Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dược Danaph

26 94 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2017, 20:17

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐỖ THỊ HUYỀN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60.34.30 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Hoàng Tùng Phản biện 1: TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: GS.TS Đoàn Xuân Tiên Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2013 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài KTQT chi phí công cụ hữu hiệu đáp ứng nhu cầu thông tin chi phí cho nhà quản trị để đưa định kinh doanh Bởi lẻ, hầu hết định nhà quản trị liên quan đến chi phí Do vậy, việc nghiên cứu đặc điểm nội dung KTQT chi phí với nhiệm vụ chủ yếu cung cấp thông tin toàn diện đầy đủ chi phí cho nhà quản trị trình thực chức quản trị việc làm cần thiết giai đoạn Hiện công ty CP Dược Danapha thực việc xây dựng định mức, dự toán sản xuất cho công ty việc lập dự toán chi phí chung chung chưa linh hoạt, cụ thể, giá thành sản phẩm tính theo phương pháp truyền thống.Thực đơn vị việc ứng dụng KTQT chi phí vào hoạt động quản lý chưa quan tâm cách mức Vì hệ thống kế toán chi phí công ty chưa hướng vào việc cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm soát đánh giá việc lập kế hoạch nội công ty hạn chế Hệ thống kế toán chi phí cung cấp thông tin phù hợp, kịp thời tin cậy cho việc định kinh doanh nhà quản trị doanh nghiệp Với hệ thống kế toán chi phí công ty khó đứng vững môi trường cạnh tranh khu vực Điều cho thấy Công ty CP Dược Danapha cần hoàn thiện hệ thống KTQT chi phí để phục vụ cho việc quản lý hoạt động kinh doanh Chính chọn đề tài “Kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha” làm luận văn tốt nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu cụ thể luận văn sau: - Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến công tác KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất dược phẩm - Phân tích thực trạng công tác KTQT chi phí mức độ vận dụng KTQT chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha từ rút ưu, nhược điểm công tác KTQT chi phí đơn vị - Vận dụng lý thuyết KTQT chi phí để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu KTQT chi phí Công ty Cổ Phần Dược Danapha, tập trung chủ yếu vào công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành, lập dự toán chi phí, phân tích chi phí để phục vụ kiểm soát chi phí định kinh doanh Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu luận văn dừng lại công tác KTQT chi phí chi phí phát sinh để sản xuất dược phẩm chuyền sản xuất Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu tác giả sử dụng phương pháp để khảo sát, đánh giá phân tích thực trạng KTQT chi phí Công ty CP Dược Danapha, cụ thể: - Phương pháp thu thập liệu thứ cấp để thu thập thông tin liên quan đến công tác KTQT chi phí công ty - Phương pháp so sánh, thay liên hoàn dùng để phân tích biến động chi phí sản xuất công ty Footer Page of 126 Header Page of 126 - Phương pháp vấn: Tác giả trực tiếp vấn Kế toán trưởng nhân viên kế toán để tìm hiểu công tác xây dựng định mức chi phí, phân loại chi phí, lập dự toán, tính giá thành sản phẩm, phân tích biến động chi phí Ngoài ra, tác vấn lãnh đạo phòng ban liên quan để tìm hiểu công tác xây dựng định mức, xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm… Cấu trúc luận văn Luận văn thực bao gồm: Ngoài phần mở đầu kết luận, nội dung luận văn chia làm chương Chương 1: Một số vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất Chương 2: Thực trạng KTQT chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha Chương 3: Một số biện pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 BẢN CHẤT, NHIỆM VỤ, VAI TRÒ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Bản chất KTQT chi phí KTQT chi phí phận hệ thống KTQT nhằm cung cấp thông tin chi phí để tổ chức thực chức quản trị yếu tố nguồn lực tiêu dùng cho hoạt động, nhằm xây dựng kế hoạch, kiểm soát, đánh giá hoạt động định hợp lý Footer Page of 126 Header Page of 126 1.1.2 Nhiệm vụ KTQT chi phí doanh nghiệp - Thu thập, xử lý thông tin, số liệu chi phí theo phạm vi, nội dung KTQT chi phí đơn vị xác định theo thời kỳ - Kiểm tra, giám sát định mức tiêu chuẩn, dự toán - Cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị nội đơn vị báo cáo KTQT chi phí - Tổ chức phân tích thông tin phục vụ cho yêu cầu lập kế hoạch định ban lãnh đạo doanh nghiệp - Tính toán đưa mô hình nhu cầu vốn cho hoạt động hay định cụ thể - Tìm giải pháp tác động lên chi phí để tối ưu hóa mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận 1.1.3 Vai trò KTQT chi phí - Là nguồn chủ yếu để cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý định khâu: xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, định - Tư vấn cho nhà quản lý - Giúp nhà quản lý kiểm soát, giám sát, điều hành hoạt động kinh tế tài 1.2 NHẬN DIỆN VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.2.1 Khái niệm : Chi phí định nghĩa giá trị tiền tệ khoản hao phí bỏ nhằm tạo loại tài sản, hàng hoá dịch vụ 1.2.2 Phân loại chi phí doanh nghiệp sản xuất Tùy theo góc độ xem xét chi phí sản xuất khía cạnh khác mà chi phí sản xuất phân loại theo cách sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 a Phân loại theo chức hoạt động sản xuất kinh doanh Theo chức hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp bao gồm: chi phí sản xuất chi phí sản xuất b Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ Theo mối quan hệ chi phí với lợi nhuận xác định kỳ chi phí chia làm hai loại: chi phí sản phẩm chi phí thời kỳ c Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí: Cách phân loại dựa vào khả phản ứng chi phí có thay đổi mức độ hoạt động doanh nghiệp đó, chi phí chia làm loại: biến phí, định phí chi phí hỗn hợp d Các cách phân loại chi phí sử dụng nhằm mục đích kiểm tra định: Chi phí kiểm soát được, chi phí không kiểm soát được, chi phí trực tiếp chi phí gián tiếp, chi phí lặn, chi phí chênh lệch, chi phí hội Để định nhà quản trị cần phải xem xét nhiều yếu tố chi phí để định đắn Tóm lại, có nhiều cách phân loại chi phí sản xuất, cách có ý nghĩa riêng việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất thực tế doanh nghiệp 1.3 NỘI DUNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.3.1 Lập dự toán chi phí sản xuất - Dự toán chi phí NVLTT: Là việc dự kiến số lượng giá trị nguyên liệu vật liệu sử dụng kỳ cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Footer Page of 126 Header Page of 126 - Dự toán chi phí NCTT: Được xây dựng từ dự toán sản xuất, việc dự kiến tổng số lượng thời gian cần thiết để hoàn thành khối lượng sản phẩm sản xuất đơn giá thời gian lao động trực tiếp - Dự toán chi phí sản xuất chung dự kiến chi phí quản lý phục vụ sản xuất phát sinh phạm vi phân xưởng, phận sản xuất doanh nghiệp - Dự toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp dự kiến chi phí phát sinh trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chi phí có tính chất chung cho toàn doanh nghiệp - Dự toán chi phí tài chính: Thường cố định, biến động hàng năm theo mức vay vốn DN * Lập dự toán chi phí linh hoạt Lập dự toán chi phí linh hoạt dự toán chi phí lập cho quy mô hoạt động khác giúp nhà quản trị so sánh chi phí thực tế mức hoạt động khác nhau, từ đưa định giá bán sản phẩm điều kiện mức sản lượng khác nhau, đảm bảo công ty có lợi nhuận đưa mức giá cạnh tranh với đối thủ Đồng thời dự toán chi phí linh hoạt để đánh giá hiệu kinh doanh xác dự toán tĩnh 1.3.2 Tính giá thành doanh nghiệp a Tính giá thành theo phương pháp toàn Phương pháp tính giá toàn phương pháp mà tất chi phí tham gia vào trình sản xuất sản phẩm (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung) tính vào giá thành sản phẩm sản xuất hoàn thành Footer Page of 126 Header Page of 126 b Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp Theo phương pháp chi phí trực tiếp, giá thành sản phẩm sản xuất bao gồm chi phí sản xuất biến đổi, chi phí sản xuất cố định không tính giá thành sản phẩm hoàn thành 1.3.3 Phân tích thông tin chi phí phục vụ cho việc định nhà quản trị a Phân tích chi phí theo trung tâm chi phí Nội dung phân tích qua báo cáo trung tâm chi phí bao gồm: Phân tích tình hình thực dự toán chi phí đơn vị, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến biến động khoản mục chi phí b Phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận kỹ thuật đánh giá ảnh hưởng thay đổi chi phí sản lượng lợi nhuận DN Thông qua phân tích mối quan hệ chi phí – sản lượng – lợi nhuận giúp nhà quản trị đưa định, lựa chọn phương án kinh doanh linh hoạt như: định giá bán sản phẩm, thay đổi định phí doanh thu, thay đổi biến phí doanh thu, thay đổi định phí, giá bán doanh thu, thay đổi định phí, biến phí doanh thu, thay đổi định phí, biến phí, giá bán doanh thu c Phân tích thông tin thích hợp cho việc định ngắn hạn Ứng dụng thông tin thích hợp việc định ngắn hạn: Quyết định tiếp tục hay loại bỏ kinh doanh mặt hàng hay phận; định tự sản xuất hay thuê ngoài; định điều kiện lực sản xuất có giới hạn Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.3.4 Kiểm soát chi phí a Kiểm soát chi phí sản xuất - Kiểm soát chi phí NVLTT: Biến động giá, biến động lượng - Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp: Nhân tố giá, nhân tố lượng - Kiểm soát chi phí sản xuất chung: Kiểm soát biến động biến phí sản xuất chung, kiểm soát định phí sản xuất chung b Kiểm soát chi phí sản xuất Đối với biến phí bán hàng biến phí quản lý doanh nghiệp: Kiểm soát loại chi phí cần tiến hành theo khoản mục chi phí cụ thể, theo nơi phát sinh chi phí Đối với định phí bán hàng, định phí quản lý doanh nghiệp: Kỹ thuật phân tích định phí bán hàng quản lý doanh nghiệp tương tự kỹ thuật áp dụng định phí sản xuất chung KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn dành phần lớn trình bày vấn đề lý luận KTQT chi phí DN sản xuất, kinh doanh: chất KTQT KTQT chi phí, vai trò KTQT chi phí, loại chi phí DN sản xuất, kinh doanh Sau xác định nội dung KTQT chi phí: phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, phương pháp kiểm tra đánh giá thực chi phí, phương pháp phân tích thông tin phục vụ cho việc định Đây tiền đề lý luận đặt sở cho việc đánh giá thực trạng hoàn thiện KTQT chi phí Công ty Cổ Phần Dược Danapha Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 Sản phẩm dược có thời hạn sử dụng không dài phải bảo quản điều kiện định, trình sản xuất kinh doanh dược phẩm phải lập kế hoạch chặt chẽ, tránh tình trạng tồn đọng thuốc hạn sử dụng, thuốc chất lượng ảnh hưởng tới kết kinh doanh doanh nghiệp sức khoẻ người sử dụng b Đặc điểm tổ chức sản xuất Do đặc thù sản phẩm dược nên việc tổ chức sản xuất có nét khác biệt so với loại hình doanh nghiệp sản xuất khác Quá trình sản xuất sản phẩm dược công ty cổ phần dược Danapha đòi hỏi điều kiện môi trường sản xuất khắt khe, theo tiêu chuẩn định vệ sinh, không khí, độ ẩm, thời gian chạy máy công đoạn sản xuất sản phẩm,…để bảo đảm cho thuốc sản xuất không bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng đến sức khoẻ người sử dụng nên việc tổ chức phân xưởng sản xuất tách biệt với khu văn phòng quản lý xây dựng nội qui – vào khu sản xuất chặt chẽ… Mặt hàng sản xuất công ty đa dạng, có khoảng 80 sản phẩm khác nhau, chẳng hạn chuyền 1, sản xuất 61 loại mặt hàng khác Tuy nhiên, tất mặt hàng thường xuyên sản xuất, mà phụ thuộc vào khả tiêu thụ, phòng KHSX xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, có mặt hàng sản xuất lần năm c Qui trình sản xuất sản phẩm công ty Qui trình sản xuất sản phẩm dược có đặc thù khác biệt so với ngành sản xuất khác Sản xuất sản phẩm công ty tiến hành theo lô sản xuất Kích cỡ lô sản xuất Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 đa dạng tuỳ thuộc vào loại thuốc khả tiêu thụ Thời gian lô sản xuất khác tuỳ thuộc vào loại thuốc sản xuất, thuốc viên từ đến ngày thuốc tiêm phải tuần phải kiểm tra tiêu chất lượng vi sinh vật Để tránh lây nhiễm chéo, thông thường thời điểm có lô sản xuất dây chuyền sản xuất Đặc thù trình sản xuất sản phẩm dược lô sản xuất cần kiểm nghiệm chất lượng trước, sau công đoạn sản xuất Việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm dược khác biệt so với loại sản phẩm khác Sản phẩm sau sản xuất xong cần kiểm tra định tính, định lượng, độ đồng thử giới hạn nhiễm khuẩn để đánh giá chất lượng thuốc theo tiêu chuẩn đăng ký Có thể nhận thấy, tính chất qui trình công nghệ sản xuất dược phẩm đơn giản theo kiểu chế biến liên tục, chu kỳ sản xuất ngắn sản xuất với khối lượng lớn Trên dây chuyền sản xuất, thời điểm định sản xuất loại sản phẩm Mỗi loại sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật sản xuất công thức pha chế riêng Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào kỹ thuật sản xuất, chất lượng nguyên vật liệu công thức pha chế Dựa vào tình hình thực tế tiêu thụ sản phẩm kế hoạch sản xuất hàng tháng Phó Tổng GĐ phụ trách phê duyệt, phòng KHSX lập lệnh sản xuất, sau chuyển lệnh sang phòng QA( Đảm bảo chất lượng) để kiểm tra định mức loại vật liệu cần thiết sản xuất đơn vị sản phẩm trình Phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất phê duyệt Sau phê duyệt, lệnh sản xuất chuyển sang phòng TCKT để viết phiếu xuất kho nguyên vật liệu theo lệnh chuyển xuống phân xưởng để tiến hành sản xuất Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Trong trình sản xuất, sau công đoạn hoàn thành, nhân viên phòng QC (Kiểm tra chất lượng sản phẩm) theo dõi chuyền sản xuất kiểm tra chất lượng công đoạn, đạt yêu cầu chất lượng cho tiếp tục chuyển sang công đoạn sản xuất Nếu trình kiểm tra không đạt chất lượng công đoạn dựa vào nhật kí chi tiết sản xuất sản phẩm công đoạn để xác định nguyên nhân gây hư hỏng, không đạt chất lượng, cá nhân trực tiếp sản xuất không tuân thủ qui trình sản xuất công đoạn sản xuất làm rõ trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất Tất phận, tổ sản xuất chuyền lắp đặt camera quan sát để giám sát trình sản xuất công nhân sản xuất, trình theo dõi, công nhân trực tiếp sản xuất không tập trung hay có biểu bất thường sức khoẻ hay vấn đề khác quản đốc phân xưởng kiểm tra, nhắc nhở Sau sản xuất hoàn thành sản phẩm, tất nhật ký phận trình sản xuất sản phẩm tập hợp lưu trữ phòng QC (Kiểm tra chất lượng sản phẩm) d Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP Dược Danaphai Công ty tổ chức máy theo mô hình trực tuyến chức e Đặc điểm tổ chức máy kế toán Công ty CP Dược Danapha Hiện công ty áp dụng máy kế toán theo mô hình kế toán tập trung, tổ chức hạch toán độc lập Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất Công ty CP Dược Danapha Trong thực tế, công ty sử dụng cách phân loại chi phí theo chức hoạt động Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm chi phí sản xuất chi phí sản xuất 2.2.2.Thực trạng xây dựng định mức dự toán chi phí a Thực trạng xây dựng định mức chi phí - Công ty xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho đơn vị sản phẩm - Công ty xây dựng đơn giá tiền lương cho loại thuốc b.Thực trạng xây dựng dự toán chi phí * Dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến: - Lập dự toán số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến - Lập dự toán doanh thu dự kiến * Dự toán sản lượng sản xuất Dựa vào kết thực tiêu kế hoạch SXKD năm trước Dựa vào thông tin tiêu thụ sản phẩm hướng tiêu thụ tương lai phòng thị trường *Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Dựa định mức chi phí NVL trực tiếp sản phẩm chuyền SX từ phòng QA ( Đảm bảo chất lượng) khối lượng sản phẩm cần sản xuất Phó TGĐSX ký duyệt, phòng Kế hoạch – SX lập kế hoạch CP NVLTT cho tháng 11 – năm 2011 *Dự toán chi phí nhân công trực tiếp Lương công nhân trực tiếp sản xuất tính theo hình thức lương Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 theo sản phẩm Phòng kế hoạch – sản xuất xây dựng đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm, tùy theo yêu cầu kỹ thuật hay qui trình sản xuất mà loại thuốc có đơn giá riêng * Dự toán, định mức chi phí sản xuất chung Biến phí SXC: theo kết tính toán năm trước, công ty xác định biến phí SXC 40% Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất Định phí SXC: CP khấu hao TSCĐ, CP nhân viên phân xưởng * Dự toán chi phí bán hàng Chi phí bán hàng xác định chi phí dự toán cho năm sở chi phí năm trước theo quy định tổng công ty *Dự toán chi phí quản lý công ty Dự toán chi phí QLDN bao gồm dự toán chi phí nhân viên QLDN; chi phí VPP, vật liệu quản lý; chi phí công cụ quản lý; chi phí khấu hao TSCĐ; thuế, phí lệ phí; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí tiền khác 2.2.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm Công ty CP Dược Danapha - Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: hạch toán theo chuyền sản xuất - Đối tượng tính giá thành sản phẩm Công ty CP Dược Danapha sản phẩm hoàn thành bước công nghệ cuối mặt hàng chuyền sản xuất Cụ thể, chuyền – chuyên SX thuốc viên đối tượng tính giá thành quy trình công nghệ sản xuất đơn vị tính giá thành viên, vỉ thuốc, lọ thuốc; chuyền – chuyên SX thuốc nước, thuốc tiêm đơn vị tính Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 giá thành ống, vỉ; chuyền – chuyên SX loại đông dược đơn vị tính giá thành lọ - Kỳ tính giá thành chuyền sản xuất lấy vào thời điểm cuối tháng - Đánh giá sản phẩm sở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất Công ty CP Dược Danapha a Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kế toán công ty vào chứng từ phát sinh để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vào tài khoản 621 - Lập bảng tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp b.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm tiền lương, khoản phụ cấp trích theo lương Kế toán sử dụng tài khoản 622 Căn vào chứng từ: bảng chấm công, bảng toán tiền lương, bảng toán tiền thưởng… phận tổ chức lao động tiền lương lập bảng toán tiền lương cho phận, tổng hợp lương công nhân sản xuất toàn công ty; lập bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm xã hội c Kế toán chi phí sản xuất chung Để hạch toán chi phí sản xuất chung kế toán công ty sử dụng tài khoản 627 Dựa vào chứng từ gốc phiếu chi, bảng kê xuất nguyên vật liệu, bảng phân bổ tiền lương, bảng tính khấu hao TSCĐ… cho phân xưởng sản xuất 2.2.5 Đánh giá sản phẩm dở dang phẩm Công ty CP Dược Danapha Cuối tháng, sở chi phí sản xuất chung tổng kết Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 kết kiểm kê số lượng sản phẩm dở dang, kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm hoàn thành 2.2.6 Tính giá thành sản phẩm Công ty CP Dược Danapha Công ty CP Dược Danapha tính giá thành theo phương pháp toàn Thống kê phân xưởng vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung tổng hợp lên Bảng tính giá thành sản phẩm 2.2.7 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng bao gồm chi phí sau: chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm Tại công ty sử dụng tài khoản 641 “chi phí bán hàng” để theo dõi chi tiết chi phí bán hàng theo yếu tố chi phí tháng toàn công ty Kế toán vào chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng để ghi sổ chi tiết chi phí bán hàng Cuối tháng kế toán lập nên bảng tổng hợp chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp: Chi phí điện, nước, điện thoại… liên quan đến hoạt động quản lý chung toàn công ty Tại công ty sử dụng tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp” để theo dõi chi phí quản lý Kế toán chi tiết vào chứng từ phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp để ghi sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Cuối tháng kế toán tổng hợp lập nên bảng tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 2.2.8 Công tác kiểm soát chi phí sản xuất Công ty CP Dược Danapha a Kiểm soát chi phí nguyên vật liệu * Kiểm soát trình mua hàng - nhập kho NVL công ty Phòng kế hoạch tổng hợp có quyền lựa chọn nhà cung cấp, lập Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 đơn đặt hàng viết giấy đề nghị tạm ứng mua nguyên vật liệu xảy sai phạm Để kiểm soát nguyên vật liệu mua vào phòng kế hoạch tổng hợp lập bảng kê nguyên vật liệu mua vào nhằm kiểm soát số lượng, giá trị nguyên vật liệu mua vào kỳ * Kiểm soát trình xuất kho, sử dụng bảo quản nguyên vật liệu Nguyên vật liệu có nhiều lúc xuất kho trước có xét duyệt Giám đốc uỷ quyền Giám đốc Công ty tính giá hàng xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ nên nghiệp vụ xuất kho vật tư ta theo dõi mặt số lượng không theo dõi mặt giá trị Để kiểm soát chi phí nguyên vật liệu công ty có lập báo cáo sau: báo cáo chi tiết nguyên vật liệu trực tiếp, báo cáo nhập – xuất – tồn, bảng báo cáo tình tình vật liệu sử dụng, báo cáo thống kê kết sản xuất chưa vào đánh giá, so sánh, phân tích tìm nguyên nhân để có biện pháp quản lý thích hợp b Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp Một số lao động tuyển vào công ty dựa mối quan hệ cá nhân không qua kiểm tra trình độ chuyên môn trước tiếp nhận Kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp công ty chủ yếu lập báo cáo c Kiểm soát chi phí sản xuất chung - Công ty chưa xây dựng thủ tục kiểm soát chi phí SXC - Công ty không phân chi phí SXC thành biến phí định phí - Công ty chưa vào đánh giá, so sánh, phân tích chi phí sản Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 xuất chung thực tế phát sinh với dự toán 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 2.3.1 Về phân loại chi phí - Ưu điểm: tiến hành phân loại chi phí chức hoạt động chi phí, đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin kế toán tài - Hạn chế: Trên góc độ KTQT chi phí, cách phân loại chưa đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin quản trị nội Bên cạnh Chi phí phận kiểm nghiệm chất lượng xếp vào CPQLDN không theo công dụng chi phí Công ty chưa quan tâm đến cách phân loại theo ứng xử chi phí để phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin cho KTQT 2.3.2 Xây dựng định mức dự toán chi phí Dự toán chi phí sản xuất lập Công ty dừng lại việc làm sở giúp Công ty kí kết hợp đồng phận có liên quan dựa theo tiến hành thực chưa phục vụ vào mục đích phân tích biến động chi phí nhằm đưa biện pháp kiểm soát chi phí sản xuất 2.3.3 Công tác hạch toán, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Việc xác định giá thành sản phẩm sản xuất công ty đáp ứng yêu cầu lập báo cáo tài chính, chưa đáp ứng yêu cầu KTQT nội Bên cạnh việc xác định đối tượng hạch toán chi phí đối tượng tính giá thành loại sản phẩm sản xuất chưa thật đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí DN sản xuất dược phẩm Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 2.3.4 Về kiểm soát chi phí sản xuất Công tác kiểm soát chi phí chưa quan tâm, chưa trọng mức KẾT LUẬN CHƯƠNG Luận văn phản ánh thực trạng KTQT chi phí Công ty CP Dược Danapha, khái quát tình hình tổ chức SXKD tình hình KTQT chi phí Công ty CP Dược Danapha Công tác KTQTCP Công ty CP Dược Danapha thể qua nhận diện phân loại chi phí, công tác lập dự toán chi phí, báo cáo chi phí SXKD, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát chi phí, Phần nghiên cứu sở để đưa giải pháp khoa học hợp lý nhằm hoàn thiện công tác KTQT Công ty CP Dược Danapha Chương CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 3.1 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty CP Dược Danapha Để đứng vững phát triển công ty cần nhanh chóng thực củng cố, tổ chức lại sản xuất, quản lý cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế Việc hoàn thiện, củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Dược Danapha bao gồm Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 nhiều nội dung khác Một nội dung hoàn thiện, vận dụng KTQT nói chung, KTQT chi phí nói riêng vào công tác kế toán công ty nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty, củng cố nâng cao khả cạnh tranh công ty điều kiện hội nhập 3.1.2 Nhu cầu thông tin chi phí cho việc định kinh doanh Việc xây dựng vận hành hệ thống KTQT chi phí cung cấp thông tin phù hợp, tin cậy kịp thời cho nhà quản trị DN để định môi trường kinh doanh ngày cạnh tranh đòi hỏi tất yếu khách quan 3.1.3 Yêu cầu việc hoàn thiện KTQT chi phí Công ty CP Dược Danapha - Phù hợp với nội dung quy định luật kế toán văn pháp quy khác quản lý kinh tế - Phù hợp với quy mô, đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm công ty - Đáp ứng mục tiêu hiệu tiết kiệm - Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng nhà quản trị mục tiêu kiểm soát chi phí công ty - Phù hợp với yêu cầu, trình độ quản lý công ty 3.1.4 Phương hướng hoàn thiện công tác KTQT chi phí - Phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí; - Xây dựng hệ thống định mức dự toán chi phí sản xuất; - Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành; - Phân tích kiểm soát chi phí Công ty + Hoàn thiện báo cáo phục vụ cho phân tích kiểm soát chi phí Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 + Phân tích kiểm soát chi phí 3.2 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 3.2.1 Tổ chức mô hình kế toán phục vụ KTQT chi phí Công ty nên tổ chức mô hình KTQT kết hợp với mô hình kế toán tài sở kế thừa thông tin đảm bảo mối quan hệ kế toán tài KTQT 3.2.2 Phân loại chi phí sản xuất lập dự toán linh hoạt Bảng 3.1: Bảng phân loại chi phí sản xuất theo cách ứng xử chi phí Biến phí STT Khoản mục chi phí I Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nguyên vật liêu x Chi phí vật liệu phụ x II Chi phí nhân công trực tiếp x Lương Lương sản phẩm BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN III Chi phí sản xuất chung Tiền lương Chi phí nguyên vật liệu phân Định phí x x x x x xưởng Chi phí công cụ dụng cụ sản xuất x Chi phí khấu hao tài sản cố định x Footer Page 23 of 126 Chi phí hỗn hợp Ghi Header Page 24 of 126 22 Chi phí dịch vụ mua - Vận chuyển, bôc dở - CP bảo dưỡng, sữa chữa máy x x móc, thiết bị - Tiền điện, nước phân x xưởng Tiền điện thoại x Chi phí kiểm nghiệm x Chi phí khác x IV Chi phí bán hàng Chi phí nhân viên bán hàng x Chi phí thuê DS đứng quầy x Chi phí vật liệu, bao bì, dụng cụ x Chi phí khấu hao TSCĐ x Chi phí điện, nước, internet x Chi phí điện thoại x Chi phí quảng cáo, khuyến mại x Chi phí hoa hồng bán hàng x Chi phí vận chuyển, bốc xếp x 10 Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng x 11 Chi phí khác x V Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí nhân viên quản lý x Chi phí vật liệu, dụng cụ quản lý x Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 Chi phí khấu hao TSCĐ x Chi phí điện, nước, internet x VP Chi phí điện thoại x Chi phí dịch vụ mua x Chi phí hội họp, tiếp khách x Chi phí khác ( CP công tác,…) x 3.2.3 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành - Tính giá thành cho lô sản xuất + Đối tượng tính giá thành lô sản xuất + CP SXDD CK tổng chi phí tập hợp lô SX làm dở 3.2.4 Phân tích, kiểm soát chi phí sản xuất Hoàn thiện báo cáo phục vụ cho phân tích, kiểm soát chi phí Công ty: - Lập báo cáo tình hình thực CPNVLTT phân tích chênh lệch CPNVLTT thực tế so với dự toán - Lập báo cáo tình hình thực CPNCTT phân tích chênh lệch CPNCTT thực tế so với dự toán - Lập báo cáo tình hình thực CPSXC phân tích chênh lệch CPSXC thực tế so với dự toán - Đánh giá hiệu sử dụng chi phí qua báo cáo giá thành sản xuất - Phân tích biến động chi phí quản lý chi phí bán hàng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương tác giả đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác KTQT chi phí dựa tảng lý luận thực tế Các giải pháp tập trung vào vấn đề tổ chức theo dõi phân loại chi phí, hoàn thiện công tác tính giá thành SP, lập dự toán chi phí linh hoạt, lập báo cáo phân tích chi phí Nhằm mục đích tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất, phân tích biến động chi phí để nhân tố ảnh hưởng, nâng cao tính hữu ích thông tin KT phục vụ cho hoạt động quản trị Doanh nghiệp KẾT LUẬN Kế toán quản trị chi phí vấn đề phức tạp lại vấn đề trọng tâm toàn công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất nói chung, Công ty CP Dược Danapha nói riêng Chính yêu cầu kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tổ chức KTQT chi phí cho cung cấp thông tin chi phí cách hữu ích phục vụ cho chức quản lý Với đề tài “Kế toán quản trị chi phí Công ty Cổ phần Dược Danapha” Luận văn tập trung giải vấn đề sau: Hệ thống hoá vấn đề lý luận KTQT chi phí doanh nghiệp Phản ánh thực trạng công tác KTQT chi phí công ty ưu, nhược điểm việc tổ chức công tác KTQT chi phí Công ty Trên sở đánh giá thực trạng công tác KTQT chi phí Công ty, kết hợp với lý luận KTQT chi phí, đề tài đưa giải pháp hoàn thiện công tác KTQT chi phí Công ty Footer Page 26 of 126 ... KTQT chi phí Công ty Cổ Phần Dược Danapha Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC DANAPHA 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN... bán hàng Chi phí bán hàng xác định chi phí dự toán cho năm sở chi phí năm trước theo quy định tổng công ty *Dự toán chi phí quản lý công ty Dự toán chi phí QLDN bao gồm dự toán chi phí nhân viên... PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 3.1 SỰ CẦN THIẾT, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA 3.1.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện KTQT chi phí Công ty CP Dược
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dược Danaph, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dược Danaph, Kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Dược Danaph

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay