát chi phí ñối chiếu Kiểm soát chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Các báo cáo tình hình thực chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp cần ñược phân tích thành biến phí ñịnh phí, so sánh so với dự toán ñể thấy ñược quy mô tốc ñộ tăng (giảm) chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở phân tích thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị ñánh giá thực trạng luận văn ñã ñưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí dựa lý luận tiếp cận chương Các giải pháp tập trung vào vấn ñề tổ chức máy kế toán phục vụ công tác kế toán quản trị chi phí, hoàn thiện nội dung kế toán quản trị chi phí công ty, cụ thể phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí ñáp ứng nhu cầu thông tin cho KTQT, lập dự toán chi phí, lập báo cáo phân tích chi phí nhằm mục ñích cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát chi phí, góp phần làm cho KTQT chi phí Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 công ty trở thành công cụ quản lý thực hữu hiệu hoạt ñộng quản trị doanh nghiệp KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí nội dung quan trọng cần thiết trình hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp, thực chức cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp Từ thực trạng kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị số tồn cần ñược hoàn thiện, luận văn ñã xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị dựa sở lý luận nghiên cứu Với ñề tài “Kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị”, luận văn ñã giải ñược mục tiêu sau: Về mặt lý luận: Luận văn ñã hệ thống hóa lý luận kế toán quản trị chi phí, làm tiền ñề cho việc ñánh giá thực trạng ñưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty Về mặt thực tiễn: Thứ nhất: Luận văn ñã làm rõ ñược khía cạnh sau: - Làm rõ ñặc ñiểm trình sản xuất, ñặc ñiểm sản phẩm công ty - Đặc ñiểm tổ chức quản lý tổ chức máy kế toán - Làm rõ ñặc ñiểm chi phí sản xuất kinh doanh công ty - Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Trên sở lý luận thực tiễn, luận văn ñã ñánh giá thực trạng kế toán quản trị chi phí từ ñó ñịnh hướng hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Thứ hai: Luận văn ñã ñề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 Nhìn chung, luận văn ñã thực ñược mục tiêu bản, nhiên việc áp dụng vào thực tế cần nhiều thời gian ñể chứng minh Hơn nữa, công tác kế toán quản trị chi phí công ty chưa thực ñược trọng, ñó việc tiếp cận thông tin kế toán quản trị phục vụ cho ñề tài hạn chế Các giải pháp ñược ñưa luận văn chủ yếu từ nghiên cứu lý luận Vì vậy, luận văn nhiều vấn ñề cần tiếp tục ñược nghiên cứu hoàn thiện Tác giả mong ñược ñóng góp ý kiến nhà khoa học, thầy cô ñể luận văn ñược hoàn chỉnh Footer Page 26 of 126 ... hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG TRỊ 2.1.1... toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị số tồn cần ñược hoàn thiện, luận văn ñã xây dựng số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí công ty TNHH MTV cao su Quảng. .. toán quản trị chi phí công ty - Khảo sát, ñánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị Qua ñó ñề xuất số nội dung nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị, Kế toán quản trị chi phí tại công ty TNHH MTV cao su Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay