Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

26 96 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:17

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN THỊ MINH HUYỀN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Công Phương Phản biện 1: TS Đoàn Thị Ngọc Trai Phản biện 2: GS Ts Nguyễn Quang Quynh Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 03 năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát bước đầu nhận thức tầm quan trọng kế toán quản trị chi phí trình quản lí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thể trước tiên công ty phân loại chi phí theo khoản mục theo cách ứng xử chi phí - đặc trưng kế toán quản trị chi phí- điều dẫn đến khó khăn khâu cung cấp thông tin nhanh chóng, xác để quản trị chi phí hiệu Chính công ty lựa chọn cách thức phân loại chi phí dẫn đến khâu lập dự toán dừng lại dự toán “tĩnh”, chưa thể vận động chi phí mức độ hoạt động thay đổi Điều chưa đáp ứng thông tin cho nhà quản trị việc đưa định phù hợp với diễn biến phức tạp thị trường có thay đổi quy mô sản xuất, khả gia tăng đơn đặt hàng có thay đổi giá sản phẩm Bên cạnh báo cáo sử dụng chủ yếu cung cấp thông tin cho kế toán tài chưa thực vai trò cung cấp thông tin cho việc quản trị chi phí, báo cáo thể phần tổng chênh lệch kế hoạch thực tế chưa nguyên nhân biến động chi phí nhân tố nào, nhân tố lượng, nhân tố giá để nhà quản trị có phương án, định phù hợp tình khác thị trường nhằm mục đích quản trị Xuất phát từ yêu cầu cần thiết trên, tác giả chọn đề tài “Kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu Cùng với việc hệ thống hóa lý luận chung KTQT, luận Footer Page of 126 Header Page of 126 văn phân tích, đánh giá công tác KTQT chi phí Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Qua đó, đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí phù hợp với đặc thù Công ty chế thị trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu Công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, số liệu minh họa thu thập khoảng thời gian từ năm 2010 – 2011 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp phân tích diễn giải trường hợp cụ thể nhằm đánh giá kế toán quản trị chi phí Ngoài ra, luận văn sử dụng phương pháp phân tích định tính nhằm đề xuất ý kiến liên quan kế toán quản trị chi phí trường hợp nghiên cứu Cấu trúc luận văn gồm có phần Chương - Cơ sở lí thuyết kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Chương - Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Chương – Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Tổng quan đề tài nghiên cứu Đã có nhiều tác giả quan tâm nhận thấy tất yếu cần phải xây dựng mô hình kế toán có hữu KTQT, mà cụ thể KTQT chi phí Các công trình nghiên cứu tác giả đạt thành công định Luận văn tác giả đưa lý luận thuyết KTQT chi phí, thực trạng KTQT chi phí địa bàn nghiên cứu, ưu điểm, tồn đề xuất Footer Page of 126 Header Page of 126 giải pháp hoàn thiện KTQT chi phí mà tác giả nghiên cứu Trên sở kế thừa sở lí luận KTQT chi phí nghiên cứu, với khảo sát thực trạng KTQT chi phí công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát, tác giả đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện KTQT chi phí công ty CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị chi phí Kế toán quản trị chi phí phận kế toán quản trị chuyên thực việc xử lý cung cấp thông tin chi phí để tổ chức thực chức quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động định hợp lý [5, tr 97] 1.1.2 Bản chất kế toán quản trị chi phí - KTQT chi phí không thu thập cung cấp thông tin khứ mà thu thập, xử lý cung cấp thông tin tại, hướng tương lai phục vụ cho việc lập dự toán - KTQT chi phí quan tâm đến chi phí thực tế phát sinh theo loại chi phí, tổng mức chi phí chi tiết theo mặt hàng - Khi có biến động chi phí, trách nhiệm giải thích thay đổi bất lợi thuộc phận KTQT chi phí phải theo dõi báo cáo rõ ràng phục vụ cho trình kiểm soát, điều chỉnh nhà quản lý Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2 PHÂN LOẠI CHI PHÍ GẮN VỚI KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.2.1 Phân loại chi phí theo chức hoạt động Chi phí sản xuất: toàn chi phí có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm kỳ kinh doanh định, chi phí sản xuất bao gồm: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất gồm: [10, tr 21] - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lí doanh nghiệp 1.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ [10, tr 21-22] Chi phí sản phẩm Chi phí thời kỳ 1.2.3 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Biến phí: Biến phí chi phí xét tổng số thay đổi tỷ lệ thuận với số lượng sản phẩm tạo Định phí: Định phí khoản chi phí không thay đổi tổng số thời gian định có thay đổi số lượng sản phẩm tạo ra, xét đơn vị sản phẩm tỷ lệ nghịch với sản lượng Chi phí hỗn hợp: Chi phí hỗn hợp chi phí bao gồm biến phí định phí Ở mức độ hoạt động đó, chi phí hỗn hợp mang đặc điểm định phí mức độ hoạt động tăng lên, chi phí hỗn hợp biến đổi đặc điểm biến phí, phản ảnh chi phí thực tế sử dụng sử dụng định mức Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.4 Các cách phân loại chi phí nhằm định a Chi phí trực tiếp - Chi phí gián tiếp b Chi phí kiểm soát – chi phí không kiểm soát c Chi phí tránh chi phí không tránh d Chi phí chênh lệch e Chi phí chìm f Chi phí hội 1.3 NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.3.1 Dự toán chi phí doanh nghiệp Dự toán tính toán dự kiến cách toàn diện phối hợp, làm để huy động nguồn lực kinh doanh, xác định hệ thống tiêu số lượng giá trị cho khoảng thời gian xác định tương lai a Dự toán sản xuất Dự toán sản xuất nhằm xác định số lượng, chủng loại sản phẩm sản xuất kỳ đến [10, tr 107] Số lượng SPSX = Nhu cầu sản phẩm tồn kho + Số sản phẩm tiêu thụ - Số SP tồn đầu kì theo dự toán (1.1) b Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán CPNVLTT dự kiến số lượng định mức nguyên liệu vật liệu sử dụng kỳ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp.[8, tr 109] c Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán nhằm trì lực lượng lao động vừa đủ đáp ứng yêu cầu sản xuất Căn lập dự toán là: sản lượng sản xuất dự toán, định mức lao động trực tiếp bao gồm định mức thời gian lao động trực Footer Page of 126 Header Page of 126 tiếp định mức giá lao động trực tiếp để sản xuất đơn vị sản phẩm d Dự toán chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất chung bao gồm yếu tố chi phí biến đổi chi phí cố định, nên dự toán chi phí sản xuất chung phải tính đến cách ứng xử chi phí để xây dựng mức phí dự toán hợp lý kỳ [10, tr 113] e Dự toán giá vốn hàng bán Dự toán giá vốn hàng bán dựa sở số lượng sản phẩm sản xuất theo dự toán, giá thành dự toán, số lượng sản phẩm dự trữ dự toán cuối kỳ [8,tr 114] f Dự toán Chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp CPBH&QLDN gồm hai phận khả biến bất biến, lập dự toán hai khoản chi phí giống CPSXC [8, tr 241] g Dự toán chi phí tài h Dự toán chi phí linh hoạt Dự toán tĩnh không phù hợp với việc phân tích kiểm soát chi phí, CPSXC, mức hoạt động thực tế thường có khác biệt so với dự toán Vì vậy, cần xây dựng dự toán linh hoạt sau: Bước 1: Xác định phạm vi phù hợp cho đối tượng lập dự toán Bước 2: Xác định ứng xử chi phí Bước 3: Xác định biến phí đơn vị dự toán Bước 4: Xây dựng dự toán linh hoạt, cụ thể: - Đối với biến phí Tổng biến phí = điều chỉnh Biến phí đơn vị dự toán * Mức hoạt động thực tế (1.11) - Đối với định phí: định phí không thay đổi doanh nghiệp phạm vi hoạt động liên quan [10, tr 128] Footer Page of 126 Header Page of 126 1.3.2 Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp a Đối tượng tập hợp chi phí Xác định đối tượng tập hợp chi phí thực chất xác định giới hạn phận chịu chi phí đối tượng chịu chi phí làm sở cho việc tổ chức tập hợp chi phí phục vụ tính giá thành b Đối tượng tính giá thành Đối tượng tính giá thành kết trình sản xuất cần tính giá thành để phục vụ yêu cầu quản lý Đối tượng tính giá thành sản phẩm, bán thành phẩm, công việc hoàn thành qua trình sản xuất.[10, tr 46] c Phương pháp tập hợp chi phí [2, tr 7] Phương pháp trực tiếp Phương pháp phân bổ d Tính giá thành phẩm Tính giá thành theo phương pháp toàn Phương pháp tính giá toàn phương pháp mà toàn chi phí liên quan đến trình sản xuất sản phẩm nơi sản xuất tính vào giá thành sản phẩm hoàn thành [10, tr 46] Theo phương pháp giá thành sản phẩm tính sau : Giá thành SP = CPNVLTT + CPNCTTT + CPSXC (1.12) Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp phương pháp mà theo có chi phí sản xuất biến đổi liên quan đến sản xuất sản phẩm [10, tr 71] Giá thành = CPNVLTT + CPNCTT Footer Page of 126 + Biến phí (1.13) Header Page 10 of 126 1.3.3 Kế toán chi phí sản xuất Chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp khoản chi phí phát sinh liên quan đến toàn hoạt động doanh Do đó, cuối kì khoản chi phí tính toán, phân bổ, kết chuyển để xác định kết kinh doanh hợp lý 1.3.4 Phân tích biến động chi phí phục vụ kiểm soát chi phí a Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Biến động CPNVLTT kiểm soát gắn liền với biến động nhân tố giá lượng liên quan [10, tr 148] Phân tích biến động giá Ảnh hưởng Đơn giá ( NVLTT giá đến biến động = NVLTT - Đơn giá NVLTT t.tế d.toán ) Lượng * NVLTT (1.14) t.tế Phân tích biến động lượng Ảnh hưởng lượng đến biến động = ( NVLTT t.tế sử NVLTT dụng - NVLTT ) d.toán Đơn giá * dự toán (1.15) sử dụng b Biến động chi phí nhân công trực tiếp Biến động CPNCTT gắn liền với nhân tố giá lượng Biến động nhân tố giá: Ảnh hưởng nhân tố giá = ( Đơn giá Thực tế - Đơn giá dự toán ) * Thời gian lao (1.16) động thực tế Biến động nhân tố lượng: Ảnh hưởng TGLĐ Footer Page 10 of 126 = ( TGLĐ - TGLĐ thực tế dự toán ) Đơn giá * dự toán (1.17) Header Page 12 of 126 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.1.1 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh a Tổ chức máy quản lí b Đặc điểm tổ chức sản xuất c Đặc điểm sản phẩm d Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 2.1.2 Đặc điểm tổ chức máy kế toán hình thức kế toán a Đặc điểm tổ chức máy kế toán b Chức nhiệm vụ phần hành kế toán 2.2 ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo khoản mục Công ty phân loại chi phí theo khoản mục chi phí Gồm có: - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Giấy in: Có 70 loại giấy như: giấy Bãi Bằng 58g/m2 (79✕109), giấy Đài Loan 60g/ m2 (84✕123), Giấy Tân Mai, giấy Đồng Nai, giấy Vĩnh Phú… Mực in: Gồm nhiều loại mực nhũ bạc, mực phát quang, mực xanh tím Tân Bình, mực vàng Trung Quốc, mực đỏ ánh sen Nhật Bản, Trung Quốc - Chi phí nhân công trực tiếp: gồm khoản lương chính, lương phụ công nhân trực tiếp sản xuất với khoản trích theo tỷ lệ quy định cho khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN Các khoản phụ cấp: phụ cấp làm đêm, thêm giờ, phụ cấp chức vụ Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 - Chi phí sản xuất chung:bao gồm tiền lương nhân viên quản lí phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí điện nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác phát sinh phân xưởng… - Chi phí bán hàng: chi phí bốc xếp, chi phí giao dịch, hội nghị Vì hoạt động bán hàng công ty có quy mô nhỏ nên chiếm tỷ trọng không đáng kể - Chi phí quản lí doanh nghiệp: Tiền lương khoản trích theo lương nhân viên quản lí, chi phí ăn ca, khấu hao tài sản cố định phận quản lí doanh nghiệp, chi phí điện, điện thoại, internet, công tác phí, chi phí công cụ dụng cụ phục vụ cho phận quản lí, chi phí khác họp hành, công tác phí… 2.2.2 Công tác lập dự toán chi phí a Dự toán thành phẩm Dự toán thành phẩm thể mục tiêu sản lượng trang in mà công ty phấn đấu hoàn thành kì tới Dự toán thành phẩm công ty lập dựa số sau: khách hàng, đối tác, lực thực tế công ty lực vốn, nhân lực, trình độ kỹ thuật máy móc thiết bị có, nhu cầu thị trường theo nghiên cứu chiến lược thị trường b Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xác định lượng nguyên vật liệu cần thiết để đáp ứng mục tiêu sản lượng trang in lượng dự trữ cần thiết đề phòng trường hợp thiếu hàng Đồng thời, sở để phận thu mua có kế hoạch tìm nguồn cung nguyên vật liệu, đáp ứng cho trình in ấn tiến độ phục vụ cho công tác lập kế hoạch giá thành công ty Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 c Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Dự toán chi phí nhân công trực tiếp thể khoản chi phí lương mà công ty phải trả cho phận trực tiếp sản xuất, giúp công ty chủ động nguồn tài Thông qua dự toán, nhà quản trị có kế hoạch việc sử dụng, điều chỉnh lao động, đào tạo tuyển dụng đảm bảo lực lượng lao động công ty đáp ứng mục tiêu sản lượng trang in đề d Dự toán chi phí sản xuất chung Thông qua dự toán chi phí sản xuất chung, nhà quản trị có kế hoạch tài phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm diễn liên tục, đồng thời kiểm tra đánh giá tình hình sử dụng chi phí sản xuất chung, phát khả tiết kiệm chi phí, thúc đẩy cải tiến biện pháp quản lí KD e Dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Với đặc điểm sản xuất theo thời vụ, thị trường tiêu thụ công ty không lớn Do đó, khoản chi phí bán hàng tương đối nhỏ dự toán chung với chi phí quản lí doanh nghiệp 2.2.3 Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất tính giá thành a Đối tượng tập hợp chi phí đối tượng tính giá thành Quy trình công nghệ in công ty quy trình phức tạp, việc sản xuất chủ yếu dựa vào hợp đồng in ấn với khách hàng nên chủng loại đa dạng, chu kỳ sản xuất ngắn xen kẽ Trong kỳ, công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm theo đơn đặt hàng khác Xuất phát từ đặc điểm đó, đối tượng tập hợp chi phí xác định đơn đặt hàng, đối tượng tính giá thành sản phẩm hoàn thành đơn đặt hàng b Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Đối với chi phí trực tiếp phát sinh tháng có liên quan đến đơn đặt hàng hạch toán trực tiếp cho đơn đặt hàng Đối Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 với chi phí phát sinh liên quan đến nhiều đơn đặt hàng, sau tập hợp xong phân bổ cho đơn hàng theo tiêu thức thích hợp Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Để tập hợp CPNVLTT, kế toán chi phí sử dụng TK 621, chi tiết theo phân xưởng chi tiết cho đơn đặt hàng CPNVLTT dựa theo định mức Định mức tiêu hao nguyên vật liệu phòng kĩ thuật xác định Phòng kinh doanh vào hợp đồng kinh tế, tính toán cụ thể lượng nguyên vật liệu cần thiết dựa định mức tiêu hao nguyên vật liệu lệnh sản xuất cho phận sản xuất kèm phiếu xuất vật tư cho hợp đồng trình phó giám đốc phụ trách ký duyệt Công nhân đến kho nhận nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Cho nên, CPNVLTT phát sinh cho đơn hàng tập hợp trực tiếp cho đơn hàng ấy, sử dụng phương pháp phân bổ Kế toán chi phí nhân công trực tiếp CPNCTT công ty theo dõi TK622 Cũng CPNVLTT, CPNCTT chi tiết theo phân xưởng theo đơn đặt hàng Việc tính lương sản phẩm vào lệnh điều độ sản xuất Lệnh điều độ sản xuất phòng kinh doanh lập riêng cho ĐĐH, cho giai đoạn công nghệ phân xưởng sản xuất mà sản phẩm bắt buộc phải trải qua Ngoài ra, có nhiều khoản phụ cấp như: phụ cấp tăng ca, phụ cấp độc hại, nguy hiểm tính trả phù hợp với tính chất công việc Kế toán chi phí sản xuất chung CPSXC phát sinh liên quan đến nhiều đơn hàng, tập hợp phát sinh chi phí Cuối tháng, toàn chi phí tổng hợp phân bổ cho đơn hàng Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 Đánh giá sản phẩm dỡ dang Do công ty có đặc điểm tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng, nên kết thúc kỳ hạch toán, đơn đặt hàng chưa hoàn thành toàn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tập hợp chi tiết theo đơn TK 621 coi chi phí sản xuất sản phẩm làm dở chuyển kỳ sau, nghĩa giá trị sản phẩm làm dở đánh giá theo khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Phương pháp tính giá thành * Đối với đơn đặt hàng có loại sản phẩm: Giá thành sản phẩm = Tổng giá thành ĐĐH Số sản phẩm hoàn thành * Đối với đơn đặt hàng bao gồm nhiều loại sản phẩm (2.12) Bước 1: Xác định tổng giá thành thực tế theo khoản mục chi phí Bước 2: Xác định tổng giá thành theo đơn vị kế hoạch nhóm sản phẩm Tổng giá thành kế hoạch ĐH = Σ( Số lượng SP Giá thành đơn vị KH loại i * sản phẩm loại i ) (2.13) Bước 3: Xác định giá thành thực tế loại sản phẩm theo khoản mục chi phí Tổng giá thành thực tế theo khoản = mục SP i Tổng giá thành thực tế theo khoản mục nhóm SP Giá thành kế hoạch theo khoản mục (2.14) * Tổng giá thành theo kế hoạch SP loại i khoản mục nhóm SP Bước 4: Xác định giá thành thực tế loại sản phẩm theo công thức Giá thành thực tế đơn vị SP i theo khoản mục Footer Page 16 of 126 = Tổng giá thành thực tế theo khoản mục Số lượng sản phẩm loại i (2.15) Header Page 17 of 126 15 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất Do công ty có quy mô bán hàng nhỏ, nên công ty sử dụng tài khoản để phản ánh chung CPBH&QLDN (TK642) 2.2.5 Công tác kiểm soát chi phí công ty a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Công tác kiểm soát CPNVLTT khâu mua hàng nhập kho, xuất kho phục vụ in ấn khâu hoàn thiện sản phẩm Các báo cáo nguyên vật liệu trực tiếp chủ yếu phục vụ công tác tính giá thành xác định kết kinh doanh kì chưa thực phục vụ cho công tác kiểm soát chi phí Chưa phân tích nguyên nhân mức độ ảnh hưởng nhân tố đơn giá lượng vật liệu tiêu hao đến biến động chi phí vật tư b Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp kiểm soát đơn giá lương, thời gian làm việc người lao động thông qua bảng chấm công, kiểm soát suất lao động thông qua báo cáo thực phận Tại công ty, báo cáo tình hình thực kế hoạch CPNCTT lập để so sánh thực tế với kế hoạch, nhằm phục vụ cho việc kiểm soát chi phí Tuy nhiên, CPNVLTT, công ty chưa thiết lập báo cáo phân tích mức độ ảnh hưởng nhân tố thời gian hao phí đơn giá công đến biến động chi phí lao động c Kiểm soát chi phí sản xuất chung CPSXC khoản chi phí khó kiểm soát Đối với chi phí tiền lương nhân viên phân xưởng chi phí vật liệu công cụ dụng cụ công ty kiểm soát tương CPNCTT CPNVLTT Đối với CPSXC, đến cuối năm phận kế toán lập báo cáo tình hình thực chi phí để so sánh với kế hoạch, nhằm xem Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 xét biến động CPSXC, qua đó, có đánh giá tìm nguyên nhân d Kiểm soát chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp Quy trình kiểm soát CPBH&QLDN công ty thực tương tự CPSXC Báo cáo tình hình thực CPBH&QLDN lập vào cuối năm Trong đó, chi phí bán hàng chủ yếu công ty chi phí đóng gói để bảo quản, chi phí vận chuyển, hoa hồng cho đối tác làm hợp đồng in & chi phí quản lí doanh nghiệp Báo cáo sở đánh giá, phân tích tình hình thực lập kế hoạch cho năm chưa phân tích nguyên nhân biến động chi phí trách nhiệm thuộc phận 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY Qua nghiên cứu, tác giả nhận thấy công tác kế toán quản trị chi phí công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát trọng vận dụng nhằm giúp nhà quản trị điều hành tốt công tác quản lí công ty Tuy nhiên, tồn mà công ty cần phải khắc phục để hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Công tác kế toán quản trị chi phí Công ty có ưu điểm tồn sau: 2.3.1 Phân loại chi phí Cách phân loại chi phí theo khoản mục chi tiết khoản mục chi phí đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế toán tài Tuy nhiên, công ty chưa quan tâm đến cách phân loại chi phí theo cách ứng xử để thấy thay đổi chi phí thay đổi mức độ hoạt động 2.3.2 Công tác dự toán Công tác lập dự toán chi phí công ty tiến hành đầy đủ chi tiết Tuy nhiên, dự toán CPSXC, dự toán CPBH&QLDN Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 lập dựa kinh nghiệm, số liệu năm trước chủ yếu nên ảnh hưởng đến tính xác dự toán Ngoài ra, dự toán CPSXC, CPBH&QLDN công ty chưa dựa phương pháp phân chia chi phí thành biến phí định phí, nên chưa tạo sở cho dự toán với tư cách công cụ để kiểm soát nội dung chi phí phát sinh, biến động chi phí Đồng thời, Công ty chưa lập dự toán chi phí linh hoạt 2.3.3 Kế toán chi phí tính giá thành công ty Đối tượng phương pháp tập hợp chi phí công ty phù hợp với đặc điểm sản xuất Công ty Tổ chức kế toán chi tiết chi phí công ty tiến hành theo trình tự hợp lí Hệ thống tài khoản tổ chức tương đối chặt chẽ, chi tiết 2.3.4 Công tác kiểm soát chi phí Công tác kiểm soát chi phí sản xuất công ty tương đối chặt chẽ, có phân công phân nhiệm rõ ràng Các báo cáo chi phí lập theo chức hoạt động thể phí tổn tương xứng với chức hoạt động, cung cấp thông tin cách công khai, khách quan trung thực Tuy nhiên, báo cáo thực xác định tổng chênh lệch kế hoạch với thực tế, chưa nguyên nhân biến động chi phí, mức độ ảnh hưởng nguyên nhân đến biến động chi phí, chưa thực gắn trách nhiệm quản lí với yêu cầu kiểm soát chi phí KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương luận văn khái quát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Công tác quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát thể qua phân loại chi phí, công tác lập dự toán, kiểm soát chi phí, báo cáo Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 chi phí sản xuất kinh doanh Qua trình nghiên cứu, tác giả đánh giá ưu điểm mặt tồn công tác kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 3.2 NỘI DUNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Để phục vụ công tác kế toán quản trị lập dự toán, kiểm soát đánh giá hiệu sử dụng chi phí có thông tin có giá trị làm sở cho việc tổng hợp, lập báo cáo sử dụng cho hoạt động quản trị, công ty cần phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành báo cáo lãi lỗ Để khắc phục nhược điểm phương pháp tính công ty, tác giả cho công ty cần bổ sung phương pháp tập hợp chi phí tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Giá thành SP = CPNVLTT + CPNCTT + Biến phí SXC (3.2) Ví dụ: Trong năm 2011, công ty tiến hành sản xuất theo đơn hàng với 653.920.000 trang in sách giáo khoa mức tiêu thụ sản phẩm 653.920.000 trang in thành phẩm sản xuất Với giá bán là: 14,811 (đ/trang ) Giả sử chi phí sản phẩm dỡ dang Chi phí kì tập hợp sau: Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 Số tiền Khoản mục Sản lượng trang in thành phẩm 653.920.000 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4.773.616.000 Chi phí nhân công trực tiếp 1.438.624.000 Biến phí sản xuất chung 771.257.027 Định phí sản xuất chung 891.361.324 Biến phí Bán hàng quản lí doanh nghiệp 555.832.000 Định phí bán hàng quản lí doanh nghiệp 954.723.200 Giá thành sản phẩm tính theo phương pháp toàn sau: (4.773.616.000+1.438.624.000+771.257.027+891.361.324)/653.920.000 = 12,04 Giá thành sản phẩm tính theo phương pháp trực tiếp sau: (4.773.616.000+ 1.438.624.000 + 771.257.027)/ 653.920.000 = 10,68 (đ/trang) 3.2.3 Lập dự toán chi phí linh hoạt Việc lập dự toán chi phí có ý nghĩa quan trọng dự toán sở định hướng đạo hoạt động kinh doanh phối hợp chương trình hành động phận Công ty với đặc thù sản xuất theo ĐĐH dự toán linh hoạt trở nên quan trọng công ty có số lượng ĐĐH tăng lên đồng nghĩa sản lượng trang in thành phẩm tăng lên dự toán lập mức sản lượng định không phù hợp cho việc đánh giá định Các bước tiến hành lập dự toán chi phí linh hoạt công ty sau: - Xác định phạm vi hoạt động kì kế hoạch sản lượng trang in - Phân tích chi phí phát sinh phạm vi hoạt động (sản lượng trang in thành phẩm) theo cách ứng xử chi phí - Tính biến phí đơn vị theo mức hoạt động kế hoạch Biến phí đơn vị kế = Tổng Biến phí kế hoạch (3.3) Mức hoạt động kế hoạch Footer Page 21hoạch of 126 Header Page 22 of 126 20 - Lập kế hoạch linh hoạt điều chỉnh mức độ hoạt động thực tế Khi đó: Tổng BP theo mức hoạt động thực tế = Mức hoạt động thực tế * Biến phí đơn vị kế hoạch (3.4) 3.2.4 Phương pháp tính giá thông dụng Việc tính giá thành thực tế tiềm ẩn hạn chế tính kịp thời cung cấp thông tin CPSXC thường tập hợp đầy đủ vào cuối kỳ kế toán chứng từ dịch vụ mua chưa đến doanh nghiệp, nên việc phân bổ CPSXC theo đơn đặt hàng tiến hành vào cuối tháng Ngoài ra, kỳ có đơn hàng hoàn thành kế toán cung cấp thông tin giá thành đơn đặt hàng Điều ảnh hưởng đến định có tính tác nghiệp doanh nghiệp phải chào giá đấu thầu hay định nhanh chấp nhận đơn chào hàng từ khách hàng Vì vậy, công ty cần áp dụng phương pháp tính giá thông dụng Khi có sản phẩm đơn đặt hàng hoàn thành, kế toán tiến hành tạm phân bổ CPSXC dự tính cho lượng sản phẩm thực tế hoàn thành: Tỷ lệ phân bổ ước tính Mức CPSXC tạm phân bổ = = Tổng CPSXC dự toán Tổng mức hoạt động dự toán Mức hoạt động thực tế Tỷ lệ phân bổ * ước tính (3.5) (3.6) Khi đó, CPSXC sử dụng để tính giá thành CPSXC ước tính Do đến cuối kỳ, xác định CPSXC thực tế phải tiến hành xử lí chênh lệch CPSXC thực tế CPSXC tạm phân bổ Trường hợp phân bổ thiếu, kế toán tiến hành điều chỉnh tăng phần CPSXC thiếu phiếu tính giá thành tính lại giá Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 thành Trường hợp phân bổ thừa kế toán điều chỉnh giảm (ghi âm) mức phân bổ thừa phiếu tính giá thành 3.2.5 Hoàn thiện xây dựng chi phí làm sở định giá bán tình khác công ty Với đặc điểm sản xuất mang tính thời vụ ngày nhiều doanh nghiệp in đời, để nâng cao khả thắng thầu, tận dụng lực sản xuất nhàn rỗi, công ty cần phải xây dựng chi phí làm sở định giá bán linh hoạt tình khác Mô hình tổng quát là: Giá bán = Chi phí + số tiền cộng thêm - Chi phí bao gồm: Biến phí NVLTT, Biến phí NCTT, Biến phí SXC, biến phí BH&QLDN - Số tiền cộng thêm: Định phí sản xuất, Định phí bán hàng, Định phí quản lí doanh nghiệp lợi nhuận mong muốn Số tiền tăng thêm = Chi phí * tỷ lệ % số tiền cộng thêm Tỷ lệ % số tiền cộng thêm Tổng CP bất biến + Mức hoàn vốn hợp lí = Tổng chi phí * 100% Công ty nhận đơn đặt hàng từ phí Công ty đầu tư phát triển giáo dục Đà Nẵng với sản lượng trang in 80 triệu trang với mức giá 15,61 đ/trang Ở mức độ hoạt động bình thường đơn giá bán cho trang sách giáo khoa 16,51 (đ/trang) Công ty có nên chấp nhận đơn hàng hay không? 3.2.6 Hoàn thiện công tác lập báo cáo nhằm tăng cường kiểm soát chi phí Kiểm soát chi phí hoạt động thiết yếu cho công ty nào, hiểu loại chi phí, nhân tố ảnh hưởng chi phí để kiểm soát chi phí, từ tiết kiệm chi phí, vấn đề chi tiêu công ty hiệu Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 22 a Hoàn thiện báo cáo kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Thực tế công ty, báo cáo phản ánh tình hình sử dụng nguyên vật liệu, chưa thể nguyên nhân biến động nguyên vật liệu Do đó, chưa có sở để gắn trách nhiệm với phận sử dụng Vì vậy, báo cáo phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu cần thiết lập, sở tìm nguyên nhân hướng khắc phục cụ thể Biến động chi phí vật liệu chênh lệch chi phí vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh với chi phí vật liệu dự toán cho sản lượng thực tế Biến động chi phí vật liệu tách thành biến động mức tiêu hao vật liệu biến động giá nguyên vật liệu Để xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ta sử dụng phương pháp so sánh thay liên hoàn b Hoàn thiện báo cáo kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Các báo cáo chi phí nhân công công ty chủ yếu nhằm mục đích phục vụ cho công tác tính lương, chưa vào phân tích đánh giá nguyên nhân biến động chi phí theo hướng có lợi hay bất lợi Công ty nên xây dựng báo cáo phân tích biến động CPNCTT để đáp ứng yêu cầu Bảng phân tích CPNCTT cung cấp thông tin để đánh giá mức tăng giảm CPNCTT mối quan hệ với lượng sản phẩm sản xuất, qua đó, kiểm tra tính hợp lí việc tuyển dụng sử dụng lao động Mặt khác, mức tăng giảm suất lao động xem xét mối quan hệ với tăng giảm CPNCTT bình quân lao động tỷ trọng CPNCTT tính giá trị sản xuất đánh giá việc chi trả lương cho người lao động có hiệu so với kế hoạch không, có đảm bảo kết hợp lợi ích doanh nghiệp với lợi ích người lao động không Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 c Hoàn thiện báo cáo kiểm soát chi phí sản xuất chung Thực tế chi phí phát sinh không bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí công in mà chi phí điện, nước sản xuất, khấu hao TSCĐ Để đánh giá CPSXC, công ty nên lập báo cáo phân tích biến động CPSXC chi tiết theo yếu tố chi phí sở phân loại thành biến phí định phí Thông qua báo cáo phân tích biến động chi phí giúp cho nhà quản lý có cách nhìn cụ thể tình hình biến động chi phí công ty, so sánh quy mô tốc độ tăng, giảm yếu tố chi phí ảnh hưởng tới khoản mục CPSXC Đồng thời, có biện pháp kiểm soát CPSXC, góp phần làm giảm chi phí cho công ty d Hoàn thiện báo cáo kiểm soát chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng quản lí doanh nghiệp chi phí sản xuất Đặc điểm chi phí tương tự chi phí sản xuất chung chi phí phục vụ, quản lý hoạt động liên quan đến nhiều đối tượng, trình phân tích thực tương tự phân tích chi phí sản xuất chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong chương tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí dựa tảng lý luận thực tế Các giải pháp tập trung vào vấn đề tổ chức theo dõi, phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, lập báo cáo phân tích chi phí, lập dự toán chi phí linh hoạt nhằm mục đích tăng cường kiểm soát chi phí nội bộ, phân tích biến động chi phí để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thông tin kế toán phục vụ cho hoạt động quản trị doanh nghiệp Đồng thời, tác giả đề xuất ý kiến công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thông dụng xây Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 dựng chi phí phục vụ cho định giá bán sản phẩm nhằm nâng cao khả thắng thầu cho đơn vị KẾT LUẬN CHUNG Qua trình nghiên cứu lí luận công tác quản trị chi phí tìm hiều nhu cầu thực tế tổ chức KTQT công ty tác giả hoàn thành Luận văn “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty Cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát” với hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn PGS TS Nguyễn Công Phương giải số nội dung sau: - Hệ thống hóa cách khoa học lí luận tổ chức kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp sản xuất phục vụ hiệu cho quản trị nội - Đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí công ty, ưu điểm hạn chế công tác kế toán quản trị chi phí công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chi phí công ty như: phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí, tính giá thành theo phương pháp trực tiếp nhằm cung cấp thông tin kịp thời cho việc định nhà quản trị; Định giá bán trường hợp lực sản xuất nhàn rỗi hay tính giá theo phương pháp thông dụng nhằm tăng khả thắng thầu cho công ty Ngoài ra, xây dựng thêm báo cáo phân tích biến động chi phí để tăng cường kiểm soát chi phí công ty Những giải pháp mà luận văn đưa xuất phát từ đặc thù tổ chức hoạt động kinh doanh công ty nhằm mục đích phục vụ tốt nâng cao hiệu quản lí công ty Với đề xuất này, tác giả hy vọng đóng góp phần cho công tác quản trị định nhằm gia tăng lực cạnh tranh cho công ty Footer Page 26 of 126 ... xuất kinh doanh thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Công tác quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát thể qua phân loại chi phí, công. .. chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA HÒA PHÁT 3.1 SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ... thuyết kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp Chương - Thực trạng kế toán quản trị chi phí Công ty cổ phần in sách giáo khoa Hòa Phát Chương – Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí công ty cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay